INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse."

Transkript

1 B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening INDLEDNING. Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende. Parterne er enige om, at den pr. 1. januar 1987 gældende Lov om vagtvirksomhed også forpligter organisationerne og deres medlemmer til at følge god skik i branchen. Som dårlig brancheskik opfattes for eksempel den situation, at en vagtvirksomhed udliciterer opgaver til ikke-autoriserede virksomheder eller til virksomheder, hvis konkurrencedygtighed er baseret på, at løn- og ansættelsesforhold ikke er i overensstemmelse med sædvanlig standard. Der er aftalt, at virksomhederne i VABA kun vil benytte underleverandører, der har tiltrådt brancheoverenskomsten, dette gælder dog ikke underleverandører, som virksomheden har indledt samarbejde med før 1. marts Forbundet forpligter sig til ikke at afslutte særoverenskomst med vagtvirksomheder, der ikke er medlem af VABA, på lempeligere vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. Nye vagt- og sikkerhedsopgaver, som direkte måtte forudsætte integreret samarbejde med andre organiserede arbejdsgrupper, skal forhandles til enighed mellem parterne, før de påbegynde. For virksomheder der optages i VABA, og som ikke ved optagelsen har overenskomst med Landssammenslutningen, gælder denne overenskomst umiddelbart ved optagelsen. For virksomheder, der ved optagelse i VABA har overenskomst med Landssammenslutningen, vil overenskomsten gælde fra den førstkommende overenskomstfornyelse. VABA orienterer Landssammenslutningen om optagelse af nye medlemsvirksomheder og formidler, at der arrangeres et møde mellem organisationerne og vedkommende virksomhed med henblik på gensidig orientering om de overenskomstmæssige forhold. 1. Ansættelse ---o=o--- Ansættelse kan ske som fuldtidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. Enhver person skal forud for indgåelse af aftale om ansættelse fremvise ren straffeattest. Ansættelse er i øvrigt betinget af vedkommendes godkendelse efter reglerne i 7 i Lov om vagtvirksomhed. Virksomheden skal senest en uge efter, at aftale om ansættelse er truffet, indgive ansøgning om godkendelse. Ansættelsen træder herefter i kraft snarest muligt efter, at godkendelsen foreligger, medmindre anden aftale er truffet mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Så længe ansættelsen ikke er trådt i kraft, kan enhver af parterne opsige den indgående aftale fra dag til dag. Fuldtidsbeskæftigede.

2 2 Herved forstås en beskæftigelse med en normeret, månedlig arbejdstid på 154,25 timer beregnet som et gennemsnit over tre måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har udsving til begge sider på mere end 14imer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for søgnehelligdage samt for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl , nedskrives månedsnormen med 46 minutter for hver 10 timer. Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste er den månedlige arbejdstid dog 140 2/3 timer beregnet som et gennemsnit over 3 måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har et udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Virksomheden kan i stedet vælge at tilrettelægge arbejdstiden efter de i overenskomst for vagtfunktionærer hos Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S gældende regler vedrørende arbejdstiden, herunder opsparing af holddriftsferie samt opfyldningsreglen. Stk. 3. De nævnte timenormer er baseret på Fællesordning for arbejde i holddrift, således at en eventuel reduktion af dennes timenorm medfører en tilsvarende reduktion i timenormen, jf. 1, stk. 2, ligesom det er muligt lokalt at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Fællesordning for arbejde i holddrift. Stk. 4. Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder. Stk. 5. Deltidsbeskæftigede vægtere. Deltidsbeskæftigede vægtere ansættes med individuel og garanteret månedsnorm, og den ansatte er pligtig til at opfylde aftalt tjeneste. Tjeneste derudover kan aftales med den enkelte. Deltidsbeskæftigede vægtere deltager i alle former for vagtopgaver og på alle døgnets timer. Ansættelse som deltidsbeskæftiget vægter giver ikke automatisk fortrinsret ved besættelse af fuldtidsstillinger. Dersom den deltidsbeskæftigede - når bortses fra ferieperioden (juni, juli, august) - har arbejdet mere end den ved ansættelsen garanterede månedsnorm i 3 måneder, reguleres månedsnormen i forhold hertil, såfremt vedkommende fremsætter anmodning herom. 2. Ansættelsesforholdet Mellem virksomheden og den ansatte udfærdiges et skriftligt ansættelsesbevis senest 1 måned efter tiltrædelsen. Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med de gældende tidsfrister, kan bod ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter at der på et møde mellem organisationerne, hvor der er givet pålæg om at udlevere ansættelsesbevis, har opfyldt dette pålæg medmindre, at der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser. Organisationsmøde skal afholdes senest 7 dage efter begæring herom. Ansættelsesbeviset skal som minimum indeholde de punkter anført i EF-direktivet 91/533 EØF. 2

3 3 3. Opsigelse Enhver opsigelse skal foreligge skriftligt. Inden for prøvetiden, jf. 1, stk., 4, er der de første 14 dage et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 dage. Stk. 3. Fra den 15. dag og inden udløbet af 3. måned gælder der fra firmaets side 14 dages opsigelsesvarsel og fra den ansatte 3 dage. Stk. 4. Efter prøvetidens udløb gælder følgende opsigelsesvarsler: Opsigelse fra medarbejderens side skal ske med én måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Opsigelse fra firmaets side skal ligeledes ske til ophør ved en måneds udgang, og i øvrigt således: Anciennitet højst Varsel 5 måneder 1 måned 2 år og 9 måneder 3 måneder 5 år og 8 måneder 4 måneder 8 år og 7 måneder 5 måneder herefter 6 måneder Stk. 5. Ved udgangen af den måned, i hvilken en ansat fylder 67 år, fratræder den pågældende tjenesten. Stk. 6. For deltidsbeskæftigede gælder ovennævnte opsigelsesvarsler. Stk. 7. Bestående opsigelsesvarsler kan ikke forringes. 4. Fællesbestemmelser vedrørende lønberegning Forhøjelsen nævnt i 6, 7 og Elevbestemmelserne får virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2007, 1. marts 2008 og 1. marts 2009 indgår. 5. Løngrupper Til gruppe A hører medarbejdere med op til 18 måneders anciennitet. Til gruppe B hører medarbejdere med mindst 18 måneders anciennitet. 6. Lønberegning Månedslønsberegningen tager udgangspunkt i 161 timer pr. måned. 3

4 4 Periode Gruppe A: Gruppe B: Pr. 1. marts 2007 kr ,75 kr ,20 Pr. 1. marts 2008 kr ,75 kr ,20 Pr. 1. marts 2009 kr ,75 kr ,20 Generelt tillæg/branchetillæg. Til alle medarbejdere ydes et generelt branchetillæg på: Pr. 1. marts 2007 Pr. 1. marts 2008 Pr. 1. marts 2009 kr. 1,65 pr. time kr. 1,65 pr. time kr. 1,65 pr. time Stk. 3. Deltidsbeskæftigede. Timelønnen for deltidsansatte på aften-, natarbejde eller søn- og helligdagstjeneste beregnes som en månedsløn divideret med 140 2/3 timer. For øvrige beregnes timelønnen som en månedsløn divideret med 154, Diverse løntillæg Tillæg for tjeneste i tiden mellem kl marts 2007 kr. 22,22 pr. time 1. marts 2008 kr. 22,89 pr. time 1. marts 2009 kr. 23,58 pr. time Såfremt 50% eller mere på en eftermiddagsvagt udføres efter kl , ydes tillæg for hele vagten. Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl og mandag mellem kl marts 2007 kr. 26,72 pr. time 1. marts 2008 kr. 27,52 pr. time 1. marts 2009 kr. 28,35 pr. time Såfremt 50% eller mere på en lørdagsvagt udføres efter kl , ydes tillæg for hele dagen. Godtgørelse for tjeneste på søn- og helligdage samt juleaftensdag og nytårsaftensdag mellem kl , Grundlovsdag mellem kl samt søgnehelligdage mellem kl til næste dag kl marts 2007 kr. 40,40 pr. time 1. marts 2008 kr. 41,61 pr. time 1. marts 2009 kr. 42,86 pr. time Som søgnehelligdag regnes: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl nedskrives månedsnormen med 46 minutter for hver 10 timer. Cykelgodtgørelse eller ny cykel hvert andet år. 1. marts 2007 kr. 276,39 pr. måned 1. marts 2008 kr. 284,68 pr. måned 1. marts 2009 kr. 293,22 pr. måned 4

5 5 Varskotillæg 1. marts 2007 kr. 429,12 pr. døgn 1. marts 2008 kr. 441,99 pr. døgn 1. marts 2009 kr. 455,25 pr. døgn Tilsiges en ansat uden for vedkommendes arbejdstid til et kort- varigt møde, f.eks. på stationen eller hos en abonnent eller i retten, ydes overtidsbetaling for den medgåede tid inkl. Transporttid. Disse timer indgår ikke i den ansattes pligtige tjenestetid. I tilfælde, hvor en medarbejder i en sag af tjenstlig karakter af myndighederne kræves indkaldt som vidne, skal denne frigøres for tjeneste 8 klokketimer før det tidspunkt, hvortil medarbejderen er indkaldt til retten. Såfremt en medarbejder således er frigjort for tjeneste, ydes der betaling for hele den planlagte tjenestetid. Vidnegodtgørelse modregnes ikke i lønnen. Kilometergodtgørelse Statens regler. Ved udstationering Godtgørelse af rimelige omkostninger mod forevisning af udgiftsbilag. Hundeførertillæg Betales i henhold til Statens takster. Deltidsansatte vægtere, der udfører opgaver som hundeførere. Der ydes der hundeførertillæg som en timesats. Denne er beregnet på grundlag af gældende månedsnorm for fuldtidsbeskæftigede. Uddannelsestillæg i forbindelse med kursus på specialarbejderskole Rejseomkostninger refunderes efter specialarbejderskolernes regler. 8. Gruppelivsforsikring Stk.1. For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet gælder følgende: Til sikring af medarbejderens ægtefælle/samlever eller børn, over for hvem medarbejderen har forsørger pligt, tegner arbejdsgiveren en gruppelivsforsikring, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, men nettopræmien beskattes hos medarbejderen, således at der ved medarbejderens død i ansættelsesperioden sker en udbetaling på kr ,00 fra 1. marts Lønudbetaling Stk.1. Til samtlige ansatte overføres månedslønnen til lønkonto i det pengeinstitut, som den pågældende måtte ønske. Lønnen er til rådighed på kontoen den sidste bankdag i måneden. 10. Aften- og natarbejde Fællesordningens arbejdstidsregler er gældende, jf Vagtplaner og frivagter 5

6 6 Vagtplanen skal være ført mindst 8 dage frem. Ved udsættelse skal der som ordinære fridage altid sættes 4 x 2 dage, 30 dage frem. Fuldt beskæftigede kan ikke sættes til tjeneste i mindre end 7 timer, og deltidsbeskæftigede ikke mindre end 3 timer. Stk. 3. Deltidsansatte visitatorer og butikskontrollanter kan dog sættes til tjeneste i et vilkårligt antal timer dog således, at man ved under 3 timers vagt beregner første time med 1 ½ times løn. Stk. 4. Hvis en fuldt beskæftiget medarbejders tjeneste inden for 8 dage ændres med mere end 2,5 time i forhold til planlagt mødetid, ydes der et varskotillæg, jf. 6. Stk. 5. Såfremt tjenesten er baseret på overvågning i en aftalt tid, stilles den tilsvarende tid til rådighed for medarbejderen, idet der i hver time skal være indregnet 10 minutter til personlig tid. Ved uoverensstemmelser om dette forhold har tillidsrepræsentanten ret til at få forevist den pågældende kontrakt. Stk. 6. Overarbejde må udføres i indtil 11 timer pr. måned, der kan afspadseres i den følgende måned time for time og med bevarelse af det indtjente overtidstillæg. Stk. 7. Herudover vil der af den enkelte kunne sælges indtil 2 frivagter pr. måned, der om ønsket kan afspadseres. Stk. 8. Såfremt en medarbejder indvilger i at sælge en frivagt, og han tilsiges efter sidste afmelding, ydes der et varskotillæg, jf Pauser Virksomheden fastsætter stedet, hvor spisetiden afholdes. Spisetiden andrager en halv time for vagter på over 4 timer. Denne spisetid indregnes i tjenestetiden. Hvis den ansatte ikke har mulighed for en halv times uafbrudt spisepause, bortset fra de i tjenesten normalt forekommende mindre afbrydelser, skal den ansatte enten afløses eller have en halv times godskrevet tjeneste ud over den i henhold til stk. 1 normerede tid. 13. Overarbejde og afspadsering For tjeneste ud over månedsnormen ydes overtidstillæg med 50% af grundlønnen. Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat eller søn og helligdagstjeneste beregnes grundtimelønnen som månedslønnen i henhold til 5 divideret med 140 2/3, og for øvrige fuldtidsbeskæftigede beregnes grundlønnen som månedslønnen i henhold til 5 divideret med

7 7 Optjent overtid og solgte frivagter, der ikke er afspadseret inden for lønningsperioden, afregnes ved lønningsperiodens slutning. Stk. 3. Ved senere afspadsering trækkes det afspadserede antal timer med grundløn og de til vagten knyttede tillæg - dog ikke overtidstillæg. Stk. 4. Ønske om afspadsering samt tidspunktet herfor fremsættes samme dag, som salg af frivagt finder sted. 14. Rejsegodtgørelse Ved udstationering til anden by godtgøres rimelige omkostninger mod dokumentation for udgifternes afholdelse, jf. 6. Virksomheden kan i stedet yde overtidsbetaling for den tid, der medgår til transporten fra hjemstedets jernbanestation eller rutebilstation, plus tog- eller rutebilbillet. Stk. 3. Delvis beskæftigede ansatte i provinsen vil kunne udstationeres til afløsningstjeneste i en by, der ligger inden for 50 km s afstand fra hjemstedets jernbanestation eller rutebilstation, uden ydelse af diæter eller overtidsbetaling for transporttid, dog udbetales normal timeløn i rejsetiden. 15. Kilometergodtgørelse Såfremt der er truffet aftale om, at den ansatte kører i egen vogn, refunderes kilometergodtgørelse i henhold til statens takster. I øvrigt gælder de af Finansministeriet fastsatte regler. 16. Fridage Alle frivagter regnes fra tjenestetidens ophør til sædvanlig mødetid dagen efter frivagten. Sædvanlig mødetid kan dog forskydes inden for et tidsinterval på højst 2 ½ time. 17. Ferie og feriegodtgørelse Virksomhederne udbetaler feriepenge i henhold til ferieloven. Ferien udgør 2 ½ hverdag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ferien skal holdes i det efter optjeningsåret følgende år, der går fra 2. maj (ferieåret), og skal gives med mindst 18 dage i sammenhæng. Feriegodtgørelsen udgør 12 ½% af lønnen. Stk. 3. Hovedorganisationernes standartaftale A (feriekortordningen) er gældende. Stk. 4. Feriekort tilsendes medarbejderne, og feriepenge kan udbetales op til én måned før feriens afholdelse. Stk. 5. 7

8 8 I tilfælde af betalingsstandsning indestår Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening for medarbejdernes krav på feriegodtgørelse i henhold til nærværende overenskomst mod aflevering af en transporterklæring på kravet. Stk. 6. Foreningen forbeholder sig ved skriftlig meddelelse herom til forbundet at ophæve garantiforpligtelsen med 14 dages varsel, således at den almindelige feriegiroordning vil være gældende for tiden herefter. Stk. 7. Overenskomstparterne har aftalt ret til ferieoverførsel, jf. Protokollat om ferieoverførsel m.v., side Feriefridage Stk. 1 Fra 1. maj 2003 har medarbejderen ret til 5 feriefridage pr. år, jf. de i stk. 2 4 nævnte regler. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Stk. 2 Fuldtidsansatte medarbejdere holder fri uden lønafkortning i månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede udgør 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke-afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. Stk. 3. Til dækning af løn under feriefridagene opsparer deltidsansatte medarbejdere fra 1. maj ,25% af den overenskomstmæssige løn, eksklusive betaling for overarbejde. I det nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse. For deltidsansatte udsættes en feriefridag forholdsmæssigt i forhold til garanteret månedsnorm, og der udbetales for hver feriefridag et acontobeløb beregnet forholdsmæssigt i forhold til garanteret månedsnorm. Ved fratræden eller ved ferieårets udløb opgøres optjeningskontoen. Ved overskud på kontoen udbetales beløbet til medarbejderen. Ved underskud på kontoen kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. For medarbejdere i fortsat ansættelse ved ferieårets udløb sker udbetaling af overskud eller modregning af underskud ved førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Stk. 4. Der kan uanset jobskifte kun afholdes de i stk. 1 nævnte feriefridage i hvert ferieår. Feriefridagene placeres efter samme reglerne som placering af restferie, jf. ferieloven. 19. Særlig opsparing Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. maj ,5% af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75% og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% af den ferieberettigende løn. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 8

9 9 Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. I 2007 sker udbetaling først ved kalenderårets udløb. Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen. Overenskomstparterne kan inden 1, januar 2008 aftale en anden opsparing end ovenstående. Denne opsparing træder efter ikrafttrædelsen i stedet for denne bestemmelse. 20. Sygdom og tilskadekomst Ansatte oppebære i tilfælde af sygdom eller ulykke sædvanlig løn inkl. tillæg. For deltidsansatte beregnes sygeløn som et gennemsnit af de forudgående 28 dages indtjening. Stk. 3. Sygemelding skal meddeles tjenestestedet uden ugrundet ophold, dog senest ved tjenestens begyndelse. Stk. 4. For hver sygeperiode skal tro- og loveerklæring være indsendt inden 4 dage. Overskrides denne frist, bortfalder retten til sygeløn fra 1. sygedag. Stk. 5. For sygdom ud over 14 dage kan virksomheden kræve varighedsudtalelse fra vedkommendes læge. Virksomheden betaler denne udtalelse. Er udtalelsen ikke returneret til virksomheden i udfyldt stand inden 7 dage, bortfalder retten til dagpenge. Stk. 6. Ordinære frivagter, som falder i en sygeperiode, betragtes som afholdt. 21. Barns første sygedag og børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, mindreårige, hjemmeværende barn under 14 år. Dette vilkår omfatter alene barnet første sygedag. Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 9

10 Barsel/ Fædreorlov og forældreorlov Til fastansatte kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet, udbetaler arbejdsgiveren fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastansatte maksimale dagpengesats. Løn under graviditetsorlov gælder for graviditetsorlov, der påbegyndes den 1. juli 2004 eller senere. Under samme betingelser betales der indtil 2 ugers løn under fædreorlov. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn dog pr. 1. marts 2007 max. kr. 129,00 pr. time, pr. 1. marts 2008 max. kr. 132,00 kr. pr. time og pr. 1. marts 2009 max. kr. 135,00 kr. pr. time under fravær i indtil 6 uger.. Fravær og betaling til medarbejderen forudsætter, at den anden af forældrene ikke samtidig er på orlov. Fravær og betaling kan deles mellem forældrene. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke kun oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Allerede eksisterende overenskomster, lokale aftaler og kutymer af enhver art, hvorved en arbejdsgiver har forpligtet sig til at udbetale løn under barsel/adoption er bortfaldet, medmindre disse ordninger stiller den ansatte bedre. Stk.3. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren med virkning fra 1. juli 2007 løn under forældreorlov i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. På overenskomstområder, hvor betaling af løn under forældreorlov er fastsat til et maksimalt beløb, gælder dette også for de nye uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2007 eller senere. Nærværende bestemmelse erstatter tidligere bestemmelser om betaling under forældreorlov i op til 6 uger. 10

11 Pension Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2006 indgår, 10,8 % af den A-skattepligtige løn fordelt med 7.2 %, der betales af arbejdsgiverne og 3,6 %, der betales af medarbejderne. Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2007 indgår, 11,1 % af den A-skattepligtige løn fordelt med 7,4 %, der betales af arbejdsgiverne og 3,7 %, der betales af medarbejderne. Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2008 indgår, 12,0 % af den A-skattepligtige løn fordelt med 8,0 %, der betales af arbejdsgiverne og 4,0 %, der betales af medarbejderne. Ordningen omfatter medarbejder over 22 år og enten i forvejen er optaget i HTS-persion eller anden tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold eller har været ansat mindst 1 år i virksomheden. Ordningen administreres af HTS Pension i henhold til reglerne herfor. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned pr. 1. juli ,00 / 780,00 2,50 / 390,00 7,50 / 1.170,00 pr. 1. juli ,20 / 820,00 2,60 / 410,00 7,80 / 1.230,00 pr. 1. juli ,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00 For deltidsansatte beregnes pensionsbidraget på samme måde som det allerede gældende pensionsbidrag. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne dato. Stk. 3. Overgangsordning vedrørende indfasning af pensionsordning omfattet kommende medlemmer af VABA, som senest 3 måneder efter indmeldelsen har tilsluttet sig nærværende overgangsordning. Undtaget fra overgangsordningen er dog virksomheder, overfor hvilke forbundet inden indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget har rejst krav om overenskomst. Senest 3 måneder efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. Senest 1 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 2 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag. 11

12 12 Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i protokollatet, der underskrives ved tiltrædelse af overenskomsten, hvorledes indfasningen finder sted. Parterne er enige om, at overenskomstens pensionsprotokollat er gældende. Parterne er enige om at evaluere overgangsordningen ved overenskomstperiodens udløb. 24. Tillidsmandsregler Tillidsmandsbestemmelserne mellem Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service og Specialarbejderforbundet i Danmark er gældende. 25. Frihed til uddannelse Organisationerne er enig om, at medarbejdere under fornødent hensyn til virksomhedens forhold kan opnå den fornødne frihed til deltagelse i efteruddannelse efter eget valg. Efter 9 måneders beskæftigelse i virksomheden har den enkelte medarbejder ret til mindst 1 uges frihed om året til efter- eller videreuddannelse, der er relevant for virksomheden - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold, jf. mæglingsforslaget af 27. marts 1993, pkt. IV. Fra 1. januar 2009 bortfalder 25 stk. 1. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i individuel kompetenceafklaring (IKA). Der gives ligeledes ret til afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Det er en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at kompetenceudviklingsfonden, jf. nedenfor, afholder omkostningerne. Medarbejderen udbetales sædvanlig løn. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden. Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden under fornødent hensyn til virksomhedens forhold ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse maksimalt kan udgøre 85 pct. Af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodtgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for LO/DAoverenskomsternes dækningsområde. Der oprettes en kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse sammensættes paritetisk af Lo og DA. Finansieringen af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om åeret pr. fuldtidsansat medarbejder pr. 1. januar Pr. 1. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året. Overenskomstparterne kan i stedet i enighed vælge at oprette egen kompetenceudviklingsfond, at tilslutte sig en fælles kompetenceudviklingsfond eller tilslutte sig en fond, etableret på et andet relevant overenskomstområde. Bestemmelserne for en sådan kompetenceudviklingsfond træder herefter i stedet for nærværende bestemmelse. Fra 1. januar 2009 bortfalder 25 stk. 1. Stk. 3. Uddannelse og samarbejde Fra 1. juli 2008 afsætter virksomheden 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, inden for overenskomstens område. Midlerne opkræves af og indbetales til LO/DA-kompetenceudviklingsfonden. De nærmere regler for anvendelse af midlerne fastsættes af LO/DA-kompetenceudviklingsfondens bestyrelse. 12

13 13 Overenskomstparterne kan i enighed vælge at oprette en særskilt uddannelses- og samarbejdsordning, at tilslutte sig en fælles uddannelses- og samarbejdsordning eller tilslutte sig en ordning oprettet på et andet overenskomstområde. Bestemmelserne for den ordning, som oprettes eller tiltrædes, træder herefter i stedet for nærværende bestemmelse. Stk. 4. Fuldtidsansatte medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max kr. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. 26. Arbejdstøj Bortset fra butikskontrollanter skal de ansatte have udleveret uniform eller andet arbejdstøj. 27. Kontingenttræk Arbejdsgiveren kan efter lokal aftale trække kontingent til Landssammenslutningen i de organiserede medarbejderes løn og videresende dette til organisationen. 28. Statistiske oplysninger VABA formidler, at Landssammenslutningen hvert halve år - pr. 1. januar og 1. juli - får tilsendt et statistisk materiale med oversigt over antallet af beskæftigede og lønindplaceringer hos de enkelte medlemsvirksomheder. 29. Faglig strid Som regler for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm. 30. Protokollat om værditransport. Der nedsættes et udvalg mellem parterne, der skal forsøge at udarbejde forslag til overenskomstregler vedrørende værditransport til brug ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen pr. 1. marts Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2007 og kan tidligst opsiges til 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne. Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er partnerne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med Hovedaftalens regler herom. 13

14 14 Den. 6. april Afskrift af Brancheoverenskomsten for vagtselskaber mellem - Dansk Funktionærforbund. Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning. Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening. 14

15 15 Tillæg til Brancheoverenskomst for Vagtselskaber mellem VABA og VSL under Dansk Funktionærforbund Elevbestemmelser under sikkerhedsvagtuddannelsen 1. Område De i nærværende aftale fastansatte regler er gældende for elever, der uddannes inden for sikkerhedsvagtuddannelsen i henhold til Lov om Erhvervsuddannelse. 2. Den normale arbejdstid Elevens normale arbejdstid er den samme som den, der er fastsat i brancheoverenskomsten mellem underskrevne organisationer. Eleven kan efter aftale, hvis vedkommende ønsker dette, arbejde mere end det antal timer, som er aftalt i uddannelsesaftalen, i det omfang som overenskomstens bestemmelser tillader dette. Ved opfyldelse af brancheoverenskomstens 1, stk. 2, beregnes en fuld skoleuge til 35,6 timer. 3. Mødepligt under skoleophold Eleverne er i den tid, de deltager i skoleophold, afgivet til skolen. Eleverne har derfor ikke pligt til at arbejde på virksomheden før eller efter skoletidens afslutning og heller ikke på eventuelle undervisningsfridage, som indhentes gennem den øvrige del af skoleopholdet. Eleverne har på hverdage under skoleferie f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse pligt til at møde på arbejde, såfremt der arbejdes i virksomheden. 4. Lønforhold Eleven aflønnes efter nedstående satser: 154,25 timer pr. måned Gruppe 1 1. marts ,90 kr./time 8.622,63 kr./md. 1. marts ,86 kr./time 8.924,91 kr./md. 1. marts ,89 kr./time 9.238,03 kr./md. Gruppe 2 1. marts ,18 kr./time ,77 kr./md. 1. marts ,57 kr./time ,42 kr./md. 1. marts ,04 kr./time ,42 kr./md. Under gennemførelse af uddannelsens grundforløb aflønnes eleven, jf. gruppe 1. Under gennemførelse af uddannelsens hovedforløb aflønnes eleven, jf. gruppe EGU-elever EGU-elever aflønnes efter 4 første lønsats, og er i øvrigt omfattet af bestemmelsen om tillæg i 7, stk Voksenlærlinge 15

16 16 For medarbejdere, der påbegynder et særligt tilrettelagt voksenlærlingeforløb for personer over 25 år, gælder, at aftalen mellem virksomheden og eleven er tidsbestemt, jf. uddannelsesaftalen/ansættelsesbeviset. Virksomheden er ikke forpligtet til at ansætte eleven efter endt uddannelse, uanset om eleven før påbegyndt uddannelse var ansat i virksomheden. Under skoleophold og i praktiktiden betales den voksne elev den samme løn efter bestemmelserne i 5 i overenskomsten, som hvis eleven havde forsat i den almindelige ansættelse. Arbejdsgiveren betaler feriepenge og pension i hele uddannelsesforløbet. Der betales ikke tillæg i skoleperioderne. Overenskomstbestemmelserne har som forudsætning, at virksomheden har mulighed for at modtage den særlige refusionssats fra AER for den pågældende voksenlærling, og at denne sats ikke reduceres eller bortfalder. Såfremt dette sker, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed. Dog aflønnes påbegyndte voksenlærlingeforløb efter nærværende bestemmelse i den resterende uddannelsestid. Stk. 3. Hvis voksenlærlingen fortsætter ansættelsesforholdet i virksomheden gælder, at uddannelsestiden ved særligt tilrettelagte voksenlærlingeforløb medregnes i enhver henseende i henhold til overenskomstens anciennitetsbestemmelser. På samme måde medregnes løn i optjeningen af ferie, feriepenge og pension. 7. Tillæg i praktiktiden Medarbejdere, der påbegynder et særligt tilrettelagt voksenlærlingeforløb for personer over 25 år, får i praktiktiden samme tillæg som medarbejdere, der arbejder på tilsvarende arbejdsområder. For ungdomselever betales 90% af de arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Ved aftalt overarbejde betales tillæg, jf. 6. Diverse tillæg, i brancheoverenskomsten. 8. Ferie Eleverne er omfattet af Ferielovens bestemmelser samt Erhvervsuddannelseslovens særbestemmelser om elevens ferie. 9. Sygdom og tilskadekomst Elevernes forhold under sygdom og tilskadekomst er de samme, som er fastsat i brancheoverenskomstens bestemmelser. 10. Ikrafttræden og ophør Nærværende aftale træder i kraft den 1. marts 2004 og kan tidligst opsiges til ophør sammen med brancheoverenskomsten. Der tages forbehold for godkendelse af nærværende overenskomst i henhold til organisationernes bestemmelser. 16

17 17 København, den 26. februar 2004 Dansk Funktionærforbund Sign.: Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening For Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 17

18 18 Protokollat om ferie 1. Fælles bestemmelser gældende for ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem AHTS/foreninger under AHTS og Dansk Funktionærforbund/afdelinger under Dansk Funktionærforbund. Nærværende aftale er indgået i medfør af den ny Ferielov, som trådte i kraft 1. januar Parterne er enige om, at for ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem AHTS/foreninger under AHTS og Dansk Funktionærforbund/afdelinger under Dansk Funktionærforbund gælder nedenstående fravigelser fra Ferieloven. Fravigelserne træder i kraft ved underskriften. Overførsel af ferie kan derfor først finde sted fra den 1. maj Fagretlig behandling Tvistigheder, som måtte opstå som følge af denne aftale behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten. Parterne har således i forbindelse med Ferielovens 4, stk. 3, aftalt, at tvistløsning i det fagretlige system alene omhandler de aftalte fravigelser fra Ferieloven. 3. Overførsel af ferie Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal den afholdes. Se bilag B. Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Parterne anbefaler, at den som bilag A optrykte aftale anvendes. Såfremt den optrykte aftale ikke anvendes (eks. At virksomheden ønsker at bruge samme blanket for alle medarbejdergrupper), skal aftalen mindst indeholde samme punkter som den optrykte aftale, som er godkendt af organisationerne. Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferien overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås og feriedagene afholdes efter de samme regler som ovenfor. Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. 4. Ferie i hele uger Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning og medarbejderen ønsker at genoptage arbejdet, kan han hvis muligt genoptage arbejdet og har så krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden med den kollektive ferielukning, betragtes ferie som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, med mindre andet aftales. 6. Udbetaling af ferietillæg Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetales før ferien holdes, i så fald kan 18

19 19 det kræves modregnet ved fratræden i det omfang der er udbetalt ferietillæg for ikke afholdt ferie. 7. Medarbejders fratræden Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden alt ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage udover 25 i forbindelse med fratræden, af arbejdsgiver. 8. Garanti AHTA garanterer for al optjent feriegodtgørelse, herunder for overført ferie. København, april 2002 For AHTS Sign.: Ulrik Damm For Dansk Funktionærforbund Sign.: Villy Nielsen 19

20 20 Protokollat om LO/DA Oplysnings- og uddannelsesfonden LO og DA er enige om, at LO/DA Uddannelsesfonden har udviklet sine aktivitetsområder således, at en mere dækkende betegnelse fremover vil være LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfonden. Til LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfonden opkræves på alle overenskomstområder, der hidtil har betalt til LO/DA Uddannelsesfonden, 31 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar Fondens midler fordeles således, da DA til disposition modtager ¼ af det samlede årlige provenu, og LO modtager ¾ af det årlige provenu. 20

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

BRANCHEOVER- ENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHEOVER- ENSKOMST FOR VAGTSELSKABER VERENSKOMST 2014 2017 BRANCHEOVER- ENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

skibsførere på havnebusser

skibsførere på havnebusser skibsførere på havnebusser overenskomst 2012 2014 DI Overenskomst II v/di og Søfartens Ledere Gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området DI nr. 794553 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

PARKERING, SKEJBY SYGEHUS

PARKERING, SKEJBY SYGEHUS VERENSKOMST PARKERING, SKEJBY SYGEHUS OVERENSKOMST 2014 2017 For APCOA PARKING Denmark A/S, parkeringsservice på Skejby Sygehus Indgået mellem DI Overenskomst ll og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere