SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE"

Transkript

1 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

2 FREMKOM FREMTIDENS NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV Den fremtidige vækst og udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det med glæde, at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu kan præsentere den nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom 3. Ligesom FremKom 1 fra 2008 og FremKom 2 fra 2012 bygger FremKom 3 på en række analyser og interviews om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden. Ud over at tegne et overordnet af billede af situationen i Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande; Himmerland, Thy-Mors, Vendsyssel og Aalborg. FremKom 3 er, ligesom de øvrige analyser, muliggjort på baggrund af en stor nordjysk opbakning og et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Det bidrager således til en sammenhængende indsats i forhold til løsningen af nordjyske udfordringer. FremKom 3 er på det konkrete plan gennemført med assistance fra et eksternt konsulentfirma, som har været rundt på det nordjyske arbejdsmarked og talt med eksperter og ledere fra så vel den private sektor som den offentlige. En lang række nordjyske interessenter har været inddraget i processen og bidraget med både information og kvalitetssikring. Resultaterne af FremKom 3 giver, over en bred front, stof til eftertanke. Det er interessant, at der på tværs af sektorer og oplande ser ud til at være en ganske særlig vægt på medarbejdernes personlige kompetencer, specielt evnen til at indgå i samspil og dialog med andre og på denne vis bringe sine faglige kompetencer i spil på den mest optimale måde. Interessant, eller tankevækkende, er det også, at manglen på både faglærte og eksperter stadig er den helt store udfordring. På dette felt forstærker FremKom 3 det billede, som også FremKom 2 tegnede. Resultaterne af FremKom 3 skal fungere som input til både aktører, der udbyder og aktører, der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom 3 er således både et oplæg til debat og til handling. Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem konference, seminarer, workshops og møder rundt om i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer til konkret, fremadrettet handling. FremKom 3-analysens resultater kan frit downloades på FremKom s hjemmeside: Ulla Astman Formand Vækstforum Nordjylland

3 INDHOLD 1 Indledning Om FremKom Kompetencebegrebet i FremKom Hovedresultater Udviklingstendenser, beskæftigelse og uddannelsesbehov Fremtidens kompetencebehov inden for finansiering, forsikring og vidensservice Virksomhedernes kompetencebehov Kompetencekrav til medarbejdergrupper i sektoren FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 3

4 1 INDLEDNING Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer inden for sektoren finansiering, forsikring og vidensservice i Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt. 1.1 OM FREMKOM Fremkom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i og FremKom 2, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrapporteret i en hovedrapport, 16 sektorrapporter samt fire oplandsrapporter. Indeværende rapport udgør en af de 16 sektorrapporter. Det er hensigten med sektorrapporten at give et bredt billede af sektorens kompetencebehov ud fra det samlede billede af sektoren og de generelle tendenser på tværs af sektorer. Sektorens kompetencebehov og krav samt de generelle tendenser, der præger kompetencebehovet, er blevet identificeret gennem analysens samlede datagrundlag. Alle FremKomanalyser er tilgængelige på Sektorrapporten er opbygget på følgende måde: Afsnit 1 indeholder indledning, introduktion til den anvendte forståelse af kompetencebegrebet og en kort opsummering af de centrale resultater af analysen af sektoren. Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for beskæftigelse og uddannelser i sektoren, på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen og en survey gennemført blandt virksomheder inden for sektoren. Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og kompetencebehov i sektoren, baseret på resultater af surveyen og en række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter. 4 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

5 1.1.1 DATAGRUNDLAG OG AFRAPPORTERING Afrapporteringen af FremKom 3 omfatter flere rapporter. En hovedrapport, der indeholder analysernes hovedkonklusioner, en pixi udgave af hovedrapporten samt 16 sektorrapporter og fire oplandsrapporter, der sætter fokus på hovedkonklusionerne for de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporterne er baseret på et omfattende datagrundlag. Rapporterne i FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige virksomheder i hele regionen virksomhedssurvey med 1769 deltagende virksomheder. Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande. Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket resultater og konklusioner. COWI A/S har gennemført analysen i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI har haft ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvalitative interview, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udarbejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Center for Regional og Turismeforskning har haft ansvaret for levering af registerdata og den statistiske fremskrivning. Jysk Analyse har haft ansvaret for telefoninterview i forbindelse med virksomhedssurveyen. FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 5

6 1.2 KOMPETENCE- BEGREBET I FREMKOM 3 Globaliseringen og den teknologiske udvikling har på tværs af sektorer betydelig indvirkning på fremtidens kompetencebehov og krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkurrenceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatisering og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser. Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer. For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anvendes i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kompetencebegrebet. I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de generiskes kompetencer i generelle- og personlige kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer. En nærmere beskrivelse af modellen og kompetencebegrebet kan findes i FremKom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under 6 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

7 1.3 HOVEDRESULTATER Finansiering, forsikring og vidensservice: Sektoren finansiering, forsikring og vidensservice er defineret virksomheder, som beskæftiger sig med finansielle transaktioner og investeringer, herunderpenge- og realkreditinstitutter, holdingselskaber, kapitalfonde mv., samt virksomheder der leverer/og administrerer forsikring og pension. Omfatter desuden virksomheder beskæftigetmed virksomhedsrådgivning og analyse. Finansiering, forsikring og vidensservice har næsten arbejdspladser i Nordjylland. Cirka halvdelen af virksomhederne i sektoren har forventning om vækst i beskæftigelsen de kommende år, mens ca. 1/3 forventer uændret beskæftigelse. Ifølge de registerbaserede fremskrivninger ventes der en stigning i antallet af arbejdspladser inden for sektoren i Nordjylland på 8 % svarende til ca. 850 arbejdspladser. Det er den næststørste vækst i antallet af arbejdspladser, der ifølge fremskrivningerne forventes i de kommende 5 år i Nordjylland. Virksomhedssurveyen tyder ligeledes på, at der er optimisme blandt virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice. Halvdelen af virksomhederne forventer således at øge beskæftigelsen i løbet af de kommende 5 år, især medarbejdere med en mellemlang og lang videregående uddannelse, mens 16 %forventer at reducere beskæftigelsen. Fremtidens kompetencebehov inden forfinansiering, forsikring og vidensservice: Virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice vil i de næste 5 år især stille krav til medarbejdernes processuelle, relationelle og kommunikative kompetencer. Dette gælder både ikke-faglærte, erhvervsuddannede, samt medarbejdere med videregående uddannelser. Hos lederne vurderes evnen til ledelse af medarbejdere, evnen til at udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder, vidensinstitutioner mv., økonomiske og finansielle kompetencer, samt evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter som nogle af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer i de kommende 5 år. Godt tre fjerdedele af virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice er tilfredse med de nyuddannedes kompetencer (78 %). 22 % finder imidlertid, at kompetencerne er mangelfulde på enkelte områder, men ingen af de interviewede virksomheder finder de nyuddannedes kompetencer mangelfulde på mange områder.virksomhederne peger bl.a. på, at de nyuddannede generelt mangler praksiserfaring, herunder særligt at kunne omsætte teori til praksis. Uddannelsesniveauet i især finans- og forsikringsvirksomhederne er steget og ventes at fortsætte med stige de kommende år. I mange virksomheder vil behovet for medarbejdere med de gængse erhvervsfaglige uddannelser på finansområdet falde, og efterspørgslen efter medarbejdere med videregående uddannelser vil stige. Kommunikation og formidling bliver i stigende omfang en nøglekompetence hos de medarbejdere, som har kundekontakt. Kompleksiteten i sektorens ydelser stiger, og kundernes forventninger til både kommunikationsform og medarbejdernes viden om ydelser mv. stiger også markant. IT-understøttelsen af finanssektoren har stigende betydning for kompetencebehovet. Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer er en afgørende funktion i sektoren og rekruttering af medarbejdere i disse funktioner er derfor helt centralt. Antallet af finansvirksomheder med hovedsæde i Nordjylland er faldet, hvilket gør det vanskeligere at rekruttere specialister og ledere med erfaring fra sektoren. Især de mindre virksomheder i sektoren vil i stigende grad have behov for at outsource opgaver, eksempelvis på IT-området, inden for juridisk rådgivning mv. I de dele af regionen med størst afstand til uddannelsesstederne kan det desuden være vanskeligt at rekruttere medarbejdere med en videregående uddannelse, eksempelvis finansøkonomer. I nogle virksomheder satser man derfor fortsat på erhvervsuddannede finansfunktionærer. FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 7

8 2 UDVIKLINGSTENDENSER, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSESBEHOV Finansiering, forsikring og vidensservice har næsten arbejdspladser i Nordjylland. Ifølge de registerbaserede fremskrivninger ventes der en stigning i antallet af arbejdspladser inden for sektoren i Nordjylland på 8 % svarende til ca. 850 arbejdspladser (Tabel 2.1). Det er den næststørste vækst i antallet af arbejdspladser, der ifølge fremskrivningerne forventes i de kommende 5 år i Nordjylland. Tabel 2.1 Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland i de enkelte sektorer. Antal arbejdspladser Ændring i antal Ændring i % Fødevarer og støtteerhverv % Møbel, beklædning og støtteerhverv % Kultur, turisme og event % Oplevelsesindustri % IKT % Energi, miljø og støtteerhverv % Transport og støtteerhverv % Byggeri og støtteerhverv % Metalindustri % Sundhedsvæsen, sundhedste. og medico % Finansiering, forsikring og vidensservice % Handel og forretningsservice i øvrigt % Øvrig produktion % Uddannelse % Pleje og omsorg % Offentlig administration og organisationer % Uoplyst % I alt % Kilde: Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) 8 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

9 Virksomhedssurveyen blandt virksomheder i Nordjylland tyder ligeledes på, at der er optimisme blandt virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice. Halvdelen af virksomhederne forventer således at øge beskæftigelsen i løbet af de kommende 5 år, mens 16 % forventer at reducere beskæftigelsen (Figur 2 2). Som det ses af figuren, forventer virksomhederne især at øge beskæftigelsen af medarbejdere med en mellemlang og lang videregående uddannelse. Det er især de yngre virksomheder, der har eksisteret i mindre end 10 år, som har forventninger om at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år. Figur 2.2 Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere om 5 år. Finansiering, forsikring og vidensservice. ALLE MEDARBEJDERE 51% 33% 16% IKKE- FAGLÆRTE 2% 95% 3% MEDARBEJDERE MED ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE 13% 81% 5% MEDARBEJDER MED KORT ELLER MELLEMLANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 31% 65% 4% MEDARBEJDERE MED LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 25% 75% Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 9

10 Sektoren finansiering, forsikring og vidensservice består af pengeinstitutter, pensionsselskaber, realkreditvirksomheder, revisionsvirksomheder, pr-virksomheder mv. Den største del af de beskæftigede i branchen er ansat inden for pengeinstitutter og realkredit og inden for revision. Især inden for pengeinstitutter mv. er der gennem mange år sket en reduktion i antallet af både pengeinstitutter, filialer og medarbejdere. Udbredelsen af digitale løsninger og sammenlægninger eller ophør af virksomheder, som følge af finanskrisen, har accelereret denne udvikling de seneste 7-8 år. Finanskrisen har medvirket til at sætte nye rammer for hele finanssektoren. Både pengeinstitutter, realkredit og revisionsvirksomheder bliver mødt med skrappe krav til soliditet og til løbende opfølgning og indberetninger vedrørende deres aktiviteter. De krav som sektoren bliver mødt med, stiller nye krav til kompetencerne i virksomhederne, det gælder både vedrørende IT-baserede løsninger, som løbende overvåger forretningen på kritiske punkter og vedrørende det ledelsesmæssige fokus. Lederkompetencerne er gået fra overrådgiverkompetencer til forretningsudvikling. Der er nu behov for at kunne skabe overblik over salgsmuligheder. Udviklingen medfører også et stigende behov specialister inden for IT-området og eksempelvis juridisk rådgivning. Det kræver store ressourcer at udbygge og fastholde disse kompetencer, og i nogle situationer vælger virksomhederne at indhente disse kompetencer hos eksterne leverandører. Det faldende antal virksomheder i sektoren gør det i stigende vanskeligt at rekruttere erfarne medarbejdere til specialistfunktioner. Rekrutteringsgrundlaget blandt personer i sektoren, som skifter job mellem de forskellige virksomheder falder dermed. I den nordlige og vestlige del af regionen kan det være svært at rekruttere medarbejdere med den rette uddannelse, eksempelvis finansøkonom, fordi uddannelserne udbydes relativt få steder. Også i Aalborg kan det være svært at rekruttere medarbejderemed erfaring til specialistfunktioner. En leder fra sektoren siger således: Hvis hovedsædet var placeret i eksempelvis Aarhus eller København, ville rekrutteringssituationen være anderledes det ville være lettere at rekruttere folk med erfaring. Det er vanskeligere i Nordjylland. De mindre virksomheder i sektoren vil i stigende grad have vanskeligt ved at rekruttere og fastholde medarbejdere i specialistfunktioner. I en del situationer vælger virksomhederne at outsource IT funktioner, juridisk rådgivning mv. til andre virksomheder. Det betyder så til gengæld beskæftigelse i andre virksomheder, men ikke nødvendigvis i Nordjylland. 10 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

11 3 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE Dette afsnit omhandler de kompetencebehov, som er blevet identificeret gennem data fra survey samt de interviews, der er gennemført i sektoren i forbindelse med FremKom 3. Første del af afsnittet er en beskrivelse af sektoren og sektorens kompetencebehov med afsæt i interviews med virksomheder og relevante aktører fra sektoren. Anden del vil tage afsæt i data fra surveyen og give viden om: hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt inden for forskellige uddannelsesgrupper: ikke-faglært, erhvervsfaglige og videregående uddannelser i sektoren hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt hos medarbejdere med ledelsesfunktioner virksomhedernes vurdering af de nyuddannedes kompetencer FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 11

12 3.1 VIRKSOMHEDERNES KOMPETENCEBEHOV Inden for finans, forsikring og videnservice sker der i disse år en markant udvikling i kompetencebehovet. Finans og forsikring udgør langt den største del af sektorens arbejdspladser, og netop de virksomheder stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer i disse år. De stigende centrale krav til sektoren, som følge af finanskrisen, kombineret med indførelsen af flere og flere digitale løsninger, betyder, at medarbejderbehovet i virksomhederne ændrer sig. Kundebetjeningen har ændret sig fra i mindre grad at være baseret på jævnlige personlige møder eller kassebetjening, til at være færre møder, hvor eksempelvis rådgivningsbehovet stiller store krav til de faglige kompetencer og til formidlingen af komplekse temaer til kunderne. Kravene til kompetencer er både et resultat af flere formelle krav til sektorens arbejdsprocesser, dokumentation af information og rådgivning mv. og fra kunder, som i højere og højere grad selv stiller krav til den rådgivning, de modtager. Udviklingen har medført, at uddannelsesniveauet i sektoren er stigende. Langt størstedelen af vores medarbejdere er nu finansuddannede. Vi har ikke taget elever ind siden 2010, da vi har behov for at komme højere op i uddannelsesniveau. Nu ansætter vi primært finansøkonomer, som gennemfører en HD, når de er kommet ind. Nogle få går videre og bliver cand. merc., og andre fylder på med en MBA. IT-understøttelsen af finanssektoren er en betydningsfuld tendens i forhold til kompetencebehovet. Udvikling og vedligeholdelse af IT systemer er en afgørende funktion i sektoren, og rekruttering af medarbejdere i disse funktioner er derfor helt centralt. I en række andre nøglefunktioner rekrutteres nu i stigende grad jurister, markedsanalytikere med økonombaggrund, aktuarer (forsikringsmatematik), marketingmedarbejdere mv. Disse medarbejdere er oftest samlet centralt i virksomhedens hovedsæde. 12 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

13 3.2 KOMPETENCEKRAV TIL MEDARBEJDERGRUPPER I SEKTOREN I surveyen er spørgsmålene for uddannelsesgrupperne; Ikke-faglært, erhvervsfaglig uddannelse og lang videregående uddannelse bygget op om den anvendte kompetencemodel, som beskrevet i nedenstående figur: Fagprofessionel verden (Uddannelse/job) Ikke kontekst specifik (information) Faglige kvalifikationer 4) Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv. Generelle kompetencer 1) Læse, skrive og regnefærdigheder 2) Fremmedsprog og kulturforståelse 3) IT-kundskaber Faglige kompetencer 5) Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse Personlige kompetencer 6) Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat: Processuelle kompetencer 7) Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave: Kommunikative- og relationelle kompetencer 8) Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere: Relationelle kompetencer 9) Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med: Processuelle kompetencer Kontekst specifik viden i handling (refleksion) Personlig verden IKKE-FAGLÆRTE Virksomhedssurveyen viser, at virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice i de næste 5 år især vil stille krav til de ikkefaglærtes processuelle, relationelle og kommunikativekompetencer. Sektoren stiller mindre krav til de ikke-faglærtes evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere end virksomhederne i Nordjylland generelt. Det gælder også for krav til de ikke-faglærtes evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave, og for de ikkefaglærtes faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse. Det vil sige, at de ikke-faglærtes relationelle og kommunikative kompetencer og deres faglige kvalifikationer spiller en lidt mindre rolle inden for finansiering, forsikring og vidensservice end for virksomhederne generelt. Ellers adskiller kravene sig ikke signifikant fra det generelle billede af de krav til de ikke-faglærte, der stilles blandt virksomhederne i Nordjylland. De krav, som flest virksomheder vil stille til deres ikke-faglærte medarbejdere, er krav til deres evner til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (59 %), evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt eller den ydelse man arbejder med (51 %), men en stor del af virksomhederne har også svaret i høj grad eller i nogen grad med hensyn til evner til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en opgave (Figur 3.1). FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 13

14 61 % af virksomhederne vil i høj eller i nogen grad stille krav om læse-, skrive- og regnefærdigheder og 65 % vil i høj eller i nogen grad stille krav om IT-kundskaber, men andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille disse krav til de ikke-faglærte er relativt lav. Færrest virksomheder vil stille krav om fremmedsprog og kulturforståelse. Figur 3.1 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ikke-faglærtemedarbejdere? LÆSE-, SKRIVE OG REGNEFÆRDIGHEDER 31% 30% 27% 12% FREMMEDSPROG OG KULTURFORSTÅELSE 20% 39% 41% IT- KUNDSKABER 24% 41% 16% 19% FAGLIGE KVALIFIKATIONER OPNÅET GENNEM KURSER OG UDDANNELSE MV 12% 50% 7% 32% EVNE TIL I PRAKSIS AT BRUGE DET MAN HAR LÆRT GENNEM KURSER OG UDDANNELSE 47% 15% 13% 25% EVNE TIL AT TILRETTELÆGGE SIT ARBEJDE SÅ OPGAVELØSNINGEN I SIN HELHED FÅR DET BEDSTE RESULTAT 59% 27% 14% EVNE TIL AT KOMMUNIKERE OG INDGÅ I TEAMWORK MED EN KOLLEGA, LEDER ELLER SAMARBEJDSPARTNER OM EN ARBEJDSOPGAVE 48% 46% 6% EVNE TIL AT SKABE OG BEVARE RELATIONER MED KOLLEGER, LEDERE, KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 32% 49% 7% 12% EVNE TIL AT TÆNKE KREATIVT OG INNOVATIVT OM SIN EGEN OPGAVELØSNING ELLER DET PRODUKT/YDELSE, MAN ARBEJDER MED 51% 20% 17% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S MEDARBEJDERE MED ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE Virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice vil de næste 5 år især stille krav om relationelle, kommunikative og processuelle kompetencer men også krav om generelle kompetencer som læse, skrive og regnefærdigheder og IT-færdigheder samt krav om faglige kvalifikationer og kompetencertilmedarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse. Virksomhederne inden for sektoren lægger større vægt på faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv. og på generelle kompetencer som IT-kundskaber og læse, skrive og regnefærdigheder hos medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse end virksomhederne i Nordjylland generelt. Derimod lægger virksomhederne mindre vægt på generelle kompetencer som fremmedsprog og kulturforståelse. 14 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

15 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 15

16 Figur 3.2 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse? LÆSE-, SKRIVE OG REGNEFÆRDIGHEDER 72% 20% 4% 4% FREMMEDSPROG OG KULTURFORSTÅELSE 10% 28% 48% 15% IT- KUNDSKABER 70% 27% 4% FAGLIGE KVALIFIKATIONER OPNÅET GENNEM KURSER OG UDDANNELSE MV 72% 19% 6% 2% EVNE TIL I PRAKSIS AT BRUGE DET MAN HAR LÆRT GENNEM KURSER OG UDDANNELSE 82% 14% 2% 2% EVNE TIL AT TILRETTELÆGGE SIT ARBEJDE SÅ OPGAVELØSNINGEN I SIN HELHED FÅR DET BEDSTE RESULTAT 85% 9% 4% 2% EVNE TIL AT KOMMUNIKERE OG INDGÅ I TEAMWORK MED EN KOLLEGA, LEDER ELLER SAMARBEJDSPARTNER OM EN ARBEJDSOPGAVE 83% 13% 2% 2% EVNE TIL AT SKABE OG BEVARE RELATIONER MED KOLLEGER, LEDERE, KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 72% 22% 4% 2% EVNE TIL AT TÆNKE KREATIVT OG INNOVATIVT OM SIN EGEN OPGAVELØSNING ELLER DET PRODUKT/YDELSE, MAN ARBEJDER MED 49% 47% 1% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. De kompetencer, som virksomhederne især har fokus på, er evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (85 %), evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (83 %), evnen til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse (82 %), evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (72 %), faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv. (72 %), læse-, skrive- og regnefærdigheder (72 %) samt IT-kundskaber (70 %) (Figur 3.2). 16 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

17 3.2.3 MEDARBEJDERE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Blandt medarbejdere med videregående uddannelse er det især de personlige kompetencer, dvs. processuelle, relationelle og kommunikative kompetencer samt faglige kompetencer, som virksomhederne i høj grad stiller krav om på 5 års sigt. Bortset fra at virksomhederne inden for finansiering, forsikring og videns servicelægger mindre vægt på evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ ydelse, man arbejder med, så lægger de større vægt på samtlige andre viste kompetencekrav i Figur 3.3 end virksomhederne i Nordjylland generelt. De kompetencer, som flest virksomheder i høj grad stiller krav om i de kommende 5 år, er evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (97 %), evnen til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse (94 %), evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (92 %) samt evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (90 %) (Figur 3 3). De generelle kompetencer som fremmedsprog og kulturforståelse bliver der derimod ikke i samme grad lagt vægt på blandt virksomhederne i sektoren. Figur 3.3 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med videregående uddannelse? FREMMEDSPROG OG KULTURFORSTÅELSE 12% 29% 42% 18% IT- KUNDSKABER 60% 37% 2% 1% FAGLIGE KVALIFIKATIONER OPNÅET GENNEM KURSER OG UDDANNELSE MV 73% 20% 6% 1% EVNE TIL I PRAKSIS AT BRUGE DET MAN HAR LÆRT GENNEM KURSER OG UDDANNELSE 94% 5% 1% EVNE TIL AT TILRETTELÆGGE SIT ARBEJDE SÅ OPGAVELØSNINGEN I SIN HELHED FÅR DET BEDSTE RESULTAT 97% 2% 1% EVNE TIL AT KOMMUNIKERE OG INDGÅ I TEAMWORK MED EN KOLLEGA, LEDER ELLER SAMARBEJDSPARTNER OM EN ARBEJDSOPGAVE 90% 10% EVNE TIL AT SKABE OG BEVARE RELATIONER MED KOLLEGER, LEDERE, KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 92% 8% 1% EVNE TIL AT TÆNKE KREATIVT OG INNOVATIVT OM SIN EGEN OPGAVELØSNING ELLER DET PRODUKT/YDELSE, MAN ARBEJDER MED 48% 46% 4% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 17

18 3.2.4 MEDARBEJDERE MED LEDELSESFUNKTIONER Virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice vurderer evnen til ledelse af medarbejdere (87 %),evnen til at udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder, vidensinstitutioner mv. (81%), økonomiske og finansielle kompetencer (79 %) samt evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter (76 %) som nogle af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer i de kommende 5 år. Derimod lægges der især mindre vægt på kompetencer til at arbejde internationalt og på juridiske kompetencer. Virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice lægger i højere grad vægt på økonomiske og finansielle kompetencer hos deres ledere end virksomhederne i Nordjylland generelt. Det samme er tilfældet med hensyn til kravene til at kunne udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder, vidensinstitutioner mv. Derimod stiller virksomhederne inden for sektoren ikke i samme grad krav til lederne om evnen til ledelse af projekter, projektforløb og omstillingsprocesser mv. som de nordjyske virksomheder som helhed. Figur 3.4 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ledere? EVNE TIL LEDELSE AF PROJEKTER, PROJEKTFORLØB, OMSTILLINGSPROCESSER MV? 58% 28% 12% 2% EVNE TIL LEDELSE AF MEDARBEJDERE? 87% 12% 1% INDSIGT I FAGLIG OG TEKNISK UDVIKLING INDEN FOR VIRKSOMHEDENS FAGOMRÅDER? 58% 40% 1% 1% EVNE TIL AT UDVIKLE NETVÆRK OG RELATIONER MED SAMARBEJDSPARTNERE, KONKURRENTER, KUNDER, VIDENSINSTITUTIONER MV? 81% 16% 3% KOMPETENCER TIL AT ARBEJDE INTERNATIONALT 13% 22% 33% 32% ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KOMPETENCER? 79% 18% 1% 2% JURIDISKE KOMPETENCER? 16% 46% 29% 9% EVNEN TIL AT KUNNE SKABE OG IMPLEMENTERE NYE IDEER, INITIATIVER OG PROJEKTER? 76% 22% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 18 FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

19 3.2.5 VIRKSOMHEDERNES VURDERING AF DE NYUD- DANNEDES KOMPETENCER Godt tre fjerdedele af virksomhederne inden for finansiering, forsikring og vidensservice er tilfredse med de nyuddannedes kompetencer (78 %). 22 % finder imidlertid, at kompetencerne er mangelfulde på enkelte områder, men ingen af de interviewede virksomheder finder de nyuddannedes kompetencer mangelfulde på mange områder. Figur 3.5 Hvordan vurderer virksomheden generelt de nyuddannedes kompetencer? 6% Mangelfulde på mange områder Mangelfulde på enkelte områder Tilfredsstillende 37% 57% TOTAL Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. De virksomheder, der mener, at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde, har vi spurgt om, hvilke faggrupper det især drejer sig om, og hvilke kompetencer de nyuddannede især mangler. Virksomhederne peger bl.a. på, at de nyuddannede generelt mangler praksiserfaring, herunder særligt at kunne omsætte teori til praksis. Derudover nævnes personlige egenskaber og kunne matche de forskellige typer kunder. FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 19

20 Kolofon Udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling Analyse: COWI A/S Design og layout: Weltklasse reklame + pr April 2016 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere