Hjemløsestrategiens omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemløsestrategiens omfang"

Transkript

1 Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål vedrørende hjemløse i Randers Sagsnavn: Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende hjemløse i Randers (Møde 30. september 2013) Sagsnummer: G Skrevet af: Torben Rugholm/Ulla P. Gamtofte Forvaltning: Social og Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: Sendes til: Ulla Marcus Byrådsmedlem Lone Donbæk Jensen har stillet spørgsmål vedrørende Hjemløsestrategien i Randers særligt vedrørende de unge hjemløse. Dette notat besvarer de stillede spørgsmål efter en indledende orientering om status for hjemløseplanen i Randers Kommune og på landsplan. Hjemløsestrategiens omfang Indledningsvis kan det oplyses, at der i perioden 2009 til 2013 blev afsat 500 mio. kr. af satspuljen til et program, der skulle arbejde mod at reducere hjemløsheden i Danmark. Hjemløsestrategien sluttede således d. 1. september kommuner blev valgt ud til at afprøve forskellige metoder i arbejdet med hjemløse. Heraf blev der indgået særlige aftaler med de 8 aftalekommuner: Albertslund, Esbjerg, Frederiksberg, Høje-Tåstrup, København, Odense, Randers og Århus. De 8 aftalekommuner opstillede konkrete mål for indsatser, der knyttede an til Hjemløsestrategiens overordnede målsætninger. Målene skulle nås dels ved at opføre boliger og dels ved at styrke metodearbejdet med hjemløse borgere gennem afprøvning af konkrete bostøtte metoder. Randers Kommune har over perioden fået i alt 15 mio. kr. til arbejdet med Hjemløsestrategien, og der har været en medfinansiering på i alt 11,4 mio. kr. Generelle problemstillinger vedrørende hjemløsestrategien For det første er hjemløsestrategien med dens forlængelsesmuligheder først afsluttet for knap en måned siden og de sidste tal for perioden er endnu ikke fremsendt fra ministeriet. Det har betydet, at hjemløsestrategien finansielt er afsluttet med udgangen af 2012, mens talmateriale og vurderinger endnu ikke er tilendebragt. Da der er tale om den første hjemløsestrategi i Danmark er vi i en situation, hvor vi stopper med indsatserne, før vi har fået et fuldstændigt billede

2 af, hvad der virker for gruppen af hjemløse borgere. I Norge har man til sammenligning haft 3 hjemløsestrategi perioder og derfor væsentlig længere tid til at samle erfaringer og afprøve metoder. For at undgå, at arbejdet ikke har været spildt, har Socialudvalget, som beskrevet i notat af 2. oktober 2012, sørget for at alle vores projekter i Randers Kommune kan kører videre i en overgangsfase, indtil vi har de endelige dataopsamlinger og resultaterne på tværs af kommunerne. For det andet er der en lang række statistiske problemstillinger på området, som direkte har været hæmmende for viden om hvilke indsatser der virker. Eksempelvis har de kommuner, der har afprøvet tiltag, hvor man har samlet de unge, der ellers ville søge ind på forsorgshjem, oplevet, at både de unge i de alternative tilbud og på de deciderede forsorgshjem er blevet medtaget i statistikken som forsorgshjemsbrugere. Dette har betydet, at jo mere kommunen har sat i gang for gruppen af unge hjemløse, jo større vækst har det givet på tallet af unge på forsorgshjem, selvom de unge reelt slet ikke har været der. En anden problemstilling af statistisk karakter er at det først igennem arbejdet med strategien er blevet åbenbart, at man ikke har kunnet skelne mellem hjemløse og så borgere, der er boligløse i en kortere periode. Begge dele er af stor betydning for indsatsernes indhold og vurderingen af deres effekt, og skal derfor efterprøves. Derfor har Randers Kommune måttet tage alle i ungegruppen og nærmere undersøge hvor de kom fra, hvad der karakteriserede dem osv. ud fra journallæsning af hver enkelt sag. Den sidste periodes unge er således endnu ikke undersøgt nærmere på denne vis. For det tredje er de første landstal blevet offentliggjort om indsatsen. Men selvom det på landsplan generelt har vist sig, at hjemløsestrategien har virket overfor dem der er blevet hjemløse, siger det intet om hvilke af de mange forskellige indsatser, der så er de bedste. Eksempelvis har to kommuner, herunder Randers Kommune, prøvet at løse problemstillingen om, at unge ikke bør komme på forsorgshjem, ved at give et samlet andet tilbud. Det har givet gode resultater, idet der har været under 1 borger under 25 år i gennemsnit på Hjørnestenen i projektperioden. Dette siger imidlertid intet om at alternativet er bedre. Derfor skal det selvfølgelig undersøges om såkaldte kategoriboliger er en god løsning eller om en spredning af tilbuddene er bedre. Det kan kun ske ved en sammenligning mellem kommunerne. For det fjerde har hjemløsestrategien næsten udelukkende fokuseret på dem der var hjemløse, hvorimod forebyggelse af hjemløshed har vist sig at være et mørkeområde. Det er derfor interessant, at få mere af det landsdækkende statistiske materiale at vurdere på, før vi i Randers Kommune beslutter, hvilke indsatser vi fremover vil satse på til nedbringelse af hjemløsheden. Det må derfor på baggrund af ovenstående pointeres, at der ikke på nuværende tidspunkt kan svares fuldt og helt på de stillede spørgsmål, idet de sidste tal endnu ikke foreligger, da strategien netop er afsluttet. Svarene på de stillede spørgsmål ligger desuden ikke kun i Randers Kommune, idet projektkommunerne har afprøvet forskellige tiltag og de skal nu skal sammenlignes og det vil tage noget tid.

3 Vi har i Randers Kommune arbejdet efter en model med en firetrins model, for at løse ovenstående problemstilling. Det første trin var at sikre, at alle vores projekter kunne kører videre i en overgangsfase, indtil vi også havde resultater på tværs. Det er dette første trin, der er beskrevet i notatet af 2. oktober Andet trin var at give en foreløbig status på strategiperioden. Dette blev fremlagt for socialudvalget på deres møde 4. september 2013 i punktet med titlen Orientering om Hjemløsestrategien afsluttende rapport. Det tredje trin vil handle om, at der ses mere specifikt på ungegruppen og etablering af de sidste skæve boliger/udslusningsboliger. Når planen herfor er faldet på plads, vil der komme særskilte sager herom på et kommende socialudvalgsmøde. Endelig skal erfaringer fra hjemløseområdet på landsplan samles i en rapport for Randers Kommune. I rapporten samles al den viden, der er kommet frem i løbet af strategiperioden både fra centralt hold, fra Randers Kommune og fra de andre aftalekommune. Dette skal danne rammen for langsigtede indsatser på området og de fremadrettede prioriteringer i Randers Kommune. Herunder besvares beboerlistens spørgsmål om hjemløseplanen: Spørgsmål nr. 1 Hvad var antallet af deltagere i hver af de 10 projekter udspecificeret på hvert projekt? Projekt 1 Overgang ung voksen Projekt Stop Struggling Along er et tilbud til unge årige med alvorlige sociale problemer, der bringer dem i risiko for at blive hjemløse. I projekt Stop Struggling Along har der i den første del af projektperioden (primo 2009 til juli 2012) været ca. 80 unge og i anden del af projektperioden (august 2012 ultimo 2012) ca. 40 unge igennem projektet. Der har været 3 muligheder for ophold i projektet, nemlig på Hjørnestenen, i Ungeprojektet i Søren Møllersgade 10 eller i egen bolig. Projektpladserne i Søren Møllersgade består af 12 lejemål. Der er desuden tilknyttet et værested til projektpladserne. Af de 80 unge i første projektperiode viser gennemgangen af sagerne, at 50 % aldrig har været hjemløse, men har fået bostøtte i eget hjem udført af Kirkens Korshær efter anmodning fra Randers Kommune. 30 % af de 80 unge kom fra andre kommuner. De har fået hjælp fra Kirkens Korshær, men har således ikke som sådan noget med Randers Kommune at gøre. Reelt er det således 28 unge Randersborgere, der har fået støtte efter projektideen i første periode. I anden projektperiode har der været 12 borgere tilknyttet projektpladserne i Søren Møllersgade pr. år og 4-5 unge har fået bostøtte i egen lejlighed pr. år i. Fordelingen på kommuner er ikke ændret, dvs. der også i denne periode har været en del unge fra andre kommuner i tilbuddet. Projektet fortsætter indtil der er lavet aftale om et nyt projekt for de unge. Dette er under udarbejdelse. Det er desuden aftalt, at der skal være et tættere samarbejde mellem Kirkens Korshær og kommunens myndighedsområde.

4 Projekt 2 Unge sindslidende Projekt Unge Sindslidende er et tilbud til unge årige med sindslidelser, som er funktionelt hjemløse eller er i risiko for at miste egen bolig pga. sindslidelsen. Projektet har haft/har i alt ca. 30 unge i projektperioden og har haft stor succes med anvendelse af Housing First princippet, der har medvirket til, at de 30 unge i over 90 % af sagerne har kunnet fastholde deres egen bolig. Desuden har der i projektet været arbejdet med metoden Udredning og Plan i alt ca. 55 sager. Projekt 3 Udvikling af Arbejdsmarkedsområdet Projektet har haft til formål, at klæde Jobcentret og Anden aktør på således, at de spotter hjemløse borgere (primært unge årige) evt. også med andre sociale problemer, der passer deres aktivering, men som ikke har nogen bolig. Det har desuden været en del af formålet, at Jobcentret og Anden aktør skal vide, hvem de kan kontakte med den viden de har fået om en hjemløs borger, således at der bliver taget hånd om den pågældendes hjemløshed og evt. andre sociale problemer. Kontakten foregår til Socialafdelingen, som også har ansvaret for undervisning af jobcenteret. Der vil forsat blive afholdt opfølgende informationsmøder 1 gang årligt på Jobcentret og hos Anden aktør med henblik på, at målgruppen fortsat er i personalets bevidsthed. I dette projekt kan man ikke opgøre antallet af deltagere. Projekt 4 Udredningsteam Projektet er for hjemløse og hjemløsetruede med adfærd/symptomer, der giver mistanke om ikke diagnosticerede psykiatriske lidelser. Fra starten var projektet begrænset til unge, men da der kun var få forløb blev målgruppen udvidet, så flere kunne udredes. Der er i perioden blevet udredt ca. 20 personer i projektet. Den væsentligste barriere for udredningen har været manglende ledig psykiatrisk ekspertise på området. Projekt 5 Forebyggelse af at borgere mister deres bolig Projektet har arbejdet med at udbygge og forankre samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen (De Matrikelløse og Social og Arbejdsmarkedssekretariatet), med henblik på, at man søger at undgå flest mulige udsættelser af ofte unge i aldersgruppen år, der ellers er i umiddelbar fare for at blive hjemløse pga. manglende huslejebetalinger, konflikter, uro mm. Arbejdet har lidt under den uro, der har været om den almennyttige boligsektor i Randers Kommune, hvilket har betydet en del udskiftninger i samarbejdspartnere. Der pågår et arbejde med at genetablere samarbejdsstrukturerne på feltet. Der er endvidere lavet aftaler om, at Socialafdelingen i praksis udfører administration af disse borgeres økonomi for at støtte op om de nævnte borgeres huslejebetaling. Der føres ikke særskilt statistik for udsættelser på hjemløseplan-området, hvorfor der ikke kan angives et antal borgere, der har været tilknyttet projektet.

5 Projekt 6 Institutionslignende boliger ved Hjørnestenen Projektet har til formål at etablere 11 udslusningsboliger til beboere på Hjørnestenen. Det er ofte borgere, der trods økonomiske muligheder er svære at motivere til at flytte ud i egen bolig eller er så fysisk eller psykisk dårlige, at de har behov for et institutionslignende tilbud uden dog at være i målgruppen for et servicelovens 108 tilbud (Boformer egnet til længerevarende ophold for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne). I strategiperioden er der udsluset 37 personer fra Hjørnestenen til egen bolig med bostøtte. Der har i perioden været en diskussion om udslusningsboligernes rette fysiske placering og om udslusning til enkelt lejligheder ville være en mere hensigtsmæssig strategi end kategoriboliger (se også indledningen). Som det fremgår af indledningen vil der fremkomme en særskilt sag om den endelige etablering af boligerne til socialudvalget. Finansieringen fra Hjemløseplanen står fortsat ved magt. Dette projekt har ikke haft et antal deltagere, da det har handlet om etablering af boliger. Projekt 7 Ladegården Skæve boliger Projektets formål var at opføre 6 permanente botilbud skæve boliger plus et fælleshus, der kunne rumme en gruppe af borgere, der er stimuli følsomme, og derfor let provokeres til en udadreagerende og voldsom adfærd. Målgruppen har derfor svært ved at bo i nærheden af andre mennesker og indordne sig under de regler, der findes i almindelige boliger. Målgruppen er også præget af kraftigt misbrug, dårlig sundhedstilstand og evt. psykiatriske problemstillinger. Der bor 6 borgere i de skæve boliger, der blev opført ved Ladegården i Alle får bostøtte tilpasset den enkelte efter Case Management modellen. Projekt 8 Blommevej Projektets formål var at etablere 10 permanente, skæve boliger og 1 fælleshus til en gruppe borgere med dobbeltdiagnoser (behandlingskrævende sindslidelser og behandlingskrævende misbrug) som har vanskeligt ved at opretholde bolig og kontakt til og samvær med andre, evt. er kriminelle eller massive brugere af psykiatrisk hospital. Boligerne blev etableret i Der bor 10 borgere i boligerne. Flere er blevet stabiliseret så meget, at de på sigt vil have et reduceret støttebehov. Projekt 9 Den gode løsladelse Projektets formål er at skabe en sammenhængende indsats, når en borger løslades, således at ingen borgere løslades til hjemløshed. Fra projektets start blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Kriminalforsorgen. Aftalen revideres løbende og vil også blive det fremadrettet. Det er relativt få randersborgere, der løslades og samarbejdet vanskeliggøres ofte af, at de indsatte flyttes en del rundt mellem forskellige fængsler under deres afsoning. Af den grund er det vigtigt, at sagsbehandleren i kommunen også holder øje med, hvornår en randersborger løslades, om han/hun flyttes til et andet fængsel og hvornår. Det har vist sig meget gavnligt at kommunen og Kriminalforsorgen snakker mere sammen om hvornår de indsatte kommer ud, da det giver det bedste samarbejde og resultater. Der har været ca. 20 personer igennem projektet.

6 Projekt 10 Den gode udskrivning Projektets formål har været at skabe en sammenhængende indsats, når borgere uden en boligløsning udskrives fra behandlingsinstitution og/eller regionshospitalet. Randers Kommune vil fortsætte med løbende møder på relevante hospitalsafdelinger for at informere om målgruppen, som personalet skal være opmærksomme på. Der har været meget få personer igennem projektet, dvs. maksimalt 10 personer. Spørgsmål nr. 2 Hvordan er det gået med at fremskaffe de stærkt efterspurgte billige boliger til hjemløseprojektet i Randers? I Randers, som i de øvrige aftalekommuner, er det igennem strategiperioden blevet stadigt vanskeligere at skaffe billige boliger til brug i hjemløseprojekterne. Dette skyldes bl.a. at der er renoveret en del bygninger med deraf følgende huslejestigninger. Lavere kontanthjælpssatser har også gjort det endnu mere vanskeligt at finde en bolig borgeren kan betale. Hertil kommer, at hjemløshed er et komplekst fænomen, der opstår i samspil mellem en række individuelle og strukturelle forhold. I forhold til de strukturelle faktorer kan det fremhæves, at den samfundsøkonomiske situation har ændret sig væsentligt i strategi perioden. Ledigheden er steget og der er nu samlet set et højere antal kontanthjælpsmodtagere end ved strategiens start. Presset på billige boliger er derfor steget generelt i samfundet. Der henvises i øvrigt til etableringen af nye boliger i projekt 6, 7 og 8. Spørgsmål nr. 3 Hvilke initiativer er der i Randers for at forebygge hjemløshed hos især unge? Som det fremgår af indledningen, mangler der stadig en gennemgang af sidste periodes unge både på landsplan og i Randers Kommune, før end en langsigtet strategi kan besluttes. Indtil da fortsætter den hidtidige indsats. Der kan dog allerede ses en række udviklingstiltag: Det er vigtigt at få udskilt, hvem der reelt er hjemløse og har store sociale problemer, og hvem der reelt er i en flyttefase fra tidlige beboelse hos forældre eller lignende. Indsatsen skal bruges overfor de personer der har de største problemstillinger. En reel indsats i dette er også, at støtte unge boligløse med at de selv finder bolig, således de ikke bevæger sig over i kategorien af unge hjemløse. Psykiatriplanens implementering med megen fokus på unge sindslidende er også et væsentligt element. Støtte- kontaktpersonsordningerne som er opsøgende er også i væsentligt element i opsporingen. En række ikke kommunale indsatser kan virke i samme retning, eksempelvis er Tradium gået ind og fremlejet en del kollegieværelser, for at kunne understøtte elever, der er blevet boligløse. Spørgsmål nr. 4 Har der været en vurdering af risiko for stigende antal hjemløse pga skift fra 110 tilbud til 85 tilbud?

7 Der har ikke i hjemløseplanen været et skifte fra 110 til 85 bostøtte. Generelt er loven udformet således, at hvis der skal etableres vedvarende/langvarig bostøtte, så skal det på et tidspunkt overgå til 85 støtte. I princippet er borgeren hjemløs, så længe der ydes 110 støtte. En væsentlig indsats i hjemløsestrategien var, at nedsætte tidsperioden hvor borgeren var på forsorgshjem ( 110). Den viden man har fået fra strategien er også, at dette giver de bedste resultater. Forvaltningen og hjemløsestrategien, ser det derfor ikke som en risikofaktor, tværtimod. Spørgsmål nr. 5 Er der nogle af de 10 projekter, der videreføres og i så fald hvilke? Der henvises til indledningen.

Udfærdiget af: Torben Rugholm og Ulla Præstholm Gamtofte Vedrørende: Videreførelse af Hjemløsestrategien - bilag til sag til socialudvalget

Udfærdiget af: Torben Rugholm og Ulla Præstholm Gamtofte Vedrørende: Videreførelse af Hjemløsestrategien - bilag til sag til socialudvalget Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 2. oktober 2012 Udfærdiget af: Torben Rugholm og Ulla Præstholm Gamtofte Vedrørende: Videreførelse af Hjemløsestrategien -

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune 1. Kommune Randers Kommune Kontaktperson: Rikke Hylleberg Clausen 89 15 11 51 rikke.hylleberg.clausen@randers.dk 2. Hjemløseområdet

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE

RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE 2009-2013 INDLEDNING Hjemløsestrategien blev iværksat i forlængelse af satspuljeforhandlingerne i 2008, hvor partierne bag puljen afsatte midler til et flerårigt

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 07.06.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Juni 2011 - Status på fremdrift i Hjemløsestrategien 2009-2012...

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Bilag 1 Emne Til Kopi til Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 20. juni 2012 SFI s hjemløsetællinger

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Henrik Appel Esbensen, MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 12.8.2010 Sagsnr.: 2010-115927 Dok.nr.: 2010-526715 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan:

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan: NOTAT Stabsfunktionen 16. februar 2010 Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan: Den nuværende indsats i Høje-Taastrup Kommune: Indsatsen for hjemløse i Høje Taastrup Kommune er i dag organisatorisk forankret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Modul 3 Strategier og praksis i CTI

Modul 3 Strategier og praksis i CTI Dan Hermann Helle Thorning Modul 3 Strategier og praksis i CTI Udredning og visitering Dimensioner i borgerens liv CTI- faser og arbejdsopgaver 141 handleplan Afslutning af CTI forløb 1 Udredning En af

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

[1] Udsatterådet i Randers Kommune

[1] Udsatterådet i Randers Kommune [1] Udsatterådet i Randers Kommune Hjælpe Guiden Udsatterådet er Jeres talerør hvad har I at sige? [2] Udsatterådets kvikguide Denne kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, hvis det hele brænder

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere