Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i ortopædkirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i ortopædkirurgi"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i ortopædkirurgi Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi Målbeskrivelse 2014 Godkendt d. 07. januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter Anbefalet litteratur og links 2

3 1. Indledning Specialet ortopædkirurgi er beskrevet i målbeskrivelsen, hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af portefølje, som er udarbejdet af Dansk ortopædkirurgisk Selskab. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. Ansættelsen løber over 12 måneder. 1. ansættelse Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Varighed 12 mdr. 2.1 Præsentation af ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Ansættelsesstedet generelt Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afdelingen er sektioneret med følgende fagområder håndkirurgi, hofte-/knækirurgi, skulder- /albuekirurgi, fod- /ankelkirurgi,, idrætstraumatologi og artroskopisk kirurgi, børnekirurgi, hoftefrakturkirurgi samt fælles fagområderne traumatologi, tumorkirurgi, amputationer og infektioner. I løbet af de senere år er der sket en betydelig sammenlægning og omorganisering af strukturen på ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest. Afdelingen er beliggende på to matrikler i henholdsvis Holstebro og Herning. Ortopædkirurgisk sengeafdeling er beliggende i Holstebro og består af 38 sengepladser på hverdage og 21 sengepladser i weekenden. Herunder findes der i Holstebro et tværfagligt studieafsnit med 8 sengepladser, der i dagligdagen styres af medicinstuderende allersidst i studiet, sygeplejestuderende, fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende med støtte af afsatte vejledere. Herudover råder ortopædkirurgisk afdeling over 6 sengepladser i Herning, der organisatorisk er underlagt akutafdelingen. Der udføres stationære operationer og dagkirurgiske operationer. Ortopædkirurgisk ambulatorium er beliggende i Holstebro. Den lægefaglige del af afdelingen udgøres af: overlæger og afdelingslæger. Der er på afdelingen professor og kliniske lektorer ansat via Aarhus Universitet. 1.reservelæger i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling (H 3) samt reservelæger i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling (H 1), samt introduktionsreservelæger. 4

5 En del af overlægerne er uden formaliseret vagt, nogle af overlægerne indgår i bagvagten i enten Herning eller Holstebro og det samme gør sig gældende for afdelingslægerne. Afdelingen i Holstebro har en overvejende elektiv profil med deltids døgnakutmodtagelse inkl. akutmodtagelse af hoftefrakturpatienter samt akut håndkirurgi. Herudover foretages der i Holstebro primær hofte- og knæalloplastik, revisions hofte- og knæalloplastik, håndkirurgi inkl. rekonstruktiv håndtraumekirurgi, fod- og ankelkirurgi samt elektiv skulder- og albuekirurgi. I Herning forefindes en døgnåben, fælles akutmodtagelse inkl. alle multitraume patienter og akut traumekirurgi. Herudover er der i Herning en dagkirurgisk funktion med idrætstraumatologi. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Ansættelsen i introduktionsstilling på Hospitalsenheden Vest, Ortopædkirurgisk afdeling har en varighed af 12 måneder og den uddannelsessøgende går i mellemvagt både i Holstebro og i Herning. Begge steder er arbejdstiden på dage med vagt. Mellemvagten dækkes af de 4 introlæger samt de 3 læger i første del af hoveduddannelsen. Alle læger møder på hverdage 7.45 hvor dagen startes med en videokonference mellem de læger der er på arbejde i henholdsvis Holstebro og Herning. Der er jobfunktioner dels i ambulatoriet og på operationsgangen samt på sengeafdelingen. Udover dette fungerer mellemvagten som konsulent for akutafdelingens læger angående ortopædkirurgiske problemstillinger. De dage hvor introduktionslægen er i ambulatoriet ses især traumatologiske patienter, men det tilstræbes også, at introduktionslægen oplæres i at vurdere elektivt henviste patienter. Mellemvagtsfunktionen er planlagt således, at en væsentlig del af arbejdet bruges til operationsassistance og oplæring i selvstændige operationer, specielt behandling af forefaldende traumatologi, herunder især operation af hoftenære frakturer og ankelbrud samt øvrigt forefaldende traumatologi. Afdelingen har formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra ca til 09.00, hvor uddannelsessøgende på skift står for undervisningen ud fra i forvejen fastsatte emner. Ud over dette er der tirsdag morgen mellem 7.00 og 7.45 undervisning som yngre læger selv arrangerer med opbakning af speciallæge med forudsætninger indenfor undervisningsemnet. En eftermiddag om måneden afholder yngre læger Journal-club. Stuegangsstrukturen er baseret på tværfaglige konferencer. På hoftefrakturafsnittet er vægthavende mellemvagt således leder af denne konference, der desuden har deltagelse af plejepersonale, samt ergo og fysioterapeuter. Dagens bagvagt er her den læringsmæssige sparringspartner. 5

6 Undervisning Konferencer: Alle læger møder på hverdage 7.45 hvor dagen startes med en videokonference mellem de læger der er på arbejde i henholdsvis Holstebro og Herning. Stuegangsstrukturen er baseret på tværfaglige konferencer. På hoftefrakturafsnittet er vægthavende mellemvagt således leder af denne konference, der desuden har deltagelse af plejepersonale, samt ergo og fysioterapeuter. Dagens bagvagt er her den læringsmæssige sparringspartner. På samme vis er der daglige konferencer hver morgen på alloplastikafsnittet, sår/amputationsafsnittet, traumeafsnit samt på studieafsnittet. Introduktionslægen deltager i disse ad hoc. Formaliseret undervisning: Afdelingen har formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra ca til 09.00, hvor uddannelsessøgende på skift står for undervisningen ud fra i forvejen fastsatte emner. Undervisningen planlægges for et semester af gangen og planlægges af overlæge der står for valg af emner og organisering. Herudover er der flere gange i hvert semester undervisning ud fra i forbindelse med gennemgang af apparatur samt nyanskaffelser. En gang ugentligt gennemgås ugens røntgenbilleder og cases med hoftefrakturer og hofteproteser med deltagelse af uddannelseslæger og speciallæger tilknyttet hoftesektoren. På sygehuset afholdes endvidere staff-meeting en gang hver måned hvor der gennemgås emner fra de forskellige afdelinger på skift. Kurser og kongresser Ud over obligatoriske kurser tilstræbes det i videst mulig omfang at tilbyde introduktionslægen mulighed for deltagelse i relevante kurser og kongresser. Da afdelingen har en stor forskningsaktivitet også hos introlæger er det en etableret regel, at alle der har bidrag med til ortopædkirurgiske møder får fri til deltagelse i disse. Ansøgning om deltagelse i kurser og kongresser udfærdiges på dertil udfærdiget blanket. Bevilling heraf ligger hos den ledende overlæge. Forskning På afdelingen er der løbende igangværende forskning. Hovedforskningsområderne er håndkirurgi og hofte/knæ alloplastikkirurgi. Forskningen foretages som en del af ortopædkirurgisk forskningsafsnit der er en integreret del af afdelingen under ledelse af Professor Torben Bæk Hansen. Der er løbende igangværende PhD-forløb samt mange enkeltstående forskningsprojekter. Desuden er afdelingen aktiv deltager i forskning vedrørende fast-track hofte/knæ kirurgi via Lundbeckcentret. I praksis er professor Torben Bæk Hansen hovedvejleder for afdelingens forskningsprojekter. Men afdelingens PhD-læger og øvrige forskningsinteresserede læger deltager også. 6

7 Introduktionslægen har således god mulighed for at blive tilknyttet et igangværende projekt, evt vejledt til at opstarte PhD-studium. 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. Formålet med introduktionsuddannelsen er at bibringe den uddannelsessøgende en generel indføring i faget ortopædisk kirurgi, samt at sikre, at der opnås tilstrækkelige kliniske, praktiske, teoretiske og videnskabelige kvalifikationer til at lægen kan kvalificere sig til hoveduddannelsen. Herudover lægges vægt på at den uddannelsessøgende udvikler sig inden for alle 7 lægeroller. Det forventes, at den uddannelsessøgende ved udgangen af introduktionsuddannelsen, udover at få godkendt at kompetencerne er erhvervet, mindst har gennemført de antal procedurer, der fremgår af bilag 1 i målbeskrivelsen. 7

8 CHECKLISTE Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurderingsmetode Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Medicinsk ekspert Generelt 1 Skal kunne aseptisk procedure, operationsafdækning, Skadestue, amb, op bandagerings- og K1, K4 sutur-teknik, eks. ved knæartropi og hofteosteosyntese 2 Behandling af akutte sår Skadestue, op Struktureret patientgennemgang, gennemgang af skadejournaler, 3 Skal kunne redegøre for indikationer for billeddiagnostik: Rtg, CT, UL og MR kursus, selvstudier K7 Struktureret patientgennemgang K7 8

9 4 Redegøre for hyppigste postoperative komplikationer og iværksætte udredning og behandling a. infektion i sår b. DVT c. kompartmentsyndrom d. blødning/shock/sepsis e. pareser Stuegang, amb, op, kursus, selvstudier Struktureret patientgennemgang K7 5 Skal kunne vurdere præoperative parakliniske undersøgelser med henblik på anæstesiologisk tilsyn Skadestue, amb, sengeafdeling, kursus, selvstudier Struktureret patientgennemgang, K7 6 Skal kunne aspekter af smertebehandling Traumatologi Skadestue, amb, sengeafd, op, selvstudie struktureret patientgennemgang. K7 7 Alment: Skal kunne modtage og indlede primær behandling af den tilskadekomne patient, redegøre for primær og sekundær gennemgang, GCS score Skadestue, modtagelse, færdighedslaboratorium, kursus, selvstudier K3 9

10 8 Skal kunne diagnosticere, primært behandle og visitere distorsioner, ligamentskader og b. luksationer a. MCL, ACL, ulnar collateral ligament, ankel b. skulder, AC-led albue, fingerled, patella. Skadestue, amb, op, sengeafdeling, kursus, selvstudier, konference med fokus på behandlings strategier. K5, K7 9 Skal kunne diagnosticere og behandle patienter med hoftenære femurfrakturer, f.eks. : a. collum femoris fraktur, garden1+2 b. pertrokantær fraktur, stabile typer til DHS c. osteosyntese af min. 5 at hoftenære frakturer Skadestue, op, amb, sengeafd, kursus, selvstudier, konference Dialog over logbogsnotater. K1, K8 10

11 10 Skal kunne redegøre for diagnostik og behandlings strategi for de hyppigst forekomne frakturer. a. collum chirurgicum fraktur b. antebrachium fraktur c. Colles fraktur d. os scaphoideum fraktur e. kompressionsfraktur. ryg f. hoftenær fraktur. g. malleol fraktur. h. olecranon fraktur i. clavikel fraktur j. finger fraktur Skadestue, amb, op, sengeafdeling, kursus, selvstudier, konference Gennemgang af rtg.billeder. (gennemgang af vagtdøgnets optagelser mhp læring og kvalitetskontrol) Dialog over logbogsoptegnelser K2, K7 Efter 12 mdr. 11 Skal kunne foretage konservativ behandling og lukket reponering af distal antebrachium fraktur (inkl. Colles) skadestue, selvstudier K2 11

12 12 Skal kunne diagnosticere muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner a. differentialdiagnostik hos skadestuept. og redegørelse med baggrund i anatomisk gennemgang. b. ex: extensor og flexorsenelæsion fingre, rotatorcuff og akilles sener, a. radialis, n. ulnaris/n. peroneus og følger efter luxationer. Skadestue, amb, op, kursus, selvstudier Struktureret patientgennemgang K7 13 Skal kunne modtage og iværksætte primær behandling og udredning af multitraumatiseret eller svært tilskadekommet patient (herunder patient med kranietraume) Skadestue, færdighedslaboratorium, kursus, selvstudier Struktureret patientgennemgang K3,K7 Infektionslidelser og andre (knæartropi) 12

13 14 Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner herunder kunne foretage ledpunktur a. ex: knæled (punktur, behandlingsstrategi, visitation) Skadestue, amb, op, kursus, selvstudier Dialog over logbogsoptegnelser. K4 15 Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele og behandle subkutan absces, diskutere anvendelse af UL, CT, RTG. Skadestue, amb, op, sengeafdeling, selvstudier Dialog over logbogsoptegnelser. Gennemgang af skadesjournaler. K7 16 Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikke-traumatisk betingede lidelser i bevægeapparatet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekompression og ekstremitets iskæmi Skadestue, amb, op, kursus, selvstudier Dialog over logbogsoptegnelser. K7 Efter 12 mdr. 17 Skal kunne foretage diagnostisk del af knæledsartropi under supervision. Kommunikator op, artropi simulationskursus, selvstudier Struktureret klinisk observation K4, K8 Efter 12 mdr. 13

14 18 Skal kunne etablere kontakt og kommunikere med patient og pårørende på et niveau og i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient tværfagligt 360 K6 19 Skal kunne informere patienter og pårørende om behandlings-procedurer vedrørende forventelig effekt, forløb, mulige bivirkninger/komplikationer/ tværfagligt stuegang 360 K6 20 Skal kunne informere pårørende om dødsfald, herunder regler for obduktion og om mulighed for organdonation tværfagligt. Undervisning ved patologisk afd. 360 K6 21 Skal kunne etablere kontakt med kolleger, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere herunder kommunikation i team afdelings- og tværfaglig konference, 360 K1, K6, K8 22 Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre personalegrupper og medicinstuderende Mundtlig præsentation, morgenkonference, tutorfunktion, vejlederkursus, onsdagsmøder 360 K6 14

15 23 Skal kunne fremlægge case, instruks el. lign., samt kunne afrapportere sufficient efter vagt Mundtlig præsentation, konference Rapport over patientforløb 360 K7 24 Skal kunne demonstrere entydig journalføring og fyldestgørende epikrise afdeling Journalgennemgang, gennemgang epikriser K6+K7 Samarbejder 25 Skal kunne samarbejde med patient med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlings- og optræningsplaner stuegang, og klinisk arbejde Dialog over logbogsoptegnelser 360 K6 26 Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktisere nde læger med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner stuegang, og klinisk arbejde Dialog over logbogsoptegnelser 360 graders evalering K6 Leder og administrator 27 Skal kunne prioritere egen tid og egne ressourcer tværfagligt kursus Vejleder kursus Godkendt kursus, dialog over logbog, 360 K6 15

16 28 Skal kunne varetage lederrollen i mindre behandlingsteams i skadestuen og på operationsgangen tværfagligt kursus vejlederkursus Godkendt kursus, 360 K1,K8,K6 29 Skal kunne prioritere og administrere egen uddannelse Tværfagligt kursus Godkendt kursus, dialog over logbog 30 Skal kunne udfærdige attester Simple forsikrings, sociale og politiattester selvstudier Kursus Dialog over logbogsoptegnelser Gennemgang af attester 31 Skal kunne redegøre for sundhedsvæsenets opbygning, det regionale politiske system, økonomiske styringsforhold og forvaltningsmæssige og organisatorisk forhold. Selvstudier Efter 12 mdr. Sundhedsfremmer 32 Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til arbejds- og fritidsulykker selvstudier Dialog over logbogsoptegnelser, Struktureret patientgennemgang K7 16

17 33 Skal kunne informere om profylaktiske tiltag (rygeophør, alkohol, osteoporose mm) selvstudier K7 34 Skal kunne oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation, herunder infektion, blødning Kar/nerveskader, og deres relevans samt hyppighed Akademiker 35 Ved selvstudier kunne erhverve seneste faglig viden, søge i databaser (PubMed) selvstudier, kursus selvstudier Struktureret patientgennemgang K7 Dialog over logbog og patientforløb 36 Skal under supervision kunne formulere videnskabelig baseret hypotese og udarbejde projektprotokol og evt. gennemføre videnskabeligt studie Veldefineret opgave (fx ud fra journalgennemgang) Gennemgang af artikel Kollegial bedømmelse, vurdering af gennemført opgave, journal audit Efter 12 mdr. 37 Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå vedr. emner i målbeskrivelsen selvstudier, Dialog over logbogsoptegnelser 17

18 38 Skal kunne varetage uddannelsesfunktion overfor kolleger, andre faggrupper og patienter selvstudier, tutorfunktion Dialog over logbogsoptegnelser, 360 K6 Professionel 39 Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende selvstudier 360. K6 40 Skal kunne praktisere lægelig adfærd i overensstemmelse med lægelovens faglige og etiske regelsæt selvstudier 360. K6 41 Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu i medikolegale sager selvstudier 360. Gennemgang af evt. klagersager/procedure ved disse med vejleder K6 42 Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser Klinisk arbejde 360. K6 18

19 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på afdelingen Se generel beskrivelse af metoderne i Målbeskrivelsen for ortopædkirurgi. Læringsmetoder Læring sker der hvor patienten er, i de kliniske situationer og igennem det samarbejde, der er på afdelingen mellem alle faggrupper i afdelingen. I f.eks. skadestuen er sygeplejerskerne en vigtig samarbejdspartner, som bidrager til oplæring. Ved oplæring i de diagnostiske og tekniske procedurer er der oplæring og supervision fra mere erfarne kolleger. Det er vigtigt, at introduktionslægen er opsøgende og udnytter de mange læringssituationer bl.a. ved at efterspørge feedback. Det er nødvendigt at introduktionslægen ved selvstudier tilegner sig den teoretiske viden samt selv træner de tekniske færdigheder. Ved konferencer og i undervisningssituationer at træne introduktionslægen i rollen som kommunikator samt akademiker/forsker/underviser. Kompetencevurderingsmetoder Kompetencevurdering skal gennemføres i forbindelse med det kliniske arbejde. Den kliniske vejleder med en højere charge end introduktionslægen kan underskrive et delmål. De strukturerede vejledersamtaler gennemføres som udgangspunkt med hovedvejlederen i forbindelse med vejledersamtalerne. Introduktionslægen har i samarbejde med de kliniske vejledere et ansvar for en løbende kompetencevurdering og dokumentation i logbogen, således at den daglige feedback/evaluering ved de kliniske vejledere og samtalerne med hovedvejleder anvendes formativt. Det er således ikke hovedvejleder, som er ansvarlig for godkendelsen af de enkelte delmål, men den kliniske vejleder i forbindelse med det kliniske arbejde. UAO skal ved afslutning af ansættelsen kontrasignere alle de opnåede kompetencer i logbogen. Der henvises også til afsnit 4. om uddannelsesvejledning for en detaljeret beskrivelse. Der anvendes en bred vifte af kompetencevurderingsmetoder og dokumentationer i logbogen som baggrund for såvel den formative som den summative kompetencevurdering og godkendelse af mål. Godkendelse af de fleste delmål under medicinsk ekspert rolle kræver, at man kan fremvise godkendt kompetencekort, operationsliste, litteraturliste, aktiv brug af kørekortsordning, cases og dokumenteret funktion i skadestue, ambulatorium og operationsgang. De i checklisten anførte kompetencevurderingsmetoder er således en del af de anvendte metoder. 360 feedback afholdes når ca. ½ af forløbet er gennemført. I forbindelse med 360 feedback samtalen afgrænses 3-4 indsatsområder og der udarbejdes en skriftlig plan for opfølgning som indgår i de efterfølgende samtaler med hovedvejlederen samt kan efterspørges i det videre uddannelsesforløb. Der kan efter aftale med den uddannelsessøgende læge gennemføres 360 feedback tidligere i forløbet. 19

20 Uddannelseslægen har ansvar for og tager initiativ til løbende kompetencevurdering og dokumentation i logbogen i samarbejde med de kliniske vejledere, således at den daglige feedback/evaluering ved de kliniske vejledere og samtalerne med hovedvejleder anvendes formativt. De kliniske vejledere med en højere charge end uddannelseslægen kan underskrive delmål og er ansvarlig for godkendelse af delmål i forbindelse med det kliniske arbejde. Strukturerede vejledersamtaler gennemføres med hovedvejlederen. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal ved afslutning af ansættelsen kontrasignere alle de opnåede kompetencer i logbogen. Der henvises også til afsnit 4. om uddannelsesvejledning for en detaljeret beskrivelse. 3.3 Obligatoriske kurser Specialespecifikke kurser I introduktionsuddannelsen findes der ikke nationale eller regionale obligatoriske kurser. I Region Nord er der etableret færdighedstræningskursus i artroskopisk kirurgi. For yderligere information kontakt UAO eller UKYL. Generelle kurser I introduktionsuddannelsen er vejledningskursus det eneste obligatorisk generelle kursus (2+1 dags eksternat). Information og tilmelding på Introduktionslægen skal selv tilmelde sig kurset. Introduktionslægen skal huske at søge om fri med løn, refusion af evt. transportudgifter ved e- blanket til afdelingsledelsen. For en oversigt over kurser i hele den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse henvises til og sundhedsstyrelsen. 20

21 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 1. ansættelse: Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Organisering af den lægelige videreuddannelse Til at varetage den overordnede uddannelseskoordinerende funktion er der ansat en uddannelseskoordinerende overlæge på Hospitalsenheden Vest. På alle afdelinger med yngre læger i uddannelse, er der ansat en uddannelsesansvarlig overlæge, der sammen med afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Denne bistås af en uddannelseskoordinerende yngre læge som er udpeget blandt de uddannelsessøgende læger i afdelingen. På Hospitalsenheden Vest er der et lægeligt uddannelsesråd, hvor generelle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse drøftes, erfaringer og ideer udveksles og nye initiativer planlægges. Rammer for uddannelsesvejledning Introduktionslægen får tilknyttet en hovedvejleder og denne er den samme igennem hele ansættelsen også når man skifter til en anden sektor. Med hovedvejlederen afholdes vejledningssamtalerne. Introduktionssamtale afholdes indenfor de første 4 uger af ansættelsen, hvorefter der afholdes justeringssamtaler ved behov. Afsluttende vejledersamtale skal afholdes i god tid inden afslutningen ca. 1 måned før. Hovedvejlederen er også ansvarlig for karrierevejledning. For at sikre, at vejledningssamtalerne kan afvikles i arbejdstiden kan vejleder booke tid til dette i ambulatoriet - f.eks. anvendes de to første ambulatorietider til vejledningssamtale. Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplan udarbejdes individuelt af den uddannelsessøgende læge og hovedvejleder i forbindelse med introduktionssamtalen. Forud for udarbejdelsen skal lægen have læst målbeskrivelsen om speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi og uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen for ortopædisk kirurgi på Hospitalsenheden Vest. Lægen er forinden blevet introduceret og vist rundt på afdelingen samt gjort bekendt med arbejdsplaner og fordeling af arbejdsopgaver. Det generelle uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen for ortopædkirurgisk afdeling bruges som skabelon for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan. Læringskontrakt for portofølge for hoveduddannelsen i ortopædkirurgi bruges til præcisering af delkompetancer, som skal opnås efter aftale med hovedvejlederen i en given periode. Kopi af uddannelsesplan afleveres til den uddannelsesansvarlige overlæge. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle læger med højere charge end uddannelseslægen selv fungerer som kliniske vejledere, og introduktionslægen fungerer selv som klinisk vejleder overfor yngre introduktionslæger. Kliniske vejledere kan og skal give direkte eller indirekte supervision i dagligdagen og skal også godkende/underskrive delkompetencer i logbogen. F.eks. skal en klinisk vejleder supervisere under en operation og i den forbindelse give vejledning omkring operationspatienten og 21

22 efterfølgende foretage en evaluering og give relevant feedback. Det er vigtigt, at denne vejledning og feedback gives i den konkrete situation, og at det bliver registreret i logbogen. Hovedvejlederens opgave er efterfølgende at afholde de egentlige vejledersamtaler, hvor man følger op og foretager en mere samlet vurdering og giver feedback på læringsforløb, hvorefter der eventuelt foretages justeringer i uddannelsesplanen. 22

23 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. Endelig underskrift på gennemført uddannelsesforløb gives først, når der er foreligger kvittering på, at uddannelseslægen har evalueret på evaluer.dk 5.2 Inspektorrapporter

24 Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 6 Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV

25 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Se ansættelsesstedets hjemmeside Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse Specialeselskabets hjemmeside Dansk ortopædisk Selskab. Yngre ortopædkirurger Danmark (YODA) Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning Karrierecoaching 25

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER ORTOPÆDISK KIRURGI PÅ RANDERS CENTRALSYGEHUS 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling

Læs mere

3.januar 2004. Side 1 af 9

3.januar 2004. Side 1 af 9 3.januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i

Læs mere

3. januar Side 1 af 9

3. januar Side 1 af 9 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning 1.1 Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab September 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring 3. januar 2004 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling SVS Revideret okt. 2012/TV 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af afdelingen side 4 3. Uddannelses forløb side

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital Uddannelsesprogram For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelse Godkendt den 04.03.2015 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2011 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet

POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser. Susanne Mallet POSTGRADUAT UDDANNELSE Intro og hoveduddannelser Susanne Mallet skm@regionsjaelland.dk Indhold PRÆSENTATION AF ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING:... 2 ORTOPÆDKIRURGISK AFDELINGS ORGANISATION:... 2 MÅLSÆTNING OG

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Skolebørnsafsnit Herning-Viborg/ Ungdomspsykiatrisk afsnit Herning Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Region Midtjylland Målbeskrivelse

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere