TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001"

Transkript

1 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22

2 INDHOLD 1 FORORD SAMMENFATNING UHELD og TILSKADEKOMNE TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG TRAFIKANT BØRN og ÆLDRE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN HASTIGHED KRYDS CYKLISTER FODGÆNGERE SPIRITUS SELE BILAGSOVERSIGT Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafiksikkerhed Njalsgade København S Tlf Redaktion Nina Kjeldsen Claus Rosenkilde Foto: Conny Schultz, Claus Rosenkilde og Nina Kjeldsen Forsidefoto: Krydset H.C.Andersens Boulevard / Tietgensgade, som blev ombygget i 22. 2

3 1 FORORD I København arbejdes der bredt med trafiksikkerhed. Vej & Park har en politisk vedtaget Trafiksikkerhedsplan med et mål om at reducere antallet af alvorligt tilskadekomne med 4% inden udgangen af år 212. Det daglige arbejde med trafiksikkerheden foregår i Sektionen for Trafiksikkerhed, som ud over den rent uheldsbekæmpende indsats også tilgodeser trafikanternes tryghed. Hertil kommer en række samarbejdsparter - bl.a. Københavns Politi, med hvem der er en etableret Trafiksikkerhedsgruppe og Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd, som gennemfører kampagne- og informationsaktiviteter. Færdselspolitiet supplerer dette med at være synlige i trafikken. Virkemidlerne er derfor en kombination af vejombygninger, kampagner og kontrol. Denne publikation indeholder oplysninger om de trafikuheld i København, som politiet får kendskab til og optager uheldsrapport på. Mange trafikuheld registreres imidlertid ikke af politiet, idet trafikanterne ofte selv henvender sig på skadestuer eller - hvis der ikke er sket personskade - klarer sagen med forsikringsselskabet eller trafikanterne imellem. Vi ved derfor ikke nøjagtigt hvor mange trafikuheld, der reelt sker i København, og vi er bekendt med, at der er store skævheder i politiets registrering. De politirapporterede trafikuheld er dog stadig det mest brugbare materiale for Vej & Park i det uheldsbekæmpende arbejde, idet uheldene kan stedfæstes og dermed fortælle hvor, hvordan og måske hvorfor de sker. 3

4 2 SAMMENFATNING Antallet af alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik er faldet siden. Fra 2 til er der sket et fald på 6½ %, så antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i nu er på 476. I dette års rapport redegøres i princippet kun for antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte. Grunden hertil er, at Trafiksikkerhedsplanen for København kun omtaler disse former for tilskadekomst. Målsætningen for trafiksikkerhed i Københavns Kommune i perioden -212 er, at antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i trafikken skal reduceres med 4% inden udgangen af år 212 i forhold til antallet i. Som det ses på figuren, er det glædeligt, at antallet af alvorligt tilskadekomne allerede i er 13½ % lavere end målsætningen. 7 Alvorligt tilskadekomne År Udviklingen i alvorligt tilskadekomne i København Trafiksikkerhedsplanens målsætning Målsætningen følges i en række delmål, nemlig for antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister, fodgængere, bilister uden sele, i uheld sket med henholdsvis for høj hastighed og med spiritus. Disse mål er direkte målbare for hvert enkelt år, og i ligger de alle under årets målsætning. Desuden har Trafiksikkerhedsplanen mål for hvor mange personskadeuheld, der må ske i kryds. Krydsuheld måles over en tre-årig periode, og det kan nævnes, at for de mest uheldsbelastede kryds er der foretaget større eller mindre ændringer i over halvdelen af disse i løbet af de sidste par år. 4

5 År viser i alt 476 alvorligt tilskadekomne, hvoraf 13 er dræbte. Det er det hidtil lavest registrerede antal dræbte i København. Tilskadekomsterne fordeler sig således på de forskellige trafikanter: 14 bilister, heraf 7 dræbte 4 motorcyklister inkl. knallert 4 31 knallertførere 12 cyklister, heraf 3 dræbte 18 fodgængere, heraf 3 dræbte I forhold til faldt antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister 9½ % og fodgængere knap 9%, hvorimod antallet af bilister (inkl. motorcyklister) lå på samme niveau. Halvdelen af bilisterne kom til skade i krydsene og den anden halvdel på strækningerne mellem krydsene. I kryds skete det hyppigst, når de svingede til venstre og overså ligeudkørende trafikanter. Bilister har også generelt mange bagendekollisioner. Cyklister kom oftest til skade i kryds, især når de blev overset af svingende biler. På strækninger skete det specielt ved overhaling og trængning cyklisterne imellem på cykelsti. Fodgængere kom oftest til skade i kryds - specielt ved at en ligeudkørende bilist eller cyklist - enten før eller efter krydset - påkørte fodgængere, der kom fra højre. Det var især de 2 til 34 årige, der var udsat i trafikken. Særligt overrepræsenteret var unge mænd som bilister og unge kvinder som cyklister. Ældre kvinder kommer oftest til skade som fodgængere. For skolebørnene er der i år udført 11 projekter for at forbedre den trafikale tryghed. Forholdene forbedres ved at dæmpe bilisternes hastighed og give fodgængerne bedre muligheder for at krydse vejene.

6 3 UHELD og TILSKADEKOMNE I år optog Københavns Politi rapport på 228 uheld heraf 33 med alvorlig personskade. Når der korrigeres bedst muligt for politiets ændrede registreringspraksis bliver antallet af uheld med alvorlig personskade i stedet 41. (Vedr. korrektionen se bilag 1). Udviklingen i det registrerede antal uheld, alvorligt tilskadekomne og dræbte ses nedenfor Uheld Uheld med let eller ingen tilskadekomne Uheld med alvorligt tilskadekomne Det samlede uheldstal i på 228 er et fald på 6% i forhold til år 2. Uheld med alvorligt tilskadekomne og dræbte viser et tilsvarende fald på 4%. Alvorligt tilskadekomne Trafikindeks i % Korrektion af alv. tilskadekomne Registreret alvorligt tilskadekomne Trafikindeks i % (=1%) Dræbte blev registreret som alvorligt tilskadekomne inkl. dræbte. Korrigeres bedst muligt bliver tallet i stedet 476, hvilket er et fald på 6½ % i forhold til år 2. Der ses en faldende tendens i alvorligt tilskadekomne siden. I blev 13 dræbt i Københavns trafik, hvilket er det hidtil lavest registrerede. På kurven for alvorligt tilskadekomne fremgår også biltrafikkens relative udvikling siden. Det fremgår at antallet af alvorligt tilskadekomne er faldende trods stigende trafik. 6

7 4 TRAFIKANTER De følgende kurver viser udviklingen for alvorligt tilskadekomne og dræbte for de forskellige trafikanter for de seneste 1 år. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE INCL. DRÆBTE BILISTER & MC CYKLISTER FODGÆNGERE Alvorligt tilskadekomne Korrektion af alv. tilskadekomne Gruppen af bilister og motorcyklister består hovedsagelig af bilister. Antallet af alvorligt tilskadekomne i denne gruppe er i på 18. Som helhed ses gruppen at have haft et stagnerende antal alvorligt tilskadekomne siden. Andelen af alvorligt tilskadekomne førere af knallert 4, som hører under kategorien motorcykel, ligger i på knap % - en lille stigning fra år 2. Antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister er på 12 og ses at være faldet meget de sidste to år. Tallet for år er desuden det laveste i 1-årsperioden, på trods af en kraftig stigning i cykeltrafikken siden. Antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere er på 18 og viser en faldende tendens i næsten hele perioden. Også for dem er det laveste tal. Knallertkørere er ikke vist som gruppe, da andelen af alvorligt tilskadekomne er lav (knap 7%). Antallet var i 2 steget, men er i igen faldet. Antallet, som i er på 31, svinger dog ikke meget gennem de sidste 1 år. 7

8 13 mennesker blev dræbt i Københavns trafik i år : Heraf var 7 bilister, 3 cyklister og 3 fodgængere. Alle trafikantarter har haft et fald, men det største fald i forhold til året før ses hos dræbte fodgængere. Den store stigning i dræbte bilister i år 2 var heldigvis kun gældende for dette ene år. DRÆBTE Bilister & MC Cyklister Fodgængere På figuren herunder ses fordelingen af implicerede og alvorligt tilskadekomne i. Bilisterne er impliceret i mange uheld - men kommer ikke så ofte til skade, hvorimod de bløde trafikanter er impliceret i færre uheld - men kommer oftere til skade. IMPLICEREDE ALVORLIGT TILSKADEKOMNE 6% 2% 3% 14% 8% 7% 32% 23% 7% 3% Hvornår sker uheldene: Fordelingen af personskadeuheld på måneder, ugedage og timer samt biltrafik ses på bilag 2, hvoraf det fremgår, at flest personskadeuheld i år skete i september på hverdage i timerne 8, 13 og 1-18, flest om eftermiddagen. Dog fordeler uheldene sig i stadig større grad på alle dagtimerne fra kl

9 ALDER, KØN OG TRAFIKANT Alders- og kønsfordelingen blandt dem, der kommer til skade eller mister livet i trafikken, afspejler naturligvis de trafikanter, der rent faktisk færdes på vejene. Der er flest 2-29-årige, der kommer til skade i den københavnske trafik. Det skyldes især de mange cyklister, der er i denne aldersgruppe. TILSKADEKOMNE inkl. dræbte fordelt på alder og køn Kvinder Mænd Kigger man nærmere på de forskellige trafikantgrupper, er der imidlertid nogle, som skiller sig ud: Unge mænd i bil har en høj risiko og er overrepræsenteret i uheldsstatistikken i forhold til unge kvindelige bilister. Unge kvinder på cykel er overrepræsenteret i forhold til mænd i samme alder. Mænd på motorcykel og knallert har en langt højere risiko end kvinder, der stort set ikke optræder i uheldsstatistikken. Dette skyldes, at der er langt flere mænd end kvinder, der kører motorcykel/knallert, men også mændenes mere risikobetonede adfærd. Mænd på knallert kommer oftest til skade i en alder af år og mænd på motorcykel i en alder af 2-29 år. Ældre kvinder som fodgængere kommer oftere til skade end ældre mænd som fodgængere. I bilag 3 ses figurerne over køns- og aldersfordelingen over tilskadekomne fordelt på forskellige trafikantgrupper. Tallene er - ligesom figuren på denne side - opgjort over en treårig periode for at mindske risikoen for statistiske tilfældigheder. 9

10 .1 BØRN og ÆLDRE Københavns Kommune arbejde også for at forbedre den trafikale tryghed, der er trafikanternes oplevelse af sikkerhed. Som led i det tryghedsfremmende arbejde for skolebørn er der i år udført 11 skolevejsprojekter, som hovedsagelig er gået ud på at etablere bump og vejindsnævringer. Rådet for Større Færdselssikkerhed har ved skoleårets start i 22 udsendt piecen Trafiksikkerhed i og omkring skolen til skolebestyrelserne for at involvere disse mere direkte i trafiksikkerhedsarbejdet. For at informere borgerne bedre har Vej og Park som noget nyt fremstillet et skilt, som opsættes mens vejen bygges om til en bedre skolevej. Skiltet har bl.a. været anvendt ved skolevejsarbejder i Brønshøjvej og Mågevej. Brønshøjvej ved Gaunøvej. Anlæg af helle, som gør det lettere for fodgængere og cyklister at krydse vejen. Under vejarbejde Efter vejarbejde I Brønshøjvej fra Gaunøvej til Bellahøjvej er anlagt 4 bump og skiltet anvist hastighed på 3 km/t for at nedsætte hastigheden på strækningen. Projektet tilgodeser trafik mellem fritidshjemmet og henholdsvis Brønshøj- og Rødkilde skole. 1

11 Kommunen er i øvrigt igen begyndt at bygge skoler, og der er gode erfaringer med allerede ved planlægningen at påvirke byggerierne til også at tilgodese ordentlige trafikforhold, som det bl.a. ses ved Utterslev- og Rødkilde skole. Ved Sortedamsskolen sker der en om- og tilbygning, som varer flere år, og derfor er forældrene og Vej & Park blevet enige om en midlertidig regulering af trafikken. I år var der 3 børn i alderen - 17 år, der kom alvorligt til skade i trafikken. Dette svarer til lidt over 7 % af alle alvorligt tilskadekomne. En stor del - nemlig 17 - af de alvorligt tilskadekomne børn var passagerer i biler og 3 var passagerer på cykel/knallert. Ses der på alvorlig tilskadekomst blandt de enkelte trafikanter udgjorde børn 6 % af bilisterne 19 % af knallertkørerne % af cyklisterne 9 % af fodgængerne. Se i øvrigt bilag 3 og 4. Indsatsen for ældre trafikanter lå i år i opsætning af 2 ældrevenlige fodgængersignaler. Det ældrevenlige består i, at fodgængersignalet blinker grønt i nogle sekunder inden skift til rødt, så langsomt gående kan vælge ikke at gå ud i fodgængerfeltet i denne periode. Opsætningen er led i et forsøg som Danmarks Transportforskning har iværksat i enkelte signalregulerede kryds i forskellige amter. Forsøget evalueres, og der forventes en rapport omkring årsskiftet 22/23. I Københavns Kommune er signalerne opsat i et felt over henholdsvis Sølvgade ved Kronprinsessegade og Esplanaden ved Grønningen. I år var der 63 ældre i alderen fra 6 år, der kom alvorligt til skade i trafikken. Dette svarer til 13 % af alle alvorligt tilskadekomne. Ses der på alvorlig tilskadekomst blandt de enkelte trafikanter udgjorde ældre 8 % af bilisterne 6 % af knallertkørerne 4 % af cyklisterne 38 % af fodgængerne. Se i øvrigt bilag 3 og. 11

12 6 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN I Københavns Kommune er det målsætningen for trafiksikkerheden, at antallet af alvorligt tilskadekomne inkl. dræbte i trafikken skal reduceres med 4% inden udgangen af år 212 i forhold til antallet i. Dette mål fremgår af Trafiksikkerhedsplan for København, som er politisk vedtaget, og hvor der er bevilget 91 mio. kr., som for størstedelens vedkommende bliver ligeligt fordelt på årene fra 23 til 212. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i alt. Tallene i det følgende er alle korrigerede - se bilag 1. I år faldt antallet af alvorligt tilskadekomne 6½ % i forhold til år 2, og i øvrigt ses en faldende tendens i hele perioden Alvorligt tilskadekomne Målsætningen I København er det valgt at koncentrere indsatsen om uheld med for høj hastighed uheld med spiritus uheld i kryds uheld med cyklister uheld med fodgængere på strækninger Disse indsatsområder følges på de følgende sider for at sikre en målrettet indsats og at det overordnede mål nås bedst muligt. 12

13 6.1 HASTIGHED Hastighed er en af de vigtigste faktorer for trafiksikkerheden. Hvis alle bilister i Københavns Kommune overholdt de eksisterende hastighedsgrænser, er det ud fra en -års periode beregnet, at dette ville reducere antallet af samtlige alvorligt tilskadekomne med næsten 2 %. I skete der 3 personskadeuheld med alvorlig tilskadekomst, hvor mindst den ene part overskred hastighedsgrænsen - det svarer til 8% af alle alvorlige personskadeuheld. I alt kom 61 alvorligt til skade ved disse uheld, hvilket er på samme niveau som i år 2. Det store antal alvorligt tilskadekomne i forhold til antallet af uheld, skyldes et uheld med en turistbus ved Knippelsbro, hvor 2 blev dræbt og 22 kom alvorligt til skade. I alt blev dræbt i hastighedsuheld. Alle hastighedsoverskridelserne - der resulterede i uheld med alvorlig tilskadekomst - blev begået af mænd, hvoraf halvdelen var under 27 år. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) ved uheld med for høj hastighed inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne ved uheld med for høj hastighed Alvorligt tilskadekomne Målsætningen I Københavns Indre By blev der i begyndelsen af 22 indført 4 km/t hastighedszone. Dette er første etape af den politisk bestemte indførelse af 4 km/t på alle lokalgader, hvilket skal være sket inden udgangen af 212. På Slotsherrensvej blev hastighedsgrænsen i juni 22 nedsat fra 6 km/t til km/t på strækningen mellem kommunegrænsen og krydset ved Jyllingevej. Baggrunden er at forbedre trafiksikkerheden på hele strækningen samt trygheden for de mange skolebørn, der dagligt krydser Slotsherrensvej for at komme til Kirkebjerg Skole. 13

14 6.2 KRYDS Krydset er et farligt sted at mødes - og det gælder for alle trafikanter. I skete 7% af de alvorlige tilskadekomster i kryds. Dette er en stigning i forhold til de fire forrige år. Noget over halvdelen skete i de signalregulerede kryds. Se i øvrigt bilag 6, som viser denne fordeling af alvorligt tilskadekomne. Desuden ses også fordelingen for de forskellige trafikanter. Bilister og motorcyklister inkl. knallert 4 udgjorde 39% af alle alvorligt tilskadekomne. Halvdelen kom til skade i krydsene, heraf 61% i de signalregulerede kryds. De kom typisk til skade i venstresvingsuheld (uheldssituation 41 * ) og ved bagendekollisioner (uheldssituation 14) - begge dele oftest i signalregulerede kryds. Derudover skete en del uheld ved ligeudkørsel fra hver sin vej (uheldssituation 1 og 2). Se i øvrigt bilag 7 over hovedsituationer * for alvorligt tilskadekomne bilister. Knallertkørere udgjorde 7% af alle alvorligt tilskadekomne. 6% kom til skade krydsene, heraf lidt over halvdelen i de signalregulerede kryds. Cyklister udgjorde 32% af alle alvorligt tilskadekomne. 64% kom til skade i krydsene, heraf lidt over halvdelen i de signalregulerede kryds. I kryds - både signalregulerede og kryds generelt - skete uheldene hyppigst ved at en bilist svingede til højre ind foran en ligeudkørende cyklist (uheldssituation 312). Desuden skete en del uheld ved at en bilist og en cyklist, der begge var ligeudkørende, krydsede hinanden fra hver sin vej (uheldssituation 1 og 2). Se i øvrigt bilag 8 over hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister. Fodgængere udgjorde 23% af alle alvorligt tilskadekomne. 7% kom til skade i krydsene, heraf lidt over halvdelen i de signalregulerede kryds. I kryds skete uheldene hyppigst ved at en ligeudkørende bilist eller cyklist - enten før eller efter krydset - påkørte en fodgænger, der kom fra højre (uheldssituation 871 og 874). Se i øvrigt bilag 9 over de vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere. * Uheldssituationer og hovedsituationer ses optegnet i bilag 11 14

15 For at bekæmpe krydsuheld arbejdes der med uheldsanalyser for de mest uheldsbelastede kryds. Dette er enten de kryds, der har størst antal personskadeuheld eller dem, der har størst personskadeuhelds-frekvens 1. Ifølge Trafiksikkerhedsplanen er to af delmålene, at ingen kryds må have flere personskadeuheld end 2, pr. år (set over tre år), og at ingen kryds må have en personskadeuheldsfrekvens større end 2, (set over tre år) 2. I bilag 1 ses to lister opstillet efter ovennævnte principper for treårs perioden -. I de 22 kryds, der havde flest personskadeuheld eller størst uheldsfrekvens i den forrige tre-års periode -2, er der foretaget større eller mindre ændringer i 16 af krydsene i løbet af de sidste par. Der er desuden udarbejdet nye projekter for 2 af krydsene, som vil blive ændret i de følgende år. Specielt fra år 23 vil der - via de penge, der er afsat i henhold til Trafiksikkerhedsplanen - blive råd til gennemførelse af nye projekter. Desuden er der som led i Handlingsplan for trafikafvikling i København 2-2 bevilget penge til fremme af cyklisternes sikkerhed i signalregulerede kryds. Ombygning af et meget uheldsbelastet kryds Krydset H.C.Andersens Boulevard / Tietgensgade har i mange år været blandt de mest uheldsbelastede kryds. På grund af den enorme trafik, som krydset skal afvikle, har det ikke tidligere været muligt at tilgodese både sikkerhed og trafikafvikling optimalt. Med ny teknologi og trafikstyrede signaler er puslespillet nu nogenlunde gået op. Der er indført bundne venstresving (dvs. konfliktfri sving) i flere retninger, der hver især er trafikstyret. Disse signaler kan nu i hvert omløb automatisk forlænges eller afkortes alt efter behov, så ligeudkørende tildeles den overskydende tid. Desuden er der etableret detektorstyret mellemtidsforlængelse for at mindske risikoen for trafiksammenbrud. Ændringerne har bevirket, at selv om sikkerheden er sat i højsædet er krydsets samlede kapacitet kun blevet påvirket marginalt, dog er der flyttet noget rundt på de uundgåelige kødannelser i myldretiden. Og så er den grønne bølge blevet mere cyklistvenlig. Allerede kort tid efter ændringen har kommunen fået mange reaktioner på den radikale ændring, som de fleste er glade for. Krydset ses her efter ombygningen. 1 Uheldsfrekvensen i kryds defineres som antallet af personskadeuheld set i forhold til trafikmængderne. 2 Målet gælder for kryds, hvor antallet af personskadeuheld er større end gennemsnitlig 1 om året. 1

16 6.3 CYKLISTER I år kom 12 cyklister alvorligt til skade og heraf blev 3 dræbt. Dette er et fald på lidt over 9% i forhold til år 2. Antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister har haft en faldende tendens siden og er det lavest registrerede siden 198. I år udgjorde cyklisterne 32 % af alle alvorligt tilskadekomne. 64 % af cyklisterne kom alvorligt til skade i krydsene, heraf lidt over halvdelen i de signalregulerede kryds, (se bilag 6). I kryds - både signalregulerede og kryds generelt - skete uheldene hyppigst ved at en bilist svingede til højre ind foran en ligeudkørende cyklist (uheldssituation 312) - ca. en fordobling siden år 2 en bilist og en cyklist, der begge var ligeudkørende, krydsede hinanden fra hver sin vej (uheldssituation 1 og 2). På strækning - dvs. uden for krydsene - skete uheldene typisk ved overhaling og trængning - så godt som alle mellem cyklister indbyrdes på cykelsti. at en bilist - enten som fører eller som passager - åbnede bildøren ud i en cyklist (uheldssituation 74), dog er denne type uheld faldet med 2/3 i de sidste år Bilag 8 viser i øvrigt hovedsituationerne for alvorligt tilskadekomne cyklister for de sidste fem år. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 4 % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) cyklister inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister Alvorligt tilskadekomne Målsætningen

17 Vej & Park har fortsat forbedringerne for cyklisterne med anlæg af en række blå cykelfelter i de signalregulerede kryds. En særlig løsning er udført i Vibenshus Runddel (Jagtvej/Lyngbyvej), hvor mange cyklister ad Jagtvej mod byen gennem tiden er kommet alvorligt tilskade pga. højre- og venstresvingende bilister. Cyklister, der skal ligeud, har nu fået deres egen bane til venstre for bilernes højresvingsbane, så konfliktpunktet med de højresvingende bilister ikke længere ligger i selve krydset. Cyklisterne er tillige blevet mere synlige for de venstresvingende bilister. Et andet kryds, der også er ændret af hensyn til cyklisterne, er Bredgade / Sankt Annæ Plads, som er blevet signalreguleret. Krydset har konfliktfrit højresving mellem ligeudkørende cyklister og højresvingende bilister mod Sankt Annæ Plads, idet der tidligere skete en del alvorlige uheld af den type. Desuden indgår udkørslen i Bredgade også i reguleringen, da cyklister også her kom til skade. 17

18 6.4 FODGÆNGERE I år kom 18 fodgængere alvorligt til skade og heraf blev 3 dræbt. Dette er et fald på knap 9% i forhold til år 2. Antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere har haft en faldende tendens lige siden I år udgjorde fodgængere 23% af alle alvorligt tilskadekomne. 7% af fodgængerne kom alvorligt til skade i krydsene, heraf lidt over halvdelen i de signalregulerede kryds, (se bilag 6). I kryds - specielt i de signalregulerede - skete uheldene hyppigst ved at en ligeudkørende bilist eller cyklist - enten før eller efter krydset - påkørte en fodgænger, der kom fra højre (uheldssituation 871 og 874). 4% af de alvorligt tilskadekomne fodgængere i signalregulerede kryds gik over for rødt. På strækning - dvs. uden for krydsene hvor 43% af fodgængerne kom alvorligt til skade, skete uheldene næsten lige hyppigt med fodgængere fra højre og venstre side af vejen. Bilag 9 viser i øvrigt de vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere for de sidste fem år. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 3% reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) fodgængere inden udgangen af 212 i forhold til antallet i - og strækningsuheld er valgt som indsatsområde. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere opdelt på strækninger og kryds I kryds På strækning Målsætningen Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd afholdt i efteråret 22 fodgængerkampagnen Se dig for - så livet kan gå videre. I kampagnen indgik den gamle børnesang Folk, som går på gaden mellem bilerne og sover, skynder sig - men ved det ikke - med at bli kørt over. 18

19 6. SPIRITUS I år kom 3 personer alvorligt til skade i uheld med spiritus, heraf blev 2 dræbt. Dette er et fald på 19% i forhold til år 2. Fordelingen af personskadeuheld med spiritus på måneder, ugedage og timer ses på bilag 2. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 3 % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) ved spiritusuheld inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne ved spiritusuheld. Der er ikke afholdt kampagner om spiritus i en årrække, og på landsplan betragter politiet spirituskørsel som et stigende problem Alvorligt tilskadekomne Målsætningen

20 6.6 SELE Anvendelse af sele kan ikke forhindre uheld, men det kan mindske de menneskelige skader som følge af uheldet betydeligt. Undersøgelser har vist, at selen har størst betydning ved hastigheder under 6 km/t, dvs. i byer. I år var der 12 alvorligt tilskadekomne bilister, der ikke brugte sikkerhedssele. Idet der dog samtidig er 27 alvorligt tilskadekomne bilister, hvis selebrug er uoplyst, kan det faktiske tal være større. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) bilister - der ikke anvendte sele - inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne bilister, der ikke anvendte sele Alvorligt tilskadekomne Målsætningen I år ses et kraftigt fald i forhold til de forrige år af alvorligt tilskadekomne, der ikke brugte sikkerhedssele. Rådet for Større Færdselssikkerhed har både i år 2 og 22 afholdt en landsdækkende selekampagne i samarbejde med de lokale færdselssikkerhedsråd. Der er foretaget tællinger på landsplan af bilisters brug af sele før og efter kampagnen i år 2. Disse viser at andelen af førere af personbiler, der brugte sele, steg fra 8% til 84% og andelen af førere af varebiler tilsvarende steg fra 1% til 61%. Dette svarer omtrent til at hver femte ikke-bruger nu tager selen på. Den samme effekt ses ikke hos passagererne, hvor andelen ligger omkring % både før og efter kampagnen. Disse tal er uafhængige af, om bilisterne var involveret i uheld. 2

21 6.7 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 1 Bilag 11 Registrering af tilskadekomne samt ændring i denne. Personskadeuheld og personskadeuheld med spiritus fordelt på måned, ugedag og klokkeslæt. Alder og køn. Tilskadekomne inkl. dræbte fordelt på trafikanter. Børn. Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. Ældre. Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. Kryds og strækning. Alvorligt tilskadekomne fordelt på kryds og strækning samt på signalregulerede og ikke-signalregulerede kryds. Bilister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister og knallert 4. Cyklister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister. Fodgængere. De vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere. Kryds med flest personskadeuheld og størst personskadeuheldsfrekvens en liste for -. Uheldssituationer en oversigt fra Danmarks Statistik. 21

22 Bilag 1 Registrering af tilskadekomne samt ændring i denne. Tilskadekomst er en tilstand, der normalt kræver lægelig behandling eller har medført hospitalsindlæggelse, også til observation. Mindre hudafskrabninger, små snitsår eller små blå mærker betragtes ikke som tilskadekomst. Tilskadekomst opgøres normalt som enten alvorlig eller letterere tilskadekomst. Som alvorlig tilskadekomst regnes i dag knoglebrud, ledskred, svær forstuvning, større læsioner og forbrænding. En ny vejledning fra Danmarks Statistik i var årsag til en ændring af registreringen af alvorligt og lettere tilskadekomne, idet hjernerystelse - der tidligere blev betegnet som alvorlig tilskadekomst - ved en fejltagelse ændredes til lettere tilskadekomst. I København ses ændringen først at slå igennem i, og vi har beregnet, at tallene for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) bør forhøjes med ca. 14 % i og, med 1% i 2. I år korrigeres tallet for de alvorligt tilskadekomne med i alt 77 (svarende til 19%). Færdselssikkerhedskommissionens målsætning -212 baseres kun på alvorligt tilskadekomne, hvorfor der i denne uheldsrapport ikke længere opgøres lettere tilskadekomne. Den i forventede nye vejledning fra Danmarks Statistik, hvor registreringen af hjernerystelse igen skal ske som før - altså som alvorlig tilskadekomst - er desværre endnu ikke udkommet, hvorfor de alvorligt tilskadekomne stadig skal korrigeres. 22

23 Bilag 2 Personskadeuheld og personskadeuheld med spiritus fordelt på måned, ugedag og time PERSONSKADEUHELD 1 TRAFIKINDEX (%) Måned PERSONSKADEUHELD TRAFIKINDEX (%) Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Ugedag PERSONSKADEUHELD mandag-fredag TRAFIKINDEX (%) Time PERSONSKADEUHELD lørdag-søndag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Time Personskadeuheld Personskadeuheld med spiritus Trafik 23 Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24 Bilag 3 Alder og køn. Tilskadekomne inkl. dræbte fordelt på trafikanter. Gennemsnit af de tre år - TILSKADEKOMNE incl. dræbte BILISTER, MC & KNALLERT Kvinder Mænd Alder TILSKADEKOMNE incl. dræbte CYKLISTER Kvinder Mænd Alder TILSKADEKOMNE incl. dræbte FODGÆNGERE Kvinder Mænd Alder 24

25 Bilag 4 Børn ( 17 år). Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BØRN ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BØRN FORDELT PÅ TRAFIKANTER BILISTER & MC KNALLERTKØRERE CYKLISTER FODGÆNGERE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte 2

26 Bilag Ældre (6 år og opefter). Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE ÆLDRE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte ALVORLIGT TILSKADEKOMNE ÆLDRE FORDELT PÅ TRAFIKANTER 8 BILISTER & MC KNALLERTKØRERE CYKLISTER FODGÆNGERE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte 26

27 Bilag 6 Kryds og strækning. Alvorligt tilskadekomne i % fordelt på kryds og strækning samt fordelt på signalregulerede og ikke-signalregulerede kryds. 8% Alvorligt tilskadekomne trafikanter i % 6% 4% % % % Alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister i % 6% 4% % % % Alvorligt tilskadekomne cyklister i % 6% % % % % Alvorligt tilskadekomne fodgængere i % 6% 4% % % Signalregulerede kryds Ikke signalregulerede kryds Strækninger 27

28 Bilag 7 Bilister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister og knallert 4 for årene -. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BILISTER, MC & KNALLERT 4 HOVEDSITUATION Eneuheld HOVEDSITUATION 1 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med samme kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 2 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med modsat kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 3 Uheld mellem kørende på samme gade med samme kurs og med svingning HOVEDSITUATION 4 Uheld mellem kørende på samme gade med modsat kurs og med svingning HOVEDSITUATION Uheld mellem kørende på hver sin gade uden svingning HOVEDSITUATION 6 Uheld mellem kørende på hver sin gade med svingning HOVEDSITUATION 7 Uheld med parkeret køretøj. HOVEDSITUATION 8 Uheld med fodgængere. HOVEDSITUATION 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen (heraf 24 i samme uheld) 28

29 Bilag 8 Cyklister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister for årene - ALVORLIGT TILSKADEKOMNE CYKLISTER HOVEDSITUATION Eneuheld HOVEDSITUATION 1 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med samme kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 2 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med modsat kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 3 Uheld mellem kørende på samme gade med samme kurs og med svingning HOVEDSITUATION 4 Uheld mellem kørende på samme gade med modsat kurs og med svingning HOVEDSITUATION Uheld mellem kørende på hver sin gade uden svingning HOVEDSITUATION 6 Uheld mellem kørende på hver sin gade med svingning HOVEDSITUATION 7 Uheld med parkeret køretøj HOVEDSITUATION 8 Uheld med fodgængere HOVEDSITUATION 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen

30 Bilag 9 Fodgængere. De vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere - Først uheldssituationer for kryds derefter for strækning. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE inkl. dræbte FODGÆNGERE i uheldssituations nr: BUS

31 Bilag 1 PERSONSKADEUHELD - Kryds hvor følgende betingelse er opfyldt: Over 2, personskadeuheld pr. år (set over 3 år) Sorteret faldende efter antal PERSONSKADEUHELD Personskadeuheld Vej 1 Vej 2 pr. år H.C.Andersens Boulevard Jarmers Plads,3 **(*) Gyldenløvesgade Nørre Søgade 4,7 **(*) H.C.Andersens Boulevard Tietgensgade 4,7 *** Gyldenløvesgade Nørre Farimagsgade 4,3 **(*) H.C.Andersens Boulevard Vesterbrogade 3,7 *** Fredensgade Blegdamsvej 3,3 **(*) Vejlands Allé Røde Mellemvej 3, **(*) Vibenshus Runddel / Jagtvej Lyngbyvej 3, **(*) Amager Boulevard Artillerivej 3, *** Store Kongensgade Fredericiagade 2,7 *** Nørre Allé Øster Allé 2,7 **(*) Østerbrogade Trianglen (ikke signalanlæg) 2,7 Bernstorffsgade Tietgensgade 2,7 Folehaven Vigerslevvej 2,7 **(*) Kryds hvor følgende betingelser er opfyldt: Over 1 personskadeuheld pr. år (set over 3 år) og uheldsfrekvens større end 2, pr. år Sorteret faldende efter UHELDSFREKVENS Uheldsfrekvens Vej 1 Vej 2 pr. år Engvej Italiensvej 8, *** Store Kongensgade Fredericiagade 7, *** Vermlandsgade Prags Boulevard,4 *** Istedgade Abel Cathrines Gade,2 **(*) Enghavevej Bavnehøj Allé 4,1 ** Gl. Kongevej Stenosgade 4, Kastrupvej Øresundsvej 3,9 *** Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej 3, ** Jagtvej Fensmarksgade 2,7 Vejlands Allé Røde Mellemvej 2,6 **(*) De med *** mærkede vejkryds er ændrede eller ændring er i gang. De med **(*) mærkede vejkryds er ændrede, men yderligere ændring evt. nødvendig. For de med ** mærkede vejkryds foreligger projekt til ændring. For de med * mærkede vejkryds er projekt til ændring under udarbejdelse eller overvejelse. 31

32 32 Bilag 11

33 33

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf.

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf. INDHOLD Side 1. Forord...1 2. Sammenfatning...2 3. Uheld og tilskadekomne...4 4. Trafikanter.... Alder, køn og trafikant...7.1. Børn og ældre...8 6. Trafiksikkerhedsplan for København... 1 6.1. Hastighed...

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

1. SAMMENFATNING INDLEDNING... 5

1. SAMMENFATNING INDLEDNING... 5 1. SAMMENFATNING... 2 2. INDLEDNING... 5 3. VEJ OG TRAFIK... 6 3.1 VEJNETTET... 6 3.2 TRAFIKKEN... 7 4. DEN HIDTIDIGE INDSATS... 9 4.1 TIDLIGERE MÅLSÆTNING... 9 4.2 TRAFIKSIKKERHED... 10 4.3 TRYGHED I

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Indsatsplan for sikker fodgængertrafik

Indsatsplan for sikker fodgængertrafik Indsatsplan for sikker fodgængertrafik 2008-2012 Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 12 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 5 Dato: 1996 Forfatter:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Smalle cykelbaner ved lyskryds

Smalle cykelbaner ved lyskryds Smalle cykelbaner ved lyskryds Før-og-efter uheldsevaluering Søren Underlien Jensen Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Juni 2010 Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Metode... 7

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere