Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: kr. ENDELIG SKØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE"

Transkript

1 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade Viborg nge M. Refsgaard if.nr GENPART ,007 TYS Stempel- og tinglysningsafgift: kr. ENDELIG SKØDE nderskrevne iborg kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg ælger, skøder og overdrager herved til medunderskrevne iels Peter Vestergaard Andersen, Vestergade 45A, 7850 Stoholm, n parcel afsat i marken af Geopartner i Skive og på vedhæftede rids udarbejdet af landinspektøren: atr. nr. Inc Troelstrup by, Feldingsbjerg afsat til 959 m2. arcellen er endnu ikke ansat til selvstændig ejendomsværdi. andlen er indgået på følgende vilkår: DSS B 515 Bulk Sort / Hvid Form. 267 G MALLING BECK

2 1. Parcellen er overtaget af køberen den 1. januar 2007 og har fra denne dato henligget for køber regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er tillige at betragte som skæringsdag med hensyn til de parcellen påhvilende skatter og offentlige afgifter af enhver art. 2. Parcellen er overtaget af køberen, således som den er og forefindes og som besigtiget. Udgifter til eventuel ekstra fundering eller lignende som følge af unormale bundforhold er sælger uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til 160,00 kr. pr. kvadratmeter eller kr ,00 skriver ethundredefemtitretusindefirehundredefireti kroner der er betalt kontant. 4. I købesummen er indbefattet udgifterne i forbindelse med etablering af vej-, fortovs- og gadebelysningsanlæg samt grønne områder. Etablering af gadelys, fortov m.v. vil dog først ske, når den væsentligste del af området efter kommunens skøn er bebygget. Udenfor købesummen må køber selv betale alle tilslutningsafgifter til naturgas, kloak, vand og el. Køberen er gjort opmærksom på, at der er tilslutningspligt til det etablerede naturgasnet. Herfra er undtaget opvarmningssystemer, der er baseret på alternativ energi. Køberen er bekendt med og respekterer, at der er nedlagt forbud mod etablering af opvarmningssystemer, f.eks. direkte elvarme, der ikke let kan tilsluttes et kollektivt varmforsyningsanlæg. Køberen vil i øvrigt kunne få nærmere oplysning ved henvendelse til teknisk forvaltning. 5. Køberen respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørens erklæring påhviler den solgte parcel. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køberen og senere ejere af parcellen er forpligtet til at respektere følgende servitut: Det påhviler den til enhver til værende ejer af parcellen at påbegynde opførelse af helårshus senest 2 år fra nærværende skødes dato samt til at færdiggøre byggeriet uden ugrundet ophold. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er Viborg kommune berettiget til at fordre sig parcellen tilskødet til samme pris, som køberen har erhvervet denne og uden, at der ydes renterefusion. Omkostningerne ved tilbageskødning sker uden udgift for Viborg kommune. Parcellen kan ikke videresælges i ubebygget stand. Nærværende bestemmelse er tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 1 nc Troelstrup by, Feldingbjerg med prioritet forud for al pantegæld og med påtaleret for Viborg kommune, idet der med hensyn til servitutter henvises til tingbogens udvisende på dato for nærværende skødes anmeldelse til tinglysning. 6. Sælger deltager ikke i udgiften til eventuel opsætning/plantning af hegn på parcellen, hvor denne grænser til kommunens ejendom, medens lovgivningens almindelige regler om hegn skal gælde i forhold til øvrige parceller. Køberen er bekendt med, at vejene i området bliver private fællesveje. I forbindelse med byggeri på parcellen kan kommunen forlange afsætning af byggeriet til godkendelse, forinden støbearbejdet påbegyndes med henblik på niveauplacering, og at der er taget hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omliggende bebyggelse. Området er prøveudgravet af Skive Museum, der ikke har fundet noget arkæologisk interesse. 7. Omkostningerne ved skødes stempling og tinglysning betales af sælger alene. Hver part afholder egne advokatomkostninger. 2

3 8. Sælger erklærer at værdien af parcellen på anmeldelsestidspunktet svarer til købesummen. Viborg, den29/ 2007 Som sælger: For Viborg kommune P IB BJE G 1. vicebornester Mogens Mu Direktør Stoholm, deral 2007 Som køber: WÇIe_s(?-Q\-e erfacl Niels Peter Vestergaard Andersen 3 Form. 267 G MALUNG DECK ii>

4 ViBORG KOMMUNE Side 4 Teknisk Forvaltning Ejendomsskat Forannævnte matr.nr. er ifølge Kort & Matrikelstyrelsens brev af den 6. februar 2007 ansat med følgende areal: +c, Matr.nr. Ejerlav Areal (m 2) Heraf vej (m2) Ejendomsnr. 1 nc Troelstrup by, Feldingbjerg Matriklen er ikke særskilt vurderet til ejendomsværdi. Matriklen, der hverken udgør en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Viborg Kommune, den 9. juli 2007 (//ia Pe/Rimmen overassistent

5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr.: B 515 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 NC, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Niels Peter Vestergaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Viborg den a a Anita Andersen

6 01. Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg INDGÅET 3 APR Retten i Viborg '7 c a Kort & Matrikelstyrelsen Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: CVR-nr.: Dato: 12.apr.2000 Journalnr.: U2000/01446 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Flemming Nielsen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: /BBS. Ref.: Dommerattester af De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del Areal Heraf nr. m2 vej m2 Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) leg Ejendomsnr: Vej optaget på matrikelkortet Arealoverførsel til matr.nr. 11v Arealoverførsel til matr.nr. lis Arealoverførsel til matr.nr. lir Arealoverførsel til matr.nr. liq Udstykning Efter ændring: Fredskovsareal , ' Fredskovsareal ligl Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: lirk Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: list Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: lit Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. llv Efter ændring: V v,,\ Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Fortsættes Side: i

7 r.nr 11V, fortsat 1mb Arealoverførsel til mat r.nr. lit 3 Efter ændring: Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: lmc Udstykket, fra matr.nr. Ejendomsnr: lmd Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: lme Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmf Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmg Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmh Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmi Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: fmk Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lml Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmm Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmn Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmo Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: leg leg leg leg leg - N/la,(Z 2,50o /3 '16? 9 29% _0 Del Areal Heraf nr. m2 vej m leg 14 leg 15 leg 16 leg leg leg - Åni) J lmp Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmq Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: leg c(l_ 20 leg Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 2

8 Kort & Matrikelstyrelsen Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: Dato: 24.sep.1999 Journalnr.: U1999/06816 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Lars Anton Jensen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: /BM. Ref.: Dommerattest af De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del nr. Areal m2 Heraf vej m2 lma\i Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr fr(14'7/2,aa 1 Efter ændring: Ejendomsnr: Arealoverførsel til matr.nr. 11gW, Udstykning Efter ændring: Udstykket fr matr.nr. ill Ejendomsnr: / V 4-o Pi / t / / 0 Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 1

9 INDGÅET Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg 1 2 OKT Kort & Matrikelstyrelsen Viborg Civilret ir Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: Dato: 09.okt.1998 Journalnr.: U1998/06809 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Flemming Nielsen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del Areal Heraf nr. m2 vej m2 Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) zy grg leg Ejendomsnr: Vej optaget på matrikelkortet Udstykning Efter ændring: llxv Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: v/ llyv Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: v/ Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: / ilæ 'Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: k/ llø, Udstykket fra matr.nr. le,g Ejendomsnr: I/ Fredskovsareal V 6912 Fredskovsareal _ L /1/Z41) 3 f /Je,L Yz-V4 / v "/ Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 1

10 *>, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 4C' -5-1,5- Matr.nr.: Del nr. 1 af matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg. Købers bopæl: Igisøvej 5, 7850 Stoholm. Beliggenhed: Anmelder: SA 9744 ee/ik Advokatfiramet Ejler Ejlersen, Kurt Kvist & Ole Anders Petersen Sct. Mathiasgade Viborg (cyy az) tlf U Q. el Betinget Skøde ' Underskrevne Per Balleby, Tastumvej 16, 7850 Stoholm, sælger og 'betinget skøder herved til medunderskrevne.fjends Kommune, Iglsøvej 5, 7850 Stoholm, en parcel afsat 1-marken af landinspektørfirmaet Balling Engelsen, Skive, og på vedhæftede rids udarbejdet af landinspektør Lars Anton Jensen den 6/ betegnet som: del nr. i af matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg, af areal 3642 m2.,del nr. 1 af matr.nr. 1 a Troelstrup by; Feldingbjerg overføres til matr.nr. 3 a Troelstrup by, Feldingbjerg ved arealoverførsel. Skødet begæres under henvisning til lov nr. 137 af 7. marts

11 om udstykning og anden registrering i matriklen 25, stk. 2 tinglyst på såvel matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg som matr. nr. 3 a smst.. Det overførte areal er ubebygget. Handelen er i øvrigt indgået på følgende vilkår: Arealet ovetages af køber den 1. maj 1991, fra hvilken dato are-t alet i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. 2. Skæringsdag for skatter og afgifter er,ligeledes aftalt til den 1. maj Arealet overtages af køber, således som det er og forefindes. 4. Købesummen er aftalt til kr. 10,00 pr. m2 eller foreløbig kr ,00. Købesummen reguleres efter arealoverdragelsen i overensstemmelse med det endelige fastsatte areal. Købesummen betales; når arealoverførslen er godkendt af matrikelmyndigheden, og forrentes fra den 1. maj 1991 til betaling sker med diskontoen + 2%. 5. Køber respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørens er klæring påhviler det-solgte areal.

12 Akt: Skab nr: (udfyldes af dommerkontoret) 6. Det erklæres på tro og love, at værdien af det solgte ikke overstiger købesummen. Arealet er ikke selvstændigt vurderet. 7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning betales af køber alene, ligesom udstykningsomkostningerne betales af køber alene. 8. Underskrevne sælger og køber erklærer, at overdragelsen ikke er betinget af andet end arealoverførslens gennemførelse. Kort- og Matrikelstyrelsen bemyndiges samtidig hermed til, når de matrikulære forandringer er registreret i matriklen, på anmelderens vegne at fremsende nærværende skøde til endelig tinglysning som adkomst for køber. Som sælger: lg. fuldvagt: Viborg, den 27/ er Ej en, adv. T Ti vitterl di hed: Navn: /..%77,2 Stilling: Bopæl: ghed om ægte underskrift, rigtig dateringsamt myn- Inger Kristensen Sekretær 8800 Viborg,'* Navn: :7','(/', / S t i l l ing : z7nger DALSGAARD Sekretær Bopæl: 8800 Viborg 4 ;'/,'.;',f,1 ' T 1376

13 '4.2A Stoholm den /S Som køber: Fjends Kommune: Poul Jørgen Agerskov Kommunaldirektør Forannævnte parcel af ejendommen matr. nr. for hvilket landbrugsministeriets approbation udstykningsendnu ikke foreligger, findes ikke særskilt ansat til ejendomsskyldværdi. FJENDS EJENDOMSSKATTEKONTOR, den.1 Vo 19 q 0. Gt.S.5 ii1/4.139fgfit i DAGBOWEN FOR RETTEN I VIBORG LYST. Skøde lyst som byrde med» frist til 8/ alene betinget af matrikulær berigtigelse. Anm.: 1) 2 servitutter, hvorom henvises til tingbogen, 2) kr. iflg. epbr. Fuldmagt forevist. Bente Nielsen oass. genpartens rigtighed bekræftes Bente Nielsen oass.

14 Matr. nr. Stempel kr. 1 Troelstrup By, Feldingbjerg Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Landinspektørfirmaet Balling Engelgen Torvegade Skiye Anmelder: bh 3 Del nr. 2 af 1 3 Kommunevej "Tasfurnvej" ø Deklarationsrids i 1:1000 over del af Matr. nr. 1 - Troelstrup By, Feldingbjerg Fjends kommune Viborg amt På ridset er angivet det areal, der er solgt som del nr. 1 af 1- Troelstrup By, Feldingbjerg med areal 3642m 2 til Fjends kommune, Iglsovej, 7850 Stoholm. Skive, den.arts 1991 Landinspektør J.nr Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

15 Skødet er endeligt, og lysningen er endelig. (4,(4,y b.ee jfr. skr. af 20/ fra KMS. Anm. 1 gentages. Civildommeren i Viborg, den 21/ , Ilt, e

16 -I, *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 IO, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Bente Jørgensen

17 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 KØ, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Hanne Brok

18 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 LA, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Hanne Brok

19 *** * *** * * * * * *** * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 BÆ, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Kirsten Pedersen

20 Akt... Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ;)", _. k -.3 /±.&.., 7.. '/(9,. -,,do, "r i fi 9 Akt: Skab p, nr mvolzagurern3 es af dommerkontoret) Lakjer, Greisen & SciSrnith.,:-.., 9.UC 'c d'3 1 «'1, " ' , Skive. t Tlf. (07) ,2 6 4' "I'l ',.. ',71 Matr. nr.: a. g W r'.'''3'. Købers bopæl: II Gade og hus nr.: Anmelder: E <-4 is k. ADVOKATERNE - 1. PAGTER - E. THISTED 1-1. ANDSAGER i SKIVE STEMPEL MÆRKE I.,,,.,. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS' KASSEKONTROLAPPARAr 1 22 Xit 3i > izo.oa,asir i B e t i, n g e t 'skøde Undertegnede gårdejer Jens Nielsen, Tastumvej 16, 7850 Stoholm, skøder og overdrager herved - betinget af landbrugsministeriets udstykningstilladelse samt købesummens berigtigelse - til Fjends kommune v/undertegnede borgmester E. Drengsgaard og kæmner V. ' Lind Jensen, bygningerne fra den mig tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 3a Troelstrup, Feldingbjerg sogn samt - et ' efter jordfordeling. fremkommende landbrugsareal fra nævnte ejendom, stort haog det mig ligeledes tilhørende areal af matr. nr.la Troelstrup, Feldingbjerg sogn, stort ha, hvilke arealer under udstykningssagen har Sået betegnelsen parcel 1 af matrnr. 3a og parcel 2 af matr. nr. la Troelstrup, Feldingbjerg sogn.. Afsætning af arealerne-har fundet sted i marken, og udstykning er iværksat og søges gennemført hurtigst muligt. For denne handel er iøvrigt aftalt følgende nærmere vilkår: 1. Idet handelen omfatter stuehus og landbrugsbygninger fra det hidtidige matr. nr. 3a Troelstrup, Feldingbjerg sogn, er det angående' didse bygninger aftalt, at de overdrages med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder centralvarmeanlæg med oliefyr og olietank. brmlar med indhold, badeinstallatione ' r, kar, bruseanlæg, vaskekummer, JenseriEr~A/S~1~1

21 flaskegasanlæg med 2 gasflaske 'r, gaskomfur, faste lampesteders samt spejle og hylder i toilet og badeværelse, fjernsynsantenne, hegn, træer, buske og andre plantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende. I handelen medfølger endvidere andel I el- og van4værk, og køberne indtræder i retsforholdet til Skiveegnens Mejeriselskab, medens sælgeren forbeholder sig overskud og mælkepenge for leverancer i,- tiden indtil skæringsdagen. 2. Køberne svarer fra: overtagelses-og skæringsdagen alle faste afgifter samt forbrugsafgifter til offentlige værker, herunder elværk, dog at såvel faste afgifter som forbrugsafgifter vedrørende stuehuset betales af køberne allerede fra 1.november 1975, ide. køberne har overtaget denne del af det købte fra nævnte dato. Fjends kommune lader opsætte særskilt el-måler for stuehuset. 3. Overtagelsen finder sted den l.januar 1976, og det solgte henligger fra denne dato for købernes regning og risiko i enhver hense-. ende, således navnlig i ildebrandstilfælde. 4. Den 1.januar 1976 skal ligeledes være skæringsdag med hensyn til alle af ejendommen gående renter, skatter og evt. yderligere periodiske udgifter, idet der-over disse udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 5 Købesummen er aftalt til kr , som af køberne depo res kontant pr. 2.januar 1976 i en af sælgeren anvist bank til frigørelse med påløbende renter for sælgeren, når landbrugsmini:- steriets foreløbige udstykningstilladelse foreligger. Såfrenit den nævnte jordfordelingssag og udstykningen ikke kan genn føres, vil handelen være at ophæve, og købesummen vil være at frigive til disposition for køberne, idet de påløbende renter i så fald tilfalder szelgerexi. 6 Ejendommen overdrages løvrigt til køberne, med de samme rettighed

22 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt sælgeren, fri for gæld, men med respekt af evt. servitutter, som ifølge land- inspektørens servituterklæring måtte vise sig at vedrøre det. solgte. Køberne respekterer endvidere sådanne servitutter, som af Udstykningsmyndighederne måtte blive fordret på ejendommen. som vilkår for udstykningens gennemførelse - forudsat at sådanne a.servitutter,ikke vil forhindre kommunens påtænkte anvendelse af jordarealet til udstykning og.bygningerne til udlejning.. 7. 'Køberne overtager ejendommen med tilbehør i foreliggende stand, uden at der fra sælgerensside ydes.nogen særlig garanti mod evt. fejl eller mangler, og i denne.forbindelse erklærer køberne sig gjort bekendt med, at gasflaske og skorsten til halmbrænding ikke opfylder lovens krav til sådanne installationer. Det er oplyst, at en sten er'faldet ud af skorstenen. Endvidere er køberne gjort opmærksom på, at der er konstateret flyvehavre I de overdragne arealer, samt at der er konstateret tarmbrand I den på ejendommen hidtil værende svinebesætning. 8. Køberne forpligter sig til at'udleje den overdragne landbrugsjord til sælgeren for. perioden til og med høståret 1981, idet sælgeren herfor skal betale en årlig leje på kr ,-, at er- ' lægge hvert års l.oktober, første gang l.oktober 1977 for kalenderåret 1977, idet lejebetalingen for kalenderåret 1976 er fradraget den aftalte købesum, Køberne er til enhver tid berettiget til at inddrage den lejede jord helt eller delvist til andet formål imod at erstatte lejeren,dokumenterede tab, opstået i forbindelse med forholdets afbrydelse i utide. Såfremt køberne ved inddragelse af jord foretager denne i henhold til et varsel på 3 måneder til en l.marts, har'lejeren ikke krav på sådan erstatning, men alene på, at den aftalte leje nedsættes forholdsmæssigt efter relationen mellem arealets størrelse før og efter inddragelsen. 'Jagtretten for landbrugsarealerne tilkommer sælgeren indtil udgangen af 1979, og sælgeren er i denne periode berettiget til at fremleje denne jagtret. Bestdlingsrmular Sælgeren skal være berettiget til at opsige lejemålet vedr. land- Jensen Et Kjeldskov A/S, København

23 brugsjorden med en måneds versel til en.l.novomber for resten af\1511.1" - lejeperioden. 9. Sælgeren har gjort køberne opmærksom på, at den tidligere ejer af ejendommen, hvorfra bygningerne stammer, Hans Rlis,11estrup,. bar ret til af ejendommens træbevoksning at skove 40 stk. stammer af 4 meters længde ok 5 x 5 1! tykkelse efter købernes anvisning. 10. Såsnart.foreløbig udstykningstilladelse foreligger, og købesummen er berigtiget som foran bestemt, skal der meddeles køberne endeligt skøde, hvilket sælgeren herved bemyndiger advokat G. Lakjer eller advokat Per S. Greisen, begge Skive, til at udstede, og ej-.. endommen skal da overdrages til køberne på de foran, under punkt 6 nævnte vilkår. 11. Parterne erklærer på tro og love, at den aftalte købesum svarer til ejendommens værdi i handel og vandel, samt at der ikke' på ejendommen forefindes skov eller fredskovpligtigt areal. 12. Samtlige _omkostninger ved nærværende skødes oprettelse og stempling tilligemed udstykningsomkostningerne og mæglersalæret betales af parterne med hver halvdelen / -Evt, momstilsvar-vedrørende ændret brug af driftsbygningerne skal betales af køberne alene. 14. Til uddybning af skødets indledende bestemmelser bemærkes det, at, køberne overtager de i indledningen nævnte parceller nr. 1 af 3a og nr. 2 af la Troelstrup efter disses sammenlægning til een ny landbrugsejendom med herpå hvilende sædvanlige landbrugsforpligtelser... Sælgeren erklærer sig med henblik på opnåelse af denne sammenlægnings- Og udstykningstilladelse indforstået i, at der om fornødent sker sammenlægning af samtlige hans øvrige arealer fra ejendommene JYPA UR

24 la og 3a m.fl. Troelstrup, Feldingbjerg sogn. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Til yderligere, uddybning af bestemmelsen bemærkes det, at maskinhuset på ejendommen matr. nr. 3a ligger udenfor det her omhandlede af kommunen'købte'areal og således ikke medfølger i handelen Køberne er gjort opmærksom på, at ejendommens vandforsyning sker fra et vandværk" fæ/les med 3 naboer og beliggende udenfor ejen-. dommen. Deltagerne er frit stillet med hensyn ii.17 benyttelse af vandværket, men er pligtige at bidrage med ' 1/4 a." drii"tsudgifterne i det omfang benyttelse sker., Køberne er specielt, gjort opmærksom på, at der påhviler det købte areal 3 vejservitutter samt en oversigtsservitut og endvidere indskrænkninger i adgangen - til en bivej. t. 17. Samtykke til handelen fra Tilsynsrådet for Viborg amt er meddelt den 21.november 1975 efter forudgående tiltrædelse_ fra kommunal-- bestyrelsen. t 18. Sælgeren oplyser, at der ikke ham bekendt forefindes svamp eller husbukke i ejendommens bygninger. Det bemærkes, ianledning af at ejendommen er en landbrugsejendom og vil forblive etableret,som sådan, at køberne som en kommune ikke er omfattet af de i landbrugsloven nævnte erhvervelsesbetingelser, men alene af lovens bestemmelser om opretholdelse af ejendommen som landbrugsejendom. /17( Som slger: ~44 /7 4 " /2,6214 -Til vitterlighed om ægte k Skive, den l.december 1975 Som købere: c/ e 7..""" `7. f cre-i-krifter, rigtig datering og myndighed: k ) Bestillingsformular x Jensen iqe~ A/S, København c---

25 - Indført dogi:e.g-wi for 29.BEC.1375 * Viborg by- cg 'terrecisret L.. A Skødet er betinget og lyst som byrde foreløbig med frist til 29/ da det solgte udgør dele af 2 landbrug og endnu ikke er udstykket. AU. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Servitutter, hvorom henvises til tingbogen Kr ,- iflg ,- iflg ,- iflg ,- iflg. ' ,- iflg ,- iflg o,- iflg ,- iflg ,- iflg o,- iflg ,- iflg. - 9o.000,- iflg. _ ,- - 15o.000,- iflg ,- iflg. - llo.000,- iflg. ejerpantebrev (1--a, 3-a <too - ptbr. Kreditforeningen i Viborg ( 3-a ptbr. Jyllands Kreditforening ( 3-a ptbr. Dansk Landbrugs Realkreditfond (3-a ptbr. samme (3-a ptbr, samme (3-a ptbr. samme (1-a ptbr. Kreditforeningen i Viborg (1-a privat pantebrev ( 1-a ptbr; Statskassen(1-a ptbr; Kreditforeningen i Viborg (l--a ptbr; Dansk Landbrugs Realkreditfond ptbr; samme (1-a ptbr. samme (1-a ptbr: samme (1-a ptbr. samme (1-a,

26 Mtr. nr., ejer/av, sogn: Stempel: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tingbogen, art. nr., ejer/av, sogn. 1 2, AUG. t 97 7e i Gade og hus nr.: TILLÆG kr. Akt: Skab nr., (udfyldes af dommerkontoret) j.nr..828/3-1 L-au "bnholcaffifflp Eakjee&ftrfJen & Schmith' 7892 Skive TIT1(67)r:52'2722 til betinget skøde fra gårdejer Jens Nielsen, 7850 Stoholm, til Fjends kommune v/borgmester E. Drengsgaard og kæmner V. Lind Jensen, vedrørende parcel nr. ;1 af matr.nr. 3-a og parcel nr. 2 af matr.nr. 1-a, begge Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, tinglyst : De ifølge foran vedhæftede skøde solgte parceller er ved landbrugsministeriets foreløbige udstykningsskrivelse af , j.nr. U.J.13952/1975, udstykket således: A) Parcel nr..1 af matr.nr. 3-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn,. er udstykket som matr.nr. 3-a, smst., af areal m 2 heraf vej 770 m 2. B) Parcel nr. 2 af matr.nr. 1-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, er udstykket som matr.nr. 1-eg, smst., af areal m 2. ENDELIGT SKØDE Da købesummen er berigtiget, så meddeler underskrevne, advokat G. Lakjer, Skive, i.h.t. fuldmagt i 10 i foran vedhæftede betingede skøde, hermed køberne endeligt skøde på den solgte ejendom. Ifølge landinspektørens servitutattest påhviler der de respektive matrikelnumre følgende servitutter: Å) matr.nr. 3-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn: Dok., lyst , ang. en overkørsel m.v. Dok., lyst , ang. indskrænkning'i adgangen til bivej. Betingêt skøde, lyst , til Fjends kommune på parcel 1 af 3-a, købesum kr., lyst foreløbig med frist til Sidstnævnte servitut begæres aflyst i. forbindelse med tinglysning af nærværende endelige skødepåtegning. B) matr.nr. 1-eg, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn: Dok., lyåt , ang. læplantning m.m. Dok., lyst , ang. indskrænkning i adgangen til bivej. Betinget skøde, lyst , til Fjends kommune på parcel 2 af 1-a, købesum kr., lyst foreløbig med frist til Sidstnævnte servitut begæres aflyst i forbindelse med tinglysning af nærværende endelige skødepåtegning. Skive, den/. juni 1976 G. Lakjer A /"---;) Bestalmgs. formular / 7 sfaa L.UrTANG, "" s- r Jenser~sko,(4, egmmam,y91. SØRENSEN gekretær

27 tforansexvnite parcel af ejendommen inair, nr.,1 frasalgsksr hvilket landbrugsministeriets -- approbation lidnu Ikke foreligger, findes ikke szrskiit ansat til ejenslemsskyldrxrdl. FJENDS El'94DOMSSKATTEKONTOR, den j0/2 19-rf rsolannievisto parcel af ejendommen matr. nr. - -?? n. frasalgskir hvilket landbrugsministeriets - apprnbatlon endnu Ikke foreligger, findes ikke szrs;:s alun' til ejendomsskyldværdi, FJENDS EJENDOMSSKATTEKäNTOR, denjac? 19-F1 Indført i dagpogen fdr Viborg by- og herredsret '12. :UG e LYST Z:t414 skøde L som hyrde foreløbig»a frist til l.vg-if i henhold til tl. an. s 17 in fine, da det solgte udgør dele af -44.,(/ brug eftelnu iikke~t~ -/(rud Att'd 4/c1- "(~/,./ /) /-4, ita/a<-7 rl- /-" 2 r Af? At/,(A DI r 77L4. ( Poul l-lanscn fm..g2n;:otens rigtighed bskraffies

28 *** * *** * * * * * _ *** _. i * * ',It 'Reten, i Viborg - * *** *** Tinglysningsafdelingen [ Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 KG, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Bente Jørgensen (g) Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

29 4 e

30 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 LF, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Anna Dueholm

31 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. T tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 26 Stempel: kr. øre Akt: Skab B nr. 515 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder; bopæl: Udskrift af' skjøde- og pantebogen for Fjends-Nørlyng herreder. L. nr. lo, 12/ stpl. 1 kr. Deklaratio n. Jeg underskrevne gårdeier Knud Andersen af Troelstrup, ejer af matr.nr. 3a i Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, af hartkorn ialt 3 td. 2 sk. o fd. all. og gammelskat 51 kr. 2 øre, erkjende og vitterliggør herved at have givet ejeren af matr.nr. 4d i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, Andreas Andersen i Stoholm og fremtidige ejere af denne ejendom, ret til at hage vei over den nordre ende af det stykke af min ejendom, som li gger imellem Stoholin stationsvejen og matr.nr. 4d af Troelstrup, hvillen veiret kun skal v'ere 6 alen bred fra bækken af. For erhvervelse af.enne ret har erhververen en gang for alle betalt mig 4o kr. skriver fyrre kroner, og må nærværende deklaration derhos tinglæses som behæftende angivne ipin ejendom matr.nr. 3a af Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, men frafaldes enhver retsanmærkning om same for tiden påhvilende forhæftelse. Leieren lxidreas Andersen skal for broen over skjelgrøften bekoste og vedligeholde 1 lod, der kan hegne ligesågodt som skjelgrøften ved siden af broen. Sælgeren fritages for alle med fornævnte flydende omko stninger. Troelstrup, den 8. marts Bestillings. formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København Knud Andersen. ~I"

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere