KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro"

Transkript

1 ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende: Højbjerg Møllevej 884 Rødkærsbro Anmelder: ADVOKATERNE Ib Frank Arne Nordlyng Nina Hygum Storegade Bjerringbro Tlf J. nr NH/mj GENPART Tre 1.9, K Endeligt skøde Underskrevne Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 885 Bjerringbro sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne den sælger tilhørende faste ejendom, Jørgen Ørgaard Højbjerg Byvej Rødkærsbro matr.nr. 5 k Højbjerg by, Højbjerg, af areal m2. /-- - DSS D 21 Bulk Sort / Hvid Arealet er beliggende ved Højbjerg Møllevej og hovedvej A26 ved Højbjerg

2 Overdragelsen sker på følgende aftalte vilkår: PARCELLEN: 1. Parcellen, der er ubebygget, overdrages som den er og forefindes og beset af køber med den tå parcellen værende beplantning. Det pågældende areal udgør en del af sælgers samlede ejendom matrikuleret som matr. nr. 5 k m.fl. Højbjerg by, Højbjerg. Arealet erhverves til sammenlægning med den køber tilhørende ejendom ma r. nr. 8 a, 11 h, 34 e, 8 k, 8 I, 53, 8 m og 8 n Højbjerg by, Højberg med et areal på 81 ha m 2, heraf vej m2 beliggende Højbjerg Byvej 12, 884 Rødkærsbro på hvilken ejendom der er noteret landbrugspligt. 2. Nærværende skøde begæres tinglyst på såvel det hermed overdragne areal/sælgers ejendom som på købers ejendom, matr. nr. 8 a m.fl. Højbjerg by, Højbjerg. Nærværende skøde er ikke betinget af andet end registrering i matriklen, og matrikelmyndighederne bemyndiges hermed til på anmelderens vegne at fremsende' skødet til endelig tinglysning uden frist med adkomst for køber. 3. Sælger oplyser, at det overdragne areal ikke er selvstændig vurderet og erklærer, at værdien af parcellen på anmeldelsestidspunktet udgør kr. 7.,, svarende til den kontante købesum, jfr. 8. side 2

3 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) E 4. Køber respekterer de servitutbestemmelser vedrørende de overdragne parceller, som fremgår af den servituterklæring, der udarbejdes af landinspektør Jørgen Rasmussen. Desuden respekterer køber eventuel servitutbestemmelse, som måtte blive krævet tinglyst som en forudsætning for godkendelse af nærværende handel. Der påhviler i dag sælgers ejendom følgende tinglyste servitutbestemmelser: Dokument om vej m.v Dokument om vej m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om udstykning og ophævelse af landbrugspligt Dokument om forsyningslafiøbsledninger m.v Deklaration om tilbage- og videresalg m.v Dokument om byggelinier' Dokument om færdselsret Dokument om færdselsret OVERTAGELSESDAG: Overtagelsen finder sted den 1. august 25, fra hvilken dato arealet i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskat, men indtil ejendommen bliver selvstændig skatteansat betaler køber - efter påkrav fra sælger - ejendomsskatter med en forholdsmæssig andel af den området påhvilende ejendomsskat, beregnet efter areal. SÆLGER OPLYSER: 6. Sælger oplyser, side 3

4 at at at at der sælger bekendt ikke påhviler det overdragne areal utinglyste rettigheder eller forpligtelser, der ikke påhviler det overdragne areal gældsforpligtelser, flyvehavre må formodes at kunne forekomme. Sælger afgiver ingen garanti, der ikke er udarbejdet lokalplan for området. I henhold til' kommuneplanen er området beliggende indenfor afgrænsningen af Højbjerg, svarende til rammeområde G1. Den fremtidige anvendelse, er fastlagt til boliger, landbrug, indre erhvervsvirksomheder og jordbrugsparceller. LEJEAFTALER: 7 Køber er indtil overtagelsesdagen lejer af arealet i henhold til den mellem køber og Bjerringbro kommune indgåede lejekontrakt. Køber betaler leje indtil overtagelsesdagen, jfr. den indgåede lejekontrakt, og evt. ' refusion af leje sker direkte mellem køber og sælger. Der er ikke indgået aftale om jagtretten på arealet. FORURE+G: 8. Arealet er kortlagt som forurenet på vidensniveau I. Salget sker på vilkår af, at køber er bekendt ' med, at der ved ændret anvendelse i forhold til den eksisterende, ved bygge eller gravearbejder og ved flytning af jord kræves tilladelse fra Viborg Amt.' Skrivelse af 18. september 21 vedrørende kortlægning af arealet, er udleveret tir køber. Arealet sælges endvidere på vilkår, at købsprisen er fastsat under hensyntagen til den på ejendommen konstaterede forurening. side 4;

5 , Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Registreringsundersøgelse fra Viborg Amt af juli 1997 samt Volumenprøvetagning af grundvand fra Viborg Amt af februar 1997 er udleveret til køber i forbindelse med handlen. KØBESUMMEN: Købesummen er aftalt til kr. 7., skriver kroner syvti tusinde /1, beregnet ud fra en pris på kr. 8,5 pr. m2. Såfremt arealets størrelse ændres efter endelig opmåling, skal købesummen reguleres i forhold hertil. Købesummen berigtiges kontant ved underskrivelsen af nærværende skøde, dog senest pr. overtagelsesdagen. Ved senere betaling forrentes den forfaldne beløb til sælger med diskontoen + den til enhver tid gældende procentsats i henhold til rentelovens bestemmelser fra det anførte tidspunkt og indtil betaling finder sted. Såfremt handlen imod forventning ikke kan gennemføres, er det aftalt, at købesummen ekskl. deponeringsrente tilbagebetales køber, uden at parterne i den anledning har krav på erstatning eller andet fra hinanden. OMKOSTNINGER: 1. Skøde og øvrige handelsdokumenter udfærdiges af sælgers advokat. Hver part betaler egne advokatomkostninger., Udgifterne til skødets stempling og tinglysning betales af parterne i forening med halvdelen af hver. side 5

6 Omkostningerne vedrørende udstykningssagen, herunder statsafgift, gebyr og udgifter til! landinspektøren afholdes af køber. -RadkæFc4e, den VEUot deq fiduji:ous- Som køber: Ørdaard Bjerringbrd, den 5. august 25 Som sælger: For Bjerringbro Kommune: fg.borgniester ; Hanne Jensen centralforaltningschef

7 Bjerringbro Kommune Teknisk Forvaltning Akt: skab nr. (Udfuldes af tineiysningskontoret) Side Forannævnte del nr. 5 k ses ikke at være selvstændigt ansat til ejendomsværdi Ad hele ejendommen, register nr er pr. 1. Oktober 24 vurderet til: Ejendomsværdi 17. kr. Arealerne er i matriklen noteret som en landbrugsejendom. Bjerringbro Kommune, den 8. august 25 arna Christensen overassistent

8

9 a. t c rn ;1"; "ta E * * * * * * * * * * * * *** *** Side: 8 Retten i Kjellerup Akt.nr.: Tinglysningsafdelingen E 27 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 5 K m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Bjerringbro Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Foreløbig indført som byrde med frist til til matrikulær berigtigelse Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Kjellerup den Aase Holm

10

11 .,.. g,,.., ,Q - '''...r...iv a = *** * *** ns Side: 9 a * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen D 21 Aase Holm Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 A m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Jørgen ørgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Lyst med frist til til matrikulær berigtigelse Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. Retten i Kjellerup den

12 1 1

13 >., *** * *** Side: 11 * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen D 21 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 A m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Jørgen Ørgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr.' Skødet er endeligt Foreløbig indført som byrde med frist til til matrikulær berigtigelse Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning. Hvis dokumentet slettes vil tinglysningsafgiften være tabt. e Retten i Kjellerup den Else Gønge Jørgensen

14 '

15 a E = *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Dkk 7. Vedrørende matr.nr. 8 A m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Jørgen Ørgaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Endelig lyst som del af 8A Højbjerg By, Højbjerg Retten i Kjellerup den Side: 1 Akt.nr.:,D 21 Else Gønge Jørgensen

16

17 I) 21 Ejerlav: Højbjerg Anmelder: Matr.nr.: 6 a m.fl. Højbjerg by, Ejendomskontoret Landbo Midt Beliggenhed: jordareal Asmildklostervej Viborg Tlf Registreringsafgift i alt kr. 5.3, J.nr ej/hq Købesummen ønskes ikke offentliggjort GENPART Tt; 5.3, K ENDELIGT SKØDE Undertegnede sælger: Gerhard Ørgaard Højbjerg Møllevej Rødkærsbro sælger og endeligt overdrager herved til medundertegnede køber Jørgen Ørgaard Højbjerg Byvej Rødkærsbro et areal af den af mig tilhørende ejendom matr.nr. 6 a Højbjerg by, Højbjerg af areal iflg. tingbogen 4 ha 7398 m2 heraf vej 16 m2 matr.nr. 6 c Højbjerg by, Højbjerg af areal iflg. tingbogen 1214 m2 matr.nr. 5 n Højbjerg by, Højbjerg af areal iflg. tingbogen 1 ha 6547 m2 matr.nr. 6 e Højbjerg by, Højbjerg af areal iflg. tingbogen 847 m2 Handlen vedrører et ubebygget areal, der ifølge det af landinspektør Jørgen Rasmussen i 25 udfærdigede og vedlagte rids er betegnet som matr.nr. 6 ahøjbjerg by, Højbjerg af areal m2 heraf vej 16 m2, matr.nr. 5 n Højbjerg by, Højbjerg af areal m 2 samt matr.nr. 6 e Højbjerg by, Højbjerg af areal 847 m2, i alt 7,2352 ha. Parterne er enige om arealets beliggenhed og afgrænsning samt adgangsvejen til parcellen. Det solgte areal er under arealoverførsel til købers ejendom Matr.nr. 8 a, 11 h, 34 e, 8 k, 81, 53, 8 m og 8 n alle Højbjerg by, Højbjerg på hvilken ejendom skødet begæres tinglyst,

18 Skødet begæres tillige tinglyst på sælgers ejendom matr.nr. 6 a, 6 c, 5 n og 6 e alle Højbjerg by, Højbjerg. ArealLt overdrages med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger. På ejendommen er tinglyst følgende servitutter: Dok. om afhændelse af tørvejord (vedr. 5 n) Dok. om afkald på træafgrøde (vedr. 5 n) Dok. om vej m.v Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v., Vejanlæg m.v. Prioritet forud for pantegæld Dok. om byggelinier m.v Dekl. ang. vandledning (vedr. 6 a) Dok. om byggelinier (vedr. 5 n og 6 a) Købe respekterer de servitutter, som ifølge tingbogen og landinspektørens servituterklæring måtte blive pålagt arealet, samt de servitutter, der måtte blive pålagt af det offentlige i forbindelse med godkendelsen af udstykningen. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere aftalte vilkår: Handlen omfatter et areal på 7,2352 hektar. Køber overtager arealet som beset. 1 Handlens omfang Sælger oplyser, 2 Oplysninger at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles 'anlæg, fællesantenne, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning, og at der sælger bekendt ikke er planer om / truffet beslutning. om at udføre arbejde eller afsagt kendelser af offentlige myndigheder, for vilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, at Øber har forpagtet jorden.

19 3 3 Flyvehavre Sælger oplyser, at der kan forekomme flyvehavre på ejendommen, hvilket køber er gjort bekendt med, jf. bekendtgørelse nr. 542 af 28. juni 1995 om flyvehavre 3. 4 Overtagelsestidspunkt Overtagelsen finder sted den 1. januar 25, og arealet henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende. 5 Købesum og berigtigelse Kontant Købesummen er aftalt til kontant kr ,, skriver kr. sekshundredetretisekstusindesekshundredenitiotte /1, der berigtiges kontant ved udstedelse af anfordringsgældsbreve. Købesummen en beregnet som kr. 88., pr. ha. Køber succederer i sælgers ejendomsavance. Købesummen udgør alene jordværdi. 6 Fordeling af købesummen 7 Afgiftsgrundlag Sælger erklærer, at ejendommen ikke er særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr , 8 Refusion Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle indtægter og udgifter vedrørende arealet. Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Da arealet ikke er særskilt ansat til ejendomsværdi, vil grundskatter for den samlede ejendom blive opkrævet hos og lagt ud af sælger, indtil meddelelse om særskilt vurdering foreligger. Køber refunderer sælger grundskatter forholdsmæssigt efterhånden som de forfalder til betaling efter påkrav.

20 f 4, 9 Kloakforhold Såfremt myndighederne i anledning af udstykningen eller senere stiller krav om ændring af kloak; og afløbsforholdene på sælgers restejendom, og dette medfører etablering af kloåklednirig og sivedræn på det solgte areal, er køber indforstået hermed. 1 Endvidere ex køber indforstået med, at der tinglyses en deklaration vedrørende dette på det købteareal. 1 Støtteordninger Hektarstøtte Øber har selv indsendt ansøgning til Direktoratet for FødevareErhverv om hektarstøtte for 25. Afkohlingsstøtte Såvel Røber og sælger er bekendt med, at EU-kommissionen har vedtaget forslag til reform af EU's landbrugsstøtteordning. Forslaget medfører, at landbrugsstøtten afkobles, så den ikke længere følger jorden. Sælger forpligter sig til at overdrage såvel de enhedsstøtterettigheder som tillægsstøtterettigheder, som sælger får tildelt ved reformens ikrafttræden, til køber»den vederlag, idet der er sket betaling for disse støtterettigheder ved fastsættelsen af købesummen for ejendommen. 1 Såfrem i t det ikke er muligt for sælger at overdrage rettighederne til køber, er det aftalt, at hvis sælger kan tilkomme vederlag ved salg til national reserve, tiltransporteres beløbet til køber. 11 Vilkår for handlen Såfremt tilladelse til arealoverførsel og erhvervelse ikke opnås, er parterne enige om følgende: at alen genforhandles og om nødvendig annulleres og skødet aflyses, at den tidligere nævnte deponerede udbetaling inid. renter tilbagebetales til køber, at alle påløbne omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør, udredes af parterne i samme forhold som anført under omkostningsbestemmelsen, at det af sælger/køber til sælger/køber betalte refusionsbeløb, herunder afholdte terminsydelser m.m. tilbagebetales af sælger/køber, og

21 12 Momsreguleringsforpligtels e Sælger erklærer, at der ikke på den solgte ejendom er nogen reguleringsforpligtelse for investeringsgoder, jf. lovbkg. nr. 84 af 16. august 2 om merværdiafgift med ændringer. 13 Omkostninger Køber betaler alle omkostningerne ved handlens berigtigelse herunder kan bl.a. nævnes omkostninger til landinspektør samt omkostninger til udarbejdelse og tinglysning af skøde. 14 Betingelser Nærværende skøde er betinget af registrering i matriklen. 15 Fuldmagt Kort- og Matrikelstyrelsen bemyndiges til på parternes vegne at fremsende skødet til endelig tinglysning som adkomst for køber, jf. bekendtgørelse nr. 498 af 6. juni 2 om matrikulære arbejder 14, stk. 1. Viborg, den / 25 Underskrifter Som køber: Viborg, den / / 25 Som sælger:,w,a212.d. Gerhard Ørgaard

22 Til v tterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myn ighed for så *dt angår sælger: Navn. Navn: PLO. bcl Bopæl: Hanne Qvist Advokatsekretær Fristrup6ajvej2. 88 Viborg Stilling. Bopæl: Stella Nørskov sgaard Sekretær Stjærten 23 '188 Viborg f J (

23 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommarkonearlat) c E E c w -o z ts -o t c cn "svi ^Ce j ) di krf ca C tv ) ) I- tv A D. G rn 4!, C Bessillingsformular Y-3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S

24 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 a m.fl.. afsternpel: (i København kvarter) Hibierg by og eller(i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, sogn m.fl. art. nr., ejer/av, sogn. BESTEMMELSER, der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 til forlægning a hovedlandevejen Århus-Viborg '4'på en strækning ved Ans er pålagt nedennævnte ejendomme af Højbjerg by og sogn, af Tange by, Højbjerg sogn, af Ans by, Grønbæk sogn, af Iller by, Grønbæk sogn og af Naderupgårde, Grønbæk sogn, og som skal sikres ved tinglysning med prioritet forud for byrder og hæftelser, jfr.. 25 i den nævnte lov: Ejeren af efterstående matrikelnumre er pligtig at drage omsorg for, at der på det på vedlagte rids med skravering angivne areal hverken varigt eller midlertidigt må forefindes noget af større højde end 1 m over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinie. Denne bestemmelse omfatter ikke sne. De pågældende vejbestyrelser er hver for sig påtaleberettikr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: get. Anmelder: Kommissarius ved Statens ekspropriationer i Jylland Adelgade Skanderborg Denne bestemmelse begæres tinglyst på:, Matr. nr. 8 a, 12 a, 27 a og 34 d af Højbjerg by og sogn. Matr. nr. 11 a af Tange by, Højbjerg sogn. Matr. nr. 2 iy, 3 a, 13 a og 13 d af Ans by, Grønbæk sogn, Matr. nr. 4 bti 4 o, 4 p og 18 a af Mer by, Grønbæk sogn. Matr. nr. 1b, I ds. 11, 2 a, 2 b, 2 c, 2 e, 2 g og 2 i af Naderupgårde, Grønbæk sogn. Oversigtsarealerne er indtegnet på vedlagte 5 rids. Matr. nr. 13 a af Ans by, Grønbæk sogn er omfattet af 2 rids. Kommissarius ved,statens ekspropriationer i Jylland, Adelgade 19, 866 Skanderborg, den /' februar e.b. Indfrt i dagbogen for retten i Kjellerup, den, T. Blegt 2.Z 78 * Lyst DSS D 21 &J< Sort / Hvid BestdImgsformler H Jensen & Kjeldskov København I. B.,Thomsen,fin,.

25

26 ' ix12'l»11t At denn mtr., attesterllerved: genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) _, 111,-bjer2- sogn, 6'iZke-bor,g d 9 Navi;: justitsministeriets genpartkalkerlatrred, Tit kort., p / / / / / / / / / / / - / / / / ct; g Pg

27 L

28 er nøjagtig senpart-ardet,-originale kort vedrørendelejendominen(e) nr. attesteres herved. Lgilkebor - d- a- 19,7H Navn : justitsministeriets uanpartkalkerlserred. Til kort. Ma.

29 W _ 4 : _

30 ... At denne kort-genpart er._nøjagtig et ilparit ;;a:f :,ctetfforigl,le'lcc.irt vedrørendee endommen _ mtr attesteres herved:...: /ft.ebör9: d. 3v del: justitsministeriets g!ripartkalk rlserred. TIL kote,

31 ,

32 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) C E E ø jt to, r cu st. < ' 43 Bestillingsferrlutir Y-1 fløj

33

34 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret} 1»- :al foin'ndar Y -1 fløj

35 '! i

36 MODTAGET (2) RETTEN 1 KJELLERUP Anmelder: Viborg Amt Miljø og Teknik Skottenborg 26, 88 Viborg Tlf J. nr N rværende deklaration kvitteres herved til aflysning for så vidt angår følgende matr. nre.: 8,17 a, 27 a,34 d Højbjerg By, Højbjerg 11 a Tange By, Højbjerg 2,3 bn,13 a,13 d Ans By, Grønbæk 4 o, 4 p Iller By, Grønbæk 11,2b 2i Naderup Gde., Grønbæk 1 Viborg Amt, den G,4 "j Joh rup Poulsen Vejchef ry\eu ojer c.)7s,,..\ C--/Y

37

38 *** * * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 8 A m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Gerhardt ørgaard m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

39

40 a a * ** * * * * Side: 5 G * * * * * * * * 29) * * * Retten i Kjellerup Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen E 515 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 27 A, Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Hans Nøhr Kristensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

41

42 *** * *** Side: 6 * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 348 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 5 L m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Ejendomsejer: Brian Just Pedersen m.fl. Lyst første gang den: under nr. 194 Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

43

44 o. c o. c ø a Sani E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Tange By, Højbjerg Ejendomsejer: Ruth Just m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Side: 7 Akt.nr.: F 286 Inge V. Sørensen

45

46 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: I 283 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 2 IY, Ans By, Grønbæk Ejendomsejer: Birgit Elisabeth Højriis Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

47

48 *** * *** * * * * * *** ' * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 3 A m.fl., Ans By, Grønbæk Ejendomsejer: Carl Henningsen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : 27.1:1998 under nr Side: 9 Akt.nr.: C 387 Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

49

50 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 1 Akt.nr.: F 421 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 13 A, Ans By, Grønbæk Ejendomsejer: Kjellerup Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

51

52 a a a a E 5 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 13 D, Ans By, Grønbæk Ejendomsejer: Ruth Bondrup Pedersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Side: 11 Akt.nr.: H 276 Inge V. Sørensen

53 "

54 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 12 Akt.nr.: C 53 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 B m.fl., Iller By, Grønbæk Ejendomsejer: Steen Lassen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr. 174 Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

55

56 4 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4, Iller By, Grønbæk Ejendomsejer: Leo Møller m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Side: 13 Akt.nr.: F 678 Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

57

58 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 14 Akt.nr.: H 352 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 P, Iller By, Grønbæk Ejendomsejer: Leo Møller Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

59

60 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 15 Akt.nr.: D 238 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 B, Naderup Gde., Grønbæk Ejendomsejer: Erik Laurits Amundsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

61 ^ / `.! /

62 o. ca a. a. cn EC2 2 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. i L, Naderup Gde., Grønbæk Ejendomsejer: Harry Mølgaard Lyst første gang den: under nr.,1936 Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Side: 16 Akt.nr.: G 181 Inge V. Sørensen

63

64 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 2 B, Naderup Gde., Grønbæk Ejendomsejer: Poul Storgaard Andersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Side: 17 Akt.nr.: A 76 Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

65 ' ; I

66 g" a a 5 rn 2 E *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 2 I, Naderup Gde., Grønbæk Ejendomsejer: Jens Karl Kristensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Kjellerup den Side: 18 Akt.nr.: G 19 Inge V. Sørensen

67

68 * * * * * *** * * * Retten i Kjellerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 18 Påtegning på Aflysning. Vedrørende matr.nr. 17 A m.fl., Højbjerg By, Højbjerg Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 1732 Afvist fra tingbogen den da dok. ikke er lyst på 17A Retten i Kjellerup den Inge V. Sørensen

69

70 ø. ø 'tå ti Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Stempel kr. Akt: Skab nr.,, (Udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: VIBORG LANDINSPEKTØRKONTOR Fabrikvej Viborg Tlf DEKLARATION angående', NATURGASDISTRIBUTIONSLEDNING I BJERRINGBRO KOMMUNE Løbenr. Matr. nr. Ejerlav a Højbjerg By, Højbjerg a Vindum By, Vindum f Vindum By, Vindum 7 13 cm Tange By, Højbjerg a Tange By, Højbjerg do Tange By, Højbjerg dy Tange By, Højbjerg dx Tange By, Højbjerg Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

71 Matr. nr. Ejerlav Kommune Entrepr. nr. 8 Højbjerg By, Højbjerg B,Ierringbro Aftale om nedlægning af naturgasdistributionsledning Undertegnede ejer/ejere meddeler tilladelse til, at Naturgas Midt/Nord I/S (ledningsejeren) nedlægger en n turgasledning med tilbehør. Samtidig medde es samtykke til, at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen: Den til enhver 1. Inden for e respekteres gende bemær a. areal tes p res h tid værende ejer af ejendommen er pligtig til at tåle: 4 meter bredt bælte omkring den på vedlagte rids viste lednings midte skal:der nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følninger: t må ikke bebygges eller beplantes med,træer med dybtgående rødder eller,benytanden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placegrispæle og-lignende i en dybde over 6 cm. b. Drænl dning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ik e nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med ledningsejeren. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra den påtaleberettigede. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c. Ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber i servitut realet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. d. Ledni gsejeren eller dennes repræsentanter kan færdes på ejendommen for at foretage efter yn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning'for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes dennelved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskaberne for de. ejendomme, der er omfattet af aftalen, og i øvrigt af to af retten. udmeldte, uvildige personer. 2. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for ovennævn- ' te bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæl er, afgrødetab, strukturskade m.v. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. 4.'Påtaleberet iget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Naturgas Midt/Nord I/S., * Plan D-141 -A Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 8 a, Højbjerg By, Højbjerg idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dato: 11/8 1987, Som ejer af mair. nr.: 8a, Højbjerg By, Højbjerg, lb. nr.: Navn: Jørgen ørgaard / G. Ørgaard, Adresse: Højbjerg Byvej 12, Højbjerg, 884 Rødkærsbro Dato: Som ejer åf ma-r., lb. nr.: Navn:, Adresse:

72 2. Dato: Som ejer af matr. nr.: Navn:, Adresse:, lb. nr.: Dato: Som ejer af matr. nr.: Navn:, Adresse:, ib. nr.: Dato: Som ejer af matr. nr.: Navn:, Adresse:, ib. nr.: Dato: Som ejer af matr. nr.: Navn:, Adresse:,lb! nr.: f Dato: Som ejer af matr. nr.: Navn:, Adresse:, lb. nr.: Viborg; den For Naturgas Midt/Nord I/S Kommunens tiltrædelse: Ovennævnte tiltrædes i henhold til kommuneplanlovens 36, stk. 1, med bemærkning om at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet. Bjerringbro den 6. okt N. Pagh Andreasen (for kommunen) Carl Johan Skovsgaard

73 3. Matr. nr. Ejerlav Kommune Entrepr. nr. 18 a Vindum By, Vindum Bjerringbro Aftale om nedl gning af naturgasdistributionsledning Undertegnede ejer/ejere meddeler tilladelse til, at Naturgas Midt/Nord I/S (ledningsejeren) nedlægger en naturgasledning med tilbehør. Samtidig meddeles samtykke til, at følgende servitutbestemmelser kan tinglyses på ejendommen: Den til enhver tid værende ejer af ejendommen er pligtig til at tåle: 1. Inden for t 4 meter bredt'bælte omkring den på vedlagte rids viste lednings midte skal der respekteres nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følkninger: gende bemær a. arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i en dybde over 6 cm. r. b. Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med ledningsejeren. Grøftegravnng, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgra niug af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra den påtaleberettigede. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beska ige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c. Ejer, vitut bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber i Serrealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. d. Ledni gsejeren eller dennes repræsentanter kan færdes på ejendommen for at foretage efter yn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derve forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskaberne for de ejendomme, der er omfattet af aftalen, og i øvrigt af to af retten udmeldte, uvildige personer. 2. Ledningseje en kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for ovennævnte bælte mcd særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæler, afgrødetab, strukturskade m.v. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter,som følger af denne servitut. 4. Påtaleberet iget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Naturgas Midt/Nord I/S. * Plan D-139LA Ovennævnte servitutbestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 18 a, Vindum By, Vindum idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dato: Som ejer af mafr. nr.: 18 a, Vindum By, Vindum, lb. nr.: Navn: Christian Hansen, Adresse: Tangevej 24, 885 Bjerringbro. Dato: Som ejer af matr. Navn:, Adresse:, lb. nr.:

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

BYGGEGRUND I ANDRUP VILKÅR:

BYGGEGRUND I ANDRUP VILKÅR: Køb & Salg December 2013 Matr.nr. 5af Andrup, Esbjerg Jorder Beliggende Januarvej/Februarvej/Majgårdsparken, 6705 Esbjerg Ø. Arealet udgør 660 m² KØBSAFTALE BYGGEGRUND I ANDRUP Mellem sælger: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber )

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede (i det følgende benævnt sælger ) Vejle Kommune CVR nr. 29189900 Skolegade 1 7100 Vejle Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) Navn:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere