Kl til på Regionsgården, mødelokale H4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kl til på Regionsgården, mødelokale H4"

Transkript

1 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl til på Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Flemming Pless (A), formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Lene Kaspersen (C) Steen Olesen (F) vikar for Julie Herdal Molbech (F) Anne Ehrenreich (V)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Nyt kommissorium 3 2. Afrapportering af kvalitetshandlingsplanen 4 3. Patientombuddets årsrapport 6 4. Almen praksis: tilgængelighed og akutbetjening 9 5. Tilgængelighed i Sundhedshuset i Helsingør Meddelelser Eventuelt 18 Mødet er efter aftale med formanden forlænget med 30 minutter. 2

3 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 1 NYT KOMMISSORIUM SAGSFREMSTILLING Patientudvalget har med sit nye tillægskommissorium fået en række nye fokusområder: afrapportering af kvalitetshandlingsplanen for så vidt angår værdien patienten i centrum patientvenlighed, forstået som udredning af mulighederne for optimering af brugervenligheden gennem servicedesign og løsninger vedr. mad, tøj, omgivelser, skiltning mv. Erfaringer fra sundhedsvæsenet viser, at servicedesign med relativt få ressourcer kan være med til at give enkle og anvendelige løsninger på forskellige problemstillinger med øget kvalitet til følge, kommunikation, forhold for indlagte børn og forældre, og servicemål og behandling, når operation ikke er muligt. Tillægskommissorium for Patientudvalget er vedlagt som bilag. Det indstilles at udvalget på baggrund af det nye kommissorium drøfter en arbejdsplan for de resterende to møder i Det næste møde foregår i London i forbindelse med studieturen. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Tillægskommissorium for Patientudvalget Sagsnr: 3

4 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 2 AFRAPPORTERING AF KVALITETSHANDLINGSPLANEN SAGSFREMSTILLING I juni 2010 vedtog regionsrådet Region Hovedstadens Kvalitetspolitik samt Kvalitetshandlingsplan Kvalitetspolitikken baserer sig på fire grundlæggende værdier: sikkerhed, patienten i centrum, effektivitet og lighed, som tilsammen danner fundamentet for arbejdet med kvalitetsudvikling. Kvalitetshandlingsplanen er den konkrete udmøntning af kvalitetspolitikken i perioden 2010 til I kvalitetshandlingsplanen opstilles konkrete målsætninger for kvalitetsudviklingen for hver af kvalitetspolitikkens fire værdier i perioden. I det følgende præsenteres kort målsætningen knyttet til værdien om at sætte patienten i centrum. Desuden indeholder afrapporteringen vedrørende patienten i centrum også en status på klager. Målsætning: En fem procents stigning i andelen af positive svar på syv spørgsmål i LUP en Patientudvalget har på de seneste to møder beskæftiget sig med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser og de kommende regionale initiativer. På sidste møde lagde udvalget især vægt på følgende indsatsområder: Overgange, herunder kommunikation om og i overgange. Generel forbedring af LUP-tallene som pejlemærke, frem for kun at se på de syv der er defineret i kvalitetshandlingsplanen. Det er vigtigt at sikre læring på tværs af afdelinger og hospitaler. Varige forbedringer af patienternes oplevelser opnås ikke med mindre det prioriteres ledelsesmæssigt. Incitamenter og konsekvens overfor personalet er nyttige redskaber i arbejdet med at forbedre patienterne oplevelser. Patientkontakt bør være en væsentlig del af de sundhedsprofessionelles uddannelse. Det indstilles at udvalget drøfter bemærkningerne til denne målsætning, som de er skitseret i afrapporteringen, hvilket er baseret på drøftelserne ved seneste møde. Klagesager Klagersager indgår ikke som en målsætning i regionens kvalitetshandlingsplan og er ikke tidligere afrapporteret i denne forbindelse. Den 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Denne del af afrapporteringen er at betragte som en baseline. Formålet med det nye system er bl.a. at styrke patienternes retsstilling samt at understøtte, at der i endnu højere grad end hidtil sker en læring i hele sundhedsvæsenet. Dette gør at klager er interessante i forhold til kvalitetspolitikken. 4

5 Det indstilles at udvalget kommer med bemærkninger, herunder drøfter hvordan klagesager bedst kan inddrages i kvalitetshandlingsplanen for det næste år. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 2. Status for Region Hovedstadens Kvalitetshandlingsplan Patienten i centrum Sagsnr: 5

6 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 3 PATIENTOMBUDDETS ÅRSBERETNING FOR 2011 SAGSFREMSTILLING Den 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Formålet med det nye system var bl.a. at styrke patienternes retsstilling samt at understøtte, at der i endnu højere grad end hidtil sker en læring i hele sundhedsvæsenet. Som et led i denne ændring oprettedes Patientombuddet, der bl.a. overtog sekretariaterne for det tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (nu Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn) og den del af Sundhedsstyrelsen, der varetager driften af Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Disciplinærnævnet behandler ligesom førhen Patientklagenævnet klager over konkrete sundhedspersoners faglige virke. Med det nye klagesystem indførtes imidlertid også en adgang til at klage til Patientombuddet over sundhedsvæsenets samlede virksomhed i et patientforløb og adgang til at klage over manglende overholdelse af en lang række af patientrettigheder efter sundhedsloven, som der ikke hidtil havde været mulighed for at klage over. Med det nye klagesystem fik regionerne endvidere pligt til at tilbyde og hvis patienten ønsker det at afholde en dialog med patienter, der har klaget til Patientombuddet eller til Disciplinærnævnet over den sundhedsfaglige behandling. Patientombuddet skal udarbejde en årsberetning om sin virksomhed, og regionerne skal bidrage med oplysninger hertil. Senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsberetningen skal regionsrådet redegøre for, hvilke initiativer årsberetningen har givet anledning til. I vedlagte årsberetning, der udkom 16. maj 2012, har Patientombuddet redegjort for sin virksomhed i Patientombuddet har i årsberetningen særligt omtalt antallet af klager, det nye klagesystems betydning for læringen i sundhedsvæsenet og betydningen af det nye element: dialogerne. Indledningsvist anføres i forordet til årsberetningen, at Patientombuddets første leveår var præget af, at Patientombuddet var en ny myndighed. Patientombuddet oplyser, at der er modtaget i alt klager i Dette antal omfatter både klager over den sundhedsfaglige behandling og klager over manglende overholdelse af patientrettigheder efter sundhedsloven. Som det anføres i årsberetningen skal klageantallet ses i sammenhæng dels med de mange millioner patientkontakter, der er i sundhedsvæsenet hvert år, dels med de næsten rapporteringer af utilsigtede hændelser, der var i

7 Der er tale om en stigning på 3 % i forhold til 2010 (svarende til 123 flere klager), hvor det dog ikke var muligt at klage over manglende overholdelse af rettigheder efter sundhedsloven. Det kunne indikere et fald i antallet af klager over sundhedsfaglig behandling på landsplan. Hvilket må betragtes som en interessant udvikling. Dog skal det understreges at årsrapporten ikke indeholder nogen nærmere opgørelse over klagerne, hverken omkring geografisk fordeling, fordeling på sektorer eller specialer, eller klagetyper. Det er dermed svært at konkludere ud fra totaltallene. Hvad angår læringen i sundhedsvæsenet, oplyser Patientombuddet, at samlingen af klage- og erstatningssager og administrationen af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, giver Patientombuddet en unik mulighed for at videreformidle den viden og læring, der kan uddrages af både klage- og erstatningssager og rapporteringen af utilsigtede hændelser. Med udgangspunkt i denne viden, har Patientombuddet udviklet en strategi for læring, der skal sikre, at den indhentede viden kan anvendes proaktivt med henblik på at skabe viden, der kan forbedre patientsikkerheden og kvaliteten i sundhedsvæsenet. Patientombuddets læringsenhed har således i 2011 udgivet en række nyhedsbreve, OBS-meddelelser og temarapporter. Hvad angår det nye element: dialoger fremgår, at der blev afholdt 542 dialoger i regionerne, og i 239 af tilfældene fandt patienten, at der herefter ikke var grund til at opretholde klagen. Årsberetningen viser, at der procentvis er nogen forskel regionerne imellem på, hvor ofte dialogen fører til, at patienten trækker klagen tilbage. Samlet set vælger 44 % af de patienter, der tager imod tilbuddet om dialog, at afslutte deres klage efter en dialog. Patientombuddet konkluderer derfor, at ordningen om dialog i klagesager er en succes. Regionsrådet skal, som ovenfor nævnt i henhold til lov om klage og erstatning inden for sundhedsvæsenet redegøre for, hvilke initiativer årsberetningen har givet anledning til. En rundspørge til regionens hospitaler og til psykiatrien giver følgende tilbagemeldinger i forhold til Patientombuddets årsrapport: Man har noteret sig, at der i forhold til landsgennemsnittet er en lavere tilbagetrækningsprocent i Region Hovedstaden. Det har givet anledning til, at der på hospitalerne og i psykiatrien rettes mere fokus på dokumentationen af dialogen. Endvidere fremhæver direktionerne, at der arbejdes kontinuerlig både med læring af selve klagerne, men også læring i forbindelse med dialogen med patienterne. For så vidt angår Patientombuddets kapitel om læring, har dette ikke givet anledning til specifikke initiativer. Herudover bør det bemærkes i tilbagemeldingen vedrørende Patientombuddets årsberetning, at denne fremadrettet bør omfatte statistiske oplysninger om klagerne. Dette ud fra et hensyn til at få opgjort statistikkerne på et ensartet grundlag og for, at regionerne derved får et redskab, der kan indgå i monitoreringen af udviklingen i klagerne, herunder en mulighed for at sammenligne udviklingen i klagerne med andre regioner. 7

8 Det indstilles at udvalget drøfter Patientombuddets årsrapport og kommentarerne ovenfor med henblik på at komme med bemærkninger til Årsrapporten. På baggrund af drøftelserne udarbejder administrationen et udkast til svar til Patientombuddet. Dette forelægges forretningsudvalget den 13. november 2012 og godkendes af regionsrådet den 20. november KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 3. Patientombuddets årsberetning for 2011 Sagsnr:

9 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 4 ALMEN PRAKSIS: TILGÆNGELIGHED OG AKUTBETJENING SAGSFREMSTILLING Patientudvalget har i sit kommissorium tilgængelighed i almen praksis som fokusområde. Gennem forårets tværgående arbejdsgruppe på akutområdet har udvalgets medlemmer allerede beskæftiget sig med området. Nedenfor gives en status for arbejdet med tilgængelighed i almen praksis. Dette er til orientering for udvalget. Derefter behandles almen praksis rolle i den akutte betjening i Region Hovedstaden. Det sker ved først at se på, hvordan det ser ud i dag, hvilke målsætninger der er for fremtiden, hvad man kan lærer af strukturen for akutbetjening i Region Midtjylland, samt hvilke udfordringer der er. Denne del af punktet er til drøftelse. Stabsdirektør Else Hjortsø og Direktør Freddy Lippert deltager under punktet. Tilgængelighed i almen praksis Tilgængelighed er væsentligt for at almen praksis effektivt kan fungere som indgang til det samlede sundhedsvæsen. Tilgængelighed til almen praksis er også væsentligt for, at borgeren benytter sundhedstilbuddene rigtigt, herunder ved akut sygdom. Nedenfor er knyttet nogle ord til de to former for tilgængelighed, der har været mest fokus på de senere år. Fysisk tilgængelighed For at skabe lige muligheder for patienten for benyttelse af lægehjælp i almen praksis er det et ønske at fremme forholdene for bevægelseshæmmede. Det er en målsætning i Praksisudviklingsplan for almen praksis, der er i høring, at praksis skal være tilgængelig for handicappede, og at patienten har kendskab til den fysiske tilgængelighed. I februar 2012 blev de praktiserende læger i Region Hovedstaden via et spørgeskema adspurgt om klinikkens fysiske tilgængelighed. Spørgeskemaet var en del af en større afrapportering på akutområdet. Undersøgelsen viste, at 16 % af klinikkerne opfylder alle nedenstående krav. Niveaufri adgang til praksis eller alternativt en elevator, der er anvendelig for kørestolsbrugere. Passagebredde (døre) så en kørestolsbruger kan passere. Toiletforhold som er tilgængelige og anvendelige for kørestolsbrugere og andre fysisk handicappede. Handicap p-forhold i nærheden af praksis. 9

10 Ifølge overenskomsten er lægerne alene forpligtet til at tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, hvilket begrænser regionens muligheder for at indfri ønsket, dog undtaget ved etablering af nye klinikker. Ordet tilgængelig er i øvrigt ikke defineret i overenskomsten. Status Det er på et møde mellem PLO-Hovedstaden og Vibeke Storm Rasmussen besluttet at følge op på denne undersøgelse ved at gennemføre besøg og registrering af adgangsforhold til alle klinikker i almen praksis. En nærmere tilrettelæggelse pågår aktuelt. Telefonisk tilgængelighed Den seneste undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed viste, at 18 % af praksis ikke er tilgængelige på telefonen, dvs. hvor der i opkaldet hverken opnås kontakt til personale eller modtages en relevant henvisning til en anden lægepraksis. Af hensyn til service overfor patienter er det nødvendigt med en indsats for forbedret telefonisk tilgængelighed, særligt hvis almen praksis skal varetage sin akutforpligtelse effektivt. Derfor er det afgørende, at den telefoniske tilgængelighed i almen praksis forbedres. Almen praksis er i henhold til overenskomsten forpligtet til, at klinikken kan træffes telefonisk i dagtiden, evt. ved henvisning til en navngiven stedfortræder. I det omfang patienten ikke kan skabe kontakt over telefonen til almen praksis i en akut situation, bliver det vanskeligt for patienten at benytte sundhedstilbuddene i sundhedsvæsenet hensigtsmæssigt. Hidtil har regionen bestræbt sig på at beskrive, hvordan almen praksis kan forbedre sin tilgængelighed, og dermed understøtte klinikkerne i at varetage sin forpligtelse om telefonisk tilgængelighed. Det kan ske dels via tekniske løsninger til telefonsystemer med køfunktion og lignende, dels ved at organisere sig, så der altid er personale til at tage telefonen også når lægen er på sygebesøg eller optaget i konsultationen. Status I starten af 2013 er der planlagt en opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Undersøgelsen skal ikke kun anvendes til at danne et overblik over den generelle telefoniske tilgængelighed i Region Hovedstaden, men skal også udføres med henblik på at kunne følge op på tilgængeligheden i den enkelte praksis. Dette forudsætter en mere solid metode, hvor der bl.a. foretages flere opringninger til hver enkelt praksis. Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning. Almen praksis rolle i den akutte betjening i Region Hovedstaden 1. I dag Almen praksis varetager (jf overenskomst om almen lægehjælp) akut betjening af egne patienter i dagtiden. I vagttiden varetages de akutte patienter med behov for almen lægehjælp af Lægevagten. 10

11 Lægevagten er telefonvisiteret patienterne skal ringe til lægevagtens telefonvisitation, hvor en læge giver råd og vejledning, henviser til undersøgelse i en lægevagtskonsultation eller i særlige situationer til besøg i hjemmet af en kørende vagtlæge. Lægevagten kan også henvise til akutmodtagelse og til indlæggelse. Det er Hovedstadsregionens Praktiserende Læger, som driver Lægevagten efter aftale med Region Hovedstaden. Lægevagten fungerer som en selvstændig funktion uden tilknytning til hospitalsfunktioner.. Lægevagtens 10 konsultationssteder er fysisk beliggende på regionens hospitaler, nogle side om side med regionens akutmodtagelser. Et begrænset samarbejde mellem lægevagt og akutmodtagelser er beskrevet i særskilte aftaler. 2. Målsætninger for fremtiden Regionsrådet har i forbindelse med Hospitals- og psykiatriplan 2020 og i den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet formuleret og drøftet målsætninger for den akutte betjening af borgerne herunder i almen praksis og lægevagten. Følgende hensigtserklæringer beskrives i hospitalsplanen: at borgerne skal have en let adgang til en kompetent døgndækket akutbetjening og relevant præhospital behandling. at det akutte beredskab skal være enstrenget, og at det betyder, at overvejelser om sammenlægning af skadestuer og lægevagt skal indtænkes. at alle der kommer til skade eller bliver syge, skal kunne forvente en hurtig og kvalificeret vej til den rette hjælp, og at en ny opbygning af akutsystemerne er nødvendig. at regionen etablerer en Akuttelefon, som skal understøtte målet om at sikre regionens borgere en entydig og lige adgang til kompetent døgndækket akutbetjening. Målsætninger om samarbejde mellem lægevagt og akutmodtagelser og akutklinikker Det indgår i hospitalsplanen: at akutbetjeningen moderniseres i overensstemmelse med de nye muligheder, som sammenlægning af specialer og den teknologiske udvikling giver at det er målet, at lægevagten integreres med henholdsvis akutmodtagelse og fælles akutmodtagelse I hospitalsplanen indgår også, at der skal etableres akutklinikker i Helsingør og Frederikssund, inden hospitalerne dér nedlægges. Akutklinikkerne skal kobles til sundheds-huse med kommunale tilbud, og placeres i fysisk sammenhæng med lægevagtskonsultationer. Regionsrådet tiltrådte i juni 2012, at der etableres et sundhedshus i Helsingør med en regional akutklinik og en række ambulatoriefunktioner tilknyttet Hillerød Hospital. Akutklinikken bemandes med behandlersygeplejersker, som har lægelig backup fra Hillerød Hospital. Det fremgår, at regionens ønske er at få videreudviklet en model med lægevagt og fast tilknyttede praktiserende læger. 11

12 Budgetaftalen af konkretiserer, at det på sigt ønskes at akutklinikkens behandlersygeplejersker understøttes af bl.a. lægevagt og praktiserende læger, som kan medvirke til vurdering og behandling af patienter i akutklinikken, når dette skønnes nødvendigt. Målsætninger om visitation Hospitalsplanen fastlægger endvidere rammerne for Akuttelefonen. Akuttelefonen etableredes primo 2012 og udgør et døgnåbent tilbud til borgerne om rådgivning ved akut sygdom og skader samt vejledning i forhold til egenomsorg, kontakt til praktiserende læge, akutmodtagelse eller fælles akutmodtagelse. Budgetaftalen af beskriver en videreudvikling af akuttelefonen: akuttelefonens rolle skal styrkes det kommende år, så flere borgere benytter akuttelefonen, og dermed bliver henvist til rette regionale sundhedstilbud. Det nævnes, at dette skal lette overgangen til visiterede akutmodtagelser og akutklinikker, som regionen i henhold til økonomiaftalen mellem regionen og Danske Regioner skal gennemføre senest i foråret den visiterede adgang skal, foregå via akuttelefonen. Notat fra møde i oktober 2011 mellem regionens Koncerndirektion og PLO Hovedstaden beskriver regionens ønske om at indgå aftale med de praktiserende læger om: at akuttelefonen på sigt, kan visitere borgere til konsultation i lægevagten. Dette ønske fra regionen blev på mødet i oktober 2011 ikke imødekommet af PLO Hovedstaden, som ønskede at fastholde en lægelig visitation. Målsætningerne om øget integration af lægevagt og akutmodtagelser, og en fælles enstrenget visitation kan ses i sammenhæng med anbefalinger fra Udvalg om det Præhospitale Akutberedskab 1. Anbefalingerne fra Udvalget om det Præhospitale Akutberedskab omfatter: at den ledelsesmæssige struktur af lægevagten medvirker til, at understøtte en entydig og sammenhængende akutindsats i den enkelte region. Hovedparten af udvalget (de statslige repræsentanter, Danske Regioner, KL og Dansk Sygeplejeråd) anbefaler en integreret ledelsesmodel, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i regionerne. Lægeforeningen anbefaler en model, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i almen praksis med et tættere samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. at der sker en øget brug af praksispersonale i lægevagten. at fremtidens lægevagt er fleksibel og differentieret og i højere grad målrettes lokale behov. at der sker en fortsat udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet i lægevagten. Overenskomst om almen praksis 2 beskriver, at PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er enige om, at anbefalingerne fra Udvalget om det Præhospitale Aktuberedskab skal søges indfriet ved samarbejde mellem de praktiserende læger og de enkelte regioner. PLO har tilkendegivet, at dette dog ikke gælder anbefalingen vedrørende fælles regional ledelse af lægevagten. 1 Indenrigs- og sundhedsministeriet, november 2011: Status for Udvalget om det Præhospitale Akutberedskabsarbejde - sammenfatning, Afsnit 5 Fremtidens vagtlægeordning. 2 Regionernes Lønnings- og Takstnævn: Overenskomst om almen praksis, april Bilag 3. Protokollat om lægevagten

13 Målsætninger om tilgængelighed for akutte patienter hos egen praktiserende læge Regionsrådet tiltrådte juni 2012 at arbejde videre med anbefalingerne om tilgængelighed i almen praksis, herunder: at der stilles krav om, at tilgængeligheden i almen praksis øges, særligt gennem forbedring af telefonbetjeningen. En anbefaling, som også omhandler tilgængelighed for patienterne ved akut behov for lægehjælp. 3. Ny struktur for akutbetjeningen i Region Midtjylland: elementer der kan understøtte den ønskede udvikling i Region Hovedstaden Region Midtjylland har indgået aftale med almen praksis om et udvidet samarbejde på akutområdet. Der etableres en enstrenget lægelig visitation for den akutte betjening via egen praktiserende læge og lægevagten. Dette gælder i alle tilfælde, hvor der ikke rekvireres hjælp via 112. Der etableres endvidere samarbejde om akutklinikkerne, hvor lægevagten fremover udgør den lægefaglige backup for behandlersygeplejerskerne i vagttiden. Ligeledes etableres et samarbejde i akutafdelingerne, hvor lægevagten integreres fysisk, med bl.a. fælles venterum. I vagttiden etableres fælles triage af patienter mellem lægevagt og akutafdeling og der skal ydes bistand fra akutafdelingens sygeplejersker til lægevagtens læger. Aftalerne i Region Midtjylland beskrives nærmere herunder. Samarbejde mellem lægevagten og akutklinikker Den samarbejdsmodel, som Region Midtjylland har aftalt, ligger på linje med Region Hovedstadens målsætninger og ønsker, også i forhold til etablering af sundhedshuset i Helsingør. Aftalen fra Region Midt betyder, at det i vagttiden er lægevagten, som har det lægefaglige ansvar på de sygeplejebemandede akutkliniker, mens det i dagtiden er et hospitalsansvar. I vagttiden skal akutklinikkens behandlersygeplejersker assistere lægevagten i behandlingsarbejdet, og akutklinikkens udstyr vil også stå til rådighed for lægevagten. Aftalen indeholder retningslinjer for ansvarsfordeling mellem læger og sygeplejersker, samt retningslinjer for opgavefordeling i forhold til behandlingstyper. Det indgår i aftalen, at aktivitetsregistrering i vagttiden sker i lægevagtsjournalen og i dagtiden i hospitalernes IT-systemer. Det langsigtede mål er en integreret IT-løsning. Vagtlægerne honoreres pr. konsultation jævnfør overenskomst om almen lægehjælp, og honoreres også for de behandlinger, som behandlersygeplejersken afslutter, hvor vagtlægen har det lægefaglige ansvar. Sygeplejerskerne ansættes på de hospitaler, hvortil akutklinikken er knyttet og aflønnes derfra. Samarbejde mellem lægevagten og akutmodtagelser Modellen for dette samarbejde i Region Midtjylland indebærer, at udiagnosticerede patienter til lægevagt og akutafdeling modtages til udredning og behandling i samme fysiske område. Fordeling af patienterne mellem lægevagt og akutafdeling sker ved ankomsten ud fra lokalt udarbejdede instrukser. Sygeplejersker assisterer lægevagten i behandlingsarbejdet. Opgavefordeling, behandlingsansvar, bemanding og honorering er beskrevet i aftalen. Den praktiske tilrettelæggelse af samarbejdet sker lokalt i dialog mellem vagtlægechefen og ledelsen i akutafdelingen. 13

14 Region Midtjylland ønsker, at patienterne i højere grad oplever et integreret akuttilbud. Regionen ønsker derfor at udvikle en ensartet model for kommunikationen omkring henvisninger og epikriser mellem egen læge, vagtlæge og akutafdeling. Der stilles endvidere forventninger til, at Den Danske Kvalitetsmodel for almen praksis vil indeholde standarder for lægevagtens samarbejde med akutafdelinger. Visitation Region Midtjyllands model med at lægge visitationen over til almen praksis i dagtiden og til lægevagten i vagtiden passer ikke ind i Region Hovedstadens målsætninger om en samlet visitation via akuttelefonen Udfordringer Region Hovedstaden står overfor en række udfordringer på akutområdet: samarbejde om anvendelse af 1813 som fælles indgang for alle patienter med behov for akut hjælp samarbejde mellem lægevagt og akutmodtagelser og akutklinikker samarbejde med de praktiserende læger om akutte patienter praktiserende læges tilgængelighed Aftalen i Region Midtjylland beskriver modeller for løsninger af nogle af disse udfordringer, dog uden at de er helt veldefinerede. Der savnes desuden en vurdering af aftalens økonomiske konsekvenser. Region Midtjylland forventer dog, at aftalen er udgiftsneutral for det samlede sundhedsvæsen. Andre elementer i aftalen er direkte i modstrid mod de mål for opgaveløsningen, der er valgt i Region Hovedstaden. Det indstilles, at udvalget drøfter almen praksis rolle i den akutte betjening i Hovedstaden. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 5. Lægevagtens organisering og åbningstider. 6. Samarbejdsaftaler mellem lægevagten og akutmodtagelserne. 7. Lægevagtens aktivitet efter etablering af akuttelefonen Region Midtjylland: Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet. 9. Region Midtjylland: Bilag 1. Samarbejde omkring telefonvisitation. 10. Region Midtjylland: Bilag 2. Samarbejde i akutklinikkerne. 11. Region Midtjylland: Bilag 3. Samarbejde i akutafdelinger. Sagsnr:

15 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 5 TILGÆNGELIGHED I SUNDHEDSHUSET I HELSINGØR SAGSFREMSTILLING I planlægningsområde Nord etableres ét samlet hospital på matriklerne i Hillerød og i Frederikssund hvilket betyder, at Helsingør Hospital skal lukkes. Inden lukningen af Helsingør Hospital oprettes et sundhedshus med en akutklink. Det er i Budget 2013 besluttet, at sundhedshuset skal etableres på adressen Murergade 5 i Helsingør. Her findes der i dag et ledigt lejemål i en privat ejendom, der kan rumme de hospitalsrelaterede regionale funktioner. På adressen findes allerede et sundhedscenter som aktuelt rummer to praksisfællesskaber (5 lægepraksis), praktiserende øjenlæge, kiropraktor, diætist, psykolog og fodterapeut. Muregade 5 er tilgængelig for borgere med fysisk handicap både ude og inde. Handicapegnethed for arealer uden for bygningen Muregade 5 opfylder alle krav om handicapegnethed for arealer uden for bygningen, herunder at overgangen mellem ude og inde er udformet handicapegnet, det vil sige niveaufri - jf. krav i lokalplan 2.98, Helsingør Kommune. Øvre og nedre plads er forbundet med en trappe. Kørestolsbrugere skal derfor benytte fortov uden om bygningen for at komme fra øvre plads til nedre plads og omvendt. Der er i alt 8 handicap-parkeringspladser, hvoraf to er placeret lige uden for hovedindgangen på vestsiden af Jørn Utzons Plads, to på østsiden af pladsen, kaldet nedre plads og 3 pladser på øvre plads på østsiden, dvs. ind mod sundhedshuset og 1 plads på øvre plads på østsiden. Handicapegnethed inde i bygningen Sundhedshuset opfylder kravene til handicapegnethed. Der er i alt 4 handicaptoiletter, ét på hver etage med adgang til brusebad og håndvaske. Bygningen har endvidere 4 handicapegnet elevatorer såkaldte senge-elevatorer - hvis indvendig mål er 120 x 280 cm og med fri dørbredde på 100 cm. Gangbredde i huset er 220 cm. Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning. KONKLUSION Sagsnr: 15

16 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 6 MEDDELELSER SAGSFREMSTILLING Resultater af intern ekstern auditering af rengøringen på hospitalerne og psykiatriske centre forår 2012 Der har i maj juni 2012 været gennemført intern ekstern audit af rengøringen på regionens hospitaler og psykiatriske centre med anvendelse af standarderne: INSTA : System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet og DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10. Krav til rengøring version Opmærksomhed henledes på, at vurdering af lokalerne fra 2012 også skal godkendes efter DS For at sikre så ensartet en vurdering af de enkelte lokaler som muligt, er der udpeget et antal trænede serviceledere som auditorer fra henholdsvis hospitalerne som de psykiatriske centre. Disse auditorer, i alt 17 personer, har gennemgået et intensivt teoretisk og praktisk undervisning i brugen af de to standarder. Disse auditorer kaldes superteam i rengøring. På bilag 1 ses det auditskema som anvendes ved vurdering af hvert enkelt lokale. I lighed med tidligere er standarden i INSTA 800 for godkendelse af operationsstuer og intensivstuer sat til 100 %. For øvrige lokaler er godkendelsesprocenten 70 %. Som noget nyt fra 2012 er hygiejnestandarden DS også bestemmende for vurdering af rum. Resultaterne viser: Hospitalernes lokaler er godkendt med: INSTA 800: 79,9 % med en spredning fra 55 % til 100 % Tidligere resultater: 2011: 67,8 %, 2010: 32,7 % DS : 56,7 % med en spredning fra 25 % til 82,5 % Psykiatriske centre er godkendt med: INSTA 800: 68 % med en spredning fra 30 % til 100% Tidligere resultater: 2011: 59 %, 2010:28,6 % DS : 46,4 % med en spredning fra 15 % til 80 % Kommentarer til resultaterne: Som det fremgår af resultaterne er der sket en gradvis forbedring af rengøringsniveauet år for år for INSTA 800. Hvad angår DS er det første gang, at denne standard vurderes særskilt, hvorfor der ikke er sammenligningsmuligheder. Men skal der gøres en forsigtig sammenligning så ligger resultatet af godkendte lokaler væsentlig højere på DS end den første vurdering af INSTA 800 i foråret Dette kan skyldes, at der er stort fokus på rengøring, herunder megen undervisning. 16

17 KONKLUSION Bilagsfortegnelse: Sagsnr: 17

18 Den 9. oktober 2012 PATIENTUDVALGET SAG NR. 7 EVENTUELT SAGSFREMSTILLING KONKLUSION Bilagsfortegnelse: Sagsnr: 18

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 17.00 til 19.30 på Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort)

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed Region Hovedstaden Koncern Praksis Rapport Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed 2. maj 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Koncern Praksis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt)

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 18. december 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2011

Årsberetning for Lægevagten 2011 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2011 Koncern Praksis Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2011 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14001617 Ref.: nbre/rsa

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, Mødelokale H6 MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 Møde nr. 7 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 31. august 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 13 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Lene

Læs mere

KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar Kl til på Regionsgården lokale H5. Møde nr. 9

KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar Kl til på Regionsgården lokale H5. Møde nr. 9 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H5 Møde nr. 9 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør?

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør? Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 Web www.regionh.dk Dato: 4.. juli 2012 Spørgsmål nr.: 098 Dato: 18. juni 2012 Stillet

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 13. oktober Kl Regionsgården, mødelokale H5

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 13. oktober Kl Regionsgården, mødelokale H5 D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET Onsdag den 13. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården, mødelokale H5 Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2012

Årsberetning for Lægevagten 2012 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2012 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2,

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø D A G S O R D E N Onsdag den 22. september 2010 Kl. 16.00 Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere