ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 27. maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 27. maj"

Transkript

1 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 11 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 27. maj Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Kristian Broberg akio Fleischer Ole InûsutoK' Frederiksen Jens Imanuelsen Jørgen Kruse Jens Kristian Therkelsen Bendt Broberg Kristiansen Peter Olsen Hans Aronsen Ane Hansen Jens Vetterlain Masauna Peary Knud Kristiansen Naja Petersen (Ole Danielsen ifm Jens fravær) (Deltog ikke tlf. problemer) (Deltog ikke tlf. problemer) IA IA IA (Edvardt I. Kristiansen ifm Hans fravær) IA IA A A A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Lars Lennert-andgreen Direktionen Ilulissat, telefonisk fremmøde KOM EMNE Bilag Økonomisk status Behandling af ny styrelsesvedtægt for Qaasuitsup Kommunia Valg medlemmer til Økonomiudvalget og stående udvalg Valg af medlemmer til råd, nævn, fonde, bestyrelser m.m Beslutning om vederlag til 1. viceborgmester Orienteringssager Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt ag nr. Emne Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt fra alle.

2 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 2 af 11 ag nr. KOM Bilag nr. 001 Journal nr. Emne Økonomisk status Fremstilling Budgetrevision 1 fra 2013 viser et forventet resultat for 2013, ud fra nuværende aktivitetsniveau, på kr. 12,1 mio. Dette betyder at vi mangler kr. 43,7 mio. ved udgangen af året, for at opretholde mindstekravet til kassebeholdningen på 5% (kr. 55,9 mio.). På Økonomiudvalgsmødet den 6. marts 2013 blev administrationen bemyndiget til at gennemgå kommunens budget for at finde nødvendige besparelser. Dette arbejde har kørt ufortrødent og administrationen forventer at præsentere en handlingsplan for Økonomiudvalget på det planlagte møde den 7. juni, for at rette op på budget Administrationen arbejder i samme forbindelse med at finde blivende besparelser på minimum kr. 50 mio. for budget 2014 samt efterfølgende overslagsår. Disse besparelser vil primært være fokuseret på normeringer, idet 63% af kommunens omkostninger går til aflønning af ansatte. Ansættelsesgarantien blev i den forbindelse ophævet i juni En handlingsplan på dette område forventes også at blive præsenteret på det planlagte møde den 7. juni Indstilling: Det anbefales at den foreløbige status tages til efterretning. Bilagsmateriale: Budgetrevision 1, 2013 samt Udkast til Rammebudget 2014 iumut: 1) Ifm besparelser skal der ikke kun fokuseres på personale, men også på andre områder. 2) Der skal også ses på indtægtsmuligheder. 3) prede personalet til andre byer, i det omfang det kan lade sig gøre og giver god mening, da kommunen kan spare huslejeudgifter i Ilulissat. IA: 1) Kommunens økonomi er meget anstrengt de senere år. Ønsker at bibeholde den igangværende planer mht. økonomisk genopretning, som den tidligere kommunalbestyrelse har igangsat. 2) Ifm 5 % krav til kassebeholdning er bortfaldet, ønsker IA at det undersøges, hvad der gælder i dag. 3) 2014 besparelser må ikke gå udover borgerservice mere end højest nødvendigt. 4) Der bør speedes op på byggetilladelser da dette begrænser vores indtægtsmuligheder. 5) Ønsker at der kigges nærmere på centraliseringens konsekvenser ifm mandskab. A: 1) Deltager ifm besparelser da det er nødvendigt. 2) A mener det er vigtigt at erhvervsudviklingen fremmes da det giver yderligere indtægtsmuligheder. 3) Det er vigtigt at privatiseringsarbejde er med i planerne. tatus blev taget til efterretning. Til mødet i juni skal konto 10 der er steget fra 13 mio. kr. i 2012 til 28 mio. kr. i 2013, samt konto 35 der er steget fra 4,2 mio. kr. i 2012 til 15,4 mio. kr. i 2013, samt konto 40 der er steget fra 217 t.kr. til 18,9 mio. kr., undersøges og redegøres mht. afvigelse ifm tallene i B.revision nr ift. regnskab 2012 og budget 2013.

3 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 3 af 11 ag nr. KOM Bilag nr. 002 Journal nr Emne 2. Behandling af ny styrelsesvedtægt for Qaasuitsup Kommunia. Resume: iumut har fremsat forslag om en ændring af den kommunale styrelsesvedtægt, der indebærer oprettelsen af nye udvalg. Kommunalbestyrelsen besluttede 11. maj, at oversende forslaget til 2. behandling, med enkelte bemærkninger og rettelser. agsfremstilling: En ændring af styrelsesvedtægten kræver to på hinanden følgende behandlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Ved 1. behandlingen realitetsbehandles forslaget ikke, men oversendes til beslutning ved 2. behandlingen. I henhold til styrelsesloven, kan der ved ændringer i styrelsesvedtægten, ske en fornyet udpegning af medlemmer i de stående udvalg, såfremt et medlem forlanger det. Under alle omstændigheder skal der udpeges medlemmer og er til de nye udvalg, såfremt ændringsforslaget godkendes ved 2. behandlingen. Udover de konsekvensrettelser der følger af Kommunalbestyrelsens 1. behandling af udkast til styrelsesvedtægt, bedes Kommunalbestyrelsen godkende, at der alle steder hvor betegnelsen lokalplan er anvendt, rettes til delområdeplan. Dette er en konsekvens af ændringer i planlovgivningen, der ikke er konsekvensrettet i den tidligere gældende styrelsesvedtægt. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Konsekvenser: Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: agsbehandlingen: agen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes godkende forslaget til den nye styrelsesvedtægt. Bilagsmateriale: Udkast til ny styrelsesvedtægt : Indstilling godkendt. A: Indstilling godkendt. IA: Henviser til fremsendt notat omkring styrelsesvedtaægt ifm 1. behandling. Har ellers ikke ønsket nyt udvalg, men et kompromis er ok, hvis udvalget også beskæftiger sig med yderdistrikter i samarbejde med bygderåd. Til spørgsmål om hvilken forvaltningsdirektør den nye udvalg skal høre ind under, var svaret kommunaldirektøren. IA ønsker at der gives mulighed for offentlige møder. Vil blive undersøgt nærmere. Den nye styrelsesvedtægt blev godkendt. Arbejdsområdet Infrastruktur hører ind under den nye Udvalg for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur og ikke i Udvalget for Anlæg og Miljø. Arbejdsområdet administration af Taxa-bevillinger skal høre ind under Udvalget for Erhverv, Råstof og Turisme.

4 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 4 af 11 ag nr. KOM Bilag nr. 003 Journal nr Emne Valg medlemmer til Økonomiudvalget og stående udvalg Resume: Ifølge Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse 24 og 26 kan Kommunalbestyrelsen vælge at nedsætte stående udvalg, jf. disses sammensætning i styrelsesvedtægten (dagsordenens punk ), ligesom Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til Økonomiudvalget. På grund af 1. behandling af ny styrelsesvedtægt på kommunalbestyrelsens møde den 11. maj, blev der ikke her valgt medlemmer til udvalg. agsfremstilling: Medlemmerne vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og skal bestå af et ulige antal medlemmer, som ikke kan overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem af de stående udvalg vælges tillige en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde i udvalget ved det ordinære udvalgsmedlems forfald. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget antallet stående udvalg, holder de stående udvalg konstituerende møde. På dette møde vælges formanden for hvert enkelte stående udvalg, og der fastsættes en forretningsorden for hvert udvalg. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Konsekvenser: Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: agsbehandlingen: agen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes udpege nye medlemmer til de stående udvalg, efter D `Honts metode, og kommunalbestyrelsen bedes pålægge de stående udvalg at konstituere sig hurtigst muligt og udpege nye udvalgsformænd, samt fastsætte en forretningsorden. Bilagsmateriale: - Udkast til styrelsesvedtægt Kommunalbestyrelsen godkendte listen over udpegede nye medlemmer til de stående udvalg, herunder hvem der skal være formand og hvem der skal sidde som er. Liste over udvalgsmedlemmer fremgår af skema forneden. De enkelte stående udvalg skal herefter konstituere sig, herunder fastsætte deres forretningsorden.

5 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 5 af 11 Udvalg / Ataatsimiititaliaq inniisussaq / Økonomiudvalget / Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Ole Dorph, Formand iumut Bernhard Olsen iumut Palle Jerimiassen akio Fleischer iumut Jens Kr. Therkildsen Ole Frederiksen iumut Jens Immanuelsen Jens Danielsen iumut Kristian Broberg Knud Kristiansen Atassut Naja Petersen Bendt B. Kristiansen Inuit Ataqatigiit Ane Hansen Udvalget for ociale og Familie, Anliggender. / Isumaginninnermut Ilaqutareeqarnermullu Ataatsimiititaliaq. inniisussaq / Udvalget for Anlæg og Miljø. / anaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaq. Udvalget for Erhverv, Råstof og Turisme Råstofs området, Levende Ressourcer. / Inuussutissarsiornermut Aatsitassarsiornermut Takornariaqarnermullu Ataatsimiititaliaq. Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid, Børne- og Undervisningsområdet. / Kulturimut Atuarfeqarnermut unngiffimmilu Ataatsimiititaliaq. Udvalget for Fiskeri og Fangst. / Aalisarnermut Piniarnermullu Ataatsimiititaliaq. Jess vane, Formand iumut akio Fleischer Enok andgreen iumut Kristian Jerimiassen Jørgen Kruse iumut Jens Kr. Therkildsen Naja Petersen Atassut Masauna Peary Bendt B. Kristiansen Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen inniisussaq / Knud Kristiansen, Formand Atassut Masauna Peary Ole Frederiksen iumut Jens Immanuelsen akio Fleischer iumut Jess vane Bernhard Olsen iumut Palle Jerimiassen Hans Aronsen Inuit Ataqatigiit Jens Vetterlain inniisussaq / Palle Jeremiassen, Fomand iumut Bernhard Olsen Jens Kristian Therkildsen iumut Enok andgreen Ole Frederiksen iumut Jess vane Naja Petersen Atassut Masauna Peary Peter Olsen Inuit Ataqatigiit Jens Vetterlain inniisussaq / Kristian Broberg, Formand iumut Jens Danielsen Jens Immanuelsen iumut Ole Frederiksen Kristian Jeremiassen iumut Enok andgreen Masauna Peary Atassut Knud Kristiansen Peter Olsen Inuit Ataqatigiit Hans Aronsen inniisussaq /

6 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 6 af 11 Udvalget for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur. / Kikkut tamat Oqartussaaqataanerat, Kommune, Attaveqaqatigiinneq Attaveqaatinullu Ataatsimiittitaliaq tallimanik ilaasortalik. Jens Kristian Therkildsen, Formand iumut akio Fleischer Jørgen Kruse iumut Ole Frederiksen Jens Danielsen iumut Kristian Broberg Masauna Peary Atassut Naja Petersen Ane Hansen Inuit Ataqatigiit Bendt B. Kristiansen inniisussaq / Enok andgreen, Formand iumut Kristian Jerimiassen Bernhardt Olsen iumut Jørgen Kruse Kristian Broberg iumut Jens Danielsen Masauna Peary Atassut Knud Kristiansen Jens Vetterlain Inuit Ataqatigiit Peter Olsen.

7 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 7 af 11 ag nr. KOM Bilag nr. 004 Journal nr Emne Valg af medlemmer til råd, nævn, fonde, bestyrelser m.m. Resume: Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale institutioner, fonde, foreninger, udvalg og råd, som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i. Antallet af medlemmer, som Kommunalbestyrelsen skal vælge til hvert enkelt aktieselskab, institution, fond, forening, udvalg og råd, fremgår af en oversigt, som Ledelsessekretariatet tidligere har udarbejdet agsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale institutioner, fonde, foreninger, udvalg og råd, som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i, jævnfør styrelseslovens 31. Ledelsessekretariatet har udarbejdet en oversigt over eksisterende aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale institutioner, fonde, foreninger. Der skal vælges medlemmer til: Qinersisinnaatitaanermut ataatsimiititaliaq Navn uppleant Ole Dorph Borgmester Palle Jeremiassen Jess vane Bernhard Olsen Kristian Broberg Naja Petersen A Knud Kristiansen Jens Vetterlain IA Ane Hansen Thulefonden Navn uppleant Ole Dorph Borgmester Jens Danielsen Jens Kristian Therkildsen Palle Jeremiassen Jess vane Enok andgreen Kristian Jeremiassen Marmorilik Fond Navn uppleant Qitiusoqarfimmi sulisoq Qitiusoqarfimmi sulisoq akio Fleischer Jørgen Kristiansen ullissivimmi pisortaq Najukkami allaffissuarmi sinniisoq Qitisusoqarfimmi sulisoq Qitiusoqarfimmi sulisoq Halbestyrelsen Aasiaat Navn uppleant Enok andgreen Kristian Jeremiassen Halbestyrelsen Uummannaq Navn uppleant Jens Kristian Therkelsen Jørgen Kruse Isak Hammond Kristian igurdsen Kommunalbestyrelsen skal derudover udpege medlemmer til de lokale forbrugerudvalg. Nedsættelsen af de kommunale forbrugerudvalg står beskrevet i 6 i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg: 6. I hver kommune skal der nedsættes et forbrugerudvalg.

8 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 8 af 11 tk. 2. Forbrugerudvalgene sammensættes således: Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af denne. Hver af følgende udpeger ét medlem: KNAPKs lokalafdeling, IKs lokalafdeling og kvindeforeningen(erne). tk. 3. For hvert medlem udpeges en. tk. 4. Medlemmer og er udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode. tk. 5. Forbrugerudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt udvalgets medlemmer. tk. 6. Forbrugerudvalgene kan anmode sagkyndige om at deltage i udvalgenes møder, når dette af hensyn til sagernes behandling findes påkrævet. tk. 7. Kommunen yder forbrugerudvalget sekretariatsmæssig bistand. Ledelsessekretariatet indstiller, at den gældende fremgangsmåde for valg af medlemmer til de lokale forbrugerudvalg fortsætter, således at de to medlemmer til hver af de 8 byers forbrugerudvalg bliver: 1. Det geografiske kredsmandat som det valgte kommunalbestyrelsesmedlem, og 2. Den lokale borgerforvaltningsleder/servicecenterleder. Der skal samtidig udpeges er for disse medlemmer. I en række byer er der endvidere nedsat Handicapråd og Ældreråd, som ocialudvalget udpeger medlemmer til. Nærmere oplysninger omkring valg af medlemmer til halbestyrelsen i Aasiaat, forventes at kunne fremlægges for Kommunalbestyrelsen under selve mødet. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Landstingslov nr. 10 af 13. november Konsekvenser: Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: agsbehandlingen: agen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen. Indstilling: Ledelsessekretariatet indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen vælger hvilke medlemmer, der skal repræsentere kommunalbestyrelsen eller kommunen i fonde, foreninger, udvalg og råd. Bilagsmateriale: Kommunalbestyrelsen godkendte liste over navne der skal sidde i pågældende fondsbestyrelser og halbestyrelser. Mht. valg af kommunalbestyrelsens repræsentanter til forbrugerudvalg, blev denne del udsat til næste møde i juni.

9 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 9 af 11 ag nr. KOM Bilag nr. Journal nr. Emne Beslutning om vederlag til 1. viceborgmester Resume: Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt vederlag til 1. viceborgmester skal ske med en fast månedlig procentsats på 15% af borgmestervederlaget eller om denne skal vederlægges med det fulde borgmestervederlag når denne fungerer på posten som borgmester. Beslutningen gælder kun 1. viceborgmester. agsfremstilling: Tidligere krævede det ikke en udtrykkelig beslutning mht. hvilken vederlagsform der skal ydes til kommunens 1. viceborgmester, men kræves nu som følge af ændring i bekendtgørelsen om vederlæggelse til borgmestre, viceborgmestre m.fl. i Lovgrundlag: elvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv., 3, stk. 1. Konsekvenser: Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes ikke, at den ene model fremfor den anden, hvor der ydes fuldt borgmestervederlag i de perioder hvor denne er på ferie el.lign., vil medføre væsentligt forskellige vederlag til 1. viceborgmesteren. Det er vurderingen, at de to modeller set over valgperioden som helhed, vil være stort set ens. agsbehandlingen: agen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, om vederlaget til 1. viceborgmester skal ydes som fast månedligt vederlag på 15% af borgmesterens vederlag. Bilagsmateriale: Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede, at vederlaget til 1. viceborgmester skal ydes som fast månedligt vederlag på 15 % af borgmesterens vederlag. temmefordelingen blev: For: 11 Imod: 6 Hverken for eller imod: 1 Fraværende: 3

10 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 10 af 11 Orienteringssager: Forslag fra medlemmer, til videre behandling i udvalg eller administration. Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt.

11 Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 11 af 11 Underskriftsblad: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Kristian Broberg akio Fleischer Ole InûsutoK' Frederiksen Jens Imanuelsen Jørgen Kruse Jens Kristian Therkelsen Bendt Broberg Kristiansen Peter Olsen Hans Aronsen Ane Hansen Jens Vetterlain Masauna Peary Knud Kristiansen Naja Petersen Ole Danielsen ifm Jens fravær Deltog ikke (tlf.tekniske problemer) Deltog ikke (tlf.tekniske problemer) Edvardt I. Kristiansen ifm Hans fravær

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 14. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28.august 2014 kl. 09:00

Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 14. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28.august 2014 kl. 09:00 Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 14 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 28.august 2014 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 23. oktober

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 23. oktober Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 12 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 23. oktober 2015 10.00 Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Administrationsbemærkninger til dagsorden: Ingen. Beslutning: Dagsorden bliver godkendt.

Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Administrationsbemærkninger til dagsorden: Ingen. Beslutning: Dagsorden bliver godkendt. Dagsorden 17-017 STILLINGSOPSLAG FOR KOMMUNALDIREKTØR... 1 17-018 FLYTNING AF PERSONALE FRA CENTRALADMINISTRATIONFEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 17-019 AASIAAT KULTURHUS... 4 17-020 AASIAAT SOM CENTRALADMINISTRATION....5

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSIP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA februarip 03-ni 2017 nal Kommunalbestyrelsi S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA L A A

KOMMUNALBESTYRELSIP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA februarip 03-ni 2017 nal Kommunalbestyrelsi S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA L A A KOMMUNALBETYRELIP ILEQQUUUMIK ATAATIMIINNERA februarip 03-ni 2017 nal.10.00 Kommunalbestyrelsi Jess vane Enok andgreen Palle Jerimiassen akio Fleischer Jens Kr. Therkelsen Edvard I Kristiansen Knud Kristiansen

Læs mere

Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 13. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 07. September 2016 kl.09.00

Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 13. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 07. September 2016 kl.09.00 Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 13 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 07. eptember 2016 kl.09.00 Ole Dorph Apollo Mathiassen meldte afbud kl.9.05 Jess vane Kristian Jeremiassen

Læs mere

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 14 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00 Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen

Læs mere

Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 18. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. April 2015 kl. 10:00

Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 18. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. April 2015 kl. 10:00 Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 18 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 30. April 2015 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 16. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 16. September 2014 kl. 10:00

Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 16. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 16. September 2014 kl. 10:00 Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 16 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 16. eptember 2014 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00

Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 10 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 11. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 11. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 11 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Tilstede: Mødt/Tlf./tedfortræder Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts Møde nr. 03/14 26/03/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 26 ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts 2014 09.00 Deltagere: Ole Dorph Jess Svane Kristian Jeremiassen Enok Sandgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Overgangsudvalg, 11. august 2017 kl. 10.00 Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Hansen, Ane Nathanielsen, Karl Thue Sørensen, Hector Lennert Samuelsen, Aqqa Aronsen, Hans Petersen, Thomas Kristensen,

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.:

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.: Konst. møde Dagsorden Kommunalbestyrelsen Mødedato: 4. december 2017 Tidspunkt: 20:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Faaborg - Konstituerende møde Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Vedtægter for KANUKOKA

Vedtægter for KANUKOKA Vedtægter for KANUKOKA Navn og formål 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at sikre og styrke kommunernes indflydelse og handlefrihed

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere