Kontrol efter implantatbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol efter implantatbehandling"

Transkript

1 Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende langtidsresultat efter behandling med implantater (1-4). Selvom ikke alle tandlæger udfører implantatbehandling, er alle tandlæger og tandplejere i dag involveret i opfølgning af patienter, der tidligere har fået udført implantatbehandling. Da implantater og tænder er forskellige på en række områder, kan principperne for kontrol af tænder ikke overføres direkte til implantater. I dette kapitel fokuseres der på de forhold, som er særligt vigtige at være opmærksomme på ved kontrol af implantater. Denne kontrol indebærer en række kliniske og radiologiske registreringer, der har til formål at identificere eventuelle biologiske og mekaniske komplikationer, således at sufficient behandling kan iværksættes så tidligt som muligt (1-4). Klinisk undersøgelse Stabilitet af implantat og suprastruktur, inkl. perkussionstest Det undersøges, om implantat og suprastruktur er mobile. Det er muligt for enkelttandsimplantater og implantater med kugleattachments til retention af en helprotese. Derimod er vurdering af hvert enkelt implantats mobilitet ikke mulig for implantater, der Odontologi 2010 Munksgaard Danmark, København

2 er koblet til hinanden via en bro eller en barrekonstruktion til retention af en helprotese. I disse tilfælde er der normalt ikke mobilitet af suprastrukturen, selvom ét eller flere af implantaterne ikke er osseointegreret. Kun hvis alle implantater er løsnede, ses løsning af suprastrukturen. Vurdering af det enkelte implantats mobilitet ved broer og barrekonstruktioner kan derfor nødvendiggøre afmontering af suprastrukturen. Det er muligt ved barrekonstruktioner og skrueretinerede broer, men ikke ved cementerede broer. Marginal parodontitis medfører ofte øget tandmobilitet, men det er ikke tilfældet med implantater, hvor der på trods af udtalt periimplantitis ikke kan observeres mobilitet (Fig. 1). Mobilitet opstår først ved totalt tab af osseointegration. Der er udviklet specielt udstyr til kvantitativ vurdering af implantatmobilitet (fx ved hjælp af resonansfrekvensanalyse), men de foreliggende teknikker er på nuværende tidspunkt ikke hensigtsmæssige til almindelig klinisk brug. Perkussionstest kan også anvendes til vurdering af, om implantatet er osseointegreret. Da implantater ligesom ankyloserede tænder mangler et parodontalligament, har implantater normalt en høj distinkt perkussionslyd. Hvis implantatet ikke er osseointegreret, høres derimod en dump lyd som ved en naturlig tand. Det skal dog understreges, at det kan være umuligt eller vanskeligt at bedømme perkussionslyden ved implantater, der er 1a 1b Figur 1. Implantat regio 45 (5 ). På trods af udtalt periimplantitis er implantatet ikke mobilt. 182

3 koblet til hinanden via en bro eller en barrekonstruktion. I de tilfælde registreres således ofte en høj distinkt perkussionslyd til trods for, at ét eller flere af implantaterne er løsnet. Perkussionstest er selv ved enkeltstående implantater en usikker metode til diagnostik af implantatstabilitet. Plak og calculus Kliniske og dyreeksperimentelle undersøgelser har vist, at plak kan medføre periimplantær mucositis og periimplantitis. Dyreeksperimentelle undersøgelser har endvidere vist, at plak medfører kraftigere inflammation og kraftigere vævsdestruktion omkring implantater end omkring tænder (5,6). Det er derfor vigtigt at identificere plak og calculus, således at mundhygiejnen kan optimeres efter professional rengøring. Visuel undersøgelse af den periimplantære slimhinde Klinisk er plakinducerede inflammatoriske forandringer i den periimplantære slimhinde ved såvel periimplantær mucositis som periimplantitis karakteriseret ved rødme og hævelse. Inflammatoriske forandringer i den periimplantære slimhinde kan således i mange tilfælde diagnosticeres ved visuel undersøgelse af slimhinden omkring implantatet. Imidlertid ses der ofte udtalt arvævsdannelse svarende til den periimplantære slimhinde. Denne arvævsdannelse kan maskere selv udtalt inflammation i den periimplantære slimhinde. Endvidere er den periimplantære slimhinde ofte tynd, således at implantatet eller abutmentet kan skinne igennem slimhinden, hvorved den er gråligt eller blåligt misfarvet (Fig. 2). Herved kompromitteres mulighederne for diagnostik af inflammatoriske forandringer. Endelig er den periimplantære slimhinde i mange tilfælde ukeratiniseret, og i sådanne tilfælde ses ofte rødme, selvom der ikke er inflammatoriske forandringer til stede. Derfor 183

4 Figur 2. Implantat regio 12 (2+). Den faciale periimplantære slimhinde er tynd og blåligt misfarvet som følge af, at titan skinner igennem vævene. kan diagnostik af plakinduceret inflammation ikke udelukkende baseres på en visuel undersøgelse af den periimplantære slimhinde. Pochedybde og fæsteniveau Det har i mange år været diskuteret, om pocheregistrering omkring implantater er relevant. Der er imidlertid i dag enighed om, at evaluering af de periimplantære væv rutinemæssigt skal involvere pocheregistrering (Fig. 3) (1-4). En eksperimentel undersøgelse har vist, at de opnåede pochemål omkring implantater og tænder udtrykker noget forskelligt (7). Ved inflammationsfrie forhold er pochemålerens vævspenetration omkring implantater og tænder sammenlignelig. I modsætning hertil ses ved bare let inflammation dybere vævspenetration omkring implantater end omkring tænder. Ved udtalt periimplantær mucositis eller periimplantitis når pochemålerens spids ofte tæt på knogleoverfladen (Fig. 4), hvilket ikke er tilfældet ved udtalt gingivitis og parodontitis. Det ændrer dog ikke på, at pocheregistrering er anvendelig til evaluering af de periimplantære væv. Det blev således tidligt vist, at der er en direkte relation mellem fæsteniveauet og det marginale knogleniveau omkring implantater (8). 184

5 3a 3b Figur 3. Implantat regio 13 (3+) med periimplantitis. A: Klinisk ses inflammation i den periimplantære slimhinde, forøget pochedybde og pus ved sondering. B: Radiologisk ses en skålformet defekt omkring implantatet. Pochemåling omkring implantater kan være besværlig eller umulig, idet suprastrukturen kan hindre, at pochemåleren kan indsættes i den periimplantære poche parallelt med implantatets længdeakse. Overgangen mellem implantat og abutment, ru overflade og gevindskæringer kan også besværliggøre pochemålingen. Endvidere er pochemåling selv ved inflammationsfrie forhold mere smertefuld omkring implantater end omkring tænder. Baggrunden herfor er sandsynligvis forskelle i opbygningen af de periimplantære væv og gingiva. Det har også været diskuteret, om pochemåling omkring implantater kan medføre traume på de periimplantære væv, beskadigelse af implantatoverfladen og inokulering af patogene mikroorganismer med inflammatoriske reaktioner til følge. Der er imidlertid i dag enighed om, at forsigtig pochemåling omkring implantater med pochemålere af såvel plastik som metal med et sonderingstryk på ca. 25 g ikke udgør nogen risiko. En dyreeksperimentel undersøgelse har således vist, at fæstet mellem den periimplantære slimhinde og implantatet er etableret ca. fem dage efter pochemåling (9). Pochemålere af plast kan anbefales, idet de er mere fleksible og dermed ofte lettere at anvende og mindre smertevoldende end pochemålere af metal. Ved inflammationsfrie forhold ses normalt et klinisk pochemål på 2-3 mm omkring tænder. Imidlertid er pochedybden omkring 185

6 implantater i mange tilfælde mere end 2-3 mm, uden at det er ensbetydende med fæstetab. Pochedybden omkring implantater er nemlig bestemt af flere forhold, herunder hvor dybt implantatet er indsat i processus alveolaris samt tykkelsen af den periimplantære slimhinde. I dag indsættes implantater i mange tilfælde relativt dybt i processus alveolaris for at opnå en kosmetisk tilfredsstillende suprastruktur og for at undgå senere eksponering af abutment eller implantat. En initial pochedybde på 4-5 mm er derfor ikke ualmindelig omkring implantater i æstetisk krævende regioner. Det er derfor vigtigt at foretage initial registrering af pochedybden ca. en måned efter påsættelse af suprastrukturen, når den periimplantære slimhinde er helet. Periimplantitis kan som marginal parodontitis forekomme samtidig med retraktion af den periimplantære slimhinde. Et periimplantært marginalt knogletab kan således forekomme, uden at det samtidig giver anledning til øget pochedybde. Derfor er registrering af klinisk fæsteniveau ønskeligt, men implantater mangler en emaljecementgrænse. Selvom overgangen mellem implantat og abutment eller mellem abutment og suprastruktur i nogle tilfælde kan anvendes som fikspunkt, er klinisk vurdering af fæsteniveauet som hovedregel vanskelig eller umulig omkring implantater. Hvis det er muligt at definere et fikspunkt, må det anbefales at registrere klinisk fæsteniveau ved den initiale undersøgelse samt ved de efterfølgende kontrolundersøgelser. Blødning eller pus ved sondering Ved pochemåling registreres eventuel blødning eller pus ved sondering, og ved periimplantær mucositis ses blødning ved sondering. Pus ved sondering kan forekomme ved udtalt periimplantær mucositis, men ses oftest ved periimplantitis. Figur 4. A-C: Implantat med sunde periimplantære væv. Der ses en afstand på 1 mm fra pochemålers spids til det marginale knoglevæv. D-F: Implantat med periimplantitis. Pochemålerens spids er tæt på det marginale knoglevæv. 186

7 kon t rol e f t e r i mpl a n tat be h a n dli ng 4a 4d 4b 4e 4c 4f 187

8 Fravær af blødning ved sondering omkring tænder er en god indikator for minimal risiko for fremtidigt fæstetab (10, 11). I modsætning hertil er blødning ved sondering ikke altid ensbetydende med fremtidigt fæstetab omkring tænder. Det samme er tilfældet for implantater (12, 13), men registrering af blødning ved sondering er anvendelig til diagnostik af inflammatoriske forandringer i den periimplantære slimhinde. Som tidligere anført kan pus ved sondering forekomme ved især periimplantitis. I modsætning til blødning er pus ved sondering altid tegn på aktiv vævsnedbrydning. Okklusion, artikulation og mekaniske komplikationer En række mekaniske komplikationer i form af excessivt okklusalt slid og fraktur eller løsning af suprastrukturen og abutmentet kan forekomme. Uhensigtsmæssig belastning kan medføre overbelastning af implantatkomponenterne og de periimplantære væv (14, 15). Selvom den generelle vækst er afsluttet, kan der opstå mindre ændringer af tændernes position, men da implantater mangler et parodontalligament, ændrer implantaternes position sig ikke (16, 17). Der sker imidlertid løbende et okklusalt slid, især ved okklusalflader udformet i plast samt ved bruksisme eller andre parafunktioner. Da implantater i stigende grad anvendes til behandling af delvist tandtab, er okklusionen ofte præget af en kombination af naturlige tænders okklusalflader og implantaters keramiske okklusalflader. Det okklusale slid på implantater og tænder er derfor ofte forskelligt, og okklusion og artikulation ved implantatrekonstruktioner kan derfor ændre sig. Løbende kontrol af såvel okklusion som artikulation er derfor vigtig for at minimere risikoen for mekaniske komplikationer. 188

9 Konklusion vedrørende klinisk undersøgelse Den kliniske kontrol af implantater indebærer følgende registreringer: 1) Stabilitet af implantat og suprastruktur, inkl. perkussionstest, 2) Plak og calculus, 3) Visuel undersøgelse af den periimplantære slimhinde, 4) Pochedybde og, hvis muligt, fæsteniveau, 5) Blødning eller pus ved sondering og 5) Okklusion, artikulation og mekaniske komplikationer. Det ligger uden for rammerne af dette kapitel at diskutere de nævnte registreringers sensitivitet og specificitet, men det skal nævnes, at sensitiviteten og specificiteten generelt ikke er 100%. Det diskuteres ofte, hvor hyppigt der bør foretages klinisk kontrol af implantater. Da der ofte er behov for instruktion af patienterne i brug af særlige hjælpemidler for at sikre sufficient hygiejne ved implantatbaseret protetik, instrueres patienten derfor grundigt i forbindelse med påsættelse af suprastrukturen. Efter en uge foretages fornyet kontrol. Hvis forholdene er tilfredsstillende, foretages herefter fornyet kontrol efter 1, 3, 6 og 12 måneder. Efter 12 måneder fastlægges et systematisk og individuelt kontrolregi karakteriseret ved kortere eller længere interval mellem kontrolbesøgene. I de fleste tilfælde vil der være behov for klinisk kontrol mindst en gang årligt, hvor de ovenfor beskrevne kliniske registreringer foretages. Ved de patienter, hvor mundhygiejnen ikke er optimal, eller hvor der ved den kliniske undersøgelse identificeres patologi, er der fremover behov for hyppigere kontrol, selv efter adækvat behandling af patologien. Ved marginal parodontitis ses ofte en lokaliseret defekt svarende til 1-2 tandflader. Derfor er det nødvendigt at foretage minimum seks registreringer omkring hver tand for at sikre, at disse lokale defekter identificeres. I modsætning hertil ses ved periimplantitis i de fleste tilfælde en skålformet defekt omkring hele implantatet, og der er kun behov for fire registreringer per implantat, nemlig facialt, lingvalt, mesialt og distalt. 189

10 Radiologisk undersøgelse Periimplantært knoglevæv, inkl. marginalt knogleniveau Ved periimplantitis ses et større eller mindre marginalt knogletab, og som ovenfor anført er der i de fleste tilfælde tale om en skålformet defekt omkring hele implantatet (Fig. 3B). Kontrol af implantatbehandling indebærer derfor også radiologisk undersøgelse. Intraorale optagelser anvendes for at opnå en detaljeret gengivelse af det periimplantære knoglevæv samt for at minimere stråledosis. Det er vigtigt at anvende parallelteknik med optagelser vinkelret på implantatets længdeakse, idet det ellers kan være umuligt at vurdere det periimplantære knoglevæv (Fig. 5). Selv en mindre vinkling af røntgenstrålerne vil medføre, at det ikke er muligt at vurdere overgangen mellem implantat og knoglevæv (18). Ved udtalt atrofi af processus alveolaris eller ved kontrol af mange implantater kan det overvejes at anvende panoramaoptagelse, der imidlertid gengiver færre detaljer end intraorale optagelser. Endvidere er forstørrelsen af panoramaoptagelser for- Figur 5. Intraoral optagelse af implantat regio 21 (+1). Der er anvendt parallelteknik, således at det er muligt at vurdere det periimplantære knoglevæv, herunder især det marginale knogleniveau. 190

11 Figur 6. Implantat med klinisk løsning. Radiologisk ses periimplantær radiolucens og velbevaret marginalt knogleniveau. skellig, hvorfor diagnostik af mindre ændringer i knogleniveauet kan være umuligt. Ved den radiologiske undersøgelse foretages vurdering af det periimplantære knoglevæv, herunder det marginale knogleniveau. Det er karakteristisk for et osseointegreret implantat, at det periimplantære knoglevæv radiologisk bedømt er i direkte kontakt med implantatoverfladen. I modsætning hertil ses ofte periimplantær radiolucens omkring et løsnet eller aldrig osseointegreret implantat (Fig. 6). Konklusion vedrørende radiologisk undersøgelse Den radiologiske kontrol af implantater inkluderer vurdering af det periimplantære knoglevæv, inkl. det marginale knogleniveau. Der blev tidligere taget røntgenbilleder af implantater én gang årligt. I dag foretages ofte radiologisk kontrol umiddelbart efter påsættelse af suprastrukturen samt efter ét, tre og fem år. Herefter fastlægges et individuelt kontrolregi, der i de fleste tilfælde indebærer radiologisk kontrol hvert år. En forudsætning herfor er imidlertid, at den kliniske undersøgelse ikke giver mistanke om patologi, og at pochemåling er mulig. Hvis der er mistanke om patologi, eller pochemåling ikke er mulig, suppleres den kliniske undersøgelse med radiologisk undersøgelse. Der foretages således generelt hyppigere radiologisk kontrol af 191

12 implantater end af tænder. Baggrunden herfor er, at pochemåling som tidligere beskrevet kan være mere upræcis omkring implantater end omkring tænder, samt at de periimplantære væv er mindre modstandsdygtige over for plak. Hyppig radiologisk kontrol af implantater er imidlertid ikke nødvendig som standardprocedure. Der er generel enighed om, at radiologisk kontrol umiddelbart efter påsættelse af suprastrukturen samt efter ét år bør foretages i alle tilfælde. Såfremt der ikke er symptomer, og at den kliniske undersøgelse ikke giver mistanke om patologi, synes der som hovedregel ikke at være behov for hyppig radiologisk kontrol. Ved mistanke om patologi er det imidlertid vigtigt, at der foretages radiologisk undersøgelse som supplement til den kliniske undersøgelse, således at sufficient behandling kan iværksættes hurtigst muligt. Da prognosen for behandling af initial periimplantitis er bedre end for behandling af udtalt periimplantitis, er tidlig diagnostik vigtig. Der er dog behov for særlige tiltag ved kontrol af implantatbehandling hos patienter med tandtab som følge af marginal parodontitis. Det skyldes, at periimplantitis progredierer hurtigere end marginal parodontitis, og at der er forøget risiko for udvikling af periimplantitis hos patienter med parodontitisassocieret tandtab (19, 20). For at sikre tidlig diagnostik hos disse patienter er der behov for hyppigere klinisk og radiologisk kontrol, herunder radiologisk kontrol som minimum hvert år. Det er især tilfældet for patienter med tandtab som følge af aggressiv parodontitis, hvor implantatbehandling fortsat må anses for risikabel. Litteratur 1. Schou S. Peri-implantitis. Pathogenesis, diagnosis, and treatment as evaluated in cynomolgus monkeys. Tandlægebladet 2004; 108:

13 2. Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental implants: Their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implants Res 2000; 11 (Suppl): Salvi GE, Lang NP. Diagnostic parameters for monitoring periimplant conditions. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 (Suppl): Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: Diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl 8): Schou S, Holmstrup P, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Kornman KS. Ligature-induced marginal inflammation around osseointegrated implants and ankylosed teeth. Clinical and radiographic observations in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). Clin Oral Implants Res 1993; 4: Schou S, Holmstrup P, Reibel J, Juhl M, Hjørting-Hansen E, Kornman KS. Ligature-induced marginal inflammation around osseointegrated implants and ankylosed teeth: Stereologic and histologic observations in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). J Periodontol 1993; 64: Schou S, Holmstrup P, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Fiehn N-E., Skovgaard LT. Probing around implants and teeth with healthy or inflamed peri-implant mucosa/gingiva. A histologic comparison in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). Clin Oral Implants Res 2002; 13: Quirynen M, van Steenberghe D, Jacobs R, Schotte A, Darius P. The reliability of pocket probing around screw-type implants. Clin Oral Implants Res 1991; 2: Etter TH, Håkanson I, Lang NP, Trejo PM, Caffesse RG. Healing after standardized clinical probing of the periimplant soft tissue seal: A histomorphometric study in dogs. Clin Oral Implants Res 2002; 13: Lang NP, Joss A, Orsanic T, Gusberti FA, Siegrist BE. Bleeding on probing. A predictor for the progression of periodontal disease? J Clin Periodontol 1986; 13: Joss A, Adler R, Lang NP. Bleeding on probing. A parameter for monitoring periodontal conditions in clinical practice. J Clin Periodontol 1994; 21:

14 12. Jepsen S, Rühling A, Jepsen K, Ohlenbusch B, Albers HK. Progressive peri-implantitis. Incidence and prediction of peri-implant attachment loss. Clin Oral Implants Res 1996; 7: Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res 2000; 11: Isidor F. Influence of forces on peri-implant bone. Clin Oral Implants Res 2006; 17 (Suppl 2): Isidor F. Technical and biological complications related to occlusal loading. Forum Implantologicum 2007; 3: Bernard JP, Schatz JP, Christou P, Belser U, Kiliaridis S. Long-term vertical changes of the anterior maxillary teeth adjacent to single implants in young and mature adults. A retrospective study. J Clin Periodontol 2004; 31: Jemt T. Measurements of tooth movements in relation to singleimplant restorations during 16 years: A case report. Clin Implant Dent Relat Res 2005; 7: Sewerin IP. Errors in radiographic assessment of marginal bone height around osseointegrated implants. Scand J Dent Res 1990; 98: Schou S, Holmstrup P, Worthington HV, Esposito M. Outcome of implant therapy in patients with previous tooth loss due to periodontitis. Clin Oral Implants Res 2006; 17 (Suppl 2): Schou S. Implant treatment in periodontitis-susceptible patients: A systematic review. J Oral Rehabil 2008; 35 (Suppl 1):

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 110 15 Flemming Isidor og Søren Schou Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter På kort sigt ses en høj overlevelse af både

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling Undersøgelse og vedligeholdelse af orale implantater Birgit Ellegaard og Flemming Isidor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling Implantatoverlevelse hos patienter med reduceret parodontium Birgit Ellegaard og Vibeke Bælum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Optakt til Symposium 2011

Optakt til Symposium 2011 Optakt til Symposium 2011 -en rejse rundt i parodontologien 1 Balance mellem biofilm og værtsorganisme/patient ingen videreudvikling Parodontitis Videreudvikling af etableret gingvitis (måneder år) Støttevævet

Læs mere

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af 70 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Parodontalbehandling bør tilrettelægges efter den individuelle sygdomsrisiko Risikovurdering af parodontitispatienter i klinikken Parodontalbehandling bør

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Odontologisk æstetik og etik Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvinkel, især

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose. Sundhedsudvalget (2. samling) B 19 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER Nationale kliniske retningslinjer for BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER 2013 National klinisk retningslinje - Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast 2013 BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE Høringsudkast 2. oktober 2013 National Klinisk Retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse og paradentose NR. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er tandkødsbetændelse og paradentose? Hvordan opstår sygdommene? Og hvordan behandles de? Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er sundt tandkød? Sundt tandkød

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden?

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Hvordan scores røntgenbilleder? Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Lykke Midtbøll Ørnbjerg, læge, ph.d.studerende DANBIO og Center for Artritforskning, Glostrup Hospital

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse 1146 SYMPOSIUM 2010 Oral implantologi Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific, San Francisco, USA

Læs mere

Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst

Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT De væsentligste ændringer i parodontal diagnostik Parodontal diagnostik efter den nye overenskomst Artiklen diskuterer de væsentligste ændringer i den nye tandlægeoverenskomst

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor?

Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? Aggressiv parodontitis hvad er det og hvorfor? ANNE HAVEMOSE-POULSEN For klinikeren er klassifikationen af parodontale sygdomme et nødvendigt redskab i planlægningen af sygdommenes forebyggelse, behandling

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

En afgørende baggrund for enhver behandling, uanset

En afgørende baggrund for enhver behandling, uanset 646 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Parodontalt klassifikationssystem i praksis Behandlinger i sundhedssektoren forudsætter en korrekt diagnose. I den daglige tandlægepraksis vurderes de parodontale

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere