Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S"

Transkript

1 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale, hvorved Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard forpligtiger sig til at købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Det er alene den ene part Pindstrup Mosebrug A/S, der har anmeldt aftalen med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Den anden part i aftalen Jiffy A/S ønsker ikke, at aftalen bliver fritaget i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S finder endvidere, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug A/S udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Købsaftalen er efter Pindstrup Mosebrug A/S's opfattelse udtryk for en naturlig følge af en historiske udvikling, der skal sikre Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer i udviklingen af Jiffy Pots. Jiffy A/S er derimod af den opfattelse, at aftalen hindrer Jiffy i at indkøbe sphagnum til markedsprisen. Konkurrencerådet er af den opfattelse, at den tidsubegrænsede aftaleforpligtigelse for Jiffy A/S til kun at indkøbe sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S udgør en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Det forhold, at aftalen udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser, har til følge, at købsaftalen begrænser konkurrencen på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Købsaftalen, som er tidsubegrænset, opfylder efter Konkurrencerådet opfattelse ikke betingelserne for at opnå en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Dette indebærer, at parterne skal meddeles påbud om at ophæve den eksklusive købsaftale. Som nævnt har Jiffy A/S rejst spørgsmålet, om aftalen og Pindstrup Mosebrug A/S's administration heraf måtte udgøre et misbrug af dominerende stilling. Det er i princippet muligt at behandle en købsaftale efter såvel konkurrencelovens 6 som 11. Konkurrencerådet finder, at den stedfundne udvikling på markedet for sphagnum i Danmark har medført, at Pindstrup Mosebrug A/S næppe i dag kan antages at have en markedsposition, der opfylder kriterierne for at have en dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens 11. På den baggrund finder Konkurrencerådet ikke, at den eksklusive tidsubegrænsede købsforpligtigelse kan behandles efter konkurrencelovens 11, selvom vilkåret medfører, at Jiffy A/S er begrænset i konkurrencen på markedet for tørvepotter og lignende. Konkurrencerådet finder, at denne konkurrencebegrænsning må indgå i vurderingen i henhold til konkurrencelovens 6 af aftalens konkurrencebegrænsende virkninger.

2 2 af Afgørelse Det meddeles Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S, at den uopsigelige købsaftale, hvorved Jiffy A/S forpligtiger sig til at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, så længe produktionen foregår på Ryomgaard Hgd., er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at den tidsubegrænsede aftaleforpligtigelse for Jiffy A/S til kun at indkøbe sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser hos andre leverandører, hvorved købsaftalen har til følge at konkurrencen begrænses på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det er herved taget i betragtning, at indkøb af sphagnum udgør en betydelig del af produktionsomkostningerne ved fremstilling af sphagnumbaserede produkter til planteformering, og at Jiffy A/S er en væsentlig aktør på dette marked, og at Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots er direkte i konkurrence med et produkt fra Pindstrup Mosebrug A/S på dette marked. Der er endvidere lagt vægt på, at Jiffy A/S ikke kan opnå umiddelbar adgang til markederne på samme vilkår som eksisterende konkurrenter, idet frigørelse fra købsforpligtelsen kun kan ske ved at nedlægge produktionsanlægget på Ryomgaard og etablere et nyt produktionsanlæg, hvilket vil involvere uforholdsmæssigt store omkostninger. Konkurrencerådet finder endvidere ikke, at der er grundlag for i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, at kunne fritage købsaftalen fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at parterne ikke har dokumenteret, at købsaftalen i dag bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen og sikre forbrugerne en rimelig andel heraf. Der er endvidere lagt vægt på, at tidsubegrænsede eksklusive købsforpligtelser ifølge EU-praksis som udgangspunkt ikke opfylder betingelserne for fritagelse. Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S påbydes at ophæve købsaftalen senest pr. 25. februar 2000, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, jf. 27, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale, hvorved Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard forpligtiger sig til at købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Det er alene den ene part Pindstrup Mosebrug A/S, der har anmeldt aftalen med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S blev på anmeldelsestidspunktet gjort bekendt med, at Pindstrup Mosebrug A/S ville foretage en anmeldelse af aftalen, men ønskede ikke at medvirke ved anmeldelsen. Ved brev af 15. juli 1998 har advokat Jan-Erik Svensson nærmere forklaret Jiffy A/S's holdning til sagen. Jiffy A/S har ikke ønsket at medvirke til anmeldelsen af aftalen, idet aftalen på ubegrænset tid forhindrer Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard at købe sphagnum fra andre end Pindstrup Mosebrug A/S. Jiffy A/S er af den opfattelse, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug A/S udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Advokaten er dog af den opfattelse, at købsaftalen skal vurderes i henhold til konkurrencelovens 6. Jiffy A/S ønsker ikke, at aftalen bliver fritaget i medfør af konkurrencelovens 8, stk Parterne Pindstrup Mosebrug A/S er en dansk koncern med en række datterselskaber i Danmark,

3 3 af 12 Nordirland, Spanien og Estland. Selskabet driver mosebrug i Danmark og er desuden importør af sphagnum. Selskabet sælger sphagnum til produktionsselskaber samt sphagnum og sphagnumprodukter til gartnerier og havebrug, herunder sphagnum-plugs, der er i konkurrence med Jiffy Pots. Pindstrup Mosebrug A/S's samlede omsætning i regnskabsåret 1996/97 udgjorde over 150 mill. kr. Heraf udgjorde salget af sphagnum i Danmark x mill. kr. Det skønnes at Pindstrup Mosebrug A/S's markedsandel på sphagnummarkedet i Danmark udgør x %. Den europæiske Jiffy-Koncern (hjemmehørende i Norge) omfatter produktionsselskaberne A/S Jiffy Products Ltd. og Jiffy A/S (det er dette selskab, der er part i den købsaftale der er til vurdering), samt salgsselskaberne Jiffy Products (UK) Ltd., Jiffy Products Nederland B.V., Jiffy France S.A.R.L., Jiffy Products International AG. Koncernens aktiviteter består i at producere produkter til gartnerierhvervet. Jiffy A/S producerer Jiffy Pot, der er en tørvepotte fremstillet af presset sphagnum. Jiffy koncernen havde i 1998 en samlet omsætning på over 150 mill. kr. Jiffy A/S har x % af salget af tørvepotter i Danmark og x % af salget af tørvepotter i Europa. Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots er imidlertid i konkurrence med lignende sphagnumbasserede produkter til planteformering, og det relevante marked må derfor defineres som markedet for tørvepotter og sphagnum-plugs m.m. På dette marked har Jiffy A/S's en markedsandel på ca. x %. 3.3 Den anmeldte aftale Den aftale, der er anmeldt, og som foreligger til bedømmelse, blev senest revideret den 13. juni Der er tale om en købskontrakt, hvorefter Jiffy A/S er underlagt en eksklusiv købeforpligtelse over for Pindstrup Mosebrug A/S, og hvorefter prisen for produktet skal være sælgers laveste salgspris til grossister med fradrag af x %. Kontrakten er bindende for begge parter, så længe der anvendes sphagnum til produktionen på ejendommen Ryomgaard (herom senere) og er således tidsubegrænset. Den ejendom, der i købsaftalen henvises til, er den ejendom, hvor Jiffy A/S i dag har sin produktion. Ejendommen var oprindelig ejet af Pindstrup Mosebrug A/S, men blev i juni 1988 købt af Jiffy A/S. Der er således tale om en eksklusiv købsaftale. Gruppefritagelsen for kategorier af eksklusive købsaftaler finder imidlertid ikke anvendelse på nærværende købsaftale. Gruppefritagelsen finder kun anvendelse for aftaler vedrørende videreforhandling, hvor nærværende aftale omhandler indkøb af sphagnum til brug i Jiffy A/S's produktion af jiffy Pots Den historiske baggrund for den anmeldte aftale I 1959 indgik parterne Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S en samarbejdsaftale, hvorefter der blev produceret sphagnumpotter både i Norge og Danmark på fabrikker tilhørende henholdsvis Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S (Ryomgaard). Pindstrup Mosebrug A/S leverede sphagnum til produktionen, og Jiffy A/S var ansvarlig for salget af de producerede sphagnumpotter. I 1971/1972 blev aftalen ændret, således at produktionen i fremtiden kun skulle foregå på Ryomgaard, der var Pindstrup Mosebrug A/S tidligere produktionssted. Samtidig overtog Jiffy A/S ansvaret for hele produktionen. Til gengæld blev Pindstrup Mosebrug A/S eneleverandør af råmaterialet - sphagnum. Da Pindstrup Mosebrug A/S stadig var ejer af produktionsbygningerne (Ryomgaard), blev der tillige indgået en lejekontrakt for disse bygningerne mellem Pindstrup Mosebrug A/S som udlejer og Jiffy A/S som lejer. Det oprindelige aftalekompleks havde således karakter af en markedsdelingsaftale, hvor Pindstrup Mosebrug A/S afstod fra at producere tørvepotter mod til gengæld at være eneleverandør af sphagnum på ubestemt tid til Jiffy A/S's produktion af Jiffy Pots.

4 4 af 12 I 1987 tilbød Jiffy A/S at købe produktionsbygningen af Pindstrup Mosebrug A/S. I 1988 enes parterne om en pris for produktionsbygningen, og denne blev overdraget Jiffy A/S. Købekontrakten, hvorved Jiffy A/S forpligtiges til at købe hele forbruget af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, blev inkorporeret i skødet og er tinglyst på ejendommen. Den købskontrakt, der her ligger til bedømmelse, er tinglyst på Ryomgaard, hvor Jiffy A/S har sit produktionsanlæg for produktion af spagnumpotter. Af denne købskontrakt fremgår det, at så længe der produceres Jiffy Pots på Ryomgaard gælder følgende Jiffy A/S skal købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Prisen er fastsat til Pindstrup Mosebrug A/S's laveste salgspris til grossister med fradrag af x %. Pindstrup Mosebrug A/S er forpligtiget til til enhver tid at have varelager svarende til Jiffy A/S forbrug i en måned oplagret i en lagerbygning på Ryomgaard. Opstår der leveringsvanskeligheder skal Pindstrup Mosebrug A/S foretage dækningskøb uden ekstra udgifter for Jiffy A/S. Leveringen foregår ved, at Jiffy A/S afhenter på Pindstrup Mosebrug A/S's lagerplads i Ryomgaard. Købskontrakten er bindende for såvel Pindstrup Mosebrug A/S som Jiffy A/S, så længe der anvendes sphagnum til produktionen i fabriksejendommen. Såfremt købekontrakten "fører til et for parterne urimeligt resultat, har begge parter ret til at kræve forhandlinger om prisfastsættelsen med et formål at finde frem til en pris, der er i overensstemmelse med den her i landet til enhver tid gældende almindelige markedspris for samme kvalitet." 3.4 Det relevante marked Det relevante produktmarked Pindstrup Mosebrug A/S driver mosebrug og sælger sphagnum og sphagnumprodukter til produktionsselskaber, gartnerier og havebrug. Jiffy A/S producerer tørvepotter til gartnerier og private forbrugere. Potterne er fremstillet af presset sphagnum. Potterne benyttes til planteformering. Jiffy A/S har anført, at det relevante marked for afsætning af Jiffy Pots ikke alene udgøres af marked for tørvepotter. Jiffy Pots er i konkurrence med sphagnum-plugs og i princippet med andre pottetyper så som plastpotter og plastbrætter. Sphagnum-plugs er en cigaret hvor tobakken er erstattet af sphagnum. Den fremstilles i forskellige længder og diametre. Sphagnum-plugs kan også være sphagnum, som holdes sammen af bindemiddel (altså uden papiromslag). Tørvepotter og sphagnum-plugs kan udplantes direkte, hvor der ved plastpotter, plastbakker eller lignende gælder, at "potten" skal fjernes inden udplantningen. Plastpotternes fordel er, at disse bedre kan anvendes i maskiner, som for eksempel plantemaskiner. Tørvepotterne er en anelse dyrere end plastpotterne. Det relevante marked for Jiffy A/S's tørvepotter må således defineres som tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Den anmeldte aftale er en vertikal aftale, der vedrører køb af sphagnum til brug for produktion af tørvepotter på Ryomgaard. Umiddelbart vedrører aftalen således markedet for sphagnum. Konkurrencerådet finder imidlertid, at aftalen har konkurrencemæssig betydning for såvel markedet for sphagnum som markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. På marked for sphagnum har aftalen umiddelbart betydning, i og med at aftalens genstand er

5 5 af 12 sphagnum, hvor Pindstrup Mosebrug A/S sælger og Jiffy A/S indkøber. Aftalen har også konkurrencemæssig betydning på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, hvor Jiffy A/S er en væsentlig udbyder af tørvepotter. Aftalen indebærer, at Jiffy A/S begrænses i at afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser. Da sphagnum er en væsentlig produktionsfaktor i fremstillingen af tørvepotter og andre sphagnumprodukter til planteformering, får prisen for den sphagnum, der medgår til produktionen væsentlig betydning for prisen på det færdige produkt. Aftalen får derved også betydning på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. I den forbindelse skal der henvises til Kommissionens sag vedrørende leveringsaftaler for soda til glasfremstillingsindustrien. Producenterne af soda i fællesmarked havde på deres respektive nationale markeder indgået en række langfristede eksklusive leveringsaftaler med deres største kunder, hovedsageligt inden for glasindustrien. Kommissionen fandt i denne sag, at sådanne eksklusive leveringsaftaler begrænsede konkurrencen på marked for soda, samt at disse aftaler også kunne begrænse konkurrencen mellem glasproducenterne. Det fremgår endvidere af Kommissionens udkast til "retningslinier for vertikale begrænsninger", at en vertikal aftale kan få indvirkning på markedet mellem leverandøren og kunden, men at aftalen også kan få virkning på markederne i de efterfølgende omsætningsled. Ved en individuel vurdering af en vertikal begrænsning må man undersøge de relevante markeder i hvert af de omsætningsled, der påvirkes af begrænsningen. Det må således konkluderes at det relevante produktmarked er markedet for sphagnum, og at den anmeldte købsaftale har betydning for konkurrenceforholdene på såvel marked for sphagnum som på marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering Det relevante geografiske marked Pindstrup Mosebrug A/S har, under henvisning til at begge aftaleparter har afsætningskanaler i hele Europa, anført, at det relevante geografiske marked er hele Europa. Købsaftalen vedrører imidlertid Jiffy A/S's indkøb af sphagnum til brug for produktionen af Jiffy Pots på Ryomgaard, Danmark. Det relevante geografiske marked er således Danmark. 3.5 Aftaleparternes markedsposition Det totale forbrug af sphagnum i Danmark er af parterne skønnet til at udgøre omkring m 3. Godt halvdelen af denne sphagnum er importeret. Der findes en række importører på markedet for sphagnum, herunder Pindstrup Mosebrug A/S. Den samlede omsætning af sphagnum i Danmark er skønnet til at udgøre mill. kr. Pindstrup Mosebrug A/S skønnes at have en markedssandel i Danmark på x %. Pindstrup Mosebrug A/S har oplyst, at virksomheden har en markedsandel i Europa på ca. x %. Pindstrup Mosebrug A/S har i anmeldelsen oplyst, at der ingen forhindringer er for konkurrenters adgang til det relevante produktmarked. Dog skal det nævnes, at produktion af sphagnum kræver en indvindingstilladelse. Jiffy A/S's indkøb af sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S har varieret noget de seneste år.

6 6 af 12 Indkøbet udgjorde således i 1996 x mill. kr., i 1997 x mill. kr., i 1998 x mill. kr. og for de første 9 måneder af 1999 x mill. kr. Jiffy A/S betaler p.t. Pindstrup Mosebrug A/S x kr. pr. m 3 sphagnum frit leveret på Ryomgaard. Jiffy A/S har oplyst at sphagnum tilbydes af alternative leverandører til x kr. pr. m 3. Jiffy A/S har nævnt følgende 3 alternative danske leverandører af sphagnum; Rekyva, Djursland Sphagnum og Stenrøgel A/S. Jiffy A/S's værdimæssige omsætning af Jiffy Pots er i Danmark ca. x mill. kr. og i udlandet ca. x mill. kr. På det totale marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering er Jiffy A/S's markedsandel ca. x %. 3.6 Andre forhold der vedrører den anmeldte købsaftale Sphagnum er en væsentlig produktionsfaktor ved produktion af tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S har oplyst, at indkøb af sphagnum udgør x % af de direkte omkostninger ved produktionen af Jiffy Pots. Pindstrup Mosebrug A/S har igennem sit irske datterselskab Bulrush Peat Co. inden for det sidste års tid startet en produktion af sphagnum-plugs. Disse sphagnum-plugs sælges på det engelske marked i direkte konkurrence med Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots. Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S er således direkte konkurrenter på marked for tørvepotter og sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S har oplyst, at det er forbundet med meget store omkostninger at flytte produktion fra Ryomgaard. Maskiner og tørreovne er fremstillet og udviklet af Jiffy A/S og er i dag en integreret del af selve produktionsbygningerne. Det er i det hele taget tvivlsomt, om maskiner og tørreovne vil kunne tåle en flytning. Endvidere har Jiffy A/S investeret i nye store lagerbygninger, som er opført i tilknytning til den gamle produktionshal. Jiffy A/S vurderer, at en udflytning fra Ryomgaard vil være forbundet med store tab for Jiffy A/S, idet den nuværende ejendom vil være svær at anvende til andre formål, ligesom det vil være forbundet med store omkostninger, dersom Jiffy A/S skulle investere i en ny ejendom og maskinpark i Danmark. 3.7 Pindstrup Mosebrug A/S's argumenter for at købsaftalen bør fritages efter konkurrencelovens 8.1 Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at den gensidigt bebyrdende aftale mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S er den naturlige udvikling af parternes oprindelige fælles investering i udvikling og produktion af "Jiffy Pots", der siden gradvis er overtaget af Jiffy A/S. Aftalen er et afbalanceret udtryk for parternes ønske om at sikre Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer via sikkerhed for salg af Jiffy A/S's samlede behov for sphagnum. Aftalen er udtryk for en gensidig binding, der indebærer, at parterne hver især kan langtidsplanlægge og dermed øge effektiviteten til gavn for såvel forbrugeren som parterne selv. Begrænsningerne er historisk betingede, men herudover er de begrænsninger, som parterne har påtaget sig, nødvendige og sædvanlige for en aftale af den her omhandlede karakter. Pindstrup Mosebrug A/S anfører i den forbindelse, at aftalen kun løber "så længe, der anvendes sphagnum til produktionen i fabriksejendommen." Jiffy A/S er således ensidigt i stand til at bringe aftalen til ophør ved enten at omlægge eller flytte produktionen. Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at salgsprisen for produktionsbygningerne, da disse

7 7 af 12 blev overdraget Jiffy A/S i 1988, var mindre end både ejendommens faktiske værdi og den offentlige vurdering. Pindstrup Mosebrug A/S gør gældende, at virksomheden løbende overfor Jiffy A/S har prissat sphagnummen lavere end berettiget efter aftalen. Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at Jiffy A/S ikke har sandsynliggjort eller dokumenteret påstanden om, at det pris-/kvalitetsforhold, som Pindstrup Mosebrug A/S tilbyder Jiffy A/S, hæmmer Jiffy A/Ss konkurrenceevne. Endvidere finder Pindstrup Mosebrug A/S ikke, at købsaftalen er til hinder for, at konkurrenter til Jiffy A/S og/eller Pindstrup Mosebrug A/S etablerer sig på de relevante markeder. Endelig bestrider Pindstrup Mosebrug A/S at have gjort sig skyldig i misbrug af dominerende markedsposition, ligesom virksomheden bestrider at skulle have udvist manglende forhandlingsvilje. 3.8 Jiffy A/S argumenter for at den anmeldte købsaftale ikke bør opnå en fritagelse fra konkurrenceloven Som nævnt i indledningen har Jiffy A/S ikke ønsket at medvirke til en anmeldelse af aftalen, idet aftalen på ubegrænset tid forhindrer Jiffy A/S i at købe sphagnum fra andre end Pindstrup Mosebrug A/S. Jiffy A/S er af den opfattelse, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Jiffy A/S mener derfor, at aftalen er ugyldig og ønsker under alle omstændigheder ikke, at aftalen bliver fritaget i medføre af konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S har bestridt at Jiffy Pots er udviklet af Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S i fællesskab. Jiffy A/S er af den opfattelse, at det alene var Jiffy A/S, der forud for den oprindelige kontraktsindgåelse i 1959, havde udviklet en tørvepotte. Jiffy A/S indgik aftalen med Pindstrup Mosebrug A/S, fordi der var en potentiel mulighed for, at Pindstrup Mosebrug A/S ville iværksætte en konkurrerende produktion af tørvepotter. Jiffy A/S frygtede en sådan konkurrerende produktion særligt, fordi Jiffy A/S i så fald kunne risikere ikke at få de nødvendige tørveleverancer fra Pindstrup Mosebrug A/S, der på daværende tidspunkt var den eneste tørveleverandør, der kunne levere tørv af den kvalitet, Jiffy A/S havde brug for Baggrunden for at Jiffy A/S oprindeligt og så sent som i 1988 indgik en eksklusiv aftale, hvorefter Pindstrup Mosebrug A/S blev eneleverandør, var, at der på dette tidspunkt reelt ikke var andre tørveleverandører, der kunne levere tørv af tilstrækkelig god kvalitet. Jiffy A/S var derfor på daværende tidspunkt kun interesseret i at købe produkter fra Pindstrup Mosebrug A/S. Efter kontraktindgåelsen finder Jiffy A/S, at markedet for tørv-produkter har ændret sig væsentligt. Jiffy A/S finder, at det i dag er muligt at indkøbe tørv af samme kvalitet og mængde i Danmark til en væsentlig lavere pris end den pris, som Pindstrup Mosebrug A/S er villig til at tilbyde Jiffy A/S. På den baggrund har Jiffy A/S flere gange forsøgt at påberåbe sig den bestemmelse i leveringskontrakten, hvorefter begge parter kan kræve forhandlinger om prisfastsættelsen med det formål at finde frem til en pris, der er i overensstemmelse med den her i landet til enhver tid gældende almindelig markedspris for samme kvalitet. De førte forhandlinger har ikke for Jiffy A/S ført til et tilfredsstillende resultat, idet Jiffy A/S er af den opfattelse, at virksomheden kan få tørveleverancer billigere end de priser, som Pindstrup Mosebrug A/S har tilbudt. Jiffy A/S betaler i dag Pindstrup Mosebrug A/S x kr. pr. m 3, men har

8 8 af 12 tilbud fra alternative leverandører til priser på x kr. pr. m Vurdering De to virksomheder, der deltager i den aftale, der foreligger til vurdering, udøver erhvervsvirksomhed, og er derfor omfattet af konkurrencelovens 2. Der er tale om en eksklusiv vertikal leveringsaftale, hvorefter Pindstrup Mosebrug A/S er eneberettiget til tidsubegrænset at levere sphagnum til Jiffy A/S. Aftalen er ikke omfattet af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler, idet denne fritagelse alene gælder for aftaler, hvor den ene aftalepart er videreforhandler. I nærværende aftale indgår sphagnumen i Jiffy A/S's produktion af Jiffy Pot. Pindstrup Mosebrug A/S har en årlig omsætning på over 150 mill. kr. og en markedsandel på over 10 % af det danske marked for sphagnum, som er det ene af de to markeder, hvor købsaftalen har betydning. Jiffy koncernen har en årlig omsætning på over 150 mill. kr., samt en markedsandel på over 10 % på marked for tørvepotter og sphagnum-plugs, og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, der er det andet af de to markeder, hvor købsaftalen har betydning. Aftalen er således ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens 7, idet parterne har en samlet årlig omsætning på over 150 mill. kr., og Pindstrup Mosebrug A/S har en markedsandel på over 10 % på markedet for sphagnum i Danmark, der er det relevante marked. Aftalen kan således behandles efter konkurrencelovens Konkurrencelovens 6 Leveringsaftalen er anmeldt af den ene part, Pindstrup Mosebrug A/S, med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, den anden part, Jiffy A/S, finder ikke, at aftalen kan opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Parterne synes således enige om, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6. Konkurrencerådet er af den opfattelse, at den købsaftale, der foreligger til vurdering, hvorefter Jiffy A/S i forbindelse med produktionen på Ryomgaard er forpligtiget til på ubestemt tid at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, udgør en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Det er herved lagt til grund, at købsaftalen begrænser konkurrencen på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Aftalen udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge det danske marked for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser hos andre potentielle leverandører. Herved begrænses andre udbydere af sphagnum i at levere til Jiffy A/S. Jiffy A/S's manglende mulighed for at indkøbe sphagnum på de bedste markedsvilkår begrænser desuden Jiffy A/S's konkurrencemuligheder på marked for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, idet Jiffy A/S bliver stillet ringere end andre producenter af sphagnumbaserede produkter til planteformering, da disse andre producenter kan købe sphagnum til konkurrencedygtige priser. Aftalens umiddelbare virkninger er således en direkte begrænsning af Jiffy A/S's muligheder for

9 9 af 12 indkøb af sphagnum og en indirekte begrænsning af Jiffy A/S's muligheder for salg af det sphagnumbaserede produkt Jiffy Pots. Det er herefter spørgsmålet, om aftalen har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6. Mens det kan være tvivlsomt om dette er tilfældet på markedet for sphagnum (isoleret set), hvor Jiffy A/S's indkøb kun udgør en beskeden del af det samlede marked, forekommer der at være en klar markedspåvirkning på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering, hvor Jiffy A/S er en betydelig aktør. Det må i denne forbindelse tillægges vægt, at efter at Pindstrup Mosebrug A/S har startet produktionen af sphagnum- plugs igennem sit irske datterselskab, er Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S blevet direkte konkurrenter på markedet for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det forhold at den sphagnum, der er en væsentlig produktionsfaktor for Jiffy A/S, prisfastsættes af Pindstrup Mosebrug A/S, der samtidig er direkte konkurrent til Jiffy A/S på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering, forstærker aftalens konkurrencebegrænsende virkning. Det er af Pindstrup Mosebrug A/S fremført, at købsaftalen ensidigt kan opsiges af Jiffy A/S, hvis produktionen af Jiffy Pots flyttes fra Ryomgaard til et andet produktionssted. Jiffy A/S har oplyst, at det er forbundet med prohibitivt store omkostninger at flytte produktionen fra Ryomgaard. Konkurrencerådet må på denne baggrund finde at det forhold, at Jiffy A/S i princippet kan ophæve den tidsubegrænsede eksklusive købsaftale ved at flytte produktionen fra Ryomgaard ikke i dag er en relevant mulighed for Jiffy A/S til at frigøre sig fra købsbindingen og dermed få adgang til markedet på samme vilkår som andre, idet omkostningerne for Jiffy A/S vil være uforholdsmæssige store. I denne forbindelse er det af betydning, at baggrunden for aftalen var Pindstrup Mosebrug A/S's markedsposition på tidspunktet for kontraktsindgåelsen, hvor Pindstrup Mosebrug A/S havde en dominerende stilling på marked for sphagnum. Markedsforholdene for sphagnum har som nævnt ændret sig væsentligt siden kontraktsindgåelsen, og den tidsubegrænsede købsforpligtigelse indebærer i dag ulige konkurrencevilkår for Jiffy A/S. Sammenfattende er det Konkurrencerådets opfattelse, at som markedssituationen ser ud i dag, indebærer købsaftalen en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, navnlig fordi aftalen begrænser konkurrencen på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering. 4.2 Konkurrencelovens 8, stk. 1. Det er nævnt i sagsfremstillingen, at købsaftalen ikke er omfattet af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler i og med, at aftalen ikke vedrører videresalg (som er en forudsætning for anvendelse af gruppefritagelsen), men indkøb af materialer til brug i produktion af Jiffy Pot. Det er herefter spørgsmålet, om aftalen kan opnå individuel fritagelse i henhold til konkurrenceloven, hvilket kræver at alle 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, skal være opfyldt. Det vil her være et bidrag til vurderingen, at det fremgår af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler ("den sorte liste"), at aftaler, som er indgået for et ubestemt tidsrum eller for mere end fem år, ikke er omfattet af gruppefritagelsen. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1. nr. 1 og nr. 2. For at opfylde disse to betingelser skal aftalen dels bidrage til at styrke effektiviteten i

10 10 af 12 produktionen eller distributionen dels sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved. Pindstrup Mosebrug A/S har ikke dokumenteret, at aftalen, der senest er revideret for 11 år siden, i dag skulle styrke effektiviteten og sikre forbrugerne en rimelig andel heraf. Pindstrup Mosebrug A/S har alene henvist til, at aftalen er en naturlig udvikling af parternes oprindelige fælles investering i "Jiffy Pots", og dermed sikrer Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer. Såfremt der ved aftalen måtte være en effektivitetsfordel, er der ikke en rimelig andel af fordelene herved, der kommer forbrugerne til gode. Det følger af, at aftalen hindrer Jiffy A/S i at opnå lavere priser hos andre leverandører af sphagnum. Betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 anses derfor ikke for opfyldt. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. For at opfylde denne betingelse skal aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål. Selvom der ved aftalens indgåelse måtte have været effektivitetsfordele, indebærer det forhold, at Jiffy A/S er pålagt en tidsubegrænset eksklusiv købsforpligtigelse, en konkurrencebegrænsning, der er langt mere vidtgående end nødvendigt for at opnå de mål, som aftalen oprindeligt skulle tilgodese. Der skal her henvises til, at ifølge EU-praksis opfylder købsforpligtigelser indgået for et ubestemt tidsrum eller for mere end fem år ikke betingelserne for fritagelse. Betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 anses derfor ikke for opfyldt. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. For at opfylde denne betingelse må aftalen ikke medfører, at virksomhederne kan udelukke mulighederne for konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer. Aftalen har konkurrencbegrænsende virkninger på såvel markedet for sphagnum som markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S's indkøb af sphagnum udgør kun en lille del af det samlede marked for sphagnum i Danmark. Aftalen udelukker således ikke konkurrencen på en væsentlig del af markedet for sphagnum. Jiffy A/S er derimod en væsentlig udbyder af tørvepotter på marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det kan dog næppe antages, at aftalen udelukker konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter. 4.3 Samlet vurdering efter konkurrencelovens 8 Samlet finder Rådet ikke, at den foreliggende tidsubegrænsede eksklusive købsaftale, hvorefter Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på Ryomgaard er pligtig til at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, opfylder betingelserne for en fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. 4.4 Konkurrencelovens 11 Som nævnt har Jiffy A/S rejst spørgsmålet, om aftalen og Pindstrup Mosebrug A/S's administration heraf måtte udgøre et misbrug af dominerende stilling. Spørgsmålet er således, hvorvidt aftalen eventuelt kan behandles i henhold til konkurrencelovens 11.

11 11 af 12 Det vil principielt være muligt at behandle et aftaleforhold både efter konkurrencelovens 6 og 11. Den konkrete sag drejer sig om en aftale indgået i 1988 mellem to parter, hvor den ene part (Pindstrup Mosebrug A/S) har anmeldt aftalen med henblik på at opnå fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, mens den anden part (Jiffy A/S) i dag ønsker at blive frigjort fra aftaleforpligtelsen. En supplerende stillingtagen også efter konkurrencelovens 11 ville - såfremt det måtte kunne dokumenteres, at misbrug af dominerende stilling foreligger - i forhold til en afgørelse i henhold til 6, betyde, at et påbud om ophævelse af aftalen kan få virkning umiddelbart fremfor 3 måneder efter afgørelsen, jf. at aftalen er omfattet af overgangsbestemmelserne i 27, stk. 4. Det bemærkes endvidere, at der ikke opstår noget selvstændigt gyldighedsspørgsmål ved en supplerende behandling i henhold til 11, og at Pindstrup Mosebrug A/S ikke ville kunne straffes for et eventuelt misbrug af dominerende stilling, jf. 23, stk. 1, nr. 2. Et påbud i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 3 til Pindstrup Mosebrug A/S om at ophæve den tidsubegrænsede købsforpligtelse må for det første forudsætte, at Pindstrup Mosebrug A/S i dag har en dominerende markedsposition for salg af sphagnum i Danmark. For det andet må det forudsætte, at Pindstrup Mosebrug A/S's fastholdelse af aftalevilkåret er udtryk for misbrug af dominerende stilling. Den aftale der foreligger til vurdering er en gammel aftale, der senest blev revideret i Jiffy A/S har anført, at der ved aftalens indgåelse reelt ikke var andre leverandører af sphagnum end Pindstrup Mosebrug A/S, der kunne levere sphagnum af tilstrækkelig god kvalitet. Pindstrup Mosebrug A/S havde således en klart dominerende stilling på marked for sphagnum på tidspunktet for kontraktsindgåelsen. Markedet for sphagnum har imidlertid ændret sig væsentligt siden 1998, hvor købskontrakten senest blev revideret. Det er siden 1988 blevet muligt at købe sphagnum af god kvalitet til en lav pris fra andre lande. Der importeres således i dag sphagnum fra en lange række lande (Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Rusland, Tyskland og Canada). Importandelen af det samlede udbud af sphagnum i Danmark skønnes at udgøre ca. 50 %. Desuden findes der andre udbydere af sphagnum fra danske tørvemoser. Hvor Pindstrup Mosebrug A/S ved kontraktsindgåelsen således var en dominerende virksomhed på markedet for sphagnum, har den stedfundne udvikling på markedet for sphagnum medført, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke i dag har en klart dominerende position på dette marked, hvor Pindstrup Mosebrug A/S's markedsandel må antages at ligge x %. Pindstrup Mosebrug A/S har således stadig en væsentlig markedsandel, men for at der skal være tale om dominans i henhold til konkurrencelovens 11 skal en række supplerende kriterier være opfyldt. Det er Konkurrencerådets vurdering, at dette ikke er tilfældet. Den stedfundne udvikling synes tværtimod at indikere, at der ikke i dag er barrierer for indtrængen af andre udbydere af sphagnum på det danske marked. Det forhold, at Jiffy A/S i dag ønsker at frigøre sig fra købsforpligtelsen for at kunne indkøbe til lavere priser hos Pindstrup Mosebrug A/S's konkurrenter, indikerer også, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke har en sådan markedsstilling, at virksomheden i dag kan fastsætte priser relativt uafhængigt af andre udbydere. I den forbindelse skal det nævnes at Pindstrup Mosebrug A/S p.t. leverer sphagnum til Jiffy A/S til x kr. pr. m 3, hvor Jiffy A/S har tilbud på leverancer til x kr. pr. m 3 fra andre leverandører. Den indgåede købskontrakt indebærer, at der på ubegrænset tid er knyttet det vilkår til Jiffy A/S's produktion på Ryomgaard, at der kun må købes sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S. Selv om Pindstrup Mosebrug A/S måtte have udnyttet en dominerende stilling i 1988 til at opnå dette vilkår, der praktiseret i dag indebærer, at Jiffy A/S er begrænset i konkurrencen på markedet for

12 12 af 12 tørvepotter m.m., finder Konkurrencerådet ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for, at statuere, at der er tale om misbrug af dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens 11. Der lægges herved vægt på, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke i dag opfylder kriterierne for at have en dominerende stilling på markedet for sphagnum i Danmark. Det bemærkes, at advokaten for Jiffy A/S i sin høringsskrivelse af 8. november 1999 har givet udtryk for, at han, på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, ikke finder det fornødent, at aftalen behandles efter konkurrencelovens 11, men er af den opfattelse, at købsaftalen skal behandles efter konkurrencelovens 6.

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet 2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. januar 2003 i sag j.nr. 01-234.556 Arla Foods Amba (advokat Erik Bertelsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere