NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger"

Transkript

1 NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse og nyanvendelse af de eksisterende industrigrunde langs Industribuen. Analysen er en opfølgning på et tidligere notat, hvori konsekvenserne af etableringen af et Bauhaus varehus blev vurderet. I nærværende notat er der endvidere set på følgevirkningerne på vejnettet af: 1.1 Forudsætninger En ændret arealanvendelse på det tidligere Carlsberg-depot, som i dag er udlagt til butikker for pladskrævende varegrupper. At Scania Danmark A/S etablerer nyt hovedsæde samt klargørings- og serviceringsfaciliteter på Industribuen 19. At Bilka og Føtex vil anvende det tidligere Netto centrallager til lager. Endvidere forventes Bilka Ishøj at flytte deres vareudlevering til denne lokalitet. Udgangspunktet for analysen er det tidligere udarbejdede notat om følgevirkningerne af etableringen af et Bauhaus varehus 1. I forbindelse med notatet om Bauhaus blev der udført maskinelle og manuelle trafiktællinger, som er genanvendt i udarbejdelsen af dette notat. Ligeledes er beregningerne af den forventede trafik fra et Bauhaus varehus genanvendt. Trafikstrømmene i området, som følge af etableringen af et Bauhaus varehus, fremgår af figur 1. 1 Notat: KPC Bauhaus Ishøj Trafikanalyse. Revisionsversion 3, d.2. april 2007

2 Spidstime Hverdag 15-16: 33 Brentevej 50 Spidstime lørdag kl Brentevej Ishøj Stationsvej 10 1 Ishøj Stationsvej Ishøj Stationsvej 10 1 Ishøj Stationsvej Industridalen Industridalen Industribuen Industribuen Figur 1 Beregnet spidstimetrafik i 2010 for hverdags eftermiddage og lørdage. Hverdagsspidstimen er i tidsrummet Det bemærkes, at særligt den svingende trafik er størst i omfang og sammensætning i lørdagsspidstimen, hvorfor denne var dimensionsgivende i det tidligere notat. 2 Sammenfatning Den trafikale analyse viste, at gen- og nyanvendelsen af arealer i området omkring Industribuen vil medføre mere trafik til og fra området. Samlet set vil stigningen i trafikken være størst i den eksisterende hverdags eftermiddagsspidstime. Den største trafikintensitet er dog, i lighed med det foregående notats resultater, i lørdagsspidstimen, hvorfor denne har været dimensionsgivende. De afviklingsmæssige konsekvenser som følge af gen- og nyanvendelse af arealer i området er undersøgt i DanKap. Kapaciteten i vejkrydsene er beregnet med en generel vækst i trafikken på 2 % indtil Resultatet af kapacitetsberegninger på det eksisterende vejnet med de fremtidige trafikmængder viste, at begge de undersøgte vejkryds afvikler trafikken med meget stor forsinkelse*. Der er tale om et decideret trafikalt sammenbrud i spidstimen. I det signalregulerede vejkryds Ishøj Stationsvej/Industribuen er det særligt de venstresvingende fra øst på Ishøj Stationsvej samt den kombinerede ligeud- og højresvingsbane på Industribuen, som afvikles med meget stor forsinkelse. Herudover vil afviklingen af de venstresvingende fra Industribuen foregå med stor forsinkelse. *Serviceniveauet i kryds defineres i forhold til middelventetiden, hvor en middelventetid på 36-71,9 sek. benævnes som en stor forsinkelse. En forsinkelse større end 72 sek. benævnes som meget stor forsinkelse (sammenbrud). side 2

3 I det vigepligtsregulerede vejkryds Industribuen/Industridalen er det beregnet, at trafikken vil afvikles med meget stor forsinkelse for de venstresvingende på Industribuen samt de udkørende fra Industridalen. Der er givet to forskellige løsningsforslag på lokaliteten. Forslag 1 baserer sig på hvilke muligheder der er for at afvikle trafikken uden at bryde signalsamordningen på Ishøj Stationsvej, mens Forslag 2 belyser mulighederne såfremt signalsamordningen brydes. I dette notat anbefales Forslag 1, som ikke bryder samordningen, da det ikke er undersøgt om de øvrige kryds i signalsamordningen har fordel af en sådan ændring. Hvorvidt de øvrige kryds i signalsamordningen har fordel af denne ændring er pr ved at blive undersøgt af Via Trafik i en anden opgave for Ishøj Kommune. Såfremt det i denne opgave konkluderes, at samordningen på Ishøj Stationsvej med fordel eller uden større konsekvenser kan brydes, er anbefalingen i stedet at etablere Forslag 2 i nærværende notat. Her opridses kort hvilke ændringer det anbefalede Forslag 1 vil medføre. Forslag 2 som bryder samordningen på Ishøj stationsvej er beskrevet andet steds i nærværende notat. Problemerne i det signalregulerede vejkryds Ishøj Stationsvej/Industribuen foreslås løst ved følgende ændringer: Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Ishøj Stationsvej i vestgående retning. Der etableres særskilt signalfase til de venstresvingende på Ishøj Stationsvej i vestgående retning. Signalgruppeplanen justeres med henblik på at tilføje en venstresvingsfase, samt korrigere grøntiden for de ligeudkørende. Ingen ændringer har indflydelse på den eksisterende samordning. Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Industribuen. Der etableres et ligeud spor på Industribuen Der etableres et shuntspor for de højresvingende på Industribuen Problemerne i det vigepligtsregulerede vejkryds Industridalen/Industribuen foreslås løst ved følgende ændringer: Der etableres signalregulering i vejkrydset Der etableres en breddeudvidelse af Industridalen for at imødekomme en tilfredsstillende magasinlængde i tilfartssporene. Der etableres en kombineret ligeud og højresvingsbane på Industribuen i nordgående retning, i tillæg til den eksisterende vejbane. Der er udarbejdet anlægsoverslag* på Forslag 1 & 2, jf. tabel 1. Tabel 1 Anlægsoverslag for Forslag 1 & 2 Forslag 1 Forslag 2 Sum af anlægsudgifter Såfremt de fremtidige afviklingsproblemer i de to vejkryds ikke løses, vil en langt større del af den samlede trafik i stedet anvende Vejleåvej til ind- og udkørsel i området. Såfremt afviklingsproblemerne løses, som foreslået i dette notat, vurderes ændringen i trafikafviklingen til og fra Vejleåvej, at være af uvæsentlig karakter. *Anlægsoverslaget indeholder udgifter til: jord- og belægningsarbejder, bygningsværker o.l., afvanding, kørebaneafmærkning, signalanlæg samt andre arbejder. Herudover indgår også udgifter til oprettelse af arbejdsplads samt rådgivende ing. og landinspektører. Endvidere er der taget højde for uforudseelige udgifter. Anlægsoverslaget indeholder ikke udgifter til ekspropriation, og bør anses for et groft overslag idet der ikke foreligger et detailprojekt. side 3

4 3 Området Området som denne trafikanalyse behandler fremgår af figur 2. Der er tale om et større område, som afgrænses i syd og i øst af motorvej E20, i nord af Ishøj Stationsvej og i vest af Vejleåvej. Der er til og frakørsel på motorring 4 i både nordlig og sydlig retning, hvorimod der kun er tilkørsel i nordlig retning og frakørsel i sydlig retning på motorvej E20. Vest for området, jf. figur 2, er der ubebygget. Det vurderes derfor, at størstedelen af trafikken til og fra området benytter motorvej E20, motorring 4 og Ishøj Stationsvej. Trafikken vurderes primært at benytte disse veje idet kun få har fordel af at benytte Vejleåvej i deres rutevalg til området. Vejleåvej vurderes på baggrund heraf, at være af mere uvæsentlig karakter i forbindelse med en evt. trafikstigning til og fra området, som behandles i denne analyse. De signalregulerede vejkryds på Ishøj Stationsvej er samordnede med 60 sekunders omløbstid. Samordningen er dobbeltrettet og strækker sig fra Vejleåvej i vest til Ishøj Boulevard i øst. Figur 2 Området De oplyste bebyggelsesstørrelser på de nye virksomheder i området er præsenteret i tabel 2. Tabel 2 Oplyste bebyggelsesstørrelser Nye firmaer/virksomhedstyper i området Bebyggelsesstørrelse Bilka/Føtex lager og vareudlevering m 2 Scania Danmark A/S m 2 Butikker med pladskrævende varegrupper m 2 På figur 3 fremgår de områder, hvor der sker en ændring i arealanvendelsen. side 4

5 Ishøj Kommune Figur 3 Nye firmalokaliseringer i området De nye firmaer/virksomhedstyper tilslutter sig alle Industribuen ved vigepligtsregulerede vejkryds. Tilslutningen af de nye butikker med pladskrævende varegrupper er særligt interessant, idet der er tale om et vigepligtsreguleret T-kryds, som har indkørsel blot m. fra det signalregulerede F-kryds ved Ishøj Stationsvej, jf. figur 4. Figur 4 Tilkørselsforhold ved butikker for pladskrævende varegrupper. side 5

6 Ishøj Kommune Af figur 5 fremgår det, at Bilka/Føtexs lager og vareudlevering tilslutter sig Industribuen i et vigepligtsreguleret T-kryds. Scania Danmark A/S tilslutter sig Industribuen i et vigepligtsreguleret F-kryds, jf. figur 5. Figur 5 Tv. Tilkørselsforhold ved Bilka/Føtex lager og vareudlevering. Th. Scania Danmark A/S vil have indkørsel i den sydlige gren af et vigepligtsreguleret F-kryds. 4 Trafikprognose Trafikken er prognosticeret ved forskellige metoder for hvert af de tre nye områder. Der er tale om prognosticeringer på baggrund af tællinger, information fra de virksomheder, som etablerer sig i området samt fra Miljøstyrelsens turrater. I nogle tilfælde anvendes et gennemsnit af de forskellige prognosticeringsmetoder. Der vil totalt set forekomme mere trafik i området, som følge af de nye arealanvendelser, men den nye trafik vil i mindre grad være tidsmæssigt sammenfaldende. F.eks. vil Scania Danmark A/S primære funktioner være lukket i weekenden, hvorimod de særligt pladskrævende varebutikker vil have særligt mange kunder på netop dette tidspunkt. Derfor er der i trafikprognosticeringen taget højde for at de enkelte lokaliteter generer trafik på forskellige dage og på forskellige tidspunkter. 4.1 Trafikprognose for butikker med pladskrævende varegrupper Butiksområdet er i dag åbnet, hvorfor trafikken til og fra området i spidstimen er vurderet på baggrund af en hverdagstrafiktælling. Det vurderes, at størstedelen af trafikken til og fra butikkerne med pladskrævende varegrupper forekommer i eftermiddags- og lørdagsspidstimen. Kun få vil køre til og fra butiksområdet i morgenspidstimen. Ved prognosticering af trafikken i hverdagsspidstimen, er den talte trafik i tidsrummet anvendt. Til vurdering af lørdagsspidstimetrafikken er butiksområdets hverdagsspidstime anvendt. Tabel 3 Opgørelse af timetrafik. Metode Tælling (15-16) Tælling (16:30-17:30) Eftermiddag side 6

7 Det er skønsmæssigt vurderet, at der i en lørdagsspidstime kan forventes 20 %* mere trafik end sammenlignet med spidstimen på en hverdag, som var mellem 16:30 17:30. I denne periode konstateredes 112 ind- og udkørende, hvorfor der i lørdagsspidstimen er regnet med 134 ind- og udkørende. 4.2 Trafikprognose for Bilka/Føtex lager og vareudlevering Trafikken er prognosticeret ved brug af Miljøstyrelsens turrater, samt ud fra information fra Dansk Supermarked A/S og Bilka Ishøj. En transportvirksomhed generer ifølge Miljøstyrelsens turrater 12 bilture pr. 100 m 2, hvilket medfører en hverdagsdøgntrafik (HDT) på køretøjer. På baggrund af denne HDT er trafikintensiteten i årets 30. største time** beregnet til en hverdagsspidstimetrafik på 469 køretøjer. Dansk Supermarked A/S har endvidere oplyst hvilken trafik der genereredes da Netto anvendte faciliteterne. Dette vurderes at være anvendeligt, idet Bilka og Føtex også planlægger at anvende faciliteterne til lagervirksomhed. Lageret genererede ca køretøjer i hverdagsdøgntrafik og heraf er det skønsmæssigt vurderet af Dansk Supermarked A/S, at 10 % af trafikken, svarende til 120 køretøjer forekom i eftermiddagsspidstimen. Nettos centrallager havde ikke vareudlevering til privatpersoner, hvilket Bilka Ishøj planlægger. Bilka Ishøj har oplyst, at de på travle eftermiddage og lørdage betjener omtrent kunder over flere timer, hvorfor der er regnet med omtrent 100 kunder i vareudleveringen i spidstimen. 1 kunde er antaget at svare til to bilture. En til og en fra vareudleveringen. Bilka/Føtexs varelager forventes ikke at være åbent i weekenden, hvorfor der udelukkende vil forekomme trafik til og fra Bilka Ishøjs vareudlevering i lørdagsspidstimen. For eftermiddagsspidstimetrafikken er anvendt et gennemsnit af de to prognosticeringsmetoder. Tabel 4 Opgørelse af den beregnede spidstimetrafik. Metode Eftermiddag Gennemsnit Lørdag Turrater Information Trafikprognose for Scania Danmark A/S Trafikken er prognosticeret ved brug af Miljøstyrelsens turrater. En kontorvirksomhed genererer ifølge Miljøstyrelsens turrater 4,6 bilture pr. 100 m 2, mens en industrivirksomhed genererer 4,5 bilture pr. 100 m 2. Under antagelse af, at ¼ af områdets bebyggede areal anvendes til Scanias hovedsæde, og resten anvendes til klargørings- og serviceringsfaciliteter er hverdagsdøgntrafikken (HDT) beregnet til 472 køretøjer. På baggrund af * Er vurderet på baggrund af tidligere tællinger foretaget af Via Trafik ved lignende butikker. ** Årets 30. største time er for bolig-arbejdssted veje 12 %. side 7

8 denne HDT er trafikintensiteten i årets 30. største time beregnet til en hverdagsspidstimetrafik på 57 køretøjer. Tabel 5 Opgørelse af den beregnede spidstimetrafik. Metode Eftermiddag Turrater Trafikkens rutevalg Trafikken til og fra området vil benytte forskellige ruter. De enkelte lokaliteters trafikale opland er vurderet Bilka/Føtex lager og vareudlevering For Bilka Ishøjs nye vareudlevering er samtlige kunder vurderet at komme fra Bilka Ishøj, hvor de har købt varen, hvorfor disse vil ankomme fra øst ad Ishøj Stationsvej og benytte Industribuen. Ud af området antages 20 % af trafikken at benytte Ishøj Stationsvej mod vest, mens de sidste 80 % returnerer ad Ishøj Stationsvej øst. Størstedelen af trafikken til og fra Bilka og Føtexs lager kommer fra motorvejen og motorringen. Placeringen af samtlige Bilka og Føtex i Storkøbenhavn er kortlagt og analyseret i forhold til rutevalg, og på baggrund heraf er det vurderet at trafikken vil fordele sig således, at 50 % vil ankomme til området fra øst ad Ishøj Stationsvej og benytte Industribuen. De øvrige 50 % vil ankomme til området fra vest ad Ishøj Stationsvej og benytte Industribuen. Mængden af trafik ind i området ad Vejleåvej er vurderet at være uden betydning Butikker med pladskrævende varegrupper I modsætning til Bilka/Føtexs lager og vareudlevering, hvis varekørsel vil foregå i det meste af Storkøbenhavn, er kundeoplandet for butikkerne med pladskrævende varegrupper vurderet at være mindre. På baggrund heraf er trafikken vurderet at være af lokal oprindelse. Således primært fra Ishøj, Hundige, Vallensbæk Strand og til dels Greve. Ligeledes kan forventes trafik fra Taastrup. Tællingen ved lokaliteten viste at 36 % af de udkørende kørte mod syd ad Industribuen enten til Vejleåvej eller til de øvrige butikker i området. 21 % af den udkørende trafik kørte ad Ishøj Stationsvej mod vest. De resterende 42 % kørte ad Ishøj Stationsvej mod øst. Til sammenligning var den indkørende trafik til lokaliteten fordelt således, at 51 % kom fra syd ad Industribuen, mens de resterende 49 % kom fra nord ad Ishøj Stationsvej. At der er færre udkørende, som benytter Industribuen mod syd end indkørende fra butiksområdet, indikerer at trafikken ikke stammer udelukkende fra Vejleåvej. At fordelingen af trafikken ikke er ligeligt fordelt imellem ind- og udkørende antyder, at en del af de indkørende kommer fra de side 8

9 øvrige butikker i området, samt at en del trafik kan komme fra f.eks. personer, som stopper indenfor butiksområdet på vej hjem fra deres arbejde. Mængden af trafik ind i området ad Vejleåvej er på baggrund heraf vurderet at være af uvæsentlig betydning. Der vil således primært være tale om kunder fra Hundige/Greve-området, som vil have fordel af dette rutevalg Scania Danmark A/S For Scania Danmark A/S er det vurderet, at trafikken fordeles ligeligt imellem de to motorvejstilslutninger. 4.5 Generel trafikvækst Infrastrukturanlæg dimensioneres ofte, så de har en årig levetid. Det er derfor undersøgt, om der kan forventes en generel trafikvækst, der gør det nødvendigt at fremskrive de talte trafikmængder. Fra 1992 til 2004 viser periodiske trafiktællinger, at trafikmængden er steget med 2,6 % p.a. Der forventes en generel trafikvækst på det overordnede vejnet i Danmark i fremtiden. Vejdirektoratet forventer en trafikstigning på 2 % p.a. i perioden på motorvejsnettet gennem Ishøj. Det antages, at der kommer en tilsvarende trafikvækst på Ishøj Stationsvej og Industribuen. Det eksisterende anlæg og nye løsningsalternativer er dimensioneret med en forventet levetid på ti år. Trafikken frem til 2017 forventes at stige med 14,9 %. 4.6 Dimensionsgivende trafik På baggrund af trafikprognosticeringerne i afsnit 4.1, 4.2, 4.3 og 4.5, samt rutevalgsvurderingerne i afsnit 4.4 vil trafikken i 2017 antage en størrelse og sammensætning, som vist i figur 6. side 9

10 Spidstime Hverdag 15-16: 44 Brentevej 66 Spidstime Lørdag 12-13: 38 Brentevej Ishøj Stationsvej 11 1 Ishøj Stationsvej Ishøj Stationsvej 11 1 Ishøj Stationsvej Butikker med pladskrævende varegrupper Butikker med pladskrævende varegrupper Industridalen Industridalen Industribuen Industribuen Figur 6 Dimensionsgivende trafikmængder i 2017 for hverdags eftermiddagsspidstimen og lørdagsspidstimen. 5 Kapacitetsberegninger Der er gennemført kapacitetsberegninger i vejkrydsene Ishøj Stationsvej/Industribuen og Industribuen/Industridalen. Kapacitetsberegningerne er udført i PC-programmet DanKap, og der er foretaget beregninger for hvorledes trafikken afvikles i 2017 med den samme udformning af vejanlæggene som i dag. Herudover er der foretaget kapacitetsberegninger af de foreslåede løsningsalternativer. Trafikafviklingen er beregnet på baggrund af lørdagstrafikken, idet denne har den største mængde svingende trafik. 5.1 Kapacitetsberegninger uden ændringer i trafiksystem Ishøj Stationsvej/Industribuen Resultatet af kapacitetsberegningerne fremgår af tabel 6. Af tabellen fremgår det, at særligt de venstresvingende på Ishøj Stationsvej Ø og den kombinerede ligeud og højresvingsbane på Industribuen afvikles med meget stor forsinkelse. Endvidere vil de venstresvingende på Industribuen begynde at have stor forsinkelse i side 10

11 Ishøj Stationsvej V Brentevej Industribuen Ishøj Stationsvej Ø Tabel 6 Kapacitetsberegning af den nuværende vejudformning med 2017 trafik. Vejgren Bevægelse Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Ishøj Stationsvej V Venstre 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Højre 0, Ishøj Stationsvej Ø Venstre 2, >170 Ishøj Stationsvej Ø Ligeud 0,4 6 8 Ishøj Stationsvej Ø Ligeud 0,4 6 8 Ishøj Stationsvej Ø Højre 0, Industribuen Venstre 0, Industribuen Ligeud+Højre 1, >170 Brentevej Venstre 0, Brentevej Ligeud+Højre 0, Industribuen/Industridalen Resultatet af kapacitetsberegningerne fremgår jf. tabel 7. Tabel 7 Kapacitetsberegning af det vigepligtsregulerede vejkryds Industribuen/Industridalen på en lørdag i 2017 Vejgren Bevægelse Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Industribuen S Højre 0, Industribuen N Venstre 1, Industridalen Højre 1, Industridalen Venstre >10 >10000 >1000 Af tabellen kan det ses, at der, med undtagelse af ligeudkørende og den højresvingende trafik på Industribuen, er tale om et totalt sammenbrud i vejkrydset. 5.2 Kapacitetsberegninger med ændret trafiksystem Forslag 1: Uden ændringer i omløbstiden Forslag 1 indeholder de anbefalede løsninger, som er nødvendige i området. Omløbstiden på 60 sekunder er fastholdt, således at samordningen på Ishøj Stationsvej ikke brydes. Forslaget fremgår af Tegning 1, jf. bilag. Med baggrund i de konstaterede afviklingsproblemer er det foreslået at indføre følgende ændringer i krydsudformningen på Ishøj Stationsvej/Industribuen. side 11

12 Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Ishøj Stationsvej Øst. Der etableres særskilt signalfase til de venstresvingende på Ishøj stationsvej i vestgående retning. Signalgruppeplanen justeres med henblik på at tilføje en venstresvingsfase, samt korrigere grøntiden for de ligeudkørende. Ingen ændringer har indflydelse på den eksisterende samordning. Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Industribuen. Der etableres et ligeud spor på Industribuen Der etableres et shuntspor for de højresvingende på Industribuen Med disse ændringer er kapaciteten i vejkrydset beregnet. Beregningsresultatet fremgår af tabel 8. Tabel 8 Kapacitetsberegning af den fremtidige foreslåede vejkrydsudformning i 2017 Vejgren Bevægelse Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Ishøj Stationsvej V Venstre 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Højre 0, Ishøj Stationsvej Ø Venstre 0, Ishøj Stationsvej Ø Venstre 0, Ishøj Stationsvej Ø Ligeud 0, Ishøj Stationsvej Ø Ligeud+Højre 0, Industribuen Venstre 0, Industribuen Venstre 0, Industribuen Ligeud 0, Industribuen* Højre* 0* 0* 0* Brentevej Venstre 0, Brentevej Ligeud+Højre 0, I 2017 vil der opstå afviklingsproblemer, som vil medføre en stor middelforsinkelse for de venstresvingende fra Ishøj Stationsvej (51 sek.) og Industribuen (41 sek.), jf. tabel 8. Det vil til den tid være fordelagtigt at ændre omløbstiden i krydset til 80 sekunder og derved bryde en del af samordningen på Ishøj Stationsvej i lørdagsmyldretiden. I vejkrydset Industribuen/Industridalen anbefales følgende ændringer: Der etableres signalregulering i vejkrydset Der etableres en kombineret ligeud og højresvingsbane på Industribuen S, i tillæg til den eksisterende vejbane. Med disse ændringer er kapaciteten i vejkrydset beregnet. Beregningsresultatet fremgår af tabel 9. * Ved at etablere shuntspor for de højresvingende på Industribuen vil der kun forekomme ophold i afviklingen når evt. fodgængere skal passere køresporet. Der er meget få fodgængere i det omtalte kryds, hvorfor afviklingen af de højresvingende vil være meget god. side 12

13 Tabel 9 Kapacitetsberegning af den fremtidige foreslåede vejkrydsudformning i Vejgren Bevægelse Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Industribuen S Ligeud 0, Industribuen S Ligeud+Højre 0, Industribuen N Venstre 0, Industribuen N Ligeud 0, Industridalen Venstre 0, Industridalen Højre 0, Forslag 1 vurderes at være et robust løsningsforslag til at sikre en fremtidig afvikling til og fra området. Forslaget er endvidere kapacitetsberegnet med hverdagsspidstimetrafikken, hvor afviklingen ligeledes er tilfredsstillende. Kølængden i tilfartssporene vil i perioder overskride magasinlængden. Ved Ishøj Stationsvej/Industribuen gør dette sig gældende for de venstresvingende fra Industribuen. Problemstillingen vurderes at være af ringe betydning da de venstresvingende vil stuve tilbage i ligeud køresporet og derved ikke influere på afviklingen af de højresvingende, som har et langt tilfartsspor. Cyklistforholdene er problematiske i Forslag 1, hvor særligt overskueligheden og trygheden vil være utilfredsstillende for cyklister. Antallet af cyklister i de behandlede vejkryds er derimod meget få, hvilket baseres på observationer i forbindelse med trafiktællingen. Forslag 1 er det anbefalede løsningsforslag på lokaliteten og er skitseprojekteret på tegning 1. Der er udarbejdet anlægsoverslag på Forslag 1, jf. tabel 10. Forslag 1 har de største anlægsomkostninger i forhold til Forslag 2. Særligt etableringen af et shuntspor på Ishøj Stationsvej er dyrt i anlæg. Tabel 10 Anlægsoverslag for Forslag 1 Forslag 1 - Signalsamordningen bevares 1 Jord- og belægningsarbejde, bygningsværker ol Afvanding Kørebaneafmærkning Signaler Industribuen/Industridalen Signaler Ishøj Stationsvej/Industribuen Andre arbejder SUM, ANLÆGSUDGIFTER Uforudseelige udgifter 20 % SUM Rådg. Ing, landinspektør, arbejdsplads mm. 25 % UDGIFTER I ALT Kr. side 13

14 5.2.2 Forslag 2: Med ændringer i omløbstiden Forslag 2 indeholder de anbefalede løsninger, som er nødvendige i området. I forhold til forslag 1 er omløbstiden ændret fra 60 til 80 sekunder i krydsene, hvormed samordningen på Ishøj Stationsvej er brudt. Forslag 2 fremgår af tegning 2, der er vedlagt som bilag til denne rapport. Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Ishøj Stationsvej Ø. Der etableres særskilt signalfase til de venstresvingende på Ishøj Stationsvej Ø. Signalgruppeplanen justeres med henblik på at tilføje en venstresvingsfase, samt korrigere grøntiden for de ligeudkørende. Der etableres yderligere et venstresvingsspor på Industribuen. Der etableres et ligeud spor på Industribuen Omløbstiden ændres til 80 sekunder, hvormed samordningen på Ishøj Stationsvej brydes i lørdagsspidstimen. Der etableres et almindeligt højresvingsspor på Industribuen og ikke et shuntspor. Med disse ændringer er kapaciteten i vejkrydset beregnet. Beregningsresultatet fremgår af tabel 11. Tabel 11 Kapacitetsberegning af fremtidig foreslåede vejkrydsudformning i 2017 Vejgren Bevægelse Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Ishøj Stationsvej V Venstre 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Ligeud 0, Ishøj Stationsvej V Højre 0, Ishøj Stationsvej Ø Venstre 0, Ishøj Stationsvej Ø Venstre 0, Ishøj Stationsvej Ø Ligeud 0, Ishøj Stationsvej Ø Ligeud+Højre 0, Industribuen Venstre 0, Industribuen Venstre 0, Industribuen Ligeud 0, Industribuen Højre 0, Brentevej Venstre 0, Brentevej Ligeud+Højre 0, Afviklingen af trafikken vil med de foreslåede ændringer være tilfredsstillende i 2017, jf. tabel 11. I vejkrydset Industribuen/Industridalen anbefales følgende ændringer: Der etableres signalregulering i vejkrydset med en omløbstid på 80 sekunder. side 14

15 Med disse ændringer er kapaciteten i vejkrydset beregnet. Beregningsresultatet fremgår af tabel 9. Tabel 12 Kapacitetsberegning af den fremtidige foreslåede vejkrydsudformning i Vejgren Spor Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet B t [s/ktj] n5% Industribuen S Ligeud 0, Industribuen S Højre 0, Industribuen N Venstre 0, Industribuen N Ligeud 0, Industridalen Venstre 0, Industridalen Højre 0, Kølængden i tilfartssporene vil i perioder overskride magasinlængden. Ved Ishøj Stationsvej/Industribuen gør dette sig gældende for de venstre- og højresvingende fra Industribuen. Det medfører at trafikken stuver tilbage til den ensporede strækning og blokerer for en hensigtsmæssig afvikling. Derved vil kapaciteten i krydset reelt være mindre og middelventetiden længere end det fremgår af tabel 11. Forslag 2 vurderes at være et robust løsningsforslag til at sikre en fremtidig afvikling til og fra området i weekenden. Kapacitetsberegninger i hverdagsspidstimen, hvor samordningen og dermed omløbstiden på 60 sekunder er bevaret, har derimod vist at særligt de højresvingende fra Industribuen ud på Ishøj Stationsvej vil afvikles uacceptabelt. For at undgå dette afviklingsproblem, vil det også være nødvendigt at bryde samordningen på Ishøj Stationsvej i hverdagsspidstimen. Samordnede signalanlæg er særligt gode til at afvikle den ligeudkørende trafik på en strækning. Dette kræver dog, at der ikke opstår nogen væsentlig kødannelse på ligeudsporene i de samordnede kryds, som følge af store mængder indsvingende trafik. Dette kan f.eks. medføre at køretøjer, som holder for rødt og får grønt endnu ikke er afviklet, når de køretøjer som befinder sig i bølgen ankommer til krydset, hvormed de er nødt til at bremse eller endog stoppe op. Endvidere kan opretholdelsen af samordningen forhindre en fornuftig afvikling af den indsvingende trafik. Der er i dag indikationer på at den grønne bølge forhindrer en fornuftig afvikling af den indsvingende trafik fra motorvejstilslutningerne, hvor der i dag kan observeres tilbagestuvning til motorvejen. Ligeledes dokumenterer dette notat, at den indsvingende trafik fra Industribuen vil stige væsentligt i fremtiden. Hvorvidt samordningen bør brydes er pr ved at blive undersøgt af Via Trafik for Ishøj Kommune i en analyse af afviklingen i de samordnede motorvejstilslutninger. Det ligger udenfor nærværende notats opgavebeskrivelse at dokumentere at en ændring i omløbstiden er fordelagtig, hvorfor dette ikke er anbefalet i nærværende notat. side 15

16 På baggrund af dette er Forslag 1 det anbefalede løsningsforslag, idet muligheden for at afbryde samordningen på lokaliteten ikke er dokumenteret i dette notat. Såfremt det kan påvises at være anbefalelsesværdigt at bryde samordningen vil anbefalingen i stedet være at etablere Forslag 2. Forslag 2 er skitseprojekteret på tegning 2. Der er udarbejdet anlægsoverslag for Forslag 2, jf. tabel 13. Tabel 13 Anlægsoverslag for Forslag 2 Forslag 2 - Signalsamordningen brydes 1 Jord- og belægningsarbejde, bygningsværker ol Afvanding Kørebaneafmærkning Signaler Industribuen/Industridalen Signaler Ishøj Stationsvej/Industribuen Andre arbejder SUM, ANLÆGSUDGIFTER Uforudseelige udgifter 20 % SUM Rådg. Ing, landinspektør, arbejdsplads mm. 25 % UDGIFTER I ALT Kr. 5.3 Ind- og udkørselsforhold til nye områder Butikker for pladskrævende varegrupper Den eksisterende ind- og udkørsel som er forbeholdt kunder til butikkerne med pladskrævende varegrupper anbefales lukket i både Forslag 1 & 2. Lukningen baseres på trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, som følge af at den udkørende trafik med retning mod syd ad Industribuen skal krydse mindst 3 stærkt trafikerede vognbaner. Alternativt kan den eksisterende indkørsel lukkes for udkørsel, og den udkørende trafik må således have etableret en ny udkørsel. På Tegning 1 & 2 er udformningen skitseret med indkørsel tilladt og to alternative udkørselsruter Bilka/Føtex lager & Bilka Ishøj vareudlevering Der foreligger ingen information om, hvorvidt Bilka Ishøjs vareudlevering i fremtiden vil have samme ind- og udkørsel som Bilka/Føtexs lagerfunktion. En overslagsmæssig kapacitetsberegning på baggrund af trafikprognosticeringen i dette notat påviste ingen væsentlige afviklingsproblemer i hverdags eftermiddags- og lørdagsspidstimen. Der kan opstå en uhensigtsmæssighed i at den nuværende adgang er placeret så tæt på det foreslåede signal i krydset Industribuen/Industridalen. Når der holder flere biler for rødt i signalreguleringen, er det ikke muligt at svinge til venstre fra området. En lastbil der svinger til venstre mens der er rødt i side 16

17 signalreguleringen vil blokere for det sydgående spor på Industribuen. Problematikken anbefales vurderet, når der foreligger information om hvorledes Bilka/Føtex ønsker at anvende indkørslen Scania Danmark A/S Scania Danmark A/S får ind- og udkørsel i et vigepligtsreguleret vejkryds. Der har tidligere ligget et byggemarked på lokaliteten. Disse generer erfaringsmæssigt mere trafik end Scania Danmark A/S prognosticeres at gøre. Det er på baggrund heraf vurderet, at der ikke vil forekomme afviklingsmæssige problemer i forbindelse med etableringen af nyt hovedsæde samt klargørings- og serviceringsfaciliteter for Scania Danmark A/S. 5.4 Vurdering af konsekvenserne på Vejleåvej Trafikprognosticeringen og rutevalgsvurderingerne i dette notat anser ikke Vejleåvej for at have væsentlig indflydelse på trafikken til og fra de områder, som er undersøgt Begrundelse Trafiktællingen ved butikkerne med pladskrævende varegrupper viste at den indkørende trafik til butiksområdet var ligeligt fordelt imellem trafik fra Ishøj Stationsvej og trafik fra syd ad Industribuen. Til gengæld kørte kun en tredjedel af den udkørende trafik fra butiksområdet mod syd ad Industribuen. Dette indikerer, at trafikken består af en del, som kommer fra de øvrige butikker i området, samt en del, som ikke er hjembaseret. F.eks. at en person, som arbejder i industriområdet stopper indenfor butiksområdet på sin vej hjem. Ligeledes vil en del af den udkørende trafik fra butiksområdet, som kører i sydlig retning ad Industribuen have ærinde ved de øvrige butikker i området, og vil derfor ikke nødvendigvis anvende Vejleåvej. Således vil trafikken fra butiksområdet og ud til Vejleåvej være af uvæsentlig karakter, set i forhold til den trafikmængde, som butikkerne med pladskrævende varegrupper genererer. Denne trafik vil formentlig komme fra Hundige/Greve-området, som har størst fordel af et rutevalg via Vejleåvej. For de øvrige nye arealanvendelser (Bilka/Føtex & Scania) ses der ikke nogen fordele for trafikanter at anvende Vejleåvej. Bilka/Føtexs lager vil primært servicere hovedstadsområdet, hvorfor trafikken hertil benytter motorvejstilslutningerne og dermed Ishøj Stationsvej. Dette gør sig ligeledes gældende for Scania Danmarks klargørings- og serviceringsfaciliteter, som har et større opland, men hvis trafik i højere grad benytter motorvejene. Det anses for usandsynligt at andet end evt. bolig-arbejdssted trafik fra Hundige/Greve-området til Bilka/Føtex og Scania vil generere trafik på Vejleåvej. Bilka Ishøjs vareudlevering anses ligeledes for at have ringe indflydelse på trafik til og fra området via Vejleåvej. Således vil langt størstedelen af trafikken komme ad Ishøj Stationsvej fra Bilka Ishøj, hvor varen er købt. Således vil kun den udkørende trafik evt. anvende Vejleåvej. Den udkørende side 17

18 trafik fra Bilka Ishøjs vareudlevering ad Vejleåvej anses for meget lille idet det primært er folk i Hundige/Greve-området, som har fordel af denne rute. Idet der eksisterer et Bilka i Hundige, må trafikken fra Bilka Ishøjs vareudlevering til Hundige/Greve-området være af ubetydelig karakter. En væsentlig forudsætning for vurderingen af trafikmængderne til og fra Vejleåvej baseres på, at de afviklingsmæssige problemstillinger løses. De kapacitetsproblemer, som er dokumenteret i dette notat, er af en sådan størrelsesorden at trafikkens rutevalg i området kan ændre sig markant, hvis ikke problemstillingerne løses ved en ændret udformning af vejkrydsene. At der i dette notat er vurderet at komme meget lidt yderligere trafik til Vejleåvej, som følge af de nye arealanvendelser, er således baseret på den forudsætning at afviklingsproblemerne i den nordlige del af området løses. side 18

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo UDKAST Glostrup Kommune Glostrup Retail Park Trafikanalyse NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger... 3 1.2 Ny trafik til/fra...

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafikstrategi for Paderup Centerområde

Trafikstrategi for Paderup Centerområde Trafikstrategi for Centerområde Oktober 2007 Trafikstrategi for Centerområde Indhold Trafikstrategi 3 Arbejdsmetode 3 Investeringsplan for udbygning af infrastrukturen i 4 Signalstyring 7 Bløde trafikanters

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012 Oktober 2012 Udarbejdet af Grontmij Side 1 Udgivelsesdato : Oktober 2012 Projekt : Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen & Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej NOTAT Projekt Ishøj Strandvej: Trafikale forhold på strækningen ml. Stationsvej og byport syd for Ishøj Kunde Ishøj Kommune Notat nr. 03_A Dato 2010-05-06 Til Fra Leif Kronblad og Rune Kure Rambøll (JRO

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev. 0 4. marts 2015 tfk/jvl/brj 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Opsummering

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet gennemføres der systematiske trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds. Artiklen

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere