UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget"

Transkript

1 BUDGET FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse af den kommunale service skal understøttes, så medarbejdere får lyst til at udvikle kommunens tilbud i en situation med stram økonomi. Samtidig skal muligheden for at få borgerne til at løfte flere opgaver være tilstede ligesom muligheden for at kunne få privat finansiering til løsning af særlige opgaver udvikles. Udvalgene skal arbejde med oplæg indenfor eget budgetområde, men alle større tiltag skal forankres i hele Byrådet. Dette kan blandt andet ske ved at udvalgene forelægger ideer til principiel drøftelse i hele Byrådet inden der udarbejdes konkrete beslutningsforslag. Der afholdes i løbet af foråret tematiske drøftelser for byrådet om: Erhvervspolitik, arbejdsmarkedsområdet, sundhedsområder, digitalisering, strategisk arealanvendelse - lokalisering af administrative funktioner, inklusion på børneområdet og voksenområdet. I august måned afholdes fælles dialogmøde for borgere og brugerbestyrelser om budgettet og ligeledes er der i august måned planlagt høringsfase hos relevante brugerbestyrelser m.v. om de foreliggende spareforslag og evt. nye aktiviteter til budgettet. Koordinering: For at sikre balance på budget og et realistisk budget skal fagudvalgene i foråret igangsætte udarbejdelse af spareforslag for til forelæggelse for Byrådet på 2. budgetseminar i maj. Sideløbende hermed skal der også foretages eventuelle tekniske ændringer til basisbudgettet i henhold til gældende retningslinjer herfor. Det forudsættes at fagudvalg/fagforvaltninger i foråret løbende orienterer og inddrager relevante medudvalg m.v. i budgetlægningen. Overblik: Der afholdes i marts 1. budgetseminar hvor der gives en opfølgning på Kerteminde kommunes økonomiske situation set i lyset af regnskab 2011 og budgetopfølgning 0 i Samtidig gives en status på arbejdet med de store anlægsprojekter, hvad er status efter regnskabsafslutningen - er der behov for anden prioritering og anden fastlæggelse af tidsplan for alle store projekter såvel anlægsprojekter som udviklingsprojekter. I begyndelsen af september afholdes det 3. budgetseminar hvor der gives en status på budgetsituation efter indarbejdelse af virkningerne af den økonomiaftale for 2013 som Regeringen og KL forventes at have indgået i juni Byrådet vil også på seminaret skulle foretage prioritering af forslag på såvel drift som anlæg. Forslag som i august måned har været fremlagt til høring hos brugerbestyrelser m.v. Dok.sag Dok.id

2 BUDGET BUDGETSEMINAR OG TEMAMØDER. Oversigt over Tema-møder for Byrådet 2012 pr Dato/tid/sted Indhold/program Januar 2012 Ingen temamøder 1. marts kl Erhvervspolitik Oplæg v. Erhvervsforeningen Udvikling Fyn oplæg om B-medlemskab Evt. oplæg fra en kommune 29. marts kl Formiddag - 1. budgetseminar Kerteminde Rådhus Orientering om regnskab 2011, udsigter for 2012 og opgaven med at få balance på budget Anlægsbudgettet for , hvad er status efter regnskabsafslutningen, hvad er tidsforløbet for de budgetterede anlæg i skal der ske ændringer i projekter/tidsplan --- hvordan sikrer vi låneoptagelse. Principper for anvendelse af sommerbypengene. Aktuelle emner - eftermiddag Status vedr. arbejdsmarkedsområdet hvad er konsekvenser af ny lovgivning Sundhedsområdet hvordan får vi generelt tænkt sundhed mere ind på alle områder hvor ligger potentialerne? Digitalisering orientering om handlingsplan og drøftelse af initiativer 26. april kl Strategisk arealanvendelse drøftelse af principper og overordnet drøftelse af hvilke strukturelle overvejelser der kan gøres når udgifterne til drift af bygninger skal nedbringes Indledende drøftelse vedr. placering af Borgerservice/biblioteker og afledte konsekvenser for samling af resterende administrative funktioner Desuden er der overvejelser vedr. Turistkontor, sundhedscenter, konsekvenser af Fremtidens Børnehjem og mange ideer vedr. borgerhuse m.v. 24. maj kl Kerteminde Rådhus Formiddag Tema: Inklusion Hvordan tænkes inklusion på børneområdet Hvordan tænkes inklusion på voksenområdet Eftermiddag 2. budgetseminar: Status på tekniske korrektioner oplæg til hvilke korrektioner der indarbejdes og hvad status er på den samlede økonomi Gennemgang af udvalgenes spareforslag og første prioriteringsrunde --- kan der opnås balance med de nuværende forslag /skal der beskrives flere forslag? 28. juni Foreløbig ikke noget planlagt Mandag den 3. sept Kerteminde Rådhus 3. budgetseminar Prioritering drift og anlæg Dok.sag Dok.id

3 I efteråret planlægges temamøder vedr: Strategisk arealanvendelse Kommuneplan Kulturarvs politik Event strategi Dok.sag Dok.id

4 BUDGET HOVEDTAL. BUDGETOPGØRELSEN (nettotal i hele kr.) som vedtaget i oktober Områder Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Børn og Skoleudvalget Heraf - serviceudgifter Heraf - overførselsudgifter Kultur- og Fritidsudvalget Heraf - serviceudgifter Ældre- og Handicapudvalget Heraf - serviceudgifter Heraf - overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudvalget Heraf - serviceudgifter Heraf - overførselsudgifter Heraf forsikrede ledige Miljø- og Teknikudvalget Heraf - serviceudgifter Heraf - overførselsudgifter Økonomiudvalget Heraf - serviceudgifter Pris- og lønregulering Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Dok.sag Dok.id

5 Områder Anlægsudgifter Børn og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Byggemodning Pris- og lønregulering Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FINANSIERINGSOVERSIGT Låneoptagelse Afdrag på lån Balanceforskydninger I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Beløb uden fortegn = kasseforbrug) Det budget, som byrådet vedtog i oktober 2011 danner grundlag for budgetlægningen for 2013 Opstart på det tekniske basisbudget for sker på grundlag af: Budgetoverslag , som vedtaget den 13. oktober 2011 med budget Budgetoverslagsår 2016 dannes som kopi af overslagsår Korrektion for byråds/politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget Korrektion for aktuelle teknisk/administrative ændringer jf. gældende retningslinjer. Nyt pris- og lønskøn. Dok.sag Dok.id

6 Status ændring af likvide aktiver pr. 10/1-2012: Efter indarbejdelse af korrektioner for byråds/politiske beslutninger m.v. efter vedtagelsen i oktober måned 2011 er der p.t. et udgangspunkt som nedenstående: Områder ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Beløb uden fortegn = kasseforbrug) *) Ovenstående er anført i årets priser men det skal bemærkes at pris- og lønreguleringen er baseret på det gamle skøn pr. marts Nyt skøn forventes modtaget i marts Budgetoverslag 2016 er anført med *) fordi beløb ikke er medtaget p.t. på grund af at der mangler konsekvensberegninger m.v. på bl.a. skatter og udligning. Umiddelbart er der ikke tale om nogen væsentlig ændring af bundlinjen/de likvide aktiver i men det skal bemærkes at dette skyldes at de tilretninger der p.t. er indarbejdet stort set er finansieret via budgetværnet. Hvilket har medført at budgetværnet i 2013 nu er lig 8,1 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. i opr. budgetforslag 2013 som blev vedtaget i oktober FINANSIELLE MÅL Mål for: Kassebeholdning på 40 mio. kr. Overskud skattefinansieret drift skal dække afdrag på lån og anlægsudgifter, der ikke finansieres på anden måde. Aftalen mellem KL og Regeringen overholdes vedr.: skat serviceudgifter anlæg kvalitetsfond Lånerammen den opgjorte låneramme ift. lånebekendtgørelsen - er udgangspunkt for låneoptagelse. ( Vi låner hvad vi kan!) En anlægsramme - på årligt 30 mio. kr. finansieret ved kvalitetsfondstilskud og eget bidrag. Indtægter fra salg af kommunale ejendomme og salg af Sommerbyen skal anvendes til investeringer og IKKE til løbende drift. Dok.sag Dok.id

7 BUDGET TIDSPLAN Januar Udarbejdelse af Senest 10 budgetplan. Behandling/godkendelse 11 en af budgetplan. Drøftelse af budgetplan. 16 Tværgående 17 Ø Behandling/godkendelse Februar af budgetplan. Offentliggørelse/udsendel se af budgetplan. Hovedudvalget orienteres om budgetlægning Lederforum orienteres om budgetlægning 2013 Fagudvalg Forberedelse til 1. budgetseminar: Anlægsbudgettet for , hvad er status efter regnskabsafslutningen, hvad er tidsforløbet for de budgetterede anlæg i 2012 skal der ske ændringer i projekter /tidsplan hvordan sikrer vi låneoptagelse Økonomidirektør? Økonomidirektør 21/3 Fagudvalg Forberedelse til 2. budgetseminar: Udarbejdelse af spareforslag til /5 Fagudvalg Udarbejdelse af basisbudget inkl. teknisk administrative ændringer jf. gældende retningslinjer og budgetbemærkninger. 13/6 6,7,8,14 Fagudvalg Fælles dagsordenpunkt februar møder - indhold: * Forberedelse af anlægsbudget til seminar i marts. * Indledende drøftelser vedr. spareforslag. 1 Dok.sag Dok.id

8 Behandler/drøfter: *Budgetlægning *Rammer for spareforslag. Budgetlægning Ø Fastsættelse af rammerne/mål for fagudvalgenes udarbejdelse af spareforslag. 8 en 14 Tværgående 8 Økonomidirektør Marts Udarbejdelse af rev. Befolkningsprognose. KL udsender: * Generelle skrivelser til budgetvejledningen 2013 * Sektorbeskrivelser vedrørende hovedkonto 0-6 og pris- og lønindeks for kommunale udgifter og indtægter. Ultimo februar Forventet? Fælles sekretariatet og øvrige budgetansvarlige KL udsender: * Tilskudsmodel. * De resterende sektorskrivelser vedrørende hovedkonto 0-6. Forventet medio? og øvrige budgetansvarlige 15-16? KL Afholdelse af Kommunalpolitisk Topmøde. Fagudvalg Forberedelse til 1. budgetseminar: Anlægsbudgettet for , hvad er status efter regnskabsafslutningen, hvad er tidsforløbet for de budgetterede anlæg i 2012 skal der ske ændringer i projekter /tidsplan hvordan sikrer vi låneoptagelse. Fagudvalg Forberedelse til 2. budgetseminar: Udarbejdelse af spareforslag til /3 16/5 Dok.sag Dok.id

9 Fagudvalg Udarbejdelse af basisbudget inkl. teknisk administrative ændringer jf. gældende retningslinjer og budgetbemærkninger. 13/6 12,13,14,20 Fagudvalg Fælles dagsordenpunkt marts møder indhold: * Færdiggørelse af anlægsbudget til seminar i marts. * Spareforslag. * Basisbudget. Behandler/drøfter: * Budgetlægning 2013 * Forslag til program for budgetseminar nr. 1 Budgetlægning Ø Behandler/drøfter: * Status for budgetlægning. * Forslag til program for budgetseminar nr kl April B Budgetseminar nr. 1 på Kerteminde Rådhus. Opsamling fra Budgetseminar nr /16/23 Ø KL regionale møder med økonomiudvalgsmedlemmer. Forventninger og krav til økonomiforhandlingerne drøftes. 10,11,12,17 Fagudvalg Fælles dagsordenpunkt april møder indhold: * Spareforslag. * Basisbudget. Fagudvalg Forberedelse til 2. budgetseminar: Udarbejdelse af spareforslag til 2013 Fagudvalg Udarbejdelse af basisbudget inkl. teknisk administrative ændringer jf. gældende retningslinjer og budgetbemærkninger Tværgående 14/3 Økonomidirektør 29 og? 4 en. 2/4 16/5 13/6 Dok.sag Dok.id

10 Maj Fagudvalg Forberedelse til 2. budgetseminar: Udarbejdelse af spareforslag til 2013 Fagudvalg Udarbejdelse af basisbudget inkl. teknisk administrative ændringer jf. gældende retningslinjer og budgetbemærkninger. 7,8,9,15 Fagudvalg Fælles dagsordenpunkt maj møder - indhold: * Færdiggørelse af spareforslag til 2. budgetseminar. * Basisbudget. Behandler/drøfter: * Status for budgetlægning. * Forslag til program for budgetseminar nr. 2. Budgetlægning Ø Behandler/drøfter: * Status for budgetlægning. * Forslag til program for budgetseminar nr kl Juni B Budgetseminar nr. 2 på Kerteminde Rådhus. Opsamling fra budgetseminar nr. 2. Regering og KL: * Økonomiaftale evt. indgåelse.?? KL afholder orienteringsmøder i regionerne om det evt. aftaleresultat. 11,12,13,19 Fagudvalg Fælles dagsordenpunkt juni møder indhold: * Færdiggørelse af udvalgte spareforslag. * Færdiggørelse af basisbudget. Fagudvalg Færdiggørelse af basisbudget inkl. teknisk administrative ændringer jf. gældende retningslinjer og budgetbemærkninger. 16/5 13/6 1/5 9/5 14 Tværgående 9/5 Økonomidirektør 24 og? 30 Primo - forventet Økonomidirektør/øko nomiafdelingen.? Økonomidirektør og? 4/6 13/6 Dok.sag Dok.id

11 Fagudvalg Færdiggørelse af spareforslag til og evt. nye aktivitetsønsker. Behandler/drøfter: * Status på budgetsituationen. * Status spareforslag. Budgetlægning / Tværgående 19 Ø Møde med Hovedudvalg. 19 HOU 19 Ø Behandler/drøfter: * Orientering om overordnet status på budgetsituationen. * Status spareforslag. 19 Økonomidirektør 28? Foreløbig ikke noget planlagt. Juli KL udsender skrivelser m.v: * Om indholdet i en evt. økonomiaftale samt opgørelse af serviceudgifterne. * Om lov- og cirkulæreprogrammet for det kommende år. * Om det kommende års budgetgaranti samt overførselsudgifter. * Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2013 *Supplementskrivelser til budgetvejledningen (hovedkonti 0-6). * Endelig opdatering af tilskudsmodel med aftalegrundlaget. * Opdaterede trafiklys nøgletal. * Budgettering af udskrivningsgrundlag metode. Status på budgetlægning. 20 en KL udsender: Information vedr. indholdet i evt. økonomiaftale. Ultimo forventet? Resultat af Økonomiaftalen m.v. (aktstykket) indarb. i basisbudgettet.?? Primo forventet? 6/8 og øvrige budgetansvarlige Dok.sag Dok.id

12 Låneansøgninger udarbejdelse. August Høring materiale Det samlede katalog over spareforslag og evt. nye aktiviteter udsendes til høring. 13,14,15,21 Fagudvalg Fælles dagsorden tekst i august indhold:? Behandler/drøfter: * Status for budgetlægning. * Forslag til program for budgetseminar nr. 3. * Dialogmøde 22/8. Budgetlægning Ø Behandler/drøfter: * Status for budgetlægning. * Høring. * Forslag til program for budgetseminar nr. 3. 2/8 (forventet) en 20 Tværgående 15/8 Økonomidirektør 22 kl. 19 Udvalgsformænd B KL-Indberetning af prognosetal for budget 2013 og regnskab Dialogmøde for relevante brugerbestyrelser/udvalg og borgere afholdes på Kerteminde Skole Indhold: *Fælles indlæg/orientering overordnet budget. * Cafefagudvalgsorienteret. Høring: frist for indsendelse af høringssvar. 30 Borgmester KL- Borgmester møde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget 2013 og regnskab /8 Dok.sag Dok.id

13 September 3 kl Budgetseminar nr. 3 på Kerteminde Rådhus. Opsamling og status på budgetlægning. Budgetlægning 2013 KL-indberetning af prognosetal for budget Forhandling e drøftelser/forhandlinger. 3,4,5,11 Fagudvalg Fælles dagsorden tekst i september indhold:? 11 Ø Borgmester KL- Borgmester møde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget B kl B/politiske partier Frist for fremsendelse af ændringsforslag fra partierne. 3 og? 5 10 Tværgående 11 29/8 Økonomidirektøren Budget en Oktober Budget Tværgående 2 Ø /9 11 B 2.. Indberetning af kommune- og kirkeskatprocenter til Told/Skat. 15 kl. 12 (forventet).. Indberetning af overordnede skatteoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Teknisk budgetvedtagelse. Indberetning af hovedoversigt og særlige skatteoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetning af særlige budgetopl. og bud.forudsætninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dagen efter budgetvedtag elsen, dog Ultimo Ultimo Dok.sag Dok.id

14 12 Borgmester Hovedudvalget, Lederforum og tværgående økonomigruppe orienteres om det vedtagne budget Økonomidirektør November Budget Tværgående 13 Ø Godkendelse af takster 7 for B Godkendelse af takster for Færdiggørelse/udarbejdel se af materiale/indhold i budget. 20 December Udarbejdelse af PDF-fil og trykning af budget. Offentliggørelse: Udsendelse hjemmeside annonce. Danmarks Statistik indberetning/trækning af budgetsammendrag og specifikationer. Indberetning af takstoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indsendelse af bevillingsoversigt, Investeringsoversigt, takstoversigt og bemærkninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet /12 medio primo Ultimo 5. jan. Eksternt og Fælles sekretariat og. Dok.sag Dok.id

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14.03.2012 kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 428. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere