AN VR M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR M3 arkitekter <w>. Indsigelsen blev begrundet med, indehavers mærke VR M3 arkitekter <w> er forveksleligt med indsigers ældre mærke MTRE <w>. Pent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 42. Registreringen blev opretholdt for Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion i klasse 37. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Penter og Varemærker, som omgjorde Pent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen i sin helhed. KENDELSE: År 2014, den 13. november afsagde Ankenævnet for Penter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Knud Wallberg og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra M3 arkitekter I/S v/riemann Advokfirma over Pent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. januar 2014 vedr. VR M3 arkitekter <w> Begæret af: MTRE ApS v/bech-bruun Advokfirma Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder, indklagede har dokumenteret have taget betegnelsen MTRE i brug som varemærke for arkitektvirksomhed herunder for arkitektonisk rådgivning i form af byggerådgivning og

2 for indretning af bygninger, forud for klagers indlevering af ansøgningen om det foreløbigt registrerede varemærke M3 arkitekter. Den særprægede del af klagers mærke består af bogstav- og talkombinionen M3, der såvel lydligt som begrebsmæssigt er identisk med indklagedes mærke MTRE. Da der er sammenfald mellem de tjenesteydelser, som indklagede har opnået varemærket til, og de af klagers registrering omftede tjenesteydelser i klasse 42, findes mærkerne være forvekslelige for disse tjenesteydelser. Hvad angår de af klagers registrering omftede tjenesteydelser i klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; bygningskonstruktion (Tilsyn med -); tilsyn med bygningskonstruktion, finder Ankenævnet, der foreligger en høj grad af ligeartethed mellem disse ydelser og den arkitektvirksomhed, som indklagede udøver under varemærket MTRE, og som bl.a. omfter arkitektonisk byggerådgivning. Ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og lighed mellem tjenesteydelserne finder Ankenævnet tillige, mærkerne er forvekslelige for de af klasse 37 omftede tjenesteydelser. Herefter bestemmes: Det foreløbigt registrerede varemærke M3 arkitekter ophæves i sin helhed. Sagens baggrund: Den 26. oktober 2012 indleverede M3 arkitekter I/S en ansøgning om registrering af varemærket M3 arkitekter <w> for: Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion. Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed. Varemærket blev registreret den 12. marts 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidenden den 20. marts Den 14. maj 2013 gjorde Bech-Bruun Advokfirma indsigelse på vegne af MTRE ApS mod gyldigheden af det registrerede mærke M3 arkitekter. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger gjorde gældende, der er risiko for forveksling af indehavers mærke med indsigers varemærke MTRE, som er stiftet ved brug, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 2. Indsiger gjorde også gældende, indehavers mærke udgør en krænkelse af indsigers ret til virksomhedsnavnet MTRE ApS. Indsiger anførte, mærkedelen ARKITEKTER er uden særpræg, og 2/13

3 der er stor synsmæssig lighed samt lydlig og begrebsmæssig identitet, da MTRE er M3 bare skrevet med bogstaver i stedet for tal. Indsiger indsendte med brev af 11. juli 2013 dokumention for stiftelsen af retten til varemærket MTRE. Indehaver bestred i brev af 28. august 2013, der er risiko for forveksling af mærkerne. Indehaver gjorde gældende, der hverken er synsmæssig eller lydlig lighed mellem mærkerne, da M3 og MTRE adskiller sig på grund af forskellen på kombinionen af tal og bogstaver samt længden af mærkerne. Med brev af 15. januar 2014 traf Pent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen som følger: 2. Lovgrundlaget Det fremgår af varemærkelovens 14, nr. 4, følgende varemærker er udelukket fra registrering: Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opftes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom. I varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2 står der, et varemærke heller ikke kan registreres, hvis "der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke." 3. Vurdering og konklusion Vurdering af krænkelse af indsigers virksomhedsnavn Det fremgår af styrelsens praksis, et virksomhedsnavn udgør en hindring for et varemærke, hvis varemærket er identisk eller næsten identisk med firmadominanten i virksomhedsnavnet, og der er sammenfald mellem de varer eller tjenesteydelser, som mærket er registreret for og virksomhedens brancheområde. Firmadominanten er den del af virksomhedsnavnet, som besidder varemærkeretligt særpræg. Vurderingen af lighed mellem et virksomhedsnavn og et varemærke svarer således ikke til vurderingen af lighed mellem varemærker, da varemærkelovens 14, nr. 4 udspringer af de navnerettigheder, som virksomhedsnavne opnår gennem selskabslovgivningen. Indsiger har gjort gældende, mærket M3 ARKITEKTER udgør en krænkelse af virksomhedsnavnet MTRE ApS, cvr. nr Virksomheden er registreret under branchekoden : Arkitektvirksomhed. En af betingelserne for et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn er, varemærket skal kunne opftes som indsigers virksomhedsnavn, heraf de høje krav til ligheden mellem mærket og navnet. MTRE og mærkedelen M3 adskiller sig synsmæssigt, idet virksomhedsnavnet består af 4 bogstaver, mens mærket består af et bogstav og et tal som den bærende mærkedel. Uanset om man må opfte mærket og navnet som et udtryk for det samme begreb, er den synsmæssige forskel mellem MTRE og M3 tilstrækkelig til adskille mærket og navnet på en sådan måde, der ikke forligger en krænkelse inden for varemærkelovens 14, nr. 4. Vi har til sammenligning tidligere afgjort varemærket TRENDHUSET ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedsnavnet TRENDHOUSE, VR /13

4 Indsigers rettigheder stiftet ved brug Indsigelsen er også frems med påstand om stiftelse af retten til varemærket MTRE forud for indehavers registrering, som har prioritet fra den 26. oktober Ifølge varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2 er indehavers mærke udelukket fra registrering, hvis indsiger ved sin tidligere brug kan forbyde brugen af indehavers mærke, og det skal derfor afgøres om indsiger har stiftet sådanne rettigheder og hvilket omfang disse rettigheder har. Indsigers meriale omfter bl.a. omtaler og annoncering i en række fagmagasiner og aviser og fakturaer fra perioden d. 13. maj juni Merialet viser, selskabet siden 2005 har udbudt arkitekt-tjenesteydelser. Det fremgår samlet af merialet, ydelserne overordnet arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser. Af fakturaerne og annoncerne ses det, virksomheden aktivt har udbudt sine ydelser under varemærket MTRE i en særlig skrifttype siden virksomhedens start i 2005 og mærket er anvendt kontinuerligt. Det fremgår ikke af fakturaerne i hvilken udstrækning indsiger har anvendt mærket i hele landet. Merialet dokumenterer dog, indsiger har stiftet en kendetegnsret til ordet MTRE gennem brugen af varemærket. Vurdering af forvekslingsrisikoen Indehavers mærke: M3 ARKITEKTER <w> Registreret for: Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion. Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed. Indsigers kendetegn: Brug for: MTRE <w> Arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser. Den bærende del i indehavers mærke M3 ARKITEKTER er M3, idet ARKITEKTER er uden selvstændigt særpræg. Indsigers kendetegn MTRE og mærkedelen M3 i indehavers mærke er lydligt og begrebsmæssigt identiske. Mærkerne kan begge læses som en angivelse af kubikmeter, m 3, idet tre-tallet er skrevet med henholdsvis bogstaverne TRE og tallet 3. Synsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, som begge indledes med bogstavet M. Mærkerne adskiller sig dog også synsmæssigt, særligt på grund af forskellen mellem sammensætningen af bogstaver og kombinionen af et bogstav og et tal. Uanset de synsmæssige forskelle på mærkerne, er det styrelsens opftelse mærkerne ligner hinanden i en sådan grad, der er risiko for forveksling, når mærkerne anvendes for de samme tjenesteydelser. I relion til indehavers tjenesteydelser i klasse 42, som alle vedrører ydelser som udbydes af arkitekter, kan der ikke lægges vægt på mærkedelen ARKITEKTER, og der er lydlig og begrebsmæssig identitet mellem den bærende del af indehavers mærke og indsigers kendetegn. Indsigers kendetegn ses anvendt for arkitektfaglig rådgivning og bistand vedrørende indretning af arbejdspladser, og der er dermed sammenfald mellem disse ydelser og tjenesteydelserne omftet af indehavers registrering i klasse 42. 4/13

5 Indehavers registrering omfter i klasse 37 Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion.. Disse ydelser omfter ikke den type rådgivning, som er omftet af klasse 42, som er den type ydelser, som indsiger har anvendt sit kendetegn for. Tjenesteydelserne i klasse 37 omfter udelukkende byggefaglig rådgivning som dermed i klassificeringen er adskilt fra teknisk og arkitektonisk rådgivning i klasse 42. Der er derfor ikke sammenfald med ydelserne i klasse 37. Styrelsen kan i den forbindelse henvise til vores afgørelser i VR og VR vedrørende 1:1 ARKITEKTER, hvor indsiger/anmoder havde stiftet en lignende ret, og registreringerne blev ophævet for ydelser i klasse 42, men ikke klasse 37. Afgørelserne er den 24. januar 2013 stadfæstet af Ankenævnet for Penter og Varemærker i AN / Vi tager dermed indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for alle tjenesteydelserne i klasse 42. Registreringen vil herefter omfte de eksisterende tjenesteydelser i klasse 37, nemlig Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 14, nr. 4 og 15, stk. 4, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 7. marts 2014 fra Riemann Advokfirma på vegne klager M3 arkitekter I/S indbragt for Ankenævnet for Penter og Varemærker. Under anken nedlægges følgende PÅSTANDE Principalt Registreringen af M3 arkitekter I/S varemærke opretholdes for klasse 42. Subsidiært MTRE ApS er ikke beskyttet mod konkurrenters anvendelse af ordmærket M3. PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSENS AFGØRELSE Grundlaget for sagen er, M3 Arkitekter har søgt deres navn registreret som varemærke, og MTRE ApS som følge heraf har frems indsigelse mod dette med henvisning til deres eget navn og varemærke. Sagen ankes, dels for opretholde registreringen i klasse 42, men også fordi Pent- og Varemærkestyrelsens afgørelse giver anledning tvivl om beskyttelsesomfanget af MTRE ApS eventuelt indarbejdede varemærke, og indikerer, anvendelsen af betegnelsen M3 udgør en krænkelse af MTRE som varemærke uden i øvrigt tage klar stilling til spørgsmålet. Pent- og Varemærkestyrelsen har afgjort indsigelsessagen efter varemærkelovens 14, nr. 4 og 15, stk. 4, nr. 2. Styrelsens vurderede ligheden mellem virksomhedsnavnet MTRE og varemærket M3 Arkitekter og konkluderede, der var fonetisk forvekslelighed mellem virksomhedsnavnet og det varemærke, der søgtes registreret, og registrering i varemærkeklasse 42 ophævedes derfor. Styrelsen konkluderede, varemærket ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedsnavnet. Styrelsen konkluderede yderligere, MTRE havde opnået kendetegnsret til varemærket MTRE ved brug i klasse 42 om arkitektvirksomhed, og ordmærket M3 som varemærke var forveksleligt hermed. SUPPLERENDE BAGGRUNDSINFORMATIONER 5/13

6 I perioden har folkene bag M3 Arkitekter arbejdet intenst på udvikle og forbedre boligejeres forståelse af byggeprocessen igennem Bolius arkitektrådgivning, som udførende og ledende arkitekter. I 2012 etableredes Danske Boligarkitekter mellem DANSKE ARK og Bolius, hvis formål var hjælpe boligejere med inspirion og rådgivning. I 2013 overtog M3 Arkitekter Bolius kunder med henblik på, videreføre de principper, værdier og ydelser, som Bolius arkitektrådgivning er anerkendt for. M3 Arkitekter har i rådgivet over 150 nye kunder omkring bolig, herunder både angående fritliggende parcelhuse, rækkehuse og lejligheder. Da M3 Arkitekter blev oprettet, søgtes forinden både via CVR-registeret og ved grundige undersøgelser på varemærke, logo, navn, farver, kilde eller artikeloprindelser/henvisninger samt fonetiske undersøgelser, om der fandtes en konkurrerende virksomhed med samme navn. Der fandtes ved denne undersøgelse en norsk virksomhed, hvor der var navnesammenfald med M3 Arkitekter, men da M3 Arkitekter alene henvender sig til prive boligejere på det danske marked, fandtes dette sammenfald ikke være af betydning, hvorefter M3 Arkitekter i god tro oprettede virksomheden, domænenavnet og ansøgte Pent- og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket M3 Arkitekter. Da M3 Arkitekter senere blev bekendt med MTRE ApS var de af den opftelse, navnet blot var en bogstavssammensætning, ligesom det verdenskendte hollandske arkitektfirma, MVRDV, og var således ikke klar over, navnet henviste til m 3 for kubikmeter. Anne Sarto, partner i MTRE ApS, tog kontakt til M3 Arkitekter, da hun ved et tilfælde stødte på M3 Arkitekters navn. MTRE ApS havde på daværende tidspunkt ikke søgt registrere deres eget navn som varemærke og havde ikke tidligere anvendt varemærkeagent. MTRE ApS havde på daværende tidspunkt heller ikke protesteret mod, tredjemand benyttede varemærket M3 Tegnestue, og har i det hele taget forholdt sig passivt overfor andres brug af M3. ANBRINGENDER De anbringender, som tidligere er gjort gældende overfor Pent- og Varemærkestyrelsen fastholdes til støtte for ovenstående principale påstand. Det gøres til støtte for den principale påstand yderligere gældende M3 Arkitekter kan bestå ved siden af MTRE i klasse 42, idet ansøgningen fra M3 Arkitekter er indgivet i god tro og MTRE ApS har været bekendt med og tålt brugen af den generiske betegnelse M3 i en årrække fra M3 Tegnestue her i landet, jf. varemærkelovens 8, og M3 Arkitekters ret til varemærket kan bestå ved siden af MTRE ApS varemærke i klasse 42, idet MTRE ApS ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for hindre brugen af det generiske varemærke, jf. varemærkeloven 9. Det gøres til støtte for ovenstående subsidiære påstand gældende betegnelsen M3 isoleret set ikke opfylder kravet til fornødent særpræg ifølge varemærkelovens 13, da M3 er en deskriptiv betegnelse for forkortelsen, m 3, som står for kubikmeter, betegnelsen M3 anvendes generisk og bl.a. er registreret i 28 virksomhedsnavne i CVRregistret, jf. bilag 1, hvorfor det må lægges til grund betegnelsen anvendes generisk i arkitektbranchen, Sø- og Handelsretten i U SH fandt, betegnelsen Woodfloor var en deskriptiv betegnelse for et trægulv, og derfor ikke nød varemærkeretlig beskyttelse, hvilket tilsvarende må gøre sig gældende med M3 for kubikmeter i nærværende sag, 6/13

7 Pent- og Varemærkestyrelsen i en afgørelse af 7. december 1998 har afgjort, betegnelsen M3 ikke har tilstrækkeligt særpræg, jf. VA /C1/CHM, MTRE ApS ikke har løftet bevisbyrden for, varemærket MTRE udtalt som M3 er indarbejdet som kendetegn for deres virksomhed, om potentielle kunder opfter MTRE som en bogstavssammensætning ( M-T-R-E ) eller en henvisning til m 3 for kubikmeter, og om potentielle kunder forbinder den fonetiske betegnelse m 3 med MTRE ApS virksomhed, MTREs varemærkeretlige beskyttelse, som er indarbejdet gennem brug af varemærket, alene kan udstrækkes til omfte andres identiske brug af varemærket, kendskabet til MTRE ApS virksomhed i branchen er begrænset, idet M3 Arkitekter selv efter omftende undersøgelser ikke opdagede MTRE ApS navn, det er yderst betænkeligt, hvis MTRE ApS eventuelle indarbejdede varemærke skulle give dem monopol på anvendelse af betegnelsen M3 henset til den generiske anvendelse af betegnelsen i branchen og det begrænsede kendskab til MTRE ApS virksomhed i branchen, MTRE under alle omstændigheder ved manglende indsigelse overfor andres brug af M3 har fortabt deres ret til gøre indsigelser gældende mod brugen af M3 og deres passivitet overfor M3 tegnestue må anses som en accept af, M3 kan anvendes som generisk betegnelse på markedet for arkitektvirksomheder, og Pent- og Varemærkestyrelsens præmisser for sin afgørelse i sagen skaber en uhensigtsmæssig uklarhed om hvorvidt MTRE kan forbyde andres brug af M3 Med brev af 12. maj 2014 fremsendte Bech-Bruun Advokfirma på vegne indklagede MTRE ApS følgende kommentarer til klagen: 1. Indledende Den 15. januar 2014 traf Pent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen anlagt af MTRE ApS mod endelig registrering af VR , M3 ARKITEKTER (ord). MTRE ApS s (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af Pent- og Varemærkestyrelsen således, registreringen af varemærket M3 ARKITEKTER blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 42, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 37. Denne afgørelse er nu anket af M3 arkitekter I/S (herefter indehaver) til Ankenævnet for Penter og Varemærker med en principal påstand om, registreringen af M3 ARKITEKTER opretholdes for klasse 42 og med en subsidiær påstand om, indsiger ikke er beskyttet mod konkurrenters anvendelse af ordmærket M3. Indsiger skal bemærke, indehavers subsidiære påstand ikke kan pådømmes af Ankenævnet for Penter og Varemærker, men skal fremsættes for en domstol, såfremt den ønskes prøvet. 2. Kontraanke Indsiger kontraanker for så vidt angår den del af Pent- og Varemærkestyrelsen afgørelse, der vedrører klasse 37. 7/13

8 Således bliver indsigers samlede påstand som følger: Pent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i relion til klasse 42 opretholdes, mens Pent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i relion til klasse 37 ændres, således den foreløbige registrering af M3 ARKITEKTER i det hele skal ophæves. 3. Argumention 3.1 Varemærkeret i kl. 42 Indsiger har i forbindelse med sagens behandling ved Pent og Varemærkestyrelsen indleveret dokumention for, indsiger har etableret en varemærkeret til MTRE i klasse 42, før indehaver har indgivet ansøgning om registrering af varemærket M3 ARKITEKTER. Pent og Varemærkestyrelsen har vurderet, den fremsendte dokumention har været tilstrækkelig til bevise, der er etableret en brugsbaseret varemærkeret til MTRE i klasse 42. Efterfølgende har indsiger også formelt fået sit varemærke MTRE registreret (VR ) i klasse 37 og 42. Varemærket MTRE er i dag registreret for følgende: Kl. 37: Byggevirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordinion i relion til byggeprojekter Kl. 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, indretningsvirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordinion i relion til de foranstående ydelser Da varemærkeretten til MTRE i klasse 42 ikke anfægtes af indehaver, skal der ikke fra indsigers side gøres yderligere bemærkninger om etableringen af varemærkeretten i denne klasse. 3.2 Varemærkeret i klasse 37 Pent- og Varemærkestyrelsen har ikke vurderet, indsiger har dokumenteret brug af varemærket MTRE for klasse 37 tjenesteydelser, og har derfor tilladt registrering af indehavers varemærke M3 ARKITEKTER i kl. 37. Indsiger gør gældende, arkitektydelser er nødvendige og uundværlige for bygningskonstruktion. Disse tjenesteydelser udbydes sammen gennem den samme kanal og tjenesteydelserne er komplementære og lig hinanden. Dette bekræftes i OHIMs nye Guidelines, se vedlagt som bilag 20. Omstændighederne i denne sag, adskiller sig fra dem, der er lagt til grund for Ankenævnets afgørelse AN / Allerede af denne grund, skal indehavers varemærkeregistrering i kl. 37 ikke opretholdes. Dertil kommer, det meriale, der er fremsendt til Pent- og Varemærkestyrelsen ikke kun dokumenterer brug i kl. 42, men også dokumenterer brug i kl. 37, hvorfor indsiger ligeledes har etableret en varemærkeret til MTRE i kl. 37, og af denne grund kan forhindre endelig registrering af indehavers varemærke i kl Uddybende omkring brug i kl. 37 Siden 2007/08 har indsiger arbejdet målrettet for positionere sig som en seriøs leverandør af bygherre- og lejerådgivning i forbindelse med etablering af byggerier for både offentlige og prive organisioner. 8/13

9 Indsiger leverer ydelser releret til såvel de indledende som de afsluttende faser i forbindelse med et byggeri, fra den første planlægning, hvor overordnede målsætninger etableres og igen i forbindelse med byggeriets færdiggørelsesfase. De indledende ydelser i et typisk forløb ligger primært i klasse 37, hvorefter disse ydelser som byggeriet skrider frem gradvis aftrappes og komplementeres med levering af ydelser, der falder i klasse 42. Indsiger har i dag stor erfaring og kompetence inden for levering af proces- og analyseydelser, der indgår i byggeriets indledende faser, herunder rumprogrammering og dimensionering (ved udarbejdelse af konkurrence- og byggeprogrammer). I de øvrige faser leveres koordinering mellem byggeprojektets mange forskellige aktører (bl.a. ved udarbejdelse af tekniske grænseflader til brug for projektering og økonomi), samt føring af tilsyn i de faser, hvor byggeriet apteres. Væksten i indsigers ydelser leveret i forbindelse med rådgivning vedrørende byggeri har samlet set udviklet sig meget positivt, og udgør i dag en væsentlig del af indsigers omsætning (ca. 50 %). Et større byggeprojekt hvor indsiger deltager og leverer ydelser, består typisk af flere grupperinger og af mange forskellige aktører; en bygherre og dennes rådgiverteams, en lejer og dennes rådgiverteams, tekniske specialrådgivere, ejendomsmæglere, advoker, myndigheder, udførende entreprenører og håndtværkere, leverandører af merialer, udstyr og inventar, osv. Blandt andet af denne grund, vil det uundgåeligt føre til forvirring og vildledning, der inden for denne gruppe af aktører, der alle er tæt forbundne i forbindelse med byggeri, vil kunne optræde forskellige aktører med det samme ordlydende varemærke. Dokumentionen for indsigers udbud af ydelser i klasse 37 fremgår, som nævnt ovenfor, i dele af det meriale, der allerede er indleveret til Pent- og Varemærkestyrelsen til dokumention for etablering af varemærkeret til MTRE. Som yderligere dokumention for en etableret varemærkeret til MTRE i klasse 37 via brug fremlægges her for Ankenævnet for Penter og Varemærker: Bilag 21, der viser indsiger som bygherrerådgiver har udarbejdet konkurrenceprogram til Stoil A/S i november 2009, i samarbejde (rådgiverteam) med bl.a. Rambøll. Bilag 22, der viser indsiger som bygherrerådgiver har udarbejdet konkurrence- og byggeprogram for DTU Campus Lyngby, i samarbejde (rådgiverteam) med bl.a. Rambøll og Arkitektforeningen. Bilag 23, der er en ekstrakt fra indsigers referenceliste, der viser et udvalg af byggeprojekter hvor indsiger har fungeret i rollerne som bygherrerådgiver, proces- og lejerådgiver i forbindelse med byggeri. Bilag 24, der er en erklæring fra Henrik Sarto (direktør i indsiger), der indeholder en opgørelse af indsigers omsætning på baggrund af bygherre- og lejerådgivning i perioden oktober 2011 til september Som det ses, udgør disse ydelser hele 32 % af indsigers samlede omsætning i den pågældende periode, hvilket dokumenterer, en væsentlig del af indsigers virksomhed er baseret på ovennævnte tjenesteydelser, der falder i klasse 37. Baseret herpå er det indsigers klare vurdering, der er etableret en uregistreret varemærkeret til MTRE også i kl. 37 for byggevirksomhed, herunder bygge- og procesrådgivning, analyse og koordinion i relion til byggeprojekter. Hvis det måtte vurderes være nødvendigt, kan indsiger dog fremlægge yderligere dokumention for brug af MTRE for de pågældende kl. 37 tjenesteydelser. 3.3 Forvekslelighed Mærkelighed 9/13

10 Det af indehaver ansøgte varemærke består af ord- og tal delen M3 og orddelen ARKITEKTER. Orddelen ARKITEKTER er uden særpræg i forbindelse med de tjenesteydelser varemærket er ansøgt for, nemlig: Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion. Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed. Således skal mærkeligheden i overensstemmelse med gældende praksis alene vurderes i forhold til ord- og tal delen M3 over for indsigers varemærke MTRE. Dette har Pent- og Varemærkestyrelsen også vurderet. Visuelt er der stor lighed mellem disse to varemærker. Begge varemærker er korte varemærker, der har begyndelsesbogstavet M. Pent- og Varemærkestyrelsen anfører i Guidelines for varemærker, Styrelsen lægger vægt på ordenes begyndelse, ligesom det fremgår, det er et vigtigt element i forvekslelighedsvurderingen, om mærkernes begyndelsesbogstav og ordenes begyndelse som sådan er identiske eller ligner hinanden. Lydligt er varemærkerne fuldstændigt identiske, da M for begge varemærker udtales på samme måde ligesom tal-delen 3 i det af indehaver ansøgte varemærke og orddelen TRE i indsigers varemærke udtales på samme måde. Inden for arkitekt- og byggebranchen skal der lægges stor vægt på varemærkers lydlige lighed, da det er meget sædvanligt, omtale selskaber mundtligt. F.eks. Det er MTRE, der har tegnet bygningen her, eller Det er MTRE, der står bag byggeriet, eller Vi har talt med arkitekter hos MTRE. Og f.eks. Det er M3 ARKITEKTER, der har tegnet bygningen her, eller Det er M3 Arkitekter, der står bag byggeriet, eller Vi har talt med arkitekter hos M3. Blot ud fra ovenstående lydlige eksempler, kan der ikke være tvivl om, de to varemærker ikke kan adskilles fra hinanden, hvorfor der er stor risiko for forveksling alene af denne grund. Konceptuelt er der ligeledes fuldstændig identitet mellem varemærkerne M3 og MTRE. M3 er således forkortelsen for kubikmeter, der er et rummål med 3 dimensioner, mens MTRE er M3 udskrevet med bogstaver, og er en brandmæssig anderledes måde henvise til kubikmeter/ M3 på, men betydningen er den samme. Dette fremgår også af det allerede fremlagte bilag 4, hvor det anføres: Læser man virksomhedens navn rigtigt, står der kubikmenter, m3. Samlet set er der en ikke ubetydelig visuel lighed mellem det af indehaver ansøgte varemærke og indsigers varemærke, mens der foreligger identitet for så vidt angår udtale og betydning. Dette er bekræftet af Pent- og Varemærkestyrelsen. Ovenstående illustrerer, der foreligger mærkelighed mellem de to varemærker, hvilket i øvrigt støttes af praksis på området. Tjenesteydelseslighed Mærket M3 ARKITEKTER søges registreret for følgende tjenesteydelser; 10/13

11 Klasse 37: Rådgivning vedrørende byggeri; Bygningskonstruktion (Tilsyn med -); Tilsyn med bygningskonstruktion. Klasse 42: Arkitektvirksomhed; Arkitektonisk rådgivning; Rådgivning (Arkitektonisk -); Rådgivning vedrørende energibesparelse; Boligindretning; Indretningsarkitektvirksomhed. Varemærket MTRE anvendes for og er registreret for følgende tjenesteydelser; Klasse 37: Klasse 42: Byggevirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordinion i relion til byggeprojekter. Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, indretningsvirksomhed, herunder procesrådgivning, analyse og koordinion i relion til foranstående ydelser. De to varemærker er således henholdsvis ansøgt for og anvendt (samt nu registreret) for identiske tjenesteydelser. Risiko for forveksling Eftersom der foreligger både mærkelighed og tjenesteydelseslighed mellem varemærket M3 ARKITEKTER og indsigers varemærke MTRE, er der en betydelig risiko for forveksling mellem de to varemærker. M3 ARKITEKTER (ord) er derfor efter indsigers vurdering udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, og på vegne af indsiger skal vi derfor anmode om, VR ophæves i det hele, jf. varemærkelovens 23, stk Indsigers bemærkninger til indehavers argumention Her følger indsigers bemærkninger til indehavers argumention frems i ankeskriftet. 4.1 Kendskab Den argumention, der fremføres af indehaver til støtte for sin sag er irrelevant. Det har ingen betydning i varemærkesammenhæng, hvilken størrelse indehavers virksomhed har, ligesom det ingen betydning har, hvilken størrelse indsigeres virksomhed har. Det er ligeledes uden betydning, indehaver ved sin påståede forundersøgelse ikke skulle være blevet bekendt med indsigers varemærke. Det virker dog en anelse søgt. Indsiger er medlem af Danske ARK (Danske Arkitektvirksomheder, foreningen af prive rådgivende arkitektvirksomheder). Indehaver er tilsvarende, efterfølgende, blevet medlem af Danske ARK, og det var ved indehavers ansøgning om optagelse i Danske ARK, indsiger (ved Anne Sarto) blev opmærksom på eksistensen af indehaver og den brug, der blev gjort af M3. Inde på Danske ARKs hjemmeside kan man se alle arkitektvirksomheder, der er medlemmer. Det drejer sig om ca. 800 virksomheder med i alt arkitekter. Det er ganske let finde frem til alle arkitektvirksomheder, der har et navn, der starter med M og derefter finde frem til indsigers virksomhed under varemærket MTRE. Se vedlagte bilag 25 til demonstrion. En mere relevant og grundig forundersøgelse kunne derfor have gjort indehaver opmærksom på eksistensen af indsiger og indsigers varemærke. 4.2 Passivitet Indehaver anfører, indsiger ikke har reageret over for tredjemands brug af varemærket M3 Tegnestue, men dette er faktuelt forkert. 11/13

12 Indsiger har netop rettet henvendelse til selskabet bag M3 Tegnestue med henblik på, dette skulle ophøre med brugen af M3. Henvendelsen til selskabet blevet rettet samme tid med henvendelsen til indehaver den 30. oktober Der foreligger således ikke den mindste grad af passivitet fra indsigers side i forhold til påtale såvel indehavers som tredjemands brug af M3. Til dokumention herfor fremlægges bilag 26, hvor det ses, tredjemand, der brugte M3 Tegnestue, frivilligt ophørte med brugen heraf efter påkrav fra indsiger. 4.3 Generisk anvendelse Indehaver gør gældende, M3 i dag anvendes generisk og henviser til 28 virksomheder, der har et navn, der indeholder M3. Indsiger gør gældende, M3 ikke anvendes generisk i de 28 virksomhedsnavne. Som det fremgår af vedlagte bilag 27 (udskrift af de levende selskaber, der hedder noget med M3), er der kun 2 af disse (ud over indehaver), der har med arkitektvirksomhed gøre, nemlig M3 ARKITEKTER KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (cvr. nr , stiftet 3. juli 2013) og M3 ARKITEKTER P/S (cvr. nr , stiftet 3. juli 2013). Disse selskaber er imidlertid stiftet af de samme personer, der har stiftet indehaver, M3 Arkitekter I/S, hvilket ansøger dog har forsømt gøre opmærksom på, jf. bilag 28. Alle øvrige selskaber beskæftiger sig med andre områder, f.eks. rengøring og autohandel. Der er således ikke påvist nogen generisk anvendelse af M3 for arkitekt- og byggevirksomhed, hvorfor anbringendet herom må afvises som værende faktuelt forkert. 4.4 Beskrivende karakter Der kan ikke foretages en meningsgivende sammenligning mellem M3 og varemærket WOODFLOOR som indehaver henviser til. Sidstnævnte var ansøgt for trægulve, hvorfor der ikke kunne herske tvivl, om varemærket var beskrivende for de varer, det var søgt registreret for. M3 er derimod ikke beskrivende for de tjenesteydelser, det søges registreret for. 4.5 Øvrig argumention Som indledningsvist gjort gældende kan Ankenævnet for Penter og Varemærker ikke pådømme indehavers subsidiære påstand, da kompetencen hertil ligger hos de danske domstole. For en god ordens skyld skal vi dog på vegne af indsiger ganske summarisk tilbagevise de anbringender indehaver har frems til støtte for sin subsidiære påstand, dette da enkelte af disse vedrører det varemærkeretlige, der kan pådømmes af Ankenævnet for Penter og Varemærker Udtale Indehaver gør gældende, indsiger ikke har løftet bevisbyrden for indsigers varemærke MTRE udtales som M3. Der påhviler ikke indsiger en sådan bevisbyrde. Dertil kommer, det for indsiger er vanskeligt forestille sig alternive måder, hvorpå MTRE kan udtales. Det er rimelig mundret det vil altid blive udtalt som M Beskyttelsens omfang Videre anfører indehaver, den varemærkeretlige beskyttelse indsiger har opnået til MTRE kun kan udstrækkes til omfte andres identiske brug af varemærket. Dette er ikke korrekt, jf. VML & 4, stk. 1, nr. 2, jf. 3, stk. 1, nr Begrænset kendskab 12/13

13 Indehavers påstand om, kendskabet til indsigers virksomhed i branchen skulle være begrænset er på ingen måde dokumenteret. Det er heller ikke korrekt. Siden 2005 har indsiger udført ca. 130 projekter fordelt over hele landet af særdeles anseelig størrelse. De største af disse projekter har haft en byggesum på over 1 mia. kr. Siden 2005 har indsiger solgt rådgivning for ca. 70 mio. kr. Indsiger har et stærkt indarbejdet varemærke i Danmark blandt kunder, potentielle kunder samt byggebranchens aktører og organisioner. Stort set alle projekter er organiseret som et bredt samarbejde med projektpartnere bestående af ingeniør, arkitekter, rådgivere og specialrådgivere indenfor specifikke fagdiscipliner som f.eks. AV, akustik, brandteknik, ejendomsmæglere og ejendomsadvoker. Det er dog i øvrigt irrelevant for spørgsmålet om varemærkebeskyttelse, hvor kendt eller hvor stor en virksomhed man er. Dette kan have betydning i en markedsføringsretlig vurdering, men ikke i varemærkeretlig sammenhæng. Varemærkeretten beskytter såvel den mindre virksomhed som den større virksomhed Monopol Indehavers argumention om, indsiger ville opnå monopol på M3 som betegnelse for kubikmeter må bero på en misforståelse eller fejlopftelse af varemærkeretten hos indehaver. At indsiger har eneret til anvende MTRE, betyder indsiger kan forhindre andre i anvende varemærker, der er identiske eller forvekslelige hermed for tjenesteydelser i klasse 37 og 42, herunder et varemærke som M3 / M3 ARKITEKTER, men det forhindrer ikke andre virksomheder i anvende M3 beskrivende for kubikmeter, jf. VML 5, nr. 2. Der skal sondres mellem kendetegnsbrug og beskrivende brug. 5. Sammenftende Sammenftende gøres det gældende, indsiger har en ældre varemærkeret til MTRE for tjenesteydelser i klasse 37 og 42 for bygge- og arkitektvirksomhed, hvorfor indsiger kan forhindre indehavers registrering af M3 ARKITEKTER for samme og lignende tjenesteydelser i klasse 37 og 42, da der foreligger risiko for forveksling af de to varemærker, jf. 4, stk. 1, nr. 2. Således skal indsiger anmode Ankenævnet for Penter og Varemærket om træffe afgørelse om, indehavers foreløbige registrering af VR , M3 ARKITEKTER i klasse 37 og 42 skal ophæves fuldstændigt Pent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 2. juni 2014 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 12. maj 2014 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, styrelsen har anledning til ændre opftelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 15. januar 2014 og den under behandlingen fremførte argumention og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, den trufne afgørelse stadfæstes Der er ikke modtaget yderligere fra parterne. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Penter og Varemærker, 13. november /13

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Processen for ansøgning af varemærker

Processen for ansøgning af varemærker Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkereformen 2016-2019 17. november 2017 /MFR Sags. nr: 16/00643 Processen for ansøgning af varemærker Søgningsrapporter og indsigelser Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0056 og 2009-0057 Klager: Maria Frederiksen Præstebovej 39 4100 Ringsted Oprindelig klager: C5 Bolig ApS (nu Nordisk Software ApS under konkurs) Smedeland 13, 1.

Læs mere