Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 QAASUITSUP KOMMUNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qaasuitsup Kommunia Årsberetning 2009 QAASUITSUP KOMMUNIA"

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA ÅRSBERETNING 2009

2 Indholdsfortegnelse 0.00 FORORD VED BORGMESTER JESS SVANE ÅRSRESULTAT FORBRUGSOVERSIGT 2009 FOR STANDARDKONTI BY FORDELT REGNSKABSTAL SAMLEDE OVERSIGT FRA KONTO 1 TIL ADMINISTRATIONEN UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE DEN KOMMUNALE FORVALTNING KANTINEN IT TVÆRGÅENDE AKTIVITETER TEKNIK OG MILJØ VEJE, BROER, ANLÆG OG TRAPPER M.V RENHOLDELSE, INKL. SNERYDNING LEVENDE RESSOURCER FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER BRANDVÆSEN ØVRIGE TEKNISK VIRKSOMHED ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER REVALIDERING ERHVERVSEJENDOMME KOMMUNALT ERHVERVSENGAGEMENT DET SOCIALE OMRÅDE FRIPLADS FOR BØRN I DAGINSTITUTION DØGNFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE FØRTIDSPENSION UNDERHOLDSBIDRAG OFFENTLIG HJÆLP ANDRE SOCIALE YDELSER ÆLDREFORSORG HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER UNDERVISNING OG KULTUR DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE SKOLEVÆSENET FRITIDSVIRKSOMHED BIBLIOTEKSVÆSEN MUSEER FORSKELLIGE KULTURELLE OG OPLYSENDE VIRKSOMHEDER FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RENOVATION M.V ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆG ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDE ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ADMINISTRATIONEN

3 7.72 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDET ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET SOCIALE OMRÅDE ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BYGGEMODNING INDTÆGTER OG RENTER PERSONLIG INDKOMSTSKAT SELSKABSSKAT GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNINGSSKAT RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB- OG GEVINST ANDRE INDTÆGTER AFSKRIVNINGER ÅRETS DRIFTSRESULTAT FINANSFORSKYDNINGER LIKVIDE AKTIVE KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER SKATTETILGODEHAVENDER LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER UOMSÆTTELIGE AKTIVER KORTFRISTET GÆLD LANGFRISTET GÆLD REGULERENDE PASSIVER KAPITALKONTO

4 0.00 FORORD VED BORGMESTER JESS SVANE Regnskabsberetning, Qaasuitsup Kommunia, Det første år efter kommunesammenlægningen er nu overstået og regnskabet afsluttet. Kommunen kommer ud af 2009 med et undeskud før finansielle poster på 35 mio. og et overskud på 2,5 mio. medregnet finansielle poster. Resultatet er påvirket af mange faktorer, en del har kommunen selv haft indflydelse på, men mange er eksterne påvirkninger, der har ramt kommunen hårdt i Kommunens budget tog udgangspunkt i de 8 gamle kommuners regnskaber og budgetter. Der var en forventning om en fornuftig primolikviditet da kommunen gik ind i 2009, en forventning der dog måtte nedjusteres væsentligt allerede i januar. Samme måned fik kommunen en regning fra skattestyrelsen på 32 mio., for regulering af de gamle kommuners indtægter. Disse to forhold gjorde, at vi allerede i foråret 2009 måtte gennemføre en række besparelser på drifts- og anlægsområdet. Besparelserne blev dog gennemført, uden at borgerservicen blev forringet. I løbet af foråret og sommeren lukkede en række indhandlings- og produktionssteder, hvilket fik ledigheden til at stige langt mere end sædvanligt for årstiden. Særligt hårdt ramt blev Kangaatsiaq og Upernavik. Først med nye servicekontrakter med selvstyret, åbnede en stor del af dem igen. Indsættelse af et indhandlingsskib påvirkede også ledigheden, da indhandlingen lukkede de steder hvor skibet lå. Klimapåvirkningerne har nu medført, at der kan fiskes en større del af året. Især har det været tilfældet for Upernavik og Uummannaq. Den nemmere tilgang til fisken, har dog også medført at kvoterne er blevet fisket hurtigere end forventet, så fiskeriet har måtte stoppes i perioder. I efteråret blev kommunen på ny reguleret på skatteområdet, denne gang med 53 mio. Reguleringen kom så sent på året, at det ikke var muligt for kommunen af reducere budgettet tilsvarende. Der er indgået en aftale med selvstyret om afviklingen af beløbet har været et meget lærerigt år, på både godt og ondt. Der er brugt mange ressourcer på at få økonomien til at hænge sammen og ikke mindst at sikre en fornuftig likviditet. Jeg vil godt takke personalet for den indsats de har ydet i årets løb, der er lagt mange kræfter i at få den nye kommune i drift. Det er min klare overbevisning, at vi i 2010 kan få konsolideret kommunens økonomi, så vi kan bruge vores ressourcer fremadrettet og skabe et solidt fundament for den udvikling vi ser komme. 4

5 0.02 Årsresultat Konto Tekst BR BR R-2009 Afvigelser 8 Indtægtsområdet Administration Teknisk drift Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomheder Driften Anlægsområdet I alt drifts- & anlægsudgifter Råderum før konto Statusområdet Resultat Likvider, PRIMO Tilsynsrådskrav 5 % Likvider, ULTIMO % ,5% %

6 0.03 Forbrugsoversigt 2009 for standardkonti Forbrug 2009 Budget Lønninger m.v Personaleomkostninger Vacantboliger Kontorholdsudgifter EDB Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Ikke skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger til Selvstyret og andre kommuner Renteudgifter og kurstab Afskrivning på udestående fordringer Anlægsudgifter Takstbetaling Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner Renteindtægter og kursgevinster Finansforskydninger

7 0.04 By fordelt regnskabstal Qaasuitsup Kommunia Årsresultat for by fordelt DRIFT ANLÆG I alt Budget Regnskab Afvigelser Budget Regnskab Afvigelser afvigelser Konto 1-8 konto 1-6 konto 1-6 konto 1-6 konto 7 konto 7 konto 7 konto 1-7 KANGAATSIAQ AASIAAT QASIGIANNGUIT ILULISSAT QEQERTARSUAQ UUMMANNAQ UPERNAVIK QAANAAQ QAASUITSUP I alt

8 Råderumsoversigt for 2009 Budget revision nr Regnskab 2009 Betegnelse Betegnelse Indkomstskat Indkomstskat Skattereguleringer før 2009 Skattereguleringer før Udbytteskat & Selskabsskat Udbytteskat & Selskabsskat Bloktilskud og udligning Bloktilskud og udligning Andre indtægter & renteudgifter Andre indtægter & renteudgifter Indtægter total Indtægter total Forventet årsresultat før konto 9, overskud Driftsresultat før konto 9, Underskud Finansforskydninger 2009 Finansforskydninger 2009 Restanceudvikling Restanceudvikling Udsving i diverse regninger 0 Udsving i diverse regninger kommunale boligudlån Kortfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld Regulering for tidligere år, jan Regulering for tidligere år, jan Skat for 2008, afregnet i Skat for 2008, afregnet i Kort fristede gæld Kort fristedet gæld Bilag fra 2008 bogført i Bilag fra 2008 bogført i Nyt banklån - kassekredit Nyt banklån - kassekredit Lån fra Selvstyr Finansforskydninger total Finansforskydninger total Økonomisk råderum Økonomisk råderum Forhøjelse med 1 skatteprocent Eventuel tilførsel af likviditet Forhøjelse med 1 skatteprocent Eventuel tilførsel af likviditet Endeligt økonomisk råderum Endeligt økonomisk råderum Driftsomkostninger Driftsomkostninger Anlægsomkostninger, kommunale Anlægsomkostninger, kommunale Totale omkostninger Totale omkostninger Resultat kontra råderum Resultat kontra råderum Kassebeholdning primo Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning ultimo % % ,5% ,5% % %

9 0.05 Samlede oversigt fra konto 1 til 9 Konto Tekst B-2009 BR BR BR R-2009 Afvigelse i % 1 Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Drift og anlægsudgifter Total Indtægter Total Resultat før konto #### 9 Statuskonti #### Total Resultat fra #### 1.00 Administrationen 1.10 Udgifter til folkevalgte Konto Tekst B-2009 BR BR BR R-2009 Afvigelse i % 10 Folkevalgte Administration Kantinedrift IT Tværgående aktiviteter Total Administration

10 Modtaget bemærkninger fra direktionen Konto 10 udgifter til folkevalgte, fælles Udgifter til overgangsudvalget på tkr som er afholdt i 2008 er overført til 2009, så kontoen kan lukkes og afsluttet. Derfor er der merforbrug i Modtaget bemærkning fra Aasiaat Konto 10 udgifter til folkevalgte Som følge af valget omkring bygdebestyrelsen i 2009 har der været mere lønninger til bygdebestyrelse, hvorfor der er merudgift på området. I 2009 blev der afholdt valg til bygdebestyrelsen, hvor udgifter til nyvalgte medlemmer blev afholdt fra denne konto, hvilket har medført en merudgift, da bevillingen ikke har været justeret tilsvarende. Konto 10 har således et overforbrug på i alt ca ,- kr. Modtaget bemærkninger fra Ilulissat Konto 10 udgifter til folkevalgte I forbindelse med udarbejdelse af budget 2009 blev budgettet ikke justeret i henhold til den nye bekendtgørelse der gælder fra om vederlag til bygdebestyrelsen, derfor er der medført merudgift i Konto 10 har således tilpasset med udgifterne efter justering. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 10 udgidter til folkevalgte Tjenesterejser for kredsmandat er betalt fra direktionen. Kontoen traktement er ikke fuldt ud udnyttet. Modtaget bemærkning fra Uummannaq Konto 10 folkevalgte : Konto Bygebestyrelse Der er budgetteret til dette område i alt kr , heraf udgør forbruget eller 98,7% som er brugt til vederlag, tjenesterejser samt til traktement i forbindelse med mødedeltagelse Kommissioner, råd og nævn. Til denne konto er der budgetteret kr , heraf udgør forbruget 3.995,00 eller 99,9%. Valg Konto 10-11: Budgetteret dette område er i alt kr Forbruget udgør eller 98,3%. Folkevalgte, øvrige udgifter Konto 10-16: Budgetteret dette område i alt kr heraf udgør eller 64,6%, hvor dette meste er brugt, til køb af juletræer til bygder samt køb af gaver. Modtaget bemærkning fra Upernavik Konto Udgifter til folkevalgte bygdebestyrelser Budget Tillæg Forbrug

11 Man havde ellers budgetteret kr til konto 10-02, men da man så fandt ud af at primært vederlag til bygdebestyrelser ikke er nok har man tillægsbudgetteret kr og da man har lavet tillæg er der mindre forbrug på kr der betales vederlag til bygdebestyrelsesmedlemmer, udgifter til tjenesterejser og kurser samt traktement i forbindelse med mødedeltagelse fra denne konto. Konto Kommissioner, råd og nævn Budget 0 Tillæg Forbrug Man havde ellers ikke budgetteret denne konto, men da det så blev nødvendigt i løbet af året har man tillægsbudgetteret på kr Der betales udgifter til traktement i forbindelse med møde-deltagelse fra denne konto. Konto Valg Budget Tillæg Forbrug Der er foretaget 2 opgaver ang. valg og afstemning for året For det første er der foretaget valg til bygdebestyrelser og for det andet en afstemning ang. de kongelige. Overforbruget skyldes at Upernavik har mange bygder, og da vejret ikke er altid godt plejer man at leje både eller snescootere for at materialerne til valg eller afstemning kan bringes til bygderne mens der endnu er tid. Dette er sket sidste år, da man har været nødsaget til at leje en båd for at materialerne kan bringes til bygderne men der endnu var tid Øvrige udgifter til folkevalgte Budget Forbrug Der budgetteres udgifter til børnenes julegodter i forbindelse med tænding af juletræ samt udgifter i forbindelse med Grønlands Nationaldag. Derudover budgetteres udgifter til hæders- bevisning. Der er sket et uforudset mindreforbrug for Den kommunale forvaltning Modtaget bemærkning fra direktionen, Direktør og chef, konsulenter Konto 11 den kommunal forvaltning Der har været overført personale fra områderne til direktionen i forbindelse med centralisering. Endvidere har der været nedjusteret af budget 2009 for månedsløn, som viser sig at være for høj. Der har været afhentet konsulentbistand udefra mere end man har regnet i forbindelse revision af skatteregnskab for 8 byer fra år 2006 til 2009 samt udarbejdelse af likviditetsbudget, derfor har der været overforbrug på fremmede tjenesteydelseskontoen. Modtaget bemærkning fra Aasiaat Sekretariatet har konto 10 udgifter til folkevalgte, konto 11 den kommunale forvaltning, konto 12 kantinedrift, konto 18 tværgående aktiviteter og konto 44 underholdsbidrag som ansvarsområde. Konto 11 Den kommunale forvaltning Generelt set er forbruget i overensstemmelse med budgettet. Det skal dog nævnes, at der har været merudgift på 11, idet der fra centralt hold er foretaget en reduktion på lønninger. Konsekvensen heraf er, at der er et overforbrug på i alt. ca ,- kr.

12 Modtaget bemærkning fra Ilulissat Konto 11 Den kommunale forvaltning I løbet af 2009 har der været overført personale fra Ilulissat område til direktionen i forbindelse med centralisering. Derfor ser det ud som at der var rest af bevillingen. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit Den kommunale forvaltning Konti vedrørende personaleomkostninger og fremmede tjenesteydelser er overskredet i forbindelse med nyansættelser af to udefrakommende ansøgere. Der er merindtægter i forbindelse med betaling for udstedelse af bopælsattester. I indtægterne indgår ligeliges betaling fra Grønlands Selvstyre til andel til lærlingeløn. Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq, samt til bygderne Konto 11 Kontorhold, Kangaatsiaq Budget for ,- I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr ,- I slutningen af året var der på konto 11 en rest på kr ,00. Konto Udgifter til kontorhold: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. Konto Udgifter til EDB. Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at afholdelse af udgifter til EDB ved fejl er blevet afholdt af denne konto, direktionen skulle have afholdt udgifterne. Konto Udgifter til fremmedtjenesteydelser. Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. Konto Huslejeindtægter. Indtægter fra Skattemyndighederne for husleje er budgetteret for højt på kr ,00-inik. Konto Indtægter fra Selvstyret. Der er budgetteret med kr ,00, men i alt er der indtægter på kr ,00, afholdlelse af udgifter til lærlinge og tilskud til løn for handicapkonsulenten budgetteret for lavt. Konto 11 Kontorhold, Attu. Budget for ,- I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr ,- I slutningen af året resterer der på konto 11 kr ,00. Konto Løn - månedslønnede: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr ,00, og at bevillingen var sat for lavt. Konto 11 Kontorhold, Iginniarfik. Budget for ,- I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr ,- I slutningen af året resterer der på konto 11 kr ,00. Konto Løn - månedslønnede: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr ,00, og at bevillingen var sat for lavt. Konto 11 Kontorhold, Ikerasaarsuk. Budget for ,- I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr ,- I slutningen af året resterer der på konto 11 kr ,00. Konto Løn - månedslønnede: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at bevillingen var sat for lavt. Konto 11 Kontorhold, Niaqornaasuk. 12

13 Budget for ,- I 2009 er der på tillægsbevillingerne foretaget besparelser på kr ,- I slutningen af året resterer der på konto 11 kr ,00. Konto Løn - månedslønnede: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr ,00, og at bevillingen var sat for lavt. Konto Løn timelønnede. Overforbrug på kr ,00, det skyldes udgifter ifm. vikarer under ferie og kurser for personalet. Konto Udgifter til kontorhold: Overforbrug på kr ,00, det skyldes, at der er foretaget besparelser på kr ,00, og at bevillingen var sat for lavt. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 11 Den kommunale forvaltning Budgettet er nedjusteret med 2.880, som viser sig at være for høj. Hovedsagelig er månedsløn samt kontorholdsudgifter, der er nedjusteret for meget. Konto 11 skal også ses i forhold til I 2009 er personaleomkostninger samlet i et, mens det i 2008 er fordelt i 8 underkonti. Det samme gælder for kontorholdsudgifter. Køb af EDB er overgået til direktionen. Konti for vand, el og varme er nyt på konto 11. Trods der vises overforbrug, er forbruget lavere i forhold til Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Konto 11 Den kommunale forvaltning Oprindeligt budget var på 10,13 mio. efter budgetrevision sat til 6,749 mio. Forbruget var 95,9% heraf og uforbrugte midler udgør Der er ikke overført personale så nedgangen skyldes alene de løbende personalereduktioner. Modtaget bemærkning fra Uummannaq Uummannaq by Der er et samlet forbrug på tkr. Hvilket er et merforbrug på 48 tkr. Eller 0,4 %. Der er tale om afvigelser på de fleste konti. Der er samlet forbrug til løn og personale på tkr. mod et budget på tkr. eller 97,67 %. Til diverse indkøb er der afholdt tkr. mod et budget på tkr. eller 109,07 %. Til reparation og vedligeholdelse er anvendt 235 tkr. mod et budget på 126 tkr. eller 186,77 %. Der er oppebåret 258 tkr. i indtægter hvor budgettet var 246 tkr. hvilket svarer til 104,8 %. Der er i årets løb sket en reduktion af budgettet på tkr. den reelle besparelse er således tkr. i forhold til det oprindeligt bevilgede budget Niaqornat Der er et samlet forbrug på 235 tkr. hvor der er bevilget 346 tkr. der er således en besparelse på 111 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti Qaarsut Der er et samlet forbrug på 525 tkr. hvor der er bevilget 542 tkr. der er således en besparelse på 17 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti Ikerasak Der er et samlet forbrug på 491 tkr. hvor der er bevilget 556 tkr. der er således en besparelse på 65 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti Saattut

14 Der er et samlet forbrug på 515 tkr. hvor der er bevilget 558 tkr. der er således en besparelse på 43 tkr. Der hovedsageligt stammer fra lønkonti Ukkusissat Der er et samlet forbrug på 558 tkr. hvor der er bevilget 560 tkr. der er således en besparelse på 2 tkr Illorsuit Der er et samlet forbrug på 283 tkr. hvor der er bevilget 343 tkr. der er således en besparelse på 60 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti Nuugaatsiaq Der er et samlet forbrug på 297 tkr. hvor der er bevilget 328 tkr. der er således en besparelse på 31 tkr. Som hovedsageligt stammer fra lønkonti. Samlet set er der således et forbrug på tkr. hvor der er bevilget tkr. der er således en samlet besparelse på 280 tkr. som stammer fra bygderne idet byen havde en mindre overskridelse på 48 tkr. Der er i årets løb sket en reduktion af bevillingen med tkr. hertil kommer 994 tkr. i besparelse på administrationsbygningerne idet bevillingen på konto er fjernet og forbruget omposteret til konto Den samlede reduktion af bevillingsniveauet udgør således tkr. Der er således reelt besparet mere end 3,5 mio. kr. på konto 11 i Uummannaq distrikt i årets løb. Modtaget bemærkning fra Upernavik Konto Den kommunale forvaltning Budget Tillæg Forbrug Der budgetteres udgifter til løn af medarbejdere i kommunens administration i byen samt bygderne derudover også løn til rengøringsmedarbejdere og pedeller. Personaleomkostninger, dvs. rejseudgifter for personalet, kontorholdsudgifter, køb af rengøringsartikler, betaling for fremmede tjenesteydelser, reparationsudgifter samt andre driftsudgifter. Overforbruget i 2009 skyldes at der er blevet omplaceret fra flere konti, overforbruget skyldes primært pga. løn til personalet. Man skal også bemærke at der er flere indtægter end man havde regnet med Kantinen Modtaget bemærkning fra Aasiaat Konto 12 Kantinedrift Mindreudgiften på ca ,- kr. vedr. kantinedrift skyldes, at lønninger vedr. kantinen er konteret under konto 11 i en del af året Modtaget bemærkning fra Ilulissat Konto 12 Kantinedrift Der har været overforbrug på timeløn, da der har været ansat flere vikarer end budgetteret samt for høj budgetteret salgsindtægter. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 12 Kantinedrift 14

15 Varekøb er budgetteret for lidt, med overforbrug som resultat, sammenholdt med budgettet for salgsindtægter, der er for høj, og som viser en alt for høj overforbrug. Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Konto 12 Kantinedrift Anvendes normalt kun til forplejningsudgifter. Kontoen har ikke været anvendt, da der var indkøbt tilstrækkeligt tidligere år. Besparelse Modtaget bemærkning fra Uummannaq Kantinedrift konto 12 Der er et samlet forbrug på 2 tkr. hvor der var afsat i alt 66 tkr. på budgettet. Der er således sparet i alt 64 tkr. hvoraf 44 tkr. stammer fra indkøb af næringsmidler. Modtaget bemærkning fra Upernavik Konto Kantinedrift Man havde eller begyndt at have udgifter fra denne konto, men da indkvarteringerne blev overtaget af Teknisk Forvaltningen har man omposteret alle forbrug fra denne konto derfor kan man se at der ikke er sket forbrug på denne konto IT Modtaget bemærkninger fra Direktionen Konto 13 Fælles IT Jf. plan har man lagt alle systemerne i Qasuitsup Kommunia om, men man har været nødsaget til at få hjælp fra KIMIK, da bemandingen på IT folk i Qaasuitsup Kommunia ikke var nok. For at gennemføre omlægningen i Kangaatsiaq medførte at man var nødt til at trække nyt ledninger, og indkøbe af 40 PC er til Ilulissat og Uummannaq. Modtaget bemærkning fra Uummannaq Der er afholdt udgifter for 221 tkr. der er ikke afsat midler til dette område og er således en overskridelse. Der var oprindelig afsat 722 tkr. som er sparet væk i årets løb. Forbruget er dog ikke omplaceret til den centrale bevilling Tværgående aktiviteter Konto 18 Tværgående fra direktionen Bemærkninger til konto for regnskab 2009: Kontoen udviser umiddelbart et overforbrug på mere end 200%, dvs. mere end det dobbelte af oprindeligt budgetterede. Det har ved budgetlægningen været kendt, at de samlede omkostninger til forsikringer ville anløbe ca. kr. 7 mio., men alene halvdelen af denne omkostning har været budgetteret afholdt på konto 18-02, resten på underkonti under områderne. I forbindelse med bogføringen, har det imidlertid vist sig umuligt at kontere på de respektive sær-konti under områderne, idet navngivningen af kontiene ikke har gjort det muligt at finde frem til alle. Administrationen har derfor konteret samtlige forsikringsomkostninger på hovedkontoen

16 Bemærkninger til konto for regnskab 2009 Overforbruget på kontoen skyldes en budgetfejl, hvor der skulle være overført 1,2 mio. fra Upernavik til central konto. Beløbet er imidlertidig blevet fjernet fra budgettet. Modtaget bemærkning fra Aasiaat Konto 18 Tværgående aktiviteter Mindreudgiften på ca ,- kr. vedr. tværgående aktiviteter skyldes, at en del af udgifter vedr. forsikringer og vagtværn er afholdt via fælles konti for hele Qaasuitsup Kommunia. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 18 Denne opgave er overgået til direktionen. Modtaget bemærkning fra Uummannaq Der er afholdt 29 tkr. til forsikring. Budgettet er på 929 tkr. besparelse på 899 tkr. skal holdes op mod en overskridelse på den centrale bevilling idet hovedparten af forsikringsudgifterne er afholdt på de centrale konti uden, at der er sket en budgettilpasning. Der er afholdt 10 tkr. til kontingent til KANUNUPE (bygdebestyrelsernes sammenslutning). Der er dog ikke afsat midler hertil idet der i årets løb er besparet de oprindeligt afsatte 21 tkr. Modtaget bemærkning fra Upernavik Upernavik, har storset sendt bemærkninger på et regneark vedrørende konto 1 med tekst forudsete udgifter eller ingen bemærkninger Teknik og miljø Konto Tekst B-2009 BR BR BR R-2009 Afvigelse i % 20 Veje, broer, trapper, mv Snerydning, renholdelse Levende ressourcer Kommunale virksomheder Brandvæsen Teknisk virksomhed Total Teknisk drift

17 2.20 Veje, broer, anlæg og trapper m.v. Modtaget bemærkning fra Aasiaat samt for bygderne. På det tekniske område er der en samlet bevilling på mio. kr. Forbruget udgør mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på i alt 94%. Konto: 2 for Aasiaat Der har været et merforbrug på konto 20 og 27 vedr. reparation og vedligeholdelse af veje, broer, trappe, vejbelysning og kloak. Dette udlignes dog af et mindreforbrug på anskaffelser af materiel og inventar for Autoværkstedet (23-24) og Brandstationen (25-01). Konto: 2 for Akunnaaq og Kitsissuarsuit Forbrugsprocenten for Akunnaaq udgør i alt 81,7 % svarende til et mindreforbrug på i alt kr. og en forbrugsprocent for Kitsissuarsuit på i alt 76,3 %, svarende til et mindreforbrug på i alt kr. Modtaget bemærkninger fra Ilulissat samt for bygderne: På konto veje, broer, anlæg og trapper, har der været et merforbrug der bl.a. skyldes flere udgifter end forventet i forbindelse med anlæggelse/asfaltering af parkeringsarealer i bymidten. Indtægter i forbindelse med asfaltering er ikke modtaget så hurtigt som ønsket. Der mangler stadig indtægter for asfaltering udført i 2009, som dog forventes at kommer i Der har desuden været et uventet stort timeforbrug på udførelse af en handicaptrappe, som måtte ændres 3 gange inden resultatet var tilfredstillende. Konto legepladser i Ilulissat by, har der været et merforbrug i forbindelse med flytning af både på pladsen foran tandklinikken, hvor pladsen var udlagt til ny aktivitetspark. Konto Løjpe Ilulissat by, viser et merforbrug, da der ikke har været overført budget til dette fra Konto Drift af kloak, viser et merforbrug der skyldes flere kloakudslip omkring havnen, Royal Greenland hvor det har været nødvendigt at udbedre skaderne på kloakken. Dette skete flere gange i vinteren/forår Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit Konto 2001, Veje, broer, trapper og anlæg m.v. Forskellige tiltag som flytning af Kajak-manden samt grusvej mod Levende Boplads har givet mindre overskridelser og de primære overskridelse skyldes, at vi havde mod forventet haft større problem med icing fra kulbakken mod heliporten, som skal ryddes for is, da vejen er katastrofevej. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 2002, Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. Overforbruget skyldes 2008 bilag som først er registreret i Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq For Kangaatsiaq s vedkommende kan jeg komme med følgende kommentarer/bemærkninger:

18 Konto 2: - Anskaffelser af materiel til reparation af trapper i Kangaatsiaq har været højere end forventet. - Fejlbogføring af lønninger i Niaqornaarsuk vedr. konto burde være under snerydning. - Udgifter til vejbelysning i 2008 ikke er opdelt i bygder, men bogført samlet under Kangaatsiaq. Regning for forbruget hele 2009 for alle bygder modtaget medio januar 2010 og bogført på respektive konti, og disse har været højere end forventet. - Reparation og rensning af kontorets kloakrør har ligeledes været højere p.gr.a. utæthed + frost. - Forbruget til snerydning i Attu har været højere end forventet. Snerydning i alle bygder foretages af kommunalt ansatte. - P.gr.a trykfejl har der været fejlbogføring af budgetomplaceringer, der er sendt den Omplaceringen er bogført under konto , som burde være konto Indtægterne under konto 23-01, servicehuse, har været mindre stort set i alle bygder i.f.t. de budgetterede. Der har været fejlbogføring af budget omplaceringer under konto og i stedet bogført under konto Lønninger under brandvæsenet i Kangaatsiaq og Niaqornaarsuk har været højere end forventet. Disse kan henføres slukningsarbejder i lossepladsen. Forbrændingsanlæggene har ikke været i brug i nogen årrække. Al affald samles på en åbent land og måtte antænde jævnligt. Efter antænding sker det ofte at vindretningen skifte med det følge at al røg blæse mod byen,hvorfor man måtte tilkalde brandvæsenet mht slukning. - Man har holdt en grunduddannelse/kursus for nye brandmand forår i 2009, hvilket personaleudgifter ifm kurser har været højere end de budgetterede. - Anskaffelser af material under konto 27 har også været højere. Og dette kan henføres til indkøb af grus/sand, der bruges til at jævnte vejnettet i Kangaatsiaq by. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 20 Den væsentligste årsag til den mindre overskridelse er lønforbruget under konto Man skal fremover være opmærksom på Forsinkelsen mellem udført arbejde og lønnens kontering. Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Aktivitet mindre end forventet Aktivitet mindre end forventet Aktivitet mindre end forventet Aktivitet mindre end forventet Anvendes aktuelt kun til vejbelysning Anvendes aktuelt kun til vejbelysning Modtaget bemærkning fra Uummannaq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. Der er i 2009 forbrug ,65 mod et budget på Det må konstateres, at budgettet har været alt for optimistisk. Det skal bemærkes, at forbruget i Upernavik har været over 200 tkr. Og forbruget i Uummannaq kan således ikke på nogen måde siges, at være ekstraordinært stort. Det skal nok ses i sammenhæng med konto hvor der er en restbevilling på Samlet set er overskridelsen på disse konti således 30 tkr. Modtaget fra Upernavik. I regnskabsåret 2009 under Teknisk-område er der i hovedkonto 2 budgetteret kr ,00 inklusive nedsættelser. Af det bevilgede var der brugt kr ,65, eller et mindreforbrug på kr ,35, som hovedsageligt skyldes stram økonomistyring. 18

19 Endvidere er det mærkbart, at konto 23.03, Indkvartering, har kørt uden bevilling. Dette skyldes, at i efteråret 2009 havde man pludseligt flyttet driften fra konto 12 til Renholdelse, inkl. snerydning Modtaget bemærkning fra Ilulissat Konto Snerydning, viser et mindre overforbrug der skyldes at snerydningssæsonen var længere end entreprenørernes kontrakt var gældende. Ekstrabetaling var derfor nødvendig. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 21 Der er merforbrug under fremmede tjenesteydelser, på grund at der er indgået nye kontrakter. Og større forbrug til glatførebekæmpelse end budgetteret. Modtaget bemærkning fra Uummannaq 2101 Snerydning Der er en samlet overskridelse på 14 tkr. Ukkusissat og Illorsuit har overskredet hvilket delvis kompenseres af en besparelse i byen og Qaarsut. Den samlede overskridelse er under 2 % Renholdelse Der er en samlet overskridelse 112 tkr. Heraf 134 tkr. I byen der modsvares af besparelser på 22 tkr. I bygderne Levende ressourcer Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 22 Ingen bemærkninger Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Overskredet da der stadig blev konstateret hundesyge i området og derfor blev foretaget ekstraordinær vaccination af alle hunde. Modtaget bemærkning fra Uummannaq 2202 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse Der er en samlet besparelse på 11 tkr. Byen har sparet 72 tkr. Hvor bygderne samlet set har overskredet med 61 tkr. Det skyldes en lavere indsats end budgetteret på hundeskydning samt en overskridelse af haj hjerte kontiene Fiskeri og jagt (jagtbetjent) Der er en samlet overskridelse på 17 tkr Forskellige kommunale virksomheder

20 Modtaget bemærkning fra Ilulissat Konto 23 Forskellige kommunale virksomheder, der er flere konti på konto 23 hvor der ikke har været indtastet budget, hvilket derfor viser et overforbrug. Der er også konstateret flere fejlkonteringer som ikke har været mulige at nå at rette inden regnskab 2009 blev lukket. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 2303, Indkvartering samt vakantbolig Mere udgifter til reparation og vedligeholdelser på indkvarteringer B351 a/b, B733, B738 og vakantbolig B734 samt 2008 bilag som først er registreret i 2009 Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 2310, Gæstehuse og fangsthytter El-, vand- og varmeregninger samt vedligeholdelse vedrørende tomme lejligheder: B730, B739, B751, B752, B758 og B759 har givet et overforbrug på i alt ca. kr ,00. Der er ved fejl ikke budgetteret for Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 23 Ved budgettets åbning, var bygdekonteringen lettere kaotisk, særligt bygdens lønkonti, er ved omposteringerne ikke tilført tilstrækkelige midler, det samme gælder servicehusets el- og olieudgifter. Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Lønudgifter højere end forventet samtidigt med færre indtægter end forventet ved overgang til møntvaskeri Mindre facilitet oprettet i Qeqertat Udgifter til mobile fangsthytter anvendt til opstart af fiskeri ved Qaanaaq. Modtaget bemærkning fra Uummannaq 2301 Servicehuse og vaskerier Der er en samlet besparelse på 145 tkr. Byen er overskredet med 62 tkr. Hvilket primært skyldes svigtende indtægter. Det må forventes, at andelen af private vaskemaskiner blandt byens borgere er steget. Bygderne har en samlet besparelse på 207 tkr. Hvilket skyldes færre udskiftninger af maskinel og øgede indtægter idet blandt andet børnehjemmet har haft et stort aktivitetsniveau i bygderne med intensiv benyttelse af bade og vaskefaciliteterne Brandvæsen Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 2501, Brandstationen Qasigiannguit Der var ekstraordinær reparation af brandstationen B381 som ikke kan udskydes og flere kurser for brandfolk ind budgetteret samt fortrudt meldingsanlæg som vi skulle betale en andel for forberedelsen af, som har givet overskridelse. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq 20

21 Konto 25 Brandvæsnet kommer ud med en besparelse på kr. særligt p.g.a. besparelser på lønninger Det er vanskeligt at skaffe frivillige brandmænd. Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Mindre aktivitet end budgetteret Løn for bygder bogført under byen Løn for bygder bogført under byen Mindre udgifter end forudsat især til reparation og vedligehold. En ny traktor til renovation blev indkøbt for midler fra Thulefonden Lønudgifter har været bogført under Qaanaaq by Lønudgifter har været bogført under Qaanaaq by. Modtaget bemærkning fra Uummannaq 2501 Brandvæsen Der er en samlet overskridelse på 254 tkr. Heraf 157 tkr. I byen Modtaget bemærkning fra Upernavik Vedr. konto 25 Brandvæsen Først vil tilføje at man har taget fra vores konto og i Marts-09 holdt vi grundkursus for Vores bygder og by brandfolk hvor vi så var nødt til at få instruktør fra Uummannaq som har førstehjælps instruktør og som man har godkendt fra Ilulissat. Vi har haft elværksbrand her i byen og på grund af vi ikke har haft strøm i byen gik flere automatisk Brandalarmeringsanlæg ned og der af fik vi flere alarmer (blindalarm). Efter følgende opstod der brande såsom Viking byg s autoværksted, hus,båd. Og der efter fik jeg tilbudt på at jeg skulle til indsatslederkursus i Danmark som man vil betale fra Ilulissat, men som til sidst kom regningen til os. Det var det som var med til, at vi fik underskud på vores budget Øvrige Teknisk virksomhed Modtaget bemærkning fra Ilulissat Konto Kommunal entreprenørvirksomhed, viser et overforbrug der bl.a. skyldes et ekstraordinært stort time forbrug i forbindelse med oprydning efter kloakudslip i Ilulissat. Yderligere er der brugt tid på at sikre et hus i bymidten der var ramt af adskillige kloakudslip. Bl.a. blev der etableret en ny grøft omkring huset, hvortil der var udgifter extern entreprenør for udsprænging af fjeld. Generelt viser konto 27 også at der har været bogført på konti hvor der manglende indtastnng af budgetter. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit 2701, Kommunal entreprenørvirksomhed Der er mindre forbrug på omkring kr ,00 som skyldes et budgetbeløb på kr ,00 som trods anmodning ikke er flyttet til Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 27

22 Konto der anvendes til bygningsrenoveringer, her blev planlagte arbejder sat i bero af hensyn til sparekravene. Modtaget bemærkning fra Qaanaaq Mindreforbrug skyldes primært bortfald af varmeudgifter da der blev indgået driftsaftale om at fangerforeningen selv driver bådeværkstedet. Endvidere var der en uforudset stigning i indtægterne Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Konto Tekst B-2009 BR BR BR R-2009 Afvigelse i % 34 Beskæftigelsesfremme Revalidering Erhvervsejendomme Erhvervsfremme Piareersarfiit Total Arbejdsmarked Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger Modtaget bemærkning fra direktionen Udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger. Efter kommune sammenlægningerne blev det konstateret, at konto var blevet brugt til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i de forskellige steder i Qaasuitsup Kommunia. De ledige var i vinterperioden blevet beskæftiget på forskellige måder. Det kan konstateres, at traditionelle muligheder for de ledige var blevet foretaget. Etablering af husflidsværksteder, i fortsættelse af mandetimer gjorde man god brug af mulighederne og det var god tilslutning til indsatserne. Med hensyn til år 2009 er der ret stort overforbrug i de afsatte midler. Det var også medvirkende til, at ledige i Qaasuitsup Kommunia er blevet flere. Der blev konstateret overforbrug i Aasiaat, Uummannaq og Upernavik. Udgifter til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. I 2009 var indsatserne omkring beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gået godt, hvor man benyttede kontoen til forskellige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i en kort periode. Overforbruget er ikke stort, og har været nødvendig til bekæmpelse af arbejdsløsheden i Qaasuitsup Kommunia. 22

23 Kommunen har gennem 100 % afholdelse af udgifterne udført beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for de ledige, hvor de ledige blev beskæftiget i forskellige virksomheder i en kort periode. Forsøgsplanlægning. Kontoen blev etableret ifm. transport af hellefisk til Qasigiannguit, og i år blev kontoen overført til konto 22.03, da transport af hellefisk relaterer til fiskeri- og fangst. Da kommunernes interesser før i tiden havde haft udgangspunkt i beskæftigelser, danner etableringen af den konto en forankring i beskæftigelsen. Indsatsen er ikke lovbundet. Der er ikke overforbrug i denne konto. Ydelser til arbejdsprøvningstagere. Denne konto er blevet benyttet Ilulissat til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for de ledige. Fra i år blev ydelserne som et budget overført til konto Overforbruget i kontoen er ikke stort. Tilskud til selvstændige, fangstture. Denne konto har afholdt udgifter til rensning af tabt fiskeudstyr på fiskeområderne for hellefisk, overforbruget er på kr Det var efter en aftale mellem Naalakkersuisoq for Fangst, Fiskeri og Landbrug og Qaasuitsup Kommunia, at Qaasuitsup Kommunia har afholdt udgifterne til rensningen. Da man heller ikke har kunnet tillægsbevilling til formålet. Modtaget bemærkning fra Aasiaat Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger var der oprindeligt budgetteret med kr. I forbindelse med en sparerunde i året 2009 er rammen reduceret med i alt kr. til kr. Under beskæftigelsesfremmende foranstaltningen er der i årets løb varetaget opgaver omkring byforskønnelse, bygdernes skindværksteder samt ekstra snerydning i byen. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Kontoen bruges til kursusafgifter for ledige samt kursusgodtgørelser. Refusion fra hjemmestyret er på ,00 kr. På kontoen er der brugt 89,6%. Konto Transport af hellefisk. Kontoen bruges til både til transportører og kontrollører i Tasiusaq, refusion fra Royal Greenland på ,00 kr. er ikke indsat på kontoen selv om RG har indsat beløbet. På kontoen er der brugt 87,9%. Beskæftigelsesfremmende initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at udvikle borgerne under deres ledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initiativer der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse. Bevillingen har bl.a. dækket udgifter til følgende: drift af husflidsværksted lønninger for de af kommunen aktiverede 4-6 ledige, forskellige kurser for ledige i vintermånederne. Det i regnskabet merforbrug på kr skyldes, at behovet har været større for hjælp fra det ledige i forbindelse med vejrenovering under Teknisk forvaltning. Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq Konto 34:

24 Løn er blev fejlkonteret til konto 34-00, de skulle været blevet kontoret på konto Inuusuttut Sulliviat, projektlederen er månedslønnet, men alligevel er budgettet til denne udgift konteret til timelønnede. Udgifter til køb af materialer er primært køb af træ. På baggrund af bestillinger fra borgerne blev det produceret slæder, borde og stole, salg af disse er indtægter. Andre driftsomkostninger er primært udgifter til opvarmning af Inuusuttut Sulliviat. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 34 Beskæftigelsesfremmende initiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at udvikle borgerne under deres ledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initiativer der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse. Bevillingen har bl.a. dækket udgifter til følgende: drift af husflidsværksted lønninger for de af kommunen aktiverede 4-6 ledige, forskellige kurser for ledige i vintermånederne. Det i regnskabet merforbrug på kr skyldes, at behovet har været større for hjælp fra det ledige i forbindelse med vejrenovering under Teknisk forvaltning. Modtaget bemærkning fra Uuummannaq Konto beskæftigelsesområdet: Der har været merforbrug af midler til beskæftigelsesprojekter i Uummannaq by, Qaarsut, Ikerasak og Illorsuit ( ). Konto erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter: Der har været mindre forbrug end der er budgetteret, samt dermed mindre refusion indenfor revalideringsområdet. ( ). Konto arbejdsmarkedsydelser budgettet holdes. Alt i alt holdtes Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet med en mindre forbrug på budgettet for 2009 ( ). Modtaget bemærkning fra Upernavik Kommunalaktiveringsprojekter timelønninger Budget Tillæg Bevilling 818 Atuineq Rest -304 Medhælper: Great Greenland Regionnord, Polargodt Upernavik A/S. Snerydning; kirkegård, ældre der har behov for hjælp, stier/snerydning og kirkegården, ældreboliger, stier i Upernavik Personaleomkostninger Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 forbrug 456 Rest -456 Kursusudgifter til Upernavik Seafood s personale efter lukning af hellefiskeindhandling oktober Kontorholdsudgifter Budget 0 Tillæg 0 24

25 Bevilling 0 Atuineq 325 Rest -325 Løn til kursusleder samt rejseudgifter fra Danmark tur-retur for vedkommende Varekøb Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Atuineq 7 Rest -7 Reperation B 29 Upv Køb af materialer og inventar Budget 20 Tillæg 0 Bevilling 20 Forbrug 43 Rest -23 Mobilitet fremmende ydelser Vand Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 3 Rest -3 Vand B 29 Upernavik El. Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 20 Rest -20 Electricitet B 29 Upernavik Brændsel Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 200 Rest -200 Brændsel; B-29 kommunalejendom, B 316 (husflidsværksted Upernavik og B-427 (husflidsværksted Prøven) Driftsomkostninger Budget 301 Tillæg 0 Bevilling 301 Forbrug 38 Rest 263 Dag/natrenovation B-29 kommunalejendom (erhverv), B-316 Husflidsværksted Upernavik Vedligeholdelser Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 84 Rest -84

26 Udskiftning af port, B timeløn, Sdr.Upv. Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 183 Rest -183 Hjælp til kommunalansatte; skolens pedel, Pilersuisoq A/S, Nukissiorfiit Rengøring, ældre der har behov for hjælp, vandhentning Timeløn, Prøven Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 281 Rest -281 Reparation af forsamlingshuset Suko, transport af byggematerialer til det nye brandvæsen, rengøringshjælp til ældre Timeløn, Aappilattoq Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 124 Rest -124 Færdiggørelse af hegn omkring kirkegården, nye trapper til kirken, fornyelse af forsamlingshus, medhjælper til sælskindsmodtager Timeløn, Naajaat Budget 0 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 6 Rest -6 Tillæg 0 Bevilling 0 Forbrug 9 Rest -9 Arbejdsprøvning. Budget Tillæg Bevilling Forbrug Rest Ingen fremvisning af reduktion af budgettet med: Revalidering Modtaget bemærkning fra Direktionen Revalidering Revalideringer er gennemført gennem ekstraordinære indsatser for folk med begrænsede arbejdsevner, langtidsledige og ledige der ikke kan beholde deres arbejde. 26

27 Revalideringer af arbejdsledige kan tages som et eksempel, men i dette tilfælde er der mulighed for revalidering af ledige med opfølgning af dem på nært hold. I år 2009 har revalideringer i Qaasuitsup Kommunia kørt godt, desværre har man ikke tallene for de enkelte bye, da revalideringer bliver indsamlet direkte af Departementet for Arbejdsmarked. Det blev konstateret, at ikke så få ledige har fået fast arbejde efter revalidering, vi er også bekendt med, at flere har påbegyndt en uddannelse efter revalidering. Det ønskes, at udvalget støtter revalideringer noget mere i fremtiden. Hvis man ser på regnskabet, er der overskud på over én mio. kr., man kunne sagtens have brugt flere midler til det. Det kan konstateres,at Uummannaq ikke har benyttet sig af mulighederne, da der er lovhjemmel til revalideringer. Modtaget bemærkning fra Aasiaat Konto 35 Revalidering Til revalidering arbejdsprøvning virksomhedsrevalidering - fleksjob var der oprindelig budgetteret med kr. I løbet af året var det nødvendigt med en tillægsbevilling på i alt kr. I året 2009 har tilgangen til revalidering været under tidligere år. På årsbasis udgør antallet personer. Modtaget bemærkning fra Qasigiannguit Konto 35 Virksomhedsrevalidering samt flexjob. På budgettet er alt beløb på kontoerne fjernet, selv om vi har sat ,00 kr. + 8% på budgettet. Det har vi påpeget flere gange i årets løb, der blev bevilget kun ,00 kr. Vi har alligevel kørt med revalidering, da det er lovbestemt, derfor den større forbrug. Modtaget bemærkning fra Kangaatsiaq Konto 35: Udgifter til 14-dagslønnede er fejlkonteret til månedslønnede. Desværre har jeg større kendskab til omkostningerne, da jeg først har modtaget nogle af posteringer på konto 3 oktober Konto 34-35, der er overforbrug på enkelte konti, men efter evaluering af udgifter og budgetter er ønsker om overførsler sendt i slutningen af oktober 2009 og er vedlagt til orientering. Modtaget bemærkning fra Qeqertarsuaq Konto 35 Revalideringsinitiativer i Qaasuitsup kommunia, Qeqertarsuaq har kun et formål og det er at udvikle borgerne under deres langtidsledighed, således at de i fremtiden selv kan tage initiativer der vil fremme deres erhvervsmuligheder og til at tage en uddannelse. Året 2009 fortsatte forvaltningen i samarbejde med socialforvaltningen (i SPS) udviklingen af benyttelse af revalideringens muligheder for byens langtidsledige og for andre som findes egnet indenfor lovgivningen. Forvaltningen ser fortsat fortrøstningsfuld på revalideringens fremtid i byen, idet brugen af denne mulighed udvikler de familier som før i tiden er brugere af sociale ydelser. Flere familier er nu ved at flytte sig fra det offentliges hjælp til selvforsørgelse. I 2009 revaliderede forvaltningen 5 årsværk, således at der i perioder var op til 8 revalidender. Det i regnskabet mindreforbrug på kr skyldes, at forvaltningen har været tilbageholdende med at starte nye revalidender på baggrund af kommunens økonomiske situation.

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side 2 2.1 Oversigt over standardkonti Side 8 2.2 Generelle regler for kontering på standardkonti

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere