Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)"

Transkript

1 BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) I medfør af 6, stk. 1 og 3, 49, stk. 1 og 3, 53 og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2015, og 70, 72, 73, stk. 3 og 7, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse omfatter æg fra vilde fugle, som er naturligt forekommende i den danske natur, og æg fra andre vilde fugle, der til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (2009/147/EF), samt underarter af disse arter, uanset om underarterne ikke er naturligt forekommende i EU-medlemslandene. Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder også tomme æg samt dele og produkter af æg. Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om æg fra arter omfattet af stk. 1. Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan, når der er tvivl om, hvorvidt et æg er omfattet af stk. 1 eller af bilag 1 beslutte, at ægget skal anmeldes til registrering i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke æg omfattet af reglerne om landbrugsmæssigt opdræt af visse dyrearter. Forbudsbestemmelser 2. Æg omfattet af 1, stk. 1, må ikke indsamles i naturen, opbevares eller på anden måde besiddes, modtages, købes, sælges, overdrages, udlånes, transporteres eller udstilles, medmindre det er tilladt efter anden lovgivning. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke 1) indsamling m.v. af æg fra gråand i kunstige rugepladser, 2) æg fra ødelagte fasan-, gråande- eller agerhønsereder med henblik på opdræt, samt 3) æg fra fasaner, som er indfanget i henhold til særlig tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Stk. 3. Det påhviler den, som besidder æg fra fangenskabsopdrættede fugle af de arter, som er omfattet af 1, at godtgøre, at der er ikke er tale om æg fra vilde fugle. Overgangsbestemmelser 3. Den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af en eller flere ægsamlinger med tilsammen 20 fugleæg eller flere omfattet af 1, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i 2 fortsat opbevare og besidde disse æg, forudsat at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt den 1

2 samlede besiddelse til registrering i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i overensstemmelse med reglerne i 9, og at anmeldelsen er godkendt af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 4. Når flere personer i samme husstand ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af æg omfattet af 1, stk. 1, betragtes disse æg som tilhørende en og samme samling ved afgørelsen af, om æggene er registreringspligtige efter reglerne i 3 og 5. Det enkelte medlem af husstanden kan herefter kun opbevare og besidde sin del af samlingen under forudsætning af, at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt æggene til registrering i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i overensstemmelse med reglerne i 9, og at anmeldelsen er godkendt af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 5. Den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af en eller flere ægsamlinger med tilsammen mindre end 20 æg omfattet af 1, stk. 1, har uanset bestemmelserne i 2 ret til fortsat at opbevare og besidde disse æg uden forudgående anmeldelse, jf. dog stk. 2 og 4. Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden var i besiddelse af et eller flere æg fra de i bilag 1 nævnte arter kun fortsat opbevare og besidde disse æg samt andre æg omfattet af 1, stk. 1, forudsat at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt alle æggene til registrering i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i overensstemmelse med reglerne i 9, og at anmeldelsen er godkendt af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Overdragelser af eksisterende ægsamlinger 6. Når en person, som i henhold til 3-5 lovligt besidder æg omfattet af 1, stk. 1, afgår ved døden, kan arvingerne eller den, som varetager boet på arvingernes vegne, lovligt besidde æggene, medens boet behandles. Den, der arver æggene, kan uden særskilt tilladelse besidde æggene i indtil 3 måneder efter modtagelsen. Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist skal der indgives ansøgning til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om tilladelse til fortsat besiddelse af æggene, eller æggene skal tilintetgøres eller overdrages efter stk. 3. Tilladelsen er betinget af, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det godtgjort, at æggene i henhold til 3-5 lovligt var i arveladerens besiddelse. Tilladelsen kan gives på vilkår. Stk. 3. Æg, som lovligt besiddes i henhold til 3-5 samt 7 kan uanset bestemmelserne i 2 vederlagsfrit overdrages til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller til et museum efter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings nærmere bestemmelse. Offentlige ægsamlinger 7. Kommunale, statslige og statsanerkendte museer og forskningsinstitutioner samt kommunale, statslige, statsanerkendte samt andre godkendte eller anmeldte selvejende uddannelsesinstitutioner, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden var i besiddelse af æg omfattet af 1, stk. 1, har uanset bestemmelserne i 2 ret til fortsat at besidde og opbevare disse æg uden anmeldelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. De nævnte museer har endvidere ret til at modtage, opbevare og besidde æg, som overdrages til museet efter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bestemmelse efter 6. Stk. 2. Det påhviler til enhver tid de i stk. 1 nævnte museer og institutioner at godtgøre, at æg, som disse besidder, er erhvervet inden denne bekendtgørelses ikrafttræden eller erhvervet i henhold til 6. Dispensation 8. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan under iagttagelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (2009/147/EF) i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 2, stk. 1, herunder meddele dispensation til fortsat at opbevare og besidde æg omfattet af 1, stk. 1, som indehaveren kan godtgøre, var i dennes besiddelse på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden. Dispensationen kan gives på vilkår, herunder om mærkning og registrering af æggene. 2

3 Anmeldelse og registrering 9. Anmeldelsen efter 3, 4 og 5, stk. 2, skal ske på en særlig blanket, der udleveres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Anmeldelsen skal vedlægges fotografier, der muliggør identifikation af de af anmeldelsen omfattede æg. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvor æggene opbevares. Stk. 2. Anmelderen skal meddele Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eventuelle yderligere oplysninger, som er nødvendige af hensyn til identifikation og registrering af de pågældende æg. Anmelderen har pligt til at give Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning adgang til besigtigelse af æggene. Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan pålægge indehavere af fugleæg at lade disse forsyne med et identifikationsnummer eller anden form for mærkning efter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings nærmere bestemmelse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan beslutte, at en sådan mærkning kan erstatte artsbestemmelse af æggene. Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan gøre godkendelsen af en anmeldelse betinget af, at anmelderen betaler nødvendige udgifter til gennemførelsen af en registrering af æggene, der kan danne grundlag for en efterfølgende identifikation af æggene, herunder udgifter til artsbestemmelse af æggene samt udgifter til eventuel mærkning. Udgifterne skal stå i et rimeligt forhold til samlingens karakter og størrelse. Stk. 5. Hvis der sker ændringer i de i forbindelse med anmeldelsen afgivne oplysninger, herunder ændringer i opbevaringssted, skal anmelderen senest 4 uger herefter give Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddelelse herom. 10. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsteder kvittering for modtagelse af anmeldelse til registrering. Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning træffer afgørelse om, hvorvidt anmeldelsen kan godkendes til registrering, og giver anmelderen meddelelse herom. Klage 11. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter 1, stk. 3 og 4, 6, stk. 2, 8, 9, stk. 3 og 4, samt 10, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Tilsyn 12. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning påser overholdelse af denne bekendtgørelse herunder at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes. Straf 13 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 2, stk. 1, 2) er i besiddelse af æg, som er anmeldt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i henhold til 3, 4 og 5, stk. 2, og som undlader efter anmodning fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning at meddele yderligere oplysninger omfattet af 9, stk. 2, eller undlader at give Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning adgang til besigtigelse efter 9, stk. 2, 2. pkt. eller 3) undlader at meddele Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning oplysninger, som denne er forpligtet til at meddele i henhold til 9, stk. 5. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om jagt og vildtforvaltning 1, stk. 1, og lov om naturbeskyttelse 1, stk. 1 og 2, eller fremkaldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. 3

4 Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden m.v. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 634 af 25. juni 2001 om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger ophæves. Naturstyrelsen, den 27. juni 2016 HANNE KRISTENSEN / Anne-Marie Vægter Rasmussen 4

5 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side

6 Fuglearter omfattet af registreringspligten efter bekendtgørelsens 5, stk. 2. Bilag 1 Registreringspligten efter 5, stk. 2, omfatter følgende arter: 1. Fuglearter optaget på Rødliste 1997: Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) Slangeørn (Circaëtus gallicus) Ellekrage (Coracias garrulus) Engsnarre (Crex crex) Mellemflagspætte (Dendrocopos medius) Vandrefalk (Falco peregrinus) Tredækker (Gallinago media) Dværgmåge (Larus minutus) Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) Rødhovedet and (Netta rufina) Skestork (Platalea leucorodia) Nordisk lappedykker (Podiceps auritus) Rovterne (Sterna caspia) Hærfugl (Upupa epops) Perleugle (Aegolius funereus) Markpiber (Anthus campestris) Mosehornugle (Asio flammeus) Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus) Sortterne (Chlidonias niger) Hvid stork (Ciconia ciconia) Vandstær (Cinclus cinclus) Lærkefalk (Falco subbuteo) Toplærke (Galerida cristata) Sandterne (Gelochelidon nilotica) Stor tornskade (Lanius excubitor) Urfugl (Lyryrus tetrix) Fiskeørn (Pandion haliaetus) Hjejle (Pluvialis apricaria) Høgesanger (Sylvia nisoria) Spidsand (Anas acuta) Pibeand (Anas penelope) Atlingand (Anas querquedula) Stenvender (Arenaria interpres) Kirkeugle (Athene noctua) Hedehøg (Circus pygargus) Savisanger (Locustella luscinoides) Pirol (Oriolus oriolus Brushane (Philomachus pugnax) Plettet rørvagtel (Porzana porzana) Gulirisk (Serinus serinus) Tinksmed (Tringa glareola) Svaleklire (Tringa ochropus) Slørugle (Tyto alba) Alk (Alca torda) Isfugl (Alcedo atthis) Skærpiber (Anthus spinoletta) Rørdrum (Botaurus stellaris) Bramgås (Branta leucopsis) Stor hornugle (Bubo bubo) Hvinand (Bucephala clangula) Sydlig almindelig ryle (Calidris alpina schinzii) Karmindompap (Carpodacus erythrinus) Lille præstekrave (Charadrius dubius) Sort stork (Ciconia nigra) Blå kærhøg (Circus cyaneus) Vagtel (Coturnix coturnix) Lille flagspætte (Dendrocopos minor) Trane (Grus grus) Havørn (Haliaëtus albicilla) Vendehals (Jynx torquilla) Hedelærke (Lullula arborea) Blåhals (Luscinia svecica) Stor skallesluger (Mergus merganser) Rød glente (Milvus milvus) Storspove (Numenius arquata) 6

7 Fyrremejse (Parus montanus) Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis) Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapillus) Pungmejse (Remiz pendulinus) Ride (Rissa tridactyla) Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) Dværgterne (Sterna albifrons) Turteldue (Streptopelia turtur) Lomvie (Uria aalge) 2. Andre arter, som yngler i Danmark eller i nær fremtid kan tænkes at gøre det: Kongeørn (Aquila chrysaetos) Mallemuk (Fulmarus glacialis) Blåvinget and (Anas discors) Bjergand (Aythya marila) Stellersand (Polysticta stelleri) Sort glente (Milvus migrans) Stortrappe (Otis tarda) Stylteløber (Himantopus himantopus) Mudderklire (Acititis hypoleucos) Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus) Sorthovedet måge (Larus melanocephalus) Hvidvinget terne (Chlidonias leucoptera) Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) Biæder (Merops apiaster) Gulhovedet vipstjert (Motacilla (flava) flavissima) Ringdrossel (Turdus torquatus) Vindrossel (Turdus iliacus) Lundsanger (Phylloscopus trochiloides viridanus) Lille fluesnapper (Ficedula parva) Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis) Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus). 3. Andre arter omfattet af Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 2009/147/EF) Oplysninger om, hvilke fugle der er optaget på Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet kan fås ved henvendelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Endvidere findes oplysningerne i EU-Tidende nr. L 20 af 26. januar 2010, side 7. 7

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark II

Udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark II Udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark 1800-12 II Lars Dinesen, Tom S. Romdal, Michael B. Grell & Erik Buchwald (With a summary in English: Development in the number of breeding bird species in

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108 nr 1 2014 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1960-1969 1 / 15

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1960-1969 1 / 15 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 54 1960 1 55-56 Stubgaard, Jørgen Rød Glente (Milvus m. milvus (L.)) som overvintrende i Danmark 1 56

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle Danmarks Miljøundersøgelser Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Forfattere: Stefan Pihl & Johnny Kahlert Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af ynglefugle Teknisk anvisning

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010 Sammenskrevet og redigeret af ANNE ESKILDSEN & THOMAS VIKSTRØM Jyske perleugleunger ringmærket i maj måned 2010. Foto: Klaus Dichmann Rapport nr. 13 om Danmarks truede og sjældne ynglefugle fra DOF's Caretakerprojekt.

Læs mere

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109:

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: Appendiks 1 Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35. Øvrige fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt. Opsummeringerne af antal

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport fra DMU, nr. 462 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet for fuglearter

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab BEK nr 329 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 848

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

POLEN. Maj/juni 1996. På tur med DOF, København. Af Eric Schaumburg, Leon Berthou, Jan Nielsen og Frands Jensen

POLEN. Maj/juni 1996. På tur med DOF, København. Af Eric Schaumburg, Leon Berthou, Jan Nielsen og Frands Jensen POLEN Maj/juni 1996 På tur med DOF, København Af Eric Schaumburg, Leon Berthou, Jan Nielsen og Frands Jensen Varme Opstemte vi fløj til det skønne Polen, og jeg må sige, vi "sprudlede" i Solen. Vi så hjerpe,

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000 Sammenskrevet og redigeret af MICHAEL BORCH GRELL Rapport nr 3 fra DOFs arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (With a summary in English: Rare and threatened

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), Mindre meddelelser / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), Mindre meddelelser / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 34 1940 3-4 187-188 Sinding, Erik Fugleliv ved Slusen i Kalvebod Strand Vinteren 1939-40 3-4 189-191 Gernaa,

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Oversættelse af videnskabeligt navn (slægt (venstre kolonne) - artsnavn (højre kolonne)) Artsnavn Videnskabeligt

Oversættelse af videnskabeligt navn (slægt (venstre kolonne) - artsnavn (højre kolonne)) Artsnavn Videnskabeligt Knopsvane Cygnus olor (Gmelin) Cygnus - Svane (fra græsk kuknos) olor - Svane (latin) Sangsvane Cygnus cygnus (L) Cygnus - Svane (fra græsk kuknos) Pibesvane Cygnus bewickii (Yarrel) Cygnus - Svane (fra

Læs mere

DANSK ORNITOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT

DANSK ORNITOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT DANSK ORNITOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 98. årgang 2004 nr 2 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift Redaktør: Kaj Kampp, Sindshvilevej 8, 3. th, 2000 Frederiksberg (kkampp@mail.dk) I redaktionen: Johannes

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fugleobservationer fra. Af Inger & Ivan Zink-Nielsen

Fugleobservationer fra. Af Inger & Ivan Zink-Nielsen Fugleobservationer fra 1 Malaga-Fuengirola-Mijas 2006-2011 OPDATERET VERSION Af Inger & Ivan Zink-Nielsen Rio Viejo, Desembocadura del Rio Guadalhorce Forord I efteråret 2010 aflagde vi rapport om vores

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

TYRKIET 14. 21. september 2008

TYRKIET 14. 21. september 2008 TYRKIET 14. 21. september 2008 Sorte storke Foto: Lars DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Ole Geertz-Hansen og John Speich Forord I perioden 14. til 21. september 2008 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Årsrapporter for Ribe Amt 1823 1960. Svend Rønnest

Årsrapporter for Ribe Amt 1823 1960. Svend Rønnest Årsrapporter for Ribe Amt 1823 1960 af Svend Rønnest 1 Årsrapporter for Ribe Amt 1823 1960 af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse Årsrapporter for Ribe Amt 1823 1960... 2 Indholdsfortegnelse... 2 Årsrapporter

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) BEK nr 958 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

ESTLAND 3 10 juni 2006.

ESTLAND 3 10 juni 2006. ESTLAND 3 10 juni 2006. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra lørdag den 3. til lørdag den 10. juni 2006 afholdt DOF Travel sin anden tur til

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011 Sammenskrevet og redigeret af TIMME NYEGAARD Rovterneunger på Saltholm 2011. Foto: Jan Bolding Kristensen Rapport nr. 14 om Danmarks truede og sjældne ynglefugle fra DOF's Caretakerprojekt. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Langelandslisten. x Sodfarvet Skråpe Puffinus griseus x Almindelig Skråpe Puffinus puffinus Balearskråpe Puffinus mauretanicus

Langelandslisten. x Sodfarvet Skråpe Puffinus griseus x Almindelig Skråpe Puffinus puffinus Balearskråpe Puffinus mauretanicus Artsnavn Latinske navn x Rødstrubet Lom Gavia stellata x Sortstrubet Lom Gavia arctica x Islom Gavia immer x Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii x Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis x Toppet Lappedykker

Læs mere

Bird Life Denmark DOF UNGARN MAJ Leon Berthou

Bird Life Denmark DOF UNGARN MAJ Leon Berthou Bird Life Denmark DOF UNGARN 4. 13. MAJ 2006 Leon Berthou Svend Pettersson Forord Fra den 4. maj til den 13. maj 2006 afholdt DOF Travel forårstur til Ungarn. Først besøgte vi Bükk National Park med et

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009 Sammenskrevet og redigeret af TIMME NYEGAARD & MIKKEL WILLEMOES Rapport nr. 12 om Danmarks truede og sjældne ynglefugle fra DOF's Caretakerprojekt. Mosehornugle. Foto: Helge Sørensen. Indledning Nærværende

Læs mere

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle.

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle. Anatolien Tyrkiet.. maj 0 Dof Travel. Turledere: Silas Olofson og Jens Ballegaard I maj 0 tog deltagere og ledere i minibusser rundt i Anatolien. Men start i Ankara og slut i Kayseri blev der på dage set

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008 Sammenskrevet og redigeret af TIMME NYEGAARD og MICHAEL BORCH GRELL Rapport nr. 11 fra DOF s Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) Slørugle. Foto: Klaus Dichmann. Indledning Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere