Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personskadeerstatning A-Z. - et overblik"

Transkript

1 Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012

2 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven Arbejdsskadesikringsloven Patientforsikring Voldsoffererstatning Ulykkesforsikring Pensionsforsikring Offentlige ydelser

3 Erstatningssystemet Erstatningsansvar Arbejdsskade Ulykkes- Forsikring varigt mén varigt mén varigt mén Erhvervsevnetabs- Forsikring erhvervsevnetab erhvervsevnetab erhvervsevnetab behandling behandling behandling medicin hjælpemidler tabt arbejdsfortjeneste svie- og smerte differencekrav andet tab advokatudgifter medicin hjælpemidler

4 Erstatningsansvar Ansvarsgrundlag Culpa Objektivt ansvar Biler, hunde, heste Årsagssammenhæng U H Tab Adækvans U V

5 Arbejdsskadestyrelsen: Arbejdsskadestyrelsen offentlig myndighed, der forestår sagsbehandlingen ved arbejdsskader og private personskader: P-afdeling Vejledende vurdering/udtalelse om varigt mén og tab af erhvervsevne. Kan ikke påklages. Arbejdsskadeafdeling Afgørelser om anerkendelse og fastsættelse af erstatning. Kan påklages til Ankestyrelsen. Se sag : Digital aktindsigt på

6 Erstatningsansvarsloven EAL anvendes kun ved personskader. 1. juli 2002 nye regler væsentlige ændringer i erstatningsnivauet. Systematiseret dokumentation Speciallægeerklæringer Lægekonsulent

7 Erstatningsansvarslovens 1 Af EAL 1 fremgår hvilke tabsposter, som skadelidte kan kræve dækket: Helbredelsesudgifter m.v. Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Varigt mén Erhvervsevnetab Forsørgertab, herunder overgangsbeløb

8 Tabt arbejdsfortjeneste Før 1. juli 2002 U H U H og U H Efter 1. juli 2002 EAL U H, U H, U H, U H A-sager U H, U H Efter 16. juni 2011 Ændring af 2

9 Erhvervsevnetab - regulering Regulering af årsløn År Årsløn % Reguleret beløb ,00 3,00% 0, ,00 3,50% 0, ,00 3,20% 0, ,00 2,20% 0, ,00 2,30% , ,00 2,70% , ,00 3,20% , ,20 3,40% , ,81 4,00% , ,60 1,90% , ,09 3,20% ,44

10 Differencekrav Hvis der er er tale om en arbejdsskade, hvor der samtidig er anerkendt et erstatningsansvar, er man omfattet af både ASL og EAL. Dækningen fra ASL er primær. Dette betyder, at dækning jf. EAL skal fratrækkes den erstatning der opnås efter ASL. Differencen mellem dækningen jf. ASL og EAL kaldes differenceerstatning. I praksis har differencekravet stor betydning ved beregning af erhvervsevnetab og forsørgertabserstatning.

11 Genoptagelse - EAL 11 Genoptagelse efter 2002-loven: En afsluttet sag om godtgørelse eller erstatning kan på skadelidtes begæring genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. Genoptagelse efter 1984-loven: En afsluttet sag om godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab kan på skadelidtes begæring genoptages, hvis der indtræder uforudsete ændringer i skadelidtes helbredstilstand, således at skadelidtes méngrad eller erhvervsevnetabsprocent må antages at være væsentligt højere end først antaget.

12 Forældelse Pr. 1. januar 2008 trådte nye forældelsesregler i kraft, der betyder, at krav forældes 3 år fra skadedatoen, hvor forældelsen tidligere indtrådte 5 år fra skadedatoen. 1. januar år 30 år

13 RPL 513 og EAL 18 Beskyttede midler Adskillelse fra øvrige økonomi Også betydning for visse sociale ydelser Advokatens og klientens sikringsakt

14 Privattegnede forsikringer Private forsikringer hviler på en privat aftale som skadelidte har indgået med et forsikringsselskab. Forsikringsaftaleloven Vigtigt at undersøge skadelidtes forsikringsforhold grundigt skadelidte ved ikke altid, hvor der er tegnet forsikringer. Ulykke Heltid Fritid Pensionsforsikringer

15 Privattegnede forsikringer Pensionsforsikringer: Aftale om pensionsforsikring indgås i ansættelsesforhold eller privat Indeholder dækning ved erhvervsudygtighed: - Invalideydelse - Invalidesum - Præmiefritagelse Betingelser for dækning: - Såfremt den generelle erhvervsevne nedsættes med ½ eller 2/3, afhængig af forsikringsvilkårene.

16 Voldsoffererstatning Søges fra Erstatningsnævnet via politiet Erstatning efter EAL Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning Ansøgning skal indgives inden 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde

17 Socialretlige regler Sygedagpenge Varighedsbegrænsning Forlængelse Revalidering Fleksjob Pension Reform?

18 Nyttige links Arbejdsskadestyrelsen Ankestyrelsen Patientforsikringen Patientskadeankenævnet Erstatningsnævnet Retsinformation