Forhåndsaftale. for dagplejere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale. for dagplejere"

Transkript

1 Næstved Kommune Løn- og Personalekontoret 12. oktober 2010 Forhåndsaftale for dagplejere Forudsætninger Parterne er enige om, at nærværende aftale er gældende for dagplejere i Næstved Kommune. Forudsætningerne for forslaget til forhåndsaftale er Kommunens godkendte lønpolitik. Generelle forhold vedr. funktions- og kvalifikationsløn og pension Udmøntningen af funktions- og kvalifikationsløn sker ifølge nærværende aftale. Funktions- og kvalifikationsløn tildeles som løntrin eller tillæg. Til fuldtidsbeskæftigede angives det årlige funktions- og kvalifikationstillæg som grundløn i niveau, for deltidsansatte reduceres beløbene forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden. Der inkluderes pension efter den centrale aftale herom, alle tillæg er pensionsgivende. Der kan særskilt indgås aftale om hhv. funktions- og kvalifikationsløn for den enkelte ansatte. Sådanne aftaler indgås mellem Næstved Kommune og FOA Fag & Arbejde i Sydsjælland. Der er enighed om, at såfremt der i de centrale overenskomster indgås aftaler der dækker funktioner og kvalifikationer der også er dækket af denne forhåndsaftale skal der ikke ske dobbelthonorering. Kvalifikationsløn tildeles som en varig lønandel, med mindre andet aftales. Kvalifikationsløn kan kun opsiges med det individuelle optjente opsigelsesvarsel. Funktionsløn tildelt i forhold til en konkret opgave bortfalder ved opgavens ophør. Funktionsløn Handicaptillæg Handicaptillæg ydes til dagplejere såfremt følgende betingelser er opfyldt: a. Barnets handicap er af en sådan karakter, at der er konstateret alvorlige fysiske, psykiske, talemæssige eller emotionelle mangler eller børnenes adfærd er af sådan karakter, at dagplejeledelsen skønner ud fra en konkret vurdering (udredning) af det enkelte barn, at der skal iværksættes en behandlingsplan. b. Der er fra dagplejeledelsen side eksempelvis i form af en behandlingsplan eller anden instruks pålagt dagplejeren at udføre særlige foranstaltninger i forbindelse med barnets pasning. Det bemærkes, at det er en forudsætning for udbetaling af tillæg, at punkt a og b er opfyldt samtidig. Der tillægges den faste dagplejer en funktionsløn ( niveau) på årligt kr ,- så længe funktionen varetages.

2 Hvis det undtagelsesvis vurderes, at behandlingen skal fortsætte i gæsteplejen, (jf. behandlingsplanen) følger tillægget barnet. Opgave: Se bilag 1 Forældrebestyrelsesmedlem Der ydes Når dagplejeren tiltræder forældrebestyrelsen ydes løntrinnet fra den 1. i den måned hvor dagplejeren tiltræder og bortfalder uden yderligere varsel til udgangen af den måned dagplejeren ophører i bestyrelsen. Opgaven: At repræsentere medarbejderne og sikre deres indflydelse i debatter og beslutninger. Dagplejere med friholdte pladser til gæstebørn For modtagelse af forskellige børn ydes der Opgave: At kunne modtage mange forskellige børn og forældre og være imødekommende og fleksibel i forhold til deres forskellige behov. Til dagplejere hvor der ikke er indskrevne børn (4 tomme pladser) ydes for funktionen som gæsteplejer. Til dagplejere hvor der er indskrevet 1 barn (3 tomme pladser) ydes for funktionen som gæsteplejer. Til dagplejere hvor der er indskrevet 2 børn (2 tomme pladser) ydes for funktionen som gæsteplejer. Til dagplejere hvor der er indskrevet 3 børn (1 tom plads) ydes for funktionen som gæsteplejer. Så vidt det er muligt benyttes denne form ikke. 4 løntrin 3 løntrin 2 løntrin Derudover ydes der gæsteplejevederlag for femte barn. Medarbejdere i gæsteplejehuse - ulempetillæg For den fleksibilitet som kræves af medarbejdere i et gæsteplejehus ydes Opgave: At være fleksibel i arbejdstilrettelæggelse f.eks. ved eventuel ændring af arbejdstid med kort varsel. 2 løntrin Koloni Ved deltagelse i koloni følges tilsvarende regler som til enhver tid er gældende for pædagoger og pædagogmedhjælpere ved daginstitutioner. Småbørnsbelastning vedr. faste indmeldte børn Parterne er enige om, at det så vidt muligt skal undgås at der placeres 4 børn under 1 år og 6 måneder hos samme dagplejer i fast dagpleje. Parterne er ligeledes enige om, at Næstved Kommunes pasningsgaranti skal sikres. Ved indmeldelse af 3 børn under 1 år og 6 måneder, ydes der et månedligt tillæg ( niveau) på kr. 945,- Ved indmeldelse af 4 børn under 1 år og 6 måneder, ydes der et ekstra månedligt tillæg ( niveau) på kr. 515,- Småbørnsbelastede dagplejere skal indgå i gæsteplejeordningen i spidsbelastede situationer, og når det ud fra gæstebørnenes tarv er hensigtsmæssigt.

3 Dagplejere med særlige opgaver (specialdagplejere) For funktionen specialdagplejer ydes der Opgave: At modtage børn der vanskeligt kan placeres i normal dagpleje 2 løntrin. Gæstebørn fra dagplejere med særlige opgaver (specialdagplejere) Børn fra specialdagplejere som anbringes i gæstepleje hos alm. dagplejere, betales et vederlag udover det alm. gæstevederlag på kr. 345,- ( niveau) pr. dag, hvis det indgår på den 4 eller 5. plads Opgave: At modtage børn i gæstepleje der vanskeligt kan placeres i normal dagpleje Opgaver i relation til gruppens drift For funktionerne ydes Grupperepræsentant som varetager funktionerne i forbindelse med koordination/bindeled til dagplejekontoret jfr. Opgavebeskrivelsen Opgave: Se bilag 2 Ansvarlig for og planlægning og registrering af gruppens fravær Opgave: At have ansvar for og forestå arbejdet med gruppens planlægning af fravær og registrering. Sikre en rimelig og økonomisk forsvarlig fordeling af fraværet Ansvarlig for og udarbejdelse gæstelister, børne- og forældrelister m.v. Opgave: At have ansvar for og udarbejde diverse lister og sikre information til kolleger Gruppens morgentelefon Fra første opringning til det første barn møder ydes overarbejde 50% som afspadsering Opgave: At modtage sygemelding, fordele børn og orientere forældre-kolleger og kontoret. 2 løntrin Faste afløsere for gruppens morgenvagt et tillæg ( niveau) på kr ,- Fra første opringning til det første barn møder ydes overarbejde 50% som afspadsering Opgave: At modtage sygemelding, fordele børn og orientere forældre-kolleger og kontoret, når morgenvagten er fraværende Webredaktør for gruppen jfr. opgavebeskrivelse Opgave: Se bilag 3 Viceværtfunktionen i dagplejens huse jfr. Opgavebeskrivelse Opgave: Se bilag 4 2 løntrin Kontaktbesøg uden dagplejekonsulent For at forestå kontaktmødet ydes pr. gang et tillæg ( niveau) på kr. 250,- Opgave: Se bilag 5 Centralt aftalt funktionsløn Dispositionspleje honoreres med 1/1040 af årslønnen jf. overenskomstens 7 stk. 2 a. Funktionstillægget pr. måned for modtagelse af et fast 5. fuldtidsbarn jf. overenskomsten 3, stk. 4, 5, og 6 udgør 25% + 10% af den månedlige løn på grundlønstrinnet gældende ved overenskomstens ikrafttræden 1. april 2008.

4 Kvalifikationsløn se bilag 6 Uddannelse over en længerevarende periode Ledelsen indkalder medarbejderen til en forventningssamtale. Lærer- eller pædagoguddannede Dagplejere der er uddannet som lærer eller pædagog indplaceres på grundløn svarende til dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse. Dagplejere/Pædagogmedhjælpere Ved nyansættelse af tidligere pædagogmedhjælpere som har arbejdet i vuggestue eller børnehave sker lønindplacering efter en konkret forhandling. Deres optjente anciennitet medregnes i op til 1 år efter de er stoppet i deres anciennitetsgivende job. Uddannelse i Næstved dagplejes regi Dagplejere, der efter den 1. oktober 2005 har gennemgået efteruddannelse af 10 dages varighed samt mindst 2 suppleringskursus af 5 dages varighed eller har gennemgået suppleringskurser, i alt 20 dage, ydes den efterfølgende måned Tillidshverv Henvises til Næstved Kommunes retningslinjer. Temalørdage For deltagelse i én af dagplejeledelsens arrangeret temalørdag af min. 5 timers/max. 6 timers varighed ydes der en kompensation med 1 afspadseringsdag. Ikrafttrædelse og opsigelse Såfremt intet andet er anført træder aftalen i kraft den 1. april Alle eksisterende aftaler på dette overenskomstområde, der er indgået mellem FOA Fag og Arbejde og Næstved Kommune, er ved denne aftales indgåelse bortfaldet. Aftalen kan skriftligt opsiges til bortfald af begge parter med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned. For FOA Fag og Arbejde For Næstved Kommune

5 Bilag1 om visitationsbeskrivelse Retningslinjer til brug for vurdering af børn med særlige behov i dagplejen Godkendt i MED-udvalg 4/ Børn med særlige behov, kan være børn med vanskelige familieforhold, eller børn med fysiske, psykisk eller sociale problemer. Det kan være børn der vækker bekymring, uden at det kan tilskrives nogle specifikke årsager. Endelig kan det være børn med et diagnosticeret handicap. De særlige behov kan komme til udtryk ved, at barnet f.eks. har svært ved at omgås andre børn, at barnet har svært ved at relatere sig til andre, eller at barnet har sproglige eller kognitive problemer og derfor har brug for en særlig indsats. Det kan være meget vanskeligt at opstille nogle retningslinjer for hvordan eller hvornår et barn kræver en særlig indsats ud over det der normalt kræves af en dagplejer, da det er afhængig af mange faktorer som blandt andet børnegruppens sammensætning - dagplejerens tidligere erfaring med arbejdet med sårbare børn m.m. Der kan derfor ikke opstilles en facitliste, men kun nogle eksempler på, hvem der kan være omfattet at tildelingen af ekstra ressourcer. 1. Børn der i kortere eller længere perioder har brug for en særlig opmærksomhed / støtte til deres psykiske og / eller fysiske udvikling. Disse børn understøttes ud over det normale i kraft af en ekstra faglig vejledning, der relaterer sig til barnets udviklingsbehov ved f.eks. ergoterapeuter, sundhedsplejerske m.m.. Derudover udarbejder dagplejekonsulenten på baggrund af observationer af barnet og samtaler med dagplejeren en handleplan for den særlige indsats som skal foregå i forhold til barnets videre udvikling. Disse børn vil ikke frigøre ekstra plads i dagplejehjemmet. 2. Børn som har brug for en særlig målrettet indsats i forhold til deres psykiske og /eller fysiske udvikling. Børn som der er en viden om og som kan vurderes før optagelse i dagplejen. Disse børn henvises til de specialpædagogiske vejledere af de fagpersoner, der har kontakten til børnene. De specialpædagogiske vejledere udarbejder på baggrund af deres observationer en handleplan for den indsats, som dagplejeren i samarbejde med dagplejekonsulenten skal tilrettelægge for barnet. Derudover yder de råd og vejledning til dagplejeren/dag-plejekonsulenten. På baggrund af de specialpædagogiske vejlederes handleplan vurderes det i minivisitationsudvalget om barnet skal tilbydes følgende: o Tilbydes plads hos en specialdagplejer o Friholdelse af plads hos barnets nuværende dagplejer. Dette kræver dog at der kan skabes den fornødne plads hos dagplejeren. o Overflyttes til en dagplejer som har erfaring i arbejdet med børn som har brug for en målrettet indsats i forhold til deres psykiske og fysiske udvikling. Dagplejeren tilbydes vejledning af den specialpædagogiske vejleder i forhold til det videre arbejde med barnet. Når vurderingen af indsatsen foreligger udbetales der handicaptillæg. Børn som der ikke er en viden om og som ikke kan vurderes før optagelse i dagplejen. På baggrund af de oplysninger der er til rådighed fra sundhedsplejersker, sagsbehandlere eller andre relevante fagpersoner vurderes det i minivisitationsudvalget om barnet skal tilbydes følgende: o Tilbydes plads hos en specialdagplejer o Friholdelse af plads hos barnets nuværende dagplejer. Dette kræver dog at der kan skabes den fornødne plads hos dagplejeren. o Overflyttes til en dagplejer som har erfaring i arbejdet med børn som har brug for en målrettet indsats i forhold til deres psykiske og fysiske udvikling. Dagplejeren tilbydes vejledning af den specialpædagogiske vejleder i forhold til det videre arbejde med barnet. Når vurderingen af indsatsen foreligger udbetales der handicaptillæg.

6 3. For at sikre en ensartet vurdering af indsatsen for børn som har brug for en særlig støtte og en målrettet indsats i forhold til deres psykiske og /eller fysiske udvikling, nedsættes der et mini visitationsudvalg bestående af den pædagogiske leder af dagplejen, chefkonsulent i daginstitutionsafdelingen og en dagplejekonsulent. For at sagen kan behandles i mini visitationsudvalget skal der indsendes et ansøgningsskema til dagplejeformidlingen. Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at der ud over ansøgningen medsendes en handleplan for det videre arbejde med barnet. Ansøgningerne vil løbende blive behandlet og der vil tilgå besked til dagplejekonsulenten og den specialpædagogiske vejleder. Bevillingen vil normalt løbe i en afgrænset periode og ca. 1 måned inden periodens udløber må dagplejekonsulenten sørge for, at der fremsendes en ny ansøgning, hvor der vedlægges en evaluering af den hidtidige indsats samt en ny handleplan. Bistand fra de specialpædagogiske vejledere. I Næstved kommune er der ansat 8 specialpædagogiske vejledere under Specialnetværket. De specialpædagogiske vejlederes opgaver er forebyggende med henblik på en tidlig og hurtig indsats i arbejdet med førskolebørn i daginstitutioner og i dagplejen. Samtidig skal de specialpædagogiske vejledere være medvirkende til at styrke rummeligheden i forhold til sårbare børn samt medvirke til at indsatsen sker indenfor daginstitutionsområdet ressourcer. Desuden er der et overordnet formål, hvor de specialpædagogiske vejledere via deres virke skal: gennem erfaringer / indsatsen opsamle viden om de problematikker, der opleves omkring børn med særlige behov på førskoleområdet, hvilken indsats der hjælper, hvilken viden der mangler m.v. Formål: Formålet er via rådgivning og vejledning vedr. konkrete børn eller grupper af børn at opkvalificere daginstitutions- pædagoger og dagplejepædagoger til så hurtigt som muligt og så tidligt i barnets liv som muligt at være i stand til at opfatte barnets signaler, for således at sikre den bedste indsats overfor barnet i normalområdet. Henvisning: Henvisning til de specialpædagogiske vejledere sker via daginstitutionslederen/dagplejen og kun efter samtykke med forældrene. Der foreligger et kort henvisnings- skema, som skal være underskrevet af daginstitutionsleder og forældre til vejlederens første besøg. Opgaver/indhold: I daginstitutioner/dagplejen er der børn, hvor pædagogerne er i tvivl om deres udvikling, børn som er meget ressourcekrævende og børn som kræver en særlig indsats. Her kan de specialpædagogiske vejledere tilbyde: At lave observationer af et konkret barn eller en gruppe af børn med henblik på at vejlede pædagogerne/dagplejerne i egen indsats. At vejlede pædagogerne/dagplejekonsulenterne om pædagogik, struktur og fysisk indretning. At udarbejde udviklingsbeskrivelse (Kuno Beller) i samarbejde med pædagogerne/dagplejekonsulenterne. At vejlede om behov for kontakt til øvrige samarbejdspartnere eks.vis ergoterapeut, psykolog, talepædagog, børnepsyk., børneambulatoriet. Konkret at rådgive og vejlede pædagoger/dagplejekonsulenter/dagplejere/støttepersoner, der arbejder med børn med særlig behov. Udarbejdelse af handleplaner på det enkelte barn eller på gruppen i samarbejde med Pædagogerne/dagplejekonsulenter/støtteperson. At deltage i arbejdsmøder, netværksmøder m.v. med involverede samarbejdspartnere. At deltage i møder med forældre. Samarbejdsrelationer: De specialpædagogiske vejledere har et tæt samarbejde med alle involverede fagpersoner og har tovholderfunktion for at sikre den koordinerede indsats i forhold til barnet.

7 Bilag 2 om grupperepræsentantens opgaver OPGAVER OG ANSVAR FOR GRUPPEREPRÆSENTANTERNE Grupperepræsentanten udpeges af ledelsen. Grupperepræsentanten er bindeleddet mellem gruppen og Dagplejekontoret. Der afholdes møde med ledelse og et par dagplejekonsulenter fra distrikterne Møderækken fastlægges ved sidste møde i efteråret og afholdes fortrinsvis i dagtimerne. Dagsorden udsendes ca. 14 dage før afholdelse til grupperepræsentanterne og referaterne sættes på hjemmesiden Ansvar og opgaver for grupperepræsentanterne: Du skal samarbejde med pædagogerne, sikre at gruppen har et fælles ansvar for et godt arbejdsklima. 1. Du skal sikre at der bliver skrevet og udsendt dagsorden til hvert gruppemøde. 2. Du skal sikre, at der bliver skrevet referat fra hvert møde. 3. Du er ansvarlig for at viderebringe informationer såvel mundtlige som skriftlige til gruppen. 4. Du skal sikre i samarbejde med dagplejekonsulenterne at målene i Virksomhedsplanen og Værdi og Arbejdsgrundlaget løbende bliver drøftet. 5. Du skal sikre, at der bliver ført regnskab med gruppens udgifter og at budgettet bliver overholdt 6. Du skal sikre at gruppens fravær koordineres og fordelingen af børnene mailes eller sendes til kontoret. Dine kollegaer skal selv sørge for at give kontoret besked hvis der sker ændringer af ovenstående. 7. Du skal sikre, at der sker en planlægning af udflugter, legestuer o.l. 8. Du er ansvarlig for at holde øje med jubilæer, runde fødselsdage o.l. og videregive det til dagplejekonsulenterne. 9. Du skal sikre i samarbejde med dagplejekonsulenterne, at nye kolleger bliver budt velkommen i gruppen og at det bliver aftalt hvordan den nyes første periode skal forløbe. 10. Du skal sikre, at der bliver uddelt handsker en gang årligt til kollegerne. 11. Du er ansvarlig for video- og kamera o.l. som tilhører Dagplejen. Godkendt i MED-udvalget

8 Bilag 3 om Web-redaktører Forventning til WEB-redaktørernes arbejde med gruppens hjemmeside. Gruppens hjemmeside er vinduet til omverdenen. Det er her forældrene kan få det første indtryk af gruppen. Når man ved, hvor meget forkendskab betyder, er det en særdeles vigtig opgave at sørge for hjemmesidens informationsniveau og aktualitet. Sørg derfor for: At holde siden aktuel. Kollegernes involvering med materiale er en nødvendighed, hvis gruppen vil have en attraktiv og informativ side. At informere om gruppens årsplan og kommende aktiviteter. At få lagt aktuelle billeder af gruppen på siden og motivér til også at få lagt servicedeklarationer på. At sætte nye indlæg på siden, så forældre og andre interesserede får lejlighed til at følge gruppens liv. At indlæg med overskredne tidsfrister fjernes - det værste der kan forekomme er gamle og uaktuelle indlæg. At mindst 1. gang om måneden at redigere siden gerne oftere.

9 Bilag 4 om viceværters opgaver Forventningsaftale for viceværternes funktioner for flg. legestuer Viceværternes hovedopgave er at være bindeleddet mellem dagplejerne og dagplejekonsulenterne/teamkoordinatoren i deres distrikt. Sikre at husreglerne bliver overholdt af alle brugerne og videreformidle til teamkoordinatoren, når dette ikke sker. Vaske viskestykker der bruges i legestuen. Bestilling af engangsartikler: Køkkenruller og wc-papir Engangshandsker Vaskeklude Håndsæbe Opvaskemiddel Plasticposer alm. og til blespand m.m. Sikre at de indgåede serviceaftaler bliver overholdt: Rengøring Vinduespudsning Havearbejde m.m. Reparationer: Sikre at informere konsulenterne eller teamkoordinatoren om de ting som skal repareres f.eks. Vandhaner der drypper Termostater der er gået i stykker Hegn m.m. Husmøderne: Sikre at der bliver afholdt møde i husgruppen sammen med kontaktkonsulenten Sikre at der udarbejdes husregler Sikre at der udarbejdes en legestuefordeling for grupperne. Sikre at det udmeldte budget bliver overholdt. Sikre at diverse mangler bliver indkøbt i overensstemmelse med behovene i grupperne fx glaskander - ny anskaffelser m.m.

10 Bilag 5 om KONTAKTMØDE Når du skal have et nyt barn i dagpleje, vil det normalt foregå på den måde, at forældre og barn besøger dig, på et aftalt tidspunkt eventuelt sammen med dagplejekonsulenten. Her færdiggøres de nødvendige papirer om aftaler, tider, tlf.nr., specielle hensyn, og lign. Det er din opgave ved disse møder, at skabe god kontakt til barn og forældre, så de føler sig trygge ved at skulle aflevere deres barn til dig hver dag. Du kan f.eks. servere en kop kaffe/the og i øvrigt gøre det lidt hyggeligt. Det forventes af dig, at du viser forældrene, hvordan du bor, og fortæller hvor børnene må færdes, såvel ude som inde. Endvidere at du fortæller, hvordan din og børnenes hverdag former sig, hvilke aktiviteter der foregår i dagplejen og også lidt om dig selv, din familie og din holdning til børneopdragelse. Som nyansat er dagplejekonsulenten med i alle kontaktmøderne. Derefter afholder du selv kontaktmødet, her er det vigtigt, at du husker at drøfte forskellige emner, som er væsentlige for dagplejens hverdag. Hvis du har behov er det muligt at få et ekstra kontaktmøde, hvor dagplejekonsulenten deltager. Her er nogle eksempler: Hvad vil du spørge forældrene om? 1. Barnets rytme & vaner og kost. 2. Beklædning, skiftesko og evt. sutter/bamse. 3. Bleer, engangsklude og håndklæder. 4. Barnevogn og sele. 5. Ankomst og afhentning Hvad vil du fortælle om dig selv? 1. Hvorfor er jeg blevet dagplejer, og hvor længe har jeg været det? 2. Hvad har jeg lavet før? 3. Hvem bor her? Fortæl om ægtefælle og børn og hvad de laver. 4. Husdyr og rygning. 5. Hvilke og hvor mange børn der er i dagplejen? 6. Forældrearrangementer. 7. Vis hjemmet frem. Hvilke regler gælder i dit hjem? Hvad vil du fortælle om din dagligdag? 1. Fodtøj inden døre. 2. Beskrive dagligdagen. Hvor leger børnene inden og ude, faste aktiviteter, fester, fødselsdage, aktiviteter, ture, oplevelser o.lign. 3. Samarbejde i gruppen. 4. Gæsteplejen. 5. Legestuen. 6. Sygdom, ferie, afspadsering. 7. Holdning til kost, renlighed og søvn. 8. Holdning til radio, TV og video. 9. Indkøring af et nyt barn. 10. Tavshedspligt. 11. Læreplaner. 12. Barnets bog 13. Hjemmesiden

11 Hvilke forventninger har du til forældrene? Hvilke forventninger har forældrene til dig? Se bilag 6 Huskeliste til brug ved kontaktmøder I din servicedeklaration kan du også bruge de ovennævnte punkter.

12 Bilag 6 Om generelle forventninger til medarbejdere der får kvalifikationsløn og har gennemført uddannelsesaktiviteter. Grundlag for udbetaling af tillæg: Dagplejere Det forventes at medarbejdere der har via jobbet har fået mulighed for at tilegne sig ny viden også er parate til at bruge den og dele den med arbejdspladsens ansatte. Hvis der for uddannelsen eller for opnået erfaring fås kvalifikationsløn kan der forventes større faglig indsigt og kompetencer end hos andre kolleger. Kvalifikationsløn generelt At have opnået en viden på baggrund af uddannelse eller erfaring, og få løn for den, forpligter. Det forventes at pgl. er i stand til at påtage sig mere krævende opgaver end en mere uerfaren kollega. F.eks. at modtage børn med vanskeligheder, der kræver mere indsigt end man normalt kan forvente. Pædagogiske assistenter - pædagog- og læreruddannede I konsekvens af at man gennemfører uddannelsen får man kvalifikationer og en højere løn. Disse kvalifikationer giver mulighed for at kunne påtage sig nye udviklende opgaver og mulighed for bedre at kunne håndtere vanskeligere opgaver, end det man ellers kunne. Således kan man forvente, uden ekstra løn, at få pålagt arbejdsopgaver, som man tidligere kunne forvente at få funktionsløn for. se i øvrigt uddannelsespolitikken vedtaget i MED den 4. september 2009/ændringer den 25. maj 2010

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere.

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere. Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere. Kapitel 1, område og grundløn. 1. Område og grundløn Stk. 1. Aftalen gælder for personale ansat

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere

Forhåndsaftale for dagplejere Forhåndsaftale for dagplejere Odense Kommune FOA Odense Side 1 af 8 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 1A. Faste gæstedagplejere... 3 Kapitel 2. Funktionsløn... 3 2. Aftale

Læs mere

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter.

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter. Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter. Kapitel 1, område 1 Område og grundløn Stk.1. Aftalen gælder

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL

Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL Nordsjælland og Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende pr. 1. juni

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Aftalen er gældende fra den 1.04.2015 Pædagoger og souschefer/afdelingsledere,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1.

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. Side 1 af 6 FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. JANUAR 2007 Forhåndsaftalen gælder fra 1. januar 2007. Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhåndsaftale mellem Dragør Kommune og BUPL Hovedstaden om løn til fællesledere, institutionsledere og pædagogiske ledere

Forhåndsaftale mellem Dragør Kommune og BUPL Hovedstaden om løn til fællesledere, institutionsledere og pædagogiske ledere Forhåndsaftale mellem Dragør Kommune og BUPL Hovedstaden om løn til fællesledere, institutionsledere og pædagogiske ledere Formateret: Venstre: 1,9 cm, Højre: 2,25 cm, Top: 2,5 cm, Bund: 2,25 cm, Skjul

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Børneby Vivild Bakkegårdsvej 8a Vivild 8961 Allingåbro Dagplejepædagog i børneby Vivild Annette Sortkjær

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE Velkommen til den kommunale dagpleje i Distrikt Allingåbro! Dagplejen er en afdeling i Allingåbro. Adressen er: Allingåbro Plantagevej 11 8961

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere

Forhåndsaftale for dagplejere Ikast-Brandeéå Kommune Forhåndsaftale for dagplejere Aftalen er Indgået mellem: Aftalen gælder for; Deltagere i forhandlingen: FOA - Herning og Ikast-Brande Kommune Dagplejere ansat ved Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Referat fra grupperepræsentantmøde. Rådmandshaven Næstved. Mødelokale januar 2010 Kl. 08:30 ca. 12:00

Referat fra grupperepræsentantmøde. Rådmandshaven Næstved. Mødelokale januar 2010 Kl. 08:30 ca. 12:00 Vi tager hånd om dit barn Dagplejen Næstved Kommune Referat fra grupperepræsentantmøde Rådmandshaven 20 4700 Næstved Mødelokale 2 8. januar 2010 Kl. 08:30 ca. 12:00 Deltagere: grupperepræsentanter teamkoordinatorer

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV

VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV Dagplejen Harlev_08.indd 1 13/08/08 8:36:19 Harlev Dagtilbud Dagplejen er en del af Harlev Dagtilbud som består af: Dagplejen, Vuggestuen den Grønne Gren, Børnehaven Pilehaven,

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Kære medarbejder og studerende i Børneinstitutionen Rasmus Rask Som ansat eller studerende i Børnehusene Hobbitten, Lungstedvangen, Kærsgård, Bellinge og Luna

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

EFz. Forhåndsaftale. mellem. Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab. for

EFz. Forhåndsaftale. mellem. Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab. for EFz Forhåndsaftale mellem Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab for familiekonsulenter, familiebehandlere, forebyggelseskonsulenter og ungekonsulenter ved Familie og Ungecentret om lokal

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018

Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018 Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018 19 Regulering af løn, godtgørelse og tillæg Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ansatte efter denne overenskomst indplaceres og aflønnes i

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Formål for samarbejdet med inklusionspædagogerne Samarbejdet med inklusionspædagogerne kan have afsæt i dagtilbudsloven eller i folkeskoleloven.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.:

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.: Nyttige links Læs mere om vores retningslinjer for kost, læreplaner mv. på: www.aalborg.dk/dagplejen Læs mere om smitsomme sygdomme hos børn i Sundhedsstyrelsens folder på: www.sundhedsstyrelsen.dk Orienter

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Grundløn Souschefer/afd.ledere Stedfortrædere Løntrin 30 Løntrin 29

Grundløn Souschefer/afd.ledere Stedfortrædere Løntrin 30 Løntrin 29 Aftale mellem Lemvig Kommune og BUPL MidtVestjylland om lokal løndannelse for souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere i daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber i Lemvig Kommune. Aftalen

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for dagplejekonsulenter September 2016

Funktionsbeskrivelse for dagplejekonsulenter September 2016 Funktionsbeskrivelse for dagplejekonsulenter September 2016 Krav og forventninger til dagplejekonsulenter Dagplejens dagplejekonsulenter indgår som en del af ledelsen. Det forventes at konsulenterne deltager

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BØRNEHAVEN MERIANVEj Sidst tilrettet 2008

LØNPOLITIK FOR BØRNEHAVEN MERIANVEj Sidst tilrettet 2008 LØNPOLITIK FOR BØRNEHAVEN MERIANVEj Sidst tilrettet 2008 Indledning. Middelfart Kommune har vedtaget en overordnet lønpolitik med udgangspunkt i begrebet Ny Løn. Den overordnede lønpolitik fastlægger en

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

61.21 O.02 37/2002 Side 1

61.21 O.02 37/2002 Side 1 Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter, specialarbejdere m.fl. på daginstitutioner eller i skolefritidsordninger KL Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune.

Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune. Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune. Ansøgning modtages. Personalekontoret sender bekræftelse til ansøger, på at ansøgningen er modtaget. Desuden sendes:

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere Gældende fra 01.08.17 Forhåndsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds om fastsættelse af løn for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Side 1 af 6 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Styrelsesvedtægten udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud Styrelsesvedtægten udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten (inkl. bilag) fastsættes

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Odense Kommune PMF Fyn Side 1 af 8 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn... 3 2. Fremmedsprogede

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes Dagpleje Styrelsesvedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 14, 15 og 16. Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE Dato 08.06.2009 Den nye overenskomst mellem FOA og KL omkring dagplejernes gæstevederlag betyder, at en dagplejer kan få op til to gæstevederlag

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution, dagpleje og fritids-

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere