DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)"

Transkript

1 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter ( 1 ), navnlig artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 5, litra d), og artikel 10, under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) ( 2 ), navnlig artikel 21, stk. 1, artikel 140 og artikel 141, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kreditinstitutter er underlagt et krav om at foretage regelmæssig indberetning som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 3 ) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ( 4 ). De indberettede oplysninger indsamles af ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29 ( 5 ). Denne forordning supplerer afgørelse ECB/2014/29 ved yderligere at specificere kravene til indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed. (2) Gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 fastsætter ensartede krav for alle institutter omhandlet i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår indberetning med henblik på tilsyn til de kompetente myndigheder for de i artikel 1 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 nærmere angivne områder. Et af disse områder er finansielle oplysninger på konsolideret niveau. I henhold til artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 er indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau obligatorisk for kreditinstitutter, som udarbejder deres konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder vedtaget efter proceduren i artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 ( 6 ). De kompetente nationale myndigheder fremsender for nærværende de finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som er obligatoriske i henhold til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som både vedrører signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn, til ECB i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/29, og dette bør fortsætte uberørt, da disse data ikke er omfattet af denne forordning. (3) Udøvelsen af beføjelsen til at kræve, at kreditinstitutter anvender internationale regnskabsstandarder, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1606/2002, i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke omfattet af genstanden for denne forordning. Hvad angår artikel 150 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), bør tidligere afgørelser truffet af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med udøvelse af eller ikke-udøvelse af denne beføjelse forblive uberørt. (4) For kreditinstitutter, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, kræver indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau i henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, at den kompetente myndighed træffer en afgørelse om at udvide denne rapportering. ECB bør også træffe afgørelse om at udvide kravet om fremsendelse af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til at omfatte signifikante koncerner under tilsyn, som anvender forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013. ( 1 ) EUT L 287 af , s. 63. ( 2 ) EUT L 141 af , s. 1. ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af , s. 1). ( 4 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af , s. 1). ( 5 ) Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/29 af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (EUT L 214 af , s. 34). ( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af , s. 1).

2 L 86/14 DA (5) For kreditinstitutter, som anvender et nationalt regnskabssystem på grundlag af direktiv 86/635/EØF ( 1 ), kræver indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau i henhold til artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, at den kompetente myndighed tidligere har truffet en afgørelse om at udvide denne rapportering. ECB bør også træffe afgørelse om at udvide kravet om fremsendelse af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til at omfatte signifikante koncerner under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013. (6) Gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 fastsætter ensartede krav til tilsynsrapportering på de områder, der er omfattet af forordningens anvendelsesområde. I henhold til artikel 99, stk. 5, og 6, i forordning (EU) 575/2013 omhandler gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 kun finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau. Indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på et individuelt grundlag er ikke omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning. Det er derfor op til de kompetente myndigheder selv at indføre krav om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på et individuelt grundlag. Under hensyn til behovet for at have sammenlignelige finansielle oplysninger for signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn bør denne forordning fastsætte, hvilke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed signifikante og mindre signifikante enheder skal indberette på et individuelt grundlag til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder skal herefter fremsende disse oplysninger til ECB i overensstemmelse med artikel 140, stk. 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). (7) I henhold til artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ) kan de kompetente myndigheder i værtslandene kræve, at alle de kreditinstitutter, der har filialer på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til disse kompetente myndigheder om den virksomhed, som de udøver i værtslandene. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 20, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) er en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, en enhed under tilsyn. Under hensyn til behovet for at have sammenlignelige finansielle oplysninger for signifikante enheder under tilsyn bør denne forordning fastsætte, hvilke data filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, der er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, skal indberette til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder skal herefter fremsende disse oplysninger til ECB i overensstemmelse med artikel 140, stk. 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). (8) I henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 har ECB beføjelse til at føre tilsyn med kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber eller med filialer etableret i deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater. Derfor er filialer, der er etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut fra et tredjeland ikke omfattet af de tilsynsopgaver, som ECB er tillagt. Følgelig bør disse filialer ikke underlægges rapporteringskravene i denne forordning. Endvidere bør filialer, som er etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut fra en anden deltagende medlemsstat udelukkes fra disse rapporteringskrav, da hensigten er at anvende dem på niveauet for den enhed under tilsyn, der har etableret filialen. (9) De i denne forordning fastsatte krav vedrørende signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, bør have til formål at sikre, at disse enheder under tilsyn indberetter et fælles minimum af oplysninger til de kompetente nationale myndigheder og ikke at pålægge ensartede rapporteringskrav. Det kan være hensigtsmæssigt, at de kompetente nationale myndigheder indsamler det nødvendige minimum af oplysninger inden for en bredere indberetningsordning, som de fastlægger i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret, og som også tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål. (10) For at ECB kan udføre sine opgaver er det nødvendigt at modtage finansielle oplysninger fra andre mindre signifikante koncerner under tilsyn end dem, der udarbejder deres konsoliderede regnskaber på grundlag af de internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. Denne forordning bør derfor fastsætte, hvilke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed sådanne koncerner skal indberette til de kompetente nationale myndigheder. Navnlig bør format, hyppighed, skæringsdatoer, betalingsperioder og tidsfrister for indsendelse af de pågældende oplysninger specificeres. Disse krav bør have til formål at sikre, at sådanne koncerner under tilsyn indberetter et fælles minimum af oplysninger til de kompetente nationale myndigheder og ikke at pålægge ensartede rapporteringskrav. ( 1 ) Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af , s. 1). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338).

3 L 86/15 DA (11) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 21 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) er både ECB og de kompetente nationale myndigheder omfattet af en forpligtelse til at udveksle oplysninger. Uden at berøre ECB's beføjelse til direkte at modtage oplysninger indberettet fra kreditinstitutter eller at have direkte adgang til disse oplysninger på løbende basis bør de kompetente nationale myndigheder specifikt fremsende alle de oplysninger til ECB, som er nødvendige for, at ECB kan udføre de opgaver, som denne er blevet overdraget i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. (12) I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 kan institutter lægge et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, til grund ved indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på konsolideret niveau. Denne forordning bør også tillade, at indberetning af denne art foretages på grundlag af et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret. (13) ECB har gennemført en offentlig høring om denne forordning og har analyseret de potentielle omkostninger og fordele VEDTAGET DENNE FORORDNING: AFSNIT I GENSTAND OG DEFINITIONER Artikel 1 Genstand 1. Denne forordning fastsætter kravene i forbindelse med indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som skal indsendes til de kompetente nationale myndigheder af: a) signifikante koncerner under tilsyn, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau, b) signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i litra a) omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau, c) signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, d) signifikante koncerner under tilsyn for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland, e) mindre signifikante koncerner under tilsyn, som anvender internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau, f) mindre signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i litra e) omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder eventuelle enheder på delkoncernniveau, g) mindre signifikante enheder under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat. 2. Som en undtagelse til artikel 7 og 14, har enheder under tilsyn, som er fritaget for at anvende de tilsynsmæssige krav på individuelt niveau i overensstemmelse med artikel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke pligt til at indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i overensstemmelse med denne forordning. 3. Hvis de kompetente myndigheder, herunder ECB, kræver, at institutterne skal overholde de forpligtelser, som er fastsat i Anden til Fjerde Del og Sjette til Ottende Del i forordning (EU) nr. 575/2013 og i Afsnit VII i direktiv 2013/36/EU på et delkonsolideret niveau i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal disse institutter overholde de krav, der er fastsat i denne forordning på et delkonsolideret niveau. 4. De kompetente nationale myndigheder og/eller de nationale centralbanker kan anvende de oplysninger, som indsamles i henhold til denne forordning, til ethvert andet formål.

4 L 86/16 DA Denne forordning hverken berører de regnskabsstandarder, som koncerner og enheder under tilsyn anvender i deres konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber eller ændrer de regnskabsstandarder, der anvendes i forbindelse med tilsynsrapportering. Da koncerner og enheder under tilsyn anvender forskellige regnskabsstandarder, skal kun de oplysninger, der vedrører værdiansættelsesregler, herunder de metoder, der anvendes til estimering af kreditrisikotab, som foreligger i henhold til de pågældende regnskabsstandarder, og som faktisk anvendes af den pågældende koncern eller enhed under tilsyn, indsendes. Til dette formål findes der særlige indberetningsmodeller for koncerner og enheder under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF. Datapunkter i modellerne, som ikke finder anvendelse på den pågældende enhed under tilsyn, behøver ikke at blive indberettet. 6. Filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, kan fremsende de oplysninger, de har pligt til at indberette i henhold til denne forordning, til den relevante kompetente nationale myndighed gennem det kreditinstitut, som har etableret dem. Artikel 2 Definitioner I denne forordning finder definitionerne i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner: 1.»IAS«og»IFRS«:»International Accounting Standards«og»International Financial Reporting Standards«(internationale regnskabsstandarder) som omhandlet i artikel 2, i forordning (EF) nr. 1606/ »datterselskab«(subsidiary): et datterselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er et kreditinstitut som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/ »delkoncern«(sub-group): en koncern, hvis moderselskab ikke selv er et datterselskab af et andet institut, som er godkendt i den samme deltagende medlemsstat, eller af et finansielt holdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, som er etableret i den samme deltagende medlemsstat 4.»konsolideret niveau«(consolidated basis): konsolideret niveau som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 48, i forordning (EU) nr. 575/ »delkonsolideret niveau«(sub-consolidated basis): delkonsolideret niveau som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 49, i forordning (EU) nr. 575/2013. Artikel 3 Ændring af status for en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn 1. I denne forordning klassificeres en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn som signifikant 18 måneder efter, at den har modtaget underretning om en afgørelse, som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 468/2014 (ECB/2014/17). Den indberetter herefter oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings Afsnit II som en signifikant enhed eller signifikant koncern under tilsyn på den første skæringsdato, der indtræffer, efter at den er blevet klassificeret som signifikant. 2. I denne forordning klassificeres en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn som mindre signifikant, efter at den har modtaget underretning om en afgørelse, som omhandlet i artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). Derefter indberetter den oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings Afsnit III. AFSNIT II SIGNIFIKANTE KONCERNER OG ENHEDER UNDER TILSYN KAPITEL I Signifikante koncerner under tilsyn Artikel 4 Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau samt skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 I henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal signifikante koncerner under tilsyn, der anvender IFRS, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1606/2002, i forbindelse med tilsynsrapportering i henhold til artikel 24,

5 L 86/17 DA stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til artikel 2, 3 og 10, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau. Enheder heraf på delkoncernniveau, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 i forbindelse med tilsynsrapportering, skal også indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed som omhandlet i artikel 2, 3 og 10 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau. Artikel 5 Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau samt skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF I henhold til artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i artikel 4 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder enheder heraf på delkoncernniveau, indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed som omhandlet i artikel 2, 3 og 11, i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 på konsolideret niveau. KAPITEL II Signifikante enheder under tilsyn Artikel 6 Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn 1. Signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, og som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. Dette gælder også for filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat. 2. Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed omfatter de oplysninger, som er specificeret i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 og foretages med den hyppighed, som fremgår af denne artikel. 3. Signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, og som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. 4. Den i stk. 3 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed omfatter de oplysninger, som er specificeret i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014 og foretages med den hyppighed, som fremgår af denne artikel. 5. Oplysningerne i stk. 2 og 4 ovenfor omfatter kun oplysninger vedrørende: a) aktiver, passiver, egenkapital samt indtægter og udgifter, der er indregnet af enheden under tilsyn i henhold til de gældende regnskabsregler, b) ikke-balanceførte eksponeringer og aktiviteter, som enheden under tilsyn er involveret i, c) transaktioner gennemført af enheden under tilsyn, bortset fra de under litra a) og b) nævnte, d) værdiansættelsesregler, herunder de metoder, der anvendes til estimering af kreditrisikotab, som foreligger i henhold til de gældende regnskabsregler, og som enheden under tilsyn faktisk anvender. 6. De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2 og 4 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål.

6 L 86/18 DA Artikel 7 Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som er en del af en signifikant koncern under tilsyn 1. Signifikante enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskab i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. Disse enheder foretager indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og dataene skal omfatte det minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I. 2. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 3. Signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. 4. Den i stk. 3 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I. 5. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 6. Oplysningerne i stk. 1, 2, 4 og 5 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 1, 2, 4 og 5 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål. Artikel 8 Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for signifikante enheder under tilsyn 1. Oplysningerne vedrørende signifikante enheder under tilsyn, som er anført i artikel 6 og 7, har følgende skæringsdatoer for indberetning: a) kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december, b) halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december, c) årlig indberetning: 31. december. 2. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen. 3. Hvis signifikante enheder under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har tilladelse til at udarbejde deres årsregnskab baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen. 4. De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 6 og 7 anførte oplysninger vedrørende signifikante enheder under tilsyn til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer: a) for signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn, den 40. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører,

7 L 86/19 DA b) for signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en signifikant koncern under tilsyn, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører. 5. De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister. KAPITEL III Indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland Artikel 9 Formater for og hyppighed af indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn, for så vidt angår datterselskaber etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland 1. Moderinstitutter i en deltagende medlemsstat og institutter, der er kontrolleret af et finansielt moderholdingselskab eller et blandet finansielt moderholdingselskab i en deltagende medlemsstat, skal sikre, at finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for så vidt angår datterselskaber etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland, indberettes på individuelt niveau til de relevante kompetente nationale myndigheder som følger: a) for signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskab i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 på det højeste konsolideringsniveau i en deltagende medlemsstat, omfatter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed de i punkt 1 i Bilag II anførte oplysninger og foretages med den hyppighed, der er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, b) for signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de ovenfor omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF på det højeste konsolideringsniveau i en deltagende medlemsstat, omfatter indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed de i punkt 2 i Bilag II anførte oplysninger og foretages med den hyppighed, der er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/ Som en undtagelse til stk. 1 indberetter moderselskaber omhandlet i dette stykke ikke finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende datterselskaber, hvis aktiver har en samlet værdi på 3 mia. euro eller mindre. I den forbindelse fastsættes aktivernes samlede værdi på grundlag af de kriterier, som er fastsat i Del IV, Afsnit 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). 3. Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit 2, Kapitel 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af et datterselskabs aktiver er større end 3 mia. euro, indgår datterselskabet i de oplysninger, der skal indberettes i henhold til stk. 1 på den første skæringsdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af et datterselskabs aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder moderselskabet indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 2 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Artikel 10 Skæringsdatoer og betalingsdatoer for indberetning foretaget af signifikante koncerner under tilsyn, for så vidt angår datterselskaber, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland 1. Oplysningerne i artikel 9 indsamles med de samme skæringsdatoer som for finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, der vedrører den pågældende signifikante koncern under tilsyn. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i det regnskabsår, der ligger til grund for indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, til skæringsdatoen. 2. De kompetente nationale myndigheder fremsender oplysninger vedrørende datterselskaber etableret i en ikkedeltagende medlemsstat eller et tredjeland til ECB som anført i artikel 9 inden arbejdstids ophør den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører. 3. De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde denne tidsfrist.

8 L 86/20 DA AFSNIT III MINDRE SIGNIFIKANTE KONCERNER OG ENHEDER UNDER TILSYN KAPITEL I Mindre signifikante koncerner under tilsyn Artikel 11 Format for og hyppighed af indberetning på konsolideret niveau for mindre signifikante koncerner under tilsyn 1. Mindre signifikante koncerner under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 til indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder enheder heraf på delkoncernniveau, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på konsolideret niveau. 2. Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 1 i Bilag I. 3. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 4. Mindre signifikante koncerner under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. Indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 2 i Bilag I. 5. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 6. Som en undtagelse til stk. 4 og 5 skal finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante koncerner under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på 3 mia. euro eller mindre, omfatte de oplysninger, som er specificeret i Bilag III som et fælles minimum af oplysninger i stedet for de oplysninger, der er specificeret i denne artikels stk. 4. I den forbindelse lægges den samlede værdi af aktiverne i koncerner under tilsyn til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). 7. Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant koncern under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende koncern indberetning i overensstemmelse med stk. 4 og 5 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant koncern under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder koncernen indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 6 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. 8. Oplysningerne i stk. 2, 3, 4, 5 og 6 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 4, 5 og 6 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål. Artikel 12 Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for mindre signifikante koncerner under tilsyn 1. Oplysningerne vedrørende mindre signifikante koncerner under tilsyn, som er anført i artikel 11, har følgende skæringsdatoer for indberetning: a) kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december,

9 L 86/21 DA b) halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december, c) årlig indberetning: 31. december. 2. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen. 3. Hvis mindre signifikante koncerner under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har opnået tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder til at indberette deres finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på grundlag af et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt og skal omfatte perioden fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen. 4. De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 11 anførte oplysninger til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer: a) for mindre signifikante koncerner under tilsyn, herunder delkoncerner, som foretager indberetning på konsolideret niveau, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører, b) for mindre signifikante koncerner under tilsyn, som foretager indberetning på delkonsolideret niveau i henhold til artikel 1, stk. 3, den 65. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører. 5. De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister. KAPITEL II Mindre signifikante enheder under tilsyn Artikel 13 Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern 1. Mindre signifikante enheder under tilsyn, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke er en del af en koncern under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. 2. Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag I. 3. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 4. Mindre signifikante enheder under tilsyn, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som ikke er en del af en koncern under tilsyn, herunder filialer etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. 5. Den i stk. 4 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i punkt 2 i Bilag I. 6. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

10 L 86/22 DA Stk. 2, 3, 5 og 6 er omfattet af følgende undtagelser: a) finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante kreditinstitutter under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på mindre end 3 mia. euro, skal omfatte de oplysninger, som er specificeret i Bilag III som et fælles minimum af oplysninger i stedet for de oplysninger, der er specificeret i stk. 2, 3, 5 eller 6, b) en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, indregnes ikke i de pågældende finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, hvis den samlede værdi af dens aktiver er mindre end 3 mia. euro. 8. I forbindelse med stk. 7 lægges den samlede værdi af enheden under tilsyns aktiver til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). 9. Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende enhed indberetning i overensstemmelse med stk. 2, 3, 5 og 6 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder enheden indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 7 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. 10. Oplysningerne i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål. Artikel 14 Format for og hyppighed af indberetning på individuelt niveau for enheder, som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn 1. Mindre signifikante enheder, som anvender IFRS i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002, enten fordi de udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse med de deri omhandlede regnskabsstandarder, eller fordi de anvender dem til tilsynsrapportering i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed på individuelt niveau. 2. Den i stk. 1 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 9 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag II. 3. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag III til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller. 4. Mindre signifikante enheder, undtagen de i stk. 1 omhandlede, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, indberetter finansielle oplysninger i tilsynsøjemed til den relevante kompetente nationale myndighed. 5. Den i stk. 4 omhandlede indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed foretages med den hyppighed, som er fastsat i artikel 11 i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og skal omfatte det fælles minimum af oplysninger, som er fastsat i Bilag II. 6. De kompetente nationale myndigheder indsender eventuelle andre modeller, som er anført i Bilag IV til gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014, og som den kompetente nationale myndighed indsamler, til ECB. De kompetente nationale myndigheder informerer ECB på forhånd, hvis de forventer at medsende sådanne yderligere modeller.

11 L 86/23 DA 7. Som en undtagelse til stk. 2, 3, 5 og 6 skal finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn, hvis aktiver har en samlet værdi på mindre end 3 mia. euro, omfatte de i Bilag III anførte oplysninger. I den forbindelse lægges den samlede værdi af enheden under tilsyns aktiver til grund for en fastsættelse af, hvorvidt en enhed under tilsyn er signifikant på grundlag af sin størrelse, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit III i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). 8. Hvis en opdatering af fortegnelsen over enheder under tilsyn, i overensstemmelse med Del IV, Afsnit II, Kapitel 3 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er større end 3 mia. euro, påbegynder den pågældende enhed indberetning i overensstemmelse med stk. 2, 3, 5 og 6 på den første skæringdato, der indtræffer 18 måneder efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. Hvis en opdatering viser, at den samlede værdi af en mindre signifikant enhed under tilsyns aktiver er under eller lig med 3 mia. euro, påbegynder enheden indberetning af oplysninger i overensstemmelse med stk. 7 på den første skæringsdato, der indtræffer efter offentliggørelsen af den opdaterede fortegnelse over enheder under tilsyn. 9. Oplysningerne i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 6, stk De kompetente nationale myndigheder kan indsamle de i stk. 2, 3, 5, 6 og 7 angivne oplysninger, som skal indsendes til ECB, som led i en bredere national indberetningsordning, som i overensstemmelse med den relevante EU-ret eller nationale ret omfatter yderligere finansielle oplysninger i tilsynsøjemed og samtidig tjener andre formål end tilsynsmæssige formål, f.eks. statistiske formål. Artikel 15 Skæringsdatoer for indberetning og betalingsdatoer for mindre signifikante enheder under tilsyn 1. Oplysningerne vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn, som er anført i artikel 13 og 14, har følgende skæringsdatoer for indberetning: a) kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december, b) halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december, c) årlig indberetning: 31. december. 2. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i kalenderåret til skæringsdatoen. 3. Hvis mindre signifikante enheder under tilsyn som en undtagelse til stk. 1 og 2 har opnået tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder til at indberette deres finansielle oplysninger i tilsynsøjemed på grundlag af et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, kan de kompetente nationale myndigheder tilpasse skæringsdatoerne til dette regnskabsår. De tilpassede skæringsdatoer skal være tre, seks, ni og 12 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Oplysninger, der omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen. 4. De kompetente nationale myndigheder indsender de i artikel 13 og 14 anførte finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende mindre signifikante enheder under tilsyn til ECB inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer: a) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn, den 55. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører, b) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en mindre signifikant koncern under tilsyn, den 65. arbejdsdag efter den skæringsdato, som de vedrører, 5. De kompetente nationale myndigheder træffer selv afgørelse om, hvornår enhederne under tilsyn skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, for at de kan overholde disse tidsfrister. AFSNIT IV DATAKVALITET OG IT-SPROG Artikel 16 Datakvalitetskontrol De kompetente nationale myndigheder overvåger og sikrer kvaliteten og pålideligheden af de oplysninger, som de indsender til ECB. I den forbindelse følger de kompetente nationale myndigheder specifikationerne i artikel 4 og 5 i afgørelse ECB/2014/29.

12 L 86/24 DA Artikel 17 IT-sprog i forbindelse med overførsel af oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder til ECB De kompetente nationale myndigheder overfører oplysningerne, som er specificeret i denne forordning, i overensstemmelse med taksonomien extensible Business Reporting Language, som er et ensartet teknisk format til udveksling af data som specificeret i gennemførselsforordning (EU) nr. 680/2014. I den forbindelse følger de kompetente nationale myndigheder specifikationerne i artikel 6 i afgørelse ECB/2014/29. AFSNIT V OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 18 Første skæringsdatoer for indberetning december 2015 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende: a) signifikante koncerner under tilsyn, b) signifikante enheder under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn juni 2016 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende: a) signifikante enheder under tilsyn, som er en del af en koncern under tilsyn, b) datterselskaber af signifikante koncerner under tilsyn, som er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat eller et tredjeland juni 2017 er den første skæringsdato for indberetning i overensstemmelse med denne forordning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed vedrørende: a) mindre signifikante koncerner under tilsyn, b) mindre signifikante enheder under tilsyn. Artikel 19 Overgangsbestemmelser Afgørelser truffet af de kompetente nationale myndigheder vedrørende signifikante koncerner og enheder under tilsyns indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som er omfattet af denne forordnings genstand, berøres ikke af skæringsdatoer, som ligger før de i artikel 18 specificerede første skæringsdatoer for indberetning. Artikel 20 Afsluttende bestemmelser Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. marts For ECB's Styrelsesråd Mario DRAGHI Formand for ECB

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.5.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 141/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr.

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. L 78/60 24.3.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 15.11.2016 L 306/37 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere