Budget Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014"

Transkript

1 1 Budget Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag Miljø og Byudvalget Miljø Plan Byg Vallensbæk Mose grønt område Forsyningsområdet Administration Miljø- og Byudvalget Ejendomme Vej, Park og Natur Serviceområdet Materialegården Beskæftigelsesudvalget Jobcenter Børne- og Skoleudvalget Sekretariat Børn, Kultur og Velfærd administration og projekter Børne- & Familieområdet Dagtilbud Skoler og Uddannelse Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget Kultur og Borgere Fritid og Idræt Velfærdsudvalget Sundhed, Pleje & Omsorg Voksne med særlige behov Visitationen og hjælpemidler Økonomiudvalget Brandvæsen og Beredskab Borger, bolig og integration Erhvervs- og Udviklingscenter XX90/91/92 Administration Kommunalbestyrelsen Demografi Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Desuden er budgetbog 1, som noget nyt, delt op i udvalg, hvilke er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder hvor det giver mening også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål. 5

6 6

7 Generelle bemærkninger til budgetforslag Langsigtede økonomiske målsætninger Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 nedenstående økonomiske politik for Albertslund Overordnet målsætning Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Strategi Strategien er at skabe grundlag for en sund, robust økonomi og økonomisk råderum for at sikre handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Den sunde og robuste økonomi forstås som en økonomi, der tåler negative påvirkninger udefra, og som har et solidt budget med råderum til at finansiere investeringer i nye velfærdsløsninger, i byens fornyelse, grønne omstilling og stadige udvikling som intelligent og bæredygtig by. En sund, robust økonomi og økonomisk råderum skabes ved: En effektiv økonomistyring forstået som en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem. En ramme for den årlige budgetproces, fordi der med budgetprocessen træffes beslutning om hvordan råderummet tilvejebringes og sker en konkretisering af de politiske visioner og den økonomiske planlægning på længere sigt. Indholdet i politikken På den baggrund omfatter politikken to dele. For det første fire overordnede økonomiske mål (omtalt nedenfor) og for det andet rammer for den årlige budgetproces (omtales ikke her). Den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode. Økonomiske mål Den første del af politikken sætter fire overordnede mål for den økonomiske styring. De tager afsæt i den økonomiske strategi fra 2010 og Albertslund Kommunes budgetaftale Det 1. mål - Positiv driftsbalance mellem 60 og 90 mio. kr. Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. Overskudsmålsætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer. Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum. Det 2. mål - Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. 7

8 Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Ved at inddrage overslagsårene i målsætningen understøttes større sikkerhed og robusthed i økonomien. Det 3. mål - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger For at sikre en effektiv og offensiv økonomistyring er der ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger, med mindre de er af rent teknisk karakter. Det 4. mål - Gæld pr. indbygger højst kr. Loftet for gælden pr. indbygger fastsættes til max kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udvikling af byen. Budgettets hovedtal Tabel 1 viser budget og overslag som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken likviditetspåvirkning er et træk på kassebeholdningen angivet med minus. Tabel 1. Budget Løbende priser. Mio. kr. Løbende priser, mio. kr. B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance Anlæg ekskl. forsyning Resultat Nettoafdrag Forsyning og balanceforskydninger Likviditetspåvirkning Der er i tabel 1 set bort fra generelle reserver og båndlagte budgetter samt generelle anlægsindtægter, som ikke indgår i den løbende budgetopfølgning. I tabellens første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalinger samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger ud fra den betragtning, at de på længere sigt skal hvile i sig selv og dermed ikke er skattefinansierede. I tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance svarende til budgetlovens opgørelse, på nær, at nettoudgifterne til ældreboliger ikke fratrækkes efter den definition. Den strukturelle driftsbalance skal være positiv, for at kommunen har en sund økonomi. Den skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis den ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen. 8

9 Den strukturelle driftsbalance ligger i mio. kr. under det første mål på mindst 60 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat. Årsagen er, at kommunerne i fællesskab har bestræbt sig for at overholde den aftalte anlægsramme på 17,5 mia. kr. Albertslund Kommune har derfor foretaget en nærmere vurdering af, om visse udgifter burde afsættes på anlæg eller på drift. Det har medført en forøgelse af driftsudgifterne i 2015 på ca. 12,7 mio. kr. Hvis disse udgifter i stedet var budgetteret som anlægsudgifter, ville driftsbalancen have været ca. 67 mio., og de anlægsudgifter, som skulle finansieres af overskuddet på driftsbalancen, ville så være tilsvarende større. I 2018 forventes driftsbalancen at være næsten på det ønskede niveau. I forhold til den nævnte korrigerede driftsbalance på ca. 67 mio. kr. er der tale om en forringelse på ca. 8 mio. kr. På udgiftssiden er der på den ene side i kraft af budgetaftalen et fald i udgifterne fra 2015 til 2018 på ca. 12 mio. kr. (i 2015 priser). Endvidere er der et fald på enkelte områder på grund af engangsprojekter i Fx er udgifter til udbygning af skolernes IT fremrykket fra 2016 og 2017 til I den anden retning går, at den forventede demografiske udvikling giver en vækst i udgifterne på netto 37,5 mio. kr. (i 2015 priser) fra 2015 til På finansieringssiden er der i 2015 tale om en forringelse på 15 mio. kr. i forhold til overslaget fra budget Økonomi- og Indenrigsministeriets meddelelse om tilskud og udligning i 2015 medførte for kommunen et provenu, der var 18 mio. kr. mindre end forventet. Efter ansøgning har ministeriet bevilget særtilskud, som er knap 5 mio. kr. større end de 27 mio. kr., der var indregnet i overslaget fra budget 2014, men 5 mio. kr. mindre end tilskuddet i I de følgende år er der en stigende forringelse på indtægtssiden. I 2016 forventes en mindreindtægt på 12 mio. kr. på grund af efterregulering af de budgetgaranterede områder (dvs. konjunkturbestemte udgifter, hvis bevægelser reguleres over bloktilskuddet). Desuden forventes i de kommende år en lav vækst i udskrivningsgrundlaget og i de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter. Begge forhold giver en lavere stigning i tilskud og udligning end hidtil forudsat. Hertil kommer, at den lavere befolkningsvækst, som nedsatte den demografiske fremskrivning på udgiftssiden, også slår igennem på skat, tilskud og udligning. Det er forudsat, at den ekstraordinære forhøjelse af bloktilskuddet på 3 mia. kr. til kommunerne i perioden fortsætter i de følgende år. Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2014 forudsat, at de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje, vil falde til 27 mio. kr. i de følgende år. Tallene for anlæg ekskl. forsyning indeholder ikke anlægsarbejder vedrørende varmeforsyning og renovation og heller ikke den del af centerbyggeriet, som vedrører de kommunale plejeboliger, der opføres efter almenboliglovens regler. Disse udgifter er medtaget under Forsyning og balanceforskydninger. Nettoafdragene indeholder afdrag, som stiger fra 29 mio. kr. i 2015 til 34 mio. kr. i Desuden er der i 2015 til 2018 indregnet optagelse af lån for hhv. 57, 42, 8 og 9 mio. kr., som der er gjort nærmere rede for i det efterfølgende afsnit om langfristet gæld. 9

10 Forsyning og balanceforskydninger giver et kassetræk. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv over tid. Varmeforsyningens investeringsplanen indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmeforsyningslovens regler kan der forhåndsopkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. Samlet set opstår der balance, når der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter. Herudover er der et kassetræk fra balanceforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. Udgifter og indtægter vedrørende opførelsen af kommunale plejeboliger er regnet med i balanceforskydningerne. Udgiften modsvares af træk på byggekreditten, som også regnes med i balanceforskydningerne. I 2016 indfris byggekreditten, og 91 pct. finansieres ved optagelse af lån. Det er årsagen til de store tal i dette år på hhv. nettoafdrag og balanceforskydninger. Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 19 mio. kr. i 2015, 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Kommunens budget indeholder serviceudgifter i 2015, som svarer til den af KL beregnede vejledende ramme på ca mio. kr. Med dette for øje er der i 2015 og følgende år budgetteret en generel reserve på 14 mio. kr. for at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau. Pris- og lønskøn Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,94 % og en generel prisstigning på 2,1 % fra 2014 til 2015, som danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL s udmelding fra februar I forhold til det således fremskrevne budget har kommunalbestyrelsen vedtaget en besparelse på 4,5 mio. kr. ved, at der kun sker halv prisfremskrivning på visse artskonti på de bevillinger, hvor det er realistisk, at en sådan besparelse har virkning i praksis. I fremskrives generelt med 2,1 pct. pr. år. Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2014 De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter godkendelsen af budget 2014, er indregnet. Der blev i december 2013 godkendt en sag om varmeforsyningens anlægsplan og takster, som for indebar merudgifter, der blev finansieret ved lånoptagelse. Takstændringerne indebar en merudgift på kommunens bygninger på 1,6 mio. kr., og en ny forsikringsaftale gav merudgifter på 6,2 mio. kr., i begge tilfælde af varig karakter. Fra 2013 til 2015 blev overført uforbrugte anlægsmidler for 28,7 mio. kr. Desuden er der ved forskellige sager flyttet anlægsbeløb mellem årene. 10

11 Forvaltningen igangsatte i februar 2014 et arbejde med et budgetkatalog, som skulle udmønte dels den rammebesparelse på 10 mio. kr. i 2015 og følgende år, som var vedtaget med budget 2014, dels en kompensation for merudgiften til forsikringsaftalen. Desuden skulle budgetkataloget medvirke til over nogle år at forøge den strukturelle driftsbalance i forhold til den vedtagne målsætning på 60 mio. kr. Kataloget indeholdt 50 forslag med mulighed for budgetreduktioner for 49 mio. kr. i 2015 stigende til 59 mio. kr. i Efter at kommunalbestyrelsen blev orienteret om forslagene på et budgetseminar i juni, blev de udsendt i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer i april, juni og august gennemgået temaer af betydning for budget 2015, herunder befolkningsprognosen, økonomiske konsekvenser i forbindelse med indflytning på plejecentret, forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen samt forvaltningens forslag til anlægsplaner. Budgetaftalen for 2015 indeholder effektiviseringer og besparelser på drift for ca. 30 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 42 mio. kr. i Heri indgår, at 31 af forslagene fra budgetkataloget gennemføres helt eller delvis som foreslået. Endvidere er der tilføjet to yderligere effektiviseringsforslag, og rammebesparelsen fra budget 2014 på 10 mio. kr. er udmøntet. Samtidig er der vedtaget 12 forslag til udvidelser for tilsammen knap 5 mio. kr. i 2015 stigende til 5,5 mio. kr. i Som konsekvens af øget inklusion i skolerne, dvs. at en række elever med behov for specialundervisning går i de almindelige klasser i folkeskolerne i stedet for på specialskoler og i specialklasser. Af den grund er budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) lagt om, så der er flere penge til udvikling af inklusion. Netto er der fra 2017 tale om en reduktion på 2,5 mio. kr. På det specialiserede socialområde har Albertslund Kommune et meget højt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Det indebærer bl.a. en reduktion af budgetterne for voksne med særlige behov på 12 mio. kr. fra Det sker ved at ændre kvalitetsstandarderne, så de som minimum er på niveau med de kommuner, vi plejer at sammenligne os med. Ved at ansætte flere medarbejdere i bl.a. familieafsnittet, jobcentret og indkøbsenheden opnås der effektiviseringer, som netto giver reduktion af udgifterne. Udvidelserne i budgettet omfatter bl.a., at de midler, der har været afsat til udvidet åbningstid i daginstitutioner, til socialrådgivere på kommunens folkeskoler og til ungepraktikklasse på ungecentret gøres permanente. Andelen af uddannede pædagoger i institutionerne øges fra 60% til 70% i takt med naturlig afgang blandt medhjælperne. Det koster 1,6 mio. kr. fra Der afsættes 1 mio. kr. ekstra til at gennemføre en ny model for medlemstilskud til fritidsaktiviteter inden for folkeoplysningsloven. 11

12 Anlægsbudgettet er i forhold til de rådighedsbeløb, der var afsat inden budgetbehandlingen, forøget med knap 7 mio. kr. i 2015, men reduceret med 37 mio. kr. i 2016, 46 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i Dette skal ses i lyset af det første mål i de langsigtede mål, hvor det er forudsat, at anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum. I 2015 er budgettet udvidet med 2 mio. kr. til trådløst WIFI i alle kommunens SFO er og med 1,5 mio. kr. til opgradering af fælleslokalerne på skolerne. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til en kunstgræsbane mere på Stadion. Som en del af arbejdet med udvikling af Hersted Industripark, som skal tiltrække nye arbejdspladser til byen, er der afsat 2 mio. kr. ekstra. Desuden er der afsat 2 mio. kr. til projekter i bymidten, hvor det bl.a. skal planlægges, hvordan fængselsområdet skal anvendes, når Vridsløselille Statsfængsel lukker i Institutions- og skoleområdet Antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber er påregnet således i budget 2014 og 2015: Tabel 2: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber Budget 2014 Budget år år år år I budget 2014 blev dagplejen normeret til 82 pladser, i budget 2015 er dagplejen normeret til 65 pladser. På skoleområdet er udviklingen fra budget 2014 til 2015 således: Tabel 3: Antal elever og klasser I skoleåret 12/13 og 13/14 Skoleåret Skoleåret 13/14 pr /15 pr Elevtal Antal klasser Aftale med regeringen Regeringen og KL indgik d. 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for De væsentligste rammer er Kommunerne kan under ét videreføre serviceniveauet fra Herudover er der et løft på sundhedsområdet på 350 mio. kr. oven i de løft, der er indeholdt i rammerne for 2013 og Der 12

13 udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2015 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2015 overstiger aftalen for Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der udløses ingen sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2015 overstiger rammen, men det er aftalt, at kommunerne koordinerer budgetterne. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 400 mio. kr. på borgernære områder, en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. I bloktilskuddet er indregnet et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter særlige kriterier (Albertslund Kommune fik som følge af disse særlige kriterier forhøjet sin andel med godt 4 mio. kr.). Desuden er indregnet et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. Endelig er der i bloktilskuddet indregnet 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden uden bindinger i forhold til de kommunale budgetter. En ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skatteniveauet. Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inklusiv bilag kan ses på: Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunen har fået 22 mio. kr. i særtilskud fra 19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 9,6 mio. kr. fra 17 puljen (den sociale særtilskudspulje). Kommunen har fået afslag på ansøgninger om dispensation fra lånerammerne vedrørende det borgernære område og den ordinære pulje. Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2015 Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for budgetforslag 2015 viser et forventet kassetræk på knap 19 mio. kr. i I overslagsårene medfører budgetforslaget et kassetræk på 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 samt 15 mio. kr. i Under forudsætning af at budgettet overholdes og provenuet fra salget af Albertslund Centrum modtages på det forventede tidspunkt forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til april Herefter ligger kurven forholdsvis stabilt omkring knap 90 frem til oktober Derefter forventes gennemsnitskassen at falde frem til udgangen af 2018 til et niveau på 32 mio. kr. Likviditeten forventes således at overholde kommunens anker på minimum 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning frem til efteråret Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning negativ kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet på kr. pr. indbygger, svarende til ca. 28 mio. kr. vil kommunen komme under skærpet overvågning. 13

14 Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennemsnitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om Budgettets hovedtal. I det indledende afsnit om Langsigtede økonomiske målsætninger er beskrevet fire overordnede mål for den økonomiske styring. Det 2. mål forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i Langfristet gæld Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at på ligge mellem 28,9 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmeforsyningsområdet. Albertslund Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2015, men har fået afslag. Ældreboliger kan lånefinansieres med lån på særlige vilkår og afdrages hovedsageligt ved beboernes huslejeindbetalinger. 14

15 Tabellen viser hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af anlægsudgifter. Mio. kr Lån til ejendomsskatter 7,000 7,000 7,000 7,000 Energibesparende foranstaltninger 28,150 26, Anlæg vedr. varmeforsyningen 21,988 8,034 1,390 1,743 Ældreboliglån 0 212, I alt 57, ,453 8,390 8,743 Note *: Tallet viser kun låneberettigende del af investeringerne i varmeforsyningen i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garanti. Renter af langfristet gæld Budget 2015 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld på 12,4 mio. kr. Renteudgifterne stiger herefter til 13,5 mio. kr. i 2016, hvorefter de falder frem til 2018 til et niveau på 13,1 mio. kr. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse i 2014, 2015 og overslagsårene i henhold til den automatiske låneadgang. Der er ved budget 2015 vedtagelse endnu ikke hjemtaget lån vedrørende de låneberettigende udgifter i Renter af indestående i pengeinstitut Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med 0,05 pct., da den er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i 2014 er 0,05 % pr. ultimo april Indtil da var indskudsbevisrenten negativ med -0,1 %. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg. Beregnet med udgangspunkt i de nuværende renteforventninger samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,4 mio. kr. for kommunens likvide beholdning i 2015, idet beregningen medtager renteindtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Administrationen arbejder med etablering af andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen. Rente af obligationsbeholdning Kommunens obligationsbeholdning blev i 2013 forrentet med 0,4 %. Der forventes en tilsvarende forrentning i 2015 på grund af det fortsat lave renteniveau. Finansiering Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.277,2 mio. kr. i Indkomstskatten er med mio. kr., svarende til knap 82 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i Med i alt 204 mio. kr., svarende til godt 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (176,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (27,8 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt. 15

16 Tabel 4. Skatter i løbende priser kr Indkomstskat a) Selskabsskat Ejendomsskat b) I alt Vækst i alt i pct. 1,1 2,6 2,2 2,1 Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2014 af Økonomi- og indenrigsministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2015 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene er fremskrevet på baggrund af KL s Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen. a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en udskrivningspct. på 25,1. Afregning vedr. skrå skatteloft er indregnet. b. Grundskylden er beregnet med en skattepct. på 33,94 o/oo (7,2 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i Der er derfor ingen efterregulering af 2012 i Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.277,2 mio. kr. i 2015 til 1.367,8 mio. kr. i 2018, svarende til en samlet stigning på 7,1 pct. Den årlige vækst ligger mellem 1,1 pct. og 2,6 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger. Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 795,2 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 419,4 mio. kr., udgør knap 53 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 153,1 mio. kr. og 153,6 mio. kr. hver især udgør godt 19 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 795,2 mio. kr. i 2015 til 851,3 mio. kr. i 2018, svarende til en stigning på 7,1 pct. 16

17 Tabel 5. Tilskud og udligning i løbende priser kr Landsudligning a) Hovedstadsudligning a) Bloktilskud b) Udligning af selskabsskat Udlændingetilskud (netto) særtilskud (netto) c) særtilskud (netto) d) Tilbagebetaling af refusion af købsmoms e) Efterregulering vedr. tidl. år f) Generelle tilskud i alt Grund- og udviklingsbidrag Tilskud- og udligning i alt Vækst i alt i pct. 0,1 3,6 3,3 7,1 Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i Overslagene er fremskrevet på baggrund af KL s Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen. Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvar (udgifter). a. Inklusive korrektioner for overudligning. b. Inklusive betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 14,8 mio. kr., beskæftigelsestilskud på 73,8 mio.kr, samt tilskud til et generelt løft af ældreplejen på 2,7 mio. kr., styrket kvalitet i ældreplejen på 3,7 mio..kr., bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 mio. kr., omstilling af folkeskolen på 0,6 mio. kr. og styrkelse af kommunernes likviditet på 19 mio. kr., som er fremskrevet i overslagsårene. c. 17-særtilskud gives til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskud vedrørende 17-puljen udgør 9,6 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 8,2 mio. kr. i I hvert af overslagsårende er der budgetteret en netto indtægt på ca. 8,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 10 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL s Skatte- og Tilskudsmodel for d. 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende 19- puljen udgør 22 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 19,6 mio. kr. i I hvert af overslagsårende er der budgetteret en netto indtægt på ca. 14,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 17 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL s Skatte- og Tilskudsmodel for e. Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen. f. Kommunen valgte statsgarantien for budgetårene Der er derfor ingen efterreguleringer i årene

18 Tabel 6. Generelle skatteoplysninger A Indkomstskat Udskrivningsgrundlag i kr. a) Udskrivningsprocent 25,1 25,1 25,1 25,1 Indkomstskat af selvangiven indkomst i kr. (7.90, gr. 01) Afregning vedr. det skrå skatteloft (7.90, gr. 06) Efterregulering af skatteprovenu Kirkeskatteprocent 0,85 Forskudsbeløb f. kirkeskat i kr. (8.53, gr.01 og 03) Indkomstskat af aktieselskaber mv. i kr. (netto) (7.92) Anden skat pålignet visse indkomster i kr. (7.93) B. Budgetteret afregning af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år Andel af forskelsbeløb vedr. tidligere år i kr (indkomstskat, 7.90, gr. 02) C Ejendomsskat Afgiftspligtig grundværdi i kr. a) Grundskyldspromille 33,94 33,94 33,94 33,94 Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i kr., i alt Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme Dækningsafgift af forretningsejendomme i kr (funktion 7.95, gr. 03) Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommes grundværd Dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommes grundvæ Dækningsafgift af andre off. ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Dækningsafgiftspromille af off. ejendommes forskelsværdi 8,75 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af off. ejendommes forskelsværdi i kr. (funktion 7.95, gr ) Ejendomsværdiskat (funktion 8.91) a) Øvrige skatter og afgifter i kr. (funktion 7.93 og 7.96) Dækningsafgifter i alt a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning 18

19 Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2015 og frem til 2022 forventes befolkningstallet at stige med knap personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de årige som vil falde med omkring 100 personer. Hvor der fra 2015 og frem til 2022 i aldersgruppen 6-16 forventes ganske marginale ændringer, forventes der en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig på ca. 260 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet 3-5 årige på ca. 100 personer, og en stigning i antallet af erhvervsaktive på knap personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant. Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden lige må forventes at stige som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, mens udgifterne til ældre- og børneområdet også vil være stigende. Den 1. januar 2014 havde Albertslund Kommune indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 40 personer fra 2012 til I 2015 antages der at være indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til i Forventningen til denne kraftige stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca nye boliger i kommunen frem til Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2011 til 2022 Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaveområdet. 19

20 Tabel 7 Befolkningens størrelse i perioden 2014 til 2018 Aldersgruppe Antal personer Stigning i pct , , , , , ,8 I alt ,3 Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene. Befolkningstallet for 2014 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene er alle prognosetal. Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupperne forventes at stige i antal i perioden 2014 til 2018, med undtagelse af 3-5 årige og 6-16 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt. I tabel 8 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år. Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct år 3,2 3,4 3,8 3-5 år 3,7 3,4 3, år 14,4 14,1 13, år 62,1 61,7 62, år 14,2 14,3 12, år 2,4 3,1 4,1 I alt 100,0 100,0 100,0 20

Budget 2016-2019. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2015

Budget 2016-2019. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2015 1 Budget 2016-2019 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2015 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2016-2019... 7 Miljø-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2014 2017. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Albertslund Kommune. December 2013 1

Budget 2014 2017. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Albertslund Kommune. December 2013 1 Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2014 2017 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2013 2016. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2013 2016. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2013 2016 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

BUDGET Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger 1 BUDGET 2017-2020 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017-2020... 7 Miljø-

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere