landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør"

Transkript

1 landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem ministeriets for statens lønnings- og pensionsvæsen og Den danske Landinspektørforening om landinspektørers ansættelsesforhold i statens tjeneste...side 54 Lønningsministeriets følgeskrivelse af 25. maj 1970 til samtlige m i nisterier og styrelser... side 58 Foreningens gruppe III-forhandlingsudvalgs følgeskrivelse til medlemm erne... side 59 Oversigt over lønninger pr, 1. april side 60 Oversigt over efterbetalinger for 1. maj sept side 61 Oversigt over efterbetalinger for tiden efter 1, okt side 62 Oversigt over forhøjelser af de ydede tillæg pr. 1. maj side 63 Maj 1970 bladets ekspedition: Den danske Landinspektørforenings sekretariat, Bredgade 45B, 1260 København K., {01)121030

2 1970 side 54 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD O V E R E N S K O M S T M E L L E M M IN IS T E R IE T F O R S T A T E N S L Ø N N IN G S - OG P E N SIO N SV Æ SE N OG D E N D ANSK E L A N D IN S P E K T Ø R F O R E N IN G OM L A N D - IN S P E K T Ø R E R S A N S Æ T T E L S E S F O R H O L D I S T A T E N S T J E N E S T E. Ansættelse, 1. Landinspektører, som ansættes i statens tjeneste, uden at ansættelse sker som tjenestemand, aflønnes i overensstem m else med de i nærværende overenskomst indeholdte regler. Undtaget herfra er tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, kommuner og koncessionerede virksomheder. Løn. 2. Landinspektører aflønnes efter nedenstående lønskala: Anciennitet Grundløn pr. år i. år kr. 2. år år år år år år år år år år år å r år år år og følgende ar De anførte lønbeløb reguleres med et dyrtidstillæg pr. hver 1. april og 1. oktober med 2 pct. af grundlønnen for hver 2 points, hvormed det i lov

3 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1970 s id e 55 nr. 83 af 16. marts 1963, som ændret ved lov nr. 17 af 8. februar 1967, fastsatte reguleringspristal for januar og juli måned overstiger 100. Uafhængigt heraf ydes der et dyrtidstillæg på 1 pct. af de nævnte grundlønninger. Såfremt der sker væsentlige ændringer i reguleringspristallets beregning, eller dette falder under 100, optages der forhandling mellem parterne om dyrtidsreguleringen. Arbejdstid m. v. 3. Den i 2 anførte lønskala er baseret på en normal arbejdsuge på 42 tim er. Der ydes 3 ugers ferie, hvoraf 14 dage samlet m ellem 1. maj og 1. oktober. Ansættelse sker i øvrigt i overensstem m else med funktionærlovens regler. Der er ikke adgang for de efter overenskomsten ansatte til forskydning i kontortiden. Anciennitet. 4. Ancienniteten regnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med landinspektørarbejde, idet tvungen militærtjeneste medregnes. Ancienniteten rundes opad til et helt antal måneder. Ancienniteten beregnes tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. Hvor forholdene taler derfor, kan der m ellem m inisteriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og Den danske landinspektørforening træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Styrelsen kan i ganske særlige tilfælde begrænse ancienniteten til 15, år ( kr.) uden forudgående aftale m ellem m inisteriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og Den danske landinspektørforening. Eventuelle tvivlsspørgsm ål vedrørende anciennitetsberegningen afgøres efter forhandling mellem overenskomstens parter. Personlige tillæg m. v. 5. Den i 2 fastsatte lønskala kan ikke m edføre nedsættelse af hidtil oppebårne lønninger. Ud over den fastsatte lønskala kan der ydes personlige tillæg, der fastsættes ved nærmere forhandling m ellem overenskomstens parter. Til tillæggene ydes, når anden reguleringsmåde ikke er aftalt, et dyrtidstillæg, der ved reguleringspristal 100 udgør 142,4 pct. For hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet udover 100 forhøjes eller nedsættes procenttillægget med 7, 2 pct. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering. Reguleringen sker pr. 1. april og 1. oktober på grundlag af reguleringspristallet for henholdsvis januar og juli.

4 1970 side 56 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD S 6. Pension, Landinspektører indtræder fra ansættelsens dato i landinspektørforeningens kollektive pensionsordning, der omfatter personlig pension, invalide-, enke- og børnepension. Som bidrag til landinspektørens pension betaler staten indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år, 10 pct. af de i S 2 nævnte lønninger og dyrtidstillæg. Endvidere tilbageholder staten indtil samme tidspunkt i landinspektørens løn et beløb af 5 pct. af de samme lønningsdele. Pensionsbidragene indbetales af staten til den af Den danske landinspektørforening etablerede pensionsordning i Statsanstalten for livsforsikring. Der tilkommer ud over det i stk. 2 nævnte pensionsbidrag ikke landinspektøren nogen ret til understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsesforholdet. Ved ansættelse efter nærværende overenskomst af en landinspektør, der ikke ved indtrædelse i den af Den danske landinspektørforening etablerede pensionsordning vil få en under hensyn til sin alder tilfredsstillende pensionsordning, kan der efter aftale træffes bestemmelse om tilbageholdelse i landinspektørens løn over en nærmere fastsat periode af et ekstraordinært pensionsbidrag ud over det i 6, stk. 2, fastsatte. Dette ekstraordinære pensionsbidrag indbetales til p en sionsordningen i overensstem m else med reglen i 7. Udbetaling af løn og pensionsbidrag. 7. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler styrelsen såvel sit eget som den pågældendes pensionsbidrag til den af Den danske landinspektørforening etablerede pensionsordning. Afskedigelse. 8. Skønner Den danske landinspektørforening, at afskedigelse af en efter nærværende overenskomst ansat landinspektør er uberettiget, behandles sagen i overensstemmelse med principperne i 4 i hovedaftalen af 18. november 1960 m ellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende fagforbund. Befordringsgodtgørelse samt tim e- og dagpenge. 9. Der tilkommer på tjenesterejser og ved udstationering landinspektører befordringsgodtgørelse samt tim e- og dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler, og således at landinspektører med indtil 9 års anciennitet henføres under sats B og øvrige landinspektører under sats A.

5 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1970 side 57 D iskretionspligt. 10. Landinspektøren skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin stillin gs medfør b liver bekendt m ed, og hvis hem m eligholdelse ifø lg e sagens natur er påkrævet eller b liv e r ham fo resk revet af hans foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af statens tjeneste. 11. Nærværende overenskom st, som ikke om fatter landinspektører ansat i Grønland, træder i kraft den 1. maj Overenskomsten kan af begge parter opsiges m ed 2 måneders va rsel til en 1. juli. København, den 9. april 1970 DEN DANSKE LANDIN SPEKTØRFORENING MINISTERIET FOR STATENS LØNNINGS- OG PENSIONSVÆSEN Svend Bonefeld / Niels Grove formand

6 1970 side 58 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD L Ø N N IN G S M IN IS T E R IE T S F Ø L G E S K R I V E L S E A F 2 5, M A J 1970 T I L S A M T L IG E M I N I S T E R I E R O G S T Y R E L S E R. D e t m e d d e le s h e r v e d, a t d en m e lle m ø k o n o m im in is t e r ie t og D en d a n s k e L a n d in s p e k t ø r f o r e n in g d e n 2 6. j u l i in d g å e d e o v e r e n s k o m s t e f t e r o p s ig e l s e e r u d lø b e t med u d g a n g e n a f a p r i l , og a t m i n i s t e r i e t f o r s t a t e n s l ø n n i n g s - og p e n s io n s v æ s e n h e r e f t e r med d e n n æ v n te o r g a n is a t io n h a r in d g å e t v e d la g t e o v e r e n s k o m s t a f 9. a p r i l O v e re n s k o m s te n h a r v i r k n i n g f r a 1. m a j V e d r ø r e n d e o v e r e n s k o m s t e n s næ rm ere in d h o l d b e m æ rk e s : 1 ) O v e re n s k o m s te n o m f a t t e r ik k e t je n e s te m æ n d og p e n s io n e r e d e t j e n e s t emænd f r a s t a t e n, kom m uner og k o n c e s s io n e r e d e v ir k s o m h e d e r, h e r u n d e r t je n e s t e m æ n d, d e r h a r f å e t e k s t r a o r d in æ r f r i h e d, j f r. r e g l e r n e i t j e n e s t e m a n d s lo v e n s k a p i t e l ) I f o r b i n d e l s e med o v e r e n s k o m s t e n s i n d g å e ls e e r d e r t r u f f e t a f t a l e om, a t t i l l æ g y d e t i h e n h o ld t i l 5 i d e n u d lø b n e o v e r e n s k o m s t g e n e r e l t f o r h ø je s som a n f ø r t i v e d la g t e o v e r s i g t med v i r k n i n g f r a 1, m a j , i - d e t dog d e t i l o v e r e n s k o m s t a n s a t t e la n d in s p e k t ø r e r v e d d e h ø je r e læ r e a n s t a l t e r y d e d e l æ r e a n s t a l t s t i l l a e g med t i l b a g e v i r k e n d e k r a f t f r a 1. a p r i l r e g u l e r e s s å l e d e s, a t d e t i l e n h v e r t i d s v a r e r t i l d e t i l a n d r e o - v e r e n s k o m s t a n s a t t e a k a d e m ik e r e y d e d e l æ r e a n s t a l t s t i l l æ g. 3) D e r k a n e f t e r 1. m a j ik k e y d e s p e n s i o n s t il s k u d t i l la n d in s p e k t ø r e r, d e r e r f y l d t 70 å r, j f r. o v e r e n s k o m s t e n s 6. 4) M i n i s t e r i e t f o r s t a t e n s l ø n n i n g s - og p e n s io n s v æ s e n h a r i n t e t a t in d v e n d e im o d, a t d e r t i l l æ g g e s la n d in s p e k t ø r e r i le d e n d e s t i l l i n g e r 4 u g e r s f e r i e. V e jle d e n d e i d e n n e h e n s e e n d e e r, om d en p å g æ ld e n d e s t i l l i n g, s å f r e m t d e n v a r n o r m e r e t som t j e n e s t e m a n d s s t i l l i n g, v i l l e b e r e t t i g e t i l 4 u g e r s f e r i e. E v e n t u e l l e t v i v l s s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e o v e r e n s k o m s t e n f o r l a n d i n s p e k t ø r e r f o r v e n t e s f o r e l a g t n æ rv æ re n d e m in is t e r i u m. D e t t i l f ø j e s, a t s t a t e n s l i g n i n g s d i r e k t o r a t h a r o p l y s t, a t d e r i o v e r e n s s t e m m e ls e med en a f l i g n i n g s r å d e t t r u f f e t a f g ø r e l s e ik k e s k a l i n d e h o ld e s k i l d e s k a t i d e e f t e r b e t a l i n g s b e l ø b, d e r e r en f ø l g e a f o v e r e n s k o m s t f o r n y e l s e r, og som v e d r ø r e r p e r io d e n 1. a p r i l d e ce m b e r , u a n s e t a t e f t e r b e t a l i n g e n f ø r s t s k e r e f t e r 1. ja n u a r D e t e r d og e n f o r u d s æ t n in g h e r f o r, a t d e n lø n a n v is e n d e m y n d ig h e d i f o r b i n d e l s e med u d b e t a lin g e n u n d e r r e t t e r vedkom m ende s k a t t e m y n d ig h e d h ero m sam t om, a t e f t e r b e t a l i n g e n v e d r ø r e r in d g å e ls e a f n y o v e r e n s k o m s t p r. 1. m a j P. M. V. E.B. K. J. C h r is t e n s e n

7 l a n d i n s p e k t ø r e n s m e d d e l e l s e s b l a d 1970 side 59 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING Gruppe III-forhandlingsudvalg Til m ed lem m ern e. I o v e re n sk o m s tp e r io d e n kan a n s æ t t e ls e på tje n e s te m a n d s v ilk å r kun f in d e s t e d i 36. lønramme e l l e r d e r o v e r, i d e t dog a n s æ tte ls e som t j e n e stemand i 3 5. lønramme v i l kunne f i n d e s t e d, så fre m t d e n, d e r a n s æ tte s, i f o r v e je n e r tje n e s te m a n d. D et ved de h ø je r e læ r e a n s t a lt e r h i d t i l f a s t s a t t e k v a l i f i k a t i o n s t i l l æ g y d e s med v ir k n in g f r a 1. a p r i l 1969 s t r a k s f r a a n s æ tte ls e n med g ru n d b e lø b 2380 k r. o g e f t e r t r e å r s a n s æ t t e ls e med g ru n d b e lø b 3070 k r. D et fo r u d s æ t t e s, a t vedkommende kan p å læ g g e s a t d e lt a g e i u n d e r v is n in g. T i l s e k r e tæ r e r, fu ld m æ g tig e o g e k s p e d it io n s s e k r e t æ r e r, d e r p å ta g e r s i g en f o r p l i g t e l s e på i n d t i l 60 tim e r s k v a r t a l s v is m e ra rb e jd e ydes f r a 1. a p r i l 1970 r å d ig h e d s t illæ g med nedennæ vnte å r l i g e g r u n d b e lø b : A n c i e n n i t e t s t r i n o g f l g. G ru n d beløb 2260 k r Om d y r t id s r e g u le r in g a f t i l l æ g h e n v is e s t i l o v e re n sk o m ste n s 5, s t k. 2, i d e t bem ærkes, a t d y r t i d s t i l l æ g g e t p r. 1. a p r i l 1969 u d gør 21 4,4%, p r. 1. o k to b e r ,6% og p r. 1. a p r i l ,8%. A n s a tte med t i l læg på g ru n d b e lø b 5300 k r. e l l e r d e r o v e r h a r r e t t i l 4 u g e rs f e r i e. Den h i d t i d i g e o v e re n sk o m sts r e g l e r om p e n s io n s o v e r g a n g e r b o r t f a l d e t, i d e t b e stem m elsern e i 2, s t k. 3 i l o v a f 18. ju n i 1969 om t j e n e stem a n d sp en sion kommer t i l a n v e n d e ls e i påkommende t i l f æ l d e. Dog v i l den o r d n in g, d e r m åtte b l i v e r e s u l t a t e t a f d r ø f t e l s e r n e m ellem m i n i s t e r i e t f o r s t a t e n s lø n n in g s - o g p e n sio n sv æ sen og AS b l i v e s ø g t b r a g t t i l anvend e ls e på o v e re n s k o m s ta n s a tte la n d in s p e k t ø r e r, d e r a n sæ tte s som t j e n e s t e - mænd. H vor an d et ik k e e r a n f ø r t, s k e r a l l e r e g u le r in g e r med t i l b a g e v i r kende k r a f t f r a 1. maj N ie ls G rove

8 1970 side 60 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD OVERSIGT OVER LØNNINGER PR. 1. APR IL 1970 i henhold til den i april 1960 indgåede overen skom st m ellem m inisteriet for statens lønnings- og pensionsvæ sen og Den danske landinspektørforening. Ane. år Grundløn årlig Dyrtid still. (3 9%) å rlig Bruttoløn årlig Bruttoløn m dl. P en sion sbidrag 5% 10% m dl. 15% N ettoløn m d l. ki1. k r. k r. kr. k r. kr. kr. k r , ,33 326,65 489, , , ,91 349,82 524,73 3, 323, ,84 186* ,99 559, , , ,08 396,15 594, , , ,66 419,32 628, , , ,25 442,49 663, , , ,67 463,34 695, , ,25 241,52 483,03 724, , , ,36 502,72 754, , , ,21 522,41 783, , , ,05 542,10 813, , ,92 280,90 561,80 842, , fS ,84 290,75 581,49 872, , , ,59 601,18 901, , , , ,44 620,87 931, , , ,28 640,56 960, , Og flg , ,13 660,25 990, ,3 7

9 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1970 side 61 OVERSIGT OVER DEN MÅNEDLIGE EFTERBETALING for perioden 1. m aj septem ber 1969 som følge af ændring i skalalønnen. Anciennitets B ru ttoefter- E fterbetaling af pensionsbidrag m dl. N ettoefterår betaling m dl. 5% 10% 15% betaling m dl. kr. k r. kr. kr. kr , 00 6,5 5 13,10 19,65 124, ,84 7,6 5 15,29 22,94 145, ,67 8,7 3 17,47 26,20 165, ,50 9,8 3 19,65 29,48 186, ,34 10,92 21,84 32,76 207, ,17 12,01 24, 02 36,03 228, ,17 12, 01 24,02 36,03 228,16 8, 229,25 11,47 22, 93 34,40 217, ,34 10,92 21,84 32,76 207, ,42 10,38 20,75 31,13 197, ,50 9,8 2 19,65 29,47 186, ,59 9,28 18,56 27,84 176, ,67 8,7 3 17,47 26,20 165, ,75 8,1 9 16,38 24,57 155, ,84 7,6 4 15,29 22,93 145, ,92 7,1 0 14,20 21,30 134, og flg. 131,00 6,5 5 13,10 19,65 124,45

10 1970 side 62 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD OVERSIGT OVER DEN MÅNEDLIGE EF TER BETALING fo r tiden efter 1. oktober 1969 som følge af ændring af skalalønnen. Anciennitets B ru ttoefter- E fterbetaling af pensionsbidrag m dl. N ettoefterbe år betaling m dl. 5% 10% 15% taling m dl. kr. kr. kr. k r. kr ,00 6,75 13,50 20,25 128, ,50 7,88 15,75 23,63 149, ,00 9,0 0 18,00 27,00 171, ,50 10,13 20,25 30,38 192, ,00 11, ,50 33,75 213, ,50 12,38 24,75 37,13 235, ,50 12,37 24,75 37,12 235, ,25 11,82 23,63 35,45 224, ,00 11,25 22,50 33,75 213, ,75 10,69 21,38 32,07 203, ,50 10, 12 20,25 30,37 192, ,25 9, 57 19,13 28,70 181, ,00 9,0 0 18,00 27,00 171, ,75 8,4 4 16,88 25,32 160, ,50 7, 87 15,75 23,62 149, ,25 ' 7, 32 14,63 21,95 138, og flg. 135,00 6,75 13,50 20,25 128,25

11 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1970 side 63 OVERSIGT OVER FORHØJELSER A F DE YDEDE TILLÆ G PR. 1. MAJ 1969 i henhold til overenskom stens 5. E fterbetaling månedlig Hidtidige grundbeløb Grundbeløb gelddende I tiden 1/5 I tiden 1 / fra 1. maj til 3 0 /9-6 9 til 3 1 / kr kr. 36,68 kr. 37,52 kr " 1 ) 2380 " 41,92 " 42,88 " 2250 " 2420 " 44,54 " 45,56 " 2290 " 2460 " 44,54 " 45,56 " 2310 " 1) 2380 " 18,34 " 18,76 " 2860 " 1) 3070 " 55,02 " 56, 28 " 3200 " 3440 " 62,88 " 64,32 " 3300 " 3540 " 62,88 " 64,32 " 3400 " 3650 " 65,50 " 67,00 " 3810 " 4090 " 73,36 " 75,04 " 3900 " 4190 " 75,98 " 77,72 " 4200 " 4510 M 81,22 " CO oo 00 o 1) F orh øjelsen af d isse læ reanstaltstillæ g har virkning allered e fr a 1. april 1969,

12 1970 side 64 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen

Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSASSISTENTER VED FODTERAPEUTSKOLEN Finansministeriet og Forbundet

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere