Gennemgang af OK13-resultatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af OK13-resultatet"

Transkript

1 Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13

2 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det kommunale område...7 Det regionale område Gennemgang af OK13-resultatet : Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område er udgivet i trykt form af Bibliotekarforbundet i marts Layout: Niels Bergmann, Bibliotekarforbundet. Redaktionen afsluttet den 25. marts Læs mere om overenskomstforhandlingerne på [ 2 ]

3 Indledning Dette hæfte rummer en gennemgang af resultatet af overenskomstforhandlinger 2013 (OK13) på hele det kommunale område, hele det regionale område samt på AC s statslige overenskomstområde. Resultater på det statslige tjenestemandsområde er ikke medtaget, idet forhandlingerne herom er en del af de forhandlinger, der p.t. foregår i Forligsinstitutionen. Resultatet gennemgås med hovedvægt på de resultater, der har betydning for Bibliotekarforbundets medlemmer, og hæftet danner således baggrund for den vejledende urafstemning blandt forbundets offentligt ansatte medlemmer. Det samlede aftaleresultat (minus resultatet for Bibliotekarforbundets statslige tjenestemænd) sættes i skrivende stund til vejledende urafstemning med den bemærkning, at KTO s repræsentantskab endnu ikke har taget stilling til en godkendelse af KTO-resultatet. Skulle der mod forventning, senere foretages ændringer i KTO-resultatet, vil AC s bestyrelse tage stilling til om ændringerne er af så væsentlig betydning, at resultatet på ny bør forelægges organisationerne til stillingtagen. (Skulle KTO-resultatet blive godkendt uændret som forudsat - forud for igangsættelse af urafstemningen vil teksten i denne pjece således fortsat være dækkende). Der er forhandlet vilkår på følgende tre områder: Vilkår for ansatte i staten er forhandlet med Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen. Vilkår for ansatte i kommunerne er forhandlet med KL. Vilkår for ansatte i regionerne er forhandlet med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). På alle områder er der indgået en 2-årig overenskomstperiode, der gælder fra 1. april 2013 frem til 31. marts Ny overenskomst skal således forhandles forud for den 1. april Der har - ligesom ved forhandlingerne i været tale om indgåelse af et overenskomstresultat under meget vanskelige vilkår. Udgangspunktet har været en offentlig sektor præget af nedskæringer, forringelser og bortfald af stillinger. Samtidig har overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2012 også sat yderst snævre rammer for forhandlingerne på det offentlige område. Bibliotekarforbundets vejledende urafstemning løber fra torsdag den 4. april til onsdag den 17. april Herefter vil hovedbestyrelsen træffe endelig afgørelse om Bibliotekarforbundets holdning til resultatet. Vi offentliggør resultatet af vejledende urafstemning offentliggøres på den 17. april 2013 om eftermiddagen. Med venlig hilsen Bibliotekarforbundet Alle offentligt ansatte medlemmer er stemmeberettigede Selv om resultatet i denne pjece ikke dækker de statslige tjenestemænd, har alle Bibliotekarforbundets medlemmer (inklusiv de statslige tjenestemænd) mulighed for at stemme om resultatet. Dette jvf. afstemningsreglerne i den indgåede forhandlingsaftale på AC s område. Når der senere skal stemmes om det statslige tjenestemandsresultat vil det samme være gældende: Her får alle medlemmer også mulighed for at afgive deres stemme. [ 3 ]

4 Det statslige område CFU-forliget er ikke endeligt, idet forhandlingerne videreføres i forligsinstitutionen. Resultatet af dette statslige forlig er således kun medtaget her, hvor det er aftalt, at resultatet overføres til AC-overenkomstområdet. CFU-resultatet kommer således til vejledende urafstemning senere. Generelle lønstigninger For hele den to-årige overenskomstperiode er der aftalt lønstigninger på i alt 1,62 %. Udmøntning af reguleringsordningen i samme periode forventes at blive -0,52 %, således at den samlede lønforbedring forventes at blive 1,10 % i perioden. I 2013 gives der en generel lønforhøjelse svarende til 0,82 %, men da vi ved forhandlingernes start skyldte 0,82 % (negativ udmøntning af reguleringsordningen), anvendes lønstigningen til at betale af på gælden, så resultatet bliver en lønstigning på 0 kr. I 2014 gives en generel lønforbedring på 0,80 %. Samtidig forventes en udmøntning via reguleringsordningen på 0,30 %. Lønforbedringen på de forventede 1,10 % udmøntes med virkning fra 1. april De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. Reguleringsordningen Reguleringsordningen for det statslige område videreføres uændret. Reguleringsordningen sikrer en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og på det offentlige område. AC-Lønskalaen Der var ikke på statens område afsat midler til forhandling ved de enkelte overenskomstborde. Der sker derfor ingen lønforbedringer på AC s basislønskala indenfor statens område. Pensionsforhold Depotsikring Det kan i den enkelte kollektive pensionsordning bestemmes, at der til ordningen er knyttet depotsikring. Ved depotsikring forstås, at medlemmets depot udbetales til nærmeste pårørende, hvis medlemmet dør før pensioneringstidspunktet. I en pensionsordning uden depotsikring tilfalder depotet fællesskabet ved et medlems død før pensioneringstidspunktet. Det forventes, at det implementeres af PFA kort før sommerferien. Delpension Der gives mulighed for at lægge produktet delpension ind i de kollektive pensionsaftaler, herunder Bibliotekarernes pensionsaftale med PFA. Delpension er en mulighed for at gå ned i tid betalt af den enkeltes pensionsopsparing. Indgår man en aftale om delpension, er man stadig fuldt omfattet af AC-overenskomsten, herunder pensionsbestemmelserne. Introduktionsstillinger Den eksisterende AC-praktikantordning revitaliseres med henblik på at bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender. Ordningen ændrer i den forbindelse navn til Introduktionsstillinger. Introduktionsstillinger skal opslås offentligt, og der er ikke længere krav om merbeskæftigelse. Ansættelse i introduktionsstillinger er tidsbegrænset til 1 år. Alle akademikere [ 4 ]

5 med mindst 1 års ledighed kan ansættes i introduktionsstillinger. indgås mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten. Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere. Samtidig forudsætter ansættelsen, at der afsættes tilstrækkelig tid til uddannelse og oplæring, som står i rimeligt forhold til lønreduktionen. Da der er tale om uddannelsesstillinger, udgør lønnen og pensionen 80% af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Man kan ikke få centralt aftalte tillæg, men lokale tillæg kan aftales. Lønanciennitet fra tidligere beskæftigelse medregnes ikke ved ansættelse i introduktionsstillinger, men ved efterfølgende ansættelse medregnes lønanciennitet optjent gennem ansættelse i introduktionsstilling på lige fod med almindelig ansættelse. Alle kandidatuddannelser omfattes af ACoverenskomsten Dækningsområdet for overenskomsten for akademikere udvides med de kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en professionsuddannelse, fx som sygeplejerske. Aftalen betyder, at stort set alle nye kandidatuddannelser fremover hører under AC s dækningsområde. Fleksible forhandlingsregler Der har siden 2005 været aftalt forsøg med fleksible (individuelle) lønforhandlinger. I forbindelse med OK13 har parterne aftalt, at forsøg gøres permanet. Ordningen giver mulighed for, at det mellem den lokale ledelse og de stedlige tillidsrepræsentanter kan aftales, at personlige tillæg indgås på grundlag af konkret lønforhandling direkte mellem leder og medarbejder. Fravigelse af overenskomsten Adgang til at fravige overenskomsten gøres permanent. Det betyder, at det kan aftales, at der lokalt sker fravigelser af overenskomstens øvrige bestemmelser. En sådan aftale [ 5 ] Tillid og samarbejde Parterne ønsker i fællesskab i overenskomstperioden at øge fokus på tillid og samarbejde, herunder social kapital, faglighed, kvalitet og godt psykisk arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser. Parterne har på denne baggrund aftalt at iværksætte et fælles projekt med fokus på at indsamle viden og erfaringer fra forskning og best practice på området, herunder viden om effekten af indsatser for tillid og samarbejde, og hvad der virker i praksis. På baggrund af erfaringer fra projektet får Samarbejdssekretariatet til opgave at sætte særligt fokus på, hvorledes samarbejdsudvalgene kan arbejde med at fremme tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser. Tillidsrepræsentanter De statslige arbejdspladser er under stadige forandringer, herunder oprettelse af institutioner, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Parterne har drøftet, at det kan have konsekvenser for tillidsrepræsentanternes daglige virke. I cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv., vil der derfor tilføjes en bemærkning om, at der, i situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Det er ligeledes aftalt, at der desuden kan være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget

6 for tillidsrepræsentantopgaver, herunder transporttid mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stilling, som vedkommende er ansat i. Tryghed og kompetenceudvikling Parterne er enige om at styrke deres fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten. Der vil således fortsat være afsat betydelige midler til kompetenceudvikling. Statens Center for Kompetenceudvikling erstattes af et partsfælles sekretariat Kompetencesekretariatet med en fokuseret styring- og udvalgsstruktur. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) videreføres, og der afsættes i alt 25 mio kr. årligt til tværgående fokusog indsatsområder indenfor omstilling og organisatorisk udvikling, samt til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder som på AC-området f.eks. er kampagne for og støtte til introduktionsstillinger (se ovenfor). Aftalen om Statens Center for Kompetenceudvikling erstattes af aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling. Organiseringen vil fremover bestå af en styregruppe, et kompetenceudvalg og et kompetencesekretariat. Afskedigelser i forbindelse med større omstillinger Parterne har drøftet den problemstilling, at medarbejdere som er afskediget, mens deres opsigelsesvarsel løber, oplever, at der slås ledige stillinger op på institutionen. Finansministeriet har tilkendegivet, at man i sin rådgivningsvirksomhed overfor ministerier og styrelser vil være opmærksom på cirkulærebemærkningerne til AC-overenskomsten, hvoraf det fremgår, at det henstilles, at institutionerne ved ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, f.eks. på grund af rationaliseringer, omlægninger m.v. Aftalen om Kompetencefonden videreføres og der afsættes i alt 33 mio. kr. årligt. [ 6 ]

7 Det kommunale område Generelle lønstigninger For hele den to-årige overenskomstperiode er der aftalt lønstigninger på i alt 1,97 %. Udmøntning af reguleringsordningen i samme periode forventes at blive -0,06 %, således at den samlede lønforbedring forventes at blive 1,91 % i perioden. Forbedringerne fordeles således i perioden: 1. april 2013 udmøntes en generel lønforhøjelse på 0,50 % 1. oktober 2013 udmøntes en generel lønforhøjelse og en udmøntning af reguleringsordningen på i alt 0,20 % 1. april 2014 udmøntes en generel lønforhøjelse på 0,50 % 1. oktober 2014 udmøntes en generel lønforhøjelse og udmøntning af reguleringsordningen på i alt 0,71 % De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. Reguleringsordningen Reguleringsordningen for det kommunale område videreføres uændret. Reguleringsordningen sikrer en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og på det offentlige område. Lønskalaen for Bibliotekarforbundets tjenestemænd Der er ved Bibliotekarforbundets forhandlinger med KL aftalt, at der pr. 1. januar 2014 sker følgende yderligere lønforbedringer: Bibliotekarer: Grundlønstrin 25 forhøjes fra trin 25 til ( niveau) Bibliotekarer på Frederiksberg: Grundlønstrin 28 forhøjes fra trin 28 til trin ( niveau) Mellemledere på trin : Grundlønnen forhøjes fra trin ( niveau) til trin 37 Pensionsforhold Pensionsprocent for overenskomstansatte Den nuværende pensionsprocent på 17,5 % forhøjes med 0,32 % til 17,82 % med virkning fra 1. januar De 0,32 % pension kan veksles til løn, således at der i alt pr kan veksles 1,42 % af den samlede pensionsprocent på 17,82 % til løn. Delpension Der gives mulighed for at lægge produktet delpension ind i de kollektive pensionsaftaler, herunder Bibliotekarernes pensionsaftale med PFA. Delpension er en mulighed for at gå ned i tid betalt af den enkeltes pensionsopsparing. Indgår man en aftale om delpension, er man stadig fuldt omfattet af AC-overenskomsten, herunder pensionsbestemmelserne. Aftale om førtidspension for tjenestemænd For tjenestemænd, der er født inden d og fratræder den 1. januar 2019 eller senere nedsættes egenpensionen med et fradrag på 1 % ved fratræden som 65- eller 66-årig, når dette sker tidligere end den pågældendes folkepensionsalder. Pensionsprocent for tjenestemænd (den supplerende pensionsordning) Den nuværende pensionsprocent på 17,5 % forhøjes med 0,32 % til 17,82 % med virkning fra 1. januar Introduktionsstillinger Der indføres med virkning fra 1. april 2013 mulighed for oprettelse af såkaldte introduktionsstillinger for akademikere, herunder særligt dimittender, der har været ledige i mindst 1 år. [ 7 ]

8 Introduktionsstillinger skal opslås offentligt, og der er ikke krav om merbeskæftigelse. Ansættelse i introduktionsstillinger er tidsbegrænset til 1 år. Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere. Samtidig forudsætter ansættelsen, at der afsættes tilstrækkelig tid til uddannelse og oplæring, som står i rimeligt forhold til lønreduktionen. Da der er tale om uddannelsesstillinger, udgør lønnen og pensionen 80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Man kan ikke få centralt aftalte tillæg, men lokale tillæg kan aftales. Lønanciennitet fra tidligere beskæftigelse medregnes ikke ved ansættelse i introduktionsstillinger, men ved efterfølgende ansættelse medregnes lønanciennitet optjent i introduktionsstillingen. Alle kandidatuddannelser omfattes af ACoverenskomsten Dækningsområdet for overenskomsten for akademikere udvides med de kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en professionsuddannelse. Aftalen betyder, at stort set alle nye kandidatuddannelser fremover hører under AC s dækningsområde. Individuel forhandling for ansatte Forsøgsordningen fra OK-11 for special- og chefkonsulenter jf. 10 stk. 6 i overenskomsten, udvides til at gælde alle medarbejdere omfattet af overenskomsten. En tilsvarende forsøgsordning har Bibliotekarforbundet aftalt for tjenestemandsgruppen. Forsøgsordningen kræver, at der forlods indgås en aftale mellem tillidsrepræsentant og arbejdsgiver, der efterfølgende skal godkendes af Bibliotekarforbundet. Ordningen giver den enkelte medarbejder mulighed for selv at forhandle sin løn med arbejdsgiveren. Den ansatte kan vælge at lade sig bistå af tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal dog fortsat forhandle løn i forbindelse med en ny ansættelse. [ 8 ] Plustid Som forsøg indføres mulighed for, at den enkelte medarbejder selv kan indgå aftale om højere individuel arbejdstid op til 42 timer pr. uge, uden at der (som tidligere) først er indgået en tiltrædelsesaftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Aftaler om plustid skal fortsat være frivillige mellem arbejdstager og arbejdsgiver og kan først indgås efter 3 måneders ansættelse. Gammelt lønsystem for overenskomstansatte akademikere afskaffes Gammelt lønsystem for akademikere afskaffes og personer overføres til basislønsystemet pr. 1. januar Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer Tilkaldevikaraftalen (Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer) ophører som selvstændig aftale, men aftaleindholdet bevares uændret og flyttes til AC-overenskomstens protokollat om bibliotekarer. Kompetenceudvikling Bestemmelser om kompetenceudvikling suppleres med en bemærkning om, at der i kompetenceplanen kan indgå en karriereplan, evt. et tilbud om karriereafklaring. MED- og SU-området På MED- og SU-området har parterne aftalt, at der gennemføres et projekt vedrørende fælles partsrådgivning, der skal understøtte det lokale MED-samarbejde og rette sig mod hovedudvalget og MED-forhandlingsorganet. Der er aftalt, at varigheden af den fælles grunduddannelse for medarbejdere og ledere, der er valgt til at sidde i SU-/MED, ændres således, at timetallet nu bliver 14,8 timer eller 7,4 timer alt efter om MEDudvalget varetager arbejdsmiljøfunktionen eller ej. Disse ændringer i grunduddannelsen træder i kraft 1. januar 2015.

9 AKUT-midlerne Vedrørende AKUT-midler (midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter) er det aftalt, at AKUT-bidraget pr. 1. april 2013 forhøjes fra 34,9 øre til 35,4 øre og pr. 1. april 2014 til 35,7 øre. Parterne er endvidere enige om, at forsøgsordningen vedrørende afsættelse af AKUT-midler til lokale formål i kommunerne gøres permanent. Der afsættes fortsat 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til disse lokale formål. [ 9 ]

10 Det regionale område Generelle lønstigninger For hele den to-årige overenskomstperiode er der aftalt lønstigninger på i alt 1,97 %. Udmøntning af reguleringsordningen i samme periode forventes at blive -0,05 %, således at den samlede lønforbedring forventes at blive 1,92 % i perioden. Forbedringerne fordeles således i perioden: 1. april 2013 udmøntes en generel lønforhøjelse på 0,50 % Pensionsforhold Pensionsprocent for overenskomstansatte Den nuværende pensionsprocent på 17,66 % forhøjes med 0,3 1% til 17,97 % med virkning fra 1. januar De 0,31 % pension kan veksles til løn, således at der i alt pr kan veksles 1,57 % af den samlede pensionsprocent på 17,97 % til løn. 1. oktober 2013 udmøntes en generel lønforhøjelse og en udmøntning af reguleringsordningen på i alt 0,21 % 1. april 2014 udmøntes en generel lønforhøjelse på 0,50 % 1. oktober 2014 udmøntes en generel lønforhøjelse og udmøntning af reguleringsordningen på i alt 0,71 % De generelle lønstigninger gives til såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. Reguleringsordningen Reguleringsordningen for det regionale område videreføres baseret på et regionalt datagrundlag. Reguleringsordningen sikrer en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og på det offentlige område. Lønskalaen for Bibliotekarforbundets tjenestemænd Der er ved Bibliotekarforbundets forhandlinger med RTLN aftalt, at regioner pr. 1. januar 2014 følger det kommunale tjenestemandsresultat. Dette resultat vil på det regionale område betyde flg.: Mellemledere på trin : Grundlønnen forhøjes fra trin ( niveau) til trin 37. [ 10 ] Pensionsprocent for tjenestemænd (den supplerende pension) Den nuværende pensionsprocent på 17,66 % forhøjes med 0,31 % til 17,97 % med virkning fra 1. januar Delpension Der gives mulighed for at lægge produktet delpension ind i de kollektive pensionsaftaler, herunder Bibliotekarernes pensionsaftale med PFA. Delpension er en mulighed for at gå ned i tid betalt af den enkeltes pensionsopsparing. Indgår man en aftale om delpension, er man stadig fuldt omfattet af AC-overenskomsten, herunder pensionsbestemmelserne. Aftale om førtidspension for tjenestemænd For tjenestemænd, der er født inden d og fratræder den 1. januar 2019 eller senere nedsættes egenpensionen med et fradrag på 1 % ved fratræden som 65- eller 66-årig, når dette sker tidligere end den pågældendes folkepensionsalder. Introduktionsstillinger Der indføres med virkning fra 1. april 2013 mulighed for oprettelse af såkaldte introduktionsstillinger for akademikere, herunder særligt dimittender, der har været ledige i mindst 1 år. Introduktionsstillinger skal opslås offentligt, og der er ikke krav om merbeskæftigelse. Ansættelse i introduktionsstillinger er tidsbegrænset til 1 år.

11 Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere. Samtidig forudsætter ansættelsen, at der afsættes tilstrækkelig tid til uddannelse og oplæring, som står i rimeligt forhold til lønreduktionen. Da der er tale om uddannelsesstillinger, udgør lønnen og pensionen 80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Man kan ikke få centralt aftalte tillæg, men lokale tillæg kan aftales. Lønanciennitet fra tidligere beskæftigelse medregnes ikke ved ansættelse i introduktionsstillinger, men ved efterfølgende ansættelse medregnes lønanciennitet optjent i introduktionsstillingen. Alle kandidatuddannelser omfattes af ACoverenskomsten Dækningsområdet for overenskomsten for akademikere udvides med de kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en professionsuddannelse. Aftalen betyder, at stort set alle nye kandidatuddannelser fremover hører under AC s dækningsområde. Individuel forhandling for ansatte Forsøgsordningen fra OK-11 for special- og chefkonsulenter jf. bilag 3 til den regionale overenskomst, udvides til at gælde alle medarbejdere omfattet af overenskomsten. Dette indføres som ny 9, stk. 3 i overenskomsten. Forsøgsordningen kræver, at der forlods indgås en aftale mellem tillidsrepræsentant og arbejdsgiver, der efterfølgende skal godkendes af Bibliotekarforbundet. Ordningen giver den enkelte medarbejder mulighed for selv at forhandle sin løn med arbejdsgiveren. Den ansatte kan vælge at lade sig bistå af tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal dog fortsat forhandle løn i forbindelse med en ny ansættelse. Plustid Som forsøg indføres mulighed for, at den enkelte medarbejder selv kan indgå aftale om højere individuel arbejdstid op til 42 timer pr. uge, uden at der (som tidligere) først er indgået en tiltrædelsesaftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Aftaler om plustid skal fortsat være frivillige mellem arbejdstager og arbejdsgiver og kan først indgås efter 3 måneders ansættelse. Kompetenceudvikling Bestemmelser om kompetenceudvikling suppleres med en bemærkning om, at der i kompetenceplanen kan indgå en karriereplan, evt. et tilbud om karriereafklaring. MED- og SU-området Der er aftalt, at varigheden af den fælles grunduddannelser for medarbejdere og ledere, der er valgt til at sidde i SU-/MED, ændres således, at timetallet nu bliver 14,8 timer eller 7,4 timer alt efter om MEDudvalget varetager arbejdsmiljøfunktionen eller ej. Disse ændringer i grunduddannelsen træder i kraft 1. januar AKUT-midlerne Vedrørende AKUT-midler (midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter) er det aftalt, at AKUT-bidraget pr. 1. april 2013 forhøjes fra 34,9 øre til 35,4 øre og pr. 1. april 2014 til 35,7 øre. [ 11 ]

12 Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav til de kommende forhandlinger

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN IDA/Ddl FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i regionerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 009-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.18@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2018 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE

PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Bilag C PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE SAMARBEJDE Et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i udviklingen

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere Resultatpapir om fornyelse fra 1. april 2008 af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere (HK) Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og HK/STAT afsluttet den 27. februar

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere