ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6"

Transkript

1 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade Præstø Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. ENDELIGT SKØDE Undertegnede, Karen Amalie Nielsen, i det følgende kaldet sælger, boende Adelgade 6, 4720 Præstø, sælger, skøder og endeligt overdrager herved 50% af ejendommen til medundertegnede Jens Vadekær Nielsen Adelgade Præstø i det følgende kaldet køber, den sælger tilhørende ejendom af matr.nr. 3 Præstø Byjorder, Prøstø, beliggende Adelgade 6, 4720 Præstø, og med areal ifølge tingbogen på 991M2. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR Ejendommen sælges således som den nu er og forefindes og som beset af køber med grunden og de på denne værende bygninger og bygningsdelen med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, de på grunden værende ledninger og installationer, hegn, træer, buske og andre beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og andre tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber _A_269 A A

2 2 På ejendommens blad i tingbogen er tinglyst følgende brugsrettigheder, servitutter og andre byrder som køber respekterer: 11. maj 1940 Dokument om fælles brandmur og gavl m.v. 11. maj 1956 Dokument om forsynings-/ afløbsledninger 09.oktober 1962 Dokument om fjernvarme/anlæg mv. 05. september 1984 Dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv. 25. august 1997 Dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv. 25. november 1997 Lokalplan nr Ejendommen overdragelses dag er 31 marts Købesummen er aftalt til kr , skriver kroner firehundredetotifemtusinde, der berigtiges således: 1. Ved nærvende skødes underskrift udsteder sælger gældsbrev på kr Købesum i alt kr Sælger erklærer, At ejendommen med de deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, At der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler ved ejendommen, At der i ejendommen sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp elle insekter og at ejendommen er forsikret herimod,

3 At ejendommen er brandforsikret At eventuelle termoruder sælger bekendt ikke er punkterede At ejendommen ikke er under omvurdering bortset fra periodiske almindelige vurderinger og ordinære årsreguleringer af ejendommens kontantværdi, At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder og byrder, At der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påpud, der vedrører ejendommen, samt At samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutning og anlægsarbejder, herunder vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, varme, vand, kloark, rensnings- og ledningsanlæg er betalt, og at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, samt 6. Alle med denne handels ordning og berigtigelse samt pantegældens overtagelse forbundne omkostninger betales af køber. Præstø, dert5 / 2000 Som sælger: Præstø, den 3/ / Som køber Karen Amalie Nielsen ens Vadekær Nielsen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers Navn Stilling Bopæl rankassis Tjørnehove 4720 Præstø Navn Stilling Bopæl Linda El olm bankassistent Ildervænget Vordingborg Forannævnte ejendom er under løbe nr. c> pr- 1H 3700 vurderet til kon'.witcjendomsværdi kr...r!e,6-0. 4,00 heraf kontantgrundværdi kr. 2*'!.8tk) Ejendommen, der hverken udgør en land 'ejendom eller omfatter nogen del af en sådan, ef ikke i matst den notem som del al en samlet ejendom. PRÆSTØ EJENDOMIKATTEICONTON d /te"--c7o `At HANSEN Overasa.

4 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Næstved *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: A 269 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 3, Præstø Bygrunde Ejendomsejer: Jens Vadekær Nielsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Næstved den Birthe Preus Form. 267 G Otto B. Wroblewski. N ytorv København K

5 Mtr. 31r., ejerlav, sogn: Stempel: / kr. pc øre Akt: Skab /9- nr.,? (i København kvarter) Præstø Bygrunde (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske lands- Købers. dele) bd. og bl. i tingbogen, bopæ l: 74, Kreditors art. nr., ejerlav, sogn. ' r o.17 Adelgade C 0; Gade og hus nr.:anmelder: nr 6 a 1. APR t$8 - Skifteretsattest. Karen Nielsen. Det attesteres, at boet efter Anna Elisabeth Mathilde Nielsen f. Hesselberg, Adelgade 6, Præstø, død 31/5 1971, og tidligere afdøde ægtefælle, fhv. fabrikant Jens Nielsen, Præstø, død den 2/ , er overtaget til privat skifte af nedennævnte arving: fællesbarnet fru Karen Amalie Nielseh f. Nielsen, Vadekærgaard, Aaside. Krav efter kildeskattelovens 14 stk. 2 om afsluttende ansættelse og regulering af afdødes foreløbige skattebetaling samt andre meddelelser om afdødes og boets skattemæssige forhold dg om arveafgiften kan rettes til enearvingen. Adkomst. Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Karen Amalie Nielsen, Vadekærgaard, Aaside på afdøde Anna Elisabeth Mathilde Nielsens ejendom matr. nr. 3 Præstø Bygrunde af hartkorn o tdr. o skp. 1 fdk. 1/4 alb. På ejendommen hæfter kr lo.000,- til Sparekassen for Præstø by og Omegn, nu Sparekassen København-Sjælland, uaflyst nedbragt til kr. 1.9oo,-, og der er lyst gensidigt dokument om fælles brandgavl mellem ejerne af matr. nr. 2 og 3. Vadekærgaard, Aaside, den 7. april 72 Forannævnte ejendom er under løbe nr. /0 pr, / 199 vurderet til ejendomsværdi kr. /0000 heraf grundværdi 27,Yo0 Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen dcl af en sådan, er ikke i matriklen notere#, som cl.t1 af en samlet ejendom, Konto PRÆSTØ KOMMUNEKONTOR, den 1 APL-1972 Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 11. Stngø m.v., Afdelin g akon.toryt, 1 Preaøtø 11 APR LYST. TIANcg, Akt.tfikeb nmærkning: 9/("fri/;",,Jy 1:1. iii., 'linaeeritels Ih a 'bød bekrf-nøri. 6g~ 1 1 APR Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København " i l:s5t 311:13; I :e 13

6 Dette pantebrev kan Ikke overdrage til eje eller pant eller game til genstand for Individuel reb/forfølgning Afgift: DKK /570 Ejerlav: Matr. nr.: P ræstø Bygrunde Akt: skab nr. (Udfyldes af ting- 3 P ræstø Bygrunde lysningskontoret) Gade og husnr: Adelgade 6 Sagsnummer: (02) Side 1 af 9 Anmelder Realkredit Danmark Navn: Central Produktion - Team 2 Stamholmen 157 Adr.: 2650 Hvidovre Tlf CVR-n' , København Tlf.nr. PANTEBREV Debitors Jens Peter Vadekær Nielsen navn og bopæl: Adelgade Præstø Karen Amalie Nielsen Adelgade Præstø erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr København 30-årigt obligationslån Serie 23D Realkredit Danmark A/S Lånets størrelse: DKK a0 0 N 0 N Rente- og 5,00% årlig rente. Rente og afdrag andrager kvartårlig betalings- 1,6134% af hovedstolen. Herudover betales reservefondsvilkår: bidrag 0,5116% p.a. beregnet af restgælden dog minimum 800 DKK p.a. pr. lån. Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., 11. juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., ( NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved foreinket betaling al renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet cc gide 8, punkt 9 a.

7 Sagsnummer: (02) Side 2 af dec. for perioden 1. okt dec. Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser". Opsigelse: Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Den pantsat- Matr.nr. te. ejendom: 3 Præstø Bygrunde Oprykkende Ingen panteret efter: Respekterede De før den lyste. servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til strækkelig) Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Lånet afvikles som annuitetslån. Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag/rentemarginal ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. I ydelserne indregnes endvidere bidrag/rentemarginal efter kreditors nærmere bestemmelse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget/rentemarginalen i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ for grupper af lån, herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete tilfælde

8 Sagsnummer: (02) Side 3 af 9 fastsætte særlige individuelle bidrag/rentemarginaler for lån, hvor betalingsforpligtelsen overfor kreditor har været misligholdt. Størrelsen af ydelserne og af bidraget/rentemarginalen på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer heri, der foretages i lånets løbetid, meddeles debitor skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en førstkommende termin. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i forbindelse med udbetalingen. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. 3. Forfald. 0 N 0 CV CO C/5 0 Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet

9 Sagsnummer : (02) Side 4 af 9 for ophøret af den hidtidige anvendelse. Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendomme, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50 årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i takt med salget af de enkelte lejligheder. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for kreditors lånetilbud. 4. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. 5. Indfrielse. Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre beløb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene måtte være skyldig. I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på grundlag af den nye restgæld. Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post realkreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr for indfrielsen. Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligationsbeløbet til pari. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne 2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31.

10 Sagsnummer : (02) Side 5 af 9 oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb. Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer. Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på restgælden alene. For førtidig indfrielse af,lån, derer udbetalt kontant med eller uden rentetilpasning, kan-kr -editor fastsætte vilkår herfor med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer. Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ. 7. Force Majeure. Kreditor er ikke ansvarlig for skader eller tab der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er kreditor ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes strejke, lock-out og blokade. Dette gælder uanset, at kreditor selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af kreditors funktioner. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol, rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen.

11 Sagsnummer : (02) Side 6 af 9 9. Underskriftsvilkår. Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8a og 8b. løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 8 og side 9). -9 NOV n6u>ku2-6 den 20 Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Som øvrige debitorer: Underskrift Jens Peter Vadekær Nielsen Underskrift Karen Amalie Nielsen Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Underskrift Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Bopæl Per Sørensen Fuldmægtig Svanevej Præstø Navn Stilling Bopæl Kurt Pedersen Kunderådgiver Langøvej Langebæk

12 Q a '` a (1) 0) E Sagsnummer : (02) Side 7 af 9 Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl

13 *** * *** * * * * * *** * * Retten i Næstved * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: A 269 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 3, Præstø Bygrunde Ejendomsejer: Karen Amalie Nielsen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Næstved den Birthe Preus 4; Forn:267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3 Præstø Stempel: 2 kr. øre Akt: Skab %2 nr.,?t9 (udfyldes af dommerkontoret) (I København kvarter) købst ads e eller (I de sønderjydske lands- bygrunde k..." g 0.-. dele) bd. og bl. I tingbogen, Købers } e O E Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn..1 Ti.:;z2ø Gade og hus nr.: Adelgade 6 Anmelder; Z 7i; i JØRGEN Nøl:Z.1R ES LET f7, U m.f d ^ 9 IUT, 1962 LANDSRETS SÅ C: FOS ER t!,, E ERIK RICHARDT I k 01>2297 ADVOKAT. 'E r:.e, PRÆSTØ STEGE g E TUL TLF f; «. Forbruger-Deklaration for Andelsselskabet Præstø Fjernvarme. I Præstø Fjernvarme, Andelsselskab i det følgende kaldet P. F. -- forpligter sig til, så længe denne kontrakt står ved magt, at levere varme i form af varmt vand til de tilsluttede ejendommes normale opvarmning og normale forsyning med varmt brugsvand i del omfang, sådanne leverancer, til enhver tid er forenelige med almindelige herfor gældende regler, herunder de til enhver tid af Præstø Fjernvarme for fjernvarmeleverance fastsatte vilkår, det være sig i henhold til vedtægt, regulativ eller andre lignende bestemmelser, der måtte ændre de i nærværende kontrakt fastsatte bestemmelser. P. F. er forpligtet til at sikre den normale forsyning på driftsteknisk forsvarlig måde, men påtager sig dog intet ansvar for eventuelle driftsafbrydelser og ej heller for 'hindringer i leveringen, der måtte skyldes force majeure.. I tilfælde af afbrydelse i varmeforsyningen sørger P. F. hurtigst muligt for, at normal forsyning _igen kan- finde sted. Erstatning for direkte eller indirekte skader eller. tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften er dog under alle omstændigheder udelukket. P. F. forbeholder sig ret til i kortest mulig tid at afbryde varmeforsyningen for reparationer af eller udvidelse og tilslutninger til det bestående anlæg. 2. Forbrugerne forpligter sig til på egen og efterfølgende ejeres vegne indenfor kontraktperioden at købe ejendommens samlede varme-forbrug af P. F. ifølge nærværende kontrakt og de til enhver tid gældende vedtægter. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed for forbindelse mellem stikledningen og ejendommens varmeanlæg med dertil horende ventil og målerarrangement. Rummet, hvori denne forbindelse sker, skal P. F.s personale til enhver tid have uhindret adgang til. Ejeren sørger for renholdelse og belysning af dette rum. P. F.s eventuelle plomber på ventiler og målere må under ingen omstændigheder brydes. Hovedledninger, stikledninger, hovedstopventiler og fjernvarmeunit ejes af P. F., men det tilkommer ejeren af den tilsluttede ejendom at holde de dele af disse installationer, der findes indenfor ejendommens område, forsikrede mod brand, vand2 skade og lignende. Bestillingsformular CJensen & Kjeldskov A/S, København.

15 3. Ejeren skal tillade, at der vederlagsfrit føres rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads, have eller lignende til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der ikke herved opstår væsentlige hindringer for rummets eller pladsens benyttelse og niod bedst mulig retablering, og P. F. skal have adgang til eftersyn af disse ledninger. I tilfælde af, at varmeforsyningen til ejendommen af en eller anden grund ophører, skal P. F. fortsat på uforandrede vilkår have lov til at lade disse ledninger ligge og stadig have adgang til dem for eftersyn, således at nærværende forbrugerkontrakt på dette punkt forbliver tinglyst på ejendommen, uagtet kontrakten mellem P. F. og ejendommens ejer opsiges og eventuelt aflyses. Eventuelle skader, der opstår som følge af disse eftersyn, skal erstattes. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse, fastsættes denne af vurderingsmændene i henhold til loven om mark- og vejfred. 4. Tilslutningsafgift til varmecentralen indenfor det første regnskabsår betales med: Forlods kr. 500,, første 500 m 3 kr. 3,75 pr. m3, næste 590 m3 kr. 2,75 pr. m3, resterende m3 kr. 1,00 pr. m3, senest 14 dage efter anbringelse af hovedstophane. Idet P. F. fastsætter ejendommens opvarmede rumfang til 308 m3, bliver tilslutningsafgiften, kr. For denne tilslutningsafgift fører P. F. stikledninger ind i ejendommens varmerum, opsætter hovedstopventiler og eventuelle nødvendige luftpotter. Endvidere opsætter P. F. i ejendommen måler, termometre, skalaventiler, skydeventiler og blandingsarrangement, hvortil ejeren forbinder ejendommens varmeinstallation og varmtvandsbeholder, alt i overensstemmelse med et af P. F. leveret diagram. I årlig leje af måler, blandepotte og lignende betales det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte beløb, inden for det første regnskabsår kr. 60. Det lejede vedligeholdes af P. F. Lejen betales i 10 årlige rater. 5. Varmen til centralopvarmning og til opvarmning af varmt brugsvand leveres i form af cirkulerende vand og med et tryk af højst 4 kg/cm 2 efter reguleringsventilen og af en temperatur, der reguleres efter vejrforholdene, årstiderne og indenfor døgnet fra 60 til ca. 90. Ejendommens varmeanlæg bør i forbrugerens egen interesse være dimensioneret som et normalt system for en fremløbstemperatur på 85 og en returtemperatur på 65 C. ved en udvendig temperatur på 15 C. Calorifereanlæg skal være dimensioneret for højest 85/45. Aftapning af det cirkulerende varme vand fra varmecentralen er forbudt, og ejeren er ansvarlig for, at aftapningen ikke sker. Opvarmning af brugsvand skal ske i en varmtvandbeholder, der tilsluttes ejendommens varmeanlæg på normal måde. Anlægget skal være i driftsmæssig orden og på P. F.s bekostning trykprøves med 4 kg/cm2, inden det tilsluttes. Alle reparationer, ændringer eller udvidelser af varmeanlægget eller af opvarmede

16 rum, som kan medføre ændringer i det maximale timeforbrug, skal, før sådanne foretages, skriftligt meddeles P. F. Undlader ejeren at give en sådan meddelelse, hæfter han for den som følge heraf eventuelle for lidt indbetalte indskudsafgift samt andel i faste udgifter, beregnet fra den dag, ændringen er sket og med tillæg af 6 pct. rente p. a. regnet fra begyndelsen af det regnskabsår, hvori udvidelsen har fundet sted, plus eventuelt bøde efter bestyrelsens skøn. Arbejdet på de varmecentralen tilsluttede anlæg må kun udføres af installatører, der er autoriserede af P. F., og disse har pligt til at anmelde ændringer til P. F. I tilfælde af, at der udvises uagtsomhed ved vedligeholdelsen af ejerens anlæg på en sådan måde, at der herved efter P. F.s skøn påføres dette tab, og for så vidt ejeren ikke efter skriftlig henstilling fra P. F. heroin retter de påtalte fejl eller mangler på tilfredsstillende måde og inden for en af bestyrelsen fastsat frist, er P. F. berettiget til enten at lade de pågældende arbejder udføre for ejerens regning eller afbryde varmeforsyningen. Såfremt reparationer eller lignende nødvendiggør aftapning af varmeanlasget!; rørsystem, må påfyldning af anlægget ikke finde sted, før meddelelse herom er givet til, og tilladelse hertil modtaget af P. F. 6. Ejendommens varmeforbrug betales pr. ni" forbrugt vand etter en i systemet indskudt vandmåler. Hver af parterne har ret til enhver tid at forlange måleren justeret af P. F. Forlanger ejeren det, betaler han omkostningerne herved, såfremt fejlen ved justeringen. viser sig at være under pct. I modsat fald betales omkostningerne af P. F. Viser måleren mindre fejl end +/± 10 pct., har justeringen ingen indflydelse på tidligere afregninger. Ved større fejl i målerens udvisen indenfor et bestemt tidsrum, skal afregningen enten finde sted på grundlag af sidste års forbrug i det samme tidsrum, eller der skal afregnes efter graddagemetoden efter de opgivne maximalbelastninger og den af Teknologisk Institut udsendte graddagsopgørelse. b) 7 Den leverede varme betales af de tilsluttede grundejere med: a) Den ifølge vedtægterne fastsatte årlige afgift i forhold til de til enhver tid tilsluttede kvadratmeter hedeflade af de opstillede radiatorer, varmtvandsbeholdere. Anlæg med kaloriferer betales efter særlig aftale. Det til ejendommen leverede kvantum varmt vand udregnet i m 3 i henhold til den i systemet indsatte måler. Bestyrelsen fastsætter prisen pr. m 8 leveret varmt vand i forhold til driftsomkostningerne i vedkommende fyringsperiode. Mod opgørelsen kan forbrugerne ikke gøre indsigelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Til dækning af varmeforbruget opkræves ratevis forud andel i de faste udgifter samt å conto beløb af driftsudgifterne efter bestyrelsens bestemmelse vedrørende raternes antal og størrelse. Pr. 30. juni foretages endelig årsregulering af den virkelige andel i fyringsudgifterne. I tilfælde af, at betaling ikke sker senest 10 dage efter fastsat forfaldstid, kan forbindelsen til varmecentralen straks afbrydes, og fornyet tilslutning til anlægget

17 Indført i dagbogen for retskro nr. 81, Stege, Afdeling;zzkolazowet, 1 Pra3S t, To 196Z, LYST. Ting og. B pki.4:sizal /57 nri-z, *), gøres afhængig af betaling af alle i henhold til nærværende kontrakt skyldige beløb med påløbne renter samt udgifterne ved afbrydelse og tilslutning. I tilfælde af mellemliggende ejerskifte har den ny ejer ingen adgang til at opnå tilslutning til varmecentralen, før den tidligere ejers restancer i henhold til ovenstående er betalt. S. I tilfælde af ejerskifte er den ny ejer berettiget og forpligtet til at overtage den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor værket. Refusionsopgørelse vedrørende de løbende udgifter i forbindelse med varmeleveringen er P. F. uvedkommende. 9. Nærværende kontrakt gælder i 20 år fra underskriftsdato og kan til denne tid opsiges af hver af parterne med, 1 års varsel. Opsiges kontrakten ikke, løber den dog videre i 1-årige perioder, men den kan af begge parter opsiges med 1 års varsel. Varmeleveringen kan antagelig / påbegyndes men P. F. påtager sig intet ansvar for overskridelsen af denne tidsfrist. Ejeren er pligtig til at påbegynde aftagningen af ejendommens varmeforbrug senest 30 dage efter, at P. F. har givet meddelelse om, at varmeleveringen kan påbegyndes. 10. I tilfælde af salg, arveudlæg eller anden overdragelse af ejendomsretten til den heromhandlede ejendom er nærværende overenskomst bindende for den nye ejer, og overdragelsesdokumenterne skal indeholde bestemmelser i så henseende, hvorfor nærværende overenskomst ved P. F.s foranstaltning tinglyses på ejendommens folio. Nærværende kontrakt skal altid respektere størst muligt lån, der kan optages i kredit- og/eller hypotekforeninger samt i banker og sparekasser uden kaution, statslån eller andre midler udlånt efter de gældende regler for udlån af umyndiges midler. Endvidere respekterer nærværende overenskomst den i dag på ejendommen tinglyste prioritetsgæld og servitutter. P. F.s bestyrelse kan meddele tilladelse til kontraktens respekt af yderligere prioriteter og/eller servitutter. Ved sin underskrift forpligter forbrugeren sig overensstemmende med såvel nærværende kontrakt som den til enhver tid gældende vedtægt. Nærværende kontrakt begæres tinglyst overensstemmende med ovenstående på nedennævnte ejendomme. Aflysning kan kun ske med skriftligt samtykke fra P. F., der har påtaleret ved sin bestyrelse. Et eksemplar af vedtægten og kontrakten er samtidig overleveret forbrugeren. Alle omkostninger ved nærværende kontrakts oprettelse, stempling og tinglysning betales alene af P. F. Nærværende forbrugerdeklaration træder kun i kraft i tilfælde af, at der ved en stiftende generalforsamling oprettes Præstø Fjernvarmeselskab. Præstø, den 8/8-62 Matr. nr. 3 Præstø købstads bygrunde Præstø Fjernvarme ved P. Knucln Som ejer: Genpartens rigtighed hekrggftezl, renneren i Stege m. v. Anna,Nj e1sen cs?x'&3i3td, 9 Ola 1962

18 k o o E 2,,.Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3 Præstø Stempel: (i København kvarter) bygrunde m.fl.. eller (i de sønderjydske lands- Idele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Voo kr. øre Købers Kreditors I "pæl: Akt: Skab 14 nr.2 (o0( (udfyldes af dommerkontoret) >. d O1 O d E k 2>.R Gade og hus nr.: Anmelder: Præstø kommune Østerbro Præstø ; ro DEKLARATION om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg. På nedennævnte matr. nr. (ejendomme) begæres følgende bestemmelser tinglyst: 1. Ejendommene er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, fjernvarmeforsyning fra Præstø Fjernvarme, i medfør af bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983 om varmeforsyning. Pålægget er sket i forbindelse med Præstø byråds godkendelse den 8. februar 1984 af projektforslag, som meddelt ejerne af berørte ejendomme ved skrivelse af 17. februar Retsvirkningen af pålægget er anført i 3 i bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts Påtaleret tilkommer Præstø byråd. 3., De omfattede ejendomme er: J \I 4 J..3 \) Matt.. nr ,_6'), 9 j a, 9.4 b, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 24%, 24 b, J ki v - j Zr ki- y V y V v 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 a, 35 b, 36b, 38, 40, 41:' / a, 42Va, J NI. 47, 48 a, 49 \j a, 49 c, 49 d, 50 a, 50 c, 52, 53, 54 b,.56 a, 58, ,. --- a ; 62. a., 64, 66 a, 67, 68; 70 a, 71, 73..) a, 74 a, 74- b 76, 77 N.), a / Jensen & Kjeldskov A/S, København _ -.. _ "r '-4.,\ 4 --I Bestilling _ imekni41#4 foçalar

19 i 'b.b J J.) \1 77 c, 794 a 801D, 81'6 ḏ, 81 f, 85, 86, 87, 89, 90 b, 95 d, 101 b,,j , i ,) z 102, 104, 108, 109,) a, 110, 111, 113 a, 114, 115, 1A, 117, 119 b, 120J, 126a, 127 \j c, 128, 129 1/a, 129') 1D, 124/ c, 129 d, 131 j b, 133, 134a, 137'1a, 1371 i, 138, ', 142 );, a, 142'3 143 t13j ;,, b, l6, , 149, 151, 15, 153, a, 154'3-b, 164, 18 og 176 alle af Præstø bygrunde. Matr. nr. 54 a, 118 c, 118 d (kun forhus), 118 m, 118 y., 118 ø, 118 ab, 118 ac, 118 ad, 118 ae, 120 g, 120 k, 120 m, 120 n, 120 r, 120 s, 120 t, 120 u, 120 z, 120 æ, 120 ad, 120 ae, 120 af, 120 ag, 120 ah, 120 ai, 120 al, 120 am, 120 an, 120 ao, 120 arm, 120 al, 120 ar, 120 as, 120 au, 120 av, 120 ay, 120 az, 120 aø, 120 bb, 120 bf, 120 bh, 120 bi, 120 bk, 120 bl, 120 bm, 120 bn, 120 bo, 120 bv, 120 bz, 120 bæ, 120 bø, 120 ca, 120 cb, 120 cc, 120 cd, 120 ce, 120 cf, 120 cg, 120 ch, 120 ci, 120 ck, 120 cm, 120 cn, 120 co, 120 cp, 120 cg, 120 cr, 120 cs, 120 ct, 120 cu, 120 cv, Ilk 120 cx, 120 cz, 120 da, 120 db, 120 dc, 120 dd, 120 de, 120 dg, 120 dk, 120 dl, 120 dm, 120 dn, 120 la, 120 dr, 120 dt, 120 du, 120 dx, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132 b, 133 a, 133 b, 134 a, 135 c, 140, 141, 142, 143, 144 a, 144 b, 145, 146, 147 a, , 150, 155 a 156 b, 157, 158, 159, 161 a, 161 ḏ, 164 1, 165 b, -N 165 d, 169, 170, 174 b, 175, 176, b, d, 178 f, 178 va, 178 k, 1784 m, 178n, 178t, 178u, 18 18, 1&4, 186f, 1861, , ' 186i, 186k, 1861, 186;, 186.n, 1861o, 186 2, 186A1, r, 186 t, 186 `i-1, 186 v, 186x 186ø, 1863 aa, b, 186.c, 186 td, 186-\/ae, 186 å.f., 186 ah, 186 am, 186 an, 186 ao, 1861'a2, l&t a g, 186 Var, ' J ais, 186 at, 186 v au, 186 av, 186ax, 1861az, 186 aø, 186 bb, 189 a, 189v g, 189 i alle af Præstø markjorder. J J.N J J J Matr. nr. 1 v_, 1 æ, 1 ø, 1 ad, 1 ae, 1. al, 1 la, _ 1 an,.1 ap, 1 al, 1 au og 1 bf alle af Nysø Hovedgård, Præstø jorder. Matr. nr. 15 c, 15 k, 16 b, 16 az, 16 aø, 16 bc, 16 bd, 16 bf, 16 ba, 16 bi, 16 bn, 16 bo, 16 b2, 16 ba, 16 br, 16 bs og 16 b y alle af Skibinge by og sogn. Præstø byr d den Dunker - Olesen

20 INDFØR.' I DAGBOGEN 05. SEP NÆSTVED RETSKREDS LYST Anni V. Nielsen oass.

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere