FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND"

Transkript

1 FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

2 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K. Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Tekst og tabeller: Anne Birte Pade og Bjørn Rosengreen Design: 1508 A/S Foto: Folketinget Tryk: Schultz Oplag: 800 ISBN-nr: (trykt udgave) ISBN-nr: (elektronisk udgave) Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel Telefon: / E-post: Pris: 200 kr. inkl. moms

3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Folketingsvalget den 8. februar november

4 2 Folketingsvalg 2005

5 I. Forord Med denne redegørelse for folketingsvalget den 8. februar 2005 er statistikken om folketingsvalg ført ajour. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forestår fra og med folketingsvalget i 1990 de opgaver med hensyn til opgørelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, der tidligere blev varetaget af Danmarks Statistik på Indenrigsministeriets vegne. I forbindelse hermed har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ligeledes overtaget opgaven med at udarbejde valgstatistik. Valgstatistikken for kommunalvalg og menighedsrådsvalg forestås dog fortsat af Danmarks Statistik. Den uddybende publikation om folketingsvalget i 2005 er udarbejdet efter samme retningslinier som de publikationer, Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgav om folketingsvalgene i 1990, 1994, 1998 og Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikationer indeholder tilsvarende tabeller som Danmarks Statistiks publikationer. Herudover er tilføjet enkelte yderligere tabeller. Tilsvarende yderligere tabeller, som de nye tabeller, der blev tilføjet i publikationen om folketingsvalget i 2001, er medtaget i denne publikation om folketingsvalget den 8. februar Det drejer sig om en oversigtstabel over landsresultatet af valget i Danmark og ændringer i forhold til folketingsvalget den 20. november Oversigtstabellen er anført i indledningen til kapitel Almindelig redegørelse på side 11. Endvidere drejer det sig om den i kapitel Tabelafdeling på side 83 anførte tabel, der viser ændringen i partiernes relative stemmeandel på stor- og amtskredse, opstillingskredse og kommuner fra valget i 2001 til valget i Endelig drejer det sig dels om tabel 106 på side 222, hvor alle opstillede kandidater til valget den 8. februar 2005 er rangordnet efter antal personlige stemmer, dels tabel tabel 107 på side 231, hvor de valgte kandidater er rangordnet efter de personlige stemmers procentvise andel af samtlige stemmer for vedkommende parti i pågældende stor- eller amtskreds. De to sidstnævnte tabeller indeholder endvidere oplysning om de enkelte kandidaters alder på valgdagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikationer er opbygget således, at hele statistikken om valget i Danmark, inklusive de store tabeller, bringes før statistikken om valget på Færøerne og i Grønland. I statistikken om valget i Grønland er der fra og med publikationen om 2001-valget sket den ændring, at oplysninger om vælger- og stemmetal, partiernes stemmetal samt kandidaternes personlige stemmer ikke blot angives på kommuner, men også på valgkredse. I statistikken om valget på Færøerne er i denne publikation om 2005-valget givet oplysning om vælgertal og stemmetal samt partiernes stemmetal ikke blot på kommuner, men også på valgdistrikter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, november

6 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Tabeller I. Forord A. Almindelig redegørelse I. Indledning II. Valgloven II.1. Valgkredse, kommuner og afstemningsområder.. 12 II.2. Mandaternes stedlige fordeling III. Valgresultaterne på administrative inddelinger og kommunegrupper III.1. På administrative inddelinger III.2. På kommunegrupper IV. Valgret og vælgertal. Valgbarhed IV.1. Valgret og vælgertal IV.2. Valgbarhed V. Valgdeltagelsen V.1. Afgivne stemmer i procent af vælgertallet V.2. Brevstemmernes andel VI. Blanke og andre ugyldige stemmer VII. Politiske partier og opstillede kandidater VII.1. Partier og kandidater uden for partierne VII.2. Opstillingerne VII.3. Opstillede kandidater VIII. Partiernes stemmetal VIII.1. Stemmeforskydninger i forhold til valgaftenen. 36 VIII.2. Fintællingens stemmetal IX. Mandatfordelingen IX.1. Mandatberegningerne IX.2. Mandatforskydninger i forhold til valgaftenen IX.3. Fintællingens mandatfordeling X. De personlige stemmer XI. Udvælgelsen af folketingsmedlemmer og stedfortrædere B. Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling den 8. februar I. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling. 63 I.1. Den stedlige mandatfordeling I.2. Opstillingsberettigede partier I.3. Kandidater uden for partierne I.4. Fordeling af kredsmandaterne I.5. Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne I.6. Tillægsmandaternes fordeling på partier I.7. Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele 64 I.8. Fordeling af partiernes tillægsmandater på stor- og amtskredse I.9. Kandidatudvælgelsen C. Tabelafdeling I. Vælger- og stemmetal den 8. februar II. Partiernes relative stemmefordeling den 8. februar III. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt den 8. februar IV. Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar V. De valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen den 8. februar VI. Kandidaterne rangordnet efter personlige stemmetal den 8. februar D. Folketingsvalget på Færøerne I. Folketingsvalget på Færøerne den 8. februar I.1. Valgloven for Færøerne I.2. Valgdistrikter. Valgbestyrelse I.3. Antal vælgere og afgivne stemmer I.4. Partier og kandidater I.5. Stemmefordelingen I.6. Mandatfordelingen - valgte og stedfortrædere E. Folketingsvalget i Grønland I. Folketingsvalget i Grønland den 8. februar 2005 (Endelig opgørelse) I.1. Valgloven for Grønland I.2. Valgkredse. Valgets ledelse I.3. Antal vælgere og afgivne stemmer I.4. Partier og kandidater I.5. Stemmefordelingen

8 I.6. Mandatfordelingen - valgte og stedfortrædere F. Bilag I. Bilag 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg I.1. Resultat I.2. Folketingsvalget den 11. marts 1998 opgjort efter mandaternes stedlige fordeling I.3. Lov om valg til Folketinget I.4. Henvendelse II. Bilag 2. Personskift i Folketinget i perioden mellem valgene den 20.november 2001 og den 8. februar III. Bilag 3. Oversigt over ændringer af reglerne om folketingsvalg III.1. Oversigt over lovændringerne III.2. Nye eller ændrede bekendtgørelser III.3. Nye eller ændrede vejledninger G. Publikationsfortegnelse over valg I. Danmarks Statistiks Udgivelser II. Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikationer 266 Register Indenrigs- og Sundhedsministeriet

9 TABELLER 1. Folketingsvalget den 8. februar 2005 Endeligt landsresultat Valgkreds- og kommuneinddeling Kommuner opdelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter 1-7 kommuner Lokalfordelingen af de 135 kredsmandater på stor- og amtskredse Antal afstemningsområder og opstillingskredse Lokalfordelingen af de 40 tillægsmandater på landsdele Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene Opstillingskredsene fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget den 8. februar Afstemningsstederne fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget den 8. februar Valgdeltagelsen på landsdele ved folketingsvalgene Valgdeltagelsen på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene Kommuner i de enkelte amtskredse, der har højest og lavest stemmeprocent ved folketingsvalgene 2001 og Kommunegrupper fordelt efter stemmeprocentens størrelse ved folketingsvalget den 8. februar Brevstemmer på landsdele ved folketingsvalgene Brevstemmeprocenten på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene Kommuner i de enkelte amtskredse, der har højest og lavest brevstemmeprocent ved folketingsvalgene 2001 og Ikke i betragtning tagne brevstemmer ved folketingsvalgene Blanke og andre ugyldige stemmer på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene 2001 og Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed ved folketingsvalget den 8. februar Ugyldighedsprocenten på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene Kommuner i de enkelte amtskredse, der har højest og lavest ugyldighedsprocent ved folketingsvalgene 2001 og Partiernes opstillingsform i de 17 stor- og amtskredse ved folketingsvalget den 8. februar Partiernes opstillingsform i de 17 stor- og amtskredse ved folketingsvalget den 20. november Amtsopstillingerne fordelt på opstillingsform og parti ved folketingsvalgene Amtsopstillingernes relative fordeling ved folketingsvalgene Antal opstillingskredse i de enkelte stor- og amtskredse, hvor partierne ikke opstillede kandidater - ved folketingsvalgene 1987 til Opstillede kandidater opgjort på landsdele og i Hele landet fra valget i 1994 til Mandlige og kvindelige kandidater samt "kvindeprocenten" i Hele landet og de 3 landsdele "Kvindeprocenten" for opstillede kandidater opgjort på partier og på landsdele og i hele landet ved folketingsvalg Mandlige og kvindelige kandidater samt "kvindeprocenten" på stor- og amtskredse Mandlige og kvindelige kandidater fordelt på partier samt stor- og amtskredse den 8. februar Opstillede kandidater fordelt på partier, køn og aldersgrupper den 8. februar Opstillede kandidater fordelt relativt på aldersgrupper den 8. februar Gennemsnitsalder for opstillede kandidater ved folketingsvalgene Gen- eller nyopstilling for opstillede kandidater ved folketingsvalgene Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse den 8. februar Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens resultat ved folketingsvalgene Korrektioner som følge af fornyet fintælling i Sønderjyllands Amtskreds 7. kreds, Røddingkredsen Partiernes stemmetal i hele landet ved folketingsvalgene Partiernes stemmetal i de 3 landsdele ved folketingsvalgene Partiernes procentvise stemmetilvækst i stor- og amtskredse fra valget i 2001 til Partiernes relative stemmeandel i Hele landet ved folketingsvalgene Partiernes relative stemmeandel på landsdele og i Tabeller 7

10 Hele landet ved folketingsvalgene Den relative stemmefordeling på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene 2001 og Partiernes relative stemmefordeling på kommunegrupper den 8. februar Mandatfordelingen i Hele landet ved folketingsvalgene Mandatfordelingen på landsdele og i Hele landet ved folketingsvalgene Mandaternes og de gyldige stemmers relative fordeling ved folketingsvalgene Antal gyldige stemmer pr. mandat ved folketingsvalgene Antal personlige stemmer opgjort på partier, på landsdele og i hele landet ved 2005-valget Personlige stemmeandele på partier på landsdele og i hele landet ved folketingsvalgene Personlige stemmeprocenter på landsdele ved folketingsvalgene De personlige stemmeprocenter i stor- og amtskredse ved folketingsvalgene 2001 og Valgte kandidater og stedfortrædere på partier og valgmåde ved folketingsvalgene 1994 til Nyvalgte og genvalgte kandidater ved folketingsvalgene 1994 til Valgte mandlige og kvindelige kandidater samt "kvindeprocenten" i hele landet og de 3 landsdele ved folketingsvalgene Valgte kvinder og "kvindeprocenten" på partier ved folketingsvalgene "Kvindeprocenten" på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene Mandlige og kvindelige valgte fordelt på partier samt stor- og amtskredse den 8. februar Valgte kandidater fordelt på partier, køn og aldersgrupper den 8. februar Valgte kandidater fordelt relativt på aldersgrupper den 8. februar Gennemsnitsalder for valgte kandidater ved folketingsvalgene Kredsmandaternes fordeling den 8. februar Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få andel i tillægsmandaterne den 8. februar Beregning af partiernes tillægsmandater den 8. februar Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på opstillingskredse den 8. februar Partiernes stemmetal på opstillingskredse den 8. februar Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne den 8. februar Tillægsmandaternes fordeling på partier og landsdele den 8. februar Kvortienter, der giver tillægsmandat den 8. februar Tillægsmandaternes fordeling på partier samt stor- og amtskredse den 8. februar Fordelingen af folketingsmandater den 8. februar Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på kommuner den 8. februar Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på kommuner dækkende flere opstillingskredse den 8. februar Partiernes stemmetal på kommuner den 8. februar Partiernes stemmetal på kommuner dækkende flere opstillingskredse den 8. februar Partiernes relative stemmeandel på kommuner den 8. februar Partiernes relative stemmeandel på kommuner dækkende flere opstillingskredse den 8. februar Ændring i partiernes relative stemmefordeling på kommuner fra valget i 2001 til Ændring i partiernes relative stemmefordeling på kommuner dækkende flere opstillingskredse fra valget i 2001 til Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Søndre Storkreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Østre Storkreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Vestre Storkreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Frederiksborg Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Roskilde Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Vestsjællands Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Indenrigs- og Sundhedsministeriet

11 88. Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Storstrøms Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Bornholms Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Fyns Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sønderjyllands Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Ribe Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Vejle Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Ringkøbing Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Århus Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Viborg Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordjyllands Amtskreds og stemmer i alt den 8. februar Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 A. Socialdemokratiet Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 B. Det Radikale Venstre Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 C. Det Konservative Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 F. Socialistisk Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 O. Dansk Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Kvotienter til bestemmelse af stor- og amtskredsrækkefølgen for stedfortræderlisten den 8. februar 2005 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne De valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen den 8. februar Kandidaterne rangordnet efter personlige stemmer den 8. februar Valgte kandidater rangordnet efter personlig stemmeandel den 8. februar Vælgertal, afgivne stemmer m.v. ved folketingsvalgene Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på valgdistrikter og kommuner den 8. februar Partiernes stemmetal på valgdistrikter og kommuner den 8. februar Partiernes absolutte og relative stemmefordeling og personlige stemmeandel De 2 mandaters fordeling på partier (og eventuelle kandidater uden for partierne) den 8. februar Kandidaternes stemmetal samt kandidatudvælgelsen den 8. februar Vælgertal, afgivne stemmer m.v. ved folketingsvalgene Vælger- og stemmetal inkl. ugyldige stemmer på kommuner og valgkredse den 8. februar Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene Partiernes stemmetal på kommuner og valgkredse den 8. februar Kandidaternes stemmetal på kommuner og valgkredse den 8. februar Partiernes absolutte og relative stemmeandel De 2 mandaters fordeling på partier (og eventuelle kandidater uden for partierne) den 8. februar Kandidaternes stemmetal samt kandidatudvælgelsen den 8. februar Fordeling af samtlige 175 mandater og de 135 kredsmandater på landsdele Kredsmandaternes fordeling på stor- og amtskredse Forskydninger i 1998-valgets kreds- og tillægsmandatfordeling, når 2000-beregningen af mandaternes stedlige fordeling lægges til grund Tabeller 9

12

13 A. ALMINDELIG REDEGØRELSE I. Indledning Nyvalg til Folketinget afholdtes i hele riget tirsdag den 8. februar 2005 i henhold til kongeligt åbent brev af 18. januar Indenrigs- og Sundhedsministeriets officielle opgørelse af valget offentliggjordes den 12. søgnedag efter valget, nemlig tirsdag den 22. februar 2005, i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 2005:4, og tilstilledes Folketinget ved dets sammentræden samme dag. Under Folketingets prøvelse af valgene pålagde Tinget samme dag valgbestyrelsen for Sønderjyllands Amtskreds 7. opstillingskreds, Røddingkredsen, at foretage en fornyet fintælling. Den fornyede fintælling medførte ingen ændringer vedrørende valgte kandidater, men alene mindre korrektioner af stemmetallene, som der er redegjort for nedenfor i afsnittet Partiernes stemmetal på side 36 og i tabel 38 på side 40. Som følge af den fornyede fintælling i Røddingkredsen offentliggjordes den 2. marts 2005 en fornyet officiel opgørelse i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 2005:7. Efterretningsartiklen såvel i 2005:4 som i 2005:7 omfattede ud over den officielle opgørelse et afsnit, hvori der blandt andet redegjordes for stemmetalskorrektionerne ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse, for partiernes relative stemmefordeling i de enkelte opstillingskredse og ændringer heri i forhold til det foregående folketingsvalg samt for opstillede og valgte kandidater fordelt på partier, køn og amtskredse. Efterretningsartiklen indeholdt endvidere en fortegnelse over de valgte kandidater. Efterretningsartiklen i 2005:7 indeholdt herudover de korrektioner af stemmetallene, der var en følge af den fornyede optælling i Røddingkredsen. I denne publikation, der indeholder en detaljeret redegørelse for folketingsvalget den 8. februar 2005, er efterretningsartiklens (2005:7) officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling gengivet i kapitlet Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling den 8. februar 2005 på side 63. Navnene på de valgte fremgår af tabelafdelingen, kapitel Tabelafdeling på side 83, tabel 81 på side 127 til tabel 97 på side 186 og af tabel 105 på side 196. Kapitel Folketingsvalget på Færøerne på side 233 og Folketingsvalget i Grønland på side 247 omhandler henholdsvis folketingsvalget på Færøerne og i Grønland, der afholdtes samme dag som valget i Danmark. Tabel 1 på side 11 indeholder en oversigt over landsresultatet af valget i Danmark den 8. februar 2005 og ændringer i forhold til folketingsvalget den 20. november Tabel 1: Folketingsvalget den 8. februar 2005 Endeligt landsresultat Stemmer Stemmeandel Mandater i alt Kredsmandater Tillægsmandater i forhold til den 8. februar 2005 sidste folketingsvalg den 8. februar 2005 i forhold til sidste folketingsvalg den 8. februar 2005 i forhold til sidste folketingsvalg den 8. februar 2005 i forhold til sidste folketingsvalg den 8. februar 2005 i forhold til sidste folketingsvalg I ALT , A. Socialdemokratiet ,8-3, B. Det Radikale Venstre ,2 4, C. Det Konservative ,3 1, D. Centrum-Demokraterne ,0-0, F. Socialistisk ,0-0, K. Kristendemokraterne ,7-0, M. Minoritetspartiet ,3 0, O. Dansk ,3 1, V. Venstre, Danmarks Liberale Parti ,0-2, Z. Fremskridtspartiet , Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne ,4 1, Uden for partierne Almindelig redegørelse 11

14 II. Valgloven Valget afholdtes efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse 704 af 27. juni Siden folketingsvalget den 20. november 2001 er der gennemført forskellige ændringer af reglerne om folketingsvalg. De vigtigste lovændringer vedrører ændringer af skæringsdatoen for optagelse på valglisten for så vidt angår vælgere, der tilflytter fra en anden kommune eller flytter inden for kommunen i tilfælde, hvor 15.-dagen før valgdagen er en lørdag, søndag eller anden helligdag, regulering af kandidaters deltagelse i stemmeoptællingen samt udvidelse af kredsen af personer med dansk indfødsret, der har valgret uanset udlandsophold, og afkortelse af fristen for optagelse på valglisten for så vidt angår vælgere, der opholder sig i udlandet eller tilflytter fra udlandet. I kapitlet Bilag på side 259, bilag 3, indeholdes en mere detaljeret oversigt over de ændringer af folketingsvalgloven, der er gennemført siden folketingsvalget den 20. november Med hensyn til regelgrundlaget for folketingsvalg henvises i øvrigt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning 89 af 14. oktober 2004 om afholdelse af folketingsvalg, der bl.a. indeholder en oversigt over de bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til folketingsvalgloven, og som på en række punkter supplerer lovens regler. Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse 704 af 27. juni 2004, benævnes i det følgende som valgloven. II.1. Valgkredse, kommuner og afstemningsområder Tabel 2: Valgkreds- og kommuneinddeling Valgkredsinddelingen Landet er valgteknisk inddelt i 3 landsdele - København-Frederiksberg, Øerne og Jylland (før 1990-valget benævnt Hovedstadens område, Øernes område og Jyllands område). Den første landsdel omfatter Københavns og Frederiksberg Kommuner og er opdelt i 3 storkredse, mens Øerne og Jylland hver består af 7 amtskredse, der svarer til amtsrådskredsene. De 17 stor- og amtskredse er opdelt i 103 opstillingskredse, der fordeler sig med 19 i København-Frederiksberg, 39 på Øerne og 45 i Jylland - jf. tabel 2 på side 12. Københavns og Frederiksberg Kommuner omfatter 16 henholdsvis 3 opstillingskredse, og herudover er 4 store bykommuner - Gentofte, Odense, Århus og Aalborg - samt Bornholms Kommune delt på flere opstillingskredse, hvis grænser er fastlagt i valgloven; i alt 7 kommuner omfatter således 33 af de 103 opstillingskredse. Med virkning fra den 1. januar 2003 blev der oprettet en ny kommune, Bornholms Kommune, ved sammenlægning af de fem bornholmske kommuner og af Bornholms Amtskommune. For de øvrige opstillingskredse angiver valgloven, hvilke kommuner den enkelte kreds omfatter - 4 kommuner udgør 1 kreds, mens 1 opstillingskreds omfatter 7 kommuner, jf. tabel 3 på side 13. Ifølge valglovens 9 er hver kommune eller - hvor opstillingskredsen udgør en del af en kommune - hver kommunedel opdelt i afstemningsområder efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. En kommune kan dog udgøre et afstemningsområde. Med undtagelse af 4 kommuner, har kommunalbestyrelsen opdelt kommunen eller kommunedelen i flere afstemningsområder. I hvert afstemningsområde foretages afstemningen på et afstemningssted. Stemmeoptællingen på valgaftenen foretages på afstemningsstedet, mens den endelige opgørelse af stemmeafgivningen - fintællingen - foretages samlet for opstillingskredsen senest dagen efter valget. Tabel 4 på side 13 viser, at antal afstemningsområder i 2005, 2001 og 1998 var henholdsvis 1.855, og II.2. Mandaternes stedlige fordeling Valglovens 10 bestemmer, at der efter offentliggørelsen af folketallet pr. 1/1 1985, 1990, 1995 osv. foretages en beregning af de 135 kredsmandaters og de 40 tillægs- Kommunalinddelingen Opstil- Storkredskredse Amtslingskredse Amtskommuner Kommuner Valget ) 271 København-Frederiksberg Øerne ) Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne ) Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne ) Jylland Valget ) 1096 København-Frederiksberg Øerne Jylland ) Før kommunalreformen den 1. april 1970 var der 22 amter og 25 amtskommuner, idet 3 amter var delt. De tre sønderjyske amter - Haderslev, Aabenraa-Sønderborg og Tønder udgjorde 1 amtskreds. 2) Ved ændringen af den kommunale inddeling pr. 1. april 1974 blev i Københavns Amtskreds Sengeløse Kommune sammenlagt med Høje- Taastrup Kommune og St. Magleby Kommune med Dragør Kommune. Christiansø, der er uden for kommuneinddelingen, administreres af Forsvarsministeriet og udgjorde ved folketingsvalg indtil 2003 et afstemningsområde under Aakirkeby Kommune, Bornholms Amtskreds. 3) Med virkning fra den 1. januar 2003 blev de fem bornholmske kommuner, Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby, samt Bornholms Amtskommune sammenlagt til Bornholms Kommune. Christiansø, der fortsat er uden for kommuneinddelingen, udgør ved folketingsvalg et afstemningsområde under Bornholms Kommune, Bornholms Amtskreds. 12 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

15 Tabel 3: Kommuner opdelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter 1-7 kommuner I. Kommuner opdelt på flere opstillingskredse 7 kommuner 33 København 16 Frederiksberg 3 Gentofte 2 Bornholm (fra 2003) 2 Odense 3 Århus 4 Aalborg 1) 3 II. Opstillingskredse, der omfatter 1 eller flere kommuner Opstillingskredse i alt med 1 kommune 4 2) 4 2) 4 2) med 2 kommuner 12 3) 13 3) 12 3) med 3 kommuner med 4 kommuner med 5 kommuner med 6 kommuner med 7 kommuner Kommuner i alt ) En af de tre opstillingskredse, nemlig Nordjyllands Amtskreds 5. kreds, Aalborg Nord, omfatter del af Aalborg Kommune samt de to kommuner Hals og Aabybro. 2) Gladsaxe, Helsingør, Randers og Morsø. 3) De to kommuner Hals og Aabybro, jf. note 1), er ikke medregnet her, men indgår i summen i nederste linie. mandaters fordeling på de 3 landsdele - København-Frederiksberg, Øerne og Jylland - og for kredsmandaternes vedkommende endvidere af deres fordeling på de enkelte storog amtskredse. Beregningen af mandaternes lokalfordeling på grundlag af folketallet 1. januar 2000 er foretaget af Indenrigsministeriet i foråret 2000 og offentliggjort i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 2000:13. Beregningerne er endvidere gengivet i kapitlet Bilag på side 259, bilag Tabel 4: Antal afstemningsområder og opstillingskredse Opstil- Kommunelingskredse Afstemningsområder ved folketingsvalg HELE LANDET København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Århus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Den stedlige mandatfordeling er fastsat i Indenrigsministeriets bekendtgørelse 240 af 4. april Tabel 5 på side 13 viser kredsmandaternes lokalfordeling i perioden Tabel 6 på side 14 viser tillægsmandaternes lokalfordeling i perioden Før valglovsændringen ved lov 145 af 30. april 1980 foretoges beregningerne kun hvert 10. år, nemlig på grundlag af folketallene ved de afholdte folketællinger i 1960, 1970 osv. Tabel 5: Lokalfordelingen af de 135 kredsmandater på stor- og amtskredse Kredsmandater HELE LANDET København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Almindelig redegørelse 13

16 Tabel 5: Lokalfordelingen af de 135 kredsmandater på stor- og amtskredse Kredsmandater Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Århus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Tabel 6: Lokalfordelingen af de 40 tillægsmandater på landsdele Tillægsmandater HELE LANDET København-Frederiksberg Øerne Jylland III. Valgresultaterne på administrative inddelinger og kommunegrupper III.1. På administrative inddelinger Den mindste enhed, som anvendes ved offentliggørelsen af valgresultaterne, varierer efter emne. 1) På opstillingskredse meddeles de personlige stemmer på et partis kandidater samt partistemmerne - jf. tabel 81 på side 127 til tabel 97 på side 186; oplysninger på lavere niveau som kommuner og afstemningsområder optages ikke i de fra opstillingskredsene modtagne valgbogskopier (fintællingen), idet valgloven foreskriver, at disse opgørelser foretages for opstillingskredsen som helhed. Antal rettidigt modtagne brevstemmer, der er taget i betragtning, foreligger oplyst på kommuneniveau, jf. tabel 73 på side 84, mens ikke i betragtning tagne brevstemmer kun foreligger oplyst på opstillingskredse - jf. tabel 66 på side 66. 2) På kommuner foreligger oplysning om vælgere, afgivne stemmer, brevstemmer i betragtning, ugyldige stemmer i alt og disses fordeling på blanke og andre ugyldige, samt gyldige stemmer i alt, og de gyldige stemmers fordeling på de enkelte partier og på kandidater uden for partierne - jf.tabel 73 på side 84 til tabel 78 på side ) På afstemningsområder foreligger de tilsvarende oplysninger som i 2), men offentliggørelse på de ca afstemningsområder i trykt form vil føre for vidt. Der gøres dog en undtagelse for de vælgermæssigt set store afstemningsområder i Københavns og Frederiksberg Kommuner - jf. tabel 73 på side 84 og tabel 75 på side 94. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside kan man finde samtlige oplysninger på afstemningsområdeniveau fra folketingsvalget 1990 til 2005 som tabeller i elektronisk form. Omfanget heraf er ca. 400 sider pr. folketingsvalg. III.2. På kommunegrupper I enkelte af tekstafsnittets oversigtstabeller er valgets resultater opgjort på kommunegrupper for f.eks. at belyse forskelle i stemmeprocenten eller i partiernes relative styrke. De kommunegrupper, der benyttes, er 1) København og Frederiksberg, 2) Hovedstadsområdets kommuner, 3) Bykommuner og 4) Øvrige kommuner. Kommunegrupperne 2-4 fastlægges ved "Byopgørelsen", idet Hovedstadsområdet defineres som Københavns og Frederiksberg Kommuner med de omliggende kommuner (omegnskommunerne), der anses for at udgøre et samlet byområde, og Bykommunerne som de kommuner, der har et samlet byområde på mindst indbyggere. Ved byopgørelsen i forbindelse med folketællingen l. juli 1976 omfattede Hovedstadsområdet 28 kommuner og Bykommunerne 46 - heraf 20 på Øerne og 26 i Jylland (for Øerne er dog her medtaget Vordingborg som Bykommune, selvom en definitionsændring ved 1976-tællingen bragte byområdets folketal under jf. St. T IV). De senere offentliggjorte "Byopgørelser" har ikke givet ændringer i kommunegrupperingen under Hovedstadsområdet og Bykommuner: HOVEDSTADSOMRÅDET: København og Frederiksberg - i Københavns Amtskreds: samtlige kommuner, nemlig Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, 14 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

17 Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse - i Frederiksborg Amtskreds: Allerød, Birkerød, Farum, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm og Karlebo - i Roskilde Amtskreds: Greve og Solrød. BYKOMMUNER på Øerne: i Frederiksborg Amtskreds: Frederikssund, Frederiksværk, Helsingør og Hillerød - i Roskilde Amtskreds: Køge og Roskilde - i Vestsjællands Amtskreds: Holbæk, Kalundborg, Korsør, Ringsted og Slagelse - i Storstrøms Amtskreds: Nakskov, Nykøbing, Næstved og Vordingborg - i Bornholms Amtskreds: Rønne - i Fyns Amtskreds: Middelfart, Nyborg, Odense og Svendborg. I Jylland: i Sønderjyllands Amtskreds: Haderslev, Sønderborg og Aabenraa - i Ribe Amtskreds: Esbjerg og Varde - i Vejle Amtskreds: Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle - i Ringkøbing Amtskreds: Herning, Holstebro, Ikast og Struer - i Århus Amtskreds: Grenaa, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Århus - i Viborg Amtskreds: Skive, Thisted og Viborg - i Nordjyllands Amtskreds: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Skagen og Aalborg. Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskredse. IV. Valgret og vælgertal. Valgbarhed IV.1. Valgret og vælgertal Ved folketingsvalget den 8. februar 2005 gjaldt følgende valgretsbetingelser, jf. valglovens 1 og 2: 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget. Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget - hvorefter loven anfører persongrupperne: Personer - udsendt for at gøre tjeneste i udlandet - 1) som afsat af en dansk offentlig myndighed, en herværende privat virksomhed eller forening. Endvidere personer - som opholder sig i udlandet, 2) som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem, 3) som udsendt af en dansk hjælpeorganisation, 4) i uddannelsesøjemed, 5) af helbredsmæssige grunde og 6) personer, som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de under 1-5) nævnte. Stk. 3, der blev indsat ved lovændring i 2004, fastsætter, at personer, der opholder sig i udlandet, ligeledes anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. Af valglovens 2, stk. 4, fremgår, at ægtefæller, herunder registrerede partnere, samt samlevere til de personer, der er omfattet af 2, stk. 1, 2 eller 3, ligeledes anses for at have fast bopæl i riget. I valglovens 3 er det fastsat, at ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. Personer, der er tilmeldt folkeregistret, optages automatisk på valglisten, mens personer, der er omfattet af 2, dvs. opholder sig i udlandet, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, kun optages efter anmodning herom. De optages i så fald på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret. Tidligere, dvs. indtil 1. juli 1988, blev personer, der er omfattet af 2, stk. 1 (diplomater m.fl.), optaget på valglisten i Københavns 3. opstillingskreds, Rådhuskredsen. Ved valget den 8. februar 2005 var i alt (mod i 2001) optaget på valglisten efter 2, heraf 196 efter 2, stk. 1 (diplomater m.fl.) (mod 801 i 2001) og (mod i 2001) efter 2, stk. 2 eller 3. Faldet i antal udlandsdanskere optaget på valglisten efter de særlige diplomatregler skal ses i sammenhæng med, at denne vælgergruppe gradvist bliver omfattet af de samme regler om optagelse på valglisten som vælgere, der bor i Danmark, og derfor udgår af udlandsdansker valglisten. Ifølge påhviler det kommunen - når valg er udskrevet - at udarbejde en valgliste over kommunens vælgere. Er kommunen delt på afstemningsområder, udarbejdes en valgliste for hvert afstemningsområde. På valglisten optages vælgere, der senest 15.-dagen før valget er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytning til kommunens folkeregister. Ved tilflytning fra udlandet er skæringsdagen dog 7.-dagen før valgdagen ifølge lovændringen i Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister. Tabel 7 på side 16 viser på stor- og amtskredse folkeog vælgertallet for folketingsvalgene I vælgertallet indgår som ovenfor nævnt små persongrupper, der ikke er med i folketallet, idet de bor i udlandet. Fra til 2005-valget (39 måneder) er vælgertallet øget med 0,1 procent; vælgertallet øgedes ligeledes med 0,1 procent fra til 2001-valget (44 måneder). I førstnævnte periode ( ) har København-Frederiksberg et fald i vælgertallet på 1,0 procent, mens Øerne og Jylland har en tilvækst på 0,1 og 0,4. Storkredsene og Københavns, Bornholms, Sønderjyllands, Ribe, Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands Amtskredse har negativ tilvækst, mens de øvrige amtskredse har positiv tilvækst. Almindelig redegørelse 15

18 Tabel 7: Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene januar 1998 Folketal 1. januar januar marts november februar 2005 Vælgertal Vækst i pct Pct. af folketal HELE LANDET ,1 0,1 75,4 74,5 74,0 København-Frederiksberg ,6-1,0 77,1 75,7 74,6 Søndre Storkreds ,1-0,1 77,0 76,0 74,8 Østre Storkreds ,5-1,2 76,2 74,6 73,7 Vestre Storkreds ,4-1,3 78,3 76,8 75,8 Øerne ,2 0,1 75,2 74,3 73,7 Københavns Amtskreds ,1-1,1 73,7 72,8 71,9 Frederiksborg Amtskreds ,3 0,2 74,1 72,9 72,1 Roskilde Amtskreds ,2 0,7 75,1 73,9 73,1 Vestsjællands Amtskreds ,1 1,5 76,0 75,1 74,7 Storstrøms Amtskreds ,1 0,4 77,6 76,8 76,6 Bornholms Amtskreds ,4-1,1 76,4 76,3 76,7 Fyns Amtskreds ,9 0,4 76,2 75,4 75,1 Jylland ,0 0,4 75,2 74,4 74,1 Sønderjyllands Amtskreds ,3-0,4 74,4 73,6 73,3 Ribe Amtskreds ,7-0,1 74,1 73,4 73,3 Vejle Amtskreds ,5 1,1 75,4 74,3 73,7 Ringkøbing Amtskreds ,3-0,3 74,4 73,6 73,3 Århus Amtskreds ,0 1,5 75,4 74,6 74,2 Viborg Amtskreds ,5-0,3 75,2 74,5 74,3 Nordjyllands Amtskreds ,4-0,3 76,2 75,5 75,4 Tabel 8 på side 16 belyser opstillingskredsenes fordeling efter vælgertallets størrelse. De to mindste er Østbanekredsen i Østre Storkreds med henholdsvis Blågårdskredsen i Søndre Storkreds med vælgere, og de to største Glostrupkredsen i Københavns Amtskreds med henholdsvis Køgekredsen i Roskilde Amtskreds med vælgere. Tabel 9 på side 17 viser en tilsvarende tabel for afstemningsområdernes (afstemningsstedernes) fordeling efter vælgertallets størrelse. De to mindste afstemningsområder er Bågø i Assens Kommune med 34 vælgere og Mandø i Ribe Kommune med 47, mens de to største er Tinghallen i Viborg Kommune med og Herning i Herning Kommune med Tabel 8: Opstillingskredsene fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget den 8. februar 2005 Opstillingskredse Fordeling efter vælgertallets størrelse i HELE LANDET København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Indenrigs- og Sundhedsministeriet

19 Tabel 8: Opstillingskredsene fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget den 8. februar 2005 Opstillingskredse Fordeling efter vælgertallets størrelse i Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Århus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Tabel 9: Afstemningsstederne fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget den 8. februar Fordeling efter vælgertallets størrelse i 100 HELE LANDET København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Århus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds gengiver bestemmelsen i grundlovens 30, stk. 1, mens grundlovens 33 bestemmer: Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Alle de udpegede valgte ved 2005-valget fandtes valgbare. Afstemningssteder IV.2. Valgbarhed Ifølge valglovens 4 er enhver valgbar til Folketinget, som ifølge bestemmelserne i 1, jf. 2, har valgret, medmindre pågældende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Folketinget, jf. grundlovens 30 og 33. V. Valgdeltagelsen V.1. Afgivne stemmer i procent af vælgertallet Ved valget den 8. februar 2005 stemte af i alt vælgere, og valgdeltagelsen i Hele landet Almindelig redegørelse 17

20 blev således 84,5 mod 87,1 ved valget i I Hele landet faldt valgdeltagelsen således med 2,6 procentenheder, og for København-Frederiksberg, Øerne og Jylland var faldet henholdsvis 1,8, 2,8 og 2,7. Fra til 2001-valget steg valgdeltagelsen med i alt 1,2 og henholdsvis 0,7, 1,2 og 1,3 procentenheder, jf. tabel 10 på side 19. Tabel 11 på side 20 giver en oversigt over valgdeltagelsen i de enkelte stor- og amtskredse ved 2005-valget sammenholdt med 2001-valget, samt valgene i 1998, 1994 og 1990, idet kredsene er ordnet i rækkefølge efter stemmeprocentens størrelse ved valget den 8. februar Stemmeprocenterne varierer ved 2005-valget indenfor intervallet 79,6-87,0 mod ved 2001-valget intervallet 81,3-89,9. Ved 2005-valget ligger Roskilde Amtskreds højest ligesom ved 2001-valget. Ved begge valg ligger Søndre Storkreds lavest. Alle stor- og amtskredse har fald i valgdeltagelsen - mindst for Østre Storkreds med 1,7 og størst for Sønderjyllands Amtskreds med 3,5 procentenheder. Fra til 2001-valget steg valgdeltagelsen ligeledes for alle stor- og amtskredse - mest for Sønderjyllands Amtskreds med 1,8 og mindst for Østre Storkreds med 0,1 procentenheder. Stemmeprocenterne for opstillingskredsene er anført i tabel 66 på side 66, kapitlet Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling den 8. februar 2005 på side 63 B, og det ses, at variationerne ligger mellem 75,5 for Bispebjergkredsen i Østre Storkreds og 89,4 for Lejrekredsen i Roskilde Amtskreds. Ved 2001-valget havde Bispebjergkredsen i Østre Storkreds lavest valgdeltagelse med 77,5 og Lejrekredsen i Roskilde Amtskreds højest med 91,9 pct. 101 af 103 opstillingskredse har i øvrigt fald i stemmeprocenten. Undtagelserne var Østbane- og Nørrebrokredsen i Østre Storkreds, der havde stigning. Tabelafdelingens tabel 73 på side 84 og tabel 74 på side 93 anfører stemmeprocenterne for de enkelte kommuner, og i tabel 13 på side 21 er ud fra denne grundtabel meddelt en oversigt over kommunernes fordeling efter stemmeprocentens størrelse, idet kommunerne inden for de enkelte amtskredse er grupperet på de i afsnittet På kommunegrupper på side 14 angivne kommunegrupper. (Af tekniske grunde er Christiansø, der er uden for den kommunale inddeling, i denne sammenhæng medregnet som en kommune, hvilket bringer antallet af kommuner op på 272. I det følgende ses bort fra Christiansø, der havde en stemmeprocent på 95,9. I totaltal for Øerne indgår såvel Øernes amtskredse som København-Frederiksberg.) Ved en stemmeprocent på 86 (85,5-86,4) forekommer det største antal kommuner, nemlig 51 eller 18,8 pct. af de 271 kommuner; 145 kommuner eller 53,5 pct. havde lavere stemmeprocenter, mens 75 kommuner eller 27,7 pct. havde højere. Af Hovedstadsområdets 28 kommuner havde København den laveste og Frederiksberg den 10. laveste stemmeprocent med 80,5 henholdsvis 85,1 og i gennemsnit 81,2 pct. Hovedstadsområdets andre 26 kommuner (Øernes del af hovedstadsområdet) havde en gennemsnitlig stemmeprocent på 86,3, hvorefter fulgte Øernes og Jyllands øvrige kommuner med 85,7 henholdsvis 85,3, og derefter Jyllands og Øernes bykommuner med 84,3 henholdsvis 83,7 procent. Inden for de enkelte amtskredse har samtlige øvrige kommuner højere stemmeprocent end bykommunerne. Tabel 12 på side 20 viser for 2005-og 2001-valget kommunen med højest henholdsvis lavest stemmeprocent i Hele landet, de 3 landsdele og de 14 amtskredse. Af landets kommuner havde ved 2005-valget Værløse i Københavns Amtskreds den højeste stemmeprocent med 91,9 og Skagen i Nordjyllands Amtskreds den laveste med 78,7 18 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere

Folketingsvalget den 15. september 2011

Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget den 15. september 2011 2 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Udgivet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 9. Januar 1995 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 12.43 ii Europa-Parlamentsvalget 9. juni 1994 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999 3. Juli 1999 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 13.43 ii Europa-Parlamentsvalget 10. juni 1999 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016

Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016 Pensionskassen PenSam Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016 Reglerne for valg af delegerede er fastsat i overensstemmelse med 12 i vedtægterne for

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere