K K R MI D T J Y L L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R MI D T J Y L L A N D"

Transkript

1 REFERAT 2013 K K R MI D T J Y L L A N D Dato: Kl Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt demokrati. KL v aretager kommunernes f ælles interesser og er kommunernes samlede f orhandlingsorganisat ion, v idenscenter og f orum f or f ælles initiativ er og beslutninger Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgav eløsningen, indf ly delse og resultater på kommunernes v egne, til gav n f or borgerne og samf undet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Orientering Regionalpolitiske sager Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland Rammeaftale 2014 for det specialiserede social og undervisningsområde pejlemærker for udviklingsstrategien Godkendelse af Aarhus Kommune som driftsherre for Børnehuset Godkendelses- og tilsynsreform den videre proces Implementering af KL s strategi på hjerneskadeområdet Fælles politiske KKR målsætninger på sundhedsområdet Det Midtjyske Vækstunivers et forslag til fremtidig gennemførelse af sammenhængende erhvervsservice Effektivisering af befordringsopgaven Indspil til infrastruktur Regnskab og budget på det specialiserede område Udpegninger Udpegning til bestyrelsen for Central Denmark EU Office KKR Punkter til næste møde Foreløbige punkter til mødet i KKR Midtjylland den 8. april Eventuelt...18 SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Nils Borring, Favrskov Hans Kristian Skibby, Hedensted Birgit Jonassen, Herning H. C. Østerby, Holstebro Peter Sørensen, Horsens Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Erik Flyvholm, Lemvig Jan Petersen, Norddjurs Elvin J. Hansen, Odder Henning Jensen Nyhuus, Randers Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Marcel Meijer, Samsø Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Jørgen Gaarde, Skanderborg Flemming Eskildsen, Skive Kirstine Bille, Syddjurs Søren Pape Poulsen, Viborg Tage Nielsen, Skanderborg Torben Gudiksen, Holstebro Dion Eriksen, Ikast-Brande Anders Bøge, Skive Marianne Hundebøll, Odder Søren Olesen, Holstebro Lars Hyldgaard, Struer Anders G. Christensen, Favrskov Claus Wistoft, Syddjurs Jens Grønlund, Skanderborg Torben Jensen, Norddjurs Afbud Kirsten Terkilsen, Hedensted Lars Krarup, Herning Jørn C. Nissen, Samsø Niels Viggo Lynghøj, Struer Jacob Bundsgaard, Aarhus Karsten Filsøe, Holstebro Dorthe Laustsen, Aarhus Leif Lund, Silkeborg Ib Bjerregaard, Viborg Preben Christensen, Ikast-Brande SIDE 3

4 Gæster Rådmand Hans Halvorsen, Aarhus Direktør Erik Krarup, Væksthuset Fra KD net Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommunaldirektør Lasse Jakobsen, Viborg Vicekommunaldirektør Christian Berthelsen, Skive Fra KL Vicekontorchef Thomas Nymann Nielsen Fra sekretariatet Chefkonsulent Eva Glæsner (referent) Konsulent Jonna Holm Pedersen (referent) SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1 Godkendelse af referat MDR jhp Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 6. november 2012 blev udsendt på mail den 12. november /. Referatet er tilgængeligt på Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet. Referatet blev godkendt. SIDE 5

6 2 Siden sidst 2.1. Orientering MDR jhp KKR formandskabet orienterer om særlig emner siden sidste KKR møde. Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning. Anders G. orienterede om mødet mellem KL-KKR formandskabet den 16. januar 2013, hvor overenskomstforhandlingerne på folkeskoleområdet blev drøftet. Vigtigt at kommunerne står sammen om at bakke op om kravene. Også R 2012 og den nye anlægsramme blev drøftet. Endelig blev det vendt, at kommunerne har nået det aftalte måltal på 3000 akutjobs. Processen for rejsekortet blev omtalt. Desuden gjorde formanden opmærksom på et møde den 4. februar 2013 med sundhedskoordinationsudvalget, hvor formænd og næstformænd for sundhedsudvalgene er inviteret. Foreløbig er 11 kommuner tilmeldt. På mødet skal man drøfte KKR Midtjyllands udspil om sundhed og den kommende regionale sundhedsplan. Nyt medlem af KKR Ib Bjerregaard (V), Viborg Kommune træder ud af KKR i stedet indtræder Nina Hygum (V), Viborg Kommune. SIDE 6

7 3 Regionalpolitiske sager 3.1 Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland MDR egl De 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland har i fællesskab udarbejdet en kvantitativ analyse af behovet for uddannede inden for velfærdsområderne frem til Analysen viser, at der generelt set ikke skal forventes særlige problemer med rekruttering af arbejdskraft inden for de analyserede faggrupper de kommende 10 år. Tværtimod vurderes det, at der vil være et vist overskud af arbejdskraft inden for de fleste af faggrupperne. På mødet vil formanden for den administrative styregruppe på uddannelsesområdet, kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg, præsentere ra p- portens hovedresultater. Anmoder dimensioneringsudvalgene for hhv. pædagoguddannelsen og SOSU/PAU-uddannelserne om at vurdere behovet for tilpasning af det fremtidige optag til det fremtidige forventede behov jf. analysens konklusioner Tager initiativ til dialog med VIA og andre relevante regionale og nationale aktører om analysens resultater med henblik på en vurdering af det fremtidige optag på de øvrige uddannelser. Drøfter dilemmaet mellem det faldende behov for velfærdsuddannelser på den ene side og hensynet til at sikre de unge en uddannelse og undgå flaskehalse på den anden side Anmoder KD-net om et oplæg til drøftelse af mulige initiativer, der kan påvirke de unges uddannelsesvalg i retning af uddannelser med positive jobudsigter. en blev tiltrådt. SIDE 7

8 3.2 Rammeaftale 2014 for det specialiserede social og undervisningsområde pejlemærker for udviklingsstrategien MDR egl Der udarbejdes årligt en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indgås mellem de offentlige driftsherrer på området, dvs. de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Rammeaftalen udgøres af en udviklingsstrategi, der udarbejdes først på året og en styringsaftale, der udarbejdes derefter. I denne sag skal der udstikkes politiske pejlemærker for kommunernes udviklingssamarbejde i 2014 på det specialiserede social- og undervisningsområde område. Pejlemærkerne skal ligge til grund for udarbejdelse af forslaget til udviklingsstrategien, der forelægges på mødet i KKR Midtjylland den 8. april Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande kommune, fremlægger forslag til fælles udviklingsområder i Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter pejlemærker for udarbejdelse af forslag til rammeaftalens udviklingsstrategi KKR tog oplægget om pejlemærker for udviklingsstrategien til efterretning. I omtalen af den videre proces blev det slået fast, at den 3 årige takstaftale , stadig er gældende som pejlemærke for styringsaftalen. 3.3 Godkendelse af Aarhus Kommune som driftsherre for Børnehuset MDR jhp På mødet den 6. november 2012 i KKR Midtjylland drøftede man etableringen af et Børnehus og pegede på en model, hvor Aarhus Kommune SIDE 8

9 bliver driftsansvarlig for et børnehus med tilknytning til Skejby Universitetshospital, eventuelt med en satellit i Herning. Aarhus Kommune melder tilbage, at man vurderer at have de nødvendige og særlige forudsætninger for at være driftskommune for et børnehus i Region Midtjylland Det indstilles: at KKR Midtjylland peger på Aarhus Kommune som driftskommune for et børnehus at KKR Midtjylland godkender Aarhus Kommunes forslag til et tværsektorielt samarbejde og forslag til proces frem mod etableringen. en blev tiltrådt. Det blev præciseret at en evt. satellit skal placeres i forbindelse med det nye sygehus i Gødstrup. 3.4 Godkendelses- og tilsynsreform den videre proces MDR hgh/abk/egl Silkeborg Kommune er nu udpeget af social- og integrationsministeren som tilsynskommune i den midtjyske region, og forberedelserne med den praktiske etablering af tilsynet er gået i gang. Der har således allerede været et møde mellem Silkeborg Kommune og forretningsudvalget for DASSOS med en indledende drøftelse af, hvordan samarbejdet kan gribes an. På mødet vil borgmester Hanne Bæk Olsen, Silkeborg orientere om Silkeborgs foreløbige overvejelser om og forberedelse af tilsynsopgaven. Det indstilles: at KKR Midtjylland tager en indledende drøftelse af relevante temaer og principper for det fremtidige samarbejde med Silkeborg Kommune om godkendelses- og tilsynsreformen. SIDE 9

10 Hanne Bæk Olsen orienterede om processen og organiseringen. Der er nu ansat projektkoordinator og dialogen med ministeriet, KL og de øvrige tilsynskommuner er kommet i gang. Her arbejdes blandt andet på at få opstarten udskudt til den 1. januar Den regionale organisering drøftes med DASSOS og KKR Midtjyllandinddrages løbende. 3.5 Implementering af KL s strategi på hjerneskadeområdet MDR egl Det er vigtigt, at kommunerne sikrer og udvikler sine kompetencer vedr. rehabilitering, ikke mindst på senhjerneskadeområdet, hvor sagerne ofte er meget komplekse, og kommunerne har været udsat for kritik. KL s anbefalinger på dette område blev derfor drøftet første gang på mødet i KKR Midtjylland den 6. november 2012, og nu foreligger der en statusrapport over de 19 midtjyske kommuners indsats på senhjerneskadeområdet. Rapporten har særligt fokus på de KKR-rettede anbefalinger i KL s udspil på området og på de 19 kommuners fælles indsats for at udvikle og styrke kommunernes kompetence på dette område. Statusrapporten viser, at der er mange indsatser i gang eller på vej, og der vurderes ikke at være behov for igangsætning af nye fælles initiativer. Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune, fremlægger rapporten på mødet. Det indstilles, at KKR Midtjylland tager statusorienteringen til efterretning ikke igangsætter nye initiativer anmoder DASSOS om at udarbejde en ny status ved udgangen af en blev tiltrådt. SIDE 10

11 3.6 Fælles politiske KKR målsætninger på sundhedsområdet MDR tnn/jhp KKR Midtjylland drøftede på møde den 6. november 2012 opfølgningen på økonomiaftalen for 2013, som giver et gennembrud for det kommunale sundhedsområde. Det er KL s ambition i foråret 2013 at kunne vise regeringen, at kommunerne løfter sundhedsindsatsen i fællesskab, skaber klare resultater og arbejder systematisk med at dokumentere indsatser og effekt. På mødet var der enighed om, at kommunerne i KKR Midtjylland vil medvirke til at realisere ambitionen. Derfor er der udarbejdet forslag til en række fælles målsætninger for det nære sundhedsvæsen i KKR Midtjylland. Det indstilles: at KKR Midtjylland godkender forslaget til 4 målsætninger for det nære sundhedsvæsen, at KKR Midtjylland anbefaler, at de 19 kommunalbestyrelser i Midtjylland også drøfter og godkender målsætningerne. en blev tiltrådt. Jesper Kaas Schmidt fremlagde forslaget til de fælles politiske målsætninger. I drøftelsen var der OBS på Klarhed på, hvem der gør hvad i sundhedsvæsenet At vi ikke opbygger paralle systemer At vi får en god dialog med de praktiserende læger At fælles mål ikke er det samme som fælles metoder At kvaliteten skal være høj og bygge på kliniske standarder Der opfordres til en grundig politisk drøftelse i kommunerne.. SIDE 11

12 3.7 Det Midtjyske Vækstunivers et forslag til fremtidig gennemførelse af sammenhængende erhvervsservice MDR jhp KKR Midtjylland drøftede på møde den 14. juni 2012 en evaluering af de regionale programmer i erhvervsservice (IRIS Group, 2012). Evalueringen viste primært, at den enstrengede erhvervsservicemodel fungerede godt, men at der også var områder, hvor den kunne optimeres. For eksempel viste det sig, at der var et vist tilskudsspild i modellen. Støttespildet opstod fortrinsvis ved, at virksomheder, som ikke var i kernemå l- gruppen for de regionale programmer, har modtaget støtte. KKR Midtjylland besluttede på mødet at forankre en praktisk proces i den administrative baggrundsgruppe i forhold til Væksthus Midtjyllands bestyrelse frem mod en præsentation og drøftelse af en fremtidig erhvervsservicemodel i KKR Midtjylland. Erik Krarup, Direktør for Væksthus Midtjylland, deltager i mødet og redegør for modellen. Det indstilles, at KKR Midtjylland: Drøfter den foreløbige afrapportering om en fremtidig erhvervsservicemodel (Det Midtjyske Vækstunivers) og baggrundsgruppens OBS punkter Anmoder baggrundsgruppen om med udgangspunkt i eventuel anbefaling og kommentarer fra KKR Midtjylland, at tilbyde den enkelte kommune adgang til at drøfte modellen herunder vurdering af implikationer ift. den lokale erhvervspolitik Anmoder baggrundsgruppen om at lave et oplæg fra drøftelserne med kommunerne til mødet i KKR Midtjylland den 8. april Oplægget skal indeholde et forslag til en KKR aftale med Væksthuset for den resterende del af en blev tiltrådt dog således, at det er KD- net, der anmodes om at lave et oplæg ud fra drøftelserne med kommunerne til KKR mødet den 8. april SIDE 12

13 3.8 Effektivisering af befordringsopgaven MDR tnn/jhp Der er aktuelt stort fokus på, hvordan man kan realisere identificerede effektiviseringspotentialer på befordringsområdet. Regeringen lægger op til, at det fremover skal være obligatorisk at anvende trafikselskaber. Såfremt dette skal undgås, kræver det, at den kommunale sektor kan præsentere en alternativ vej til at hente effektiviseringsgevinsterne. Det indstilles: At KKR Midtjylland drøfter kommunernes interesser i forhold til effektiviseringen af befordringsopgaven. At KKR Midtjylland på møderne i april får forelagt forslag fra KL til en alternativ kommunal vej til realisering af effektiviseringsgevinster på befordringsområdet. en blev tiltrådt. 3.9 Indspil til infrastruktur 2013 MDR egl På møde i Kontaktudvalget i Region Midtjylland den 16. november 2012 drøftede man et oplæg fra embedsmandsgruppen for infrastruktur. Kontaktudvalget godkendte indspillet med nogle mindre bemærkninger og besluttede, at det færdige indspil præsenteres på møde den 18. februar i Kontaktudvalget Det indstilles, at KKR Midtjylland tager indspillet om infrastruktur 2013 til efterretning. en blev tiltrådt. SIDE 13

14 3.10 Regnskab og budget på det specialiserede område MDR egl KKR Midtjylland tog 27. januar 2012 stilling til hvordan de 4,3 mio. kr. som kommunerne årligt får tilført for koordineringsopgaven på det specialiserede område skulle anvendes../. I denne sag redegøres der for det foreløbige regnskab for midlerne i 2012 samt fremsendes forslag til budget Det indstilles, at KKR Midtjylland: Tager det foreløbige regnskab for 2012 til efterretning Godkender forslag til budget for 2013 herunder overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til en blev tiltrådt. SIDE 14

15 4 Udpegninger 4.1 Udpegning til bestyrelsen for Central Denmark EU Office MDR jhp Bestyrelsesmedlem i Central Denmark EU-Office Martin Merrild (V) har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det indstilles, at KKR Midtjylland udpeger et nyt medlem til Central Denmark EU-Office. Steen Vindum (V), Silkeborg, blev udpeget. SIDE 15

16 5 KKR SIDE 16

17 6 Punkter til næste møde 6.1 Foreløbige punkter til mødet i KKR Midtjylland den 8. april 2013 MDR jhp Næste møde i KKR Midtjylland finder sted den 8. april Det indstilles, at KKR Midtjylland tager forslaget til punkter til mødet den 8. april 2013 til efterretning. en blev tiltrådt. SIDE 17

18 7 Eventuelt SIDE 18

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 28-08-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 15-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 27-01-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2009 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21-10-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 12-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Dato: :00 Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne,

Dato: :00 Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, REFERAT 2013 KKR MIDTJYLLAND Dato: 13-06-2013 10:00 Sted: Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFERAT 2009 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 17-06-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2009 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 15-04-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 17-04-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 10-06-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2009 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 25-08-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg REFERAT 2014 KKR MIDTJYLLAND Dato: 27-01-2014 30 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

Forslag til sammensætning af administrative baggrunds- og arbejdsgrupper i regi af KKR

Forslag til sammensætning af administrative baggrunds- og arbejdsgrupper i regi af KKR formandskab Sundhedskoordinationsudvalget KOSU Krasos Samarbejdsudvalg på praksisområdet Almen Praksis Kvalitets og efteruddannelsesudvalget for Samarbejdsudvalg for kiropraktorer Favrskov Jan Kallestrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Rammeaftaler fremover...3 3.

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 08-02-2016 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 16-06-2016 11:00 Sted: Hotel Allinge, Storegade 3-5, 3770 Allinge Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt. Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND N O V E M B E R

BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND N O V E M B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Beskæftigelsesområdet...9 RAR Vestjylland KKR Midtjylland...9

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Region Midtjylland de 4 Regionshuse

Region Midtjylland de 4 Regionshuse Hvad gør for at strømline arbejdsprocesserne/logistikken? Ved kontorchef Steen Jakobsen, 1 de 4 Regionshuse 2 1 Hospitalsfunktioner i Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2014 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 18-11-2014 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 24-02-2015 Kl. 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 22-11-2016 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2013 K K R S J Æ L L A N D Dato: 05-02-2013 Tidspunkt: 9:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Formøde kl. 8.30-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO-Midtjylland VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland 15-9-2014 Sagsnr. 2014-5591 Tidspunkt for valg PLO-M tager ved hvert valg

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dato: Tidspunkt: 10:00 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Dato: Tidspunkt: 10:00 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg REFERAT 2014 KKR MIDTJYLLAND Dato: 12-09-2014 1 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2014 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 12-06-2014 12:00 Sted: Strandhotel Balka Strand Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere