1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Virksomhedens regnskab som en del af en større helhed Introduktion Handlinger er bundet sammen i handlingskæder Virksomhedens grundlæggende samspil med markedet har form af handlingskæder Virksomheden som økonomisk enhed i en markedsøkonomi Købshandlinger involverer virksomheden og dens leverandører i markedet Salgshandlinger involverer virksomheden og dens kunder i markedet Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner Virksomheden som økonomisk transformationssystem Handelsvirksomhedens varetransaktioner opfattet som handlingskæder Lagervareproducentens varetransaktioner opfattet som handlingskæder Den ordreproducerende virksomheds varetransaktioner opfattet som handlingskæder Der er mange former for samspil mellem køb, produktion og salg Virksomhedens organisation udfører handlingskæder gennem arbejdsdeling Virksomheden som en kollektiv enhed Samordning af handlingskæder kræver et formaliseret system Kapitel 2 Virksomhedens bilag og dataregistreringer Handlingskæder kræver registrering på bilag En række typiske bilag og deres funktion Begrebet kartotek og dets funktioner Begrebet stamkartotek og dets funktioner Begrebet transaktionskartotek og dets funktioner Virksomhedens bogholderi som transaktionskartotek Debitorbogholderi, kreditorbogholderi og lagerbogholderi

2 Kapitel 3 Den økonomiske transaktionsbeskrivelse i en handelsvirksomhed Handelsvirksomhedens varetransaktioner som økonomiske transaktioner Den økonomiske resultatbeskrivelses idé Den økonomiske likviditetsbeskrivelses idé Den økonomiske resultatbeskrivelse for en periodes varetransaktioner Den økonomiske likviditetsbeskrivelse for en periodes varetransaktioner Sammenhængen mellem resultat- og likviditets beskrivelsen for en periodes varetransaktioner Indregningsmetodens konsekvenser for den økonomiske opgørelse af virksomhedens beholdninger Kapitel 4 Den økonomiske transaktionsbeskrivelse i en fremstillingsvirksomhed Lagervareproducentens varetransaktioner som økonomiske transaktioner Idéen med den økonomiske transaktionsbeskrivelse for fremstillingsvirksomheden Den økonomiske resultatbeskrivelse for en periodes varetransaktioner for en lagervareproducent Den økonomiske likviditetsbeskrivelse for en periodes varetransaktioner for en lagervareproducent Kapitel 5 Fra varetransaktionernes registrerings metoder til det dobbelte bogholderi i en handelsvirksomhed De grundlæggende beholdningsbegreber Begreberne aktiver og passiver Resultatregistre og beholdningsregistre opdateret gennem systematiske registreringer af en periodes varetransaktioner Fra primobalance til resultatopgørelse og ultimobalance Forklaring af det dobbelte bogholderi som registreringsform Regnskabsaflæggelse i henhold til det dobbelte bogholderis registreringssystematik og forbindelsen til likviditetsbeskrivelsen Opsummering af de principielle typer af posteringer for handelsvirksomhedens varetransaktioner samt egenkapitalen i henhold til det dobbelte bogholderis registreringsmetoder

3 Kapitel 6 Fra varetransaktionernes registreringsmoetoder til det dobbelte bogholderi i en fremstillingsvirksomhed Minimumsbalancen ved virksomhedens start Løbende bogføring i virksomhedens startperiode Regnskabsafslutning for virksomhedens startperiode Løbende bogføring af beskrivelsesperiodens varetransaktioner Fra primobalance til resultatopgørelse og ultimobalance Regnskabsaflæggelse i henhold til det dobbelte bog-holderis registreringssystematik og forbindelsen til likviditetsbeskrivelsen De principielle typer af posteringer i henhold til det dobbelte bogholderis registreringsmetoder for varetransaktioner Kapitel 7 Udbygning af varetransaktionernes registrerings system inden for rammerne af det dobbelte bogholderi Valg af underkonti Det formålsinddelte dækningsbidragsregnskab Artsinddeling af de variable omkostninger for de solgte varer Kapitel 8 Virksomhedens lønsomhedsmønster, her under introduktion til nye omkostningstyper Virksomhedens lønsomhedsmønster genspejlet i resultatopgørelsens hovedposter Salgsfremmende omkostninger Kapacitetsomkostninger Datering, periodeafgrænsning og bogføring af kontante kapacitetsomkostninger Datering, periodeafgrænsning og bogføring af anlægsomkostninger Variable handelsomkostninger Bogføring af variable hjemtagelsesomkostninger Bogføring af variable salgsomkostninger Sammenfatning om kontobegrebet som sorteringsbegreb for resultatopgørelsens poster og deres strukturering i virksomhedens resultatopgørelse

4 Kapitel 9 Balancens typeposter og krav til bogføringen Begreberne aktiver og passiver opfattet ud fra virksomhedens økonomiske ressourcer Direkte og indirekte likvide beholdninger Direkte likvide beholdninger Indirekte likvide beholdninger Aktiver og passiver afledt af varestrømmen Balancen som beholdningsregister for igangværende, ikke afsluttede varetransaktioner Konto for varedebitorer med underkonti Konto for varelager af handelsvarer med underkonti Konto for lager af materialer med underkonti Konto for lager af færdige varer med underkonti Konto for varekreditorer med underkonti Aktiver og passiver afledt af kapacitetsomkostningerne Anlægsaktiver med underkonti Anlægskreditorer med underkonti Omkostningskreditorer med underkonti Forudbetalte og skyldige omkostninger Aktiver som ikke er afledt af virksomhedens primære drift Alle former for pengebinding skal optræde som aktiver på egne konti Ejendomme og deres afledte resultatposter Aktier i andre virksomheder Let realisable værdipapirer som forrentet likviditetsreserve samt de heraf afledte resultatposter Pengedebitorer og de heraf afledte resultatposter Passiver i form af fremmedkapital, som ikke er afledt af virksomhedens primære drift Prioritetsgæld og de heraf afledte resultatposter Finanslån Virksomhedens egenkapital Egenkapitalens principielle bestanddele Egenkapitalen i forskellige virksomhedsformer Sammenhængen mellem resultatkonto og balancekonto ved regnskabsafslutningen

5 Kapitel 10 Demonstration af bogføring og regnskabsafslutning Bogføringen omhandler systematisering af data Valg af kontoplan Forudsætninger for bogføringen i romeo trading a/s Primobalance for romeo trading a/s Periodens transaktioner Bogføring af periodens transaktioner Overførsel af primo saldi Den daglige bogføring Afslutningsarket, efterposteringer og afslutningsposteringer for perioden Periodens regnskab Periodens regnskab omformet til en likviditetsbeskrivelse Periodens likviditetsbeskrivelse illustreret via beholdningsforskydningsmodellen Periodens likviditetsbeskrivelse illustreret via pengestrømsanalysen En opsummering af proceduren for den periodiske bogføring og regnskabsaflæggelse Kapitel 11 Bogføringsvarianter og specielle posteringstyper Specifikationer af dækningsbidragsregnskabet i ROMEO TRADING A/S gennem valg af underkonti i kontoplanen Bruttoregistrering af salget Registrering af salg og dækningsbidrag på kundegrupper Eksempler på posteringer knyttet til uregelmæssig gennemførelse af handlingskæder Afskrivning af debitorer, som ikke kan betale Ukurante varer, lagersvind etc Kursdifferencer ved udenlandsk køb og salg De specielle posteringstyper knyttet til skattelovgivningen Eksempler på særlige krav til kontoplan og bogføringbegrundet i juridisk dokumentation Eksempler på værdiregulering af aktiver og passiver

6 Kapitel 12 Regnskabslærens rammer og viderre perspektiv Bogføringsloven som ramme om virksomhedens bogføring Brugen af edb som ramme om virksomhedens bogføring og regnskab Bogholderiets oprindelse og udvikling De elektroniske medier som hjælpemiddel ved bogføringen Regnskab og dermed regnskabslæren som en del af en større helhed Appendix 1: Bogføringsloven Stikord