ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:"

Transkript

1 ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov Anmelder: Advokat Erik Astrup Ndr. Boulevard Varde Telf J. nr.: /ja reg.afg. kr ,- GEHPAKT «ra.W^jOTTA ENDELIGT SKØDE Undertegnede Astrid Louise Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede, min ægtefælle Anders Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov /5 af den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Nørre Rangstrup Kommune. rfiatr. nr. 70 Hyrup, Bevtoft af areal 50 ha 1054 m2, heraf vej 1557 m2 rtsatr. nrj-71 Hyrup, Bevtoft af areal 6 ha 2174 m2 *., IICIOI VCJ I,/*»!- III*. natr. nr. 155 Mellerup, Agerskov af areal 2498 m2 heraf vej 251 m2. ' I v Ejendommen, der er beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, er noteret som landbrug. /

2 Overdragelsen sker på følgende vilkår: 1 Handlens omfang Ejendommen sælges, som den er og forefindes, og som den er beset og antaget af køber med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør herunder varmeinstallation, alle slags ledninger og installationer, faste lamper, faste tæpper og fast badeværelsesudstyr, TV-antenne, hegn, træer, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. I overdragelsen medfølger det på ejendommen værende driftsinventar. Der medfølger hverken besætning eller beholdning. 2 Servitutter Der henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf fremgår, at der er tinglyst følgende servitutter: / Færdselsret / Vandingsret / Højspænding ' Højspænding l Lokalplan / Vindmøller ' Bestemmelse vedrørende salg i Bestemmelse vedrørende salg '{ Vindmøller '. Vindmøller Råstofindvinding ^Kabelanlæg

3 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 3 Oplysninger Køber oplyser at være bekendt med alle ejendommens forhold være sig såvel retligt som fysisk. Køber har beboet ejendommen sammen med sælger siden dennes erhvervelse. Køber er således bekendt med blandt andet vandforsyning, miljøforhold, medlemskaber, forsikringsforhold belåning m.v. 4 Flyvehavre Sælger oplyser, at der kan forekomme angreb af flyvehavre. 5 Skov Sælger oplyser, at der ikke er skov eller fredskovspligtigt areal på ejendommen.. 6 Energimærke/-plan Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energi og vandbesparelser i bygninger, hvorfor det påhviler sælger overfor køber at fremlægge energimærke-/plan, køber er bekendt med, at han ikke i anledning af rapportens indhold kan stille krav overfor sælger, udover fremlæggelse af de to dokumenter. Køber ønsker ikke at modtage energimærke/-plan. 7 Støtteordninger Hektarstøtte for høståret 2002 tilfalder forpagter. 8 Overtagelsestidspunktet Overtagelsen af andelen i ejendommen finder sted den Den solgte ejendom med alt dens tilbehør henligger fra denne dato forholdsmæssigt for købers regning og risiko i enhver henseende. I tilfælde af ildebrand er risikoen dog overgået fra ' tidspunktet for aftalens indgåelse med ret til at overtage forsikringssummerne til c nordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde handlens bestemmelser.

4 4 9 Refusion Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. 10 Købesum og berigtigelse Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver KRONER SEKSHUNDREDETOTITUSINDE 00/100 der berigtiges ved forholdsmæssig overtagelse af de i ejendommen indestående lån til: 1. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- ' z 2. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- 3. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- *> 4. DLR, særlige rentevilkår, oprindeligt kr ,- M 5. DLR, kontantlån, oprindeligt kr ,- S 6. DLR, rente 8% p.a., oprindeligt kr ,-> 7. Ejerpantebrev, variabel rente stort kr ,- "? 8. Ejerpantebrev, særlige rentevilkår, stort kr ,- X Eventuel difference reguleres over mellemregning. 11 Momsreguleringsforpligtelse. Køber erklærer, at han opfylder betingelserne for at overtage reguleringsforpligtelsen for investeringsgoder, der er købt i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af ovennævnte virksomhed. Køber er indforstået med at overtage forpligtelsen solidarisk med sælger og hæfter for eventuelle reguleringer i den resterende del af reguleringsperioden for de enkelte investeringsgoder. 12 Landbrugsloven Køber erklærer ved sin underskrift at kunne opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og afgiver særskilt erklæring herom. 13 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Det er ikke en betingelse eller forudsætning for aftalen, at erhververen opnår brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen.

5 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 14 Omkostninger Omkostningerne ved oprettelse og tinglysning af skødet betales af parterne hver med!4. Dato: Som køber: Som sælger: Dato: / ; " CXA&*\^-> G n ^ A Anders Erichsen Astrid Louise Erichsen sea Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: KÅSTRUP Nathuset 91 Varde tf 23\22> Navn: Stilling: Bopæl: fcød^modtagsren har afgivet behørig m$ S. S- *-/ ^ z \n$&. bstlnqeissr, jfr. 1 i landbrugsministers b$~ - *» tendiggæfsa ^rjfe4=i^^#l--fs^ om doku- y o /<(T <» larksbrugseisndomm. */'*/7:/*>$ Forannaéwiteejendom matr. m'^ *»/ r underejdjnr.^* pr. 1//* ~9y?, -? ^ ø t/q 2 /-7f75 ******«wrti-...zz &.7Z^T*-c.. W ^ A ^"v' 6 heraf grundværdi Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr. nr y trin««y '. er i matriklen noteret som landbrugsejendom NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den <?/ 5 J&éT*'? 9f1. <r

6 * * * * * * * Side * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den iflg. aftale med adv. Bengaard, Retten i Rødding den Jette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

7 *** * *** Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 70 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Ejendomsejer: Anders Erichsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt på 1/5 anpart Retten i Rødding den Leif Hansen

8 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) Ejerlav: Mellerup Agerskov vlatr.nr.: 61 Beliggende: Bowej 25 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00 y / 700,00 LJ ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Jes Iversen Møller, Bowej 25, 6534 Agerskov, overdrager til medundertegnede- Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov <t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov beliggende Bowej 25, Musppyt, (»534 Agerskov

9 r Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 6 af matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70, Hyrup, beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet./ Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen./ 03. Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko., 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal. A

10 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i dét overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker ier ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at lele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. ;3ælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld betales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Nærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens endelige registrering af arealoverførslen. 09. *~ Jiåfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne areal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindnølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er s;olgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov :.det omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejendommen

11 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, f Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 6 matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde.. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

12 Akt: skabnr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: 2^/7 /^^4 / s;om køber: i som sælger: / <>v(^ ^.Gj^O^JO /.strid og Anders Erichsen aes Iversen Møller Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: Navn: ^ «-C-^$ ' ^t^, Stilling: ^ ^ Bopæl: VA «=»V -C Cl C^ e*. «=~ < o, (A) VVoV Navn: 6mW3 -Je^s feae^ Stilling: DWUtøh e^gze*^ Bopæl: &\rau*æzx ^2. o2j ) o NACV^V^«-- «V Forannævnte areal, n33fc==?ff er ikke særskilt ansat til ejendomsværdi ndomsværc og er matriklen noteret som en del af en samiet fast ejendom/ tf«. 4/ r er i forbindeise med matr. nr. &> ' r - >* notsret som landbrugsejendom. ^ ^. <^ ^^^t'^/^w /U^^^^" den ^< / # 19 <3? I Øg 19 f^wf^- RANGSTRUP KOMMUNE : jl^omsbeskatningen.den Sl*>

13 Matr: 61 Del : 6 Mellerup Agerskov Retten "t indført den Lyst under nr -afgivende' ejendom Skødet er endeligt Rødding I , på den (alene) roralø&ls indført. Frist IH, adfltyfcnin* til \j-p^ \Q'Q"7 > Dokumentet vil blive slettet af tingbogen. såfremt det ikke ved fristens udløb er indsend! til fristforlængelse eller endelig indførelse. Ej lyst servitutstiftende f.s.v. angår punkt 9 og 10 p.g.a. manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan* - " / : " ;. ; : (i/i

14 J.nr. Opmålingsdistrikt : Fikspunkt : Unlenelspunkl : VF/JFt, Viserflise med jernro skelpunkt : GI. skel : Nyt skel Signalurer i øvrigt l.h.t. OS 'Akt -. B/ : Betonskelsten/underjordisk sikret J/ : Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel SS/ : Betons iyilulrnærke/underjordisk sikret /D : DraStrøU (Udfyldes ^r^^bbsrajntoret) IA : Ikke afmærket O) u» fie liste» = ^ o 4 o t *. o o r -t to <a.08.1 IO to c. i (O to Ol o O) > ro 0) o < CD -3 G) ^» -J 0) ro -3 Værn om skelmærker og opmallngsmærker. de er vigtige - Del er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven alger, at man selv skat betale tor genalsætnlng. hvis man Hytter eller skader et mærke. 2 2 S CD CD ro 1 ~i J3 C 0) TJ 3 - (O 0) > c+ to ~i ro c -3 n to 7; 7C 6 0 < 3 3 C 3 CD 3 D) r+ "3 D T»-» ro 3 t-' 7^ ro TJ er ** D o. 1 ^ ro»-»,-_,? r 2 H tn 0) M-D 3 -» Q> 31 ATRIKE ktørkont devej 30, v 0 1 ~ i en U 0) r+ ( vi* -< 0 ^-3 H nm ønde ønde LSE -> -> z _.. JJ, -< -0 w x -i -1 m X uuuuuuuuuiiiuuuuroromrororororo x» x»». i ^. v * * * > j ko)ro>*oiriq]vioiuit 1uw l»si(jiui^utoi i o«tiojw r~ -1 S I V J ^ S J S I N I N I S I ^ V J N I N I N I N I V I ^ V J S J S I S I ^ S J ^ ^ V I V J OlUIUIOIUIUIUIUlOIUllifclkivOIOIUIUlOIUIIiJkJiJvh.^ UUItilUMMOOOOOlOlululUrOOOIIUOOlOlOlJkOIU O O M M - J v l l O ( O t. l i >» t l l ) ^ O s J l k W I l i ) O J i O I O O - < m>»osinii»ooivjovjtivju)aiaimidio(da)vioiot»ijj UIOIOUvlUUvl»\iONIOt>IOUIOIOIi)vlM>(I (Ov itoi -JvjNJOIIDOiælDOJtDMlOtllOIDvlJkOlClOIOWOlMOlli) rororurorororororororororororomrororororotororororo tdoooiooqioioaioiididididoiqiaiaotdqiafflmffi oiuiuioiaiaoiuiuiuijiiiuijxai>rkuiui(jioij>i.uioioi O»*OOOOOOOO(DCDO't0vJvlvlOOOOtDtDJ)k.Bk.tk vifio&frooi»t*o)i.(d»aiiooiii)iooiuo\iiii^(i)uix oioa>cflotao)sioo.b,a>rocorocj)ci)a)cdcdcdtoo)a>toro > i ai(jo)uu)(]iooin)a)d>(o&io>«t\t>tiioia>^ti)aba uuiooiorjiuiuuijmbiikoxisnifoa^idiluuain) C-Cc.c_t_cc_c_c.c.c.f_cr_ooooooooen<nciCj mmrnrnntmmrnrrr-r 2 Z Z 2 - -l-l-l-l^-l-l-iodiijio) innnininiriininis-<-<-< S ^ x r u D i i a c i c K n TJTJ-D-D-O-UTJTJ 2 2 Z x x x x x x x x r t f t 1 t 1 1 X I I TJ-O-OTJ-DTJ-DTl "V \ v. -z.-z.-z.-z.-z.-z.-z.-z. e c c i5 D D D D O D 3 U 3) i] J Ul (J\ b. 1*. 1 m "" * **» *» X -I O O O O U b l U O I U U U U U U d J U U U U U d l U I U U U U I I O O D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O) Ul 2 CO«CD O" 03 Q. 01NIN NJSISIMVIS NJSJ\ SIMVJSI\ VJ\ NIS S SISISISI ^utoi^j^iiuitnuioicnui^jii^jvijioicjirjioiuioioioiui uiuuuaaiooooooaiiiicpaiuujviirouroiuuiui woi(d(ot»«i sio)m' u a uioicni»t»ciiii)æcdioouiuiuiui fcaaifrooioioiiisifviidoioioodi'goirjoioioi'si O rja * CD Ol M- 0 ** V) in vi en vi fra m ro tn to ti) to tn to vi Ci) rn tn J> jv OD Ol Jk CO J* ro CO 0 01 Ul 10 to b) J> ro 0) ** CD co vi Ul vi ** *-. ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro M ro ro ro ro ro ro ro ro ro 00 to CD CO OD OD CD CD 00 CD CD CD 00 OD CD 0 CO CD CO CD CD en 0) m ni en ro u <n <n CJl Ul Ml 4V J> J> Jfc Ul *t J> Ul J>. A JV ik A. en tn 0 o) CD *>. 0 0 vi V *4 en 0 tn to 0 CD vi *. vi CD V) vi vi vj 0.N (O 0 O) ro en fc. CO oi CO CD b> ro vj Ol tn tv. ti) tn ro vi Ul Oi O) -h. ** Ul ti) vi to 0) vi O 0 0 u- JV» Ul JV 0) 0) CD CO 0 Vj CO u IA» u (!) ** *. ** -n-n-n-n>>>>c.c_c_c_c.c.c.c.c.c.c_c.f_ccccc MMMI-4-*-«"«-* X X X X TJ TJ TJ TJ X X X X r 1 1 to co

15 Ejerlav 61 Mellerup ejer lav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND ri ir 1) TLF Genpart af påtegning på endeligt skøde - Jes Iversen Møller sælger til Astrid og Anders Erichsen del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, foreløbig indført men med frist til udstykning til 1. juli 1997: Mellem, Jes Iversen Møller, Bovvej 25, hr Agerskovr~ som ;ælger, og fru Astrid Erichsen og Anders Erichsen som købere iflg. foranstående endelige- overdragelsesaftale aftales, at hr. Anders Erichsen udtræder som køber således, c.t Jes Iversen Møller sælger, skøder og endeligts overdrager cilene til fru Astrid Erichsen et areal på 198 m, betegnet som del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 28. juli Skødet begæres tinglyst på savel sælgers som købers toftlund, den 0/, ' 1^. ^ \ ^ * Q " x ejendom, om sælger: ^ ^ j j ^ j j, * Som købere : C\SA*N^ _ S^NAS*^ >w Tfil vitterlighed om underskrifternes rigtighed samt underskrivernes myndighed: ægthed, dateringens Navn: f U^ Navn : rja^^u ca^wt J\A**. /w*l c/u^o(jmm^ Sjtilling: KJLO^CA^C, Stilling: (^^AAAU^J Eopæl: On^~cJ^i<wv */ 2-1 Bopæl: j/c^tac,cu 3 lo^-v.^ <\g^&*,j / (/lom^

16 ~Matr: 61 Mellerup, AV rsk0v Rptter/ i\: Randing! VaL ) Indført denw- ' " Lyst under nr.: 62^ Matr: 70. Hyrup, Bevtof Retten i Indført den Lyst under nr> Rødding Matr: 61.^U/C ^ 7^ Mel 1erup, Wgerskov Rettsra i : Rødding Indført dérv : Lyst under nr.: 6951 stzøvzéz s^&t ty? /<?#? ^ Soriærigelse eller Ueug inctfere.se. ét? <^f ' &+ ty/ø /qqsp. :-- 3!cet udsfytohg endeffgindfø.rt

17 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf/ Ejerlav: Mellerup, Agerskov VIatr.nr.: 60 Beliggende: Oksgårdvej 2 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00^ / 700,00 O ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE / Undertegnede Hans Wenzel, selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, 6534 Agerskov, overdrager til aaedundertegnede Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov 3t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 60 beliggende Mellerup, Agerskov,beliggende Oksgårdvej 2, 5534 Agerskov.

18 2 Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70 beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende V I L K A R 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet. / Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen. 03. / Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko. 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal.

19 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i det overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker der ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at hele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. Sælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld oetales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Ifærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens ondelige registrering af arealoverførslen. 09. Såfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne cireal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindmølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er solgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til een til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov idet omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejenc ommen

20 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60, Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel»å-arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

21 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: ^>- 7-- ^ som køber: / / som sælger: / / Astrid og Anders Erichsen Hans Wenzel Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: *avn: Navn: ØM<u ^J/wCCiW^^U^^^O ;5tilling:,. Stilling: ' * Uopæl. l4ed *.l>pi/ 3J Q&f/ZSttøt/ Bopæl: føjlvucfm 35 ØJCA*"***' l* arsa!, niaur-tft*. ^^/^^^^/^/^f- / <* y. /?. s^f se-. &c Pe^nnævRtj or ikke særskilt ansat ti! ejendomsværdi og er i mai^kie;: noteret som en dei af en samiet fast <T? -7. er I foibindelss med matr. nr. <**«= noteret som landbrugsejendom. ^ ^ / ^ a~j <=Y&S'^/^r' xsålsllgs approberet af-tømihimj mini 1 li'r \7 tic* Z3\ / 19 S? rær; r; & RANGSTRUP KOMMUNE ML-OMSBESKATNINGEN.den Si /o 19 9<T

22 Matr: 60 Del : 9 Mel 1erup, Agerskov Retten i : Rødding" Indf.ør-t..den., : : Lyst under nr.: 15540, alene _På_den.afgivende ejendom. RetSaJ"li-i-#<i»j'i :,it\il Skødet er endeligt Porsløbig indført. Fvls% %t^ *&&tykning %Ll l /"^ OQ-p Dokumentet vil blive slettet af tingbogen såfremt det ikke ved frrstens udløb er indsendt W fnstforlængelse ellers endeligindførels.' Ej lyst servitutstiftende f. s. v. angår S2m J?-- 0g i p - g - a - manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan. Efter Sfv-7.- :^J::' , :JcV ræ - s*7&fa 70.<t>4 S 7 S

23 j\nr. Opmålingsdistrikt O : Fikspunkt o : Linienelspunkl o : VF/JR, Viserflise med jernror o : VS. Visersten -o- : Sketpunkt : GI. skel : Nyt skel Signaturer i evrlgt i.h.l. DS Belonskelsten/underjordisk sikret Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel : Belo/jsefViUjtmærke/underji drdisk sikrel 8/ J/ SS/ Akt! (Udfyldes af inglij fil5p &kontoret) IA : Ikke afmærket V»rn om sketmærker og opmållngsmærker. de er vigtige - Det er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven siger, at man selv skal betale lor genatsætning, hvis man flytter eller skader et mærke. p o, o o o r~ -t ru es o CD (O C. -1 in en o vi < > t> -} co alovep ta "3 to»- ro -j z S CD s 1 *-< 1 ^ fd (D 1 -) 33 C DJ T3 D * CO to > f+ (O ~J fd C "3 TJ to 7T 7C O O < 3 3 C 3 CD 2 01 r+ "3 (-» -C* n) 3 -*>!- Rib Land ZK ORT (0 f* 3 «?3 r H w t»»-»n 3 -«. CD 2 Q 7C T> (O rt ~~\ ro *. T 3D V O -T- (l) W 3 ^ O rt- Hl LST oret JA -< o --J3 H H ftl S S a at/d ro (D ftl ^ > z uuuuuuuuuuuuuurororonirorotoro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l> ti) W ^ ooooooooooooooo vienui^wro^vionuiaojrow-outixoiro >J%l^»Jvlsl-<l\lN)\J\lslMsJM> vjvj>jmv \j\j>jsjsj UIOIOl(JIUIUIUlUIUIUltk.t>.«k^.UIUt(JIUlUIUl&«.AXki^^ uiuuuiumoooooioiuiuiuiiooaiuoaoiuiikuiui O O W W ^ s l l D I O H K ^ J k l O ^ O s l ^ r U I O C I U O l i O l O O æi'o^vjwootmo-jv'siumco^ioidmffisiuofu MrororofOMrorururorororororowrowforororofurororo æ0dægdq9a3cd0dgrio3a00a)a}cdq3o)0da)c3.cd CD CD CD OD CD uitnuiuiuirjiutcnoiui^xk(jii>.ax>.«kuicntiiui^^(]irj)cn O» * O O O O O O O l D l D O l D - 4 v J v J O O O O l 0 l D. U. h. A sifia&iia)0)ui^a)^o)tj.ai(oai(j)iafl)uonicdbb)ui ouocncno(ocasjoo^ka)roiorouti)fficacdmidcno)<joro tn &. us i O c O c_c_c_c.c_c_ccc_c o r't 2-1 rt u u 7s -t -o n 2 U n m 2 -i m. s ti?; -i T> M 2 U O ni 2-4 m J) T) x -i t) l) M 2 U >- z o n Cl 2-1 m 3) n A -1 O m 2 -t m 31 n?; -i TI l-i 2 D O m 2-1 m u TJ 7. -\ o n 2 O O m m :n o 7. 4 T) l-i 7 U n O (7) o <n m r r~ r r - 2 m -< ro ra ro CD "V 71 o <D -< <n -< C) -< TI t I TI M 2 U r N T r n I C. \ X r- 33 X C \ X c 2> -rt X to -< -i 2* (D CJ 0) Q- o o o o ooooti)u(i>(i>u)u(i)(i)aiu(i)(i)u>(i> COCDCDCDOOOOOOOOOOOOOO ro^aioiuiuioiuiuiuiuiuiuuurotun) ooroui-jaiuiauw^omwotdævi UUUUbldlblU o o o o o o o o rororomnjrowm. auit.uiufaiui O I V S I ^ V I V I V 1 V N J V J ^ V V I «J S > J \ I N J S \ J S I V S I M N ) V J v(uiuivl«.ik.ui(jiutui(jiulkk».auiul UlUIUlUIUIUlUtUI uio^ucdaioooooococacooduicn JtArourorouiut acoiooutcncnui MOIOIO^i'vlOlH.tilOUiljloiitM.uu ' " td O) OJ - " æa)^moiuiciiiiivji*vi(floioioo(ji M M M r O M W M M r O M M M M M I O I O l O W ncdcdcoocoæodcdcdcocdcocdcdcacoo] louuiujwuuiai&jkjkiiui^tlui^^ OWCOCOtDOOOvJvJvJCnOtDtØOCD^J ACoovicotocriM'rocnti.cociicococorovi OlOlCDCijM-M-AUIWvllOtOCnMOOOM. rorororororofuro GDCØCØCOCDCOGDCO A&^Jk^4kOI(II simsl-gsivi^o oi»io)ktiioi\)\i *.*.»*»*oii».cno) -n-n-ti>>>>c.c_c_c_ccc_cc_cc_c_c.cc_c.c.c X X TI TI?C * H co (0 CD -< ni 3 Ol T O fl> 3 (D T n n 3 ID 1 ro tn n 3 ro -> n

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere