Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig"

Transkript

1 Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater Baggrund og formål Virksomheder og administrative aktiviteter Administrative konsekvenser af lovforslaget Mere administrativt arbejde Mindre administrativt arbejde 6

3 2.3.3 Behov for ekstern assistance Uddannelse af virksomhedens administrative medarbejdere Analyser af supplerende spørgsmål 8 3. Forslag til lempeligere krav for mindre pensionskasser Undersøgelsens metode Stikprøve og population Validitet 11

4 Bilag 1 Beskrivelse af forslaget: Nye krav til 12

5 Resumé Dette fokuspanel belyser de administrative konsekvenser af lov om ændring af lov om tilsyn med. Formålet med forslaget er at gennemføre EU's Pensionskassedirektiv og sikre at Danmark lever op til internationale standarder. Ændringen omfatter alle. Ifølge en opgørelse fra Finanstilsynet findes der i dag 47 i Danmark. I denne undersøgelse er der gennemført interviews med 30 af disse (svarende til en svarprocent på 64%). Af de 30 deltagende mener en ikke at være omfattet af lovforslaget. 3 af de resterende 29, forventer ikke at få administrative konsekvenser af lovforslaget, mens 26 forventer administrative konsekvenser (de berørte virksomheder). Omregnet til samfundsniveau svarer dette til at i alt 41 berøres. 14 af de 29 som undersøgelsen omfatter, har mere end 100 medlemmer mens 15 har under 100 medlemmer. Administrative konsekvenser Tabellen nedenfor sammenfatter de forventede administrative konsekvenser af lovforslaget. Tabellen er udarbejdet på grundlag af besvarelser fra de virksomheder, som forventes at blive administrativt berørt af lovforslaget, dvs. at de forventer at få enten administrative byrder eller lettelser som følge af ændringen. Tabel 1: Vil lovforslaget betyde mere administrativt arbejde for virksomheden? Virksomhedsniveau Samfundsniveau * Antal Pct. Gennemsnit Antal Minim um Gennem-snit Max. Omstillings-byr der 8 31% 36 timer timer 450 timer 660 timer Løbende byrder 25 96% 3 timer timer 110 timer 140 timer Nej 0 0% Note: Alle tal er afrundede. Tallende summerer ikke til 100%, da en virksomhed godt kan være berørt på mere end et område. Resultaterne i tabel 1 kan sammenfattes i følgende punkter: 8 virksomheder (31 % af de berørte virksomheder) forventer omstillingsbyrder på i gennemsnit 36 timers administrativt arbejde. På samfundsniveau svarer dette til en byrde på i alt 450 timers ekstra administrativt arbejde fordelt på 13 virksomheder. Vurderingen af omstillingsbyrder begrundes primært i kravet om skriftlige investeringsprincipper, der fordrer en måling og beskrivelse af investeringsrisici samt ændring af etablerede forretningsgange. 25 virksomheder (96% af de berørte) forventer at lovforslaget vil betyde løbende administrative byrder på gennemsnitligt 3 timer årligt. På samfundsniveau svarer dette til administrative byrder på i alt 110 timer årligt, fordelt på 39 virksomheder. I undersøgelsen er de 30 deltagende virksomheder yderligere blevet spurgt, hvorvidt de selv forventer at indsende dokumentation for erfaring eller vil ansætte en kvalificeret

6 rådgiver samt hvorvidt de mener, at det ville være nemmere, hvis indberetningen om fyldestgørende erfaring kunne indsendes elektronisk. Tabel 2: Forventer pensionskassen at indsende oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaringer eller vil virksomheden ansætte en kvalificeret rådgiver? Antal i fokuspanel Antal på samf.plan Forventer selv at udarbejde og indsende oplysninger om erfaringsgrundlag Forventer at ansætte en kvalificeret rådgiver Ved ikke Besvarelser i alt Pct. Resultaterne i tabel 2 kan sammenfattes til følgende: 19 virksomheder (svarende til 63% af de omfattede virksomheder) forventer selv at indsende oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaringer. 6 virksomheder (svarende til 20%) forventer at ansætte en kvalificeret rådgiver. 5 virksomheder (svarende til 17% af de omfattede) har ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål på nuværende tidspunkt. Tabel 3 viser virksomhedernes vurdering af, om det ville være nemmere, hvis indberetningen kunne indsendes elektronisk. Tabel 3: Ville det være nemmere, hvis indberetning om fyldestgørende erfaring kunne indsendes elektronisk? Antal i fokuspanel Antal på samf.plan Ja Nej Ved ikke Besvarelser i alt Pct. Resultaterne i tabel 3 kan sammenfattes til følgende: 14 virksomheder (svarende til 47% af de virksomheder der er omfattede af lovforslaget) mener at det ville være nemmere hvis indberetning om fyldestgørende erfaring kunne indsendes elektronisk. 13 virksomheder (svarende til 43%) mener ikke at muligheden for elektronisk indberetning vil gøre indberetningen lettere at foretage.

7 Undersøgelsens resultater Baggrund og formål Et udvalg af (fokuspanelet) har i oktober 2004 vurderet de administrative konsekvenser af et nyt lovforslag om tilsyn med. Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU s Pensionskassedirektiv og at sikre, at Danmark lever op til internationale standarder. Resultaterne i denne rapport omhandler de administrative konsekvenser for ved en gennemførsel af denne lov. Rapporten præsenterer besvarelserne fra fokuspanelet og indeholder: undersøgelsens resultater, undersøgelsens metode samt et bilag som beskriver lovforslaget. Et fokuspanel måler danske virksomheders forventninger til de administrative konsekvenser af ny eller ændret lovgivning. Tallene i rapporten angiver et skøn over, hvilke forventninger virksomhederne har til de administrative opgaver, som er forbundet med at håndtere og leve op til lovgivningens krav. Det er derfor vigtigt at understrege, at undersøgelsens resultater ikke må tolkes som et udtryk for de endelige konsekvenser. I dette afsnit afrapporteres virksomhedernes besvarelser vedr. de administrative konsekvenser af forslaget. Virksomheder og administrative aktiviteter Lovforslaget omfatter en pligt til at kan dokumentere at bestyrelsesmedlemmer og direktører herfor, har fyldestgørende erfaring. Firmapensionskasserne har to muligheder for at leve op til dette krav: 1. Den kan vælge at dokumentere den fyldestgørende erfaring ved at direktører og bestyrelsesmedlemmer oplyser om: tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter både inden for og uden for den finansielle sektor. andre hverv inden for den finansielle sektor, hermed forstås f.eks. medlemskab af fagudvalg, ankenævn, uddannelsesinstitutioner m.v. tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder om de har haft selvstændig virksomhed. Direktører skal oplyse ti år tilbage, mens bestyrelsesmedlemmer skal oplyse fem år tilbage. Dokumentation for at bestyrelsesmedlemmer og direktører lever op til kravene om fyldestgørende erfaring skal sendes til Finanstilsynet, når vedkommende tiltræder stillingen eller hvervet. Indberetningen til Finanstilsynet kan ske ved hjælp af en udskrift af indberetningsskemaer, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. 2. I stedet for at oplyse om ovenstående kan ne ansætte en rådgiver med tilstrækkelige kvalifikationer. I så fald skal pensionskasserne indsende dokumentation for personens ansættelse til Finanstilsynet. Udover ovenstående oplysningspligt indbefatter lovforslaget tillige et krav om at, som noget nyt, skal have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal som minimum beskrive pensionskassens metode til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering. Ved udarbejdelse af investeringsprincipperne skal pensionskasserne tage hensyn til

8 pensionsforpligtelsernes art og varighed. Investeringsprincipperne kan indgå som en del af årsberetningen. Firmapensionskasserne skal minimum hvert tredje år genoverveje investeringsprincipperne. Lovforslaget omfatter alle danske. Firmapensionskasser er alle pensionskasser, der har til formål at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i en virksomhed. Dette omfatter efter oplysninger fra Finanstilsynet 47 virksomheder. Der er i fokuspanelet gennemført interview med i alt 30, hvoraf 29 er omfattet af ændringerne. 14 heraf har over 100 medlemmer (op til 6500), mens 15 har medlemmer. Disse virksomheder er blevet spurgt, om hvorvidt de forventer, at loven vil medføre administrative konsekvenser. Hertil svarer 26 virksomheder, at dette er tilfældet. På samfundsniveau svarer dette til at 41 virksomheder berøres af lovforslaget. De virksomheder, der forventer at loven vil medføre administrative konsekvenser, er blevet bedt om at beskrive disse ud fra fire spørgsmål: Vil lovforslaget betyde mere administrativt arbejde? Vil lovforslaget betyde mindre administrativt arbejde? Har lovforslaget betydning for virksomhedens brug af ekstern assistance? Har lovforslaget betydning for virksomhedens anskaffelse af hjælpemidler? Den resterende del af dette afsnit behandler de administrative konsekvenser på baggrund af de fire spørgsmål. Resultaterne præsenteres i fire separate tabeller. Tabellerne er overordnet opdelt i to niveauer: virksomhedsniveau og samfundsniveau. Virksomhedsniveauet er gennemsnit af svarene fra de interviewede virksomheder, mens samfundsniveauet er en opregning af resultaterne til den samlede population af i Danmark. De angivne tal på samfundsniveau er afrundede tal.

9 Administrative konsekvenser af lovforslaget I dette afsnit præsenteres de administrative konsekvenser som følge af kravet om at skal dokumentere bestyrelsesmedlemmer og direktørers erfaring samt at ne skal opgøre og udbrede skriftlige investeringsprincipper. Som beskrevet ovenfor forventer 26 virksomheder at blive administrativt berørt af forslaget. Mere administrativt arbejde Virksomhederne er først blevet bedt om at vurdere, om lovforslaget betyder mere administrativt arbejde i omstillingsfasen og på løbende basis. Svarene er angivet i tabel 4. Tabel 4: Vil lovforslaget betyde mere administrativt arbejde for virksomheden? Fokuspanelet Samfundsniveau * Antal Pct. Gennem- snit antal timer Antal Minim um Total antal timer (gns.) Max. Omstillings-byr der 8 31% 36 timer timer 450 timer 660 timer Løbende byrder 25 96% 3 timer timer 110 timer 140 timer Nej 0 0% Note: Alle tal er afrundede. Tallende summerer ikke til 100%, da en virksomhed godt kan være berørt på mere end et område. Resultaterne i tabel 4 kan sammenfattes i følgende punkter: 8 virksomheder (31% af de berørte virksomheder) forventer omstillingsbyrder på i gennemsnit 36 timers administrativt arbejde. På samfundsniveau svarer dette til en byrde på i alt 450 timers ekstra administrativt arbejde fordelt på 13 virksomheder. 25 virksomheder (96% af de berørte virksomheder) forventer at lovforslaget vil betyde løbende administrative byrder på gennemsnitligt 3 timer årligt. På samfundsniveau svarer dette til administrative byrder på i alt 110 timer årligt, fordelt på 39 virksomheder. Sammenlignes de forventede byrder for store og mindre viser det sig at disse forventer næsten identiske omstillingsbyrder. Firmapensionskasser med under 100 medlemmer forventer dog næsten dobbelt så store løbende byrder som de større (3,5 timer i gennemsnit for de små firmapensionsselskaber og 2 timer for de store). Vurderingen af både omstillingsbyrder og løbende byrder begrundes i kravet om at dokumentere direktørers og bestyrelsesmedlemmers erfaring, samt i kravet om skriftlige investeringsprincipper, der fordrer en måling og beskrivelse af investeringsricisi samt ændring af etablerede forretningsgange. Virksomhederne vurderer således, at kravet om dokumentation af erfaring vil kræve ca. 1-7 timers arbejde pr. bestyrelsesmedlem (typisk forventes et tidsforbrug på 2-3 timer pr. bestyrelsesmedlem). Udskiftning i mange bestyrelser sker cirka hvert tredje til hvert femte år (et bestyrelsesmedlem). Dette giver en byrde på ca. 1-3 timer pr. år på løbende basis til

10 dokumentation af erfaring. Omstillingsbyrderne forbundet med at beskrive investeringsprincipper varierer meget fra virksomhed til virksomhed, idet nogle virksomheder angiver, at de allerede har nedskrevet investeringsprincipper, og derfor forventer meget begrænset ekstraarbejde, mens andre skal udarbejde forretningsgange og beregningsmetoder fra bunden. På løbende basis er der også store variationer i forhold til hvor lang tid ne forventer at skulle bruge på investeringsprincipperne (fra 1-8 timer). I gennemsnitstallene for løbende byrder indgår der et par virksomheder med en stor bestyrelse og hyppig udskiftning af medlemmerne, hvilket er med til at øge gennemsnitsvurderingen af de løbende byrder. Mindre administrativt arbejde Ingen virksomheder mener at lovforslaget vil betyde mindre administrativt arbejde. Behov for ekstern assistance I undersøgelsen er der yderligere blevet spurgt om, hvorvidt lovforslaget forventes at påvirke nes brug af ekstern assistance. Tabellen nedenfor viser virksomhedernes svar vedr. behovet for ekstern assistance som følge af forslaget. Tabel 5: Har lovforslaget betydning for virksomhedens brug af ekstern assistance (advokat, revisor, rådgiver og konsulenter m.m.)? Virksomhedsniveau Samfundsniveau * Antal Pct. Gennemsnit antal kroner Antal Minimum Gennem-snit Max. Engangsbyrder, ekstern 4 15% kr assistance Løbende byrder ekstern 10 38% kr kr kr. assistance kr. Ingen betydning 14 54% Note: Alle tal er afrundede. Tallende summerer ikke til 100%, da en virksomhed godt kan være berørt på flere områder Resultaterne i tabel 5 kan sammenfattes i følgende punkter: 4 virksomheder (svarende til 15% af de berørte) forventer at lovforslaget vil betyde engangsudgifter til ekstern assistance på gennemsnitligt kr. Resultatet er præget af at to ud af de fire virksomheder vurderer omkostningerne til kr. (hhv. en pensionsafviklingskasse for en kreditforening og en pensionskasse for funktionærer ansat i en sparekasse). På grund af det lave antal virksomheder med behov for ekstern assistance kan der ikke foretages beregninger af omstillingsbyrderne på samfundsniveau.

11 10 virksomheder (svarende til 38% af de berørte virksomheder) vurderer at lovforslaget vil medføre et løbende behov for ekstern assistance svarende til en årlig omkostning på gennemsnitligt kr. pr. virksomhed. På samfundsniveau vil lovforslaget betyde en løbende økonomisk udgift til ekstern assistance på i alt ca kr. årligt, fordelt på 16 virksomheder. Det er især med under 100 medlemmer der vurderer at lovforslaget vil betyde øget brug af ekstern assistance. Halvdelen af de mindre forventer således at lovforslaget vil medføre større løbende udgifter til ekstern assistance mod kun godt en femtedel af de større pensionskasser. De mindre virksomheder har ikke været i stand til at anslå udgifternes størrelse (dog undtaget 2 virksomheder, der har angivet kr. i udgift). Ingen virksomheder mener, at lovforslaget vil føre til lettelser i virksomhedernes behov for ekstern assistance. Uddannelse af virksomhedens administrative medarbejdere Virksomhederne i fokuspanelet er blevet bedt om at vurdere hvorvidt lovforslaget vil få betydning for hvor mange ressourcer der anvendes til uddannelsen af virksomhedernes administrative personale. Tabellen nedenfor viser virksomhedernes bedømmelse af om lovforslaget har betydning for uddannelsen af virksomhedens administrative medarbejdere Tabel 6: Har lovforslaget betydning for uddannelsen af virksomhedens administrative medarbejdere? Omstillingsbyder til uddannelse Løbende byrder til uddannelse Nej 19 73% 25 Antal virks. Fokuspanelet Samfundsniveau Pct. Gennem-snit Antal Min. timer Gennemsnit Max. timer antal kroner virks. 5 19% kr kr kr kr. 3 12% kr Tabel 6 viser at: 5 virksomheder, svarende til 19% af de berørte virksomheder, forventer at regelændringerne vil føre til byrder i omstillingsfasen på gennemsnitligt kr. pr. virksomhed som følge af behovet for at uddanne medarbejdere. På samfundsniveau medfører lovforslaget en samlet medudgift til uddannelse på kr., fordelt på 8 virksomheder. 3 virksomheder (12% af de berørte) forventer at lovforslaget vil medføre løbende udgifter til uddannelse på gennemsnitligt kr. pr. virksomhed. 19 ud af de 26 virksomheder, der berøres af lovforslaget, mener ikke at en vedtagelse heraf har betydning for uddannelsen af virksomhedens administrative personale.

12 Der er ingen klar forskel i mindre og store s vurdering af lovforslagets konsekvenser i forhold til uddannelsesmæssige omstillingsbyrder. Ses der på løbende byrder er alle de 3 virksomheder, der forventer løbende uddannelsesmæssige byrder kendetegnet ved at have under 100 medlemmer. Af virksomhedernes kommentarer til spørgsmålet fremgår det at uddannelsesbehovet oftest er baseret på et vurderet behov svarende til et dagskursus for 1 medarbejder (til behandling, måling og opgørelse af investeringsrisici, opdatering på nye regler etc.). Ingen af virksomhederne forventer at lovforslaget betyder et mindsket behov for uddannelse af virksomhedens ansatte. Analyser af supplerende spørgsmål De berørte er blevet bedt om at angive, hvorvidt de forventer at indsende oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaring, eller om de vil ansætte en kvalificeret rådgiver Tabel 7: Forventer pensionskassen at indsende oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaringer eller vil virksomheden ansætte en kvalificeret rådgiver? Antal i fokuspanel Antal på samf.plan Forventer selv at udarbejde og indsende oplysninger om erfaringsgrundlag Forventer at ansætte en kvalificeret rådgiver Ved ikke Besvarelser i alt Pct. Resultaterne i tabel 7 kan sammenfattes til følgende: 19 virksomheder (svarende til 63% af de omfattede virksomheder) forventer selv at indsende oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaringer. 6 virksomheder (svarende til 20% af de omfattede virksomheder) forventer at ansætte en kvalificeret rådgiver. 5 virksomheder (svarende til 17% af de omfattede) har ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål på nuværende tidspunkt. Der er ingen størrelsesbetingede forskelle mellem pensionskasserne i forhold til måden at håndtere lovforslagets konsekvenser på. I undersøgelsen er virksomhederne yderligere blevet spurgt, hvorvidt de mener at det ville være nemmere, hvis indberetningen om fyldestgørende erfaring hos bestyrelsesmedlemmer og direktører kunne indsendes elektronisk. Tabel 8 viser virksomhedernes vurdering af muligheden for elektronisk indberetning.

13 Tabel 8: Ville det være nemmere, hvis indberetning om fyldestgørende erfaring kunne indsendes elektronisk? Antal i fokuspanel Antal på samf.plan Ja Nej Ved ikke Besvarelser i alt Pct. Resultaterne i tabel 8 kan sammenfattes til følgende: 14 virksomheder (svarende til 47% af de virksomheder der omfattes af lovforslaget) mener at det ville være nemmere hvis indberetning om fyldestgørende erfaring kunne indsendes elektronisk. 13 virksomheder (svarende til 43%) mener ikke at muligheden for elektronisk indberetning vil gøre indberetningen lettere at foretage. Vurderingen af om muligheden for elektronisk indberetning vil gøre indberetningen nemmere, er stort set enslydende blandt små og store pensionskasser.

14 Forslag til lempeligere krav for mindre pensionskasser. De internationale regler giver mulighed for at fastsætte lempeligere krav for de mindre pensionskasser. Virksomhederne i fokuspanelet er derfor blevet bedt om at give forslag til hvor og hvordan sådanne lempelser kunne være relevante. [informationer om hvor mange små der deltog] Hertil er der kommet en række forslag fra virksomhederne: Det lyder næsten samstemmende fra ne i fokuspanelet at grænsen for lempeligere vilkår for mindre pensionskasser bør sættes op. Grænsen er i dag 100 medlemmer denne foreslås sat op til medlemmer. Der bør tages hensyn til de mindre pensionskasser der er uden ekspertviden. Flere respondenter mener, at forslaget er for bureaukratisk og svært at håndtere for små pensionskasser. Nogle af de interviewede ønsker en vedtagelse af regler der betyder at små kan nøjes med indrapportering af udførligt årligt regnskab. Mange virksomheder stiller forslag om en nedsat rapporteringsfrekvens (der i dag foregår kvartalsvis) samt nedsat krav med hensyn til investeringsrisici. Nogle virksomheder ønsker en alternativ mulighed for at deponere et beløb i en forvaltningsafdeling eller lignende, så virksomhederne undgår de administrative byrder. Ovenstående forslag er fremstillet af virksomheder med såvel over 100 medlemmer som under 100 medlemmer. Et overordnet fokus på størrelse viser dog at alle forslag er fremstillet af virksomheder med mellem 1 og 350 medlemmer. De 7 interviewede med over 350 medlemmer har ytret en enkelt kommentar at lovforslaget findes rimeligt.

15 Undersøgelsens metode Stikprøve og population Ændringen omfatter alle i Danmark. Med udgangspunkt i finanstilsynets opgørelse findes der i dag 47 i Danmark. 40 af virksomhederne er forsøgt kontaktet i oktober Der er gennemført interview med i alt 30, hvoraf 29 vurderer at de er omfattet af de ændringer lovforslaget indeholder mens 26 virksomheder forventer at blive administrativt berørt heraf. 14 af de 29 der vurderer, at de er omfattet af lovforslaget, har mere end 100 medlemmer, mens de resterende 15 har under 100 medlemmer. Validitet Det er konsulentfirmaets vurdering, at de interviewede virksomheder har forstået lovforslaget og de stillede spørgsmål. Virksomhederne har således været i stand til at begrunde, hvilke administrative aktiviteter, der har været forbundet med de angivne administrative konsekvenser. Det skal dog som et grundlæggende forhold nævnes, at det er svært for virksomhederne at vurdere de præcise implikationer af regelændringerne, før de har oplevet de nye regler i praksis. Med disse forbehold in mente finder vi, at validiteten af undersøgelsens resultater er god som en foreløbig indikator på, hvilke administrative konsekvenser lovforslaget får for de omfattede virksomheder.

16 Bilag 1 Beskrivelse af forslaget: Nye krav til Regeringen foreslår at ændre den gældende lov om tilsyn med. Baggrunden for lovforslaget og formålet hermed, er at gennemføre EU's Pensionskassedirektiv og sikre at Danmark lever op til internationale standarder. Hvem er omfattet af de nye regler? Forslaget omfatter alle danske. Hvilke nye administrative opgaver underlægges virksomhederne? Krav til bestyrelsesmedlemmer og direktørers erfaring mv. Lovforslaget fastsætter, at bestyrelsesmedlemmer og direktører skal have fyldestgørende erfaring. Firmapensionskassen har to muligheder for at leve op til kravene: 1. Den kan vælge at dokumentere den fyldestgørende erfaring ved at direktører og bestyrelsesmedlemmer oplyser om: - tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter både inden for og uden for den finansielle sektor. - andre hverv inden for den finansielle sektor, hermed forstås f.eks. medlemskab af fagudvalg, ankenævn, uddannelsesinstitutioner m.v. - tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder om de har haft selvstændig virksomhed. Direktører skal oplyse ti år tilbage, mens bestyrelsesmedlemmer skal oplyse fem år tilbage. Dokumentation for at bestyrelsesmedlemmer og direktører lever op til kravene om fyldestgørende erfaring skal sendes til Finanstilsynet, når vedkommende tiltræder stillingen eller hvervet. Indberetningen til Finanstilsynet kan ske ved hjælp af en udskrift af indberetningsskemaer, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. 2. I stedet for at oplyse om ovenstående kan ne ansætte en rådgiver med tilstrækkelige kvalifikationer. I så fald skal pensionskasserne indsende dokumentation for personens ansættelse til Finanstilsynet. Krav om skriftlige investeringsprincipper Firmapensionskasser skal som noget nyt have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal som minimum beskrive pensionskassens metode til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering. Ved udarbejdelse af investeringsprincipperne skal pensionskasserne tage hensyn til pensionsforpligtelsernes art og varighed. Investeringsprincipperne kan indgå som en del af årsberetningen. Firmapensionskasserne skal minimum hvert tredje år genoverveje investeringsprincipperne.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forslag til lov om nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forslag til lov om nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 63 O Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nye krav til finansielle selskabers solvensopgørelser November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 5. februar

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) 1. Indledning Denne vejledning erstatter Finanstilsynets vejledning af 24.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation NOTAT 8. december 2009 Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation J.nr. 2009-0005996 Analyse og overvågning/ed Baggrund AMS ønskede i foråret 2009 at få gennemført et review

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet... 1. Arbejdssted og -forhold... 2. Arbejdsområder... 4

Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet... 1. Arbejdssted og -forhold... 2. Arbejdsområder... 4 Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet Undersøgelsen viser at: Over 1/3 af djøferne er beskæftiget i den private sektor under udlandsophold Over halvdelen er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester Side 1 af 5 Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere