Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen"

Transkript

1 og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen. 0

2 Formål og baggrund Denne rapport præsenterer resultatet af en flora- og faunaundersøgelse gennemført i første uge af juni Undersøgelsen bestod af en gennemgang af området omkring Smørmosen, og havde til formål at give et opdateret overblik over det fredede område samt at vurdere naturtilstanden og plejebehovet for søerne og det omgivende land. Oprindeligt var Smørmosen en stor sø, men søen er med tiden sprunget i mose og består nu af en del mindre søer og en lidt større. Omgivelserne er lysåben skov, pilekrat og rørskov. Mange af søerne er dannet ved tørvegravning, som ophørte i løbet af anden verdenskrig. Mosen blev fredet i 1944 med en såkaldt status quo fredning. Området og de undersøgte søer fremgår af følgende kort: Smørmosen Hist og her i mosen er der mere lysåbne områder med større Sphagnum eller græs og urteflader. Disse mere lysåbne flader kan være i fare for at springe i krat eller skov. 1

3 Interessearter Mosen indeholder både kærmysse, alm. blærerod, og smalbladet kæruld. Alle arter som er enten sjældne, eller sjældne på Sjælland. Med fortsat pleje vil disse bestande kunne bevares. I området mellem sø 652 og sø A er der en pæn bestand af ægbladet fliglæbe. Ægbladet fliglæbe foretrækker fugtigt, gerne vældpræget skov. Bestandens størrelse og tilstand tyder på at planten trives i området, men det er tilrådeligt at følge bestandens udvikling. Problemarter Mosen indeholder to invasive arter, sildig gyldenris og kæmpebjørneklo. Begge arter er fåtallige i området om end sildig gyldenris enkelte steder laver tætte stande. Af hjemmehørende arter kan pil og birk danne tæt krat som derved kan udskygge vegetationen i søen. En delvis bekæmpelse af disse vil skabe mere varierede og artsrige habitater. Plejemetode En velegnet metode til at bevare det blandede islæt og dermed den værdifulde flora vil være mosaikpleje, hvor der hist og her fældes træer og ryddes pilekrat. Fordelen er at lysmængden øges, hvilket giver plads til urter og græsser. Derudover kan det have den effekt at vandstanden i området hæves, idet træer og buske har et større vandforbrug end græsser og urter. Desuden sænkes nedbrydningshastigheden af det organiske materiale grundet den mulige vandstandshævning. Dette bevirker at urter og græsser får bedre livsbetingelser, og de mere varierede habitater vil afspejle sig positivt i faunaen. En nedskæring-fældning bør optimalt foregå ca. hvert 3-5 år. Ideelt set bør det ske i maj, men grundet det rige fugleliv i området anbefales det at gøres om vinteren. Gerne i en periode med hård frost, som bevirker at færdslen i området under arbejdet vil blive noget nemmere. Da tilgængeligheden i området ønskes mindsket grundet bl.a. fuglelivet, vil det være hensigtsmæssigt ikke at fjerne buske og træer i yderkanten men begrænse mosaikplejen inde i selv området. I det omfang det er praktisk muligt bør det bortskårne materiale fjernes, for derved at fjerne næringsstoffer fra habitaten. Søernes pleje bør lægges til rette således at de får sol, hvilket forbedrer forholdene for både padder og vandplanter. Således anbefales som minimum at fjerne træer og buske på den sydlige og sydvestlige bred. Lader man vedplanterne være på den nordlige bred vil der stadig være gode forhold for ynglende fugle. Så vidt det er praktisk muligt anbefales ligeledes at fjerne det bortskårne materiale med henblik på at nedbringe næringsstoffer. Bortfjernelsen af plantematerialet vil også mindske deponeringen af døde blade. I det følgende beskrives de enkelte søer og det terrestriske områder hver for sig. En komplet floraliste findes i bilag 1. 2

4 Det terrestriske område Det terrestriske området består af en mosaik af lys blandskov og tæt pilekrat. Skovbunden er præget af urter, græsser og i nogle områder, næsten monokultur af Sphagnum. Der er registreret bredbladet dunhammer, vellugtende gulaks, dyndpadderok, kær padderok, vandskræppe, butbladet skræppe, seljerøn, tørst, dunbirk, vortebirk, fuglekirsebær, ahorn, svømmende vandaks, vandpeberrod, frøbid, angelik, lav ranunkel, ægbladet fliglæbe, gul iris, alm. eg, trævlekrone, kragefod, kærmysse, gråpil, alm. mjødurt, kær dueurt, alm. brunelle, alm. fredløs, dusk-fredløs, sildig gyldenris, kæmpe bjørneklo, vandrøllike, lysesiv, bittersød natskygge, eng nellikerod, febernelikerod, stor nælde, sværtevæld, sphagnum sp., tagrør, ask, dunbregne, bævreasp snebær, næb star, knippe star, mangeblomstret frytle, pengebladet fredløs, alm. hyld, tiggerranunkel, smalbladet kæruld, blåbær, alm. hæg, mirabel, blåtop, mosebunke, alm. hundegræs, alm. kvik, eng-rørhvene, alm rapgræs, krybhvene, burresnerre, skov hindbær, rød hestehov, lancetbladet pil, vild kørvel, hunderose, lodden dueurt. Et rigt fugleliv præger området, dog var kun rørhøg en af de mere sjældne arter. Der blev ikke set eller fundet krybdyr eller padder, men flere gange blev der hørt kald af grøn frø. Tilsyneladende er der en udbredt bestand af grøn frø. Konklusion Området er i fin stand med en varieret og flot flora og fauna. En plejeindsats udført med jævne mellemrum vil medvirke til at holde mosen i denne fine tilstand. Områdets umiddelbare utilgængelighed hjælper på fineste vis til at bevare og beskytte området. 3

5 Sø 652 Søen fremstår tillukket. Bredden er domineret af tæt pilekrat. Bunden er dækket af gamle blade og der er ingen rodfæstet undervandsvegetation. Dele af vandfladen er dækket af andemad. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, gul iris, bittersød natskygge, sværtevæld, alm. fredsløs, gråpil, vandrøllike, Centroptilum luteolum, Caenis robusta, alm. mosesnegl, rygsvømmer, busvømmer, skøjteløber, Daphnia magna, copepoda. Konklusion Søen er rimelig artsfattig, dette skyldes givet det ringe lysindfald og den store mængde a nedfaldne blade, begge dele gør at ingen rodfæstet vandplanter kan vokse i søen. Tilstedeværelsen af især Daphnia magna tyder på at der ingen fiskebestand er i søen. De to sidste vintre kan være en årsag. Manglen på fisk påvirker søen i positiv retning. Plejeforanstaltninger. Såfremt en forbedring i forholdene for padder ønskes, vil en åbning af søen imod syd være en fordel. Dette vil øge lysindfald og dermed forbedre yngleforholdene. En reduktion af pilekrattet vil ligeledes mindske nedfaldet af blade. Begge dele vil øge sandsynligheden for at rodfæstet undervandsvegeation vil kunne gro. 4

6 Sø A Lille sø med klart vand. Rimelig åben, med enkelte pilebuske og rørskov. Domineret af alm. vandpest. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, gul ris, kragefod, dynd-padderok, sværtevæld, tagrør, alm. vandpest, vandrøllike, gråpil, vandpeberrod, dunbirk, trævlekrone, dunbregne. Vandbænkebidder, Caenis robusta, Centroptilum luteolum, Daphnia magna, bugsvømmer, hundeigle, guldsmed, vandnymfe, vandkalv, copepoda, hydracarina. Konklusion Søen er lysåben og relativ artsrig. Artssammensætningen af invertebratsamfundet sandsynliggør at der ikke er fisk i søen. Der blev ikke fanget padder i søen, men søen er egnet som ynglested. Der blev hørt grøn frø i området og søen kunne være en ynglesø. Plejeforanstaltninger Der er ikke nogen umiddelbar plejebehov da søen fremstår i fin stand. Om 3-5 år kan det blive relevant med lidt styning af pil og birk på sydsiden. 5

7 Sø 651 Lysåben sø med en bredzone domineret af tagrør. Vandet fremstod klart. God bestand af butbladet vandaks. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, frøbid, gul iris, kragefod, vandrøllike, bævreasp, tørst, gråpil, dunbirk, vandskræppe, knippestar, butbladet vandaks, tagrør. Vandbænkebidder, dansemyg, Caenis robusta, Centroptilum luteolum, rygsvømmer, glasmyg, Daphnia magna, vandkalv, andeigle, Culicidae (stikmyg), mitte, mosesnegl, vandnymfe. Konklusion Søen fremstår lysåben og med en god bestand af butbladet vandaks. Der er også en alsidig fauna. Søen kunne sagtens være ynglested for padder. På baggrund af invertebratfaunaen er der meget lille sandsynlighed for at der er fisk i søen. Plejeforanstaltninger Der er ikke nogen umiddelbar plejebehov, men om 3-5 år kan det være relevant at styne pil og birk. 6

8 Sø 586 Søen er klarvandet og bredden er domineret af kærmysse, bredbladet dunhammer og tagrør. Især den nordlige side er til dels dækket af pile og birkekrat. Der var ikke nogen rodfæstet undervandsplanter. Kærmyssen har dannet en mindre hængesæk på søens nordlige side. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, bredbladet dunhammer, frøbid, kragefod, bittersød natskygge, tagrør, trådalger, vandrøllike, vandskræppe, vandpeberrod, kærmysse, gråpil, dunbregne, knippestar, dunbirk, tørst. Bugsvømmer, dansemyg, rygsvømmer, Scirtidae, glasmyg, copepda, Daphnia magna, Centroptilum luteolum, alm. mosesnegl, vandkalv. Konklusion Søen har en fin flora på trods af den manglende undervandsvegetation. Den er måske ynglested for padder. Vurderet på baggrund af invertebratfaunaen er der næppe sandsynlighed for, at der er fisk i søen. 7

9 Plejeforanstaltninger Den sydlige del af søen er nogenlunde lysåben, men inden for 3 5 år vil det være en god ide at styne\fælde pil og birk. Sø B Søens bredzone domineres af tagrør. Længere inde er en bestand af birk og pil ved at vokse op. Vandet er klart. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, frøbid, kragefod, vandskræppe, sphagnum sp., dunbregne, dunbirk, gråpil, tagrør. Vandbænkebidder, bugsvømmer, dansemyg, rygsvømmer, Dixidae, glasmyg, Centroptilum luteolum, copepoda, vandkalv, hundeigle, Daphnia sp. Konklusion Søen har en varieret invertebratfauna, men der er ingen rodfæstet undervandflora. Vurderet på baggrund af invertebratsamfundet er der meget lille sandsynlighed for fisk i søen. En mulig ynglehabitat for padder om end bredderne er mere tillukket end optimalt for dette. 8

10 Plejeforanstaltninger Ikke langt fra bredden er krattet ved at vokse op. En fældning/styning inden for de næste par år, særligt af de sydlige og sydvestlige områder ville være til gavn for især padderne. Sø 650 Søen er klarvandet og forholdsvis lysåben. Bredvegetationen er domineret af tagrør med islæt af gråpil og birk. Der er ingen rodfæstet undervandsplanter. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, tagrør, trådalger, vandrøllike, knippestar, næbstar, vandskræppe, gråpil, dunbirk, engriflet hvidtjørn, dunbregne. Bugsvømmer, alm. mosesnegl, Caenis robusta, rygsvømmer, skøjteløber, vandnymfe, glasmyg, Daphnia magna, mitte, copepoda, hydracarina. Konklusion Søen mangler rodfæstet undervandsflora. Der er på baggrund af invertebratsamfundet en meget lille sandsynlighed for fisk i søen. En mulig ynglehabitat for padder. 9

11 Plejeforanstaltninger Der er ingen akutte problemer. En styning/fældning af krat og træer på sydsiden om en 3-5 år vil være gavnligt for søen. Sø 647 Søen er omgivet af tagrør og søvandet er klart. Der er en mindre bestand af butbladet vandaks. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, tagrør, butbladet vandaks, gråpil. Bugsvømmer, Caenis robusta, glasmyg, Dafnia magna, vandkalv, hundeigle, Centroptilum luteolum, hydracarina, culicidae (stikmyg). Konklusion Søen indeholder en bestand af butbladet vandaks, men ellers er den floramæssigt ensformig. Der er på baggrund af invertebratsamfundet en meget lille sandsynlighed for fisk i søen. En mulig ynglehabitat for padder. 10

12 Plejeforanstaltninger Ingen plejeforanstaltninger er nødvendige på nuværende tidspunkt, men om 3-5 år kunne en styning af gråpil måske komme på tale. Sø 649 Søen fremstår lysåben, med rørskov og veludviklet urtebræmme langs søen. Enkelte områder præges af pil og birk. Søen har en veludviklet og artsrig undervandsvegetation. Vandet var klart. Kors-andemad, liden andemad, stor andemad, lodden dueurt, eng-forglemmigej, tornløs hornblad, gul iris, alm. kildemos, lysesiv, tagrør, trådalger, vandpest, vandrøllike, hårfliget vandranunkel, butbladet skræppe, vandpeberrod, gråpil, lancetbladet pil, dunbirk, vortebirk, sump forglemmigej, alm. mjødurt, alm. blærerod. Tubificidae, bugsvømmer, danseyg, Caenis robusta, rygsvømmer, Centroptilum luteolum, hydracarina, Daphnia magna, copepodae, glasmyg, Anisus vortex og Leptocerus tinieformis. Leptocerus tinieformis er en gullistet vårflue. 11

13 Konklusion Søen er i fin stand med en rig flora og fauna. Der er på baggrund af invertebratsamfundet en meget lille sandsynlighed for fisk i søen. En god ynglehabitat for padder, om end der ikke blev fundet nogen eksemplarer. Plejeforanstaltninger Søen er i god balance og plejetiltag er ikke nødvendige. Fremtidig udvikling Mosen er en tilgroningsmose og vil som sådan nærme sig klimakstilstand ved at gro til og langsomt springe i skov. Ønsket om at holde mosen i sin nuværende tilstand vil derfor kræve plejeindgreb med jævne mellemrum. Mosaikpleje og fældning af krat og træer nær søerne vil være en nødvendighed. Generel konklusion Søerne i området er i en ganske fin tilstand, den bynære placering taget i betragtning. Med klart vand, fin og varieret makroinvertebratfauna samt ynglende grønne frøer. Mange af søerne er dog præget af en endog meget sparsom undervandsflora. Der findes mindst to forklaringer på dette. Udskygning grundet træer og pilekrat og det faktum at søbunden mange steder var præget af sidste års løvfald. De mange blade på bunden gør det svært for rodfæstede vandplanter at få fat. Begge dele kan afhjælpes med udtynding og styning af vedplanterne. Søernes fauna tyder på at der ingen fisk er i søerne. Fiskemanglen tegner dog godt for søernes udvikling. Det omgivende land byder på en varieret og generelt flot flora som følge af mange varierede mikrohabitater. Dette er bevaringsværdigt og den rette mosaikpleje burde kunne fastholde tilstanden. 12

14 Bilag 1 Planteliste for Smørmosen Terrestrisk smalbladet kæruld blåbær alm. hæg mirabel blåtop mosebunke alm. hundegræs alm. kvik eng-rørhvene alm rapgræs bredbladet dunhammer vellugtende gulaks dyndpadderok kær padderok vandskræppe butbladet skræppe seljerøn tørst dunbirk vortebirk fuglekirsebær ahorn svømmende vandaks vandpeberrod frøbid angelik lav ranunkel ægbladet fliglæbe gul iris stilk-eg trævlekrone kragefod kærmysse gråpil alm. mjødurt kær dueurt alm. brunelle alm. fredløs dusk-fredløs sildig gyldenris kæmpe bjørneklo vandrøllike lysesiv bittersød natskygge eng nellikerod 13

15 febernelikerod stor nælde sværtevæld sphagnum sp. tagrør ask dunbregne bævreasp snebær næb star knippe star mangeblomstret frytle pengebladet fredløs alm. hyld tiggerranunkel smalbladet krybhvene burresnerre skov hindbær rød hestehov lancetbladet pil vild kørvel hunderose lodden dueurt Vandhullerne kors-andemad liden andemad stor andemad gul iris bittersød natskygge sværtevæld vandrøllike alm. fredløs gråpil dynd-padderok tagrør dunbregne trævlekrone kragefod dunbirk vandpeberrod vandpest frøbid knippestar butbladet vandaks vandskræppe bævreasp tørst bredbladet dunhammer kærmysse trådalger 14

16 sphagnum sp. engriflet hvidtjørn næbstar eng-forglemmigej lodden dueurt hårfliget vandranunkel sump forglemmigej lysesiv lancetbladet pil vortebirk alm. kildemos tornløs hornblad butbladet skræppe alm. mjødurt alm. blærerod 15

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generel historik 2 3 Nuværende drift 2 4 Problemer 2 5 Plejemetoder 4 6 Artslister 5 7 Problemarter 6 8 Områdebeskrivelser og plejetiltag 7 8.1 6A Vinterfold 7 8.2

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2013

Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2013 Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2013 Orbicon, september 2013 Rekvirent Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg Lene Madsen Telefon 39 57 59 21 E-mail tmflma@gladsaxe.dk Rådgiver

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Svend Trankjær Græstedvej 49 3200 Helsinge Sag: 2016/25117 004 Id: 019566 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Jørn Ditlev Eriksen Tværmarksvej 44 2860 Søborg Sag: 2016/25396 008 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 31. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Indhold. Næstved Kommune Skårebækken Vurdering af vandstandssænkning i 3-mose og søer. 1 Baggrund 2

Indhold. Næstved Kommune Skårebækken Vurdering af vandstandssænkning i 3-mose og søer. 1 Baggrund 2 28. august 2017 Notat Næstved Kommune Skårebækken Vurdering af vandstandssænkning i 3-mose og søer Projekt nr.: 229112 Dokument nr.: 1224881674 Version 1 Revision Udarbejdet af CAB og CHM Kontrolleret

Læs mere

Nr. 317, Stavnsholt Regnvandsbassin ved Hillerødmotorvejen

Nr. 317, Stavnsholt Regnvandsbassin ved Hillerødmotorvejen Sø nr. 317 Nr. 317, Stavnsholt Regnvandsbassin ved Hillerødmotorvejen Figur 1. Søen set mod nord. Figur 2. Oversigtskort over sø nr. 317. Areal 1158 m 2. Ejendomsforhold Furesø kommune. Matrikler 17lz.

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Værløse Vest/Søndersø

Værløse Vest/Søndersø Værløse Vest/Søndersø EJ OLAF BECKS ALLE 15 20 16 17 23 18 19 RYETVEJ FISKEBÆKVEJ 21 22 25 95 26 DALSØPARK KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ 0 250 meter 500 27 SØNDERGÅRDSVEJ BALLERUPVEJ 83 84 Sø nr. 15 Nr.

Læs mere

Dragsholm Golfclub Golfsvinget Fårevejle. Den 14. marts Dispensation til plejeindgreb i beskyttede søer på Dragsholm Golfklub

Dragsholm Golfclub Golfsvinget Fårevejle. Den 14. marts Dispensation til plejeindgreb i beskyttede søer på Dragsholm Golfklub Dragsholm Golfclub Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 14. marts 2016 Dispensation til plejeindgreb i beskyttede søer på Dragsholm Golfklub Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 12.august 2015

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads. Side 1/9 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Dato: 08-05-2015 Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Naturpleje anbefalinger i søer og mose i grundejerforeningen Lottesminde

Naturpleje anbefalinger i søer og mose i grundejerforeningen Lottesminde Naturpleje anbefalinger i søer og mose i grundejerforeningen Lottesminde Denne rapport indeholder en gennemgang af plejebehov samt plejeanvisninger for at sikre den biologiske mangfoldighed i 3 søer og

Læs mere

Planteundersøgelse juli Undersøgelse af vegetationen i nogle af Gråsten Statsskovdistrikts søer og damme.

Planteundersøgelse juli Undersøgelse af vegetationen i nogle af Gråsten Statsskovdistrikts søer og damme. Planteundersøgelse juli 2001 Undersøgelse af vegetationen i nogle af Gråsten Statsskovdistrikts søer og damme. Udarbejdet af: Gråsten Statsskovdistrikt Felstedvej 14 6300 Gråsten Tlf. 74 65 14 64 Den 27/7/2001

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B, Hareskovby

Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B, Hareskovby Furesø Kommune Center for By, Miljø og Erhverv Att.: Susanna Kjær Nielsen Mail: furesoe@furesoe.dk Hareskovby, den 12. august 2014 Klagebegrundelse klage over 3-dispensation vedr. ejendommen Åvej 20B,

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Overvågningsvandkalve /Mogens Holmen, MC-ROS, Fotos Mogens Holmen, hvor andet ikke er nævnt.

Overvågningsvandkalve /Mogens Holmen, MC-ROS, Fotos Mogens Holmen, hvor andet ikke er nævnt. Overvågningsvandkalve /Mogens Holmen, MC-ROS, 2010 Fotos Mogens Holmen, hvor andet ikke er nævnt. Kræene.. Lys skivevandkalv, larve - hovedføde/specialisering: masser af små dafnier Kalve 2010 Lys skivevandkalv,

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 21 E-mail: natur@gladsaxe.dk Byplan og Landskab Gladsaxe Kommune 11. januar 2017 Dispensation til oprensning af kanaler og Van der

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM TORVEGADE 3, 1.TV, 3000 HELSINGØR, TLF 49 21 33 70, jpm@foel.dk, www:foel.dk FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Vedrørende to småsøer i Himmelev Grusgrav Hermed resultatet af tilsynet foretaget 12. september

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Du har søgt om tilladelse til rydning af træer og oprykning af rødder på matr. nr. 1e og 1ab, Møbjerg, Sdr.

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert Plantesamfundet våd eng dækker over uomlagte naturenge, der kun er drænede og gødskede i et begrænset omfang. De våde enge vil sammenlignet med rigkær og tidvis våd eng have en højere tilgængelighed af

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

Vandmiljøet i Pennehavesøen

Vandmiljøet i Pennehavesøen Christian Strøbech Østre Pennehavevej 31 2960 Rungsted ciss@ofir.dk Vandmiljøet i Pennehavesøen Søens tilstand Søen er 17 x 22 meter målt på flyfoto fra Frederiksborg Amt. Største dybde 1,5 meter. Der

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Vandhuller ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Vandhuller Vandhuller er som naturtype den mest talrige her i landet. Alene i Århus Amt findes der omkring 9000 registrerede vandhuller større

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende,

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Nr. 401, Farum Sø på grønt friareal

Nr. 401, Farum Sø på grønt friareal Sø nr. 401 Nr. 401, Farum Sø på grønt friareal Figur 1. Søen set mod vest. Figur 2. Oversigtskort over sø nr. 401. Areal 4259 m 2. Ejendomsforhold Privat. Størstedelen af arealet ejes af Grundejerforeningen

Læs mere

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO Rekvirent Randers Kommune att. Hanne Wind-Larsen Natur og Miljø Laksetorvet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af en sø på matr. nr. 1ag og 1ai Ramten Hede, Ørum

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af en sø på matr. nr. 1ag og 1ai Ramten Hede, Ørum Kim Gorecki Andersen Stendyssevej 3 8500 Grenå NATUR OG MILJØ Dato: 26. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2012

Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2012 Vandområder i Gladsaxe Kommune i 2012 Orbicon, december 2012 Rekvirent Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg Lene Madsen Telefon 39 57 59 21 E-mail tmflma@gladsaxe.dk Rådgiver

Læs mere

Etablering og pleje af vandhuller

Etablering og pleje af vandhuller Etablering og pleje af vandhuller Vandhuller er levested for mange dyr og planter, og kan være til stor glæde for mennesker. Det er derfor forståeligt, at mange jordejere ønsker at etablere et vandhul.

Læs mere

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 02-10-2014 2014-8337 2014-130975 Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads På baggrund af, at Vandværket Lyngen har ansøgt om tilladelse

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg.

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg. Silkeborg Golf Club Att: Kurt Schuster Sensommervej 15 C 8600 Silkeborg 3. april 2011 Sagsnr. 09/73381 Varsel om påbud samt foreløbig vurdering af ulovlig dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Martin Søndergaard Søernes biodiversitet status, udvikling og trusler Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Vertebrater tilknyttet søer Antal arter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Pattedyr Padder

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Ulrik Peter Friis Møller Kurrebrovej 24 3200 Helsinge Sag: 2016/33578 012 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 20. januar 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation til oprensning og etablering af vandhuller, samt meddelelse om 3 status for mose

Landzonetilladelse og dispensation til oprensning og etablering af vandhuller, samt meddelelse om 3 status for mose Birger Quist Mogenstrupvej 4 8961 Allingåbro TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2014 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 13/20496 Landzonetilladelse

Læs mere

Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017

Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017 Biologiske registreringer i ledningstraché på Amager og Stamholmen 2017 Arbejdsnotat udarbejdet for Energinet af AGLAJA, august 2017. Feltarbejde og afrapportering: Eigil Plöger Indhold Stamholmen... 3

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet:

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet: Drift, miljø flora ved Rødding Sø Pumperne, der afdrænede et større landbrugsareal ved Rødding blev slukket i efteråret 2004. Her ligger den nu genskabte Rødding Sø på ca. 21 ha. De omkringliggende landbrugsarealer

Læs mere

Vådområder. Naturscreening

Vådområder. Naturscreening Naturscreening Indledning Områdets 3-områder er gennemgået efteråret 2009 og juni 2010. Der er hovedsageligt foretaget botaniske undersøgelser, og registreringer af dyr er hovedsageligt sket som tilfældige

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere