Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet."

Transkript

1 Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat om Ændringer af løn og satser 2. Protokollat om Forældreorlov til forældre af samme køn 3. Protokollat om Forældreorlov 4. Protokollat om Forhøjet bidrag under barselsorlov 5. Protokollat om Lønforhold for elever 6. Protokollat om Serviceforbundets og DI s Samarbejdsfond 7. Protokollat om Redaktionel gennemgang af fælles ansættelsesbevis 8. Protokollat om Overenskomstfravigende forsøgsordninger 9. Protokollat om Udvalg om aflønning på vagtoverenskomsten 10. Protokollat om Værditransport 11. Protokollat om Frihed til vejledning ved afskedigelse 12. Protokollat om Skolehjem 13. Protokollat om Tidligere adgang til støtte til uddannelse fra Kompetenceudviklingsfonden 14. Protokollat om Støtte til vejledning eller screening 15. Protokollat om Overarbejde i opsigelsesperioden 16. Protokollat om Tillidsrepræsentanter Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

2 Ændringer af løn og satser 7. Forskudt tid Tillæg for tjeneste i tiden mellem kl marts 2014 kr. 25,48 pr. time 1. marts 2015 kr. 25,88pr. time 1. marts 2016 kr. 26,32 pr. time 6. Normalmånedslønninger Den normale månedsløn udgør Gruppe A Gruppe B pr. 1. marts 2014 kr , ,60 pr. 1. marts 2015 kr , ,85 pr. 1. marts 2016 kr , , Særlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing.

3

4 Forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige om, at følgende tekst i det nuværende stk. 3 i vagtoverenskomstens 22 udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen Og erstattes med følgende tekst: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder

5 Forældreorlov Parterne er enige om, at det nuværende stk. 2 i vagtoverenskomstens 22 slettes, hvorefter stk. 3 bliver stk. 2. Nyt stk. 3 er følgende: Med virkning for forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2014 eller senere, gælder følgende: Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

6 Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige om, at det ekstra pensionsbidrag, som betales under de 14 ugers barselsorlov pr. 1. juli 2014 udgør følgende: Vagtoverenskomsten 23, stk. 2: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00

7 Lønforhold for elever 4 Lønforhold i Elevbestemmelser under sikkerhedsvagtuddannelsen Gruppe 1 1. marts 2014 kr. 66,71 pr. time kr ,73 pr. mdr. 1. marts 2015 kr. 67,98 pr. time kr ,23 pr. mdr. 1. marts 2016 kr. 69,27 pr. time kr ,45 pr. mdr. Gruppe 2 1. marts 2014 kr. 81,36 pr. time kr ,04 pr. mdr. 1. marts 2015 kr. 82,90 pr. time kr ,47 pr. mdr. 1. marts 2016 kr. 84,48 pr. time kr ,43 pr. mdr.

8 Serviceforbundets og DI s Samarbejdsfond Parterne er enige om, at følgende formulering i vagtoverenskomstens 25a udgår: Virksomheden betaler 20 øre og erstattes med følgende: Virksomheden betaler pr. 1. marts øre, pr. 1. marts øre og pr. 1. marts øre Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag hidrørende fra forhøjelserne i dette protokollat til overenskomstparterne, med mindre disse træffer aftale om en anden anvendelse af midlerne.

9 Redaktionel gennemgang af fælles ansættelsesbevis Parterne er enige om, at det fælles ansættelsesbevis i overenskomstperioden redaktionelt gennemgås og opdateres.

10 Overenskomstfravigende forsøgsordninger Parterne er enige om, at den eksisterende 4 udgår og som ny 4 indsættes følgende: Overenskomstfravigende forsøgsordninger Overenskomstens parter er enige om, at der er mulighed for, at der under forudsætning af lokal enighed kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordninger forudsætter overenskomstparternes godkendelse. Der er enighed om, at indsættelsen af nærværende ordning ikke ændrer ved allerede indgåede lokale aftaler.

11 Udvalg om aflønning på vagt- og vagtassistentoverenskomsten Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalg med deltagelse af overenskomstparterne, der til brug for næste overenskomstforhandling undersøger mulighederne for differentieret løndannelse på vagt- og vagtassistentoverenskomsterne. Udvalget igangsættes pr. 1. oktober 2014 og skal have færdiggjort sit arbejde senest 1. oktober 2016 med en fælles rapport.

12 Værditransport Følgende indsættes i stedet for den nuværende 30 i vagtoverenskomsten: Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalg med deltagelse af overenskomstparterne og de berørte værditransportfirmaer, der til brug for næste overenskomstforhandling undersøger mulighederne for særlige overenskomstregler vedrørende værditransport. Udvalget igangsættes pr. 1. oktober 2014 og skal have færdiggjort sit arbejde senest 1. oktober 2016 med en fælles rapport.

13 Frihed til vejledning ved afskedigelse Følgende indsættes i overenskomsten som nyt stk. 8 i 3: Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2014.

14 Skolehjem Parterne er enige om at indsætte et nyt 4 i Elevbestemmelserne, så virksomheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, som følger af, at eleven er optaget på skolehjem, når dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses som nødvendigt, når det følger af, at virksomheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse på skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til betaling for skolehjem fra virksomheden. Betalingen fastlægges i de årlige finanslove, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af 1. april Følgende indsættes som et nyt 4 i Elevbestemmelserne med overskriften Skoleophold : Virksomheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, som fastlægges i de årlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler om frit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), som er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigt forskud til afholdelse af disse udgifter udbetales til eleven forud for skoleopholdets påbegyndelse, og eleven foretager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til virksomheden. Den nuværende 4 bliver til 5 og så fremdeles. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2014.

15

16 Tidligere adgang til støtte til uddannelse fra Kompetenceudviklingsfonden Vagtoverenskomstens 25, stk. 4, ændres med virkning fra 1. maj 2014, således at anciennitetskravet sænkes fra 9 måneders anciennitet i virksomheden til 6 måneders anciennitet i virksomheden.

17 Støtte til vejledning eller screening Parterne er enige om, at Vagtoverenskomstens 25, stk. 4 tilføjes følgende: Medarbejderen har endvidere ret til fri op til fire timer med fuld løn for at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kompetenceudviklingsfonden og eventuel løntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

18 Overarbejde i opsigelsesperiode Parterne er enige om, at det er uhensigtsmæssigt at pålægge en medarbejder, som er opsagt af virksomheden, overarbejde i opsigelsesperioden. Parterne er dog klar over, at der kan være situationer, hvor det kan være nødvendigt at pålægge en medarbejder, som er i opsigelsesperioden at udføre overarbejde. På den baggrund indsættes parternes henstilling til virksomhederne i Vagtoverenskomstens 3, stk. 9, med følgende ordlyd: Virksomhederne skal tilstræbe ikke at pålægge en medarbejder, som er opsagt af virksomheden, overarbejde i opsigelsesperioden.

19 Tillidsrepræsentanter Parterne er enige om, at Fællesoverenskomstens regler om tillidsrepræsentanter indsættes i Vagtoverenskomstens 24.