Eksamen på Økonomistudiet 2007-I. Fag: Økonometri 1. Årsprøvefag januar Tag-hjem opgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen på Økonomistudiet 2007-I. Fag: Økonometri 1. Årsprøvefag januar Tag-hjem opgave"

Transkript

1 Eksamen på Økonomstudet 2007-I Fag: Økonometr 1 Årsprøvefag januar 2007 Tag-hjem opgave Der er fokus på at undgå tlfælde af eksamenssnyd I tlfælde af formodet eksamenssnyd, der bemærkes af fagenes eksamensadmnstraton, af eksamenstlsynet eller af faglæreren, foretager studelederen en foreløbg undersøgelse af sagen. Dette foregår ved ndhentnng af udtalelse fra faglæreren, evt. fra eksamenstlsynet, og ved samtale med den studerende. Hvs studelederen fnder formodnngen om snyd bestyrket, ndberetter han forholdet tl rektor. Den studerende skal under studet og eksamenerne efterleve reglerne om vdenskabelg redelghed. Vdenskabelg uredelghed forelgger, når der ved forfalsknng, plagerng, fortelse eller på anden måde vldledes om den pågældendes egne ndsats eller resultater, eller når en anden studerende bstås hermed. Eksempelvs betragtes manglende kldeangvelser skrftlge opgaver som fortelser. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemførte snyderer. Rektor har følgende sanktonsmulgheder: Tldelng af advarsel Bortvsnng fra eksamen Bortvsnng fra unverstetet for en begrænset perode eller permanent. Regler om dscplnære foranstaltnnger over for studerende ved Københavns Unverstet og det samlede regelsæt kan fndes regelsamlngen på Det Samfundsvdenskabelge Fakultet Stude- og eksamenskontoret Oktober

2 Har poltets synlghed nogen effekt på antallet af bltyverer? Praktske anvsnnger tl ndvduel tag-hjem eksamen Økonometr 1: Start med at skre dg, at du kan få adgang tl data (se næste sde). Opgaven skal besvares ndvduelt. Læs alle opgaverne gennem, før du begynder at svare. Besvar alle spørgsmål og delspørgsmål opgave 1 tl 5. Opgaven bedømmes som en helhed, men som en tommelfngerregel kan man bruge følgende vægtnng af opgaverne: opgave 1: 10%, opgave 2: 30%, opgave 3: 30%, opgave 4: 20%, opgave 5: 10%. Der ønskes en samlet rapport med specfkke referencer tl relevante blagstabeller med regressonsoutput. Teksttabeller og fgurer teksten forsynes med henvsnng tl den relevante blagstabel. Blagstabeller med regressonsoutput ønskes fortløbende nummereret og forsynet med henvsnng tl navnet på det SAS-program, hvorfra tabellen er genereret. SAS-programmerne skal vedlægges som blag. Forsden tl besvarelsen skal være den sde, der kan downloades som Afleverngsforsde.pdf. Sden udfyldes med eksamensnummer og samlet sdetal. Omfanget af besvarelsen bør kke overstge 16 sder, nkl. teksttabeller og fgurer teksten, nkl. forsde. Omfanget af blag med regressonsoutput, SAS-program mv. bør kke overstge 15 sder. Det er kke nødvendgt at medtage meget omfangsrgt output, fx cross sectons effects fra Proc tscsreg blaget. Alle sder besvarelsen (nkl. blag) forsynes med sdetal og eksamensnummer. Besvarelsen (nkl. blag) afleveres på papr 2 eksemplarer på Det samfundsvdenskabelge Fakultet, Eksamenskontoret, Øster Farmagsgade 5, opg. B, 1. sal., 1353 Kbh. K onsdag den 17. januar 2007 senest kl Der skal også afleveres fler med data og programmer. Dsse fler afleveres elektronsk på hjemmesden Der skal afleveres fler med flg. ndhold: o SAS-program, der er anvendt tl løsnng af opgaven. o Flen INDIVID.SAS, der er anvendt tl at generere det ndvduelle datasæt. o SAS-dataflen INDIVID.SAS7BDAT. Der vl være almndelgt åbent edb-kælderen mellem kl og eksamensperoden. 2

3 Adgang tl data Sådan får du fat dt ndvdualserede datasæt: a. Download tre fler fra hjemmesden tl en mappe fx C:\WRK på dn PC: MASTER.SAS7BDAT, SASMACR.SAS7BCAT og INDIVID.SAS. b. Placer flerne mdlertdgt den valgte mappe og check, at sterne INDIVID.SAS stemmer overens med dette. c. Indsæt dt eksamensnummer INDIVID.SAS. d. Kør INDIVID.SAS. Programmet danner flen INDIVID.SAS7BDAT som ndeholder dt datasæt, og udskrver en del af datasættet som et check på, at du kan få kontakt tl datasættet. Du kan gnorere eventuelle warnngs, der kommer frem når du kører programmet. e. Koper INDIVID.SAS7BDAT tl en dskette eller drekte tl den mappe på PC en, hvor du ønsker at arbejde med dne data. Du er nu klar tl at løse opgaven. f. Slet flen MASTER.SAS7BDAT. Har du problemer med at generere flen INDIVID.SAS7BDAT kan du kontakte Hans Chrstan Kongsted på telefonnummer tdsrummet fra klokken tl mandag den 15. januar. Der ydes kke hjælp efter det nævnte tdsrum og heller kke tl andre dele af opgaven. 3

4 Dokumentaton af data: Datasættet ndeholder en række oplysnnger vedrørende omfanget af bltyverer Buenos Ares, Argentna. Den prmære dataenhed er en såkaldt blok. En blok er et stykke af en gade bebygget område (typsk ca. 100 meter langt) som afgrænses af to tværgader (også kaldet en karré). Datasættet ndeholder alt 873 blokke. Bebyggelsen kan bestå af beboelse, forretnnger (butkker, banker, tankstatoner mv.) og nsttutoner, herunder relgøse nsttutoner (krker, synagoger, moskeer). For hver blok forelgger to typer af oplysnnger. En række demografske og geografske oplysnnger stammer fra en folketællng 1991 og optræder som tds-nvarante varabler datasættet. Det er blandt andet oplyst, om der fndes en jødsk nsttuton den enkelte blok eller en naboblok. Den eneste varabel datasættet, der varerer over td, er antallet af bltyverer. Et bltyver henføres tl en bestemt blok ud fra regstrerngen af den adresse, hvorfra blen er stjålet. Hvs blen er stjålet fra en hjørneadresse blver tyveret fordelt lgelgt på de tlgrænsende blokke. Antallet af bltyverer er opgjort for tre forskellge peroder: Maj/jun, august/september og oktober/november Bemærk: Det udleverede datasæt udgør kun et udsnt af de 876 blokke, der ndgår datasættet den orgnale analyse 1 og bør derfor kun anvendes forbndelse med denne eksamen. Varabellste: Datasættet ndeholder 2619 observatoner af nedenstående varabler. bltyv Antal bltyverer pr. måned opgjort for en to-måneders perode. udd Gennemsntlg uddannelseslængde for husstandsoverhoveder med bopæl blokken ved folketællngen 1991 arblos Andel af beboere blokken på 14 år eller derover, som var arbejdsløse ved folketællngen 1991 kvndeand Kvndeandel blandt beboere blokken ved folketællngen 1991 bank Dummy for at der fndes en eller flere banker blokken tank Dummy for at der fndes en eller flere tankstatoner blokken Belgrano Dummy for at blokken lgger bydelen Belgrano Once Dummy for at blokken lgger bydelen Once Referencekategoren for Belgrano og Once er blokke bydelen V. Crespo nst Dummy for at der lgger en eller flere jødske nsttutoner blokken nabo Dummy for at nærmeste jødske nsttuton lgger netop én blok væk nabo2 Dummy for at nærmeste jødske nsttuton lgger netop to blokke væk md6 Dummy for at observatonen vedrører maj/jun 1994 md9 Dummy for at observatonen vedrører august/september 1994 md11 Dummy for at observatonen vedrører oktober/november 1994 observ Løbenummer for blokken t Månedsnummer for den anden måned en to-måneders perode. Dbltyv Ændrngen bltyv beregnet fra t=6 tl t=9 og fra t=9 tl t=11. 1 R. d Tella og E. Schargrodsky: Do Polce Reduce Crme? Estmates Usng the Allocaton of Polce Forces after a Terrorst Attack, Amercan Economc Revew,

5 Introdukton tl opgaven: Det er et uafklaret spørgsmål, hvor effektvt man kan forebygge krmnaltet ved at øge synlgheden af poltbetjente gadeblledet. Allgevel spller en sådan effekt tlsyneladende en vgtg rolle den poltske beslutnngsproces. Det fremgår fx af Plan for udmøntnng af Flerårsaftale for poltet for (Justtsmnsteret, marts 2004): Der skal mere polt på gaderne [ ]. Borgerne skal tlskres et polt, som er synlgt og tl rådghed, når der er behov herfor. 2 At det vrker at gøre poltet mere synlgt kan begrundes teoretsk fx ud fra Gary Beckers klassske artkel Crme and Punshment: An Economc Approach. 3 Beckers udgangspunkt er, at krmnaltet begås ud fra en ratonel afvejnng af forventet udbytte og ulemper, herunder rskoen for at blve opdaget og straffet for forbrydelsen. Teoretsk set burde der således være en negatv sammenhæng mellem øget poltovervågnng og omfanget af krmnaltet. I prakss har det vst sg ganske svært at eftervse eksstensen af denne effekt. Emprske analyser kgger typsk på sammenhængen mellem en øget poltndsats og omfanget af forskellge former for lovovertrædelser fx en række byer. Der opstår mdlertd et økonometrsk problem derved, at en stor poltstyrke en gven by ofte netop vl være opbygget som reakton på et hstorsk højt krmnaltetsnveau. Ser man på et tværsnt af byer et gvet år vl man derfor ofte fnde en postv korrelaton mellem poltstyrkens størrelse og det aktuelle omfang af krmnaltet. Poltndsatsen optræder med andre ord som en endogen varabel: Poltstyrkens aktuelle størrelse er påvrket af uobserverede faktorer, som gen er korrelerede med den aktuelle krmnaltet. I denne opgave vl v søge at estmere effekten af en særdeles synlg poltndsats. V vl søge at løse endogentetsproblemet ved hjælp af et naturlgt eksperment. 4 Analysen bygger på en omfattende ændrng af den geografske fordelng af poltstyrken Buenos Ares, Argentna jul Der skete et terrorangreb mod en jødsk nsttuton byen 18. jul I et forsøg på at forhndre nye terrorangreb blev der efter 25. jul 1994 posteret en poltbetjent døgnet rundt på gaden foran hver eneste jødske nsttuton Argentna. I vores analyse af effekten af en øget poltndsats vl v undersøge, om denne ekstra overvågnngsndsats har haft nogen vrknng på krmnaltetsnveauet. Konkret vl v se på effekten på omfanget af bltyverer de blokke, hvor de jødske nsttutoner lgger placerede Journal of Poltcal Economy, volume 76, sde , R. d Tella og E. Schargrodsky: Do Polce Reduce Crme? Estmates Usng the Allocaton of Polce Forces after a Terrorst Attack, Amercan Economc Revew,

6 Model Opgaven tager udgangspunkt følgende tværsntsmodel, der beskrver det gennemsntlge månedlge antal bltyverer en to-måneders perode: Model (1): bltyv =β +β udd +β arblos +β kvndeand +β bank +β tank +β 6Belgrano +β 7Once +β 8nst + v9 = 1,2,..., hvor ndex refererer tl en gven blok og v 9 er et fejlled. Modellen er skrevet op for august/september 1994 (t=9). Opgave 1: a. Fortolknng af modellen: ) Hvad er fortolknngen af parameteren β 2? Hvad er fortolknngen af parameteren β 5? Hvlket fortegn forventer du tl β 2? ) Forklar hvorfor modellen kke ndeholder nogen dummyvarabel for blokke, der lgger bydelen V. Crespo. b. Databeskrvelse: ) Beskrv de varabler der ndgår som forklarende varabler model (1). Tag udgangspunkt dt ndvdualserede datasæt. Gør dette ved at opstlle en tabel med udvalgte beskrvende karakterstka for de enkelte varabler. Kommentér kort på tabellen. ) Lav en tabel der vser udvklngen det gennemsntlge antal bltyverer. Beregn gennemsnttet for hver af de tre peroder t=6, t=9 og t=11 og for hver af følgende to kategorer: Blokke med og blokke uden en jødsk nsttuton. Kommentér kort på dne resultater. Opgave 2: Tl Opgave 2 udvælges data for to-måneders peroden august-september 1994 for samtlge 873 observatoner. Det vl sge at du skal udvælge de observatoner fra datasættet, som har t = 9. a. OLS estmaton: ) Udfør estmatonen af model (1) ved OLS på tværsnttet for t=9. 6

7 ) Beregn almndelge standardfejl for OLS estmaterne. Beregn også standardfejl, der er robuste overfor heteroskedastctet fejlleddet. ) Opstl en tabel, hvor du rapporterer de estmerede regressonskoeffcenter ˆ β0, ˆ β ˆ 1,..., β 8 og de to sæt af standardfejl. Kommentér på tabellen. v) Hvad er forudsætnngerne for at OLS estmatoren anvendt på tværsnttet for t=9 er mddelret og konsstent? Dskutér om forudsætnngerne er opfyldt. b. Antag at MLR.1-4 faktsk er opfyldt model (1). Undersøg om modellen opfylder antagelsen, at fejlleddet har konstant varans. Udfør Breusch-Pagan testet for heteroskedastctet. Redegør for, hvlken hypotese du tester. Inddrag også den tabel, du har opstllet Opgave 2.a. dn undersøgelse for heteroskedastctet. Er fejlleddet heteroskedastsk eller ej? Begrund dt svar. c. Med udgangspunkt estmatonen af model (1) på tværsnttet for t=9 ønskes følgende tre hypoteser undersøgt: ) At tlstedeværelsen af en bevogtet jødsk nsttuton kke har nogen betydnng for det forventede antal bltyverer. ) At tlstedeværelsen af en bank kke har nogen betydnng for det forventede antal bltyverer. ) At der kke er forskel nveauet for bltyverer de tre bydele Belgrano, Once og V. Crespo Buenos Ares. d. Udfør RESET testet for at den funktonelle form model (1) er korrekt specfceret. Redegør for, hvlken hypotese du tester og dn konkluson. Begrund dt svar. e. Arbejdsløshedsraten optræder ofte som forklarende varabel modeller for krmnaltet. Høj arbejdsløshed et område ndkerer at området er socalt belastet og derfor har relatvt høj krmnaltet. I forhold tl bltyverer kan man omvendt pege på, at de dyreste bler typsk står parkerede relatvt rge områder med lav arbejdsløshed. ) Model (1) specfcerer en lneær sammenhæng mellem det forventede antal bltyverer og arbejdsløshedsraten et gvet område. Foreslå en udvdelse af modellen, som tllader at begge ovennævnte effekter spller en rolle modellen. ) Bestem ud fra dn udvdede model det nveau for arbejdsløshedsraten, der mnmerer antallet af bltyverer. Sammenlgn med det faktske varatonsområde for arbejdsløshedsraten og dskutér om modeludvdelsen er emprsk relevant. f. Besvar følgende med udgangspunkt resultaterne af Opgave 2: ) Beregn de drekte omkostnnger af øget poltovervågnng og sammenlgn med værden af, at antallet af bltyverer blver reduceret. Brug estmaterne fra dn foretrukne regresson og følgende oplysnnger: 7

8 (1) Den gennemsntlge månedlge omkostnng tl løn tl en poltbetjent er USD 800. (2) En betjent arbejder 8 tmer pr. døgn og 21 dage om måneden. (3) Der er 31 dage august og 30 dage september. (4) Den gennemsntlge værd af en stjålen bl er USD 8,403. Kommentér på den samfundsøkonomske rentabltet af øget overvågnng. ) Dskutér om dn analyse gver emprsk grundlag for at antage, at krmnaltet kan påvrkes gennem øget poltovervågnng. Opgave 3: a. Tl denne opgave skal du bruge nformatoner for peroder der lgger lge før og lge efter terrorangrebet jul Konkret skal du se på forskellen mellem antallet af bltyverer for t = 6 eller t = 9 for alle 873 blokke datasættet. ) Beregn dfferens--dfferens (D--D) estmatet af effekten på omfanget af bltyverer af den øgede poltovervågnng efter terrorangrebet: Δbltyv Δ bltyv nst= 1 nst= 0 Her betegner nst=1 de blokke, hvor der fndes en jødsk nsttuton som blev bevogtet efter jul Blokke betegnet med nst=0 blev dermod kke berørt af den ændrede bevogtnng. Dfferensen Δ går fra t = 6 tl t = 9 og x betegner gennemsnttet af varabel x. ) Undersøg, om D--D estmatet er sgnfkant forskellgt fra nul. ) Hvlke antagelser skal være opfyldt for at D--D estmatoren gver et konsstent estmat af effekten på bltyverer af øget poltovervågnng? v) Forklar hvorfor fx udd, arblos, Belgrano og Once, som ndgk model (1), kke nddrages D--D beregnngen. Vl det være et problem, hvs de jødske nsttutoner overvejende grad lgger de rgeste bydele Buenos Ares? v) Udfør et test af, om effekten af poltovervågnng på antallet af bltyverer kan antages at være den samme de tre bydele Belgrano, Once og V. Crespo. v) Sammenlgn D--D estmatet med dt foretrukne estmat af effekten af poltovervågnng fra Opgave 2. Er der tegn på bas? I gvet fald, hvlken retnng? Hvlket af de to estmater foretrækker du? Begrund dt valg. b. Teor opgave: V blver nu bedt om at lave et eksperment for at undersøge effekten af poltovervågnng. V udvælger derfor en række blokke tl døgnbemandet overvågnng gennem smpel tlfældg lodtræknng: Halvdelen er bemandede ( z = 1), mens resten er ubemandede ( z = 0 ). Dummyvarablen z angver altså, om der er betjente udstatoneret tl overvågnng af blok. 8

9 V opgør antallet af bltyverer pr. måned blok, y. V har observatoner for et stort antal blokke, n, fordelt over en række poltdstrkter (men kun for den gvne perode). Desuden har v data for omfanget af overvågnngsndsatsen, det betjentene stempler nd og ud når de overtager henholdsvs forlader deres post. Varablen x er det faktske antal bemandede tmer pr. måned. For de ubemandede blokke er x lg nul. Ud fra Beckers teorer specfcerer v følgende smple model for antallet af bltyverer pr. måned: y = γ 0 + γ 1 x + u, = 1,2,..., n, (2) hvor u er et fejlled. V antager at jo større overvågnngsndsatsen er, jo lavere er antallet af tyverer, alt andet lge. Ved gennemgangen af det ndsamlede datasæt vser det sg for en bestemt bydel, at nogle af de udvalgte blokke kke har været overvåget hele døgnet. Poltmesteren bydelen med de delvst bemandede blokke oplyser, at han har vurderet, at det vlle være spld af gode penge og betjenttmer at overvåge dsse blokke, hvor der erfarngsmæssgt er et lavt krmnaltetsnveau. Bemandngen af dsse blokke har derfor typsk været reduceret tl tmer på vsse dage. ) Dskutér om OLS anvendt på lgnng (2) er en konsstent estmator for γ 1. Hvlken retnng har en eventuel asymptotsk bas? Begrund dne svar. ) Sktsér en analyse som gver et konsstent estmat af parameterenγ 1 på grundlag af ovenstående oplysnnger. Redegør for, hvordan den valgte metode skrer konsstens. ) Som en krtk af undersøgelsen påpeges det nu, at x kke er noget særlgt præcst mål for den effektve overvågnngsndsats. Krtkerne peger sær på, at poltet jo også udfører overvågnng ved hjælp af moble patruljer, hvlket analysen kke tager højde for. Analysér dette synspunkt og gv en begrundet vurderng af, om krtkken er berettget. Opgave 4: Tl denne opgave kan du bruge alle observatoner og varabler, som er tlgængelge dt datasæt. a. I forbndelse med terrorattentater andre steder verden har man kunnet agttage en lokal opblomstrng af cvl lydghed. For eksempel gav angrebet på World Trade Centre den 11. september 2001 sg udslag et fald mange former for krmnel aktvtet New York Cty peroden umddelbart efter angrebet. Men faldet vste sg at blve temmelg kortvargt. V vl nu undersøge, om udvklngen Buenos Ares efter attentatet 1994 faktsk kan tlskrves en drekte og permanent effekt af øget poltovervågnng, eller om der snarere er tale om en kortvarg effekt af cvl lydghed. 9

10 ) Beskrv en økonometrsk analyse som kan bruges tl at skelne mellem en kortvarg effekt af øget cvl lydghed og effekten af overvågnng. Analysen skal kunne foretages på grundlag af de forelggende data. Herunder skal du forklare, hvlke varabler, observatoner og tdsperoder du vl nddrage analysen, hvlken model du vl basere estmatonen på og hvordan du vl skelne mellem mdlertdge og permanente effekter. ) Udfør analysen og de test der er nødvendge for at kunne vurdere gyldgheden af øget cvl lydghed som alternatv forklarng på udvklngen bltyverer Buenos Ares Konkludér på dn analyse. b. Som beskrevet ntroduktonen tl opgaven gk den forøgede overvågnngsndsats ud på at postere en poltbetjent udenfor hver jødsk nsttuton. Analyserne Opgave 2 og 3 er baseret på en antagelse om, at denne betjent har mulghed for at overvåge netop den ene blok, hvor den relgøse nsttuton er placeret. I prakss vl betjenten ofte også have udsgt tl naboblokke omkrng den relgøse nsttuton. Omvendt kan man forestlle sg, at overvågnngen af en bestemt blok vl gve en lokal spll-over -effekt så antallet af bltyverer naboblokkene forøges. ) Hvlken betydnng har mulgheden for at overvåge naboblokkene eller eksstensen af en eventuel lokal spll-over -effekt for gyldgheden af D--D analysen som du foretog Opgave 3.a.? ) Beskrv en økonometrsk analyse som kan belyse den faktske rækkevdde af betjentenes overvågnng og eksstensen af en eventuel lokal spll-over -effekt. Analysen skal kunne foretages på grundlag af de forelggende data. Herunder skal du forklare, hvlke varabler, observatoner og tdsperoder, du ønsker at nddrage analysen og hvlken model du vl basere estmatonen på. ) Udfør analysen og de test der er nødvendge for at kunne belyse den faktske rækkevdde af betjentenes overvågnng og eksstensen af en eventuel lokal spllover -effekt. Konkludér på dn analyse. Opgave 5: Sammenfatnng og konkluson a. Lav en tabel der sammenfatter estmatonsresultaterne fra Opgave 2.a, 3.a og 4. Kommentér kort på tabellen og på, hvorledes de forskellge modeller forholder sg tl hnanden. Hvlket estmat vl du lægge tl grund for dn samlede vurderng af effekten af øget poltovervågnng på omfanget af bltyverer? b. Dskutér kort, om analysen bag dt foretrukne estmat løser det grundlæggende økonometrske problem der opstår ved, at den generelle poltndsats ofte er koncentreret områder, hvor man på forhånd må forvente et højt krmnaltetsnveau. Der er ngen blag tl opgaven. 10

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2005II Økonometri 1. Lønpræmier

Økonomisk Kandidateksamen 2005II Økonometri 1. Lønpræmier Økonomsk Kanddateksamen 005II Økonometr 1 Lønpræmer Praktske anvsnnger tl ndvduel tag-hjem eksamen Økonometr 1: Start med at skre dg at du kan få adgang tl data og blag (se næste sde). Opgaven skal besvares

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 10: Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Om opgavens formål: Opgavesættets prmære formål er - så vdt mulgt - at lgne formen

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 0 Program for øvelserne: Gennemgang af teoropgave fra Ugesedel 9 Gruppearbejde og plenumdskusson SAS øvelser, spørgsmål -4. Sdste øvelsesgang (uge 2): SAS øvelser,

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9 Økonometr 1 Efterår 006 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Opsamlng på Ugeseddel 8 Gruppearbejde SAS øvelser Ugeseddel 9 består at undersøge, om der er heteroskedastctet vores model for væksten og så fald,

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvanttatve metoder 2 Instrumentvarabel estmaton 14. maj 2007 KM2: F25 1 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen F25: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen Kvanttatve metoder Instrumentvarabel estmaton 4. maj 007 F5: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler En regressor,

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006 F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Paneldatametoder Sdste gang: Paneldata begreber og to-perode tlfældet (kap 13.3-4) Uobserveret effekt modellen:

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder II Introduktion til Instrumentvariabler 27. november 2006

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder II Introduktion til Instrumentvariabler 27. november 2006 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder II Introdukton tl Instrumentvarabler 27. november 2006 Paneldata metoder Sdste gang: Paneldata med to eller flere peroder og fxed effects estmaton. Første-dfferens

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.4) Kvanttatve metoder Heteroskedastctet 6. aprl 007 Sdste gang: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Whte s korrekton af OLS varansen Test for heteroskedastctet

Læs mere

Rettevejledning til Økonomisk Kandidateksamen 2005II, Økonometri 1

Rettevejledning til Økonomisk Kandidateksamen 2005II, Økonometri 1 Rettevejlednng tl Økonomsk Kanddateksamen 005II, Økonometr 1 Vurderngsgrundlaget er selve opgavebesvarelsen og blaget, nklusve det afleverede SAS program. Materalet på dskette/cd bedømmes som sådan kke,

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test Opsamlng Smpel/Multpel Lneær Regresson Logstsk Regresson Ikke-parametrske Metoder Ch--anden Test Opbygnng af statstsk model Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E y] = α... [ 3 3 4 4

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelsøgnng Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E[ y] = α...

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Opsamlng vedr. nferens uden MLR.5: Beregnng af robuste standardfejl og kovarans under heteroskedastctet (W8.) W.6: Flere emner en multpel regressonsmodel Inferens den

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Langsigtet efterspørgsel efter transport

Langsigtet efterspørgsel efter transport Langsgtet efterspørgsel efter transport Af Camlla Rff Brems og Thomas Chrstan Jensen, DTU Transport Abstract Der er en stgende nteresse for at dentfcere og modellere den langsgtede efterspørgsel efter

Læs mere

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol Økonometr lekton 7 Multpel Lneær Regresson Testbaseret Modelkontrol MLR Model på Matrxform Den multple lneære regressons model kan skrves som X y = Xβ + Hvor og Mndste kvadraters metode gver følgende estmat

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA)

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA) Statstk II Lekton 4 Generelle Lneære Modeller Smpel Lneær Regresson Multpel Lneær Regresson Flersdet Varansanalyse (ANOVA) Logstsk regresson Y afhængg bnær varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller Statkstk II 4. Lekton Generelle Lneære Modeller Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet X + k = E( Y X ) = α + β x + + β

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr [udkast] Andreas Østergaard Iversen 140609 Estmaton af CES - forbrugssystemet med og uden dynamk: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Læs mere

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller Statkstk II 3. Lekton Multpel Logstsk regresson Generelle Lneære Modeller Defntoner: Repetton Sandsynlghed for at Ja tl at være en god læser gvet at man er en dreng skrves: P( God læser Ja Køn Dreng) Sandsynlghed

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -4- Bostatstk uge mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Resume: Hvad har v været gennem ndtl nu Lneær (normal) regresson en kontnuert forklarende varabel

Læs mere

Statistik Lektion 15 Mere Lineær Regression. Modelkontrol Prædiktion Multipel Lineære Regression

Statistik Lektion 15 Mere Lineær Regression. Modelkontrol Prædiktion Multipel Lineære Regression Statstk Lekton 15 Mere Lneær Regresson Modelkontrol Prædkton Multpel Lneære Regresson Smpel Lneær Regresson - repetton Spørgsmål: Afhænger y lneært af x?. Model: y = β + β x + ε ε d N(0, σ 0 1 2 ) Systematsk

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Opbygnng af statstsk model Eksploratv data-analyse Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder Regressonsanalyse Epdemolog og Bostatstk Mogens Erlandsen, Insttut for Bostatstk Uge, torsdag (forelæsnng) 1.Smpel lneær regresson (Kaptel 11) systolsk blodtryk og alder. Multpel lneær regresson (Kaptel

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen Vægtet model Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervsnng/lf3 Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Gvet n uafhængge

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5). Dagens program: Heteroskedasticitet 30. oktober 2006

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5). Dagens program: Heteroskedasticitet 30. oktober 2006 Dagens program: Øonometr 1 Heterosedastctet 30. otober 006 Effcent estmaton under heterosedastctet (Wooldrdge 8.4): Sdste gang: Kendte vægte - Weghted Least Squares (WLS) Generalzed Least Squares (GLS)

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 004 Emet for dee forelæsg er stadg de multple regressosmodel (Wooldrdge kap. 3.4-3.5) Praktske bemærkg Opsamlg fra sdst Irrelevate varable og

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Økonometri 1. Instrumentvariabelestimation 26. november Plan for IV gennemgang. Exogenitetsantagelsen. Exogenitetsantagelsen for OLS

Økonometri 1. Instrumentvariabelestimation 26. november Plan for IV gennemgang. Exogenitetsantagelsen. Exogenitetsantagelsen for OLS y = cy ( c 0 ) Pla for IV geemgag Økoometr Istrumetvarabelestmato 6. ovember 004 F9: Hvad er IV estmato: Bvarat model, et strumet: Kap.5. + afst -4 ote. F0: IV estmato det multple tlfælde (eksakt detfceret):

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -03-0 Effektmodfkaton Hvad er det - Kvantfcerng - Test Bostatstk uge 7 mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Vægtede gennemsnt - Formler for standard

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1. Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar

Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1. Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1 Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar Praktiske anvisninger til individuel tag-hjem eksamen i Økonometri 1: Start med at sikre dig, at du kan få

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publkatonsserver der ZBW Lebnz-Informatonszentrum Wrtschaft The Open Access Publcaton Server of the ZBW Lebnz Informaton Centre for Economcs Jacobsen, Johan Gustav

Læs mere