Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser"

Transkript

1 Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/ /43

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Systemydelser Primær reserve, DK FRR-A leveringsevne, DK1 + DK Sekundær reserve, DK1 (FRR-A) Frekvensstyret normaldriftsreserve, DK Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, DK Manuel reserve, DK1 og DK Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering, DK1 og DK Kommercielle betingelser Betaling Misligholdelse Erstatning Force majeure Syn og skøn Mediation Voldgift og lovvalg Ændringer Offentliggørelse Myndighedsgodkendelse Praktiske forhold omkring ydelserne Organisatoriske krav Meldepligt Prioritering af systemydelser Godkendelsesprocedure Beordring af reaktiv reserve/spændingsregulering Planhåndtering ved udfald af produktion hhv. reserver Bilag 1: Ediel-kommunikation Bilag 2: FRR-A reserve leveret fra forbrug og produktion Dok. 13/ /43

3 0. Indledning Udbudsbetingelserne i dette dokument er delt op i flere afsnit, der hvert omhandler en type systemydelse. Ud over disse specifikke forhold er der et afsnit med generelle kommercielle betingelser og et afsnit om den praktiske håndtering af de forskellige ydelser og de indbyrdes prioriteringer og afhængigheder. Leverandørerne skal have indgået en hovedaftale med Energinet.dk for at levere systemydelserne. Hovedaftalen skaber grundlag for de handler, der foretages løbende, så disse kan foregå i et simpelt forløb. Aktører med hovedaftale er ikke forpligtet til at indsende bud til daglige auktioner vedrørende reserver, medmindre andet er aftalt. Det er en forudsætning for at kunne indgå hovedaftale, at aktøren er produktions- eller forbrugsbalanceansvarlig i Øst- eller Vestdanmark. Det er endvidere en forudsætning, at de anlæg, som skal levere systemydelserne, er godkendt af Energinet.dk. Anmodning om at få en hovedaftale rettes til Energinet.dk, Systemudvikling og Elmarked. Anmodning om godkendelse af anlæg rettes til Energinet.dk, Driftskoordinering. Dok. 13/ /43

4 1. Systemydelser I et elsystem skal elproduktionen og elforbruget hele tiden være i balance. Ændringer i forbruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker balancen i systemet og forårsager frekvensafvigelser i nettet. Energinet.dk køber systemydelser for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet. Systemydelserne, som købes hos elproducenter og elforbrugere i Danmark og i vores nabolande, anvendes til forskellige formål, og der stilles derfor forskellige krav til, hvordan ydelserne skal leveres. Disse krav er reguleret i ENTSO-E RG Continental Europe (tidligere UCTE 1 ) Operation Handbook Policy 1, Fælles nordisk systemdriftsaftale (tidligere Nordel 2 ) og Energinet.dk's forskrifter for nettilslutning. Der stilles lidt forskellige krav til leverandørerne af systemydelser, alt efter om ydelserne skal leveres i Østdanmark, det vil sige øst for Storebælt (kaldet DK2), eller i Vestdanmark, det vil sige vest for Storebælt (kaldet DK1). Derfor er udbudsbetingelserne opdelt i underafsnit, der beskriver forholdene i hhv. DK1 og DK2. Følgende systemydelser i DK1 er omfattet af disse udbudsbetingelser: - Primær reserve - FRR-A leveringsevne - Sekundær reserve, LFC (FRR-A reserver) - Manuelle reserver - Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering. Følgende systemydelser i DK2 er omfattet af disse udbudsbetingelser: - FRR-A leveringsevne - Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve - Frekvensstyret normaldriftsreserve - Manuelle reserver - Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering. Alle reserver udbydes som opreguleringsreserver henholdsvis nedreguleringsreserver på nær frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserver, der kun udbydes som opreguleringsreserver. 1 2 UCTE er nu erstattet af ENTSO-E Regional Group Continental Europe. Nordel er nu erstattet af ENTSO-E Regional Group Nordic. Dok. 13/ /43

5 1.1 Primær reserve, DK1 Ved frekvensafvigelser sikrer reguleringen af primær reserve, at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, mens frekvensen stabiliseres tæt på, men afvigende fra 50 Hz. Primær reserven reguleres automatisk og leveres af produktions- eller forbrugsenheder, der via reguleringsudstyr reagerer på nettets frekvensafvigelser. Primær reserve består af og rekvireres som en opreguleringsreserve hhv. en nedreguleringsreserve. Sikring af tilstrækkelig primær reserve varetages i fællesskab af alle systemansvarlige inden for ENTSO-E RG Continental Europe's synkronområde. Hver enkelt systemansvarlig er forpligtet til at sikre en del af hele ENTSO-E RG Continental Europe-nettets samlede behov for primær reserve. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Continental Europe er +/ MW, hvoraf Energinet.dk er forpligtet til at levere en forholdsmæssig andel. Energinet.dk's andel er bestemt af produktionen i det jysk-fynske område, i forhold til hele produktionen i ENTSO-E RG Continental Europe, og fastlægges en gang årligt. Energinet.dk indkøber den primære reserve gennem daglige auktioner. Behovet offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. I 2011 er behovet +/-27 MW. Reglerne i ENTSO-E RG Continental Europe åbner for import/eksport af primær reserve, så leverandører uden for DK1 kan tilbyde disse reserver. Disse regler er en TSO til TSOmulighed og er begrænset til nabo-tso'er eller inden for egen Control Block, det vil i praksis sige Tyskland. Der kræves en specialaftale mellem de involverede TSO'er. Energinet.dk kan lave aftaler med andre TSO'er i ENTSO-E RG Continental Europe for levering af maksimalt +/-90 MW. Tilsvarende er der mulighed for import og eksport til Norge, Sverige og Finland samt DK2 af op til flere hundrede MW reserver, hvis der er kapacitet på forbindelserne. De maksimale mængder er beskrevet i "Nordic Grid Code 2007" Tekniske betingelser Respons og responshastighed Primærreguleringen skal leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-200 mhz i forhold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil normalt betyde i området 49,8-50,2 Hz. Det er tilladt med et dødbånd på +/-20 mhz. Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 20 og 200 mhz afvigelse. Den første halvdel af den aktiverede reserve skal være leveret inden 15 sekunder, mens den sidste del skal være fuldt leveret inden 30 sekunder ved en frekvensafvigelse på +/-200 mhz. Reguleringen skal kunne opretholdes indtil den automatiske og den manuelle reserve tager over, dog maksimalt 15 minutter. Efter afsluttet regulering skal reserven være retableret efter 15 minutter. Dok. 13/ /43

6 Målenøjagtighed Målenøjagtigheden af frekvensmåling til primær regulering skal være bedre end 10 mhz. Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mhz. Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge Information/data Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer primærregulering, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som minimum, online, have: - Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) - Primærregulering - Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet - Reserveret primær reserve, opregulering + [MW] - Reserveret primær reserve, nedregulering - [MW] - Måling fra produktions- eller forbrugsenhed - Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afholdes af leverandøren Ved sammensat leverance En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk Dagligt indkøb af primær reserve Energinet.dk indkøber primær reserve opdelt på to produkter, hhv. opreguleringseffekt (ved underfrekvens) og nedreguleringseffekt (ved overfrekvens). Der afholdes auktion en gang dagligt for det kommende døgn. Auktionsdøgnet er opdelt i seks lige store blokke på hver fire timer: - Blok 1: Kl Blok 2: Kl Blok 3: Kl Blok 4: Kl Blok 5: Kl Blok 6: Kl Dok. 13/ /43

7 Aktørens budgivning Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommunikation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. Bud skal indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl dagen før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl afvises, medmindre andet oplyses pr. til alle deltagende aktører. Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud indtil kl De bud, som Energinet.dk har modtaget kl , er bindende for aktøren. Buddene skal time for time i det følgende døgn angive en mængde og en pris. Mængden angiver det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med, og skal være ens inden for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som aktøren forlanger for at stå til rådighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives som en pris pr. MW pr. time, som er gældende for og ens i hele den pågældende blok. Hvis aktørens bud indeholder forskellig pris eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den første time i blokken, som er gældende. Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW med to decimaler. Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. Buddene angives på samme måde for op- og nedregulering, idet der skelnes mellem op- og nedregulering ved hjælp af produktkoder, jf. bilag 1. Både mængde og pris skal således altid angives med positivt fortegn Energinet.dk's valg af bud Energinet.dk sorterer buddene for hhv. op- og nedreguleringskapacitet efter prisen pr. MW og dækker sit behov ved at vælge buddene efter stigende pris. Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. I situationer, hvor accept af et bud over 5 MW vil medføre en overopfyldelse af behovet for reserver i den pågældende blok, kan Energinet.dk springe sådanne bud over. Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk kun har brug for det ene, kan Energinet.dk frit vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvarende gælder ved tre eller flere bud med samme pris. Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's behov, så sender Energinet.dk en til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver ind Prisfastsættelse og betaling Alle accepterede bud for opregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til prisen for det dyreste, accepterede bud for opregulering. Det samme gælder for nedregulering. Dok. 13/ /43

8 Der foretages ingen opgørelse af leverede energimængder fra primær reserve. Leverancer af energi fra primær reserve afregnes som almindelige ubalancer Tilbagemelding til aktøren Energinet.dk giver kl en tilbagemelding til aktøren om, hvilke bud Energinet.dk har accepteret, og om den rådighedsbetaling, der er opnået time for time. Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen Aktørens forpligtelser Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. Forpligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten fx på grund af havari ikke er til rådighed, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere primær reserve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være genetableret Aktørens planlægning Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke mængder af primær opreguleringseffekt hhv. primær nedreguleringseffekt der er reserveret i hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer Hvordan kontrolleres ydelserne Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil bestå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit Dok. 13/ /43

9 1.2 FRR-A leveringsevne, DK1 + DK2 FRR-A leveringsevnekontrakter er indført for at fastholde eksisterende leverandører af FRR-A reserver og tiltrække nye leverandører af FRR-A reserver. Indkøb af FRR-A leveringsevnekontrakter startes med virkning fra september måned 2015 og ophører på det tidspunkt, hvor Energinet.dk overgår til normalt indkøb af FRR-A reserver. Leverandører, der ønsker at byde på FRR-A leveringsevne, skal forlods have godkendt anlæggenes tekniske egenskaber Tekniske betingelser De tekniske krav til FRR-A reserver er forskellige i Øst- og Vestdanmark. I Østdanmark skal anlæggene kunne levere fuldt respons inden for 5 minutter med en profil svarende til kravene i den nordiske LFC. I Vestdanmark skal anlæggene kunne levere fuldt respons inden for 15 minutter. Reguleringen i begge landsdele skal kunne opretholdes kontinuertligt Indkøb af FRR-A leveringsevne Energinet.dk indkøber FRR-A leveringsevne via månedlige auktioner for én måned ad gangen. Der indkøbes alene symmetriske produkter, og udbuddet omfatter som udgangspunkt +/- 90 MW i Vestdanmark og +/- 12 MW i Østdanmark. På Energinet.dk's hjemmeside vil det blive offentliggjort, hvornår tilbud på FRR-A leveringsevne skal være Energinet.dk i hænde. Dette sker samtidig med, at den kommende måneds behov for FRR-A leveringsevne offentliggøres. Tilbud på FRR-A leveringsevne skal være gældende for hele måneden, og kontrakten er uopsigelig for begge parter i kontraktperioden Aktørens budgivning Bud til den månedlige auktion indsendes via til og mærkes "Tilbud på FRR-A leveringsevne (måned år)". Hvert bud skal mindst være på 1 MW og højst 50 MW. Et bud angives altid i MW med én decimal, mens prisen anføres i DKK/MW med to decimaler Energinet.dk's valg af bud Energinet.dk udvælger buddene således, at det samlede behov dækkes med mindst mulige omkostninger. Bud accepteres i sin helhed eller slet ikke Prisfastsættelse og betaling Alle accepterede bud modtager en betaling, der modsvarer den pris, som leverandøren har stillet krav om (pay-as-bid) Tilbagemelding til aktøren Umiddelbart efter afslutning af auktionen vil Energinet.dk give alle aktører, der har medvirket i auktionen, besked om resultatet via . Dok. 13/ /43

10 Mængde og pris for alle accepterede bud vil endvidere blive offentliggjort på Energinet.dk's hjemmeside senest dagen efter, at auktionen har været afholdt Aktørens forpligtelser Alle aktører, der har kontrakt om FRR-A leveringsevne, skal afgive bud på FRR-A reserver, når Energinet.dk anmoder herom, jf. herunder afsnit 1.3. Betalingen for FRR-A leveringsevne bortfalder for hele måneden, hvis aktøren ikke er i stand til at afgive tilbud på FRR-A reserver. Dok. 13/ /43

11 1.3 Sekundær reserve, DK1 (FRR-A) Ved større driftsforstyrrelser er FRR-A reserverne dem, der indirekte er med til at regulere frekvensen tilbage til 50 Hz, efter at primærreguleringen har stabiliseret frekvensen. Den sekundære reserve har to formål. Det ene er at frigøre den primære reserve, hvis den er blevet aktiveret, det vil sige at bringe frekvensen tilbage til 50,00 Hz. Det andet formål er at bringe ubalancen på udlandsforbindelserne tilbage til den aftalte plan. Den sekundære reserve reguleres automatisk og leveres af produktions- eller forbrugsenheder, der via reguleringsudstyr reagerer på signal modtaget fra Energinet.dk. Sekundær reserve består af en op- og nedreguleringsreserve, der rekvireres som en samlet, symmetrisk ydelse. Opreguleringsreserven kan sammensættes af produktionsenheder eller som alternativ sammensættes af forbrugsenheder. Ligeledes kan nedreguleringsreserven sammensættes af enten produktionsenheder eller forbrugsenheder, men produktion og forbrug skal holdes adskilt inden for samme reservetype, se afsnit Energinet.dk indkøber den sekundære reserver efter behov, som afhænger af en række faktorer, herunder særligt leveringsmulighederne på Skagerrak 4-forbindelsen. Alle godkendte leverandører får direkte besked, når behovet for indkøb i Vestdanmark erkendes dette sker senest kl. 8:30 dagen før driftsdøgnet, hvor behovet optræder. Mængden af sekundær reserve anbefales af ENTSO-E RG Continental Europe til en størrelse på ca. +/-90 MW, men de enkelte TSO'er (i DK1: Energinet.dk) kan øge denne til niveauer, der dækker langt mere end de 90 MW. Der er således ikke krav til en bestemt størrelse af denne reserve. Energinet.dk's behov fastsættes som udgangspunkt ud fra anbefalingerne i ENTSO-E RG Continental Europe samt hensynet til specielt vindprognoseusikkerheden. Der er nye regler undervejs i ENTSO-E RG Continental Europe, og jævnfør disse kan 1/3 af reserven købes uden for DK1. Ligeledes kan DK1-aktører levere 1/3 af andre TSO'ers behov for sekundære reserver, hvis der er transportkapacitet. En sådan leverance er ikke p.t. omfattet af disse udbudsbetingelser, da handelsbetingelserne endnu ikke er på plads til, at der kan ske en sådan udveksling Tekniske betingelser Respons og responshastighed Sekundær reserven leveres primært fra "kørende" anlæg. Den tilbudte mængde reserve skal kunne leveres inden for 15 minutter. Som alternativ kan reserven sammensættes af "kørende" anlæg og hurtigtstartende anlæg. Ydelsen, der skal leveres inden for en kommende 5- minutters periode, skal være fra "kørende" anlæg. Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. Reguleringssignalet udsendes online som en effektværdi fra Energinet.dk til hver PBA/aktør med reference til tilbuddet. I de tilfælde, hvor der anvendes både produktion og forbrug, sendes en effektværdi relateret til produktion og en anden effektværdi relateret til forbrug. Dok. 13/ /43

12 Information/data Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af FRR-A reserver, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som udgangspunkt, online, have: - Statusmeldinger, produktions- eller forbrugsenhed "ude/inde" - Online målinger for produktion og forbrug (MW) - Aktuel mulig reserve op (MW) - Aktuel maks. gradient op (MW/min) - Aktuel tidskonstant for regulering op (sekunder) - Aktuel mulig reserve ned (MW) - Aktuel maks. gradient ned (MW/min) - Aktuel tidskonstant for regulering ned (sekunder) Derudover skal der udveksles signaler for selve reguleringen som beskrevet i bilag 2. Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afholdes af leverandøren Ved sammensat leverance En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk. En leverance kan sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: - Balanceansvaret for forbrugs- og produktionsenhederne skal være placeret hos samme balanceansvarlige aktør. - Den balanceansvarlige aktør skal skille ydelserne ad forstået på den måde, at alle opreguleringsressourcer skal referere til produktionsenheder, og alle nedreguleringsressourcer skal referere til forbrugsenheder eller vice versa. En leverance af fx opregulering kan altså ikke bestå af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder. - Den balanceansvarlige aktør indgiver symmetrisk bud til månedsudbuddet med angivelse af, at der er tale om en sammensat ydelse. - Energinet.dk håndterer ydelsen som to separate, asymmetriske bud i SCADA-systemet. Set udefra sender vi to separate reguleringssignaler til aktøren et for produktionsanlæggene (opregulering) og et for forbrugsanlæggene (nedregulering). Aktøren skal derefter sikre, at signalet går videre til de relevante forbrugs- og produktionsenheder. Hvis leverandøren ønsker at bruge både forbrug og produktion til reguleringen, skal der sendes to sæt reguleringssignaler for hhv. forbrug og produktion for aktuel mulig reserve, jf. afsnit Dok. 13/ /43

13 1.3.2 Indkøb af sekundær reserve Energinet.dk indkøber sekundær reserve efter behov. Reserven indkøbes som en samlet, symmetrisk op- og nedreguleringsreserve Aktørens budgivning Aktørens tilbud skal sendes pr. til Tilbud skal mærkes: "Tilbud på FRR-A reserver". På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres det, hvornår tilbud på sekundære reserver skal være Energinet.dk i hænde. Dette sker samtidig med, at behovet for sekundær reserve offentliggøres. Tilbud på sekundære reserver skal gælde indtil sidste dag i måneden, før ydelsen skal leveres. Der kan afgives tilbud på: - Hele den ønskede mængde eller - Dele af den ønskede mængde - Hele perioder eller - Dele af de ønskede perioder. Eventuelle forbehold skal samles i en fuldstændig oversigt i tilbuddet. Hvert forbehold skal begrundes. Forbehold vedrørende tildelingskriterier og om anvendelse af tilbudsgivers salgs- og leveringsbetingelser vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssige og vil blive afvist Energinet.dk's valg af bud Efter modtagelsen af tilbud vil der blive foretaget tilbudsevaluering og afholdt eventuelle forhandlinger med relevante tilbudsgivere. Ved vurdering af de indkomne bud vil der især blive lagt vægt på følgende forhold angivet i prioriteret rækkefølge: - Prisen på ydelsen - Leveringssted - Produktions- og forbrugsenhedens tekniske egenskaber. Energinet.dk kan vælge at ordre andre mængder end de udbudte mængder og kan efter aftale med leverandøren ændre aftaleperioder. Energinet.dk forbeholder sig ret til frit helt eller delvist at vælge indkomne tilbud, udskyde dele af tilbud og at afgive ordre til flere tilbudsgivere. Energinet.dk vil prissætte tilbudsgiverens eventuelle forbehold for at undgå, at tilbudsgiveren ved at tage forbehold opnår en fordel i forhold til øvrige tilbudsgivere. Energinet.dk forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som indeholder forbehold, der ikke kan prissættes. Dok. 13/ /43

14 Prisfastsættelse og betaling Prisen for sekundære reserver aftales individuelt mellem tilbudsgiver og Energinet.dk på baggrund af det afgivne tilbud og en eventuel efterfølgende forhandling Tilbagemelding til aktøren Efter endt tilbudsevaluering og eventuel forhandling udarbejdes kontrakt i form af en indkøbsrekvisition på opgaven med den/de valgte tilbudsgivere Aktørens forpligtelser Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. Forpligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten fx på grund af havari ikke er til rådighed, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere sekundær reserve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være genetableret Aktørens planlægning Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke mængder af sekundær opreguleringseffekt hhv. sekundær nedreguleringseffekt der er reserveret i hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer Hvordan kontrolleres ydelserne Der laves løbende en kontrol af, at reserverne er til rådighed på baggrund af onlinemålinger. Ved reguleringer på forbrugsanlæg skal der for disse foreligge en køreplan Betaling for energimængder Leverance af energi fra sekundær opreguleringsreserve afregnes pr. MWh med DK1- elspotpris + DKK 100/MWh, dog mindst regulerkraftprisen for opregulering. Leverance af energi fra sekundær nedreguleringsreserve afregnes pr. MWh med DK1-elspotpris - DKK 100/MWh, dog højst regulerkraftprisen for nedregulering. Leverancen af energi opgøres på basis af registreringer i Energinet.dk's SCADA-system som en integreret værdi af forventet aktiveret effekt pr. kvarter. Dok. 13/ /43

15 1.4 Frekvensstyret normaldriftsreserve, DK2 Ved frekvensafvigelser sikrer den frekvensstyrede normaldriftsreserve, at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, så frekvensen holdes tæt på 50 Hz. Frekvensstyret normaldriftsreserve er en automatisk regulering leveret af produktions- eller forbrugsenheder, der via reguleringsudstyr reagerer på nettets frekvensafvigelser. Frekvensstyret normaldriftsreserve består af såvel op- som nedregulering og udbydes som en symmetrisk ydelse, hvor op- og nedreguleringsreserver indkøbes samlet. Levering af frekvensstyret normaldriftsreserve varetages i fællesskab af alle systemansvarlige inden for det nordiske synkronområde. Hver enkelt systemansvarlig bidrager til den samlede frekvensstyrede normaldriftsreserve i ENTSO-E RG Nordic-nettet. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Nordic er 600 MW, hvoraf Energinet.dk er forpligtet til at levere en forholdsmæssig andel. Energinet.dk's andel er bestemt af produktionen i det Østdanske område i forhold til hele produktionen i ENTSO-E RG Nordic og fastlægges en gang årligt for et kalenderår. Energinet.dk indkøber den frekvensstyrede normaldriftsreserve i samarbejde med Svenska Kraftnät gennem daglige auktioner. Behovet offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. I 2012 er Energinet.dk's andel 23 MW, mens Svenska Kraftnät s andel er 230 MW Tekniske betingelser Respons og responshastighed Normaldriftsreserven skal kunne leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-100 mhz i forhold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil betyde i området 49,9-50,1 Hz. Leverancen skal leveres uden dødbånd. Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 0 og 100 mhz afvigelse. Den aktiverede reserve skal være leveret efter 150 sekunder uanset afvigelsens størrelse. Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt Målenøjagtighed Målenøjagtigheden af frekvensmåling til frekvensstyret normaldriftsreserve skal være bedre end 10 mhz. Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mhz. Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge Information/data Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer frekvensstyret normaldriftsreserve, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som minimum, online, have: Dok. 13/ /43

16 - Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) - Frekvensstyret normaldriftsreserve - Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet - Reserveret frekvensstyret normaldriftsreserve, opregulering + [MW] - Reserveret frekvensstyret normaldriftsreserve, nedregulering - [MW] - Måling fra produktions- eller forbrugsenhed - Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afholdes af leverandøren Ved sammensat leverance En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk. En leverance kan sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, hvis balanceansvaret for forbrugs- og produktionsenhederne er placeret hos samme balanceansvarlige aktør, jævnfør dog afsnit Dagligt indkøb af frekvensstyret normaldriftsreserve Energinet.dk indkøber frekvensstyret normaldriftsreserve i samarbejde med Svenska Kraftnät. Frekvensstyret normaldriftsreserve indkøbes som et symmetrisk produkt, hvor leverandøren samtidigt skal stille både opreguleringseffekt (ved underfrekvens) og nedreguleringseffekt (ved overfrekvens) til rådighed. Energinet.dk s og Svenska Kraftnäts samlede behov (253 MW i 2012) indkøbes på daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to dage før driftsdøgnet (D-2) og den resterende del indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1). Leverandøren kan indgive bud på timebasis eller blokbud. Blokbud, der indsendes på auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2), kan have en varighed på op til seks timer. Blokbud, der indsendes på auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), kan have en varighed på op til tre timer. Aktøren fastlægger selv, hvilken time blokbuddet starter, dog skal blokbuddet afsluttes inden for driftsdøgnet Aktørens budgivning Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommunikation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. Bud, der indmeldes til auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2), skal indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl to dage før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl afvises, medmindre andet oplyses pr. til alle deltagende aktører. Dok. 13/ /43

17 Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-2 indtil kl De bud, som Energinet.dk har modtaget kl , er bindende for aktøren. Bud, der indmeldes til auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), skal senest indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl dagen før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl afvises, medmindre andet oplyses pr. til alle deltagende aktører. Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-1 indtil kl De bud, som Energinet.dk har modtaget kl , er bindende for aktøren. Buddene skal time for time i driftsdøgnet angive en mængde og en pris. Mængden angiver det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med. Hvis aktøren anvender blokbud, skal mængden være ens inden for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som aktøren forlanger for at stå til rådighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives som en pris pr. MW pr. time. Hvis aktøren anvender blokbud, skal prisen være ens i hele den pågældende blok. Hvis aktøren anvender blokbud, og aktørens bud indeholder forskellig pris eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den første time i blokken, som er gældende. Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW eller EUR/MW med 2 decimaler. Hvis en aktør indsender bud i DKK/MW, så omregner Energinet.dk buddet til EUR/MW, inden det sendes videre til Svenska Kraftnät. Energinet.dk anvender altid seneste officielle kurs fra Nord Pool. Det vil sige for auktioner, der afholdes to dage før driftsdøgnet (D-2), anvender Energinet.dk valutakursen for D-1. For auktioner, der afholdes en dag før driftsdøgnet (D-1), anvender Energinet.dk valutakursen for D. Energinet.dk anvender fire decimaler ved omregning mellem valutaer og ved beregning af gennemsnitspriser, men afrunder til to decimaler. Hvis en aktør indsender bud i EUR/MW, så sender Energinet.dk buddet direkte videre til Svenska Kraftnät. Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. Både mængde og pris skal altid angives med positivt fortegn Valg af bud Buddene for frekvensstyret normaldriftsreserve bliver som udgangspunkt sorteret efter prisen pr. MW, og Energinet.dk og Svenska Kraftnäts samlede behov bliver dækket ved at vælge buddene efter stigende pris, dog således, at det giver de færreste omkostninger for TSO'- erne. Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk og Svenska Kraftnät kun har brug for det ene, kan Energinet.dk og Svenska Kraftnät frit vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvarende gælder ved tre eller flere bud med samme pris. Dok. 13/ /43

18 Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts behov, så sender Energinet.dk en til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver ind Prisfastsættelse og betaling Alle accepterede bud for frekvensstyret normaldriftsreserve modtager en rådighedsbetaling svarende til den pris, som aktøren har budt (pay-as-bid). 3 Leverance af energi fra frekvensstyret normaldrifts opreguleringsreserve afregnes pr. MWh med regulerkraftprisen for opregulering. Leverance af energi fra frekvensstyret normaldrifts nedreguleringsreserve afregnes pr. MWh med regulerkraftprisen for nedregulering. Leverancen af energi opgøres på basis af registreringer i Energinet.dk's SCADA-system som en integreret værdi af forventet aktiveret effekt pr. time Tilbagemelding til aktøren For bud indgivet til auktionen to dage før driftsdøgnet giver Energinet.dk senest kl to dage før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde (MW) Energinet.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling (DKK/MW), der er opnået time for time. Gennemsnittet udregnes som et simpelt gennemsnit. Energinet.dk anvender altid seneste officielle valutakurs fra Nord Pool ved omregning af auktionsresultatet til danske kroner. Tilbagemeldingen er foreløbig, indtil den endelige valutakurs for driftsdøgnet foreligger. For bud indgivet til auktionen dagen før driftsdøgnet giver Energinet.dk kl dagen før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde Energinet.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling, der er opnået time for time. Ved den endelige afregning af reserverede frekvensstyrede normaldriftsreserver afregnes i DKK, og her anvendes Nord Pools officielle valutakurs for driftsdøgnet ved omregning af auktionsresultatet. Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen Aktørens forpligtelser Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. Forpligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres og aktøren skal dække eventuelle meromkostninger til dækningskøb, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten fx på grund af havari ikke er til rådighed, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere frekvensstyret normaldriftsreserve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være genetableret. 3 Med forbehold for afrundinger i forbindelse med valutakursomregninger. Dok. 13/ /43

19 Aktørens planlægning Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke mængder af frekvensstyret normaldriftsreserve, der er reserveret i hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer. Køreplanerne skal opdateres, efter auktionsresultaterne er udsendt og ved ændrede driftsforhold. Leverandører, der anvender både forbrug og produktion til reguleringen, jf. afsnit , skal til afregningsmæssige formål, jf. afsnit , indsende køreplaner, der angiver, hvor mange MW reserver fra forbrugsenheder, der leverer henholdsvis op- eller nedregulering og hvor mange MW reserver fra produktionsenheder, der leverer henholdsvis op- eller nedregulering Hvordan kontrolleres ydelserne Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil bestå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit Dok. 13/ /43

20 1.5 Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, DK2 Ved større driftsforstyrrelser er frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve en hurtig reserve, som er med til at regulere frekvensen ved store frekvensfald som følge af udfald af store produktionsenheder eller linjer. Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve er en automatisk opreguleringsreserve, som leveres af produktions- eller forbrugsanlæg, der via reguleringsudstyr reagerer på systemets frekvens. Reserven aktiveres automatisk ved frekvensdyk til under 49,9 Hz og er aktiv, indtil der igen er skabt balance, eller indtil den manuelle reserve overtager effektleverancen. Hver enkelt systemansvarlig bidrager til den samlede frekvensstyrede driftsforstyrrelsesreserve i ENTSO-E RG Nordic-nettet. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Nordic er den dimensionerende fejl (største atomkraftværk i drift) minus 200 MW og fordeles i forhold til de enkelte områders dimensionerende fejl. Energinet.dk's andel er bestemt af den største dimensionerende fejl i Østdanmark og fastlægges hver torsdag for den kommende uge. Energinet.dk indkøber frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve i samarbejde med Svenska Kraftnät gennem daglige auktioner. Behovet offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. I 2012 er Energinet.dk's samlede andel ca MW, og Svenska Kraftnäts andel er ca. 410 MW. En del af driftsforstyrrelsesreserven leveres ind i ENTSO-E RG Nordic-området fra HVDCforbindelserne mellem Tyskland og Sjælland, Jylland og Sverige og Jylland og Sjælland, så Energinet.dk's reelle behov for indkøb ligger ofte mellem 25 og 55 MW Tekniske betingelser Respons og responshastighed Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal kunne: - Levere effekt omvendt lineært med frekvensen mellem 49,9 og 49,5 Hz - Levere 50 pct. af responsen inden for 5 sekunder - Levere de resterende 50 pct. af responsen inden for yderligere 25 sekunder Målenøjagtighed Målenøjagtigheden af frekvensmåling til frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal være bedre end 10 mhz. Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mhz. Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge Information/data Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's Kontrol- Center i Erritsø. Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som minimum, online, have: Dok. 13/ /43

21 - Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) - Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve - Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet - Reserveret frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, opregulering + [MW] - Måling fra produktions- eller forbrugsenhed - Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afholdes af leverandøren Ved sammensat leverance En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk Dagligt indkøb af frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve Energinet.dk indkøber i samarbejde med Svenska Kraftnät frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve som opreguleringseffekt. Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts samlede behov (ca MW i 2012) indkøbes på daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to dage før driftsdøgnet (D-2), og den resterende del indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1). Leverandøren kan indgive bud på timebasis eller blokbud. Blokbud, der indsendes på auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2), kan have en varighed på op til seks timer. Blokbud, der indsendes på auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), kan have en varighed på op til tre timer. Aktøren fastlægger selv, hvilken time blokbuddet starter, dog skal blokbuddet afsluttes indenfor driftsdøgnet Aktørens budgivning Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommunikation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. Bud, der indmeldes til auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2) skal indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl to dage før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl afvises, medmindre andet oplyses pr. til alle deltagende aktører. Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-2 indtil kl De bud, som Energinet.dk har modtaget kl , er bindende for aktøren. Bud, der indmeldes til auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1) skal senest indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl dagen før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl afvises, medmindre andet oplyses pr. til alle deltagende aktører. Dok. 13/ /43

22 Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-1 indtil kl De bud, som Energinet.dk har modtaget kl , er bindende for aktøren. Buddene skal time for time i driftsdøgnet angive en mængde og en pris. Mængden angiver det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med. Hvis aktøren anvender blokbud, skal mængden være ens inden for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som aktøren forlanger for at stå til rådighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives som en pris pr. MW pr. time. Hvis aktøren anvender blokbud, skal prisen være ens i hele den pågældende blok. Hvis aktøren anvender blokbud, og aktørens bud indeholder forskellig pris eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den første time i blokken, som er gældende. Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW eller EUR/MW med 2 decimaler. Hvis en aktør indsender bud i DKK/MW, så omregner Energinet.dk buddet til EUR/MW, inden det sendes videre til Svenska Kraftnät. Energinet.dk anvender altid seneste officielle kurs fra Nord Pool. Det vil sige for auktioner, der afholdes to dage før driftsdøgnet (D-2), anvender Energinet.dk valutakursen for D-1. For auktioner, der afholdes en dag før driftsdøgnet (D-1), anvender Energinet.dk valutakursen for D. Energinet.dk anvender fire decimaler ved omregning mellem valutaer og ved beregning af gennemsnitspriser, men afrunder til to decimaler. Hvis en aktør indsender bud i EUR/MW, så sender Energinet.dk buddet direkte videre til Svenska Kraftnät. Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. Både mængde og pris skal således altid angives med positivt fortegn Valg af bud Buddene for frekvensstyret normaldriftsreserve bliver som udgangspunkt sorteret efter prisen pr. MW, og Energinet.dk og Svenska Kraftnäts samlede behov bliver dækket ved at vælge buddene efter stigende pris, dog således, at det giver de færreste omkostninger for TSO'- erne. Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk og Svenska Kraftnät kun har brug for det ene, kan Energinet.dk og Svenska Kraftnät frit vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvarende gælder ved tre eller flere bud med samme pris. Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts behov, så sender Energinet.dk en til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver ind Prisfastsættelse og betaling Alle accepterede bud for opregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til den pris, som aktøren har budt (pay-as-bid). 4 4 Med forbehold for afrundinger i forbindelse med valutakursomregninger. Dok. 13/ /43

23 Der foretages ingen opgørelse af leverede energimængder fra frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve. Leverancer af energi fra frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve afregnes som almindelige ubalancer Tilbagemelding til aktøren For bud indgivet til auktionen to dage før driftsdøgnet giver Energinet.dk senest kl to dage før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde (MW) Energinet.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling (DKK/MW), der er opnået time for time. Gennemsnittet udregnes som et simpelt gennemsnit. Energinet.dk anvender altid seneste officielle valutakurs fra Nord Pool ved omregning af auktionsresultatet til danske kroner. Tilbagemeldingen er foreløbig, indtil den endelige valutakurs for driftsdøgnet foreligger. For bud indgivet til auktionen dagen før driftsdøgnet giver Energinet.dk kl dagen før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde Energinet.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling, der er opnået time for time. Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen Aktørens forpligtelser Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. Forpligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, og aktøren skal dække eventuelle meromkostninger til dækningskøb, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten fx på grund af havari ikke er til rådighed, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være genetableret Aktørens planlægning Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke mængder af frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, der er reserveret i hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer. Køreplanerne skal opdateres efter auktionsresultaterne er udsendt og ved ændrede driftsforhold Hvordan kontrolleres ydelserne Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil bestå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit Dok. 13/ /43

24 1.6 Manuel reserve, DK1 og DK2 Manuel reserve er en manuel op- og nedreguleringsreserve, som aktiveres af Energinet.dk's KontrolCenter. Reserven aktiveres ved manuelt at ordre op-/nedregulering hos aktuelle leverandører. Reserven aflaster hhv. FRR-A'en og frekvensstyret normaldriftsreserve ved mindre ubalancer og skal sikre balancen ved udfald eller begrænsninger på produktionsanlæg og udlandsforbindelser. Disse reserver udbydes på dagsauktioner. Der udbydes manuelle reserver i hhv. DK1 og DK2 med det behov, der er i de enkelte timer. Den manuelle reserve anvendes til at bringe systemet i balance. Reserven aktiveres fra Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø via regulerkraftmarkedet Tekniske betingelser Respons og responshastighed Den manuelle reserve skal være fuldt leveret 15 minutter efter aktivering Aktivering Reserven aktiveres ved at ændre køre- eller forbrugsplaner efter forudgående planudveksling mellem Energinet.dk og leverandøren Information/data Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer manuel reserve, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter. Kontrolcenteret skal som minimum, online, have: - Statusmeldinger vedrørende produktions- eller forbrugsenhed ude/inde - Måling for produktions- eller forbrugsenhedens - Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet - Balanceansvarlig nettoproduktion. Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afholdes af leverandøren Ved sammensat leverance En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenskaber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk. En leverance kan ikke sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, jf. Forskrift C Dagligt indkøb af manuel reserve Energinet.dk indkøber manuel reserve i DK1 og DK2 opdelt på to produkter, hhv. opreguleringseffekt og nedreguleringseffekt. Der afholdes auktion en gang dagligt for hver af timerne i det kommende døgn, jf. dog afsnit Dok. 13/ /43

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark Til Aktører Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Udbud af strategiske reserver i Østdanmark Dok. 14/18250-39 1/10 1. Indledning Energinet.dk indbyder

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Forbrug Produktion Fælles balancehåndtering i Norden I Nordel indførte man i september 2002 nye principper for disponeringen

Læs mere

NC LFC & R Hvad er der i det for jer.

NC LFC & R Hvad er der i det for jer. NC LFC & R Hvad er der i det for jer. 5. Marts 2013 Erik Ørum 5. Marts 2013 40162-13. 1 Elementer I som aktører skal bide mærke i Denne præsentation trækker delelementer op som I opfordres til at være

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen Dagsorden - 10.00 Velkomst - 10.10 Indledning

Læs mere

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32 Til EDG 25. maj 2011 JSS/JSS Energinet.dk's strategi for systemydelser Dok.nr. 35027-11, Sagsnr. 10/5553 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume...3 2. Rammebetingelser...4 2.1 Lovgivningen...

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Bilag A - Kontraktparadigme - Strategiske Reserver. Aftale

Bilag A - Kontraktparadigme - Strategiske Reserver. Aftale Aftale 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR-nr.: 28980671 (Herefter benævnt Energinet.dk ) og [Virksomhed 2] [Adresse] (herefter benævnt Leverandøren ) (Energinet.dk

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME Kontraktparadigme: Aftale om Dødstartsreserve 1/8 Virksomhedsnavn Vejnavn By (herefter benævnt Leverandøren ) og Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia (hver for sig en Part og samlet Parterne ) har

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

TF 5.3 Driftsprocedurer

TF 5.3 Driftsprocedurer Forskrift: TF 5.3 Version: 1.0 Dato: 22. december 2003 TF 5.3 Driftsprocedurer TF 5.3.1 Forskriftens formål Denne forskrifts formål er at beskrive systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Teknisk forskrift TF Systemtjenester

Teknisk forskrift TF Systemtjenester Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester Systemtjenester som produktionsanlæg skal levere vederlagsfrit som en betingelse for tilslutning til nettet. 1.1 19.06.2012 W26-2012 04.07.2012 05.07.2012 DATE

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 Tillæg til markedsforskrift C3: Planhåndtering - daglige procedurer, nov 2011, rev. 3 1/8 TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 1 Tillæg for at følge GLDPM

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net Notat ELT2004-146 Driftsupport Dato: 26. maj 2004 Sagsnr.: 3418 Dok.nr.: 188145 v1 Reference: HPA/KSC Teknisk Forskrift TF 5.9.1_vest Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere