Gennemgang af OK11-resultatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af OK11-resultatet"

Transkript

1 Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011

2 Indhold 01. Generelt Det statlige Det kommunale Det regionale... 9 Gennemgang af OK11-resultatet : Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. er udgivet marts Layout: Niels Bergmann. Udgivet af Bibliotekarforbundet forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf , fax web: Gennemgang af OK11-resultatet Indhold [ 2 ]

3 01 Generelt Der er forhandlet på tre r: Vilkår for ansatte i staten er forhandlet med Finansministeriet. Vilkår for ansatte i kommunerne er forhandlet med KL. Vilkår for ansatte i regionerne er forhandlet med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Der er på alle tre r indgået en 2-årig overenskomst gældende for perioden 1. april 2011 til 31. marts Ny overenskomst skal således forhandles igen med virkning fra 1. april Der har været tale om meget vanskelige forhandlinger, hvor organisationerne forlods havde en gæld at betale. Denne gæld er nu ude af verden. Baggrunden skyldes et godt OK08-resultat på det offentlige, set i forhold til en væsentlig ringere lønudvikling end forventet på det private. Herunder et væsentligt ringere OK09-resultat på det private - forhandlet igennem midt under finanskrisen. Herved fik de offentligt ansatte en bedre lønudvikling end de privatansatte, hvilket fik den betydning, at reguleringsordningen gav en negativ udmøntning i Se notat om Reguleringsordningen på Det foreliggende resultat indeholder betaling af denne gæld, men betyder samtidigt, at der ikke kommer centrale lønstigninger i Til gengæld kommer der igen centrale lønstigninger fra For at enderne har kunnet mødes, har man på begge sider af forhandlingsbordene måtte slække på væsentlige krav. Fra organisationernes side var det primært krav vedrørende arbejdsmiljø og tryghed, der måtte opgives. Arbejdsgiverne måtte opgive krav om øget arbejdstid samt krav om individuelle forhandlinger. Resultatet vurderes som det bedst opnåelige under de givne omstændigheder med fortsat økonomisk krise og store besparelsesrunder på de offentlige arbejdspladser. Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler derfor medlemmer at stemme JA til resultatet. Se Hovedbestyrelsens anbefaling vedrørende overenskomstresultatet 2011 på Gennemgang af OK11-resultatet Generelt [ 3 ]

4 02 Det statslige Generelle lønstigninger I 2011 bruges 1,48 % af rammen til at afbetale den gæld vi skyldte fra forhandlingernes start. Gælden er opstået for at undgå, at offentligt ansatte blev sat ned i løn her pr. 1. april.2011, hvor reguleringsordningen på det statslige ville have været negativ. Overenskomstmidlerne for 2011 går således til at bringe os fra minus til nul. I 2012 gives en generel lønforbedring på 1,70 %. Dette er inklusiv den forventede udmøntning fra reguleringsordningen på ca. 0,03 %. Lønforbedringen på de forventede i alt 1,70 % udmøntes med virkning fra den 1. april De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. AC-Lønskalaen Der var ikke på statens afsat midler til forhandling ved de enkelte overenskomstborde. Der sker derfor ingen lønforbedringer på AC s basislønskala indenfor statens. Lønskalaen for Bibliotekarforbundets tjenestemænd Der var ikke på statens afsat midler til forhandling ved de enkelte overenskomstborde. Bibliotekarforbundet har forhandlet spørgsmålet med arbejdsgiverne, men der var desværre ikke mulighed for at aftale nogen former for lønforbedringer. Der sker derfor ingen lønforbedringer for Bibliotekarforbundets tjenestemandsansatte i staten. Tjenestemænd i øvrigt Til tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, ydes et engangsbeløb på 15 % af den pensionsgivende løn ved pensionering. Aftalen har virkning for tjenestemænd, som den 1. januar 2019 eller senere, har optjent 37 års pensionsalder. Optjening sker for hvert kvartals tjeneste efter, at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Førtidspensionsfradraget for tjenestemænd hæves den 1. januar Eksempelvis hæves fradraget fra 10 % til 17 %, hvis man vælger at gå på pension som 60-årig. Reguleringsordning Reguleringsordningen for det statslige videreføres uændret. Reguleringsordningen sikrer en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og på det offentlige. Seniorbonus Retten til seniorbonus ophører med udgangen af året Den nuværende ordning fra OK08 er en midlertidig ordning finansieret af trepartsmidlerne. Seniorer i øvrigt Den hidtidige bestemmelse om, at frivillige fratrædelsesordninger som udgangspunkt kun kunne indgås for ansatte på 60 år eller derover, ophæves. Aftaler om frivillig fratræden kan derfor principielt indgås uanset alder. Gennemgang af OK11-resultatet Det statslige [ 4 ]

5 Det statslige Nye lønsystemer Det er fortsat forventningen, at der forhandles og aftales tillæg en gang årligt. Finansministeren har i forbindelse med indgåelsen af overenskomstresultatet tilkendegivet, at han finder, at der med dette resultat er skabt større plads til den lokale løndannelse. Det er endvidere aftalt, at forsøgsordningen med fleksible forhandlingsregler videreføres som forsøgsordning i overenskomstperioden BA-uddannelsen på Syddansk Universitet Den nye bacheloruddannelse fra Syddansk Universitet, BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation omfattes af overenskomsten. Bachelorerne indplaceres på trin 1-5 på lige fod med øvrige bachelorer. Det informationsvidenskabelige Akademi Stillingsstrukturen ved Det informationsvidenskabelige Akademi genforhandles i overenskomstperioden. Bibliotekarforbundet inddrages direkte i disse forhandlinger. ATP-bidrag ATP-bidraget forhøjes indenfor AC s forhandlings pr. 1. januar 2012 fra sats E (2.462,40 kr. om året) til ny sats F (2.851,20 kr. om året). Der vil være tale om en stigning i det årlige bidrag på 388,80 kr. 2/3 af ATP-bidraget dækkes af arbejdsgiveren. Det regionale Der er tale om en videreførelse af det ATP-projekt, der startede ved OK08 og som har til hensigt at bringe alle op på ATP-sats A. Sats A er den højeste ATP-sats og udgør kr. årligt. Denne sats svarer til bidraget på det private. Gruppelivsordning Pr. 1. april 2011 forbedres gruppelivsordningen. Forsikringssummen ved død forhøjes fra kr. til kr. Forsikringssummen til børn under 21 år forhøjes fra kr. pr. barn til kr. Som noget nyt udbetales endvidere en forsikringssum på kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. Kompetenceudvikling Der videreføres midler over de næste to år til kompetenceudvikling. 80 mio. kr. videreføres til Kompetencefonden til at støtte individuelle kompetenceudviklingsforløb, og 40,8 mio. kr. videreføres til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Adgangen til kompetencemidlerne gøres enklere og mere gennemskuelig. Arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling på statens arbejdspladser understøttes af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK, tidligere SCKK). Øvrige ændringer Der er aftalt forenkling af regler for jubilæumsgratiale, og der bliver mulighed for at fastsætte et højere gratiale lokalt. Samarbejdsaftalen ajourføres som følge af ændringer i lovgivningen om sygdom og arbejdsmiljø. Gennemgang af OK11-resultatet Det statslige [ 5 ]

6 03 Det kommunale Generelle lønstigninger I 2011 bruges 1,23 % af rammen til at afbetale den gæld vi skyldte fra forhandlingernes start. Gælden er opstået for at undgå, at offentligt ansatte blev sat ned i løn i Overenskomstmidlerne for 2011 går således til at bringe os fra minus til nul. I 2012 gives en generel lønforbedring på i alt 2,65 %. Dette er inklusiv den forventede udmøntning fra reguleringsordningen. Den generelle lønforbedring udgør således 1,81 % pr. 1. januar 2012 og 0,84 % pr. 1. oktober 2012 begge tal inklusiv forventet udmøntning fra reguleringsordningen. De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. AC-lønskalaen Der er aftalt forbedring af AC s basislønskala, trin 7 og 8 samt på grundlønnen for special- og chefkonsulenter med i alt 900 kr. årligt ( niveau). Dette svarer til kr. årligt ( niveau) + pension. Lønskalaen for tjenestemænd Det er ved Bibliotekarforbundets forhandlinger med KL aftalt, at grundlønnen pr. 1. januar 2012 forhøjes for følgende grupper: Bibliotekarer: Grundlønnen forhøjes fra trin kr.( niveau) til trin 25. Bibliotekarer på Frederiksberg: Grundlønnen forhøjes fra trin kr. ( niveau) til trin 28. Specialister på nuværende grundløn 36: Grundlønnen forhøjes fra trin kr. ( niveau) til trin 37. Grundlønsforbedringer for ovennævnte grupper sker mod, at nuværende tillæg på kr. ( niveau) ophører pr. 1. januar For grupper på øvrige grundlønsindplaceringer er indplaceringen uændret. Tjenestemænd i øvrigt Til tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, ydes et engangsbeløb på 15 % af den pensionsgivende løn ved pensionering. Aftalen har virkning for tjenestemænd, som den 1. januar 2019 eller senere har optjent 37 års pensionsalder. Optjening sker for hvert kvartals tjeneste efter, at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Førtidspensionsfradraget for tjenestemænd hæves den 1. januar Eksempelvis hæves fradraget fra 10 % til 17 %, hvis man vælger at gå på pension som 60-årig. Reguleringsordning Reguleringsordningen videreføres men ændres, således at det fremover kun vil være lønudviklingen for kommunalt ansatte, der indgår i beregningsgrundlaget. Tidligere indgik også lønudvikling for regionalt ansatte. Gennemgang af OK11-resultatet Det kommunale [ 6 ]

7 Det kommunale Seniordage Seniordagene videreføres for alle kommunalt ansatte også efter udgangen af Den nuværende ordning fra OK08 er en midlertidig ordning finansieret af trepartsmidlerne, men ordningen bliver nu permanent på det kommunale. Seniordage på det kommunale omfatter: 2 dage i det kalenderår, den ansatte fylder 60 år 3 dage i det kalenderår, den ansatte fylder 61 år og 4 dage i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år. Ret til frivillig forhøjet indbetaling af pension Der er aftalt mulighed for, at en ansat med virkning fra 1. januar 2012 kan få foretaget en forhøjet løbende pensionsindbetaling mod en tilsvarende lønreduktion. Den enkelte kommune fastsætter de nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt valg og evt. omvalg kan foretages. Lokal løndannelse Der er ikke ved de centrale forhandlinger afsat midler til lokal løndannelse men der er stadig mulighed for at forhandle løn lokalt. Aftale om lokal løndannelse opretholdes således, dog i revideret udgave. Det regionale Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (tidligere: sikkerhedsrepræsentanter) Der er aftalt forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med afsked pga. arbejdsmangel (nedskæringer). Opsigelsesvarslet vil nu altid være på mindst 6 måneder uanset tillidsrepræsentantens anciennitet. Forbedringen gælder udelukkende TR og arbejdsmiljørepræsentanter og altså ikke suppleanter eller øvrige medarbejderrepræsentanter. Forliget giver også mulighed for, at der fremover kan aftales funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter. MED/SU Det er aftalt at smidiggøre MED/SU-systement ved at reducere antallet af de obligatoriske emner. Nyt er også at der i MED/SU-systemet skal være drøftelser om strategi, og der bliver pligt til at fastlægge en strategiplan hvert andet år. Rådighedstillæg til bachelorer m.v. Det er aftalt, at bachelorer, AAE ere, bibliotekar DB ere, HA ere og cand.negot er, som er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes rådighedstillæg, med mindre andet aftales lokalt. Rådighedstillægget udgør samme beløb og tildeles efter samme principper, som gælder for rådighedstillæg til øvrige akademikere (kandidater). Ovennævnte gælder for bachelorer m.v., der ansættes pr. 1. januar 2012 eller senere. Til allerede ansatte kan der lokalt optages forhandling om evt. rådighedstillæg. Hvis der ydes rådighedstillæg, kan lønnen sammensættes på ny. Gennemgang af OK11-resultatet Det kommunale [ 7 ]

8 Det kommunale BA-uddannelsen på Syddansk Universitet Den nye bacheloruddannelse fra Syddansk Universitet, BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, omfattes af overenskomsten. Bachelorerne indplaceres på trin 1-5 på lige fod med øvrige bachelorer. Ekstraordinært ansatte Der er enighed om, at kommunerne som arbejdsgivere har en særlig forpligtelse til at sikre et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte. Gennem information og oplysning skal en fælles forståelse for holdningen til beskæftigelse på særlige vilkår fremmes. ATP-bidrag Det er aftalt, at ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2012 fra sats E (2.462,40 kr. om året) til sats A (3.240 kr. om året), svarende til bidraget på det private arbejdsmarked. 2/3 af ATP-bidraget dækkes af kommunen. Tilkaldevikarer Aftalen om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) videreføres uændret i overenskomstperioden. Ikke-faguddannede Bibliotekarer Parterne er enige om, at Overenskomsten for Ikke-Faguddannede Bibliotekarer ophører med virkning fra udgangen af marts Det regionale Nuværende medarbejdere ansat i henhold til denne overenskomst omfattes af de lønstigninger, der er aftalt ved KTO-bordet, og de nuværende medarbejdere bevarer i øvrigt nuværende løn- og ansættelsesvilkår som en personlig ordning. Øvrige ændringer Aftalen om lønstatistik forenkles bl.a. med færre obligatoriske lønstatistikker. Den lokale AKUT-forsøgsordning videreføres i overenskomstperioden. Et periodeprojekt om flere kvinder i ledelse. Gennemgang af OK11-resultatet Det kommunale [ 8 ]

9 04 Det regionale Generelle lønstigninger I 2011 bruges 1,22 % af rammen til at afbetale den gæld, vi skyldte fra forhandlingernes start. Gælden er opstået for at undgå, at offentligt ansatte blev sat ned i løn i Overenskomstmidlerne for 2011 går således til at bringe os fra minus til nul. I 2012 gives en generel lønforbedring på i alt 2,61 %. Udmøntningen sker med en lønstigning på 1,76 % den 1. januar 2012 og en lønstigning på 0,85% den 1. oktober Begge tal inklusiv forventet udmøntning af reguleringsordningen. De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. AC-lønskalaen Der er aftalt forbedring af AC s basislønskala, trin 7 og 8 samt på grundlønnen for special- og chefkonsulenter med i alt 900 kr. årligt ( niveau). Dette svarer til kr. årligt ( niveau.) + pension. Lønskala for tjenestemænd Det er med de regionale arbejdsgivere aftalt, at resultatet af Bibliotekarforbundets forhandlinger med KL overføres til det regionale. Da grundlønsforbedringerne på det kommunale ikke vil komme Bibliotekarforbundets tjenestemænd på det regionale til gavn, forsøger Bibliotekarforbundet netop nu at forhandle en anden form for tillæg til disse igennem. Tjenestemænd i øvrigt Til tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder ydes et engangsbeløb på 15 % af den pensionsgivende løn ved pensionering. Aftalen har virkning for tjenestemænd, som den 1. januar 2019 eller senere har optjent 37 års pensionsalder. Optjening sker for hvert kvartals tjeneste efter, at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Førtidspensionsfradraget for tjenestemænd hæves den 1. januar Eksempelvis hæves fradraget fra 10 % til 17 %, hvis man vælger at gå på pension som 60-årig. Reguleringsordning Reguleringsordningen videreføres som hidtil med et beregningsgrundlag, der i denne overenskomstperiode fortsat dækker både kommuner og regioner. Det er dog aftalt, at såfremt reguleringsordningen videreføres ved OK13, så vil det være som en selvstændig regional reguleringsordning. Seniorbonus Ordningen med seniorbonus videreføres ikke på det regionale efter Den nuværende ordning fra OK08 er en midlertidig ordning finansieret af trepartsmidlerne. Pension Pensionsprocenten for overenskomstansatte hæves med virkning fra 1. januar 2012 fra nuværende 17,5 % til 17,66 %. Gennemgang af OK11-resultatet Det regionale [ 9 ]

10 Det regionale Forhøjelsen er omfattet af fritvalgsordningen og kan således i stedet for udbetales som løn. Herefter vil der være alt i alt 1,26 % af pensionsbidraget, der efter den ansattes eget valg kan udbetales som løn. Ret til frivillig forhøjet indbetaling af pension Der er aftalt mulighed for, at en ansat med virkning fra 1. januar 2012 kan få foretaget en forhøjet løbende pensionsindbetaling mod en tilsvarende lønreduktion. Den enkelte region fastsætter de nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt valg og evt. omvalg kan foretages. Lokal løndannelse Der er fortsat lokal løndannelse i Regionerne. Der er dog ikke afsat midler til lokal løndannelse fra centralt hold, men der er fortsat mulighed for at forhandle tillæg lokalt. Arbejdsmiljørepræsentanter (tidligere: sikkerhedsrepræsentanter) Der er aftalt, at der skal indgås forhåndsaftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter i den enkelte region. MED/SU Det er aftalt at smidiggøre MED/SU-systement ved at reducere antallet af de obligatoriske emner. Endvidere er der enighed om, at HovedMED gennemfører en drøftelse af hvilke emner og indsatsr, der er væsentlige at fokusere på i den kommende periode. Det regionale Rådighedstillæg til bachelorer m.v. Det er aftalt, at bachelorer, AAE ere, bibliotekar DB ere, HA ere og cand.negot er, som er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes rådighedstillæg, med mindre andet aftales lokalt. Rådighedstillægget udgør samme beløb og tildeles efter samme principper, som gælder for rådighedstillæg til øvrige akademikere (kandidater). Ovennævnte gælder for bachelorer m.v., der ansættes pr. 1. januar 2012 eller senere. Til allerede ansatte kan der lokalt optages forhandling om evt. rådighedstillæg. Hvis der ydes rådighedstillæg kan lønnen sammensættes på ny. BA-uddannelsen på Syddansk Universitet Den nye Bacheloruddannelse fra Syddansk Universitet, BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, omfattes af overenskomsten. Bachelorerne indplaceres på trin 1-5. ATP-bidrag Det er aftalt, at ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2012 fra sats E (2.462,40 kr. om året) til sats A (3.240 kr. om året), svarende til bidraget på det private arbejdsmarked. 2/3 af ATP-bidraget dækkes af kommunen. Gennemgang af OK11-resultatet Det regionale [ 10 ]

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rettelse til Overenskomst for akademikere ansat i regioner mv.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rettelse til Overenskomst for akademikere ansat i regioner mv. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 014-12 Rettelse til Overenskomst for akademikere ansat i regioner

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé)

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) 1. Løn generelt 1.1. Generelle lønforhøjelser Lønsatserne ændres ikke i 2011. De nuværende satser blev senest ændret

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav til de kommende forhandlinger

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i regionerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Informations- møde om OK08

Informations- møde om OK08 Informations- møde om OK08 Februar 2008 Velkomst og indledning v/ Lisbeth Lollike Program Velkomst og indledning Økonomi og løn Barsel, barns 2. sygedag, plustid Senior, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 520 årsværk i regionerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15

Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15 Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15 Overenskomsterne OK11 og OK13 blev begge forhandlet i krisetider med resultater der indholdsmæssigt havde meget lidt at byde på. Samtidig viser beregninger

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4 1. HVEM ER OMFATTET

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere