KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2016) 5549 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik kan der vedtages fiskeriforvaltningsforanstaltninger med det formål at overholde miljølovgivningen, jf. artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/ I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU's naturdirektiver (habitatdirektivet 2 og fugledirektivet 3 ) er medlemsstaterne forpligtet til at udpege henholdsvis særlige bevaringsområder og særligt beskyttede områder for at beskytte naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. Disse områder udgør et sammenhængende europæisk økologisk net med betegnelsen Natura Medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for disse områder og tage passende skridt til at beskytte de naturtyper og arter, for hvilke områderne er udpeget. Sådanne foranstaltninger skal være i overensstemmelse med de økologiske behov for de naturtyper og de arter, som findes på lokaliteten, og kan omfatte fiskerirelaterede foranstaltninger. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) 4 skal medlemsstaterne træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havet senest i I medfør af artikel 13, stk. 4, i direktivet skal medlemsstaterne udarbejde indsatsprogrammer, der omfatter geografiske beskyttelsesforanstaltninger, som bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer. Hvis medlemsstaterne konstaterer, at visse fiskeribevarelsesforanstaltninger er nødvendige for at leve op til deres forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 4, i havstrategirammedirektivet, artikel 4 i fugledirektivet eller artikel 6 i habitatdirektivet, skal disse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik, der hører under EU's enekompetence. En central nyskabelse i den fælles fiskeripolitik er indførelsen af bestemmelser om regionalt samarbejde mellem medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse i visse fiskerier eller områder. I overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 bygger forslaget på de fælles henstillinger, som er udarbejdet og fremsendt til Kommissionen af de berørte medlemsstater. Farvande, der henhører under Danmarks højhedsområde De Natura 2000-områder, som berøres af dette forslag, er udpeget af Danmark til beskyttelse af bl.a. naturtype 1170 (rev) og naturtype 1180 ("boblerev": undersøiske formationer opstået ved gasudsivning fra havbunden). Denne marine naturtype trues af direkte fysiske 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af , s. 22). 2 3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af , s. 7). 4 EUT L 164 af , s. 19. DA 2 DA

3 forstyrrelser og forøget tilgængelighed af næringsstoffer i marinvandsøjlen. Bevaringsstatus for områder med disse naturtyper i danske farvande i den vestlige del af Østersøen, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen vurderes at være ugunstig. I december 2011 blev der vedtaget naturforvaltningsplaner for de områder med denne naturtype, der var udpeget inden 2010, og områderne blev desuden udpeget som særlige bevaringsområder 5. I overensstemmelse med habitatdirektivet skal de nødvendige bevarelsesforanstaltninger fastsættes for de pågældende områder. Hovedformålet med forordningen er at sikre, at fiskeriforanstaltninger under den fælles fiskeripolitik i tilstrækkelig grad bidrager til beskyttelsen af revstrukturer og dermed forpligtelsen til at sikre, at der opnås gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper, jf. artikel 6 i habitatdirektivet. Fiskeri med mobile bundslæbende redskaber vurderes at udgøre en trussel for rev. Det foreslås derfor at forbyde sådanne fiskeriaktiviteter i områder kortlagt som rev. I områder kortlagt som boblerev foreslås et totalt forbud mod kommercielt fiskeri, da brugen af net kan skade disse revstrukturer. Disse revstrukturer bør beskyttes mod fiskeriets påvirkning ved afgrænsning af beskyttelseszoner omkring revstrukturerne. Videnskabelig rådgivning fra Aarhus Universitet (Nationalt Center for Miljø og Energi), Danmarks Tekniske Universitet (Institut for Akvatiske Ressourcer) og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) 6 tjener sammen med områdespecifikke forvaltningsplaner og kortlægning af marine naturtyper som grundlag for fiskeriforvaltningsforanstaltningerne i denne forordning. Sverige og Tyskland har fiskerirettigheder i de danske territorialfarvande i Kattegat. Disse farvande er vigtige fiskeområder for både Danmark og Sverige. En analyse af fiskeridata viser imidlertid, at bevarelsesforanstaltningerne vil have ringe eller ingen indvirkning på det danske og det svenske fiskeri, eftersom der normalt ikke finder fiskeri sted ved rev i disse områder. Der er i de seneste år næsten ikke registreret nogen tilfælde af, at tyske fartøjer har fisket i disse områder. Dette bør imidlertid ikke berettige til at udskyde eller undlade at træffe de nødvendige bevarelsesforanstaltninger, da denne type fiskeri vil kunne forekomme i fremtiden. Ved vurderingen af den praktiske gennemførelse og håndhævelsen af de foreslåede foranstaltninger blev det fundet, at de bestående foranstaltninger for fiskerikontrol, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009, i lyset af den nuværende fiskeriaktivitet er tilstrækkelige til at sikre overholdelsen af fiskeriforbuddet. Det skal dog bemærkes, at det er planen at foretage en ny vurdering af kontrolsystemet, når foranstaltningerne har været anvendt i 18 måneder. Bratten, Sverige I 2015 var der i Sverige 315 Natura 2000-områder med registrerede marine arter eller habitater. Det beskyttede havområde Bratten i Skagerrak blev udpeget som et Natura område (kode SE ) i 2011 til beskyttelse af rev (naturtype 1170). Det er også udpeget til beskyttelse af samfund af søfjer og gravende megafauna under havstrategirammedirektivet. Ud over fiskerfartøjer, der fører svensk flag, har Danmark også historiske fiskerirettigheder inden for 12-sømilegrænsen og i Sveriges eksklusive økonomiske zone. Det fremgik af en 5 6 Bekendtgørelse nr af 25. november 2011: Henvisning indsættes senere. DA 3 DA

4 analyse af de tilgængelige elektroniske data (FOS-data m.m.) fra de tyske myndigheder, at der ikke forekommer tysk fiskeri i området. Men da Bratten er en del af ICES-afsnit IIIa, har Tyskland fiskerimuligheder for en række fiskearter i det pågældende område. Norske fiskere har også adgang til Brattenområdet, men en analyse viser, at det norske fiskeri er af begrænset omfang. Det overordnede mål med de foreslåede fiskeribevarelsesforanstaltninger er at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af habitater på havbunden med høj bevaringsværdi for at opfylde deres bevaringsmål. De foreslåede foranstaltninger bidrager dermed til at opfylde forpligtelsen til at opnå en gunstig bevaringsstatus i henhold til habitatdirektivets artikel 6 samt forpligtelsen til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havene senest i 2020 i henhold til havstrategirammedirektivet. De anbefalede fiskeribevarelsesforanstaltninger vedrører dele af det beskyttede havområde Bratten i Skagerrak. De indebærer forbud mod fiskeri fra erhvervsfiskerfartøjer i områder med habitater på havbunden med høj bevaringsværdi. Disse områder er fiskerifri zoner. Med hensyn til forslaget om at stoppe fiskeri med flydetrawl har de fiskerifri zoner i Bratten den yderligere fordel, at de forhindrer bifangster af store rovfisk og lejlighedsvise fysiske forstyrrelser af havbunden. Flydetrawlfiskeri har i dag meget ringe betydning i Brattenområdet og finder hovedsageligt sted længere mod vest i Skagerrak. De relativt små fiskerifri zoner forventes således hverken at få betydelig økonomisk virkning eller føre til flytning af dette fiskeri. Dette bør imidlertid ikke berettige til at udskyde eller undlade at træffe de nødvendige bevarelsesforanstaltninger, da denne type fiskeri vil kunne forekomme i fremtiden. For at sikre tilstrækkelig beskyttelse af de fiskerifri zoner og muliggøre en mere nøjagtig kontrol og håndhævelse skal alle fiskerfartøjer i det beskyttede havområde Bratten udstyres med et automatisk identifikationssystem (AIS) og sikre, at det forbliver funktionsdygtigt. Dette indebærer, at den allerede bindende ordning for fiskerfartøjer med en samlet længde på 15 meter eller derover udvides til at omfatte mindre fartøjer. En central nyskabelse i den fælles fiskeripolitik er indførelsen af bestemmelser om regionalt samarbejde mellem medlemsstater, der har en direkte forvaltningsmæssig interesse i visse fiskerier eller områder. I overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 bygger forslaget på den fælles henstilling, som er udarbejdet og fremsendt til Kommissionen af de berørte medlemsstater. (1) Med henblik herpå blev delegeret forordning (EU) 2015/ vedtaget på grundlag af fælles henstillinger forelagt af Danmark, Tyskland og Sverige i marts (2) Den 10. juni 2016 blev endnu en fælles henstilling om fiskeribevarelsesforanstaltninger for Brattenområdet i Skagerrak (Nordsøen) forelagt af Sverige, Danmark og Tyskland i henhold til artikel 11 i forordning nr. 1380/2013, og en række lignende fælles henstillinger er under udarbejdelse af de berørte medlemsstater. Af hensyn til den retlige klarhed og sammenhæng er det hensigtsmæssigt at samle alle de fiskeribevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for at opfylde de miljømæssige forpligtelser, som gælder for et bestemt havområde, i samme forordning, således at der er én forordning for Østersøen og én for Nordsøen. 7 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for Danmarks højhedsområde i Østersøen og Kattegat (EUT L 259 af , s. 5). DA 4 DA

5 Forordning (EU) 2015/1778 bør derfor ophæves og dens bestemmelser opdeles i to forordninger. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Høring af interesserede parter a) Farvande, der henhører under Danmarks højhedsområde De danske myndigheder har siden foråret 2011 afholdt formelle og uformelle høringer med forskellige interesserede parter, både i og uden for Danmark. I Danmark fandt den nationale koordinering med de interesserede parter sted i regi af Natura 2000 Dialogforum, som har deltagelse af grønne NGO'er, fiskeriorganisationer, Miljøministeriet og forskningsinstitutter. Fiskeriforvaltningsforanstaltningerne i denne forordning blev drøftet i forummet på syv møder, som fandt sted mellem marts 2011 og december Der blev afholdt yderligere møder med Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua samt et uformelt møde med WWF Danmark. På internationalt plan blev der i marts 2012 afholdt et møde forud for høringen i København med de tyske og svenske myndigheder, Det Rådgivende Råd for Nordsøen, Det Rådgivende Råd for Østersøen, Det Internationale Havundersøgelsesråd, DTU Aqua, Miljøministeriet og Europa-Kommissionen. Forslaget er blevet drøftet med Sverige og Tyskland i ad hocarbejdsgrupper bestående af repræsentanter for fiskeri- og miljømyndighederne. Eftersom Danmark og Sverige har udpeget Natura 2000-områder i Kattegat, som grænser op til hinanden, fandt der også bilaterale møder sted i København og Göteborg i 2011 og 2013 for yderligere drøftelser. b) Bratten, Sverige Fra og med maj 2012 er der tilrettelagt fire interessentmøder med fiskere fra Sverige og Danmark samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län, fiskerikontorer fra Sverige, Norge og Danmark og videnskabsfolk fra Göteborg Universitet og Havforskningsinstituttet i Lysekil. Der blev afholdt en workshop i marts 2013 med deltagelse af NGO'er for at drøfte en bæredygtig udnyttelse af Brattenområdet og udvikle en forvaltningsplan herfor. De anbefalede fiskeribevarelsesforanstaltninger blev sendt i national og regional høring i oktober Fælles henstilling I overensstemmelse med proceduren i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 er denne fælles henstilling resultatet af drøftelser mellem de medlemsstater, som har en direkte forvaltningsmæssig interesse. a) Farvande, der henhører under Danmarks højhedsområde I perioden juni-december 2014 udarbejdede repræsentanter for fiskeri- og miljømyndighederne i Danmark, Sverige og Tyskland den endelige version af den fælles henstilling. Den blev undertegnet af samtlige medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse den 10. marts 2015 og forelagt Kommissionen den 13. marts Den fælles henstilling er rettet mod tre Natura 2000-områder i de danske farvande i Kattegat. Områderne er udpeget på grund af deres forekomst af rev (herunder boblerev). For at beskytte disse strukturer er det tanken, at fiskeri med bundslæbende redskaber skal forbydes i revområder, og at der skal indføres et totalt fiskeforbud i områder med boblerev. Der foreslås DA 5 DA

6 en revision af overvågningen og kontrollen med gennemførelsen af disse foranstaltninger 18 måneder efter foranstaltningernes ikrafttræden. b) Bratten, Sverige Den 1. juli 2015 blev et udkast til forslag om Bratten sendt ud til en bred kreds af interesserede parter (f.eks. natur- og fiskeridirektører i Nordsømedlemsstaterne, Det Rådgivende Råd for Nordsøen og Europa-Kommissionen). Der blev afholdt fire møder forud for høringen i Göteborg mellem september 2015 og januar Den fælles henstilling blev undertegnet af samtlige medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse og forelagt Kommissionen den 10. juni Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) a) Farvande, der henhører under Danmarks højhedsområde De vigtigste elementer i den endelige fælles henstilling, som forelagdes Kommissionen, blev evalueret af STECF på dens plenarmøde den april Hvad angår de specifikke elementer, konkluderede STECF følgende 8 : 1. De foreslåede bevarelsesforanstaltninger, som vedrører 3 af de i øjeblikket 55 ikke-beskyttede danske Natura 2000-områder med forekomst af rev, er et skridt i den rigtige retning med henblik på at minimere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem og sikre, at fiskeriet ikke nedbryder havmiljøet, jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/ De foreslåede foranstaltninger bidrager til at sikre, at de naturtyper af fællesskabsbetydning, som henstillingen vedrører, bevares og genoprettes til gunstig bevaringsstatus i de afgrænsede områder, jf. artikel 2 i direktiv 92/43/EØF. 3. Selv om det nuværende fangstniveau i de berørte Natura 2000-områder synes at være begrænset, drives der i et vist omfang fiskeri med navnlig passive redskaber i mindst ét af de områder, hvor der er identificeret boblerev. STECF mener således, at bevarelsesmålene inden for de særlige bevaringsområder, der er henvist til i den fælles henstilling, ikke kan opnås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne. STECF konstaterer, at der er visse problemer med hensyn til kontrollen af områderne. STECF mener, at for at sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne bør det danske kontrolsystem, som rapporterer til myndighederne, når fartøjer sejler ind i kontrolområdet, udvides til at omfatte alle de fiskerfartøjer, der er udstyret med fartøjsovervågningssystem, som udøver aktivitet i nærheden af områderne. STECF mener desuden, at det kan være hensigtsmæssigt med yderligere foranstaltninger for fiskerfartøjer uden fartøjsovervågningssystem (f.eks. fartøjer på under 12 m). Disse foranstaltninger bør indføres samtidig med gennemførelsen af de lukkede områder. b) Bratten, Sverige De vigtigste elementer i den endelige fælles henstilling, som forelagdes Kommissionen, blev evalueret af STECF på dens plenarmøde den juli Hvad angår de specifikke elementer, konkluderede STECF følgende: 1. Med hensyn til ToR 1 konkluderer STECF, at de foreslåede bevarelsesforanstaltninger i det beskyttede havområde Bratten med forekomst af rev, pockmarks og truede arter vil bidrage til at minimere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem og sikre, at fiskeriet ikke nedbryder havmiljøet, jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/ DA 6 DA

7 2. Med hensyn til ToR 2 konkluderer STECF, at de foreslåede foranstaltninger vil bidrage til at sikre, at de følsomme habitater, som henstillingen vedrører, bevares og genoprettes til gunstig bevaringsstatus i de afgrænsede områder, jf. artikel 2 i direktiv 92/43/EØF. STECF bemærker imidlertid, at de foreslåede grænser for de fiskerifri zoner er placeret meget tæt på revene og ikke omfatter en bufferzone, som defineret i overensstemmelse med ICES's retningslinjer. STECF mener, at bufferzonerne er nyttige til bevarelsesformål og kontrollerbarhed, men at de korridorer, der er fastlagt i forslaget, virker meget små. Hvis bufferzoner gennemføres, vil nogle af de nærmeste fiskerifri zoner skulle sammenlægges til større zoner. 3. Med hensyn til ToR 3 konstaterer STECF, at det nuværende fangstniveau i de berørte fiskerifri zoner synes at være begrænset. Ikke desto mindre drives der i et vist omfang fiskeri med navnlig bundtrawlere. STECF mener således, at habitatbevarelsesmålene inden for de særlige områder, der er henvist til i den fælles henstilling, ikke kan opnås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne. STECF konstaterer imidlertid, at der kun er meget få følsomme habitater i område 14, hvis lukning, som er godkendt af alle interesserede parter, primært skyldes en forsigtig tilgang for at undgå en fremtidig stigning i fiskeritrykket på dybhavsbunden. På grundlag af STECF's evaluering og Kommissionens tjenestegrenes interne vurdering er Kommissionen af den opfattelse, at den forelagte fælles henstilling er i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 som anført ovenfor. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget Det vigtigste retlige skridt består i at vedtage foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne i Unionens miljølovgivning. I forordningen fastlægges det fiskeri i bestemte områder, som de særlige foranstaltninger vil gælde for. Retsgrundlag Artikel 11, stk. 2, og artikel 18, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013. Nærhedsprincippet Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Proportionalitetsprincippet Forslaget ligger inden for rammerne af de delegerede beføjelser, der er tillagt Kommissionen ved artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med nævnte bestemmelse. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Kommissionens delegerede forordning. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde Kommissionen har fået beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter at vedtage fiskeribevarelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne i Unionens miljølovgivning. Medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse har forelagt en fælles henstilling. Foranstaltningerne, som er indeholdt i den fælles henstilling og medtaget i dette forslag, bygger på den bedste DA 7 DA

8 tilgængelige videnskabelige rådgivning og opfylder alle relevante krav i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013. DA 8 DA

9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF 10, særlig artikel 11, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan medlemsstaterne vedtage de fiskeribevarelsesforanstaltninger, som er nødvendige for at leve op til deres forpligtelser i henhold til Unionens miljølovgivning, herunder artikel 6 i direktiv 92/43/EØF 11 og artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF 12. (2) I henhold til artikel 6 i direktiv 92/43/EØF skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for de særlige bevaringsområder, som opfylder de økologiske behov for de naturtyper og arter, der findes på lokaliteterne. Herudover skal medlemsstaterne også træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget. (3) I henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF skal medlemsstaterne vedtage indsatsprogrammer, som skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet 13 samt beskyttede havområder som fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden for rammerne af internationale eller regionale aftaler, som de er part i. (4) Danmark mente, at der for at overholde artikel 6 i direktiv 92/43/EØF skulle vedtages bevarelsesforanstaltninger i visse af de områder i Kattegat (Nordsøen), der hører under landets højhedsområde. Hvis nødvendige fiskeribevarelsesforanstaltninger påvirker EUT L 354 af , s. 22. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af , s. 7). 12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af , s. 19). 13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af , s. 7). DA 9 DA

10 andre medlemsstaters fiskeri, kan medlemsstaterne forelægge Kommissionen disse foranstaltninger i form af fælles henstillinger. (5) Danmark, Tyskland og Sverige har en direkte forvaltningsmæssig interesse i det fiskeri, der berøres af disse foranstaltninger. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 meddelte Danmark Tyskland de relevante oplysninger om de påkrævede foranstaltninger, herunder deres begrundelse, videnskabelig dokumentation til støtte herfor og nærmere detaljer vedrørende deres praktiske gennemførelse og håndhævelse. (6) Efter høring af Det Rådgivende Råd for Nordsøen forelagde Danmark, Tyskland og Sverige den 13. marts 2015 Kommissionen to fælles henstillinger om fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revstrukturer i tre danske Natura 2000-områder i Kattegat og Nordsøen og syv områder i Østersøen. De indebærer forbud mod fiskeri med mobile bundslæbende redskaber i revområder (naturtype 1170) og forbud mod alle fiskeriaktiviteter i områder med boblerev (naturtype 1180). (7) Den 17. april 2015 fastslog Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) 14, at bevarelsesmålene for de særlige bevaringsområder, der blev henvist til i de fælles henstillinger, ikke kunne opnås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne. (8) STECF stillede spørgsmål ved kontrollen og håndhævelsen af bevarelsesforanstaltningerne og var af den opfattelse, at yderligere kontrolforanstaltninger kunne være passende. I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/ skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger, bevilge tilstrækkelige ressourcer og oprette de strukturer, der er en forudsætning for kontrol, inspektion og håndhævelse af de aktiviteter, der udføres inden for den fælles fiskeripolitiks anvendelsesområde. Det kan omfatte foranstaltninger såsom forpligtelsen for alle berørte fartøjer til med større hyppighed at indgive deres position via fartøjsovervågningssystemet eller forpligtelsen til at identificere områder med høj risiko i det nationale kontrolsystem på grundlag af risikostyring og således imødekomme STECF's betænkeligheder. (9) Den 25. juni 2015 vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2015/ med henblik på fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af relevante revområder i Østersøen og Kattegat. (10) Delegeret forordning (EU) nr. 2015/1778 indebærer forbud mod fiskeri med mobile bundslæbende redskaber i de pågældende revområder i Østersøen og Kattegat, da sådant fiskeri har en negativ indvirkning på levesteder med rev og påvirker både revstrukturerne og biodiversiteten ved revene Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af , s. 1). 16 EUT L 259 af , s. 5. DA 10 DA

11 (11) I medfør af forordningen er alt fiskeri ved de pågældende boblerev i Kattegat forbudt, da boblerev er særligt sårbare strukturer, og enhver fysisk påvirkning udgør en trussel for deres bevaringsstatus. (12) Det var hensigtsmæssigt at sikre, at de foranstaltninger, der var fastlagt i forordningen, blev vurderet, navnlig hvad angik kontrol af overholdelsen af fiskeriforbuddet. (13) Sverige mener nu, at der for at overholde artikel 6 i direktiv 92/43/EØF og artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF skal vedtages bevarelsesforanstaltninger i visse af de områder i Skagerrak (Nordsøen), der hører under landets højhedsområde. (14) Danmark, Tyskland og Sverige har en direkte forvaltningsmæssig interesse i det fiskeri, der berøres af disse foranstaltninger. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 meddelte Sverige Danmark og Tyskland de relevante oplysninger om de påkrævede foranstaltninger, herunder deres begrundelse, videnskabelig dokumentation til støtte herfor og nærmere detaljer vedrørende deres praktiske gennemførelse og håndhævelse. (15) Efter høring af Det Rådgivende Råd for Nordsøen forelagde Danmark, Tyskland og Sverige den 10. juni 2016 Kommissionen en fælles henstilling om fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revstrukturer, pockmarks og samfund af søfjer og gravende megafauna i Brattenområdet i Skagerrak. Foranstaltningerne indebærer forbud mod fiskeri i en række områder. (16) I Bratten skal alt fiskeri i de pågældende områder med rev forbydes, i betragtning af de øgede vanskeligheder med at kontrollere fiskeriet og det minimale pelagiske fiskeri. (17) For at sikre tilstrækkelig kontrol med fiskeriet i det beskyttede havområde Bratten skal alle fiskerfartøjer udstyres med et automatisk identifikationssystem (AIS) og sikre, at det forbliver funktionsdygtigt, mens de befinder sig i Bratten, således at der skabes en rapporteringszone, der omkranser de lukkede områder. (18) I sin videnskabelige rådgivning af 8. juli 2016 fastslår STECF 17, at de foreslåede bevarelsesmål i det beskyttede havområde Bratten med forekomst af rev, pockmarks og truede arter ikke kan opnås fuldt ud uden passende foranstaltninger til at forhindre fiskeri i områderne. (19) STECF bemærker imidlertid, at de foreslåede grænser for de fiskerifri zoner er placeret meget tæt på revene og ikke omfatter en bufferzone, som defineret i overensstemmelse med ICES's retningslinjer. STECF mener, at bufferzonerne er nyttige til bevarelsesformål og kontrollerbarhed, men at de korridorer, der er fastlagt i forslaget, virker meget små. Desuden er der kun meget få følsomme habitater i område 14, hvis lukning, som er godkendt af alle interesserede parter, primært skyldes en forsigtig tilgang for at undgå en fremtidig stigning i fiskeritrykket på dybhavsbunden. (20) Som følge af den nye fælles henstilling, der blev forelagt den 10. juni 2016, er det hensigtsmæssigt at ophæve delegeret forordning (EU) 2015/1778 og at fordele bevarelsesforanstaltningerne efter havområde på to forskellige retlige instrumenter. (21) Denne forordning bør kun finde anvendelse på Nordsøen og omfatte de bevarelsesforanstaltninger, der for øjeblikket finder anvendelse i Kattegat, og de foranstaltninger, der foreslås for Brattenområdet i den fælles henstilling af 10. juni DA 11 DA

12 (22) De bevarelsesforanstaltninger, der for øjeblikket finder anvendelse i Østersøen, bør indgå i en ny særskilt forordning. (23) De fiskeribevarelsesforanstaltninger, der er fastlagt i denne forordning, berører ikke nogen andre bestående eller fremtidige forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af de pågældende områder, herunder fiskeribevarelsesforanstaltninger VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. I denne forordning fastsættes fiskeribevarelsesforanstaltninger, der er nødvendige for overholdelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 6 i direktiv 92/43/EØF og artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF. 2. Denne forordning finder anvendelse på fiskerfartøjer i Nordsøen. Artikel 2 Definitioner Ud over definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, artikel 4 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/ forstås i denne forordning ved: a) "bundslæbende redskaber": alle følgende redskaber: bundtrawl, bomtrawl, skovlbundtrawl, skovldobbelttrawl, bundtrawl til partrawling, jomfruhummertrawl, rejetrawl, vodredskab, snurrevod, skotsk snurrevod, vod brugt fra fartøj og skraber b) "Områder 1": de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem de positioner, som er angivet i bilag I til denne forordning, målt efter koordinatsystemet WGS84 c) "Områder 2": de geografiske områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem de positioner, som er angivet i bilag II til denne forordning, målt efter koordinatsystemet WGS84 d) "Bratten": det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem de positioner, som er angivet i bilag III til denne forordning, målt efter koordinatsystemet WGS84 e) "berørte medlemsstater": Danmark, Tyskland og Sverige. Artikel 3 Forbud mod fiskeri 1. I områder 1 er fiskeriaktiviteter med bundslæbende redskaber forbudt. Fiskerfartøjer, der medfører bundslæbende redskaber om bord, kan i områder 1 udøve fiskeri med andre redskaber end disse redskaber, under forudsætning af at de bundslæbende redskaber fastgøres og stuves i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 47 i forordning (EF) nr. 1224/ I områder 2 er alle fiskeriaktiviteter forbudt. 18 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af , s. 1). DA 12 DA

13 Artikel 4 Gennemsejling 1. Fiskerfartøjer, der medfører bundslæbende redskaber om bord, må gennemsejle områder 1, under forudsætning af at de bundslæbende redskaber fastgøres og stuves i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 47 i forordning (EF) nr. 1224/ Fiskerfartøjer må gennemsejle områder 2, under forudsætning af at alle redskaber om bord fastgøres og stuves i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 47 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Artikel 5 Automatisk identifikationssystem Alle fiskerfartøjer i Bratten skal udstyres med et automatisk identifikationssystem (AIS) og sikre, at det forbliver funktionsdygtigt, idet systemet skal opfylde præstationskravene i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1224/2009. Artikel 6 Vurdering 1. De berørte medlemsstater vurderer senest den 30. juni 2017 gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 3 og 4, herunder kontrol af overholdelsen af fiskeriforbuddet i: a) områder 1 b) følgende områder 2: i) boblerevområdet Herthas Flak ii) boblerevområderne Læsø Trindel og Tønneberg Banke. 2. De berørte medlemsstater sender en sammenfattende rapport om vurderingen til Kommissionen senest den 31. juli Artikel 7 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 13 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 10.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 37/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 248/17

Den Europæiske Unions Tidende L 248/17 22.9.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 248/17 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1100/2007 af 18. september 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med etableringen af beskyttede havområder

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere