Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private."

Transkript

1 Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet besvarer spørgsmål 1 benægtende, ønskes det besvaret, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af den 1. leasingaftale efter anskaffelsen af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen. 3. Er Skatterådet enig i, at i det omfang samtidigheden mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen er forskellig med en måned eller mere, kan spørger anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag? 4. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved indgåelse af efterfølgende nye leasingaftaler? Svar 1. Nej 2. Ja 3. Ja, se indstilling og begrundelse 4. Ja Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. I forbindelse med aftaler om erhvervsleasing er spørger forpligtet til at oplyse beskatningsgrundlaget for fri bil beskatningen, hvis bilen skal stilles til rådighed som fri bil af arbejdsgiveren til en arbejdstager. I forbindelse med fastsættelsen af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af en leasingaftale er det konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem lovbemærkningerne til ligningslovens 16, stk. 4 og Den Juridiske Vejledning omkring fastsættelse af beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder, når beskatningsgrundlaget skal fastsættes i tilknytning til indgåelse af en leasingaftale. Spørger ønsker derfor afklaret, hvorvidt spørger, ved oplysning om beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil beskatningen, kan anvende den vurderede markedspris for bilen som beskatningsgrundlag, eller hvorvidt spørger skal anvende spørgers anskaffelsespris med tillæg af den beregnede registreringsafgift. Formålet med nærværende anmodning er at sikre, at spørger oplyser det korrekte beskatningsgrundlag for fri bil beskatningen. Spørgers opfattelse og begrundelse 1. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende Der skal med spørgsmål 1 tages stilling til, om spørger skal fastsætte beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder på grundlag af den vurderede markedspris, som en enkeltstående køber måtte forvente at skulle købe et tilsvarende køretøj til. Spørger henviser til Ligningslovens 16, stk. 4, og dens forarbejder, herunder bilaget til betænkningen for så vidt angår spørgsmål 8 og spørgsmål 32.

2 Spørgers henvisninger er angivet neden for under Lovgrundlag og Forarbejder. Reglernes anvendelse på biler over 36 måneder Ligningslovens 16, stk. 4, indeholder alene en udtrykkelig stillingtagen til, hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren selv anskaffer bilen. Prisfastsættelsen af arbejdsgiverens anskaffelsessum i leasingtilfælde bygger derfor på en fortolkning af ligningslovens bestemmelser om fri bil. Det er fremhævet i forarbejderne, at der i leasingtilfælde skal tages udgangspunkt i den pris, arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen. Det kan ikke på baggrund heraf konkluderes, at det efter forarbejderne fremgår, som anført i SKATs Juridiske vejledning, afsnit C.A , at det er leasingselskabets faktiske anskaffelsespris (fakturapris), som skal lægges til grund for beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder. Det fremgår direkte af Skatteministeriets svar på spørgsmål 8 og 32-34, at det er bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, som skal anvendes. I spørgsmål 32 spørges der direkte til, hvordan man i praksis finder ud af, hvilken værdi en leaset firmabil har. Skatteministerens svar hertil er klar der må som udgangspunkt skønnes over bilens markedsværdi. Dernæst svarer Skatteministeren, at dette også er tilfældet, hvor der indgås leasingaftale på månedsbasis. Det fremgår således klart af Skatteministerens svar, at det ved leasing er den vurderede markedspris, som skal anvendes som beskatningsgrundlag for brugte biler over 36 måneder. Det kan ikke lægges til grund, at Skatteministerens svar alene tager udgangspunkt i biler, hvoraf der ikke foreligger nogen aktuel fakturapris hos leasingselskabet på det tidspunkt, hvor der bliver indgået en leasingaftale. Et sådan forbehold fremgår hverken af de stillede spørgsmål eller af Skatteministerens svar. Det fremgår således hverken af lovens ordlyd eller forarbejderne til loven, at det er leasingselskabets fakturapris, som skal lægges til grund, men derimod den pris leasingtager må forventes at skulle anskaffe bilen til. Spørger skal derudover henlede SKATs opmærksomhed på, at i det omfang beskatningsgrundlaget fastsættes til den vurderede markedspris, sikres det, at der ikke sker en forvridning af fri bil beskatningsgrundlaget afhængig af leasingselskabets aktuelle købekraft/forhandlingsposition, adgang til flåderabatter mv.

3 Et beskatningsgrundlag, der fastsættes til markedsværdien af den pågældende bil, er dermed det mest retvisende billede på, hvad den enkelte arbejdsgiver kunne have anskaffet den pågældende bil til i fri handel. Det er derfor spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende. 2. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 2 skal besvares bekræftende. Der skal med spørgsmål 2 tages stilling til, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af den 1. leasingaftale efter spørgers anskaffelse af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen. Spørgsmålet vedrører således det tilfælde, at en bil er en del af spørgers varebeholdning og dermed ikke er anskaffet i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen. Efter spørgers vurdering er dette tilfælde sammenlignelig med genleasing i SKM SR og SKM SR, idet prisen for biler, der er på lager, ændrer sig. I begge afgørelser kom Skatterådet frem til, at genleasing i relation til arbejdsgiveren/leasingtageren skulle sidestilles med et nyt køb, og der skulle således fastsættes et nyt beskatningsgrundlag for fri bil beskatningen uagtet, at der var tale om samme bil og samme arbejdsgiver/leasingtager. Skatterådet konkluderede herefter, at der ikke i sådan et tilfælde forelå en fakturapris på den pågældende bil vedrørende det nye køb, og værdien af bilen skulle dermed fastsættes på baggrund af markedsværdien, bl.a. med henvisning til Skatteministerens svar, som er gengivet ovenfor under spørgsmål 1 (flyttet nedenfor til Forarbejder ; SKAT). I det tilfælde, at der indgås en leasingaftale for en bil over 36 måneder, som allerede indgår i spørgers varelager, foreligger der på samme måde som ved genleasing ikke nogen aktuel fakturapris, som kan sidestilles med den pris, som arbejdsgiveren (leasingtageren) skulle have givet for bilen på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. I dette tilfælde vil beskatningsgrundlaget således efter Skatterådets praksis skulle fastsættes til den vurderede markedspris. På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende. 3. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 3 skal besvares bekræftende. Spørgsmålet vedrører det tilfælde, at bilen anskaffes inden indgåelse af en leasingaftale, og at bilen dermed forinden leasingaftalens indgåelse indgår i spørgers varelager, men efter en måned eller mere leases ud. Det fremgår af Skatteministerens svar i bilaget til betænkningen til lovforslaget vedrørende ligningslovens 16, at: Spørgsmål 33: Hvorledes opgøres værdien af fri bil (leaset) for sælger, der hver måned får stillet en leaset vogn til rådighed i ca. 14 dage? Der indgås ny leasingaftale hver måned.

4 Svar: Normalt leaset ubrugte biler. Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende. I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk. Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel. Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på. Det fremgår således af Skatteministerens svar, at der ved indgåelse af en leasingaftale af en måneds varighed efterfulgt af en ny leasingaftale af en måneds varighed, skal foretage en ny værdiansættelse for hver leasingperiode. Det er dermed indirekte forudsat, at der er grundlag for at foretage en ny værdiansættelse af bilen, uanset at den tidligere værdiansættelse alene er en måned gammel. Der er spørgers vurdering, at det på baggrund af Skatteministerens svar kan lægges til grund, at der skal foretages en fornyet værdiansættelse af bilen til brug for beskatningsgrundlaget, i det omfang købet af bilen og indgåelsen af leasingkontrakten sker med en forskydning på en måned eller mere. På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende. 4. Det er spørgers vurdering, at spørgsmål 4 skal besvares bekræftende. Med spørgsmål 4 ønsker spørger afklaret, om spørger ved indgåelse af efterfølgende leasingaftaler (genleasing) for en bil over 36 måneder altid skal anvende den vurderede markedspris. Med henvisning til SKM SR og SKM SR, hvor Skatterådet kom frem til, at genleasing i relation til arbejdsgiveren/leasingtageren skulle sidestilles med et nyt køb, hvorfor der skulle fastsættes et nyt beskatningsgrundlag på grundlag af en vurderet markedspris, idet der ved genleasing ikke foreligger en fakturapris på den pågældende bil vedrørende det nye køb, og spørgsmål 33 i relation til ligningslovens 16, hvor ministeren har svaret, at der i princippet skal foretages en ny vurdering hver måned i det tilfælde, at der blev indgået en ny leasingaftale hver måned, vil dette efter spørgers vurdering betyde, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris, uanset hvor lang leasingperioden er for periode 1. På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmål 4 skal besvares bekræftende. Spørgers høringssvar af 4. januar 2017 Vi har alene bemærkninger til spørgsmål 1, hvor SKATs indstilling til bindende svar går imod vores forslag til bindende svar.

5 I henhold til SKATs indstilling fremgår det, at spørger skal anvende spørgers egen faktiske fakturerede købspris, når køretøjet er mere end 36 måneder gammel. I tilknytning til SKATs indstilling henvises der bl.a. til Skatteministerens svar til Skatteudvalget, SAU alm. del, svar på spørgsmål 175 og 176 af 19. november På baggrund af de pågældende svar, er det SKATs opfattelse, at udtalelsen om, at priserne af flere årsager kan være forskellige, også må gælde i de situationer, hvor der er tale om biler, der er mere end tre år gamle. Vi er ikke enige i, at svarene også kan finde anvendelse på køretøjer, der er mere end tre år gamle. Vi skal i den sammenhæng henvise til ligningslovens 16, stk. 4, hvoraf det fremgår, at bilens værdi skal opgøres til den oprindelige nyvognspris, når bilen er under 3 år fra første indregistrering. Det vil sige, at for nye biler skal der ikke henses til arbejdsgiverens anskaffelsespris, men derimod til den pris bilen er anskaffet til ved første indregistrering. For nye biler skal der således ikke skeles til, hvilken værdi arbejdsgiveren kan anskaffe køretøjet til. Er der derimod tale om biler, der er mere end tre år, fremgår det af ligningslovens 16, stk. 4, at bilens værdi skal opgøres til arbejdsgiverens købspris, inkl. eventuelle istandsættelsesudgifter. Da ligningslovens 16, stk. 4 skelner mellem, hvordan værdien skal opgøres for henholdsvis biler, der er over eller under 3 år, vil der efter vores vurdering ikke kunne drages en parallel til Skatteministerens udtalelse omkring beskatningsværdien for biler under tre år. Vi fastholder således, at spørgsmålet skal besvares med et ja. SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål 1 Det ønskes bekræftet, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder. Begrundelse Det bemærkes indledningsvist, at SKAT lægger til grund for svaret, at spørgsmålet vedrører den situation, hvor spørger i tilknytning til indgåelse af en leasingaftale indkøber en bil, som er mindst 3 år gammel. Bilen stilles til rådighed for privat kørsel for én af leasingtagerens ansatte. I henhold til ligningslovens 16, stk. 4, 1. pkt., skal den skattepligtige værdi af en bil, der stilles til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. og 20 pct. af resten. For brugte biler, dvs. biler, der er anskaffet mere end tre års efter første indregistrering, fremgår det videre af ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt., at bilens værdi skal opgøres til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

6 I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke selv har købt bilen, men derimod har leaset bilen, som således er anskaffet af et leasingselskab, er det spørgsmålet, hvilken værdi, der i så fald skal anvendes. Af forarbejderne til ligningslovens 16, stk. 4, jf. LFF , side 6, spalte 2, 7. afsnit, fremgår det, at Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Dette fremgår tilsvarende af forarbejderne til ændringen af ligningslovens 16, stk. 4, jf. LFF , punkt Øget beskatning af fri bil Gældende ret, at Har arbejdsgiveren leaset den bil, der stilles til rådighed, kan den pris, som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget og vedrørende biler, som anskaffes mere end tre år efter første indregistrering anføres det, at Biler, som arbejdsgiveren lejer eller leaser, værdiansættes på samme måde som biler, arbejdsgiveren ejer. Det vil sige, som om bilen var erhvervet til eje på tidspunktet for indgåelsen af leje- eller leasingaftalen. Når leasingselskabet anskaffer bilen i tilknytning til indgåelsen af leasingaftalen er det, med henvisning til ordlyden af ligningslovens 16, stk. 4, og ovenstående formulering i forarbejderne til bestemmelsen, SKATs vurdering, at det er spørgers konkrete anskaffelsessum for den enkelte bil, inkl. moms og levering, som skal anvendes som grundlag ved beskatning af fri bil. Dette bekræftes efter SKATs opfattelse af afgørelsen i SKM SR. Sagen handlede om, hvilken værdi en leaset brugt bil, importeret fra Tyskland, skulle sættes til ved beregning af beskatningsgrundlaget for fri bil, jf. ligningslovens 16, stk. 4. Skatterådet bekræftede, at den skattepligtige værdi skulle beregnes som den tyske reelle (faktiske) købspris hos den tyske forhandler, ekskl. den tyske moms, tillagt registreringsafgift. Denne pris svarede til markedsprisen. Spørger har anført, at hvis beskatningsgrundlaget fastsættes til den vurderede markedspris sikres det, at der ikke sker en forvridning af fri bil beskatningsgrundlaget afhængig af leasingselskabets aktuelle købekraft/forhandlingsposition, adgang til flåderabatter mv. SKAT finder ikke, at den omstændighed, at der kan være forskel på, hvilken pris en leasingvirksomhed i en given købssituation kan forhandle sig frem til, skal bevirke, at den faktiske købspris ikke burde anvendes. SKAT skal henvise til Skatteministerens svar til Skatteudvalget, SAU alm del, svar på spørgsmål 175 og 176 af 19. november I spørgsmål 175 svares det, at udgangspunktet for nye biler er, at beskatningsgrundlaget beregnes på grundlag af bilens fakturapris, og at hvis arbejdsgiveren leaser bilen, kan den pris, som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget. Der henvises i den forbindelse til SKM LSR. Denne afgørelse vedrører opgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatningen af fri bil ved nye leasede biler.

7 I spørgsmål 176 gentages, at hvis bilen leases, anvendes den pris, som leasingselskabet har givet for bilen. Det tilføjes: Disse priser kan være forskellige. Det kan der være mange årsager til, hvoraf den væsentligste formentlig er såkaldte flåderabatter. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at nogle virksomheder også kan opnå fordelagtige indkøbsaftaler på samme måde som leasingselskaberne. Uanset ovenstående svar tager udgangspunkt i, at der er tale om nye leasede biler, er det SKATs opfattelse, at udtalelsen om, at priserne af flere årsager kan være forskellige, også må gælde i de situationer, hvor der er tale om biler, der er mere end tre år gamle. Spørger har indsendt høringssvar til SKATs indstilling i dette spørgsmål. Spørgers bemærkninger giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Nej. Spørgsmål 2 Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det besvaret, om det har betydning for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved indgåelse af 1. leasingaftale efter anskaffelsen af bilen, om der er samtidighed mellem købet af bilen og indgåelse af leasingaftalen. Begrundelse Spørgsmål 2 drejer sig om den situation, hvor leasingselskabet har en bil i sin varebeholdning, som indgår i en leasingaftale. Bilen er således anskaffet af leasingselskabet forud for indgåelsen af aftalen. Der foreligger således ikke en aktuel fakturapris på bilen. Det er SKATs opfattelse, at i en sådan situation skal markedsprisen på bilen findes til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter ligningslovens 16, stk. 4. Der henvises til Skatterådets afgørelser i SKM SR og SKM SR. Disse sager handler om beskatningsgrundlaget for fri bil, hvor der sker genleasing efter tre år af samme bil til samme eller ny leasingtager. Da der i sådanne situationer ikke foreligger en ny fakturapris ved indgåelsen af de nye leasingaftaler, skal markedsværdien på genleasingtidspunktet anvendes ved beskatning af fri bil. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Ja. Spørgsmål 3 Det ønskes bekræftet, at i det omfang samtidigheden mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen er forskellig med en måned eller mere, kan spørger anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag. Begrundelse Hvis bilen, der er mere end tre år gammel, er anskaffet af leasingselskabet på et tidspunkt forud for indgåelsen af en ny leasingaftale, skal den vurderede markedspris på tidspunktet for indgåelsen af

8 leasingaftalen, danne grundlag for beskatningsgrundlaget af fri bil. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2. Det fremgår af Skatteministerens svar på spørgsmål 33 vedrørende genleasing, at i de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. Det afgørende er, efter SKATs vurdering, at der foretages en vurdering af markedsprisen på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse, når bilen ikke er indkøbt i forbindelse med den pågældende leasingaftale. Det må i princippet gælde uanset hvor kort eller lang tid efter købet, leasingaftalen indgås. Hvis købsprisen anvendes i en situation, hvor bilen har været en del af leasingselskabets varebeholdning, skal leasingselskabet sikre sig, at denne pris er i overensstemmelse med markedsprisen. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Ja, se indstilling og begrundelse. Spørgsmål 4 Det ønskes bekræftet, at spørger altid skal anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved indgåelse af efterfølgende nye leasingaftaler. Begrundelse Ved efterfølgende indgåelse af nye leasingkontrakter vedrørende den samme bil, der er mere end tre år gammel, er der reelt tale om nye kontrakter, hvorfor leasingselskabets anskaffelsespris i princippet skal anvendes som grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil, jf. ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt. Da der er tale om en bil, som er anskaffet af leasingselskabet forud for aftalernes indgåelse, foreligger der ingen aktuelle fakturapriser, hvorfor den vurderede markedspris skal anvendes ved hver enkelt aftaleindgåelse. SKAT skal henvise til Skatterådets afgørelser i henholdsvis SKM SR og SKM SR i hvilke, der var tale om tilsvarende genleasing og hvor Skatterådet bekræftede, at den vurderede markedspris skulle danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil beskatning, da der ikke forelå fakturapriser. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med Ja. Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser. Lovgrundlag, forarbejder og praksis Spørgsmål 1 Lovgrundlag Ligningslovens 16, stk. 4: Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi,

9 der ikke overstiger kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgiften, opgøres bilen værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Forarbejder LFF Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser: Til 1 Efter stk. 4 ansættes den årlige værdi af bil til rådighed Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes arbejdstageren med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren måtte have betalt, hvis han havde købt bilen, dvs. bilens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Betænkning til LFF Bilag Spørgsmål 8 Hvorledes beskattes værdien af at have leaset brugt bil til rådighed? Nogle eksempler bedes givet på en beregningsmetode, som den vil blive anvendt i praksis. Vil beskatningen falde måned for måned eller år for år, såfremt der er tale om samme bil? Svar: Efter lovforslaget er det uden betydning for beskatningen af den ansattes rådighed over en firmabil til privat kørsel, om virksomheden ejer firmabilen eller har leaset firmabilen. Den ansatte får forhøjet sin skattepligtige indkomst med 25 pct. af firmabilens markedsværdi på leasingtidspunktet, jf. lovforslaget side 6, spalte 2, 7. afsnit. Stilles således en leaset brugt firmabil, der på leasingtidspunktet har en markedsværdi på f.eks kr., til rådighed for privat kørsel, forhøjes den ansattes skattepligtige indkomst med kr. Er bilens markedsværdi kr., er indkomstforhøjelsen kr. Er bilens markedsværdi kr., er indkomstforhøjelsen kr. Værdiansættelsen ændres ikke i leasingperioden. Således anvendes i hele leasingperioden bilens markedsværdi på leasingtidspunktet for værdiansættelsen af det gode, det er for den ansatte at have firmabilen til rådighed for privat kørsel. Spørgsmål 32

10 Idet der henvises til svar på spm.8, jf. bilag 38, ønskes følgende oplyst: Hvordan finder man i praksis ud af, hvilken værdi en leaset firmabil har? Spørgsmål 33 Hvorledes opgøres værdien af fri bil (leaset) for sælger, der hver måned får stillet en leaset vogn til rådighed i ca. 14 dage? Der indgås ny leasingaftale hver måned. Spørgsmål 34: Skal en sådan sælger bilægge sin selvangivelse 12 vurderinger på forskellige leasingbiler? Eller finder der en nemmere måde at opgøre dette på? Svar Normalt leases ubrugte biler. Leases brugte biler, må der skønnes over bilens markedsværdi på leasingtidspunktet. Støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende. I de tilfælde, hvor der månedligt stilles en lejet bil til rådighed, må værdiansættelsen principielt foretages hver måned. En sådan situation er nu næppe typisk. Sælgeren skal i sådan en situation opgøre værdien af rådigheden over den bil, som firmaet stiller til rådighed for privat kørsel, for hver rådighedsperiode og selvangive summen heraf, men det er jo frivilligt, om den ansatte vil have bilen til rådighed for privat kørsel. Jeg ser ikke umiddelbart en nemmere måde at selvangive på. Praksis SKM SR Skatterådet bekræftede, at den skattepligtige værdi af leasede biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, skal beregnes som den tyske reelle købspris, ekskl. den tyske moms, tillagt udgifter til transport (inkl. den danske moms), tillagt registreringsafgifter, svarende til bilens markedsværdi. Skatterådet bekræftede således også, at hverken den tyske annoncerede købspris eller den af SKAT fastsatte afgiftspligtige værdi skulle anvendes ved beregningen af den skattepligtige værdi af fri bil. Skatteministeriet indstillede følgende, som blev tiltrådt af Skatterådet: Som nævnt ovenfor fremgår det af ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. I overensstemmelse lovens ordlyd, skal der således anvendes bilens markedsværdi. Bilens markedsværdi er således den pris, som firmaet faktisk betaler, inklusive leveringsomkostninger, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse. Prisen skal dernæst indeholde moms og registreringsafgifter. I forbindelse med behandling af forslag til ligningslovens 16, stk. 4 (der henvises til det ovenfor citerede svar på spørgsmål 34), er det anført, at markedsværdi af brugte biler, der leases, skal skønnes på leasingtidspunktet, samt at støtte for dette skøn kan hentes i Danmarks

11 Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, bilannoncer eller lignende. Landsskatteretten har ligeledes i SKM LSR henset til, at beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til selskabets medarbejder skal beregnes på grund af bilens markedspris på overdragelsestidspunktet. I lyset af ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at den skattepligtige værdi af biler, der beregnes i henhold til ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt. skal beregnes på baggrund af den pris, som firmaet har betalt til den tyske forhandler, tillagt moms, leveringsomkostninger, herunder transportudgifter fra Tyskland og udgifter til de danske nummerplader, normalt tilbehør, samt eventuelle istandsættelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med bilens erhvervelse og som har en naturlig sammenhæng med bilens erhvervelse. Skatteministeriet lægger dernæst vægt på, at den pris, som spørger betaler til den tyske forhandler, må anses for at være udtryk for bilens markedsværdi, da der er tale om en handel mellem uafhængige parter. Den juridiske vejledning, afsnit C.A Beregningsgrundlaget for biler, der på anskaffelsestidspunktet er over tre år Hvis firmaet har anskaffet bilen mere end tre fulde år (36 måneder) efter bilens første indregistreringsdato ("gammel bil"), fastsættes beregningsgrundlaget ud fra arbejdsgiverens købspris inklusive moms og eventuelle istandsættelsesudgifter. Se LL 16, stk. 4, 4. pkt. Leasede biler LL 16, stk. 4, gælder også for biler, som firmaet har leaset. Den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet. Se mere om forskellige leasingordninger i afsnit C.A Særlige bilordninger. Hvis arbejdsgiveren leaser bilen, kan den pris som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget. Se Skatteministerens svar på alm. del spørgsmål 175 af 19. november 2010 til Folketingets skatteudvalg. Landsskatteretten har i en konkret sag fastslået, at beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil i en leaset bil var leasingselskabets fakturapris, uanset at den afveg fra den almindelige listepris. Se SKM LSR. Reglerne om nedsættelse af beregningsgrundlaget til 75 pct. for det fjerde indkomstår efter bilens første indregistrering gælder derfor også i leasingsituationer. Se afsnit C.A Opgørelse af bilens værdi. Landsskatteretten har i en konkret sag om en leaset firmabil fastslået, at den skattemæssige værdi for en tidligere leaset firmabil kan fastsættes til arbejdsgiverens købspris, når firmaet anskaffer bilen mere end tre år efter første indregistrering. I kendelsen var der tale om et salg mellem interesseforbundne parter, og både før og efter købet var firmabilen til rådighed for den samme skatteyder. Landsskatteretten lagde til grund, at den aftalte salgspris var udtryk for den reelle

12 handelspris. Der var derfor ikke tale om et uafbrudt forløb, blot fordi den samme firmabil var til rådighed for den samme skatteyder før og efter salget/købet. Se TfS 1997, 183 LSR. Landsskatteretten har desuden bekræftet hidtidig praksis i TfS 1997, 183 LSR for fastsættelse af grundlaget for beregning af værdi af fri bil. Se SKM LSR. Genleasing Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en "gammel bil". Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges. Eksempel Et leasingselskab genleasede biler ud efter 36 måneder til samme eller en anden virksomhed til brug for en af denne virksomheds medarbejdere. Skatterådet lagde vægt på, at genleasing indebar et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver og leasingtager (arbejdsgiver), og at kontraktforholdet var indgået mellem indbyrdes uafhængige parter. Ændringen i kontraktforholdet skulle anses som et nyt "køb" foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bilbeskatning efter LL 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved genleasing ikke skete nogen handel med firmabilen, forelå der ingen fakturapris, der kunne danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde brugte Skatterådet bilens markedsværdi på genleasingstidspunktet. Se SKM SR. Spørgsmål 2-4 Lovgrundlag Se spørgsmål 1 Praksis SKM SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at beregningsgrundlaget for fri bil beskatning i forbindelse med releasing til samme eller en ny leasingtager efter tre år, kunne opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens 16, stk. 4, 5. pkt. Skatterådet lagde vægt på, at releasing indebærer et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver og leasingtager (arbejdsgiver), og at kontraktforholdet er indgået mellem indbyrdes uafhængige parter. Ændringen i kontraktforholdet skulle anses som et nyt køb foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bil beskatning, jf. ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved releasing ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, der kan danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde anvendes bilen markedsværdi på releasingtidspunktet. SKM SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at beregningsgrundlaget for fri bil beskatning i forbindelse med genleasing til samme eller til en ny leasingtager efter tre år, kunne opgøres til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens 16, stk. 4, 5. pkt. Skatterådet lagde vægt på, at genleasing indebærer et nyt kontraktforhold mellem leasinggiver (spørger) og leasingtager (arbejdsgiver). Ændringen i kontraktforholdet skal anses som et nyt køb foretaget af arbejdsgiver i relation til fri bil beskatning, jf. ligningslovens 16, stk. 4, 6. pkt. Da der ved genleasingen ikke sker nogen handel med firmabilen, foreligger der ingen fakturapris, der kan

13 danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde anvendes bilens markedsværdi på genleasingstidspunktet.

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 402 Offentligt 19. maj 2017 J.nr. 2017-2672 Kontor: Miljø, energi og motor Samrådsspørgsmål AG-AJ Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 205 Offentligt Teknisk gennemgang Leasingområdet 23. maj 2017 Dagsorden for i dag v Den politiske kontekst hvorfor behov for en teknisk gennemgang v Reglerne i

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indtræden af skattepligt for personer, der har eller erhverver bopæl her i landet - afgrænsning af forudsætning om kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende - SKM2011.300.SR Af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR - 1 Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM2016.629.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatterettens kendelse af 11/11 2016 belyser afstandskriteriet i tilknytning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere