ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:"

Transkript

1 ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov Anmelder: Advokat Erik Astrup Ndr. Boulevard Varde Telf J. nr.: /ja reg.afg. kr ,- GEHPAKT «ra.W^jOTTA ENDELIGT SKØDE Undertegnede Astrid Louise Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede, min ægtefælle Anders Erichsen Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov /5 af den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Nørre Rangstrup Kommune. rfiatr. nr. 70 Hyrup, Bevtoft af areal 50 ha 1054 m2, heraf vej 1557 m2 rtsatr. nrj-71 Hyrup, Bevtoft af areal 6 ha 2174 m2 *., IICIOI VCJ I,/*»!- III*. natr. nr. 155 Mellerup, Agerskov af areal 2498 m2 heraf vej 251 m2. ' I v Ejendommen, der er beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov, er noteret som landbrug. /

2 Overdragelsen sker på følgende vilkår: 1 Handlens omfang Ejendommen sælges, som den er og forefindes, og som den er beset og antaget af køber med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør herunder varmeinstallation, alle slags ledninger og installationer, faste lamper, faste tæpper og fast badeværelsesudstyr, TV-antenne, hegn, træer, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. I overdragelsen medfølger det på ejendommen værende driftsinventar. Der medfølger hverken besætning eller beholdning. 2 Servitutter Der henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf fremgår, at der er tinglyst følgende servitutter: / Færdselsret / Vandingsret / Højspænding ' Højspænding l Lokalplan / Vindmøller ' Bestemmelse vedrørende salg i Bestemmelse vedrørende salg '{ Vindmøller '. Vindmøller Råstofindvinding ^Kabelanlæg

3 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 3 Oplysninger Køber oplyser at være bekendt med alle ejendommens forhold være sig såvel retligt som fysisk. Køber har beboet ejendommen sammen med sælger siden dennes erhvervelse. Køber er således bekendt med blandt andet vandforsyning, miljøforhold, medlemskaber, forsikringsforhold belåning m.v. 4 Flyvehavre Sælger oplyser, at der kan forekomme angreb af flyvehavre. 5 Skov Sælger oplyser, at der ikke er skov eller fredskovspligtigt areal på ejendommen.. 6 Energimærke/-plan Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energi og vandbesparelser i bygninger, hvorfor det påhviler sælger overfor køber at fremlægge energimærke-/plan, køber er bekendt med, at han ikke i anledning af rapportens indhold kan stille krav overfor sælger, udover fremlæggelse af de to dokumenter. Køber ønsker ikke at modtage energimærke/-plan. 7 Støtteordninger Hektarstøtte for høståret 2002 tilfalder forpagter. 8 Overtagelsestidspunktet Overtagelsen af andelen i ejendommen finder sted den Den solgte ejendom med alt dens tilbehør henligger fra denne dato forholdsmæssigt for købers regning og risiko i enhver henseende. I tilfælde af ildebrand er risikoen dog overgået fra ' tidspunktet for aftalens indgåelse med ret til at overtage forsikringssummerne til c nordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde handlens bestemmelser.

4 4 9 Refusion Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. 10 Købesum og berigtigelse Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver KRONER SEKSHUNDREDETOTITUSINDE 00/100 der berigtiges ved forholdsmæssig overtagelse af de i ejendommen indestående lån til: 1. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- ' z 2. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- 3. Nykredit, kontantlån, oprindeligt kr ,- *> 4. DLR, særlige rentevilkår, oprindeligt kr ,- M 5. DLR, kontantlån, oprindeligt kr ,- S 6. DLR, rente 8% p.a., oprindeligt kr ,-> 7. Ejerpantebrev, variabel rente stort kr ,- "? 8. Ejerpantebrev, særlige rentevilkår, stort kr ,- X Eventuel difference reguleres over mellemregning. 11 Momsreguleringsforpligtelse. Køber erklærer, at han opfylder betingelserne for at overtage reguleringsforpligtelsen for investeringsgoder, der er købt i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af ovennævnte virksomhed. Køber er indforstået med at overtage forpligtelsen solidarisk med sælger og hæfter for eventuelle reguleringer i den resterende del af reguleringsperioden for de enkelte investeringsgoder. 12 Landbrugsloven Køber erklærer ved sin underskrift at kunne opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og afgiver særskilt erklæring herom. 13 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Det er ikke en betingelse eller forudsætning for aftalen, at erhververen opnår brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen.

5 Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) 14 Omkostninger Omkostningerne ved oprettelse og tinglysning af skødet betales af parterne hver med!4. Dato: Som køber: Som sælger: Dato: / ; " CXA&*\^-> G n ^ A Anders Erichsen Astrid Louise Erichsen sea Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: KÅSTRUP Nathuset 91 Varde tf 23\22> Navn: Stilling: Bopæl: fcød^modtagsren har afgivet behørig m$ S. S- *-/ ^ z \n$&. bstlnqeissr, jfr. 1 i landbrugsministers b$~ - *» tendiggæfsa ^rjfe4=i^^#l--fs^ om doku- y o /<(T <» larksbrugseisndomm. */'*/7:/*>$ Forannaéwiteejendom matr. m'^ *»/ r underejdjnr.^* pr. 1//* ~9y?, -? ^ ø t/q 2 /-7f75 ******«wrti-...zz &.7Z^T*-c.. W ^ A ^"v' 6 heraf grundværdi Ejendommen udgør en landbrugsejendom. Matr. nr y trin««y '. er i matriklen noteret som landbrugsejendom NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN, den <?/ 5 J&éT*'? 9f1. <r

6 * * * * * * * Side * * * * * * * * Retten i Rødding * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den iflg. aftale med adv. Bengaard, Retten i Rødding den Jette Sørensen Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

7 *** * *** Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Rødding Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen R 70 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 70 m.fl., Hyrup, Bevtoft Ejendomsejer: Anders Erichsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt på 1/5 anpart Retten i Rødding den Leif Hansen

8 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) Ejerlav: Mellerup Agerskov vlatr.nr.: 61 Beliggende: Bowej 25 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00 y / 700,00 LJ ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Jes Iversen Møller, Bowej 25, 6534 Agerskov, overdrager til medundertegnede- Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov <t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov beliggende Bowej 25, Musppyt, (»534 Agerskov

9 r Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 6 af matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70, Hyrup, beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet./ Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen./ 03. Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko., 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal. A

10 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i dét overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker ier ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at lele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. ;3ælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld betales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Nærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens endelige registrering af arealoverførslen. 09. *~ Jiåfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne areal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindnølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er s;olgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov :.det omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejendommen

11 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 61, Mellerup, Agerskov til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, f Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 6 matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde.. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel må arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 61, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

12 Akt: skabnr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: 2^/7 /^^4 / s;om køber: i som sælger: / <>v(^ ^.Gj^O^JO /.strid og Anders Erichsen aes Iversen Møller Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: Navn: ^ «-C-^$ ' ^t^, Stilling: ^ ^ Bopæl: VA «=»V -C Cl C^ e*. «=~ < o, (A) VVoV Navn: 6mW3 -Je^s feae^ Stilling: DWUtøh e^gze*^ Bopæl: &\rau*æzx ^2. o2j ) o NACV^V^«-- «V Forannævnte areal, n33fc==?ff er ikke særskilt ansat til ejendomsværdi ndomsværc og er matriklen noteret som en del af en samiet fast ejendom/ tf«. 4/ r er i forbindeise med matr. nr. &> ' r - >* notsret som landbrugsejendom. ^ ^. <^ ^^^t'^/^w /U^^^^" den ^< / # 19 <3? I Øg 19 f^wf^- RANGSTRUP KOMMUNE : jl^omsbeskatningen.den Sl*>

13 Matr: 61 Del : 6 Mellerup Agerskov Retten "t indført den Lyst under nr -afgivende' ejendom Skødet er endeligt Rødding I , på den (alene) roralø&ls indført. Frist IH, adfltyfcnin* til \j-p^ \Q'Q"7 > Dokumentet vil blive slettet af tingbogen. såfremt det ikke ved fristens udløb er indsend! til fristforlængelse eller endelig indførelse. Ej lyst servitutstiftende f.s.v. angår punkt 9 og 10 p.g.a. manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan* - " / : " ;. ; : (i/i

14 J.nr. Opmålingsdistrikt : Fikspunkt : Unlenelspunkl : VF/JFt, Viserflise med jernro skelpunkt : GI. skel : Nyt skel Signalurer i øvrigt l.h.t. OS 'Akt -. B/ : Betonskelsten/underjordisk sikret J/ : Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel SS/ : Betons iyilulrnærke/underjordisk sikret /D : DraStrøU (Udfyldes ^r^^bbsrajntoret) IA : Ikke afmærket O) u» fie liste» = ^ o 4 o t *. o o r -t to <a.08.1 IO to c. i (O to Ol o O) > ro 0) o < CD -3 G) ^» -J 0) ro -3 Værn om skelmærker og opmallngsmærker. de er vigtige - Del er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven alger, at man selv skat betale tor genalsætnlng. hvis man Hytter eller skader et mærke. 2 2 S CD CD ro 1 ~i J3 C 0) TJ 3 - (O 0) > c+ to ~i ro c -3 n to 7; 7C 6 0 < 3 3 C 3 CD 3 D) r+ "3 D T»-» ro 3 t-' 7^ ro TJ er ** D o. 1 ^ ro»-»,-_,? r 2 H tn 0) M-D 3 -» Q> 31 ATRIKE ktørkont devej 30, v 0 1 ~ i en U 0) r+ ( vi* -< 0 ^-3 H nm ønde ønde LSE -> -> z _.. JJ, -< -0 w x -i -1 m X uuuuuuuuuiiiuuuuroromrororororo x» x»». i ^. v * * * > j ko)ro>*oiriq]vioiuit 1uw l»si(jiui^utoi i o«tiojw r~ -1 S I V J ^ S J S I N I N I S I ^ V J N I N I N I N I V I ^ V J S J S I S I ^ S J ^ ^ V I V J OlUIUIOIUIUIUIUlOIUllifclkivOIOIUIUlOIUIIiJkJiJvh.^ UUItilUMMOOOOOlOlululUrOOOIIUOOlOlOlJkOIU O O M M - J v l l O ( O t. l i >» t l l ) ^ O s J l k W I l i ) O J i O I O O - < m>»osinii»ooivjovjtivju)aiaimidio(da)vioiot»ijj UIOIOUvlUUvl»\iONIOt>IOUIOIOIi)vlM>(I (Ov itoi -JvjNJOIIDOiælDOJtDMlOtllOIDvlJkOlClOIOWOlMOlli) rororurorororororororororororomrororororotororororo tdoooiooqioioaioiididididoiqiaiaotdqiafflmffi oiuiuioiaiaoiuiuiuijiiiuijxai>rkuiui(jioij>i.uioioi O»*OOOOOOOO(DCDO't0vJvlvlOOOOtDtDJ)k.Bk.tk vifio&frooi»t*o)i.(d»aiiooiii)iooiuo\iiii^(i)uix oioa>cflotao)sioo.b,a>rocorocj)ci)a)cdcdcdtoo)a>toro > i ai(jo)uu)(]iooin)a)d>(o&io>«t\t>tiioia>^ti)aba uuiooiorjiuiuuijmbiikoxisnifoa^idiluuain) C-Cc.c_t_cc_c_c.c.c.f_cr_ooooooooen<nciCj mmrnrnntmmrnrrr-r 2 Z Z 2 - -l-l-l-l^-l-l-iodiijio) innnininiriininis-<-<-< S ^ x r u D i i a c i c K n TJTJ-D-D-O-UTJTJ 2 2 Z x x x x x x x x r t f t 1 t 1 1 X I I TJ-O-OTJ-DTJ-DTl "V \ v. -z.-z.-z.-z.-z.-z.-z.-z. e c c i5 D D D D O D 3 U 3) i] J Ul (J\ b. 1*. 1 m "" * **» *» X -I O O O O U b l U O I U U U U U U d J U U U U U d l U I U U U U I I O O D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O) Ul 2 CO«CD O" 03 Q. 01NIN NJSISIMVIS NJSJ\ SIMVJSI\ VJ\ NIS S SISISISI ^utoi^j^iiuitnuioicnui^jii^jvijioicjirjioiuioioioiui uiuuuaaiooooooaiiiicpaiuujviirouroiuuiui woi(d(ot»«i sio)m' u a uioicni»t»ciiii)æcdioouiuiuiui fcaaifrooioioiiisifviidoioioodi'goirjoioioi'si O rja * CD Ol M- 0 ** V) in vi en vi fra m ro tn to ti) to tn to vi Ci) rn tn J> jv OD Ol Jk CO J* ro CO 0 01 Ul 10 to b) J> ro 0) ** CD co vi Ul vi ** *-. ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro M ro ro ro ro ro ro ro ro ro 00 to CD CO OD OD CD CD 00 CD CD CD 00 OD CD 0 CO CD CO CD CD en 0) m ni en ro u <n <n CJl Ul Ml 4V J> J> Jfc Ul *t J> Ul J>. A JV ik A. en tn 0 o) CD *>. 0 0 vi V *4 en 0 tn to 0 CD vi *. vi CD V) vi vi vj 0.N (O 0 O) ro en fc. CO oi CO CD b> ro vj Ol tn tv. ti) tn ro vi Ul Oi O) -h. ** Ul ti) vi to 0) vi O 0 0 u- JV» Ul JV 0) 0) CD CO 0 Vj CO u IA» u (!) ** *. ** -n-n-n-n>>>>c.c_c_c_c.c.c.c.c.c.c_c.f_ccccc MMMI-4-*-«"«-* X X X X TJ TJ TJ TJ X X X X r 1 1 to co

15 Ejerlav 61 Mellerup ejer lav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) ADVOKATFIRMAET ANTHONY PETERSEN & ALEXANDER TYCHSEN VESTERGADE TOFTLUND ri ir 1) TLF Genpart af påtegning på endeligt skøde - Jes Iversen Møller sælger til Astrid og Anders Erichsen del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, foreløbig indført men med frist til udstykning til 1. juli 1997: Mellem, Jes Iversen Møller, Bovvej 25, hr Agerskovr~ som ;ælger, og fru Astrid Erichsen og Anders Erichsen som købere iflg. foranstående endelige- overdragelsesaftale aftales, at hr. Anders Erichsen udtræder som køber således, c.t Jes Iversen Møller sælger, skøder og endeligts overdrager cilene til fru Astrid Erichsen et areal på 198 m, betegnet som del nr. 6 af matr. nr. 61 Mellerup ejerlav, Agerskov til sammenlægning med den fru Astrid Erichsen tilhørende landbrugsejendom matr. nr. 7o Hyrup ejerlav, Bevtoft og øvrigt på vilkår som anført i foranstående endelige overdragelsesaftale af 28. juli Skødet begæres tinglyst på savel sælgers som købers toftlund, den 0/, ' 1^. ^ \ ^ * Q " x ejendom, om sælger: ^ ^ j j ^ j j, * Som købere : C\SA*N^ _ S^NAS*^ >w Tfil vitterlighed om underskrifternes rigtighed samt underskrivernes myndighed: ægthed, dateringens Navn: f U^ Navn : rja^^u ca^wt J\A**. /w*l c/u^o(jmm^ Sjtilling: KJLO^CA^C, Stilling: (^^AAAU^J Eopæl: On^~cJ^i<wv */ 2-1 Bopæl: j/c^tac,cu 3 lo^-v.^ <\g^&*,j / (/lom^

16 ~Matr: 61 Mellerup, AV rsk0v Rptter/ i\: Randing! VaL ) Indført denw- ' " Lyst under nr.: 62^ Matr: 70. Hyrup, Bevtof Retten i Indført den Lyst under nr> Rødding Matr: 61.^U/C ^ 7^ Mel 1erup, Wgerskov Rettsra i : Rødding Indført dérv : Lyst under nr.: 6951 stzøvzéz s^&t ty? /<?#? ^ Soriærigelse eller Ueug inctfere.se. ét? <^f ' &+ ty/ø /qqsp. :-- 3!cet udsfytohg endeffgindfø.rt

17 Ejerlav Matr. nr. (Ejerl. nr.) Stempel- Retsafgift kr. kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. kr. Anmelder: (Navn, adr. og tlf/ Ejerlav: Mellerup, Agerskov VIatr.nr.: 60 Beliggende: Oksgårdvej 2 Anmelder: NordexA/S Svindbæk 7323 Give v/jens Pedersen Tlf.nr J.nr. Stempel kr. Afgift kr. 96,00^ / 700,00 O ENDELIG OVERDRAGELSESAFTALE / Undertegnede Hans Wenzel, selvejer, Oksgårdvej 2, Muspyt, 6534 Agerskov, overdrager til aaedundertegnede Astrid og Anders Erichsen Gammelskowej Agerskov 3t areal af den sælger tilhørende ejendom matr.nr. 60 beliggende Mellerup, Agerskov,beliggende Oksgårdvej 2, 5534 Agerskov.

18 2 Overdragelsen vedrører et ubebygget areal på ca. 25 m x 50 m, hvorpå der skal opføres en vindmølle med transformatorstation. Arealet, der betegnes som delparcel nr. 9 af matr.nr. 60 Mellerup, Agerskov, afsættes af Kort- og Matrikelstyrelsen, og sættes under arealoverførsel til købers ejendom matr. nr. 70 beliggende Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov. Partene er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Overdragelsen sker på følgende V I L K A R 01. Overdragelsen omfatter den nævnte ejendom, der udgør ubebygget landbrugsjord, således som denne er beset af køber med på jorden værende hegn og beplantninger. 02. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, jfr. herved servituterklæring, der er eller vil blive udarbejdet. / Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen./ Køber respekterer endvidere de servitutter, som af myndighederne eventuelt vil blive krævet i forbindelse med arealoverførslen. 03. / Køber overtager ejendommen den , og ejendommen henstår fra dette tidspunkt for købers regning og risiko. 04. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Ejendomsskatterne beregnes forholdsmæssigt mellem det vurderede areal og det overdragne areal.

19 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen andrager 8.000, skriver kroner otte tusinde, der berigtiges kontant / Såfremt der ved den endelige arealoverførsel er afvigelse i det overførte areal i forhold til nærværende overdragelsesaftale, sker der ingen regulering i købesummen i den anledning. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger købesummen og at hele købesummen er for køb af fast ejendom. / 06. Sælger oplyser, at der er konstateret flyvehavre på det solgte areal. 07. Omkostningerne ved det overdragne areals frigørelse for pantegæld oetales af sælger. Omkostningerne ved stempel af nærværende overdragelsesaftale betales af køber. Hver part betaler omkostningerne til egen rådgiver. Køber betaler samtlige omkostninger ved arealoverførslen. 08. Ifærværende aftale er alene betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens ondelige registrering af arealoverførslen. 09. Såfremt driften af vindmøllen, der etableres på det overdragne cireal, indstilles i mere end 2h år sammenhængende, skal vindmølleanlægget fjernes, og det anvendte areal retableres for vindmølleejers regning. Retableringen skal udføres, således at der kan pløjes til en dybde af 80 cm. Desuden skal jorden, der er solgt ifølge nærværende aftale, tilbageskødes vederlagsfrit til een til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov idet omkostningerne ved tilbageskødningen deles lige mellem vindmølleejeren og ejeren af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov. Kærværende punkt 9 begæres tinglyst servitutsstiftende på ejenc ommen

20 4 matr.nr. 70, Hyrup, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Den til enhver tid værende ejer af det overdragne areal skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang over matr. nr. 60, Mellerup, Agerskov, til det købte areal, herunder i forbindelse med opførelse af en vindmølle og transformatorstation samt drift, vedligeholdelse og reparation af samme. Måtte der i forbindelse med opførelse, drift, vedligeholdelse og reparation af vindmøllen og transformatorstationen ske skade på den omkringliggende landbrugsjord under matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, eller afgrøder herpå, der ikke står i forbindelse med nødvendig og hensynsfuld færdsel til møllen og transformatorstationen, skal vindmølleejeren efter aftale med den til enhver tid værende ejer af nævnte ejendom for egen regning foranledige retablering af skaden. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, skal til enhver tid tåle eventuelle sædvanlige lydgener og andre mulige sædvanlige gener i forbindelse med vindmølleanlæggets drift. Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, meddeler vindmølleejeren ret til at foretage kabelfremføring frem til delparcel nr. 9, matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov til brug for vindmøllen og transformatorstationen. Kablerne skal nedlægges i mindst 80 cm jorddybde. Inden for et 2 m bredt bælte omkring de nedlagte kabel»å-arealet udnyttes til dyrkning af landbrugsafgrøder og behandles med sædvanlige landbrugsredskaber ned til 60 cm dybde. Ved andet arbejde i nærheden af kablerne, f.eks. dræning, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan ske beskadigelse af kablerne, skal der ske anmeldelse til vindmølleejeren om arbejdet mindst 8 dage før dets begyndelse. Vindmølleejeren træffer efter anmeldelsen for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Hegnspæle og lignende inden for nævnte område må ikke placeres dybere end 60 cm. Nærværende punkt 10 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 60, Mellerup, Agerskov, med den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 70, Hyrup, som påtaleberettiget. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

21 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 11. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning af ovennævnte servi tutter betales af køber. Dato: ^>- 7-- ^ som køber: / / som sælger: / / Astrid og Anders Erichsen Hans Wenzel Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed, f.s.v. angå sælger: *avn: Navn: ØM<u ^J/wCCiW^^U^^^O ;5tilling:,. Stilling: ' * Uopæl. l4ed *.l>pi/ 3J Q&f/ZSttøt/ Bopæl: føjlvucfm 35 ØJCA*"***' l* arsa!, niaur-tft*. ^^/^^^^/^/^f- / <* y. /?. s^f se-. &c Pe^nnævRtj or ikke særskilt ansat ti! ejendomsværdi og er i mai^kie;: noteret som en dei af en samiet fast <T? -7. er I foibindelss med matr. nr. <**«= noteret som landbrugsejendom. ^ ^ / ^ a~j <=Y&S'^/^r' xsålsllgs approberet af-tømihimj mini 1 li'r \7 tic* Z3\ / 19 S? rær; r; & RANGSTRUP KOMMUNE ML-OMSBESKATNINGEN.den Si /o 19 9<T

22 Matr: 60 Del : 9 Mel 1erup, Agerskov Retten i : Rødding" Indf.ør-t..den., : : Lyst under nr.: 15540, alene _På_den.afgivende ejendom. RetSaJ"li-i-#<i»j'i :,it\il Skødet er endeligt Porsløbig indført. Fvls% %t^ *&&tykning %Ll l /"^ OQ-p Dokumentet vil blive slettet af tingbogen såfremt det ikke ved frrstens udløb er indsendt W fnstforlængelse ellers endeligindførels.' Ej lyst servitutstiftende f. s. v. angår S2m J?-- 0g i p - g - a - manglende særskilt genpart samt manglende påtegning fra kommunen vedr. lokalplan. Efter Sfv-7.- :^J::' , :JcV ræ - s*7&fa 70.<t>4 S 7 S

23 j\nr. Opmålingsdistrikt O : Fikspunkt o : Linienelspunkl o : VF/JR, Viserflise med jernror o : VS. Visersten -o- : Sketpunkt : GI. skel : Nyt skel Signaturer i evrlgt i.h.l. DS Belonskelsten/underjordisk sikret Jernror med skelmærke/underjordisk sikrel : Belo/jsefViUjtmærke/underji drdisk sikrel 8/ J/ SS/ Akt! (Udfyldes af inglij fil5p &kontoret) IA : Ikke afmærket V»rn om sketmærker og opmållngsmærker. de er vigtige - Det er dyrt at anbringe mærkerne - Udstykningsloven siger, at man selv skal betale lor genatsætning, hvis man flytter eller skader et mærke. p o, o o o r~ -t ru es o CD (O C. -1 in en o vi < > t> -} co alovep ta "3 to»- ro -j z S CD s 1 *-< 1 ^ fd (D 1 -) 33 C DJ T3 D * CO to > f+ (O ~J fd C "3 TJ to 7T 7C O O < 3 3 C 3 CD 2 01 r+ "3 (-» -C* n) 3 -*>!- Rib Land ZK ORT (0 f* 3 «?3 r H w t»»-»n 3 -«. CD 2 Q 7C T> (O rt ~~\ ro *. T 3D V O -T- (l) W 3 ^ O rt- Hl LST oret JA -< o --J3 H H ftl S S a at/d ro (D ftl ^ > z uuuuuuuuuuuuuurororonirorotoro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l> ti) W ^ ooooooooooooooo vienui^wro^vionuiaojrow-outixoiro >J%l^»Jvlsl-<l\lN)\J\lslMsJM> vjvj>jmv \j\j>jsjsj UIOIOl(JIUIUIUlUIUIUltk.t>.«k^.UIUt(JIUlUIUl&«.AXki^^ uiuuuiumoooooioiuiuiuiiooaiuoaoiuiikuiui O O W W ^ s l l D I O H K ^ J k l O ^ O s l ^ r U I O C I U O l i O l O O æi'o^vjwootmo-jv'siumco^ioidmffisiuofu MrororofOMrorururorororororowrowforororofurororo æ0dægdq9a3cd0dgrio3a00a)a}cdq3o)0da)c3.cd CD CD CD OD CD uitnuiuiuirjiutcnoiui^xk(jii>.ax>.«kuicntiiui^^(]irj)cn O» * O O O O O O O l D l D O l D - 4 v J v J O O O O l 0 l D. U. h. A sifia&iia)0)ui^a)^o)tj.ai(oai(j)iafl)uonicdbb)ui ouocncno(ocasjoo^ka)roiorouti)fficacdmidcno)<joro tn &. us i O c O c_c_c_c.c_c_ccc_c o r't 2-1 rt u u 7s -t -o n 2 U n m 2 -i m. s ti?; -i T> M 2 U O ni 2-4 m J) T) x -i t) l) M 2 U >- z o n Cl 2-1 m 3) n A -1 O m 2 -t m 31 n?; -i TI l-i 2 D O m 2-1 m u TJ 7. -\ o n 2 O O m m :n o 7. 4 T) l-i 7 U n O (7) o <n m r r~ r r - 2 m -< ro ra ro CD "V 71 o <D -< <n -< C) -< TI t I TI M 2 U r N T r n I C. \ X r- 33 X C \ X c 2> -rt X to -< -i 2* (D CJ 0) Q- o o o o ooooti)u(i>(i>u)u(i)(i)aiu(i)(i)u>(i> COCDCDCDOOOOOOOOOOOOOO ro^aioiuiuioiuiuiuiuiuiuuurotun) ooroui-jaiuiauw^omwotdævi UUUUbldlblU o o o o o o o o rororomnjrowm. auit.uiufaiui O I V S I ^ V I V I V 1 V N J V J ^ V V I «J S > J \ I N J S \ J S I V S I M N ) V J v(uiuivl«.ik.ui(jiutui(jiulkk».auiul UlUIUlUIUIUlUtUI uio^ucdaioooooococacooduicn JtArourorouiut acoiooutcncnui MOIOIO^i'vlOlH.tilOUiljloiitM.uu ' " td O) OJ - " æa)^moiuiciiiiivji*vi(floioioo(ji M M M r O M W M M r O M M M M M I O I O l O W ncdcdcoocoæodcdcdcocdcocdcdcacoo] louuiujwuuiai&jkjkiiui^tlui^^ OWCOCOtDOOOvJvJvJCnOtDtØOCD^J ACoovicotocriM'rocnti.cociicococorovi OlOlCDCijM-M-AUIWvllOtOCnMOOOM. rorororororofuro GDCØCØCOCDCOGDCO A&^Jk^4kOI(II simsl-gsivi^o oi»io)ktiioi\)\i *.*.»*»*oii».cno) -n-n-ti>>>>c.c_c_c_ccc_cc_cc_c_c.cc_c.c.c X X TI TI?C * H co (0 CD -< ni 3 Ol T O fl> 3 (D T n n 3 ID 1 ro tn n 3 ro -> n

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere