Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag"

Transkript

1 Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens 7 er den umiddelbare forvaltning i Aarhus Kommune henlagt under Magistraten. Magistraten forbereder de sager, der forelægges Byrådet, udfører Byrådets beslutninger, og har den udøvende myndighed i kommunens anliggender. Magistraten har overfor Byrådet ansvaret for, at ethvert beløb, der passerer til indtægt eller udgift, har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning, og at beløbet er bogført i kommunens regnskaber. Magistraten kontrollerer endvidere, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke. Magistraten består jf. styrelsesvedtægtens 5 af Borgmesteren og fem rådmænd, som vælges af Byrådet på det konstituerende møde ved samlet forholdstalsvalg. MBA-Borgmester og Ledelsessekretariatet 8100 Aarhus C Sagsnr. 12/ Journalnr. Sagsbeh. Peter Marker Telefon Direkte telefon Fax Den umiddelbare forvaltning er således delt mellem Borgmesteren og rådmændene ( delt administrativ ledelse ), og Magistraten er med udgangspunkt i forholdstalsvalgmåden sammensat af rådmænd fra de forskellige partier og partigrupper i Byrådet. I umiddelbar forlængelse af Byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et konstituerende møde, hvori de valgte rådmænd, i den orden hvori de er valgt, bestemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at forestå.

2 Magistratsafdelingerne Den under Magistraten hørende umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender er jf. 8 henlagt til de enkelte magistratsmedlemmer til udførelse på disses eget ansvar inden for rammerne af de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb og øvrige beslutninger fastsat af Byrådet. I forlængelse heraf er videre i 8 fastlagt, hvilke opgaver der hører under de enkelte afdelinger af Magistraten. Det fremgår således éntydigt af styrelsesvedtægten, at rådmændene overfor Byrådet har ansvaret for den umiddelbare forvaltning på hver af deres respektive områder. Såfremt en sag vedrører to eller flere magistratsafdelinger, udarbejdes fælles indstilling fra de pågældende rådmænd eller Borgmesteren og en/flere rådmænd samtidig. I sager der berører flere magistratsafdelinger kan også indhentes udtalelser eller høringssvar fra de berørte magistratsafdelinger, som så vedlægges som bilag til indstillingen ved fremsendelsen til Magistraten og Byrådet. Når der i lovgivningen står at kommunalbestyrelsen gør/sikrer osv., er det således i Aarhus Kommune reelt Magistraten og de enkelte rådmænd og magistratsafdelinger, som varetager de udførende funktioner på vegne af Byrådet (kommunalbestyrelsen). Undtaget herfra er jf. 7 kun enkelte opgaver, hvor den umiddelbare forvaltning jf. lovgivningen er henlagt til særlige udvalg eller kommissioner, samt enkelte områder hvor der er delegationsforbud, dvs. hvor beslutninger i henhold til lovgivningen skal træffes af Byrådet i sit møde, dvs. når hele Byrådet er samlet. Borgmesteren Borgmesteren har en række særlige beføjelser og funktioner i forhold til Magistraten, og en række overordnede opgaver i relation til kommunens forvaltning. Borgmesteren er formand for Magistraten og fører forsædet i dets møder. Sagerne afgøres jf. 6 i møder af den samlede Magistrat ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør Borgmesterens stemme udslaget.

3 Borgmesteren fordeler endvidere i henhold til 4 sagerne til de respektive magistratsafdelinger i overensstemmelse med styrelsesvedtægten, og påser at sagerne fremmest mest muligt. Magistratsafdelingerne har pligt til på begæring at meddele Borgmesteren oplysninger om de sager, der er henlagt under dem, herunder sagernes ekspedition. Desuden indhentes jf. styrelsesvedtægtens 4, stk. 3 Borgmesterens erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske, overordnede planlægningsmæssige eller administrative forhold, forinden spørgsmålet forelægges Magistraten til beslutning eller udfærdigelse af indstilling til Byrådet. Borgmesterens Afdeling Borgmesterens Afdeling varetager i henhold til styrelsesvedtægtens 8 sekretariatsbetjeningen af Byrådet, Magistraten og Borgmesteren. Med hjemmel heri sagsbehandler Borgmesterens Afdeling på vegne af Borgmesteren og som sekretariat for Magistraten indstillingerne fra de respektive rådmænd, inden de fremsendes til Magistraten og Byrådet. I forbindelse med sagsbehandlingen kontrolleres, at indstillingerne overholder Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler, Byrådets beslutninger vedr. de økonomiske styringsprincipper i Aarhus Kommune, tidligere byrådsbeslutninger på området, teknisk indberetning af bevillingsændringer til økonomisystemet, juridiske og personalemæssige forhold m.v. På baggrund af Borgmesterens Afdelings sagsbehandling udarbejdes et forslag til Borgmesterens Afdelings påtegning, som godkendes af Borgmesteren. Herefter fremsendes sagerne med Borgmesterens Afdelings påtegning til Magistraten og Byrådet. Foruden sekretariatsbetjeningen i forhold til Byrådet, Magistraten og Borgmesteren fremgår det af styrelsesvedtægtens 8, at Borgmesterens Afdeling endvidere varetager en række overordnede funktioner i Aarhus Kommune. Disse omfatter kommunens overordnede juridiske funktion og det almindelige tilsyn med kommunens forvaltning, kommunens økonomi og overordnede fysiske planlægning, den overordnede løn- og personalefunktion, kommunens it-strategi og organisation, samt kommunens tværgående udvikling og koordinering, herunder af integrationsindsatsen.

4 2) Samarbejde på tværs Samarbejde på administrativt niveau Jf. ovenstående henhører ansvaret for den umiddelbare forvaltning af opgaverne i Aarhus Kommune under rådmændene for de forskellige magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede funktioner inden for de administrative opgaver som går på tværs af magistratsafdelingerne (budget, regnskab, HR, organisationsudvikling, løn og personale, arbejdsmiljø, arbejdsskadesadministration, forsikringer, juridisk rådgivning, IT, indkøb, hjemmeside m.v.). Tidligere blev flere af driftsfunktionerne indenfor de administrative opgaver som f.eks. bogføring, IT, personalejura osv. udført af Borgmesterens Afdeling. Samtidig blev den tværgående styring og koordinering fastlagt af Borgmesterens Afdeling i form af instruktioner til magistratsafdelingerne, med bindende regler og detaljerede retningslinjer i forhold til opgaveløsningen på de enkelte områder. Op igennem 1990 erne skete der imidlertid en udvikling, hvor der på mange områder i kommunen i blev vedtaget decentraliseringsordninger og indført mål- og rammestyring. I forbindelse med decentraliseringsordningerne vedtog Byrådet på de forskellige områder at hæve bevillingsniveauet til sektorniveau, og give hver sektor en økonomisk ramme med adgang til overførsel af over-/underskud og opsparing op til et vist niveau, indenfor nogle fastsatte udsvingsgrænser. Samtidig fremgik det af decentraliseringsordningerne, at Byrådet eksplicit delegerede det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar til de respektive rådmænd og magistratsafdelinger. Udviklingen betød, at magistratsafdelingerne gradvist overtog flere og flere af de administrative funktioner, som tidligere blev varetaget af Borgmesterens Afdeling, og i højere og højere grad selv varetog de forskellige administrative funktioner indenfor økonomi, IT, HR, personale, indkøb, kommunikation osv. Samtidig hermed fik alle magistratsafdelinger direktørordninger, hvor der blev ansat en direktør som øverste administrative chef i hver af magistratsafdelingerne.

5 Som følge heraf ændrede Borgmesterens Afdelings rolle sig også fra at være kontrollerende og udførende til mere at være koordinerende, med fokus på at sikre koordinering, samarbejde, udvikling og tværgående helhedssyn på tværs af kommunen. Den tværgående koordinering inden for de administrative opgaver foregår i praksis i det daglige i Direktørgruppen, Strategisk Ledelsesforum, i de tværmagistratslige styregrupper, samt i en lang række projekt- og arbejdsgrupper på de forskellige områder. Direktørgruppen Direktørgruppen består af Stadsdirektøren og direktørerne fra hver af magistratsafdelingerne. Endvidere deltager Økonomidirektøren, Afdelingschefen for HR og Jura, samt Digitaliseringschefen fra Borgmesterens Afdeling. Direktørgruppen blev oprindeligt etableret omkring ca som Budgetstyregruppen, som koordinerede udarbejdelsen af sparekatalogerne ifbm. de tre store sparerunder i Aarhus Kommune op gennem 1990 erne. I forbindelse med den sidste magistratsreform blev Direktørgruppen med baggrund i Ad Hoc-udvalgets betænkning formaliseret og formelt tillagt en række opgaver i forhold til den overordnede og tværgående koordinering i Aarhus Kommune. Det fremgår heraf, at Direktørgruppen er et koordinerende forum med opgaver, der er delegeret ved særskilt byrådsbeslutning eller kan afledes af Magistratens koordinerende funktioner. Direktørgruppens kan med udgangspunkt heri varetage tværgående koordineringsopgaver i Aarhus Kommune, f.eks. inden for økonomi, personale, IT, organisation, borgerservice, jura, kommunikation, indkøb m.v. I tilknytning hertil kan Direktørgruppen medvirke i forberedelse af byrådsindstillinger om tværgående forhold og udførelse af tilsvarende beslutninger, herunder gennemførelse af udrednings- og analysearbejder. Endvidere kan Direktørgruppen oprette tværmagistratslige arbejdsgrupper, og fungere som styregruppe for tværmagistratslige arbejdsgrupper og projekter af strategisk karakter.

6 Oprindelig startede Direktørgruppen med kun at beskæftige sig med økonomi og budget. Efterhånden er der sket en glidende udvikling, hvor flere og flere af de generelle, administrative opgaver i kommunen er drøftet i Direktørgruppen (personalepolitikken, ledelsespolitik, arbejdsmiljø, IT, indkøb m.v.). Direktørgruppen spillede en væsentlig koordinerende rolle i forbindelse med Strukturreformen og overtagelsen af opgaverne fra Aarhus Amt pr. 1. januar Direktørgruppen har desuden særligt spillet en rolle ifbm. etableringen af både den fælles IT-funktion (IT-SOS) og samlingen af lønadministrationen i Lønhuset. Herudover har Direktørgruppen haft en koordinerende rolle på integrationsområdet (integrationspolitikken, Helhedsplan for Gellerup m.v.), samt i de seneste år også ifht. innovation. Oprindeligt mødtes Budgetstyregruppen/Direktørgruppen kun ad hoc. Senere op i 2000 erne blev det til møder i Direktørgruppen hver 14. dag (2 timers varighed). Inden for det seneste år er både mødernes længde og mødefrekvensen øget, så Direktørgruppen nu mødes hver uge, i 2 eller 3 timer. Desuden holdes 2-3 gange årligt længere direktørgruppemøder/seminarer. Borgmesterens Afdeling sekretariatsbetjener Direktørgruppen, og udarbejder dagsordener med bilag osv. Der tages referat fra Direktørgruppens møder, som er tilgængelige i kommunens mødesystem for forvaltningscheferne og de centrale administrative medarbejdere i kommunen. Strategisk Ledelsesforum Strategisk Ledelsesforum består af Stadsdirektøren, direktørerne for magistratsafdelingerne, chefer med direkte reference til direktørerne, samt afdelingscheferne i Borgmesterens Afdeling, dvs. de ca. 60 øverste chefer i Aarhus Kommune. Formålet med Strategisk Ledelsesforum er på administrativt niveau at styrke kommunens strategiske ledelse. Endvidere har Strategisk Ledelsesforum til formål at fremme helhedsledelsen i Aarhus Kommune. Der afholdes møder i Strategisk Ledelsesforum 2-4 gange årligt af to timers varighed. Desuden holdes 1-2 gange årligt et seminar af to dages varighed.

7 Mødernes tema fastlægges i Direktørgruppen, der ligeledes nedsætter en praktisk forberedelsesgruppe fra gang til gang. Gruppen sammensættes på baggrund af det valgte tema. Borgmesterens Afdeling er tovholder i forberedelsesgruppen. Dagsordener og bilag fra tidligere møder i Strategisk Ledelsesforum findes i mødesystemet. Tværmagistratslige styregrupper Foruden Direktørgruppen og Strategisk Ledelsesforum findes på administrativt niveau også en række forskellige tværmagistratslige styregrupper indenfor forskellige områder. De tværmagistratslige styregruppers antal, ressortområder, opgaver og kompetence er efter indstilling fra Borgmesterens Afdeling fastlagt i Direktørgruppen i maj-juni 2008, i forlængelse af den seneste magistratsreform. De fleste af styregrupperne var en videreførelse af eksisterende mødefora, dog med nye navne/betegnelser som styregrupper, nye udvidede kommissorier, og evt. ændret bemanding. Styregrupperne omfattede dels styregrupperne inden for de administrative opgaver (Personalestyregruppen, IT-styregruppen, Bygningsstyregruppen, Indkøbsstyregruppen, Kommunikationsstyregruppen, samt Styregruppen for Ledelsesinformation og Målstyring). Efterfølgende blev i 2009 også etableret Økonomistyregruppen. Herudover er nedsat tværmagistratslige styregrupper på en række øvrige tværgående politikområder, hvor kommunen leverer kerneydelser rettet mod henholdsvis borgerne og bysamfundet (Styregruppen for Borgerservice, Integrationsstyregruppen, Styregruppen for udsatte bydele, Sundhedsstyregruppen, Styregruppen for Tilgængelighed, Styregruppen for det internationale arbejde, Styregruppen for støtte Byevents m.fl.). Endelig findes tværgående styregrupper, som kun omfatter de magistratsafdelinger, som har den styrelsesmæssige kompetence på området (Kommuneplanstyregruppen, Styregruppen for 95%-målsætningen, Styregruppen for Udsatte Børn og Unge m.v.). Styregrupperne er bemandet med forvaltningschefer eller andre i organisationen med den fornødne beslutningskompetence i forhold til politikområdet.

8 Formandskab og sekretariatsbetjening af styregrupperne varetages af den magistratsafdeling, som har det overordnede ansvar for politikområdet. Borgmesterens Afdeling varetager således formandskab og sekretariatsbetjening af de fleste af de tværmagistratslige styregrupper. Undtaget heraf er Bygningsstyregruppen hvor formandskabet er placeret i Teknik og Miljø, Styregruppen for Borgerservice som varetages af Kultur og Borgerservice, samt Sundhedsstyregruppen som varetages af Sundhed og Omsorg. Styregrupperne har alt efter behovet indenfor det pågældende politikområde til opgave at følge udviklingen på politikområdet og på baggrund heraf komme med input til strategier, politikker, nye programmer og større strategiske projekter til Direktørgruppen. Desuden har styregrupperne til opgave at koordinere gennemførelsen af de af Byrådet vedtagne politikker og strategier samt de af Direktørgruppen vedtagne programmer indenfor politikområdet. Styregrupperne har formelt kompetence til at rådgive Direktørgruppen og koordinere indsatsen indenfor området. Styregruppernes medlemmer refererer til linjeorganisationen. Det fordres af styregruppernes medlemmer, at de løbende får afsøgt deres mandat i forhold til de opgaver, der skal behandles i styregrupperne. Den operationelle del af opgaver og projekter, dvs. driften, er forankret i magistratsafdelingerne. Styregrupperne har hver for sig ansvaret for at organisere opgaveløsningen i styregruppen mest hensigtsmæssigt, og kan til det formål oprette en eller flere undergrupper. Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdede hver af styregrupperne i løbet af kommissorier, som blev forelagt for Direktørgruppen til godkendelse. Kommissorierne er tilgængelige under beskrivelsen af hver af de respektive styregrupper på Medarbejderportalen. I Direktørgruppens beslutning fra juni 2008 er endvidere ud fra inddeling af styregrupperne i forskellige kategorier fastlagt, hvad der er Direktørgruppens ansvar og rolle er i forhold til hvert af politikområderne og styregrupperne.

9 I forhold til nogle af styregrupperne er defineret, at Direktørgruppen har en strategisk rolle, og skal forelægges oplæg til strategiske drøftelser (økonomi, ledelsesinformation, personale, IT, kommunikation, integration, udsatte boligområder og borgerservice). På andre områder har Direktørgruppen alene en rolle i forhold til at afklare konkrete sager, der ikke kan skabes enighed om på lavere styregruppeniveau, samt løbende blive holdt orienteret om udviklingen på området (indkøb, bygninger, sundhed, internationalt samarbejde, større byevents). Som der fremgår, er de tværmagistratslige styregrupper ikke formelt etableret med reference til Direktørgruppen som kollegium. Direktørgruppen har fastlagt styregruppernes antal og ressortområder, godkendt kommissorierne for styregrupperne, og skal have forelagt større, strategiske emner til drøftelse. Men repræsentanterne i styregrupperne refererer hver især tilbage til linjeorganisationen i hver af de respektive magistratsafdelinger, dvs. til de respektive direktører og rådmænd. Det samme gælder repræsentanterne fra hver af magistratsafdelingerne, som deltager i tværgående projekt- og arbejdsgrupper på administrativt niveau. Såfremt det ikke er muligt at opnå enighed i styregrupperne, kan der fremsendes beslutningsoplæg til Direktørgruppen. Her forudsætter beslutning tilslutning fra hver af direktørerne fra magistratsafdelingerne på vegne af de respektive magistratsafdelinger. Hvis der ikke kan opnås enighed i Direktørgruppen, må afklaring ske enten ved forhandling mellem Borgmester og den/de pågældende rådmænd, eller ved fremsendelse af indstilling fra Borgmesterens Afdeling til Magistraten. Mange sager på det administrative niveau vil imidlertid være for små til, at de kan bære at skulle afklares på det politiske niveau. I langt de fleste tilfælde skal afklaring dog ved samarbejde i de forskellige styregrupper. Inddragelsen af magistratsafdelingerne i fastlæggelsen af de overordnede beslutninger vedrørende de administrative opgaver i styregrupperne og de mange forskellige arbejds- og projektgrupper bidrager således i høj grad til at sikre, at beslutningerne efterfølgende implementeres og efterleves i det daglige arbejde.

10 I vedhæftede bilag 1 er vist en oversigt over de mange forskellige tværgående styregrupper, arbejdsgrupper etc. i kommunen i alt ca. 75 mødefora. Dagsordener, bilag og mødereferater fra de tværmagistratslige styregrupper, arbejds- og projektgrupper findes ligesom for Direktørgruppens og Strategisk Lederforums møder i mødesystemet. Fællesmøder mellem Magistraten og Direktørgruppen Foruden de nævnte samarbejds- og mødefora skal også nævnes fællesmøderne mellem Magistraten og Direktørgruppen. Der har siden 2006 været afholdt fællesmøder mellem Magistraten og Direktørgruppen (tidligere 3-4 møder årligt, de seneste år møde årligt). Temaerne for møderne har typisk været aktuelle, tværgående emner af overordnet karaktér for Aarhus Kommune som organisation eller udviklingen af Aarhus som by. Eksempler på temaer indenfor de seneste år har f.eks. revision af budgetbemærkninger og mål, branding af Aarhus Kommune som attraktiv arbejdsplads, udfordringer som følge af befolkningstilvækst (boligudbygning, infrastruktur, skolekapacitet m.v.), modernisering, innovation og fornyelse m.v. Tværgående programmer Endelig skal afslutningsvis i forhold til samarbejdet på tværs af den formelle opdeling af magistratsafdelingerne bemærkes, at Byrådet i henhold til styrelsesvedtægtens 9 har mulighed for med kvalificeret flertal på 3/4 at iværksætte tværgående programmer. Ved et tværgående program forstås et eller flere større udviklingsarbejder, som styres og koordineres af en magistratsafdeling, og hvor der i en nærmere fastsat periode på maksimalt 2 år flyttes ressourcer, økonomisk og/eller personalemæssigt, fra en eller flere magistratsafdelinger til en anden. Muligheden for at beslutte tværgående programmer med henvisning til 9 i styrelsesvedtægten har dog endnu ikke været anvendt i Aarhus Kommune.

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. august 2005 Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne Århus Kommune IT-

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune Byrådet KAPITEL I 1 Aarhus Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune Byrådet KAPITEL I 1 Aarhus Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester. 2 De nærmere

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen.

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for betjening

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen. Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by.

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. BA MUST WINS 2015-2017 EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. EN BYREGION MED HANDLEKRAFT»»Vi skaber vækst og arbejdspladser

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune

Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune Præsentation for Styreforms- og Strukturudvalget Deloitte Consulting 17. December 2012 Disclaimer Der er meget, der fungerer rigtig

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2 AALBORG BYRÅD Mødet den 21.01.2014, Godthåbsgade 8, mødelokale 2 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. s opgaver, ansvar og kompetencefordelingsplan.... 3 3. Skoleforvaltningens økonomi.... 6 4. Gennemgang

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER... 2 3. KOMMUNENS STYRINGSREDSKABER... 2 4. KOMMUNENS ROLLER... 2 4.1 HVEM VARETAGER EJERROLLEN...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Side 1 af 7 Bilag Politik for et aktivt ejerskab POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER...

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

AU Studieadministration de tværgående bånd. - Brugerorientering - Professionalisering - Standardisering (90 10) - Digitalisering - Effektivisering

AU Studieadministration de tværgående bånd. - Brugerorientering - Professionalisering - Standardisering (90 10) - Digitalisering - Effektivisering Modtager(e): Ledere af SNUK, UVAEKA og Information & Vejledning AU Studieadministration de tværgående bånd Dato: 12. december 2011 Ref: mvl Side 1/6 Det fremgår af udmeldingen af 9. marts, at fællesadministrationen

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere