Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service"

Transkript

1 Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe, som siden efteråret 2012 har fulgt forberedelsen og implementeringen. Målingen er gennemført dels som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alt teknisk servicepersonale og relevante ledere, dels som et fokusgruppeinterview med 14 repræsentativt udvalgte deltagere. Endvidere er der trukket sygefraværs og regnskabstal for området. Referencegruppen ønsker i særlig grad at henlede opmærksomheden på følgende erfaringer: Organisationsændringen den 1. maj 2014 indebar både omorganisering og harmonisering af teknisk serviceområdet. Det primære formål har været harmonisering i form af teknisk servicedækning af alle bygninger og en tilstræbt ensartet ressourcetildeling i distrikterne. Midlet til realisering af dette har været omorganisering, så en teknisk servicemedarbejder ikke længere dækker én institution, men indgår i et tværfagligt team. Overordnet set er den ny organisation er kommet godt i gang i de 22 selvstyrende team i de 21 distrikter. Der er et godt kollegialt samarbejde i teamene, og der er en god gensidig forståelse af opgaven mellem teamene og de lokale ledere. Der er overvejende en god forståelse af, at fokus i de nyetablerede team hovedsageligt skal være på de opgaver, der skal løses, og kun i mindre grad på de bygningsarealer, som var grundlaget for ressourcefordelingen til distrikterne. Den ny organisation er fortsat relativt ny og de harmoniserede lokale arbejdsgange ikke helt indarbejdet i alle distrikter endnu. Det tekniske servicepersonale kommer fra forskellige fagområder og har bidraget med forskellige kulturer til de nye team. Det vil typisk tage tid at harmonisere disse kulturforskelle. Af væsentlig betydning for omorganiseringens succes er dels graden af dialog og forventningsafstemning mellem distriktslederen og de øvrige ledere i det enkelte distrikt, dels graden af uddelegeret kompetence til den tekniske team og serviceleder i forhold til daglig drift. Harmoniseringen af teknisk serviceområdet har betydet, at de eksisterende ressourcer (samt ca. 5 årsværk fra områder, der tidligere ikke systematisk var dækket af teknisk service) er blevet spredt ud over alle bygninger. Det opleves således flere steder, at den faktiske bemanding efter 1. maj 2014 har ført til et fald i serviceniveauet. endvidere opleves det generelt, at indførelsen af team og distrikter har medført et større transportbehov, som ikke fuldt ud er dækket af overhead og opstartsmidler. Det er fra flere sider oplevet utilfredsstillende, at der forud for omorganiseringen alene er udarbejdet en kortfattet og overordnet beskrivelse af de forskellige funktioner, som går igen i distrikterne. Der efterlyses således en mere klar ansvars og kompetencebeskrivelse. På baggrund af disse erfaringer ønsker referencegruppen, at den nuværende organisation med 22 selvstyrende team i 21 distrikter fortsætter i hovedtræk, indtil der gennemføres en egentlig evaluering på et bredere erfaringsgrundlag omkring 1. maj 2016, når den ny organisation har fungeret i to år. Hvor hovedparten af tilbagemeldingerne i denne temperaturmåling har fokuseret på harmonisering, vil selve organiseringen formentlig kunne vurderes mere præcist i 2016; 1

2 at der gives mulighed for, at distrikterne efter indbyrdes dialog og gensidig aftale kan slå sig helt eller delvist sammen, hvor lokale hensyn måtte tale for, f.eks. i tilfælde af meget små distrikter, eller hvor institutioner er delt imellem flere distrikter. Aftale om vikardækning ved sygdom eller ferie kan ligeledes aftales lokalt med selvejende institutioner i distriktet; at der i kredsen af distriktsledere reserveres et møde til drøftelse gode erfaringer med styring af teknisk serviceopgaven i de enkelte distrikter samt fastlæggelse af den ønskede fælles ansvars og kompetencebeskrivelse. 2

3 Bilag 1: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse af omorganisering af teknisk service Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden 28. januar 11. februar personer har svaret, hvilket giver en svarprocent på teknisk servicemedarbejdere, 22 team og serviceledere, 16 ledere af servicedistrikter samt 73 øvrige institutionsledere har deltaget i undersøgelsen. Det tekniske servicepersonale og distrikts /institutionslederne er ikke anmodet om at erklære sig enig/uenig i de samme spørgsmål. Disse lyder: Teknisk servicepersonale Jeg gør mere brug end tidligere af de særlige kompetencer, jeg har. Jeg indgår i mit team i et fagligt fællesskab, som gør opgaveløsningen bedre. Jeg trives med at have arbejdsopgaver på flere adresser. Jeg har gode kollegaer, der gør det sjovt at gå på arbejde. Der er klare forventninger til det arbejde, jeg skal udføre. Opgaverne bliver løst ligeså effektivt som før omorganiseringen. Distrikts og øvrige ledere: Min institution får samme eller mere teknisk service end før den 1. maj Det er nemt at tilrettelægge arbejdet med teknisk service i distriktet. Det tekniske servicepersonale har været imødekommende over for de ændrede arbejdsforhold. Der er god sammenhæng mellem de ressourcer, min institution har bidraget med, og den service, der bliver leveret. Alt i alt har omorganiseringen af teknisk service været tilfredsstillende. Undersøgelsen statistiske konklusioner, som bygger på figurerne sidst i dette bilag, er følgende: Tilfredsheden 1 er generelt højere blandt det tekniske service personale (43 % 79 %) end blandt lederne (10 % 63 %). Mest enighed er der blandt det tekniske servicepersonale i udsagnene: Jeg har gode kollegaer, der gør det sjovt at gå på arbejde og Der er klare forventninger til det arbejde, jeg skal udføre, mindst i udsagnet Jeg gør mere brug end tidligere af de særlige kompetencer, jeg har. Blandt lederne er der mest enighed i udsagnet Det tekniske servicepersonale har været imødekommende over for de ændrede arbejdsforhold og mindst i udsagnet Der er god sammenhæng mellem de ressourcer, min institution har bidraget med, og den service, der bliver leveret. Blandt det tekniske servicepersonale er tilfredsheden generelt højere blandt team og servicelederne end blandt de menige medarbejdere. Blandt sidstnævnte er tilfredsheden generelt lavere blandt de medarbejdere, som før omorganiseringen var teknisk serviceleder. Blandt de tekniske servicemedarbejdere er tilfredsheden med omorganiseringen ikke i markant grad knyttet op på, hvorvidt medarbejderen er ordinært ansat eller ansat i fleks, skåne eller seniorjob. Dog er tilfredsheden med at arbejde på forskellige adresser og opgaveløsningens effektivitet markant højere blandt sidstnævnte. Blandt lederne er den overordnede tilfredshed med omorganiseringen mindre blandt distriktslederne end blandt øvrige institutionsledere. 1 Tilfredshed defineres som andelen af respondenter, som har svaret enig/helt enig minus andelen, der har svaret uenig/helt uenig. 3

4 Blandt øvrige institutionsledere er der generelt større tilfredshed inden for Dagtilbud og Kultur end inden for Skoler og Job & Velfærd. Teknisk servicepersonale tilfredshedstilkendegivelse. (N=67) 100% 80% 60% 40% 20% I alt teknisk servicepersonale Team og serviceledere Servicemedarbejdere 0% 20% Jeg gør mere brug end tidligere af de særlige kompetencer, jeg har. Jeg indgår i mit team i et fagligt fællesskab, som gør opgaveløsningen bedre. Jeg trives med at have arbejdsopgaver på flere adresser. Jeg har gode kollegaer, der gør det sjovt at gå på arbejde. Der er klare forventninger til det arbejde, jeg skal udføre. Opgaverne bliver løst ligeså effektivt som før omorganiseringen. Note: Tilfredshed defineret som andelen af helt enige og enige minus andelen af helt uenige og uenige. Tekniske servicemedarbejdere tilfredshedstilkendegivelse. (N=45) 100% 80% 60% 40% 20% Heraf tidl. serviceledere Heraf tidl. servicemedarbejdere 0% 20% Jeg gør mere brug end tidligere af de særlige kompetencer, jeg har. Jeg indgår i mit team i et fagligt fællesskab, som gør opgaveløsningen bedre. Jeg trives med at have Jeg har gode kollegaer, arbejdsopgaver på flere der gør det sjovt at gå adresser. på arbejde. Der er klare forventninger til det arbejde, jeg skal udføre. Opgaverne bliver løst ligeså effektivt som før omorganiseringen. Note: Tilfredshed defineret som andelen af helt enige og enige minus andelen af helt uenige og uenige. 4

5 Tekniske servicemedarbejdere tilfredshedstilkendegivelse. (N=45) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Servicemedarbejdere Heraf ordinært ansat Heraf ansat i skåne /fleks /seniorjob 20% 10% 0% Jeg gør mere brug end tidligere af de særlige kompetencer, jeg har. Jeg indgår i mit team i et fagligt fællesskab, som gør opgaveløsningen bedre. Jeg trives med at have arbejdsopgaver på flere adresser. Jeg har gode kollegaer, der gør det sjovt at gå på arbejde. Der er klare forventninger til det arbejde, jeg skal udføre. Opgaverne bliver løst ligeså effektivt som før omorganiseringen. Note: Tilfredshed defineret som andelen af helt enige og enige minus andelen af helt uenige og uenige. Distrikts og institutionsledere tilfredshedstilkendegivelse. (N=89) 100% 80% 60% 40% 20% I alt ledere Distriktsledere Institutionsledere 0% 20% Min institution får samme eller mere teknisk service end før den 1. maj Det er nemt at tilrettelægge arbejdet med teknisk service i distriktet. Det tekniske servicepersonale har Der er god sammenhæng mellem været imødekommende over for de ressourcer, min institution har de ændrede arbejdsforhold. bidraget med, og den service, der bliver leveret. Alt i alt har omorganiseringen af teknisk service været tilfredsstillende. Note: Tilfredshed defineret som andelen af helt enige og enige minus andelen af helt uenige og uenige. 5

6 Institutionsledere tilfredshedstilkendegivelse. (N=73) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% Heraf Skoler Heraf Dagtilbud Heraf Job & Velfærd Heraf Kultur Heraf Øvrige 40% Min institution får samme eller mere teknisk service end før den 1. maj Det er nemt at tilrettelægge arbejdet med teknisk service i distriktet. Det tekniske servicepersonale har været imødekommende over for de ændrede arbejdsforhold. Der er god sammenhæng mellem de ressourcer, min institution har bidraget med, og den service, der bliver leveret. Alt i alt har omorganiseringen af teknisk service været tilfredsstillende. Note: Tilfredshed defineret som andelen af helt enige og enige minus andelen af helt uenige og uenige. 6

7 Bilag 2: Opsamling fra fokusgruppeinterview den 23. februar 2015 Fokusgruppeinterviewet blev afholdt med deltagelse af teknisk servicemedarbejdere, tekniske team og serviceledere, distriktsledere og øvrige institutionsledere i alt 14 personer. To runder med det bedste og det værste ved omorganiseringen dannede grundlag for to timers semistruktureret interview om muligheder og begrænsninger i den ny struktur, afsluttende med deltagernes gode råd til den videre drøftelse. Generelle bemærkninger Godt faktisk samarbejde i distrikterne kollegaer imellem og mellem ledelse og medarbejdere Stor tilfredshed på især kultur og dagtilbudsområdet Teamorganiseringen giver bedre mulighed at dække ind ved sygdom, ferie og lign. Opgavevaretagelsen i det enkelte distrikt er meget bundet op på effektiv distriktsledelse med fokus på opgaven, ikke de tildelte minutter pr. m 2 Udfordring med ældreområdets tilpasning til den ny struktur: Hidtil andre tekniske serviceopgaver end på f.eks. skoleområdet Plejecentrene er høj /velfærdsteknologiske. Tekniske servicemedarbejdere kunne med fordel dække i forhold til centre i andre distrikter Manglende kommunikation, ikke mindst mellem lederne i hvert distrikt, inden igangsættelse af ny struktur. Heller ikke efter 1. maj er ledelse af teknisk serviceopgaven italesat for nye skoleledere Problem at få midlerne især til overhead til at slå til. Den ny struktur giver behov for mere kørsel. Udgifter hertil er ikke indtænkt Problem at midlerne er fordelt efter indvendige m 2. Der er ikke ordentlig tid til udenomsarealer Specifikt problem med rengøring af Løvel Hallen, som ikke er indregnet i ressourcefordelingen Administration af teknisk service er tungt i distrikterne for skoleledere og administrativt personale Stor forskel på grad af delegation af kompetence til de tekniske team og serviceledere Nogle gange gav den gamle struktur bedre mening, f.eks. så nødvendig kørsel i anden sammenhæng blev brugt til tekniske serviceopgaver Manglende afklaring mellem distrikterne og Ejendomme og Energi om 24/7 beredskab Nødkald centralisering mulig og Beredskabet bør indtænkes Ikke nødvendigvis større distrikter, men en bedre fordeling: stor forskel mellem fx plejecentre og skoler Ønske om mere standardiseret beskrivelse af, hvilke opgaver der løses inden for teknisk service Store kulturforskelle fagområderne imellem. Forventningsafstemning har ikke fundet ordentligt sted. Vigtigt at skolelederne har forståelse for behov uden for skoleområdet. Dialog i det enkelte distrikt og imellem distrikterne vigtigere end størrelsen på distrikterne Ønske om formaliseret samarbejde mellem team og selvejende haller, f.eks. dække hinanden af ved sygdom og ferier Eksempler på 1) at en institutionsleder med adresse i to servicedistrikter i det ene aldrig har oplevet bedre service, hvor det i det andet halter; 2) at to distrikter har snakket sammen, så to adresser i to forskellige distrikter serviceres af samme team Oplevet uklarhed for teknisk servicemedarbejderen med både personaleleder og faglig leder Problematik på særligt dagtilbudsområdet, hvor man har betalt for teknisk service, men ikke selv helt kan bestemme, hvordan tiden skal bruges f.eks. til vinterbekæmpelse Tilfredshed med den tværgående funktion med teknisk driftsstøtte. Behov for vikardækning i forhold til daglig drift af f.eks. låse og ventilationssystemer. Kan det aftales lokalt? Fokus på gode medarbejdere giver mindre plads til nogle flexmedarbejdere, der nogle gange vanskeligt kan imødekomme de øgede forventninger til arbejdets udførelse 7

8 Gode råd til den videre proces Ansvars og kompetenceområder skal beskrives mere tydeligt Organiseringen er egentlig ok, men bør gøres mere fleksibel, så man f.eks. undgår opsplitning af institutioner/ledelsesområder mellem to distrikter. Distrikter behøver ikke følge skoledistrikterne Endelig evaluering, som kan foretages på samme måde med spørgeskema og fokusgruppeinterview, bør afvente et halvt eller et helt år Fokus på det positive store forandringer tager tid og skal slå igennem, inden nye igangsættes Økonomien skal hænge sammen forventninger og økonomi er ikke sammenfaldende 8

9 Bilag 3: Sygefraværsstatistik for teknisk servicemedarbejdere, 2013 og 2014 Det samlede sygefravær blandt teknisk servicepersonale har været stigende siden implementeringen af den ny struktur den 1. maj 2015, og har også i 3. og 4. kvartal ligget over samme kvartaler i Det er langtidsfravær (29 dage eller mere), som har betydet et øget sygefravær, idet korttidsfravær (1 28 dage) har ligget under 2013 niveau i hele perioden. Generelt i Viborg Kommune har langtidsfraværet de sidste par år ligget stabilt på ca. halvdelen af det samlede sygefravær. En oversigt over sygefraværet fremgår af følgende figurer: 6,00% Sygefravær i alt 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% ,00% 0,00% Maj juni 3. kv. 4. kv. 2,50% Sygefravær, 1 28 dage 2,00% 1,50% 1,00% ,50% 0,00% Maj juni 3. kv. 4. kv. 4,00% Sygefravær, 29 dage eller mere 3,00% 2,00% ,00% 0,00% Maj juni 3. kv. 4. kv. 9

10 Bilag 4: Økonomi i teknisk servicedistrikterne 2014 Ved omorganiseringen fulgte den faktiske løn med de konkrete medarbejdere over i de nye distrikter. Hertil fik distrikterne ca kr. i årligt opstartsbeløb samt kr. årligt i overhead pr. fuldtidsmedarbejder. Fagområder, som tidligere ikke eller kun i begrænset omfang gjorde brug af teknisk servicemedarbejdere, har i alt bidraget med 2 mio. kr. Af disse er fratrukket den politisk vedtagne besparelse på 0,5 mio. samt et beløb til ansættelse af nye teknisk servicemedarbejdere til dækning af nye områder og ressourceudligning på ca. 1,2 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. er fordelt imellem distrikterne i såkaldt opstartsbeløb. Det fremgår af tabel 1, at der i de otte måneder af 2015, hvor den ny organisation har været i drift, har været et samlet mindreforbrug på ca kr. Dette dækker over en variation fra et merforbrug på knap kr. til et mindreforbrug på ca kr. Sidstnævnte skyldes, at man har valgt at nedlægge en stilling. I det samlede forbrug på 16,8 mio. kr. medgår ikke et beløb på ca. 2 mio. kr. distrikterne fra de takstbaserede institutioner samt lønudgifter til seniorjobbere. Det samlede budget for 2015 er 24,7 mio. kr. samt 3,3 mio. kr. til de takststyrede institutioner. Tabel 1. Regnskab maj december 2014 for teknisk servicedistrikterne (beløb i kr.) Regnskab 2014, Teknisk service = mindreforbrug Budget Forbrug Rest Forbrugs % I alt % Distrikt Bøgeskovskolen % Distrikt Egeskovskolen % Distrikt Rødkærsbro Skole % Distrikt Stoholm Skole % Distrikt Vestfjendsskolen % Distrikt Mønsted Skole % Distrikt Frederiks Skole % Distrikt Karup Skole % Distrikt Møldrup Skole % Distrikt Skals Skole % Distrikt Hammershøj Skole % Distrikt Sødalskolen % Distrikt Ørum Skole % Distrikt Hald Ege Skole % Distrikt Løgstrup Skole % Distrikt Nordre Skole % Distrikt Overlund Skole % Distrikt Søndre Skole % Distrikt Vestervang Skole % Distrikt Houlkærskolen % Distrikt Vestre Skole Øvrige % Distrikt Vestre Skole % Kultur og KaserneØvrige Facility Management % Note: I regnskabet indgår lønudgifter, overhead og opstartsmidler. 10

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 Side 1 af 13 477svar Oversigt Se komplette svar 1. Køn? Dreng 248 Pige 229 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 3. Hvilket område bor du i? Viborg 293 Bjerringbro

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015 Status for folkeskolerne i Viborg Kommune April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Fagligt niveau og spredning... 3 2.1 Fagligt niveau og socioøkonomiske forhold... 5 3. Elevtrivsel... 7 4. Overgang

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

området for teknisk service

området for teknisk service Analyse af mulighederne for reorganisering af området for teknisk service Udarbejdet i februar-maj 2013. Indhold 1. Baggrund for analysen... 3 1.1 Afgrænsning af analysen... 3 1.2 Erfaringer fra andre

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2012/2013 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2009/2010 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2015/2016 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Præstationsvurdering værktøj

Præstationsvurdering værktøj Den vanskeligste del af udviklingssamtalen er formentlig lederens vurdering og tilbagemelding på medarbejderens indsats og udvikling. Medarbejderens forventninger til denne del af samtalen, vil altid være

Læs mere

Mindre sygefravær i Næstved Kommune - et samarbejde mellem Næstved Kommune og Falck Healthcare. MED Hovedudvalget 12. maj 2009

Mindre sygefravær i Næstved Kommune - et samarbejde mellem Næstved Kommune og Falck Healthcare. MED Hovedudvalget 12. maj 2009 Mindre sygefravær i Næstved Kommune - et samarbejde mellem Næstved Kommune og Falck Healthcare MED Hovedudvalget 12. maj 2009 Oplæggets indhold 1. Hvor kom vi fra? 2. Status a) Resultater og data fra det

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Ebbedal

Årsrapport 2009 for Børnehuset Ebbedal Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag Vi har i 2009 haft 3 fælles kommunale resultatkrav og et område specifikt resultatkrav. Alle 3 fælles kommunale er indfriet og det område specifikke er delvist

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Evaluering af ABC-modellen

Evaluering af ABC-modellen Evaluering af ABC-modellen Indledning ABC-modellen blev politisk vedtaget i 2013 (se vedlagte beskrivelse af modellen). Samtidig blev det vedtaget, at modellen skulle midtvejsevalueres efter ca. 1 år og

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Borgermøde den 29.10.14 kl. 19.00-21.00 Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Viborg Gymnasiums hal Præsentation af programmet 19.00 Velkommen v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T

L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A R I N G E R F R A S K O L E - O G Æ L D R E O M R Å D E T Dato: 15.02.2007 UDDRAG FRA PROJEKTBESKRIVELSE LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED UNDER FORANDRING - EVALUERING AF NYE L E D E L S E S F O R M E R P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T S A M T E R F A

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Evaluering af Vestskovens Naturskole. Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune

Evaluering af Vestskovens Naturskole. Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune Evaluering af Vestskovens Naturskole Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune April 2016 Denne evaluering er udarbejdet på baggrund af Glostrup Kommunes budgetaftale for 2016. Her er

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Onsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Onsdag den kl i mødelokale 1 Børnerådet Onsdag den 03.05.06 kl. 19-21 i mødelokale 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side BR1. Forsøg med distriktsledelse Oprettelse af børnehuse...2 BR2. Evaluering af inspirationsseminaret

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Analyserapport vedr. mulighederne for reorganisering af området for teknisk serviceledere

Analyserapport vedr. mulighederne for reorganisering af området for teknisk serviceledere Analyserapport vedr. mulighederne for reorganisering af området for teknisk serviceledere Spørgsmål til afklaring / opmærksomhedspunkter HPU dækket af Anni? Ja! Skabelon til dataindhentelse udarbejdes

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Dialog- og aftalestyring

Dialog- og aftalestyring Dialog- og aftalestyring Plejecenter Hobro Alderdomshjem Plejecenter Myhlenbergparken Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden. Aftale for 2011 Side 1 af 7 Indledning 3 Beskrivelse af plejedistrikt I 4 Indhold

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere