Budget Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014"

Transkript

1 1 Budget Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag Miljø og Byudvalget Miljø Plan Byg Vallensbæk Mose grønt område Forsyningsområdet Administration Miljø- og Byudvalget Ejendomme Vej, Park og Natur Serviceområdet Materialegården Beskæftigelsesudvalget Jobcenter Børne- og Skoleudvalget Sekretariat Børn, Kultur og Velfærd administration og projekter Børne- & Familieområdet Dagtilbud Skoler og Uddannelse Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget Kultur og Borgere Fritid og Idræt Velfærdsudvalget Sundhed, Pleje & Omsorg Voksne med særlige behov Visitationen og hjælpemidler Økonomiudvalget Brandvæsen og Beredskab Borger, bolig og integration Erhvervs- og Udviklingscenter XX90/91/92 Administration Kommunalbestyrelsen Demografi Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Desuden er budgetbog 1, som noget nyt, delt op i udvalg, hvilke er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder hvor det giver mening også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål. 5

6 6

7 Generelle bemærkninger til budgetforslag Langsigtede økonomiske målsætninger Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 nedenstående økonomiske politik for Albertslund Overordnet målsætning Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Strategi Strategien er at skabe grundlag for en sund, robust økonomi og økonomisk råderum for at sikre handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Den sunde og robuste økonomi forstås som en økonomi, der tåler negative påvirkninger udefra, og som har et solidt budget med råderum til at finansiere investeringer i nye velfærdsløsninger, i byens fornyelse, grønne omstilling og stadige udvikling som intelligent og bæredygtig by. En sund, robust økonomi og økonomisk råderum skabes ved: En effektiv økonomistyring forstået som en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem. En ramme for den årlige budgetproces, fordi der med budgetprocessen træffes beslutning om hvordan råderummet tilvejebringes og sker en konkretisering af de politiske visioner og den økonomiske planlægning på længere sigt. Indholdet i politikken På den baggrund omfatter politikken to dele. For det første fire overordnede økonomiske mål (omtalt nedenfor) og for det andet rammer for den årlige budgetproces (omtales ikke her). Den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode. Økonomiske mål Den første del af politikken sætter fire overordnede mål for den økonomiske styring. De tager afsæt i den økonomiske strategi fra 2010 og Albertslund Kommunes budgetaftale Det 1. mål - Positiv driftsbalance mellem 60 og 90 mio. kr. Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. Overskudsmålsætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer. Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum. Det 2. mål - Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. 7

8 Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Ved at inddrage overslagsårene i målsætningen understøttes større sikkerhed og robusthed i økonomien. Det 3. mål - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger For at sikre en effektiv og offensiv økonomistyring er der ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger, med mindre de er af rent teknisk karakter. Det 4. mål - Gæld pr. indbygger højst kr. Loftet for gælden pr. indbygger fastsættes til max kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udvikling af byen. Budgettets hovedtal Tabel 1 viser budget og overslag som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken likviditetspåvirkning er et træk på kassebeholdningen angivet med minus. Tabel 1. Budget Løbende priser. Mio. kr. Løbende priser, mio. kr. B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance Anlæg ekskl. forsyning Resultat Nettoafdrag Forsyning og balanceforskydninger Likviditetspåvirkning Der er i tabel 1 set bort fra generelle reserver og båndlagte budgetter samt generelle anlægsindtægter, som ikke indgår i den løbende budgetopfølgning. I tabellens første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalinger samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger ud fra den betragtning, at de på længere sigt skal hvile i sig selv og dermed ikke er skattefinansierede. I tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance svarende til budgetlovens opgørelse, på nær, at nettoudgifterne til ældreboliger ikke fratrækkes efter den definition. Den strukturelle driftsbalance skal være positiv, for at kommunen har en sund økonomi. Den skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis den ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen. 8

9 Den strukturelle driftsbalance ligger i mio. kr. under det første mål på mindst 60 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat. Årsagen er, at kommunerne i fællesskab har bestræbt sig for at overholde den aftalte anlægsramme på 17,5 mia. kr. Albertslund Kommune har derfor foretaget en nærmere vurdering af, om visse udgifter burde afsættes på anlæg eller på drift. Det har medført en forøgelse af driftsudgifterne i 2015 på ca. 12,7 mio. kr. Hvis disse udgifter i stedet var budgetteret som anlægsudgifter, ville driftsbalancen have været ca. 67 mio., og de anlægsudgifter, som skulle finansieres af overskuddet på driftsbalancen, ville så være tilsvarende større. I 2018 forventes driftsbalancen at være næsten på det ønskede niveau. I forhold til den nævnte korrigerede driftsbalance på ca. 67 mio. kr. er der tale om en forringelse på ca. 8 mio. kr. På udgiftssiden er der på den ene side i kraft af budgetaftalen et fald i udgifterne fra 2015 til 2018 på ca. 12 mio. kr. (i 2015 priser). Endvidere er der et fald på enkelte områder på grund af engangsprojekter i Fx er udgifter til udbygning af skolernes IT fremrykket fra 2016 og 2017 til I den anden retning går, at den forventede demografiske udvikling giver en vækst i udgifterne på netto 37,5 mio. kr. (i 2015 priser) fra 2015 til På finansieringssiden er der i 2015 tale om en forringelse på 15 mio. kr. i forhold til overslaget fra budget Økonomi- og Indenrigsministeriets meddelelse om tilskud og udligning i 2015 medførte for kommunen et provenu, der var 18 mio. kr. mindre end forventet. Efter ansøgning har ministeriet bevilget særtilskud, som er knap 5 mio. kr. større end de 27 mio. kr., der var indregnet i overslaget fra budget 2014, men 5 mio. kr. mindre end tilskuddet i I de følgende år er der en stigende forringelse på indtægtssiden. I 2016 forventes en mindreindtægt på 12 mio. kr. på grund af efterregulering af de budgetgaranterede områder (dvs. konjunkturbestemte udgifter, hvis bevægelser reguleres over bloktilskuddet). Desuden forventes i de kommende år en lav vækst i udskrivningsgrundlaget og i de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter. Begge forhold giver en lavere stigning i tilskud og udligning end hidtil forudsat. Hertil kommer, at den lavere befolkningsvækst, som nedsatte den demografiske fremskrivning på udgiftssiden, også slår igennem på skat, tilskud og udligning. Det er forudsat, at den ekstraordinære forhøjelse af bloktilskuddet på 3 mia. kr. til kommunerne i perioden fortsætter i de følgende år. Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2014 forudsat, at de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje, vil falde til 27 mio. kr. i de følgende år. Tallene for anlæg ekskl. forsyning indeholder ikke anlægsarbejder vedrørende varmeforsyning og renovation og heller ikke den del af centerbyggeriet, som vedrører de kommunale plejeboliger, der opføres efter almenboliglovens regler. Disse udgifter er medtaget under Forsyning og balanceforskydninger. Nettoafdragene indeholder afdrag, som stiger fra 29 mio. kr. i 2015 til 34 mio. kr. i Desuden er der i 2015 til 2018 indregnet optagelse af lån for hhv. 57, 42, 8 og 9 mio. kr., som der er gjort nærmere rede for i det efterfølgende afsnit om langfristet gæld. 9

10 Forsyning og balanceforskydninger giver et kassetræk. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv over tid. Varmeforsyningens investeringsplanen indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmeforsyningslovens regler kan der forhåndsopkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. Samlet set opstår der balance, når der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter. Herudover er der et kassetræk fra balanceforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. Udgifter og indtægter vedrørende opførelsen af kommunale plejeboliger er regnet med i balanceforskydningerne. Udgiften modsvares af træk på byggekreditten, som også regnes med i balanceforskydningerne. I 2016 indfris byggekreditten, og 91 pct. finansieres ved optagelse af lån. Det er årsagen til de store tal i dette år på hhv. nettoafdrag og balanceforskydninger. Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 19 mio. kr. i 2015, 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Kommunens budget indeholder serviceudgifter i 2015, som svarer til den af KL beregnede vejledende ramme på ca mio. kr. Med dette for øje er der i 2015 og følgende år budgetteret en generel reserve på 14 mio. kr. for at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau. Pris- og lønskøn Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,94 % og en generel prisstigning på 2,1 % fra 2014 til 2015, som danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL s udmelding fra februar I forhold til det således fremskrevne budget har kommunalbestyrelsen vedtaget en besparelse på 4,5 mio. kr. ved, at der kun sker halv prisfremskrivning på visse artskonti på de bevillinger, hvor det er realistisk, at en sådan besparelse har virkning i praksis. I fremskrives generelt med 2,1 pct. pr. år. Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2014 De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter godkendelsen af budget 2014, er indregnet. Der blev i december 2013 godkendt en sag om varmeforsyningens anlægsplan og takster, som for indebar merudgifter, der blev finansieret ved lånoptagelse. Takstændringerne indebar en merudgift på kommunens bygninger på 1,6 mio. kr., og en ny forsikringsaftale gav merudgifter på 6,2 mio. kr., i begge tilfælde af varig karakter. Fra 2013 til 2015 blev overført uforbrugte anlægsmidler for 28,7 mio. kr. Desuden er der ved forskellige sager flyttet anlægsbeløb mellem årene. 10

11 Forvaltningen igangsatte i februar 2014 et arbejde med et budgetkatalog, som skulle udmønte dels den rammebesparelse på 10 mio. kr. i 2015 og følgende år, som var vedtaget med budget 2014, dels en kompensation for merudgiften til forsikringsaftalen. Desuden skulle budgetkataloget medvirke til over nogle år at forøge den strukturelle driftsbalance i forhold til den vedtagne målsætning på 60 mio. kr. Kataloget indeholdt 50 forslag med mulighed for budgetreduktioner for 49 mio. kr. i 2015 stigende til 59 mio. kr. i Efter at kommunalbestyrelsen blev orienteret om forslagene på et budgetseminar i juni, blev de udsendt i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer i april, juni og august gennemgået temaer af betydning for budget 2015, herunder befolkningsprognosen, økonomiske konsekvenser i forbindelse med indflytning på plejecentret, forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen samt forvaltningens forslag til anlægsplaner. Budgetaftalen for 2015 indeholder effektiviseringer og besparelser på drift for ca. 30 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 42 mio. kr. i Heri indgår, at 31 af forslagene fra budgetkataloget gennemføres helt eller delvis som foreslået. Endvidere er der tilføjet to yderligere effektiviseringsforslag, og rammebesparelsen fra budget 2014 på 10 mio. kr. er udmøntet. Samtidig er der vedtaget 12 forslag til udvidelser for tilsammen knap 5 mio. kr. i 2015 stigende til 5,5 mio. kr. i Som konsekvens af øget inklusion i skolerne, dvs. at en række elever med behov for specialundervisning går i de almindelige klasser i folkeskolerne i stedet for på specialskoler og i specialklasser. Af den grund er budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) lagt om, så der er flere penge til udvikling af inklusion. Netto er der fra 2017 tale om en reduktion på 2,5 mio. kr. På det specialiserede socialområde har Albertslund Kommune et meget højt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Det indebærer bl.a. en reduktion af budgetterne for voksne med særlige behov på 12 mio. kr. fra Det sker ved at ændre kvalitetsstandarderne, så de som minimum er på niveau med de kommuner, vi plejer at sammenligne os med. Ved at ansætte flere medarbejdere i bl.a. familieafsnittet, jobcentret og indkøbsenheden opnås der effektiviseringer, som netto giver reduktion af udgifterne. Udvidelserne i budgettet omfatter bl.a., at de midler, der har været afsat til udvidet åbningstid i daginstitutioner, til socialrådgivere på kommunens folkeskoler og til ungepraktikklasse på ungecentret gøres permanente. Andelen af uddannede pædagoger i institutionerne øges fra 60% til 70% i takt med naturlig afgang blandt medhjælperne. Det koster 1,6 mio. kr. fra Der afsættes 1 mio. kr. ekstra til at gennemføre en ny model for medlemstilskud til fritidsaktiviteter inden for folkeoplysningsloven. 11

12 Anlægsbudgettet er i forhold til de rådighedsbeløb, der var afsat inden budgetbehandlingen, forøget med knap 7 mio. kr. i 2015, men reduceret med 37 mio. kr. i 2016, 46 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i Dette skal ses i lyset af det første mål i de langsigtede mål, hvor det er forudsat, at anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum. I 2015 er budgettet udvidet med 2 mio. kr. til trådløst WIFI i alle kommunens SFO er og med 1,5 mio. kr. til opgradering af fælleslokalerne på skolerne. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til en kunstgræsbane mere på Stadion. Som en del af arbejdet med udvikling af Hersted Industripark, som skal tiltrække nye arbejdspladser til byen, er der afsat 2 mio. kr. ekstra. Desuden er der afsat 2 mio. kr. til projekter i bymidten, hvor det bl.a. skal planlægges, hvordan fængselsområdet skal anvendes, når Vridsløselille Statsfængsel lukker i Institutions- og skoleområdet Antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber er påregnet således i budget 2014 og 2015: Tabel 2: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber Budget 2014 Budget år år år år I budget 2014 blev dagplejen normeret til 82 pladser, i budget 2015 er dagplejen normeret til 65 pladser. På skoleområdet er udviklingen fra budget 2014 til 2015 således: Tabel 3: Antal elever og klasser I skoleåret 12/13 og 13/14 Skoleåret Skoleåret 13/14 pr /15 pr Elevtal Antal klasser Aftale med regeringen Regeringen og KL indgik d. 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for De væsentligste rammer er Kommunerne kan under ét videreføre serviceniveauet fra Herudover er der et løft på sundhedsområdet på 350 mio. kr. oven i de løft, der er indeholdt i rammerne for 2013 og Der 12

13 udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2015 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2015 overstiger aftalen for Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der udløses ingen sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2015 overstiger rammen, men det er aftalt, at kommunerne koordinerer budgetterne. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 400 mio. kr. på borgernære områder, en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. I bloktilskuddet er indregnet et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter særlige kriterier (Albertslund Kommune fik som følge af disse særlige kriterier forhøjet sin andel med godt 4 mio. kr.). Desuden er indregnet et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. Endelig er der i bloktilskuddet indregnet 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden uden bindinger i forhold til de kommunale budgetter. En ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skatteniveauet. Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inklusiv bilag kan ses på: Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunen har fået 22 mio. kr. i særtilskud fra 19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 9,6 mio. kr. fra 17 puljen (den sociale særtilskudspulje). Kommunen har fået afslag på ansøgninger om dispensation fra lånerammerne vedrørende det borgernære område og den ordinære pulje. Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2015 Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for budgetforslag 2015 viser et forventet kassetræk på knap 19 mio. kr. i I overslagsårene medfører budgetforslaget et kassetræk på 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 samt 15 mio. kr. i Under forudsætning af at budgettet overholdes og provenuet fra salget af Albertslund Centrum modtages på det forventede tidspunkt forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til april Herefter ligger kurven forholdsvis stabilt omkring knap 90 frem til oktober Derefter forventes gennemsnitskassen at falde frem til udgangen af 2018 til et niveau på 32 mio. kr. Likviditeten forventes således at overholde kommunens anker på minimum 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning frem til efteråret Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning negativ kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet på kr. pr. indbygger, svarende til ca. 28 mio. kr. vil kommunen komme under skærpet overvågning. 13

14 Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennemsnitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om Budgettets hovedtal. I det indledende afsnit om Langsigtede økonomiske målsætninger er beskrevet fire overordnede mål for den økonomiske styring. Det 2. mål forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i Langfristet gæld Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at på ligge mellem 28,9 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmeforsyningsområdet. Albertslund Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2015, men har fået afslag. Ældreboliger kan lånefinansieres med lån på særlige vilkår og afdrages hovedsageligt ved beboernes huslejeindbetalinger. 14

15 Tabellen viser hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af anlægsudgifter. Mio. kr Lån til ejendomsskatter 7,000 7,000 7,000 7,000 Energibesparende foranstaltninger 28,150 26, Anlæg vedr. varmeforsyningen 21,988 8,034 1,390 1,743 Ældreboliglån 0 212, I alt 57, ,453 8,390 8,743 Note *: Tallet viser kun låneberettigende del af investeringerne i varmeforsyningen i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garanti. Renter af langfristet gæld Budget 2015 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld på 12,4 mio. kr. Renteudgifterne stiger herefter til 13,5 mio. kr. i 2016, hvorefter de falder frem til 2018 til et niveau på 13,1 mio. kr. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse i 2014, 2015 og overslagsårene i henhold til den automatiske låneadgang. Der er ved budget 2015 vedtagelse endnu ikke hjemtaget lån vedrørende de låneberettigende udgifter i Renter af indestående i pengeinstitut Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med 0,05 pct., da den er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i 2014 er 0,05 % pr. ultimo april Indtil da var indskudsbevisrenten negativ med -0,1 %. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg. Beregnet med udgangspunkt i de nuværende renteforventninger samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,4 mio. kr. for kommunens likvide beholdning i 2015, idet beregningen medtager renteindtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Administrationen arbejder med etablering af andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen. Rente af obligationsbeholdning Kommunens obligationsbeholdning blev i 2013 forrentet med 0,4 %. Der forventes en tilsvarende forrentning i 2015 på grund af det fortsat lave renteniveau. Finansiering Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.277,2 mio. kr. i Indkomstskatten er med mio. kr., svarende til knap 82 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i Med i alt 204 mio. kr., svarende til godt 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (176,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (27,8 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt. 15

16 Tabel 4. Skatter i løbende priser kr Indkomstskat a) Selskabsskat Ejendomsskat b) I alt Vækst i alt i pct. 1,1 2,6 2,2 2,1 Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2014 af Økonomi- og indenrigsministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2015 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene er fremskrevet på baggrund af KL s Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen. a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en udskrivningspct. på 25,1. Afregning vedr. skrå skatteloft er indregnet. b. Grundskylden er beregnet med en skattepct. på 33,94 o/oo (7,2 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i Der er derfor ingen efterregulering af 2012 i Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.277,2 mio. kr. i 2015 til 1.367,8 mio. kr. i 2018, svarende til en samlet stigning på 7,1 pct. Den årlige vækst ligger mellem 1,1 pct. og 2,6 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger. Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 795,2 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 419,4 mio. kr., udgør knap 53 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 153,1 mio. kr. og 153,6 mio. kr. hver især udgør godt 19 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 795,2 mio. kr. i 2015 til 851,3 mio. kr. i 2018, svarende til en stigning på 7,1 pct. 16

17 Tabel 5. Tilskud og udligning i løbende priser kr Landsudligning a) Hovedstadsudligning a) Bloktilskud b) Udligning af selskabsskat Udlændingetilskud (netto) særtilskud (netto) c) særtilskud (netto) d) Tilbagebetaling af refusion af købsmoms e) Efterregulering vedr. tidl. år f) Generelle tilskud i alt Grund- og udviklingsbidrag Tilskud- og udligning i alt Vækst i alt i pct. 0,1 3,6 3,3 7,1 Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i Overslagene er fremskrevet på baggrund af KL s Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen. Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvar (udgifter). a. Inklusive korrektioner for overudligning. b. Inklusive betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 14,8 mio. kr., beskæftigelsestilskud på 73,8 mio.kr, samt tilskud til et generelt løft af ældreplejen på 2,7 mio. kr., styrket kvalitet i ældreplejen på 3,7 mio..kr., bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 mio. kr., omstilling af folkeskolen på 0,6 mio. kr. og styrkelse af kommunernes likviditet på 19 mio. kr., som er fremskrevet i overslagsårene. c. 17-særtilskud gives til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskud vedrørende 17-puljen udgør 9,6 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 8,2 mio. kr. i I hvert af overslagsårende er der budgetteret en netto indtægt på ca. 8,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 10 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL s Skatte- og Tilskudsmodel for d. 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende 19- puljen udgør 22 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 19,6 mio. kr. i I hvert af overslagsårende er der budgetteret en netto indtægt på ca. 14,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 17 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL s Skatte- og Tilskudsmodel for e. Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen. f. Kommunen valgte statsgarantien for budgetårene Der er derfor ingen efterreguleringer i årene

18 Tabel 6. Generelle skatteoplysninger A Indkomstskat Udskrivningsgrundlag i kr. a) Udskrivningsprocent 25,1 25,1 25,1 25,1 Indkomstskat af selvangiven indkomst i kr. (7.90, gr. 01) Afregning vedr. det skrå skatteloft (7.90, gr. 06) Efterregulering af skatteprovenu Kirkeskatteprocent 0,85 Forskudsbeløb f. kirkeskat i kr. (8.53, gr.01 og 03) Indkomstskat af aktieselskaber mv. i kr. (netto) (7.92) Anden skat pålignet visse indkomster i kr. (7.93) B. Budgetteret afregning af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år Andel af forskelsbeløb vedr. tidligere år i kr (indkomstskat, 7.90, gr. 02) C Ejendomsskat Afgiftspligtig grundværdi i kr. a) Grundskyldspromille 33,94 33,94 33,94 33,94 Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i kr., i alt Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme Dækningsafgift af forretningsejendomme i kr (funktion 7.95, gr. 03) Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommes grundværd Dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommes grundvæ Dækningsafgift af andre off. ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Dækningsafgiftspromille af off. ejendommes forskelsværdi 8,75 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af off. ejendommes forskelsværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Ejendomsværdiskat (funktion 8.91) a) Øvrige skatter og afgifter i kr. (funktion 7.93 og 7.96) Dækningsafgifter i alt a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning 18

19 Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2015 og frem til 2022 forventes befolkningstallet at stige med knap personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de årige som vil falde med omkring 100 personer. Hvor der fra 2015 og frem til 2022 i aldersgruppen 6-16 forventes ganske marginale ændringer, forventes der en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig på ca. 260 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet 3-5 årige på ca. 100 personer, og en stigning i antallet af erhvervsaktive på knap personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant. Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden lige må forventes at stige som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, mens udgifterne til ældre- og børneområdet også vil være stigende. Den 1. januar 2014 havde Albertslund Kommune indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 40 personer fra 2012 til I 2015 antages der at være indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til i Forventningen til denne kraftige stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca nye boliger i kommunen frem til Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2011 til 2022 Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaveområdet. 19

20 Tabel 7 Befolkningens størrelse i perioden 2014 til 2018 Aldersgruppe Antal personer Stigning i pct , , , , , ,8 I alt ,3 Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene. Befolkningstallet for 2014 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene er alle prognosetal. Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupperne forventes at stige i antal i perioden 2014 til 2018, med undtagelse af 3-5 årige og 6-16 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt. I tabel 8 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år. Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct år 3,2 3,4 3,8 3-5 år 3,7 3,4 3, år 14,4 14,1 13, år 62,1 61,7 62, år 14,2 14,3 12, år 2,4 3,1 4,1 I alt 100,0 100,0 100,0 20

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere