Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: kr. ENDELIG SKØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE"

Transkript

1 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade Viborg nge M. Refsgaard if.nr GENPART ,007 TYS Stempel- og tinglysningsafgift: kr. ENDELIG SKØDE nderskrevne iborg kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg ælger, skøder og overdrager herved til medunderskrevne iels Peter Vestergaard Andersen, Vestergade 45A, 7850 Stoholm, n parcel afsat i marken af Geopartner i Skive og på vedhæftede rids udarbejdet af landinspektøren: atr. nr. Inc Troelstrup by, Feldingsbjerg afsat til 959 m2. arcellen er endnu ikke ansat til selvstændig ejendomsværdi. andlen er indgået på følgende vilkår: DSS B 515 Bulk Sort / Hvid Form. 267 G MALLING BECK

2 1. Parcellen er overtaget af køberen den 1. januar 2007 og har fra denne dato henligget for køber regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er tillige at betragte som skæringsdag med hensyn til de parcellen påhvilende skatter og offentlige afgifter af enhver art. 2. Parcellen er overtaget af køberen, således som den er og forefindes og som besigtiget. Udgifter til eventuel ekstra fundering eller lignende som følge af unormale bundforhold er sælger uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til 160,00 kr. pr. kvadratmeter eller kr ,00 skriver ethundredefemtitretusindefirehundredefireti kroner der er betalt kontant. 4. I købesummen er indbefattet udgifterne i forbindelse med etablering af vej-, fortovs- og gadebelysningsanlæg samt grønne områder. Etablering af gadelys, fortov m.v. vil dog først ske, når den væsentligste del af området efter kommunens skøn er bebygget. Udenfor købesummen må køber selv betale alle tilslutningsafgifter til naturgas, kloak, vand og el. Køberen er gjort opmærksom på, at der er tilslutningspligt til det etablerede naturgasnet. Herfra er undtaget opvarmningssystemer, der er baseret på alternativ energi. Køberen er bekendt med og respekterer, at der er nedlagt forbud mod etablering af opvarmningssystemer, f.eks. direkte elvarme, der ikke let kan tilsluttes et kollektivt varmforsyningsanlæg. Køberen vil i øvrigt kunne få nærmere oplysning ved henvendelse til teknisk forvaltning. 5. Køberen respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørens erklæring påhviler den solgte parcel. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køberen og senere ejere af parcellen er forpligtet til at respektere følgende servitut: Det påhviler den til enhver til værende ejer af parcellen at påbegynde opførelse af helårshus senest 2 år fra nærværende skødes dato samt til at færdiggøre byggeriet uden ugrundet ophold. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er Viborg kommune berettiget til at fordre sig parcellen tilskødet til samme pris, som køberen har erhvervet denne og uden, at der ydes renterefusion. Omkostningerne ved tilbageskødning sker uden udgift for Viborg kommune. Parcellen kan ikke videresælges i ubebygget stand. Nærværende bestemmelse er tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 1 nc Troelstrup by, Feldingbjerg med prioritet forud for al pantegæld og med påtaleret for Viborg kommune, idet der med hensyn til servitutter henvises til tingbogens udvisende på dato for nærværende skødes anmeldelse til tinglysning. 6. Sælger deltager ikke i udgiften til eventuel opsætning/plantning af hegn på parcellen, hvor denne grænser til kommunens ejendom, medens lovgivningens almindelige regler om hegn skal gælde i forhold til øvrige parceller. Køberen er bekendt med, at vejene i området bliver private fællesveje. I forbindelse med byggeri på parcellen kan kommunen forlange afsætning af byggeriet til godkendelse, forinden støbearbejdet påbegyndes med henblik på niveauplacering, og at der er taget hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omliggende bebyggelse. Området er prøveudgravet af Skive Museum, der ikke har fundet noget arkæologisk interesse. 7. Omkostningerne ved skødes stempling og tinglysning betales af sælger alene. Hver part afholder egne advokatomkostninger. 2

3 8. Sælger erklærer at værdien af parcellen på anmeldelsestidspunktet svarer til købesummen. Viborg, den29/ 2007 Som sælger: For Viborg kommune P IB BJE G 1. vicebornester Mogens Mu Direktør Stoholm, deral 2007 Som køber: WÇIe_s(?-Q\-e erfacl Niels Peter Vestergaard Andersen 3 Form. 267 G MALUNG DECK ii>

4 ViBORG KOMMUNE Side 4 Teknisk Forvaltning Ejendomsskat Forannævnte matr.nr. er ifølge Kort & Matrikelstyrelsens brev af den 6. februar 2007 ansat med følgende areal: +c, Matr.nr. Ejerlav Areal (m 2) Heraf vej (m2) Ejendomsnr. 1 nc Troelstrup by, Feldingbjerg Matriklen er ikke særskilt vurderet til ejendomsværdi. Matriklen, der hverken udgør en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Viborg Kommune, den 9. juli 2007 (//ia Pe/Rimmen overassistent

5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr.: B 515 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 NC, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Niels Peter Vestergaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Viborg den a a Anita Andersen

6 01. Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg INDGÅET 3 APR Retten i Viborg '7 c a Kort & Matrikelstyrelsen Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: CVR-nr.: Dato: 12.apr.2000 Journalnr.: U2000/01446 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Flemming Nielsen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: /BBS. Ref.: Dommerattester af De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del Areal Heraf nr. m2 vej m2 Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) leg Ejendomsnr: Vej optaget på matrikelkortet Arealoverførsel til matr.nr. 11v Arealoverførsel til matr.nr. lis Arealoverførsel til matr.nr. lir Arealoverførsel til matr.nr. liq Udstykning Efter ændring: Fredskovsareal , ' Fredskovsareal ligl Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: lirk Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: list Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Efter ændring: lit Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. llv Efter ændring: V v,,\ Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr. leg Fortsættes Side: i

7 r.nr 11V, fortsat 1mb Arealoverførsel til mat r.nr. lit 3 Efter ændring: Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: lmc Udstykket, fra matr.nr. Ejendomsnr: lmd Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: lme Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmf Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmg Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmh Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmi Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: fmk Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lml Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmm Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmn Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmo Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: leg leg leg leg leg - N/la,(Z 2,50o /3 '16? 9 29% _0 Del Areal Heraf nr. m2 vej m leg 14 leg 15 leg 16 leg leg leg - Åni) J lmp Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: lmq Udstykket fra matr.nr. Ejendomsnr: leg c(l_ 20 leg Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 2

8 Kort & Matrikelstyrelsen Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: Dato: 24.sep.1999 Journalnr.: U1999/06816 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Lars Anton Jensen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: /BM. Ref.: Dommerattest af De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del nr. Areal m2 Heraf vej m2 lma\i Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) Ejendomsnr: Arealoverførsel fra matr.nr fr(14'7/2,aa 1 Efter ændring: Ejendomsnr: Arealoverførsel til matr.nr. 11gW, Udstykning Efter ændring: Udstykket fr matr.nr. ill Ejendomsnr: / V 4-o Pi / t / / 0 Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 1

9 INDGÅET Retten i Viborg Sct. Mathiasgade 19, Viborg 1 2 OKT Kort & Matrikelstyrelsen Viborg Civilret ir Udstykningskontoret Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: Dato: 09.okt.1998 Journalnr.: U1998/06809 Vedrørende ansøgning fra landinspektør Flemming Nielsen, 7800 Skive. Ansøgers j.nr.: De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er i dag godkendt. Matrikulære ændringer: Matr.nr Del Areal Heraf nr. m2 vej m2 Troelstrup By, Feldingbjerg (820458) zy grg leg Ejendomsnr: Vej optaget på matrikelkortet Udstykning Efter ændring: llxv Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: v/ llyv Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: v/ Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: / ilæ 'Udstykket fra matr.nr. leg Ejendomsnr: k/ llø, Udstykket fra matr.nr. le,g Ejendomsnr: I/ Fredskovsareal V 6912 Fredskovsareal _ L /1/Z41) 3 f /Je,L Yz-V4 / v "/ Med venlig hilsen Mette Bloch / Ebbe Juul Nielsen Side: 1

10 *>, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 4C' -5-1,5- Matr.nr.: Del nr. 1 af matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg. Købers bopæl: Igisøvej 5, 7850 Stoholm. Beliggenhed: Anmelder: SA 9744 ee/ik Advokatfiramet Ejler Ejlersen, Kurt Kvist & Ole Anders Petersen Sct. Mathiasgade Viborg (cyy az) tlf U Q. el Betinget Skøde ' Underskrevne Per Balleby, Tastumvej 16, 7850 Stoholm, sælger og 'betinget skøder herved til medunderskrevne.fjends Kommune, Iglsøvej 5, 7850 Stoholm, en parcel afsat 1-marken af landinspektørfirmaet Balling Engelsen, Skive, og på vedhæftede rids udarbejdet af landinspektør Lars Anton Jensen den 6/ betegnet som: del nr. i af matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg, af areal 3642 m2.,del nr. 1 af matr.nr. 1 a Troelstrup by; Feldingbjerg overføres til matr.nr. 3 a Troelstrup by, Feldingbjerg ved arealoverførsel. Skødet begæres under henvisning til lov nr. 137 af 7. marts

11 om udstykning og anden registrering i matriklen 25, stk. 2 tinglyst på såvel matr.nr. 1 a Troelstrup by, Feldingbjerg som matr. nr. 3 a smst.. Det overførte areal er ubebygget. Handelen er i øvrigt indgået på følgende vilkår: Arealet ovetages af køber den 1. maj 1991, fra hvilken dato are-t alet i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. 2. Skæringsdag for skatter og afgifter er,ligeledes aftalt til den 1. maj Arealet overtages af køber, således som det er og forefindes. 4. Købesummen er aftalt til kr. 10,00 pr. m2 eller foreløbig kr ,00. Købesummen reguleres efter arealoverdragelsen i overensstemmelse med det endelige fastsatte areal. Købesummen betales; når arealoverførslen er godkendt af matrikelmyndigheden, og forrentes fra den 1. maj 1991 til betaling sker med diskontoen + 2%. 5. Køber respekterer de servitutter, der ifølge landinspektørens er klæring påhviler det-solgte areal.

12 Akt: Skab nr: (udfyldes af dommerkontoret) 6. Det erklæres på tro og love, at værdien af det solgte ikke overstiger købesummen. Arealet er ikke selvstændigt vurderet. 7. Omkostningerne ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning betales af køber alene, ligesom udstykningsomkostningerne betales af køber alene. 8. Underskrevne sælger og køber erklærer, at overdragelsen ikke er betinget af andet end arealoverførslens gennemførelse. Kort- og Matrikelstyrelsen bemyndiges samtidig hermed til, når de matrikulære forandringer er registreret i matriklen, på anmelderens vegne at fremsende nærværende skøde til endelig tinglysning som adkomst for køber. Som sælger: lg. fuldvagt: Viborg, den 27/ er Ej en, adv. T Ti vitterl di hed: Navn: /..%77,2 Stilling: Bopæl: ghed om ægte underskrift, rigtig dateringsamt myn- Inger Kristensen Sekretær 8800 Viborg,'* Navn: :7','(/', / S t i l l ing : z7nger DALSGAARD Sekretær Bopæl: 8800 Viborg 4 ;'/,'.;',f,1 ' T 1376

13 '4.2A Stoholm den /S Som køber: Fjends Kommune: Poul Jørgen Agerskov Kommunaldirektør Forannævnte parcel af ejendommen matr. nr. for hvilket landbrugsministeriets approbation udstykningsendnu ikke foreligger, findes ikke særskilt ansat til ejendomsskyldværdi. FJENDS EJENDOMSSKATTEKONTOR, den.1 Vo 19 q 0. Gt.S.5 ii1/4.139fgfit i DAGBOWEN FOR RETTEN I VIBORG LYST. Skøde lyst som byrde med» frist til 8/ alene betinget af matrikulær berigtigelse. Anm.: 1) 2 servitutter, hvorom henvises til tingbogen, 2) kr. iflg. epbr. Fuldmagt forevist. Bente Nielsen oass. genpartens rigtighed bekræftes Bente Nielsen oass.

14 Matr. nr. Stempel kr. 1 Troelstrup By, Feldingbjerg Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Landinspektørfirmaet Balling Engelgen Torvegade Skiye Anmelder: bh 3 Del nr. 2 af 1 3 Kommunevej "Tasfurnvej" ø Deklarationsrids i 1:1000 over del af Matr. nr. 1 - Troelstrup By, Feldingbjerg Fjends kommune Viborg amt På ridset er angivet det areal, der er solgt som del nr. 1 af 1- Troelstrup By, Feldingbjerg med areal 3642m 2 til Fjends kommune, Iglsovej, 7850 Stoholm. Skive, den.arts 1991 Landinspektør J.nr Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

15 Skødet er endeligt, og lysningen er endelig. (4,(4,y b.ee jfr. skr. af 20/ fra KMS. Anm. 1 gentages. Civildommeren i Viborg, den 21/ , Ilt, e

16 -I, *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 IO, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Bente Jørgensen

17 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 KØ, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Hanne Brok

18 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 LA, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Hanne Brok

19 *** * *** * * * * * *** * * Retten i Viborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 BÆ, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Kirsten Pedersen

20 Akt... Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ;)", _. k -.3 /±.&.., 7.. '/(9,. -,,do, "r i fi 9 Akt: Skab p, nr mvolzagurern3 es af dommerkontoret) Lakjer, Greisen & SciSrnith.,:-.., 9.UC 'c d'3 1 «'1, " ' , Skive. t Tlf. (07) ,2 6 4' "I'l ',.. ',71 Matr. nr.: a. g W r'.'''3'. Købers bopæl: II Gade og hus nr.: Anmelder: E <-4 is k. ADVOKATERNE - 1. PAGTER - E. THISTED 1-1. ANDSAGER i SKIVE STEMPEL MÆRKE I.,,,.,. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS' KASSEKONTROLAPPARAr 1 22 Xit 3i > izo.oa,asir i B e t i, n g e t 'skøde Undertegnede gårdejer Jens Nielsen, Tastumvej 16, 7850 Stoholm, skøder og overdrager herved - betinget af landbrugsministeriets udstykningstilladelse samt købesummens berigtigelse - til Fjends kommune v/undertegnede borgmester E. Drengsgaard og kæmner V. ' Lind Jensen, bygningerne fra den mig tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 3a Troelstrup, Feldingbjerg sogn samt - et ' efter jordfordeling. fremkommende landbrugsareal fra nævnte ejendom, stort haog det mig ligeledes tilhørende areal af matr. nr.la Troelstrup, Feldingbjerg sogn, stort ha, hvilke arealer under udstykningssagen har Sået betegnelsen parcel 1 af matrnr. 3a og parcel 2 af matr. nr. la Troelstrup, Feldingbjerg sogn.. Afsætning af arealerne-har fundet sted i marken, og udstykning er iværksat og søges gennemført hurtigst muligt. For denne handel er iøvrigt aftalt følgende nærmere vilkår: 1. Idet handelen omfatter stuehus og landbrugsbygninger fra det hidtidige matr. nr. 3a Troelstrup, Feldingbjerg sogn, er det angående' didse bygninger aftalt, at de overdrages med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder centralvarmeanlæg med oliefyr og olietank. brmlar med indhold, badeinstallatione ' r, kar, bruseanlæg, vaskekummer, JenseriEr~A/S~1~1

21 flaskegasanlæg med 2 gasflaske 'r, gaskomfur, faste lampesteders samt spejle og hylder i toilet og badeværelse, fjernsynsantenne, hegn, træer, buske og andre plantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende. I handelen medfølger endvidere andel I el- og van4værk, og køberne indtræder i retsforholdet til Skiveegnens Mejeriselskab, medens sælgeren forbeholder sig overskud og mælkepenge for leverancer i,- tiden indtil skæringsdagen. 2. Køberne svarer fra: overtagelses-og skæringsdagen alle faste afgifter samt forbrugsafgifter til offentlige værker, herunder elværk, dog at såvel faste afgifter som forbrugsafgifter vedrørende stuehuset betales af køberne allerede fra 1.november 1975, ide. køberne har overtaget denne del af det købte fra nævnte dato. Fjends kommune lader opsætte særskilt el-måler for stuehuset. 3. Overtagelsen finder sted den l.januar 1976, og det solgte henligger fra denne dato for købernes regning og risiko i enhver hense-. ende, således navnlig i ildebrandstilfælde. 4. Den 1.januar 1976 skal ligeledes være skæringsdag med hensyn til alle af ejendommen gående renter, skatter og evt. yderligere periodiske udgifter, idet der-over disse udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 5 Købesummen er aftalt til kr , som af køberne depo res kontant pr. 2.januar 1976 i en af sælgeren anvist bank til frigørelse med påløbende renter for sælgeren, når landbrugsmini:- steriets foreløbige udstykningstilladelse foreligger. Såfrenit den nævnte jordfordelingssag og udstykningen ikke kan genn føres, vil handelen være at ophæve, og købesummen vil være at frigive til disposition for køberne, idet de påløbende renter i så fald tilfalder szelgerexi. 6 Ejendommen overdrages løvrigt til køberne, med de samme rettighed

22 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt sælgeren, fri for gæld, men med respekt af evt. servitutter, som ifølge land- inspektørens servituterklæring måtte vise sig at vedrøre det. solgte. Køberne respekterer endvidere sådanne servitutter, som af Udstykningsmyndighederne måtte blive fordret på ejendommen. som vilkår for udstykningens gennemførelse - forudsat at sådanne a.servitutter,ikke vil forhindre kommunens påtænkte anvendelse af jordarealet til udstykning og.bygningerne til udlejning.. 7. 'Køberne overtager ejendommen med tilbehør i foreliggende stand, uden at der fra sælgerensside ydes.nogen særlig garanti mod evt. fejl eller mangler, og i denne.forbindelse erklærer køberne sig gjort bekendt med, at gasflaske og skorsten til halmbrænding ikke opfylder lovens krav til sådanne installationer. Det er oplyst, at en sten er'faldet ud af skorstenen. Endvidere er køberne gjort opmærksom på, at der er konstateret flyvehavre I de overdragne arealer, samt at der er konstateret tarmbrand I den på ejendommen hidtil værende svinebesætning. 8. Køberne forpligter sig til at'udleje den overdragne landbrugsjord til sælgeren for. perioden til og med høståret 1981, idet sælgeren herfor skal betale en årlig leje på kr ,-, at er- ' lægge hvert års l.oktober, første gang l.oktober 1977 for kalenderåret 1977, idet lejebetalingen for kalenderåret 1976 er fradraget den aftalte købesum, Køberne er til enhver tid berettiget til at inddrage den lejede jord helt eller delvist til andet formål imod at erstatte lejeren,dokumenterede tab, opstået i forbindelse med forholdets afbrydelse i utide. Såfremt køberne ved inddragelse af jord foretager denne i henhold til et varsel på 3 måneder til en l.marts, har'lejeren ikke krav på sådan erstatning, men alene på, at den aftalte leje nedsættes forholdsmæssigt efter relationen mellem arealets størrelse før og efter inddragelsen. 'Jagtretten for landbrugsarealerne tilkommer sælgeren indtil udgangen af 1979, og sælgeren er i denne periode berettiget til at fremleje denne jagtret. Bestdlingsrmular Sælgeren skal være berettiget til at opsige lejemålet vedr. land- Jensen Et Kjeldskov A/S, København

23 brugsjorden med en måneds versel til en.l.novomber for resten af\1511.1" - lejeperioden. 9. Sælgeren har gjort køberne opmærksom på, at den tidligere ejer af ejendommen, hvorfra bygningerne stammer, Hans Rlis,11estrup,. bar ret til af ejendommens træbevoksning at skove 40 stk. stammer af 4 meters længde ok 5 x 5 1! tykkelse efter købernes anvisning. 10. Såsnart.foreløbig udstykningstilladelse foreligger, og købesummen er berigtiget som foran bestemt, skal der meddeles køberne endeligt skøde, hvilket sælgeren herved bemyndiger advokat G. Lakjer eller advokat Per S. Greisen, begge Skive, til at udstede, og ej-.. endommen skal da overdrages til køberne på de foran, under punkt 6 nævnte vilkår. 11. Parterne erklærer på tro og love, at den aftalte købesum svarer til ejendommens værdi i handel og vandel, samt at der ikke' på ejendommen forefindes skov eller fredskovpligtigt areal. 12. Samtlige _omkostninger ved nærværende skødes oprettelse og stempling tilligemed udstykningsomkostningerne og mæglersalæret betales af parterne med hver halvdelen / -Evt, momstilsvar-vedrørende ændret brug af driftsbygningerne skal betales af køberne alene. 14. Til uddybning af skødets indledende bestemmelser bemærkes det, at, køberne overtager de i indledningen nævnte parceller nr. 1 af 3a og nr. 2 af la Troelstrup efter disses sammenlægning til een ny landbrugsejendom med herpå hvilende sædvanlige landbrugsforpligtelser... Sælgeren erklærer sig med henblik på opnåelse af denne sammenlægnings- Og udstykningstilladelse indforstået i, at der om fornødent sker sammenlægning af samtlige hans øvrige arealer fra ejendommene JYPA UR

24 la og 3a m.fl. Troelstrup, Feldingbjerg sogn. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Til yderligere, uddybning af bestemmelsen bemærkes det, at maskinhuset på ejendommen matr. nr. 3a ligger udenfor det her omhandlede af kommunen'købte'areal og således ikke medfølger i handelen Køberne er gjort opmærksom på, at ejendommens vandforsyning sker fra et vandværk" fæ/les med 3 naboer og beliggende udenfor ejen-. dommen. Deltagerne er frit stillet med hensyn ii.17 benyttelse af vandværket, men er pligtige at bidrage med ' 1/4 a." drii"tsudgifterne i det omfang benyttelse sker., Køberne er specielt, gjort opmærksom på, at der påhviler det købte areal 3 vejservitutter samt en oversigtsservitut og endvidere indskrænkninger i adgangen - til en bivej. t. 17. Samtykke til handelen fra Tilsynsrådet for Viborg amt er meddelt den 21.november 1975 efter forudgående tiltrædelse_ fra kommunal-- bestyrelsen. t 18. Sælgeren oplyser, at der ikke ham bekendt forefindes svamp eller husbukke i ejendommens bygninger. Det bemærkes, ianledning af at ejendommen er en landbrugsejendom og vil forblive etableret,som sådan, at køberne som en kommune ikke er omfattet af de i landbrugsloven nævnte erhvervelsesbetingelser, men alene af lovens bestemmelser om opretholdelse af ejendommen som landbrugsejendom. /17( Som slger: ~44 /7 4 " /2,6214 -Til vitterlighed om ægte k Skive, den l.december 1975 Som købere: c/ e 7..""" `7. f cre-i-krifter, rigtig datering og myndighed: k ) Bestillingsformular x Jensen iqe~ A/S, København c---

25 - Indført dogi:e.g-wi for 29.BEC.1375 * Viborg by- cg 'terrecisret L.. A Skødet er betinget og lyst som byrde foreløbig med frist til 29/ da det solgte udgør dele af 2 landbrug og endnu ikke er udstykket. AU. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Servitutter, hvorom henvises til tingbogen Kr ,- iflg ,- iflg ,- iflg ,- iflg. ' ,- iflg ,- iflg o,- iflg ,- iflg ,- iflg o,- iflg ,- iflg. - 9o.000,- iflg. _ ,- - 15o.000,- iflg ,- iflg. - llo.000,- iflg. ejerpantebrev (1--a, 3-a <too - ptbr. Kreditforeningen i Viborg ( 3-a ptbr. Jyllands Kreditforening ( 3-a ptbr. Dansk Landbrugs Realkreditfond (3-a ptbr. samme (3-a ptbr, samme (3-a ptbr. samme (1-a ptbr. Kreditforeningen i Viborg (1-a privat pantebrev ( 1-a ptbr; Statskassen(1-a ptbr; Kreditforeningen i Viborg (l--a ptbr; Dansk Landbrugs Realkreditfond ptbr; samme (1-a ptbr. samme (1-a ptbr: samme (1-a ptbr. samme (1-a,

26 Mtr. nr., ejer/av, sogn: Stempel: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tingbogen, art. nr., ejer/av, sogn. 1 2, AUG. t 97 7e i Gade og hus nr.: TILLÆG kr. Akt: Skab nr., (udfyldes af dommerkontoret) j.nr..828/3-1 L-au "bnholcaffifflp Eakjee&ftrfJen & Schmith' 7892 Skive TIT1(67)r:52'2722 til betinget skøde fra gårdejer Jens Nielsen, 7850 Stoholm, til Fjends kommune v/borgmester E. Drengsgaard og kæmner V. Lind Jensen, vedrørende parcel nr. ;1 af matr.nr. 3-a og parcel nr. 2 af matr.nr. 1-a, begge Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, tinglyst : De ifølge foran vedhæftede skøde solgte parceller er ved landbrugsministeriets foreløbige udstykningsskrivelse af , j.nr. U.J.13952/1975, udstykket således: A) Parcel nr..1 af matr.nr. 3-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn,. er udstykket som matr.nr. 3-a, smst., af areal m 2 heraf vej 770 m 2. B) Parcel nr. 2 af matr.nr. 1-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, er udstykket som matr.nr. 1-eg, smst., af areal m 2. ENDELIGT SKØDE Da købesummen er berigtiget, så meddeler underskrevne, advokat G. Lakjer, Skive, i.h.t. fuldmagt i 10 i foran vedhæftede betingede skøde, hermed køberne endeligt skøde på den solgte ejendom. Ifølge landinspektørens servitutattest påhviler der de respektive matrikelnumre følgende servitutter: Å) matr.nr. 3-a, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn: Dok., lyst , ang. en overkørsel m.v. Dok., lyst , ang. indskrænkning'i adgangen til bivej. Betingêt skøde, lyst , til Fjends kommune på parcel 1 af 3-a, købesum kr., lyst foreløbig med frist til Sidstnævnte servitut begæres aflyst i. forbindelse med tinglysning af nærværende endelige skødepåtegning. B) matr.nr. 1-eg, Troelstrup by, Feldingbjerg sogn: Dok., lyåt , ang. læplantning m.m. Dok., lyst , ang. indskrænkning i adgangen til bivej. Betinget skøde, lyst , til Fjends kommune på parcel 2 af 1-a, købesum kr., lyst foreløbig med frist til Sidstnævnte servitut begæres aflyst i forbindelse med tinglysning af nærværende endelige skødepåtegning. Skive, den/. juni 1976 G. Lakjer A /"---;) Bestalmgs. formular / 7 sfaa L.UrTANG, "" s- r Jenser~sko,(4, egmmam,y91. SØRENSEN gekretær

27 tforansexvnite parcel af ejendommen inair, nr.,1 frasalgsksr hvilket landbrugsministeriets -- approbation lidnu Ikke foreligger, findes ikke szrskiit ansat til ejenslemsskyldrxrdl. FJENDS El'94DOMSSKATTEKONTOR, den j0/2 19-rf rsolannievisto parcel af ejendommen matr. nr. - -?? n. frasalgskir hvilket landbrugsministeriets - apprnbatlon endnu Ikke foreligger, findes ikke szrs;:s alun' til ejendomsskyldværdi, FJENDS EJENDOMSSKATTEKäNTOR, denjac? 19-F1 Indført i dagpogen fdr Viborg by- og herredsret '12. :UG e LYST Z:t414 skøde L som hyrde foreløbig»a frist til l.vg-if i henhold til tl. an. s 17 in fine, da det solgte udgør dele af -44.,(/ brug eftelnu iikke~t~ -/(rud Att'd 4/c1- "(~/,./ /) /-4, ita/a<-7 rl- /-" 2 r Af? At/,(A DI r 77L4. ( Poul l-lanscn fm..g2n;:otens rigtighed bskraffies

28 *** * *** * * * * * _ *** _. i * * ',It 'Reten, i Viborg - * *** *** Tinglysningsafdelingen [ Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 KG, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Bente Jørgensen (g) Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

29 4 e

30 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Viborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 99 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 LF, Troelstrup By, Feldingbjerg Ejendomsejer: Fjends Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Viborg den Anna Dueholm

31 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. T tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 26 Stempel: kr. øre Akt: Skab B nr. 515 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder; bopæl: Udskrift af' skjøde- og pantebogen for Fjends-Nørlyng herreder. L. nr. lo, 12/ stpl. 1 kr. Deklaratio n. Jeg underskrevne gårdeier Knud Andersen af Troelstrup, ejer af matr.nr. 3a i Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, af hartkorn ialt 3 td. 2 sk. o fd. all. og gammelskat 51 kr. 2 øre, erkjende og vitterliggør herved at have givet ejeren af matr.nr. 4d i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, Andreas Andersen i Stoholm og fremtidige ejere af denne ejendom, ret til at hage vei over den nordre ende af det stykke af min ejendom, som li gger imellem Stoholin stationsvejen og matr.nr. 4d af Troelstrup, hvillen veiret kun skal v'ere 6 alen bred fra bækken af. For erhvervelse af.enne ret har erhververen en gang for alle betalt mig 4o kr. skriver fyrre kroner, og må nærværende deklaration derhos tinglæses som behæftende angivne ipin ejendom matr.nr. 3a af Troelstrup by, Feldingbjerg sogn, men frafaldes enhver retsanmærkning om same for tiden påhvilende forhæftelse. Leieren lxidreas Andersen skal for broen over skjelgrøften bekoste og vedligeholde 1 lod, der kan hegne ligesågodt som skjelgrøften ved siden af broen. Sælgeren fritages for alle med fornævnte flydende omko stninger. Troelstrup, den 8. marts Bestillings. formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København Knud Andersen. ~I"

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere