22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017"

Transkript

1 14. juni initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet , der sætter en ambitiøs, fælles og forpligtende kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet. Strategien skal sætte rammen for de kommende års indsats, og der indgår 22 initiativer fordelt på 4 fokusområder. Fokusområde 1: Sundhed til borgeren på nye måder 1.1. Realisering af national handlingsplan for telemedicin Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde i august 2012 en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der forventet afsluttes i 2015 med sigte på: 1. National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering og af telepsykiatri mellem psykiatriske sengeafdelinger og distriktspsykiatri 2. Afprøvning af telemedicin i stor skala på de mest modne områder og tilvejebringelse af et solidt evalueringsgrundlag (KIH og Telecare Nord) 3. Demonstration af telemedicin på mindre modne områder, der kan tilvejebringe beslutningsgrundlag (internetpsykiatri og tværsektoriel telepsykiatri) 4. Udvikling af fælles rammer for telemedicin, bl.a. ved etablering af referencearkitektur og standarder Initiativet har til formål at sikre fremdrift og god evaluering, så beslutning om evt. national udbredelse af telemedicinske løsninger hviler på et solidt grundlag. Der afsættes ikke yderligere økonomi til initiativet. 1.2 National model for telemedicinsk hjemmemonitorering Formålet med initiativet er inden foråret 2015 at beskrive en dansk model for udbredelse af tværsektoriel telemedicinsk hjemmemonitorering med afsæt i erfaringer fra ind- og udland. Modellen skal understøtte standardisering, så opgavefordelingen mellem aktørerne ikke varierer uhensigtsmæssigt. Der afsættes 0,3 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi til en samlet erfaringsopsamling. Som led i den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd vil regeringen afsætte en ramme på 50 mio.kr. til investeringer i udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering, såfremt der kan påvises et økonomisk potentiale. Både kommuner og regioner medfinansierer efter nærmere aftale udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering ud fra de eksisterende principper for finansiering af sundheds-it,. 1.3 Modne nye områder til national udbredelse I strategiperioden startes modning af de næste telemedicinske områder, herunder gennemføres flere storskalaprojekter med henblik på senere national udbredelse. Det svarer til den model for modning af telemedicin, der benyttes i den nuværende telemedicinske handlingsplan. Projekterne skal være lokalt drevne og tæt forankret i forretningsmæssige behov. Ligeledes er det de samme vurderingskriterier som lægges til grund i udpegning, herunder en samlet afvejning af økonomiske, kliniske og kvalitetsmæssige gevinster for borgere og sundhedsvæsen. Modningen kan finde sted på forskellige niveauer. I nogle tilfælde vil et område være modent til storskalaafprøvning. I andre tilfælde vil et mindre demonstrationsprojekt være formålstjenligt. I sidste halvdel af strategiperioden igangsættes nye projekter inden for rammerne af en overordnet økonomi på 25 mio. kr., som regeringen vil afsætte som led i den kommende fællesoffentlige strategi for digital vel- 1

2 færd. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til evaluering. Parterne i projekterne afholder øvrige projektomkostninger. 1.4 Modning af telemedicinsk infrastruktur For at understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet gennemføres en afprøvning, modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur med afsæt i den eksisterende infrastruktur på sundheds-it området. Initiativet skal være gennemført i Den nationale infrastruktur skal sikre: At data fra telemedicinske løsninger kan deles på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet At man hurtigt og omkostningseffektivt kan implementere nye telemedicinske løsninger ved at stille aftaler, services og komponenter til rådighed for myndigheder og private virksomheder At udgifterne til fortsat udvikling og drift reduceres ved at der benyttes fælles løsninger 1.5 Sundhedsjournalen digital adgang til sundhedsoplysninger for borgere og klinikere Borgeren skal kunne se egne sundhedsoplysninger på internettet. Fra 2014 bliver det via Sundhedsjournalen på sundhed.dk muligt at få overblik over bl.a. seneste sygehuskontakter, seneste medicinordinationer, allergier og overfølsomheder (cave) samt kontaktoplysninger på egen læge. Gennem Sundhedsjournalen vil det være muligt at få adgang til en række bagvedliggende it-systemer, hvor yderligere information kan fremsøges fx e-journal, sygehusbehandlinger (elpr) og det Fælles Medicinkort (FMK). Sundhedsjournalen skal samtidig fungere som en fælles opslagsløsning for sundhedspersonalet til fremsøgning og deling af patientoplysninger i sygehusenes og de praktiserende lægers it-arbejdspladser. I perioden 2014 til 2016 gennemfører regionerne en udbygning af Sundhedsjournalen. Initiativet styres i regi af RSIstyregruppen og finansieres af regionerne. 1.6 Kommunikation mellem borger og sundhedsvæsen skal gøres digital Det følger af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , at 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation mellem sundhedsvæsenet og borgerne skal foregå digitalt inden udgangen af Det betyder at: Borgere bruger nettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer er udfaset. Der kommer ikke flere kuverter fra det offentlige. Alle borgere har en digital postkasse, hvor de modtager deres breve fra det offentlige. Borgere, der har svært ved at komme i gang med at bruge de offentlige digitale løsninger, får den nødvendige hjælp og støtte. Initiativet er finansieret i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Digital booking af aftaler på hospitalerne Regionerne vil på udvalgte områder give borgerne digital mulighed for selv at booke og ombooke aftaler med hospitalet. Formålet er at gøre det nemmere for borgerne at navigere effektivt i sundhedsvæsenet. Det kan reducere antallet af udeblivelser og give borgerne større mulighed for selv at tage aktiv part i patientforløb. Inden udgangen af 2015 gennemfører de fem regioner pilotprojekter med digital booking på områder med en vis volumen, eksempelvis graviditetsscanninger. Pilotprojekterne skal give anbefalinger til, hvor og hvordan regionerne fremadrettet kan gå i drift med digitale selvbetjeningsløsninger inden for et eller flere bookingområder. Det skal føre til, at selvbooking dækker de mest almindelige patientaftaler på et hospital. Initiativet forankres og styres i regi af RSI-styregruppen, som rapporterer status til den nationale bestyrelse for sundheds-it. Initiativet finansieres af regionerne. 2

3 1.8 Borgeren som pårørende - fuldmagtsløsning Mange myndigheder har behov for digital fuldmagt, der sikrer partsrepræsentation, og hvor afgivelse og modtagelse af fuldmagt kan dokumenteres. Det følger derfor af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , at NemLog-in skal udbygges med en fællesoffentlig fuldmagtsløsning. Det forventes, at en national fuldmagtsløsning idriftsættes i 2013, hvorefter den digitale fuldmagtskomponent kan implementeres lokalt i den enkelte myndighedsløsning. Initiativet er finansieret under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Fokusområde 2: Digitale arbejdsgange og processer 2.1 Fuld anvendelse af den kliniske it-arbejdsplads Inden udgangen af 2013 vil regionerne gennemføre en baselinemåling på et sæt af indikatorer for, hvordan hospitalerne anvender sundheds-it på en række kernefunktioner (PAS, notat, medicin, rekvisition/svar, booking, epikriser, henvisning fra praksis, genoptræningsplaner, udskrivningsrapporter). I 2014 udbygges med indikatorer, som måler på hvordan it-understøttelsen af den kliniske logistik tages i brug i takt med, at disse systemer rulles ud på hospitalerne. Til at understøtte arbejdet med monitoreringen af hospitalernes anvendelse af sundheds-it vil regionerne inden udgangen af 2014 etablere et organisatorisk og teknisk set-up for indsamling og publicering af data. Derudover vil hver region formulere metoder og principper, der understøtter gevinstrealisering. Initiativets gennemførsel forankres og styres i regi af RSI-styregruppen, som rapporterer status til den nationale bestyrelse for sundheds-it Fælles præhospital patientjournal Regionerne vil inden udgangen af 2015 implementere en fælles patientjournal på det præhospitale område. Patientjournalen har til formål at understøtte behandlingen af den enkelte patient fra vagtcentralen modtager en opgave til, at der er sket overlevering af patienten til hospitalernes fælles akutmodtagelse. Ved hjælp af ubrudt informationsstrøm med patientoplysninger mellem de kørende enheder og sygehusene understøtter journalen bl.a. it-understøtter kliniske beslutninger, kvalitetssikring og patientsikkerhed. Initiativet forankres og styres i regi af RSI-styregruppen, som rapporterer status til den nationale bestyrelse for sundheds-it. Initiativet finansieres af regionerne. 2.3 Effektive digitale arbejdsgange i kommunerne Kommunerne vil i strategiperioden arbejde for at omlægge den digitale understøttelse, så den i højere grad understøtter sammenhængende arbejdsgange og processer. I den forbindelse udpeges der 5-7 arbejdsgange, som inden udgangen af 2017 digitaliseres fuldt. Indsatsen starter med arbejdsgange, der fylder mest i sundhedspersonalets hverdag, som er afgørende for en høj ensartet kvalitet i den kommunale opgaveløsning og som kan understøttes digitalt. Der etableres baseline herfor inden udgangen af På den baggrund udarbejdes et målbillede for den kommunale udvikling på området, og en plan frem mod Målbilledet skal bl.a. indeholde på relevante indikatorer for vurderingen af digitaliseringsgraden af de udvalgte arbejdsgange samt mål og milepæle for den fremadrettede indsats. 3

4 Der nedsættes en arbejdsgruppe med KL som formand og med deltagelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Digitaliseringsstyrelsen. Initiativet finansieres af kommunerne. 2.4 Udbredelse af Fælles Sprog III i kommunerne Inden for rammerne af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har kommunerne igangsat udvikling af en ny fælles standard for registrering af data på ældreområdet Fælles Sprog III. Fælles Sprog III omfatter hjemmepleje og hjemmesygepleje og vil blive et samlet koncept for standardiseret registrering af symptomer, funktionsniveau og leverede indsatser. Det er målsætningen, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i alle kommunale EOJ-systemer inden udgangen af Det bidrager bl.a. til, at kommunerne kan udveksle relevante data med sygehuse og almen praksis. Ansvaret for udbredelse af Fællessprog III er forankret i KL og rapporteres til det kommunale digitaliseringsråd. KL orienterer den nationale bestyrelse for sundheds-it om fremdrift på indsatsen, så status indgår som led i bestyrelsens samlede opfølgning på strategien. Initiativet finansieres af kommunerne. 2.5 Analyse af kommunal opkobling til Sundhedsjournalen Det skal afklares, om Sundhedsjournalen kan udgøre en hensigtsmæssig fælles platform for visning af patientdata mellem sygehuse og kommuner, i første omgang ved at kommunerne kan få adgang til relevante data fra sygehusene via visning i Sundhedsjournalen. Det kan bl.a. understøtte en struktureret og samlet tværsektoriel kronikerindsats, ligesom løsningen skal understøtte den koordinerede indsats mellem sygehuse og kommunal hjemmepleje vedrørende den ældre medicinske patient. Derfor iværksættes i 2014 en analyse af gevinster samt tekniske og økonomiske forudsætninger for kommunal opkobling til Sundhedsjournalen. Analysen gennemføres i en fællesoffentlig arbejdsgruppe under ledelse af KL og forankret i Den nationale bestyrelse for sundheds-it, idet midler udmøntes af styregruppen for digital velfærd, hvor resultater og anbefalinger også fremlægges. Der afsættes 0,7 mio.kr. i 2014 til analysen fra Fonden for Velfærdsteknologi. Der afrapporteres senest primo 2015 med henblik på evt. aftale som led i økonomiaftalen for Forbedret samarbejde med praksissektoren gennem nyt sygesikringssystem Regionerne vil i samarbejde med kommunerne inden udgangen af 2016 anskaffe og implementere et fælles sygesikringssystem. Systemet skal løse en række administrative opgaver i relation til praksissektorens aktiviteter og afregningen heraf. Formålet er bl.a. at skabe en mere effektiv drift gennem bedre planlægning, opfølgning og kvalitetssikring af praksissektorens aktiviteter, herunder sammenhæng i sundhedsvæsenet. Initiativet styres i fælles projektorganisering mellem regioner og kommuner med en overordnet forankring i regi af RSI-styregruppen, som rapporterer status til den nationale bestyrelse for sundheds-it. Initiativet finansieres af regioner kommuner. Fokusområde 3: Sammenhæng i patientforløb 3.1 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort I regionerne og hos de praktiserende læger skal der være sket en fuld udrulning og ibrugtagning af Fælles Medicinkort i I kommunerne skal Fælles Medicinkort være teknisk implementeret i 2014 og fuldt ibrugtaget medio Der skal aftales plan for, hvornår kommunerne har FMK fuldt udbredt på bosteder, som ikke anvender EOJ. Initiativet er finansieret indenfor eksisterende økonomiske rammer i stat, regioner og kommuner. 4

5 3.2 Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation Initiativet indeholder tre delinitiativer: 1) Fuld teknisk implementering af MedCom-meddelelser i regioner og kommuner Alle relevante MedCom-meddelelser skal ved udgangen af 2013 være 100 pct. teknisk implementeret for patienter i både regioner og kommuner. Der følges løbende op på fremdriften i forhold til målsætningen. Målsætningen ligger i forlængelse af både regionale pejlemærker og kommunale målsætninger på feltet og indikatorerne for implementering findes allerede defineret i regi af MedCom. Finansiering sker indenfor eksisterende økonomiske rammer i regioner og kommuner. 2) Organisatorisk understøttelse af MedCom-kommunikationen Målsætningen er, at alle regioner og kommuner i forbindelse med fastsættelse og opfølgning på sundhedsaftalerne har modeller for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde, herunder håndtering og opfølgning på MedCom-meddelelser. Den aftalte model skal være i fuld anvendelse senest Der følges op med indikatorer for anvendelse af MedCom-kommunikation. Der er afsat 0,3 mio.kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi til en analyse, der kan danne grundlag for valg af indikatorer, formulering af en tjekliste, baselinemåling og værktøj til løbende monitorering. 3) Videre udbredelse og videreudvikling af MedCom-beskeder bl.a. knyttet til dele af socialområdet Delinitiativet har til formål at skabe beslutningsgrundlaget for at opstille mål for udbredelse af eksisterende beskeder til samarbejde om patientforløb, der knytter sig til psykiatrien i regionerne og det sociale område i kommunerne. Herunder skal det beskrives hvordan evt. manglende tekniske forudsætninger kan tilvejebringes. Analysen gennemføres med henblik på, at der kan aftales mål på feltet i ØA2015. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 fra Fonden for Velfærdsteknologi Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der skal være fuld digital understøttelse af relevante tværgående arbejdsgange i Det betyder, at relevante sundhedsoplysninger der indgår i disse arbejdsgange skal identificeres og kunne tilgås på tværs af sygehuse, kommuner, alment praktiserende læger, speciallæger og privathospitaler. For at etablere et målbillede for 2017, skal der medio 2014 være færdiggjort en analyse, der afdækker baseline for de aktuelle kommunikationsmønstre i sundhedsvæsenet, giver anbefaling til hvilke sundhedsoplysninger der frem mod 2020 er størst behov for at dele, giver anbefaling til hvilken måde data skal deles på mellem sundhedsvæsenets it-systemer (fx som services) og hvordan sundhedspersonalet skal have adgang til data, baseret på business cases. Som en første leverance fra analysen afklares udfordringer og investeringsbehov mv. vedrørende teknologisk fremtidssikring af MedCom-kommunikationen, Analysen forankres i regi af Den nationale bestyrelse for sundheds-it, og der afsættes en ramme på 2 mio. kr. til analysen som led i den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd. 3.4 Analyse vedr. sikkerhedsstandarder og -løsninger i sundhedsvæsenet Inden udgangen af 1. kvartal 2014 gennemfører parterne en analyse af gevinster og omkostninger ved at samordne sikkerhedsstandarder og sikkerhedsløsninger i sundhedsvæsenet og det øvrige fællesoffentlige samarbejde. 5

6 Finansiering af initiativet afklares som led i arbejdet med den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd. 3.5 Etablering af Mobil NemID Med henblik på at skabe fundamentet for at borgen kan få adgang til det digitale sundhedsvæsen på mobiltelefoner og tablets skal der etableres en Mobil NemID senest i Initiativet er finansieret i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Fokusområde 4: Bedre brug af data 4.1 Digital adgang til nationale kliniske retningslinjer Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at kliniske retningslinjer skal sikre en løbende prioritering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Digitaliseringen skal understøtte en hurtig udbredelse og implementering af fælles retningslinjer for eksempel på apps, som kan bruges af kommunale hjemmesygeplejersker fra Ved fastsættelse af nationale kliniske retningslinjer er der i regi af Sundhedsstyrelsen afsat midler til udvikling af apps. De skal klargøres i takt med retningslinjerne, herunder særligt apps til brug i kommunerne. 4.2 Juridiske rammer for deling af og adgang til sundhedsdata Det skal forud for ØA2015 afklares om gældende regler for udveksling af patientoplysninger i sundhedsvæsenet i tilstrækkelig grad understøtter muligheden for, at patientoplysninger og sundhedsdata kan udveksles og indhentes digitalt af de parter, der måtte have behov for det under hensyn til patientsikkerhed. Desuden skal initiativet søge at afklare sundhedsprofessionelles ansvar i forhold til data, som en patient selv måtte vælge at formidle til sundhedsvæsenet/give sundhedsvæsenet adgang til. Initiativet finansieres indenfor eksisterende rammer. 4.3 Analyse af anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) Inden udgangen af 2014 gennemføres en analyse af potentialerne ved systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i sundhedsvæsenet, der forventes at muliggøre enkel og effektiv screening af, hvorvidt patienter i behandlingsforløb har behov for planlagt ambulant konsultation. For eksempel indkaldes epilepsipatienter typisk livslangt til rutinemæssige kontroller. Her kan screeninger baseret på patientrapporterede oplysninger styrke lægens beslutningsgrundlag for, om der reelt er behov for at indkalde til kontrol eller om patientens tilstand er stabil til at det ambulante besøg kan undgås. Der afsættes 0,3 mio. kr. til analysen i regi af den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd. 6

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 3 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering

Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering Bilag: Oversigt over handlingsplaner Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering Der er følgende nationale handlingsplaner, der vedr. velfærdsteknologi og digitalisering: Telemedicin

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Oversigt telemedicinske retningslinjer

Oversigt telemedicinske retningslinjer Oversigt telemedicinske retningslinjer Indholdsfortegnelse Oversigt telemedicinske retningslinjer 1 MedCom: 1 Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 17. november 2016 Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 1. Indledning Regeringen (Venstre) har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 Program 10.00-10.30 Velkomst, program og MedCom8 kort fortalt v. souschef,

Læs mere

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT Møde mellem Helsedirektoratet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og National Sundheds-it 28-05-2015 (09:00 11:00) AGENDA (FOKUSOMRÅDER: STYRING, FINANSIERING

Læs mere

MERE SELVHJULPNE BORGERE

MERE SELVHJULPNE BORGERE MERE SELVHJULPNE BORGERE Fælles offentlig og fælles kommunale initiativer på social- og sundshedsområdet Agenda 1. Overordnet tilgang og overblik 2. Sammenhængende borgerforløb med effekt 3. Landsdækkende

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. marts 2012 Sag nr. Emne: bilag It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Telefon Telefon direkte +45 38 64 80 00 +45 20 30 30 93 Web

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet i Ballerup Kommune

Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet i Ballerup Kommune Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 18. februar 2015 Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12.

Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12. Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Mandag Morgen / Trygfonden: Tillidskrise fra patienterne

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Forståelsespapir for fastlæggelse af nationale mål for sundhedsvæsenet

Forståelsespapir for fastlæggelse af nationale mål for sundhedsvæsenet Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL April 2016 Forståelsespapir for fastlæggelse af nationale mål for sundhedsvæsenet Problemstilling/resumé I regi af regionernes og kommunernes

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere