ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:"

Transkript

1 ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov Anmelder: Advokat Erik Astrup Ndr. Boulevard Varde Telf J. nr.: /ja reg.afg. kr ,- GEHPAKT «ra.W^jOTTA ENDELIGT SKØDE Undertegnede Astrid Louise Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede, min ægtefælle Anders Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov /5 af den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Nørre Rangstrup Kommune. rfiatr. nr. 70 Hyrup, Bevtoft af areal 50 ha 1054 m2, heraf vej 1557 m2 rtsatr. nrj-71 Hyrup, Bevtoft af areal 6 ha 2174 m2 *., IICIOI VCJ I,/*»!- III*. natr. nr. 155 Mellerup, Agerskov af areal 2498 m2 heraf vej 251 m2. ' I v Ejendommen, der er beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, er noteret som landbrug. /

2 Overdragelsen sker på følgende vilkår: 1 Handlens omfang Ejendommen sælges, som den er og forefindes, og som den er beset og antaget af køber med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør herunder varmeinstallation, alle slags ledninger og installationer, faste lamper, faste tæpper og fast badeværelsesudstyr, TV-antenne, hegn, træer, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. I overdragelsen medfølger det på ejendommen værende driftsinventar. Der medfølger hverken besætning eller beholdning. 2 Servitutter Der henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf fremgår, at der er tinglyst følgende servitutter: / Færdselsret / Vandingsret / Højspænding ' Højspænding l Lokalplan / Vindmøller ' Bestemmelse vedrørende salg i Bestemmelse vedrørende salg '{ Vindmøller '. Vindmøller Råstofindvinding ^Kabelanlæg

3 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 3 Oplysninger Køber oplyser at være bekendt med alle ejendommens forhold være sig såvel retligt som fysisk. Køber har beboet ejendommen sammen med sælger siden dennes erhvervelse. Køber er således bekendt med blandt andet vandforsyning, miljøforhold, medlemskaber, forsikringsforhold belåning m.v. 4 Flyvehavre Sælger oplyser, at der kan forekomme angreb af flyvehavre. 5 Skov Sælger oplyser, at der ikke er skov eller fredskovspligtigt areal på ejendommen.. 6 Energimærke/-plan Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energi og vandbesparelser i bygninger, hvorfor det påhviler sælger overfor køber at fremlægge energimærke-/plan, køber er bekendt med, at han ikke i anledning af rapportens indhold kan stille krav overfor sælger, udover fremlæggelse af de to dokumenter. Køber ønsker ikke at modtage energimærke/-plan. 7 Støtteordninger Hektarstøtte for høståret 2002 tilfalder forpagter. 8 Overtagelsestidspunktet Overtagelsen af andelen i ejendommen finder sted den Den solgte ejendom med alt dens tilbehør henligger fra denne dato forholdsmæssigt for købers regning og risiko i enhver henseende. I tilfælde af ildebrand er risikoen dog overgået fra ' tidspunktet for aftalens indgåelse med ret til at overtage forsikringssummerne til c nordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde handlens bestemmelser.

4 4 9 Refusion Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. 10 Købesum og berigtigelse Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver KRONER SEKSHUNDREDETOTITUSINDE 00/100 der berigtiges ved forholdsmæssig overtagelse af de i ejendommen indestående lån til: 1. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- ' z 2. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- 3. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- *> 4. DLR, særlige rentevilkår, oprindeligt kr ,- M 5. DLR, kontantlån, oprindeligt kr ,- S 6. DLR, rente 8% p.a., oprindeligt kr ,-> 7. Ejerpantebrev, variabel rente stort kr ,- "? 8. Ejerpantebrev, særlige rentevilkår, stort kr ,- X Eventuel difference reguleres over mellemregning. 11 Momsreguleringsforpligtelse. Køber erklærer, at han opfylder betingelserne for at overtage reguleringsforpligtelsen for investeringsgoder, der er købt i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af ovennævnte virksomhed. Køber er indforstået med at overtage forpligtelsen solidarisk med sælger og hæfter for eventuelle reguleringer i den resterende del af reguleringsperioden for de enkelte investeringsgoder. 12 Landbrugsloven Køber erklærer ved sin underskrift at kunne opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og afgiver særskilt erklæring herom. 13 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Det er ikke en betingelse eller forudsætning for aftalen, at erhververen opnår brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen.

5 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 14 Omkostninger Omkostningerne ved oprettelse og tinglysning af skødet betales af parterne hver med!4. Dato: Som køber: Som sælger: Dato: / ; " CXA&*\^-> G n ^ A Anders Erichsen Astrid Louise Erichsen sea Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: KÅSTRUP Nathuset 91 Varde tf 23\22> Navn: Stilling: Bopæl: fcød^modtagsren har afgivet behørig m$ S. S- *-/ ^ z \n$&. bstlnqeissr, jfr. 1 i landbrugsministers b$~ - *» tendiggæfsa ^rjfe4=i^^#l--fs^ om doku- y o /<(T <» larksbrugseisndomm. */'*/7:/*>$ Forannaéwiteejendom matr. m'^ *»/ r underejdjnr.^* pr. 1//* ~9y?, -? ^ ø t/q 2 /-7f75 ******«wrti-...zz &.7Z^T*-c.. W ^ A ^"v' 6 heraf grundværdi Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr. nr y trin««y '. er i matriklen noteret som landbrugsejendom NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den <?/ 5 J&éT*'? 9f1. <r

6 * * * * * * * Side * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den iflg. aftale med adv. Bengaard, Retten i Rødding den Jette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

7 *** * *** Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 70 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Ejendomsejer: Anders Erichsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt på 1/5 anpart Retten i Rødding den Leif Hansen

8 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) Ejerlav: Mellerup Agerskov vlatr.nr.: 61 Beliggende: Bowej 25 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00 y / 700,00 LJ ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Jes Iversen Møller, Bowej 25, 6534 Agerskov, overdrager til medundertegnede- Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov <t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov beliggende Bowej 25, Musppyt, (»534 Agerskov

9 r Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 6 af matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70, Hyrup, beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet./ Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen./ 03. Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko., 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal. A

10 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i dét overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker ier ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at lele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. ;3ælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld betales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Nærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens endelige registrering af arealoverførslen. 09. *~ Jiåfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne areal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindnølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er s;olgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov :.det omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejendommen

11 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, f Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 6 matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde.. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

12 Akt: skabnr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: 2^/7 /^^4 / s;om køber: i som sælger: / <>v(^ ^.Gj^O^JO /.strid og Anders Erichsen aes Iversen Møller Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: Navn: ^ «-C-^$ ' ^t^, Stilling: ^ ^ Bopæl: VA «=»V -C Cl C^ e*. «=~ < o, (A) VVoV Navn: 6mW3 -Je^s feae^ Stilling: DWUtøh e^gze*^ Bopæl: &\rau*æzx ^2. o2j ) o NACV^V^«-- «V Forannævnte areal, n33fc==?ff er ikke særskilt ansat til ejendomsværdi ndomsværc og er matriklen noteret som en del af en samiet fast ejendom/ tf«. 4/ r er i forbindeise med matr. nr. &> ' r - >* notsret som landbrugsejendom. ^ ^. <^ ^^^t'^/^w /U^^^^" den ^< / # 19 <3? I Øg 19 f^wf^- RANGSTRUP KOMMUNE : jl^omsbeskatningen.den Sl*>

13 Matr: 61 Del : 6 Mellerup Agerskov Retten "t indført den Lyst under nr -afgivende' ejendom Skødet er endeligt Rødding I , på den (alene) roralø&ls indført. Frist IH, adfltyfcnin* til \j-p^ \Q'Q"7 > Dokumentet vil blive slettet af tingbogen. såfremt det ikke ved fristens udløb er indsend! til fristforlængelse eller endelig indførelse. Ej lyst servitutstiftende f.s.v. angår punkt 9 og 10 p.g.a. manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan* - " / : " ;. ; : (i/i

14 J.nr. Opmålingsdistrikt : Fikspunkt : Unlenelspunkl : VF/JFt, Viserflise med jernro skelpunkt : GI. skel : Nyt skel Signalurer i øvrigt l.h.t. OS 'Akt -. B/ : Betonskelsten/underjordisk sikret J/ : Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel SS/ : Betons iyilulrnærke/underjordisk sikret /D : DraStrøU (Udfyldes ^r^^bbsrajntoret) IA : Ikke afmærket O) u» fie liste» = ^ o 4 o t *. o o r -t to <a.08.1 IO to c. i (O to Ol o O) > ro 0) o < CD -3 G) ^» -J 0) ro -3 Værn om skelmærker og opmallngsmærker. de er vigtige - Del er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven alger, at man selv skat betale tor genalsætnlng. hvis man Hytter eller skader et mærke. 2 2 S CD CD ro 1 ~i J3 C 0) TJ 3 - (O 0) > c+ to ~i ro c -3 n to 7; 7C 6 0 < 3 3 C 3 CD 3 D) r+ "3 D T»-» ro 3 t-' 7^ ro TJ er ** D o. 1 ^ ro»-»,-_,? r 2 H tn 0) M-D 3 -» Q> 31 ATRIKE ktørkont devej 30, v 0 1 ~ i en U 0) r+ ( vi* -< 0 ^-3 H nm ønde ønde LSE -> -> z _.. JJ, -< -0 w x -i -1 m X uuuuuuuuuiiiuuuuroromrororororo x» x»». i ^. v * * * > j ko)ro>*oiriq]vioiuit 1uw l»si(jiui^utoi i o«tiojw r~ -1 S I V J ^ S J S I N I N I S I ^ V J N I N I N I N I V I ^ V J S J S I S I ^ S J ^ ^ V I V J OlUIUIOIUIUIUIUlOIUllifclkivOIOIUIUlOIUIIiJkJiJvh.^ UUItilUMMOOOOOlOlululUrOOOIIUOOlOlOlJkOIU O O M M - J v l l O ( O t. l i >» t l l ) ^ O s J l k W I l i ) O J i O I O O - < m>»osinii»ooivjovjtivju)aiaimidio(da)vioiot»ijj UIOIOUvlUUvl»\iONIOt>IOUIOIOIi)vlM>(I (Ov itoi -JvjNJOIIDOiælDOJtDMlOtllOIDvlJkOlClOIOWOlMOlli) rororurorororororororororororomrororororotororororo tdoooiooqioioaioiididididoiqiaiaotdqiafflmffi oiuiuioiaiaoiuiuiuijiiiuijxai>rkuiui(jioij>i.uioioi O»*OOOOOOOO(DCDO't0vJvlvlOOOOtDtDJ)k.Bk.tk vifio&frooi»t*o)i.(d»aiiooiii)iooiuo\iiii^(i)uix oioa>cflotao)sioo.b,a>rocorocj)ci)a)cdcdcdtoo)a>toro > i ai(jo)uu)(]iooin)a)d>(o&io>«t\t>tiioia>^ti)aba uuiooiorjiuiuuijmbiikoxisnifoa^idiluuain) C-Cc.c_t_cc_c_c.c.c.f_cr_ooooooooen<nciCj mmrnrnntmmrnrrr-r 2 Z Z 2 - -l-l-l-l^-l-l-iodiijio) innnininiriininis-<-<-< S ^ x r u D i i a c i c K n TJTJ-D-D-O-UTJTJ 2 2 Z x x x x x x x x r t f t 1 t 1 1 X I I TJ-O-OTJ-DTJ-DTl "V \ v. -z.-z.-z.-z.-z.-z.-z.-z. e c c i5 D D D D O D 3 U 3) i] J Ul (J\ b. 1*. 1 m "" * **» *» X -I O O O O U b l U O I U U U U U U d J U U U U U d l U I U U U U I I O O D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O) Ul 2 CO«CD O" 03 Q. 01NIN NJSISIMVIS NJSJ\ SIMVJSI\ VJ\ NIS S SISISISI ^utoi^j^iiuitnuioicnui^jii^jvijioicjirjioiuioioioiui uiuuuaaiooooooaiiiicpaiuujviirouroiuuiui woi(d(ot»«i sio)m' u a uioicni»t»ciiii)æcdioouiuiuiui fcaaifrooioioiiisifviidoioioodi'goirjoioioi'si O rja * CD Ol M- 0 ** V) in vi en vi fra m ro tn to ti) to tn to vi Ci) rn tn J> jv OD Ol Jk CO J* ro CO 0 01 Ul 10 to b) J> ro 0) ** CD co vi Ul vi ** *-. ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro M ro ro ro ro ro ro ro ro ro 00 to CD CO OD OD CD CD 00 CD CD CD 00 OD CD 0 CO CD CO CD CD en 0) m ni en ro u <n <n CJl Ul Ml 4V J> J> Jfc Ul *t J> Ul J>. A JV ik A. en tn 0 o) CD *>. 0 0 vi V *4 en 0 tn to 0 CD vi *. vi CD V) vi vi vj 0.N (O 0 O) ro en fc. CO oi CO CD b> ro vj Ol tn tv. ti) tn ro vi Ul Oi O) -h. ** Ul ti) vi to 0) vi O 0 0 u- JV» Ul JV 0) 0) CD CO 0 Vj CO u IA» u (!) ** *. ** -n-n-n-n>>>>c.c_c_c_c.c.c.c.c.c.c_c.f_ccccc MMMI-4-*-«"«-* X X X X TJ TJ TJ TJ X X X X r 1 1 to co

15 Ejerlav 61 Mellerup ejer lav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND ri ir 1) TLF Genpart af påtegning på endeligt skøde - Jes Iversen Møller sælger til Astrid og Anders Erichsen del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, foreløbig indført men med frist til udstykning til 1. juli 1997: Mellem, Jes Iversen Møller, Bovvej 25, hr Agerskovr~ som ;ælger, og fru Astrid Erichsen og Anders Erichsen som købere iflg. foranstående endelige- overdragelsesaftale aftales, at hr. Anders Erichsen udtræder som køber således, c.t Jes Iversen Møller sælger, skøder og endeligts overdrager cilene til fru Astrid Erichsen et areal på 198 m, betegnet som del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 28. juli Skødet begæres tinglyst på savel sælgers som købers toftlund, den 0/, ' 1^. ^ \ ^ * Q " x ejendom, om sælger: ^ ^ j j ^ j j, * Som købere : C\SA*N^ _ S^NAS*^ >w Tfil vitterlighed om underskrifternes rigtighed samt underskrivernes myndighed: ægthed, dateringens Navn: f U^ Navn : rja^^u ca^wt J\A**. /w*l c/u^o(jmm^ Sjtilling: KJLO^CA^C, Stilling: (^^AAAU^J Eopæl: On^~cJ^i<wv */ 2-1 Bopæl: j/c^tac,cu 3 lo^-v.^ <\g^&*,j / (/lom^

16 ~Matr: 61 Mellerup, AV rsk0v Rptter/ i\: Randing! VaL ) Indført denw- ' " Lyst under nr.: 62^ Matr: 70. Hyrup, Bevtof Retten i Indført den Lyst under nr> Rødding Matr: 61.^U/C ^ 7^ Mel 1erup, Wgerskov Rettsra i : Rødding Indført dérv : Lyst under nr.: 6951 stzøvzéz s^&t ty? /<?#? ^ Soriærigelse eller Ueug inctfere.se. ét? <^f ' &+ ty/ø /qqsp. :-- 3!cet udsfytohg endeffgindfø.rt

17 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf/ Ejerlav: Mellerup, Agerskov VIatr.nr.: 60 Beliggende: Oksgårdvej 2 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00^ / 700,00 O ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE / Undertegnede Hans Wenzel, selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, 6534 Agerskov, overdrager til aaedundertegnede Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov 3t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 60 beliggende Mellerup, Agerskov,beliggende Oksgårdvej 2, 5534 Agerskov.

18 2 Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70 beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende V I L K A R 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet. / Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen. 03. / Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko. 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal.

19 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i det overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker der ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at hele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. Sælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld oetales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Ifærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens ondelige registrering af arealoverførslen. 09. Såfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne cireal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindmølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er solgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til een til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov idet omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejenc ommen

20 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60, Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel»å-arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

21 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: ^>- 7-- ^ som køber: / / som sælger: / / Astrid og Anders Erichsen Hans Wenzel Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: *avn: Navn: ØM<u ^J/wCCiW^^U^^^O ;5tilling:,. Stilling: ' * Uopæl. l4ed *.l>pi/ 3J Q&f/ZSttøt/ Bopæl: føjlvucfm 35 ØJCA*"***' l* arsa!, niaur-tft*. ^^/^^^^/^/^f- / <* y. /?. s^f se-. &c Pe^nnævRtj or ikke særskilt ansat ti! ejendomsværdi og er i mai^kie;: noteret som en dei af en samiet fast <T? -7. er I foibindelss med matr. nr. <**«= noteret som landbrugsejendom. ^ ^ / ^ a~j <=Y&S'^/^r' xsålsllgs approberet af-tømihimj mini 1 li'r \7 tic* Z3\ / 19 S? rær; r; & RANGSTRUP KOMMUNE ML-OMSBESKATNINGEN.den Si /o 19 9<T

22 Matr: 60 Del : 9 Mel 1erup, Agerskov Retten i : Rødding" Indf.ør-t..den., : : Lyst under nr.: 15540, alene _På_den.afgivende ejendom. RetSaJ"li-i-#<i»j'i :,it\il Skødet er endeligt Porsløbig indført. Fvls% %t^ *&&tykning %Ll l /"^ OQ-p Dokumentet vil blive slettet af tingbogen såfremt det ikke ved frrstens udløb er indsendt W fnstforlængelse ellers endeligindførels.' Ej lyst servitutstiftende f. s. v. angår S2m J?-- 0g i p - g - a - manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan. Efter Sfv-7.- :^J::' , :JcV ræ - s*7&fa 70.<t>4 S 7 S

23 j\nr. Opmålingsdistrikt O : Fikspunkt o : Linienelspunkl o : VF/JR, Viserflise med jernror o : VS. Visersten -o- : Sketpunkt : GI. skel : Nyt skel Signaturer i evrlgt i.h.l. DS Belonskelsten/underjordisk sikret Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel : Belo/jsefViUjtmærke/underji drdisk sikrel 8/ J/ SS/ Akt! (Udfyldes af inglij fil5p &kontoret) IA : Ikke afmærket V»rn om sketmærker og opmållngsmærker. de er vigtige - Det er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven siger, at man selv skal betale lor genatsætning, hvis man flytter eller skader et mærke. p o, o o o r~ -t ru es o CD (O C. -1 in en o vi < > t> -} co alovep ta "3 to»- ro -j z S CD s 1 *-< 1 ^ fd (D 1 -) 33 C DJ T3 D * CO to > f+ (O ~J fd C "3 TJ to 7T 7C O O < 3 3 C 3 CD 2 01 r+ "3 (-» -C* n) 3 -*>!- Rib Land ZK ORT (0 f* 3 «?3 r H w t»»-»n 3 -«. CD 2 Q 7C T> (O rt ~~\ ro *. T 3D V O -T- (l) W 3 ^ O rt- Hl LST oret JA -< o --J3 H H ftl S S a at/d ro (D ftl ^ > z uuuuuuuuuuuuuurororonirorotoro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l> ti) W ^ ooooooooooooooo vienui^wro^vionuiaojrow-outixoiro >J%l^»Jvlsl-<l\lN)\J\lslMsJM> vjvj>jmv \j\j>jsjsj UIOIOl(JIUIUIUlUIUIUltk.t>.«k^.UIUt(JIUlUIUl&«.AXki^^ uiuuuiumoooooioiuiuiuiiooaiuoaoiuiikuiui O O W W ^ s l l D I O H K ^ J k l O ^ O s l ^ r U I O C I U O l i O l O O æi'o^vjwootmo-jv'siumco^ioidmffisiuofu MrororofOMrorururorororororowrowforororofurororo æ0dægdq9a3cd0dgrio3a00a)a}cdq3o)0da)c3.cd CD CD CD OD CD uitnuiuiuirjiutcnoiui^xk(jii>.ax>.«kuicntiiui^^(]irj)cn O» * O O O O O O O l D l D O l D - 4 v J v J O O O O l 0 l D. U. h. A sifia&iia)0)ui^a)^o)tj.ai(oai(j)iafl)uonicdbb)ui ouocncno(ocasjoo^ka)roiorouti)fficacdmidcno)<joro tn &. us i O c O c_c_c_c.c_c_ccc_c o r't 2-1 rt u u 7s -t -o n 2 U n m 2 -i m. s ti?; -i T> M 2 U O ni 2-4 m J) T) x -i t) l) M 2 U >- z o n Cl 2-1 m 3) n A -1 O m 2 -t m 31 n?; -i TI l-i 2 D O m 2-1 m u TJ 7. -\ o n 2 O O m m :n o 7. 4 T) l-i 7 U n O (7) o <n m r r~ r r - 2 m -< ro ra ro CD "V 71 o <D -< <n -< C) -< TI t I TI M 2 U r N T r n I C. \ X r- 33 X C \ X c 2> -rt X to -< -i 2* (D CJ 0) Q- o o o o ooooti)u(i>(i>u)u(i)(i)aiu(i)(i)u>(i> COCDCDCDOOOOOOOOOOOOOO ro^aioiuiuioiuiuiuiuiuiuuurotun) ooroui-jaiuiauw^omwotdævi UUUUbldlblU o o o o o o o o rororomnjrowm. auit.uiufaiui O I V S I ^ V I V I V 1 V N J V J ^ V V I «J S > J \ I N J S \ J S I V S I M N ) V J v(uiuivl«.ik.ui(jiutui(jiulkk».auiul UlUIUlUIUIUlUtUI uio^ucdaioooooococacooduicn JtArourorouiut acoiooutcncnui MOIOIO^i'vlOlH.tilOUiljloiitM.uu ' " td O) OJ - " æa)^moiuiciiiiivji*vi(floioioo(ji M M M r O M W M M r O M M M M M I O I O l O W ncdcdcoocoæodcdcdcocdcocdcdcacoo] louuiujwuuiai&jkjkiiui^tlui^^ OWCOCOtDOOOvJvJvJCnOtDtØOCD^J ACoovicotocriM'rocnti.cociicococorovi OlOlCDCijM-M-AUIWvllOtOCnMOOOM. rorororororofuro GDCØCØCOCDCOGDCO A&^Jk^4kOI(II simsl-gsivi^o oi»io)ktiioi\)\i *.*.»*»*oii».cno) -n-n-ti>>>>c.c_c_c_ccc_cc_cc_c_c.cc_c.c.c X X TI TI?C * H co (0 CD -< ni 3 Ol T O fl> 3 (D T n n 3 ID 1 ro tn n 3 ro -> n