Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne"

Transkript

1 Notat Dato: 5. september 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Forhistorien Gennem de seneste fire år har virksomheders brug af og betaling for genbrugsstationerne været baseret på fire forskellige gebyrsystemer: 2009: Reno Djurs-systemet (lige ydelse = lige betaling) 2010: Obligatorisk, national betalingsmodel for alle virksomheder (= rådighedsgebyr) 2011: Som i 2010; men nu med krav om fritagelse af virksomheder, som ikke benytter genbrugsstationen (kun gebyr ved faktisk brug). 2012: Tilmeldeordning Ifølge affaldsbekendtgørelsen 1 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladserne. Betalingen for adgangen skal ske enten som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf. Reno Djurs bestyrelse besluttede på møde den 28. september 2011 (sag nr ), at den varslede tilmeldeordning skulle etableres med udgangspunkt i abonnementsmodellen. Ved samme lejlighed besluttedes det, at ordningen i 2012 og 2013 skulle betragtes som en forsøgsordning, hvor ordningens hensigtsmæssighed vurderes med henblik på endelig stillingtagen til ordningens tilrettelæggelse fra og med gebyråret Siden indførelsen af de nationale regler har Reno Djurs fastsat (og interessenterne efterfølgende godkendt) nedenstående gebyrer for retten til at benytte genbrugsstationerne: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. 39, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

2 Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Til de i oversigten angivne gebyrer for de enkelte år skal følgende nævnes: 2010-gebyret blev fastsat på grundlag af affaldsbekendtgørelsens gebyrberegningsmodel. Modellen forudsatte, at genbrugsstationernes omkostninger blev fordelt med 15 % til virksomheder og 85 % til husholdninger gebyret blev justeret som konsekvens af, at der i sommeren 2010 blev gennemført en brugerundersøgelse, som viste behov for at ændre omkostningsfordelingen mellem virksomheder og husholdninger. Ifølge brugerundersøgelsen skulle omkostningsfordelingen justeres fra 15 % til 11 % for virksomheder og fra 85 % til 89 % til husholdninger gebyret blev fastlagt i efteråret 2011 på et tidspunkt, hvor miljøministeren endnu ikke havde taget stilling til rammerne for ordningens tilrettelæggelse i På dette usikre grundlag besluttedes det at fastholde gebyrerne for 2012 uændrede i forhold til Tilmeldte virksomheders gebyrbetaling i 2012 Som tidligere omtalt er gebyrerne for 2012 fastholdt uændrede i forhold til Gebyrerne i 2011 var beregnet på grundlag af dels omkostningsfordelingen mellem virksomheder og husholdninger, dels det forhold, at der var tale om et obligatorisk rådighedsgebyr for ca virksomheder. Med tilmeldeordningen er der 30. juli 2012 tilmeldt virksomheder fordelt på følgende virksomhedstyper: - Øvrige virksomheder Håndværkere/anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere/anlægsgartnere 2-10 ansatte 84 - Håndværkere/anlægsgartnere over 10 ansatte 19 Ifølge rådgivningsfirmaet Processor, som bl.a. udfører brugerundersøgelser for kommunerne, er Djursland et af de områder i Danmark, der har flest virksomheder tilmeldt i forhold til antallet af virksomheder i oplandet. Forholdet mellem de vedtagne gebyrer og antallet af tilmeldte virksomheder har resulteret i følgende gebyropkrævning i 2012: Husholdninger: 35 mio. kr. (= 95 % af gebyrbetalingen) Virksomheder: 1,7 mio. kr. (= 5 % af gebyrbetalingen) I alt 36,7 mio. kr. Brugerundersøgelse 2012 Affaldsbekendtgørelsen fastslår, at når abonnementsmodellen anvendes som betalingsmodel, skal der årligt senest 1. oktober være gennemført brugerundersøgelser på genbrugspladserne. Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder. 2 Affaldsbekendtgørelsen med de nye gebyrregler for 2012 blev underskrevet af miljøministeren den 12. december 2011 og udgivet i lovtidende den 31. december

3 Gebyrerne for 2013 er allerede godkendt i kommunerne efter indstilling fra Reno Djurs bestyrelse. Anbefalingen om at fastholde 2012-gebyrerne uændrede i 2013 skete med følgende forbehold, jf. dagsordenen for bestyrelsesmødet den 28. marts 2012 (sag nr. 5-12): Såfremt brugerundersøgelsen, som jf. affaldsbekendtgørelsen skal gennemføres senest 1. oktober, måtte vise, at den anvendte omkostningsfordeling mellem husholdninger og virksomheder skal revideres, vil der i efteråret 2012 blive fremlagt et revideret gebyrblad til godkendelse. Reno Djurs har i sommeren 2012 gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for vurdering af gebyrerne for På grundlag af brugerundersøgelsen kan følgende konkluderes: - Virksomheder leverer 6 % af de samlede affaldsmængder på genbrugsstationerne. - Det af virksomhederne leverede affald svarer til 18 % af omkostningerne til transport og behandling af affald (idet virksomheder gennemsnitligt set afleverer mere omkostningstungt affald end husholdningerne). - Fordelt på mængden af affald udgør det af virksomhederne leverede affald 14 % af de samlede omkostninger på genbrugsstationerne (dvs. inkl. faste omkostninger til fx personale). Virksomhedernes træk på genbrugsstationerne som angivet oven for skal ses i sammenhæng med, at virksomhederne betaler 5 % af genbrugsstationernes gebyrindtægt. Det må derfor konkluderes, at de nuværende gebyrer ikke kan betragtes som omkostningsægte, og at byrdefordelingen mellem virksomheder og husholdninger er forrykket i virksomhedernes favør. Beregning af nye gebyrer for 2013 ved fortsat abonnementsordning Administrationen har beregnet nye gebyrer på baggrund af resultatet af brugerundersøgelsen. Ud fra 4 forskellige regnetekniske scenarier scenarierne A, B, C og D er der beregnet nye gebyrer for For nærmere beskrivelse af de 4 scenarier henvises til bilag 1 til dette notat. Gebyrerne for 2012 hhv. 4 forskellige scanarier for 2013 fremgår af nedenstående figur: Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) A 2013 B 2013 C 2013 D Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Til de beregnede gebyrer for 2013 skal det bemærkes, at det må forventes, at virksomheder vil vurdere deres deltagelse i ordningen ud fra en konkret stillingtagen til, om det kan betale sig i forhold til det gebyr, der vil gælde for virksomheden. En forøgelse af de nuværende gebyrer må derfor forventes at resultere i færre tilmeldte virksomheder. Det bør være et væsentligt succeskriterium, at gebyrstrukturen herunder afledte administrative omkostninger - ikke bliver en barriere for, at små virksomheder med små affaldsmængder deltager i ordningen (af den simple grund, at eventuelle gennemsnitgebyrer bliver så høje, at virksomheder fravælger ydelsen). Det er direktionens vurdering, at de beregnede gebyrer vil kunne legitimeres ud fra en snæver juridisk betragtning om, at virksomheders henholdsvis husholdningers gebyrbetaling isoleret set skal hvile i sig selv. Ud fra såvel forureneren-betaler-princippet som lighedsprincippet er gebyrerne imidlertid problematiske, fordi der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem betaling for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed. Sammenfattende er det direktionens opfattelse, at en videreførelse af abonnementsmodellen med ajourførte gebyrer (dvs. med fortsat fri aflevering) ikke vil være hensigtsmæssig. 3

4 Overvejelser om justering af tilmeldeordningen en Med tilmeldeordningen for virksomheder er der etableret der to særskilte ydelses- og betalingsrelationer med hvert sit administrative system: Et system for husstande (kollektiv rådighed og betaling) hhv. et system for virksomheder (individuel rådighed og betaling). Resultatet er en øget administrativ byrde, som imidlertid ikke garanterer retfærdighed i forholdet mellem brug og betaling. En nidkær opfyldelse af forureneren-betaler-princippet på forskellige erhvervsbrugere er administrativt meget bekostelig. Jo større nidkærhed i forholdet mellem den enkelte bruger(gruppe)s ydelse og betaling, jo større teknisk-administrativt set-up og jo større omkostninger. Den nuværende gebyrmodel, som bygger på de nationale gebyrprincipper, der blev indført i 2010 med affaldsbekendtgørelsen, tilfredsstiller ikke i fornødent omfang forureneren betalerprincippet. Ordningen kan kritiseres, fordi der ikke er sikkerhed for overensstemmelse mellem brug og betaling, men derimod risiko for, at nogle brugere skal betale betydeligt højere gebyrer end andre samtidig med, at der er gjort stor forskel på forskellige brugergrupper blandt virksomhederne. Der er fx ikke rimelig sammenhæng mellem den enkelte virksomheds status i CVR-registret og virksomhedens økonomiske belastning af genbrugspladserne. Håndværkervirksomheder med få ansatte betaler f.eks. et betydeligt højere gebyr pr. ansat end håndværkervirksomheder med mange ansatte. I yderste konsekvens vil uligheder kun kunne imødegås med komplicerede vægt- og betalingssystemer. Dette vil imidlertid indebære store omkostninger, som vurderes at være ude af proportioner med virksomhedernes anvendelse af genbrugspladserne. Da omkostninger til vægtog betalingssystemer retter sig mod virksomhederne, må omkostningerne endvidere forudsættes afholdt af virksomhederne. Det vil herved blive både mere bekosteligt og mere besværligt for virksomheder at benytte genbrugsstationerne, fordi hver enkelt fraktion skal vejes, registreres og afregnes særskilt 3. Komplicerede og sindrige regler, der som i den nuværende situation forsøger at differentiere virksomhederne på forhånd, synes at have spillet fallit i relation til forureneren-betalerprincippet. Tilbage står det simple og let administrerbare system med ens ydelse og ens gebyr baseret på mindre mængder svarende til husstande, der gør forskellene mellem brugergrupperne meget små og derved vel bedst muligt tilfredsstiller forureneren betaler-princippet. I overvejelserne om justering af den nuværende ordning bør det indgå, at den politiske aftale af 1. juli 2011 om tilmeldeordningens etablering fastslår, at ordningen skal evalueres efter 2 år. Med de udfordringer, det nuværende regelsæt har givet kommuner og affaldsselskaber, må det anses som overvejende sandsynligt, at reglerne vil blive justeret. Er det muligt at indføre mængdebegrænsning? ænsning? Reno Djurs oprindelige ordning (i perioden ) med lige betaling for lige ydelse vil også forenet med et tilmeldesystem i meget høj grad kunne tilfredsstille det grundlæggende formål med genbrugsstationerne: At give borgere og virksomheder en let, ubureaukratisk og billig mulighed for at komme miljømæssigt korrekt af med mindre mængder affald. Det er imidlertid forudsat i den politiske aftale fra 1. juli 2011, at Kommuner må ikke fastsætte mængdebegrænsninger for virksomhedernes adgang ( ). Denne ordlyd er omskrevet i de regler, som implementerer den politiske aftale, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 2: 3 Følgende simple regneeksempel illustrerer udfordringen mht. proportionalitet i forbindelse med en klippekortsmodel: Personaleomkostninger til konsekvent adgangs- og klippekortskontrol estimeres at udgøre ca. 250 kr. pr. åbningstime, svarende til i alt 3,6 mio. kr. pr. år for Reno Djurs 10 genbrugsstationer. Et sådant beløb svarer til, at hver af de nuværende tilmeldte virksomheder skal betale ca kr. pr. år alene i adgangskontrol. Hertil kommer omkostningerne til affaldets håndtering. 4

5 Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse adgangen efter stk. 1 til affald bragt til pladsen i indregistrerede køretøjer, der vejer op til 3500 kg. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer. Det har med andre ord utvivlsomt været lovgivernes intention, at der ikke må fastsættes mængdebegrænsninger for virksomhederne. Denne politiske forudsætning kan imidlertid ikke udledes af de formelle regler. Forslag til justering gebyrmodel Beslutningen om at vælge abonnementsmodellen blev truffet på baggrund af bl.a. følgende kriterier, jf. administrationens notat af 20. september 2011: Det skal være let, ubureaukratisk og billigt at komme miljømæssigt korrekt af med affald. Ordningen må ikke være en barriere for virksomheder med små affaldsmængder herunder farligt affald og WEEE. Ordningen skal understøtte, at herreløst affald begrænses (dvs. begrænse skovsvineri ). Ordningen skal være enkel og letforståelig, og den skal opleves som retfærdig og legitim af både virksomheder og husholdninger. Krydssubsidiering skal så vidt muligt undgås (om end snævert gebyrfokus ikke må være den begrænsende faktor for opfyldelse af de øvrige hensyn). Ordningen bør i videst muligt omfang læne sig op ad Reno Djurs gamle gebyrmodel, som fungerede upåklageligt gennem 10 år. Den administrative byrde skal være mindst mulig ikke mindst for pladsmændene på genbrugsstationerne. Der bør tilstræbes en løsning, hvor det eksisterende opkrævningssystem kan benyttes. De nuværende rammebetingelser gør det meget udfordrende at etablere en løsning, som tilfredsstiller ovenstående kriterier. Der foreslås derfor en kombinationsmodel, hvor virksomheder tilbydes at deltage i genbrugsstationsordningen ved 1) en abonnementsordning, 2) en vægtordning eller 3) begge dele efter følgende principper: Abonnementsordning: - Abonnementsordningen retter sig mod virksomheder med mindre mængder affald. - Virksomheder med abonnement kan benytte alle Reno Djurs genbrugsstationer. - Abonnementsordningen har en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder max 50 kg farligt affald). Virksomheder med større mængder henvises til vægtordningen. - Abonnementsordningens øvrige adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbekendtgørelsens kriterier (dvs. køretøj på max 3500 kg plus trailer) - For deltagelse i ordningen betaler virksomheder et årligt enhedsgebyr, som er identisk med gebyret for husholdninger. - Deltagelse i ordningen dokumenteres via en vignet i køretøjets forrude (ligesom i dag) Kontrol af mængdebegrænsningen foretages af pladsmændene efter samme princip som i perioden forud for Vægtordning: - Vægtordningen retter sig mod virksomheder, som har behov for bortskaffelse af større mængder affald, end hvad der er muligt via abonnementsordningen. - Vægtmodellen kan alene benyttes på anlægget i Glatved. - Der er alene mængdebegrænsning på farligt affald (max 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år). - Der anvendes et enhedsgebyr pr. tons leveret affald, som er identisk med gebyret for aflevering af affald til sortering i Glatved. 5

6 Etablering af en genbrugsstation i tilknytning til anlægget i Glatved vil relativt simpelt kunne etableres ved, at der opstilles en række containere med mulighed for håndaflæsning. 6

7 Bilag 1 Beregning af nye gebyrer for 2013 ved fortsat abonnementsordning Nedenstående oversigt angiver omkostningerne til genbrugsstationerne i 2011 samt budget for 2012 og Regnskab Budget Budget Post Beskrivelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1. Forrentning og afskrivning Driftspersonale Øvrig drift og vedligeholdelse Transport Behandling af affald Administration og information I alt I den nuværende gebyrberegning er samtlige budgetterede omkostninger fordelt på husholdninger hhv. virksomheder efter fordelingsnøglen 89/11 %. Alle omkostninger er således fordelt på husholdninger henholdsvis virksomheder efter leverede affaldsmængder og typer. Det skal bemærkes, at det ikke er defineret i lovgivningen, at alle omkostninger skal fordeles efter mængden af affald. Fx vil omkostninger, som måtte være relativt uafhængige af mængden af affald, kunne fordeles på anden vis. Neden for beregnes gebyrer på grundlag af forskellige forudsætninger om, hvorledes genbrugsstationernes forskellige omkostningselementer fordeles på husholdninger henholdsvis virksomheder. Scenarie A Alle budgetterede omkostninger fordeles med 86 % til husholdninger og 14 % til virksomheder, jf. brugerundersøgelsens konklusion om, at det af virksomhederne leverede affald udgør 14 % af de samlede omkostninger på genbrugsstationerne, når omkostningerne fordeles på mængden af affald: Husholdninger: 28,9 mio. kr. Virksomheder: 4,7 mio. kr. I alt 33,6 mio. kr. Scenariet resulterer i nedenstående 2013-gebyrer for de nuværende brugergrupper: 7

8 Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Scenarie B Samme omkostningsfordeling som A, men med korrektion for virksomhedernes underdækning af omkostninger i 2012: Husholdninger: 26,1 mio. kr. Virksomheder: 7,5 mio. kr. I alt 33,6 mio. kr. Scenariet resulterer i nedenstående 2013-gebyrer for de nuværende brugergrupper: Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Scenarie C Grundomkostninger (posterne 1, 2, 3 og 6 i budgettet) fordeles på antallet af betalende enheder. Håndteringsomkostninger (posterne 4 og 5 i budgettet) fordeles med 82 % til husholdninger og 18 % til virksomheder, jf. brugerundersøgelsens konklusion om, at det af virksomhederne leverede affald udgør 18 % af omkostningerne til transport og behandling af affald. Husholdninger: 30,1 mio. kr. Virksomheder: 3,5 mio. kr. I alt 33,6 mio. kr. Scenariet resulterer i nedenstående 2013-gebyrer for de nuværende brugergrupper: Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Scenarie D Samme omkostningsfordeling som C, men med korrektion for virksomhedernes underdækning af omkostninger i 2012: Husholdninger: 27,3 mio. kr. Virksomheder: 6,3 mio. kr. I alt 33,6 mio. kr. Scenariet resulterer i nedenstående 2013-gebyrer for de nuværende brugergrupper: 8

9 Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex moms) Husstande (herunder sommerhuse) Øvrige virksomheder Håndværkere anlægsgartnere 0-1 ansat Håndværkere anlægsgartnere 2-10 ansatte Håndværkere anlægsgartnere over 10 ansatte Til ovennævnte beregninger skal det bemærkes, at det må forventes, at virksomheder vil vurdere deres deltagelse i ordningen ud fra en konkret stillingtagen til, om det kan betale sig i forhold til det gebyr, der vil gælde for virksomheden. En forøgelse af de nuværende gebyrer må derfor forventes at resultere i færre tilmeldte virksomheder. 9

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Notat Dato: 20. september 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Indledende bemærkninger Forligskredsen bag aftalen om ny organisering af affaldssektoren

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Punkt 3. - Indstillingssager. c. Indstilling om godkendelse af forslag tilkommunalbestyrelserne

Læs mere

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. september 2012 kl hos Reno Djurs I/S

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. september 2012 kl hos Reno Djurs I/S Dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. september 2012 kl. 9.00 hos Reno Djurs I/S Dagsorden: 18-12 19-12 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 Til orientering/efterretning Regnskab for 2. kvartal 2012 Påbud

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer Notat Titel Dato Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer 15. august 2013 JHN Processor Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon

Læs mere

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Ændring af gebyrstruktur I 2012 og i bestyrelsens beslutning på mødet d. 5.september om forslag til gebyrer for

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Målinger er udført fra den 13. 16. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 3 3. Data... 5 4. Konklusion... 5 5. Bilag

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-17 Regnskab 1. halvår 2017 24-17 Opdering af genbrugsstioner (lukket dagsordenpunkt) 25-17 Erhverv på genbrugsstioner Business

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat Dato: 6. oktober 2012 Vedrørende: Virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat udarbejdet af: Forvaltningerne i Solrød og Greve Kommune samt Greve Solrød Forsyning Ny ordning

Læs mere

Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen

Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen Side 1 af 29 Indhold Baggrund... 4 Formål... 5 Målgruppe... 5 Læsevejledning... 5 Sammenfatning... 6 Skabelon for brugerundersøgelser...

Læs mere

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012?

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Bjarne Kallesø, Civilingeniør Indhold Budget for erhvervsgebyr Sortering af virksomheder og gebyrberegning Fritagelseshåndtering

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således:

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således: Bilag 7 Bilag: Fastsættelse af gebyrer for 2006 På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne på genbrugsstationerne foreslås gebyret for 2006 fastsat ud fra ændrede beregningsprincipper, der fortsat

Læs mere

BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP

BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP Beskrivelse af ny fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne Tilmeldeordningen Opsummering Fra og med januar 2012 skal kommunerne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Til alle landets kommuner Jord & Affald J.nr. Mst-7759-00016 Ref. JABRA 17. februar 2010 Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald,

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Notat 07. august 2015 J-nr.: /

Notat 07. august 2015 J-nr.: / Notat 7. august 21 J-nr.: 818 / 2271 Håndtering af erhvervsaffald i kommunerne Ny analyse fra Dansk Byggeri giver et billede af erhvervsvenligheden i affaldssektoren. Der ses på tre punkter: Tilgængelighed

Læs mere

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til affaldsgebyrer og tilhørende gebyrblad for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne?

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? Klippekortmodel Vægtmodel Abonnementsmodel Der skal tages stilling til, hvor mange genbrugspladser i kommunen/oplandet,

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig

nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig velkommen på genbrugsstationerne men husk at tilmelde dig først Fra 1. januar 2012 er det valgfrit for virksomheder, om de ønsker

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 10. DECEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 32-14 Regnskab for 3. kvartal 2014 33-14 Mødeplan 2015 34-14 Anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III 35-14 Genbrugsstionernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 01-11-2010 Sag nr.: KB 237 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-14 Regnskab for 2. kvartal 2014 24-14 Forslag til affaldsplan indkomne høringssvar 25-14 Fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 iht. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 kapitel 8 Renovation, Administration Dato 7. juni

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Reno Djurs den helt korte Kommunalt fællesskab (I/S) 2 interessenter (Norddjurs og Syddjurs); oprindeligt

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsreguleringen Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition 1. Hvem har ansvaret for affaldshåndteringen 1. Hvad har kommunerne ansvaret

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 12-12 13-12 14-12 15-12 16-12 17-12 Til orientering/efterretning Regnskab for 1. kvartal 2012 Arbejdsmiljø ved håndtering af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Indstilling om oprettelse af ny ordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne, der drives af Nordforbrænding

Indstilling om oprettelse af ny ordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne, der drives af Nordforbrænding NOTAT 8.december 2011 PS/ML Indstilling om oprettelse af ny ordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne, der drives af Nordforbrænding Resume og anbefaling Fra 2012 kan virksomheder kun få adgang

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Der er i alt 10 affaldsoperatører i regionen, da 4 af kommunerne er samlet to-og-to i 2 60-selskaber.

Der er i alt 10 affaldsoperatører i regionen, da 4 af kommunerne er samlet to-og-to i 2 60-selskaber. Notat Afrapportering vedr. forbedrede modeller for virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus 1. Baggrund Dansk Byggeri har i sin henvendelse 18. november 2015 (bilag A) anbefalet

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere