KonjunkturNYT uge februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge februar 2017"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge februar 7

2 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Indikator for BNP-vækst i. kvartal Solid fremgang i firmaernes salg fra november til december Lille stigning i lønstigningstakten i. kvartal (DA s KonjunkturStatistik) Stigende priser på danske og importerede varer i januar 7 EU-Kommissionens vinterprognose 7 Internationalt Aftagende industriproduktion trods vækst i BNP i euroområdet Japans BNP steg, pct. i. kvartal Europæisk inflation steg i januar Fremgang på det britiske og svenske arbejdsmarked Aftagende detailsalg i Storbritannien Markant stigning i den amerikanske inflation Inflation i Kina på, pct. i januar

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Indikator for BNP-vækst i fjerde kvartal Ifølge foreløbige oplysninger fra Danmarks Statistik er BNP vokset med, pct. fra. kvartal til. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling samt sæsonudsving. Stigningen udgjorde, pct. i. kvartal, jf. figur.. Der foreligger ikke oplysninger om udviklingen i de enkelte efterspørgselskomponenter eller på arbejdsmarkedet. Tallet for. kvartal er en indikator forud for den første offentliggørelse af det foreløbige nationalregnskab. Indikatoren giver et meget foreløbigt estimat af BNP-væksten i kvartalet og er behæftet med større usikkerhed end de traditionelle opgørelser af væksten, hvor usikkerheden vurderes til ±, pct.-point. Den større usikkerhed hænger sammen med, at estimatet er beregnet på et mindre datagrundlag, da beregningen foregår tidligere, og at det er ikke muligt at afstemme tilgang mod anvendelse. Der er samlet set indikationer på, at BNP er vokset med, pct. i, jf. figur.. Skønnet i Økonomisk Redegørelse, december, lå på,8 pct. Der har således været stigning i BNP siden, omend den årlige vækst er beskeden set i et historisk perspektiv. Figur. BNP i kædede -værdier Figur. Årlig BNP-vækst Mia Mia BNP beregnet med vækstindikator Historisk BNP Pct. Pct Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af Solid fremgang i firmaernes salg fra november til december Fra november til december steg firmaernes samlede salg med,9 pct., når der ses bort fra energisektoren, jf. figur.. Salget er i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving. Dermed følger salget den opadgående positive trend, som har været karakteristisk for firmaernes salg over de seneste år. Sammenligner man det gennemsnitlige salg for med året før, har der været en stigning på,7 pct. Det fremgår endvidere, at det årlige gennemsnitlige salg dermed har været stigende hvert år siden. Den positive fremgang fra november til december kan især henledes til branchegruppen industri, som øgede salget fra november til december med,9 pct. I samme periode faldt det samlede salg inden for branchegruppen ejendomshandel og udlejning med 8,7 pct., hvilket kommer i kølvandet på en solid stigning i det samlede salg i samme branche på 7 pct. fra oktober til november. Stigningen i det samlede salg fra november til december skyldes især en stigning i eksporten, som steg med pct. fra november til december, jf. figur.. Det bemærkes, at firmaernes salg ofte bliver revideret løbende, når der kommer nye indberetninger til SKAT. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (=) Indeks (=) Firmaernes salg (ekskl. energi) Gns. for året I alt Indenlandsk salg Eksport Anm.: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofindvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af Lille stigning i lønstigningstakten i. kvartal (DA s KonjunkturStatistik) Årstigningstakten i timelønnen (inkl. genetillæg) udgjorde, pct. i. kvartal ifølge DA s KonjunkturStatistik, hvilket dækker over en stigningstakt på, pct. for arbejdere og, pct. for funktionærer. Der er tale om en lille stigning på, pct.-point sammenlignet med. kvartal, jf. figur.. I byggeriet steg lønningerne med, pct., mens de steg med henholdsvis, pct. og, pct. inden for fremstilling og service sammenlignet med. kvartal. Det er ottende kvartal i træk, at lønstigningstakten har været højest i byggeriet. Det følger efter en periode i kølvandet på finanskrisen, hvor lønnen i byggeriet generelt voksede langsommere end i de to andre brancher. Set i et historisk perspektiv er de aktuelle lønstigninger fortsat moderate. Forbrugerprisinflationen var omkring, pct. i. kvartal, hvilket dermed medførte en ganske pæn stigning i reallønnen. Reallønnen er steget med gennemsnitligt,9 pct. set over perioden -. Figur. Lønstigningstakt fordelt på brancher DA-området Fremstilling Byggeri Service Anm.: Lønstigningstakten er målt ved den procentvise årlige ændring i timefortjenesten (inkl. genetillæg). Kilde: DA s KonjunkturStatistik.

7 Side 7 af Stigende priser på danske og importerede varer i januar 7 Producentprisindekset for dansk producerede varer faldt, pct. fra december til januar 7. Faldet kommer dog efter stigninger de foregående tre måneder, så set over -måneders perioden november - januar 7 i forhold til august - oktober er producentpriserne steget,9 pct., jf. figur.. I januar var indekset, pct. højere end samme periode sidste år, hvilket især skyldes prisstigninger inden for råstofindvinding. Importprisindekset steg,8 pct. fra december til januar 7, jf. figur.. Stigningen er bredt funderet på underkategorierne råstofindvinding, industri og energiforsyning, der er steget henholdsvis, pct.,,7 pct. og,7 pct. På årsbasis er indekset steget,8 pct., hvor især råstofindvinding har udvist en stor stigning. Dette skal bl.a. ses i lyset af den stigende oliepris. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning steg, pct. fra december til januar 7 og,7 pct. på årsbasis, jf. figur.7. Figur. Producent- og importprisindeks Figur.7 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Pct Samlet dansk produktion Import Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Anm.: I begge figurer er anvendt et tre-måneders glidende gennemsnit. De stiblede linjer er årsgennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, industri samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, industri og energiforsyning. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms.

8 Side 8 af EU-Kommissionens vinterprognose 7 EU-Kommissionens vinterprognose blev offentliggjort mandag den. februar 7. For Danmark venter EU-Kommissionen, at væksten var, pct. i og vil tiltage til, pct. i 7 og,8 pct. i 8, jf. tabel.. Skønnene er på linje med Økonomisk Redegørelse, december. I EU-Kommissionens prognose bliver væksten i Danmark båret af den indenlandske efterspørgsel. Væksten drives primært af det private forbrug, men bidraget fra investeringerne er stigende. Bidraget fra nettoeksporten ventes at være svagt negativt, da importen vokser stærkere end eksporten i prognoseperioden. Beskæftigelsen ventes at fortsætte sin stabile fremgang. Inflationen ventes at tiltage til henholdsvis, pct. i 7 og, pct. i 8, hvilket skyldes stigende energipriser, øget kapacitetsudnyttelse og højere lønstigninger. Underskuddet på den offentlige saldo vurderes i alle årene at holde sig inden for grænsen for den faktiske saldo i Stabilitets- og Vækstpagten på pct. Den offentlige ØMU-gæld ventes at falde fra 8, pct. i til,9 pct. i 8. Tabel. Skøn for Danmark i EU-Kommissionens vinterprognose sammenlignet med ØR december Danmark 7 8 EU ØR EU ØR EU ØR BNP,,8,,,8,7 Privat forbrug,8,9,7,8,, Offentligt forbrug,,,7,7,8,8 Faste bruttoinvesteringer,7,8,,,,7 Eksport,,,7,,,7 Import,,,,,9, Offentlig saldo, pct. af BNP -, -, -, -, -,9 -,9 Inflation (målt ved HICP),,,,,, Bidrag til indenlandsk BNP-vækst Indenlandsk efterspørgsel,9,,,7,9, Lagerændringer -, -,,,,, Nettoeksport -, -, -, -, -, -, Kilde: European Economic Forecast, Winter 7, EU-Kommissionen, februar 7 og Økonomisk Redegørelse, december. EU-Kommissionen venter en vækst i euroområdet i prognoseperioden på lidt mere end ½ pct. om året, jf. tabel.. Ligesom for Danmark ventes væksten for euroområdet set under ét hovedsageligt at blive drevet af indenlandsk efterspørgsel. Det er hovedsageligt det private forbrug, der har drevet den indenlandske

9 Side 9 af efterspørgsel i. Fremadrettet ventes det private forbrug fortsat at bidrage til den indenlandske vækst, men tempoet går lidt ned, da tiltagende inflation dæmper fremgangen i husholdningernes reale indkomster. Tabel. BNP-skøn for udvalgte økonomier sammenligning af EU-Kommissionens vinter- og efterårsprognose 7 8 Vinter Efterår Vinter Efterår Vinter Efterår Euroområdet,7,7,,,8,7 Tyskland,9,9,,,8,7 Frankrig,,,,,7,7 Italien,9,7,9,9,, Spanien,,,,,, EU,9,8,8,,8,8 Sverige,,,,,, Storbritannien,,9,,,, USA,,,,,,9 Kina,7,,,,, Kilde: European Economic Forecast, Autumn, EU-Kommissionen, november og European Economic Forecast, Winter 7, EU-Kommissionen, februar 7. Bidraget til væksten fra nettoeksporten ventes nu at være omkring neutralt, mens der i efterårsprognosen var ventet et negativt bidrag fra nettoeksporten. Ændringen skyldes, at der ventes en tiltagende vækst i verdenshandlen i løbet af 7 og 8. Fremgangen er drevet af forventningen om en ekspansiv finanspolitik i USA og en mere solid vækst i Kinas import end tidligere antaget. EU-Kommissionens vurdering er, at usikkerheden er blevet større end tidligere. Der er flest risikofaktorer, der peger nedad herunder særligt risikoen for tilbagerulning af frihandelsaftaler. Der er dog også på kort sigt mulighed for en kraftigere vækst i USA drevet af ekspansiv finanspolitik.

10 Side af. Internationalt konjunkturnyt Aftagende industriproduktion trods vækst i BNP i euroområdet BNP i euroområdet steg, pct. i. kvartal i forhold til. kvartal ifølge den reviderede opgørelse, jf. figur.. Væksten er uændret fra den forrige opgørelse. I er BNP steget med,7 pct. Udviklingen dækker over tiltagende vækst i Tyskland og Frankrig, mens den græske økonomi viste tilbagegang. Specifikt viste den foreløbige opgørelse af BNP i Tyskland en kvartalsvis vækst på, pct. i. kvartal, jf. figur.. Udviklingen dækker over et positivt bidrag fra den indenlandske efterspørgsel, mens udenrigshandelen bidrog negativ. Årtil-år steg det tyske BNP,8 pct. (kalenderjusteret). Industriproduktionen i euroområdet faldt, pct. i december i forhold til måneden før, jf. figur.. Faldet i produktionen er det største månedlige fald siden september og tilskrives primært negativ udvikling inden for produktionen af kapital, energi og ikke-varige goder. I forhold til samme tidspunkt sidste år er industriproduktionen vokset, pct. Europæisk inflation steg i januar De endelige tal for inflationen i Tyskland i januar bekræftede de foreløbige estimater og viste således en inflation på,9 pct., jf. figur.. Dermed fortsatte tendensen til normalisering af inflationen siden december, hvilket især kan henføres til prisstigninger på fødevarer og energi samt tjenesteydelser. På månedsbasis aftog forbrugerpriserne i januar med, pct. sammenlignet med december. Kombinationen af stigende forbrugerpriser og vækst i BNP tyder på at det økonomiske opsving er godt på vej i Tyskland. Inflationen i Storbritannien var på,8 pct. i januar, hvilket er en fortsættelse af den stigende tendens, der har været gældende de seneste måneder. Stigningen var især drevet af højere brændstofpriser. I Sverige aftog inflationen med, pct.-point til, pct. i januar, som følge af lavere prisstigninger på boliger og forsyning, diverse varer og tjenester samt beklædning. Fremgang på det britiske og svenske arbejdsmarked Ledighedsraten (ILO) var uændret på,8 pct. i Storbritannien i december, jf. figur.7. Beskæftigelsen steg. personer i samme måned og er således fortsat på et historisk højt niveau. Arbejdsmarkedet i Sverige er ligeledes præget af fremgang. I januar faldt den sæsonkorrigerede ledighedsrate med, pct.-point til,8 pct., jf. figur.. I de tre måneder fra november til januar steg beskæftigelsen med knap. personer.

11 Side af Aftagende detailsalg i Storbritannien Detailsalget faldt, pct. i januar i forhold til december og dermed forsætter den nedadgående trend siden september, jf. figur.. De seneste måneders udvikling er den længste periode med negativ (eller stagnerende) vækst siden maj og indikerer at forbrugerne er begyndt at kunne mærke effekten af den stigende inflation. Faldet skyldes især lavere online-salg. Markant stigning i den amerikanske inflation Inflationen i USA var på, pct. i januar, jf. figur.8. Inflationen har været stigende de seneste seks måneder og er nu på sit højeste niveau siden marts. Udviklingen skyldes især stigende energipriser. Kerneinflationen, som er inflationen renset for energi- og fødevarepriser, har været forholdsvist konstant over og var på, pct. i januar. Industriproduktionen faldt, pct. i januar 7 i forhold til december, jf. figur.9. Faldet skyldes især en negativ udvikling inden for forsyning, hvor produktionen faldt, pct. Sammenlignet med niveauet i januar sidste år er den samlede industriproduktion uændret. Detailsalget steg, pct. i januar i forhold til måneden før, jf. figur.. Kernedetailsalget steg ligeledes, pct. År-til-år har der været en vækst i detailsalget på, pct. Antallet af byggetilladelser faldt i januar med, pct. i forhold til december, jf. figur.. Det annualiserede antal tilladelser var.8. og således knapt pct. højere end det gennemsnitlige niveau for. Antallet af påbegyndte boligbyggerier faldt i januar med, pct. i forhold til december til et niveau på... Japans BNP steg, pct. i. kvartal Ifølge den foreløbige opgørelse steg BNP i Japan med, pct. i. kvartal, sammenlignet med kvartalet før, jf. figur.. Væksten har således været positiv i hvert kvartal gennem hele. År-til-år var væksten, pct., og udviklingen har især været båret af udenlandsk efterspørgsel. Inflation i Kina på, pct. i januar Forbrugerprisinflationen var, pct. i januar, jf. figur.. Udviklingen dækker over stigninger i både priserne på fødevarer og ikke-fødevarer.

12 Side af Euroområdet Figur. Euroområdet: Kvartalsvis BNP-vækst på, pct. i. kvartal Figur. Euroområdet: industriproduktion faldt, pct. i december Pct. (k/k) Indeks (8M=) Indeks (8M=) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Figur. Tyskland: BNP voksede, pct. i. kvartal Figur. Tyskland: Inflation på,9 pct. i januar Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst HICP HICP kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af Storbritannien Figur. Storbritannien: Inflation på,8 pct. i januar Figur. Storbritannien: Detailsalget faldt, pct. i januar Pct. å/å Pct. å/å Indeks (M=) Indeks (M=) Forbrugerprisindeks Kerneinflation Detailsalg mdrs. glidende gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur.7 Storbritannien: Ledigheden (ILO) var uændret på,8 pct. i december Pct. af arbejdsstyrken 8. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed ILO Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af USA Figur.8 USA: Inflationen var, pct. i januar Figur.9 USA: Den kvartasvise vækst i Industriproduktionen var, pct. i januar Indeks (8M=) Indeks (8M=) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur. USA: Detailsalg steg, pct. i januar Figur. USA: Byggeritilladelser og påbegyndt byggeri januar Indeks (8M=) Indeks (8M=). boliger. boliger Total Kernedetailsalg Påbegyndte boligbyggerier Byggetilladelser Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af Sverige Figur. Sverige: Inflation var, pct. i januar Figur. Sverige: Den sæsonkorrigerede ledighed var,8 pct. i januar Pct. af arbejdsstyrken. personer Forbrugerprisindeks Underliggende inflation Beskæftigelse m/m (gns. mdr.) (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina og Japan Figur. Japan: BNP steg, pct. i. kvartal Figur. Kina: Inflationen var, pct. i januar Pct. k/k) Årlig BNP-vækst Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 11

KonjunkturNYT uge 11 KonjunkturNYT uge. 7. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge (27. juni-29. juli 2016)

KonjunkturNyt. Uge (27. juni-29. juli 2016) KonjunkturNyt Uge 6- (7. juni-9. juli 6) Side af KonjunkturNyt Uge 6-, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. marts 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere