* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6"

Transkript

1 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer: Domus Invest ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Silkeborg den Rita Holm Carlsen MALLING BECK»

2 Ejerlav: Fårvang by, Tvilum vlatr.nr. 5 ep 3eliggende: Erhvervsparken 1, 8882 Fårvang Trolle Advokatfirma Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) ategning til betinget skøde på ejendommen matr.nr. 5 ep Fårvang by, Tvilum - mellem CHA Furniture A/S som sælger og Domus Invest ApS som køber. Betinget lyst d Anmelder: j.nr eh/ln Vesterbaltevej 25, Snoghøj DK-7000 Hedenen TH Fax www trolle-law.dk E N D E L I G T S K Ø D E Da betingelserne for udstedelse af endeligt skøde nu foreligger, idet købesummen er berigtiget s om ovenfor anført, giver vi, CHA Furniture A/S v/advokat Erik Heilesen, Vejle, herved endeligt gkøde til p å ejendommen Domus Invest ApS Grejs Bakke 14, 7100 Vejle matr.nr. 5 ep Fårvang by, Tvilum beliggende Erhvervsparken 1, 8882 Fårvang. I\fled hensyn til servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Vfejle.d. 12. alril 2007 f. CHA Furnifure A/S iflg. fuldmagt Erik Heilesen^ adv Vejle/ T vitterlighed om ægte underskrift, dateringens korrekthed samt om myndighed: Navn :illing Bopæl t>c^ tøvomtsskretær Farøegårdsvej 4 )00 Fredericia hj'e trolle-law.dk Navn Stilling Bopæl,.^ Lene Nielsen Advokatsekretær Toftevej Børkop MIDDELFART TEGLGÅRDSPARKEN 26 ' VEJLE:./. ENGHAVEVEJ 20 KOLDING ' DOMHUSGADE 22 B

3 *** * *** Side* * * * * * *** * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 536 Påtegning på Betinget skøde. Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer: Domus Invest ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Retten i Silkeborg den Dorte Pind MALLING BECK ^

4 Afgift Trolle Advokatfirma kr ,00 Akt: Skab: nr. J.nr.: LN Ejerlav: vlatr.nr.: Fårvang by, Tvilum 5 ep 3eliggende: rhvervsparken Fårvang Anmelder: Trolle Advokatfirma Enghavevej 20 DK 7100 Vejle Tlf. nr.: KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT GENPART GOGO ^3.200? TA ?00 K B E T I N G E T S K Ø D E -t Of'cCvU ^ ^ ijjndertegnede CHA Furniture A/S CVR.nr Hovedgårdsvej Silkeborg ælger, betinget af købesummens betaling, til medundertegnede en os tilhørende faste ejendom Domus Invest ApS CVR.nr Grejs Bakke 14, 7100 Vejle matr.nr. 5 ep Fårvang by, Tvilum af areal iflg. tingbogen 9409 m 2, heraf vej 0 m 2 beliggende Erhvervsparken 1, 8882 Fårvang. side 1 VE! LE i KOLD:Ns

5 Overdragelsen sker på følgende nærmere Trolle A'd voks tf i r ma EJENDOMMEN VILKÅR: Ejendommen, der en fabriks og lagerejendom, overdrages med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende Ejendommen er beliggende i by-zone og har hidtil været anvendt til udlejning til erhvervsvirksomhed Ejendommen overdrages, som den er og forefindes Ejendomsværdien er ved årsreguleringen pr. 1. oktober 2005 ansat til kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. SERVITUTTER Der er på ejendommen tinglyst følgende servitutter: dok. om oversigt m.v lokalplan nr Der påhviler ikke ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. TILBEHØR I handlen medfølger alt til ejendommen hørende inventar og løsøre i det omfang, det har tilhørt sælger Ejendommen overdrages endvidere med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. FORTRYDELSESRET 3.3. Overdragelsen er ikke omfattet af regler om fortrydelsesret i "lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v." jfr. lovbekendtgørelse nr. 950 af side 2

6 Trolle A d V 0 TILSTANDSRAPPORT OG FORSIKRINGSTILBUD 4.1. Idet der henvises til kapitel 1 i "lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v." erklærer parterne, at nærværende overdragelse ikke er omfattet af denne lovs bestemmelser. ENERGIMÆRKE 5.1. Da ejendommen er omfattet af energimærkningsloven, påhviler det sælger til køber at fremlægge energimærke og energiplan for ejendommen. Da disse dokumenter endnu ikke foreligger, er det aftalt, at køber er berettiget til at lade energimærkning og energiplan udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker indenfor en rimelig frist, jfr. i øvrigt 16 i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Køber kan ikke i anledning af dokumenternes indhold fremsætte krav overfor sælger af nogen art udover selve fremlæggelsen af de 2 dokumenter. 3ÆLGER OPLYSER $.1. Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køber beset, idet sælger oplyser, at de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler véd ejendommen, der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, installationer og medfølgende løsøre er gældfri og afleveres i brugbar stand på overtagelsesdagen, sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutning og anlægsarbejder, herundervej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og 'REDER-ICIA / fl/i!dde_ r A.K" I KOLDING side 3

7 Trolle ledningsanlæg er betalt, der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, udover hvad der er oplyst overfor køberen, olietanken er lovlig eventuel fremtidig brandsikring er sælger uvedkommende Sælger sørger forfor egen regning at udskifte resten af eternitpladerne på bygningen.. ANSVARSFRASKRIVELSE Alt det solgte overdrages i enhver henseende i den stand, hvori det er og forefindes, og som det er køberen påvist og godkendt uden garanti fra sælgers side Køber bekræfter, at ejendommen overdrages uden ansvar for sælger for faktiske mangler, herunder miljø- og olieforurening, eller retlige mangler af enhver art, bortset fra vanhjemmel. Køberen vil således i anledning af sådanne mangler ikke kunne fremsætte krav om ophævelse af handlen eller erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen Købesummen er fastsat under hensyntagen til denne ansvarsfraskrivelse, hvorefter køberen har overtaget risikoen for eksistensen af såvel syn- som usynbare mangler ved installationer, bygninger og jord, herunder miljø- og olieforurening. LEJEFORHOLD 1.1. Køber erklærer sig i enhver henseende bekendt med det eksisterende lejemål, idet køber indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til lejeren. PERSONALE 9.1. Der har ikke været ansatte tilknyttet ejendommen, hvorfor køber ikke indtræder i nogen ansættelsesforhold.. side 4

8 Trolle A d v okatfirma MOMS Ejendommen er momsregistreret Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse. Sælgers revisor udfærdiger opgørelse over denne forpligtelse. OVERTAGELSESDAGEN Overtagelsen har fundet sted den 31. december Køber overtog risikoen for ejendommen fra overtagelsesdagen, således at køber i eventuelle skadestilfælde er berettiget til at oppebære erstatningssummen mod forinden at opfylde nærværende skødes betingelser Sælger har tegnet bygningsforsikring med i anerkendt forsikringsselskab. Køber sørger for nytegning af bygningsbrandforsikring fra overtagelsesdagen at regne Fra overtagelsesdagen er køber indtrådt i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber På overtagelsesdagen har parterne foranlediget forbrugsmålerne aflæst og underrettet forsyningsselskaberne om ejerskiftet. Sælger foranlediger eventuel betalingsservice afmeldt. SKÆRINGSDAGEN Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant Den af lejer stillede bankgaranti overdrages til køber. KØBESUMMEN Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver fem millioner tre hundrede tusinde 00/100 der berigtiges på følgende måde: Kontant udbetaling erlægges således: Kontant er betalt kr ,00 Kontant betales straks endelig finansiering i kreditinstitut foreligger kr ,00 Køber forrenter beløbet fra med samme rente,»ericia i MIDDELFART! VEJLE side 5

9 TfOllG A ci v o k a t f i r m 3 som sælger p.t. betaler til FIH Erhvervsbank, indtil betaling sker KØBESUM I ALT kr , Købesummen fordeles således: Installationer Grund Bygninger Samlet købesum kr. kr. kr. kr , , , , Købesummen deponeres i et af sælger valgt pengeinstitut på en for sælger rentebærende konto, der må frigives ved forevisning af endeligt, tinglyst, anmærkningsfrit skøde, og når samtlige ydelser og restancer, der ikke skal overtages af køber, er betalt Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af køber fra skæringsdagen. BETAUNG AF YDELSER Køber er ansvarlig for, at alle ydelser på ejendomsskatter m.v., som forfalder efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og dette gælder, uanset om opkrævningskortene måtte lyde på køberens eller sælgers navn Opmærksomheden henledes på, at dette også er tilfældet, selvom køber ikke har modtaget opkrævninger Sælger er ansvarlig for, at alle ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales rettidigt. BETINGELSE OG FULDMAGT Handlen er fra sælgers side betinget af købesummens berigtigelse, jfr. foran. Sælger meddeler ved sin underskrift på nærværende betingede skøde advokaterne Erik Heilesen eller J. Asger Nielsen, begge Vejle, fuldmagt til - hver for sig - på sine vegne at underskrive endeligt skøde, når betingelserne herfor foreligger. FREDERICIA i /VIIDDELFAR" side 6

10 Trolle v o k s t f i r m 3 HANDELSOMKOSTNINGER Skøde og øvrige handelsdokumenter udfærdiges af købers advokat Hver part betaler egne advokatomkostninger Udgifterne til skødets tinglysning betales af parterne i forening med halvdelen af hver Der har ikke medvirket ejendomsmægler. SELSKABERS OG FORENINGERS ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM Under henvisning til 8 stk. 2 i lov om sommerhuse og campering m.v. erklærer køber, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1 nemlig fabriksvirksomhed. Vejle, den /% ZCD^ Som køber: & ene Domus Invest ApS i UVv Lene Møldrup Gilling Silkeborg, den Som sælger: /& o? CHA Furniture A/S Hans Christian Esbensetø il vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt dinderskriverens/ernes myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: feo-cc /v^o^es^wo Stilling: c NJTCDU- C Navn: &c*~e*\ Clnni^få*^**- 1 * Stilling: BcL*- i^eu^i^ z-\" Bopæl.' &<o/cq) Si \U&U>C/v \ ndersen, Controller Højgårdvej 6, 7400 Herning Karen Christoffersen Edv. Egebergsvej Silkeborg side 7 FREDERICIA! MiDDE-LFAR!! KO LC'.iSV C

11 Silkeborg Kommune Ejendommen matr.nr. 5cp Fårvang by, Tvilum med areal m 2, heraf vej 0 m 2, er under ejendomsnr ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således : Ejendomsværdi (grund + bygninger m.v.) kr Grundværdi kr Ejerboligværdi 33 stk. 5-7 kr. 0 Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Teknik- og Miljøafdelingen, den 9. marts 2007

12 .-?% GENPAR ,, TA ti.luu»uu K

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5cp, 1 Dbi, 9bt Stempel: 25 kr. (i København-kvarter) og p C. "7 sf" eller (i de sønderjydske lands- 10ab Fårv/ang dele) bd. og bl. i tingbogen, b y~] T \J i 1U m art. nr., ejer/av, sogn. sogn. Købers Kreditors Akt: Skab O nr.u3& bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 14 04? 15L JUN1977 Anmelder: Landinspektør Kai Holm Håndværkernej Silkeborg. D e k l a r a t i o n. IHI IIIÉII>I iiij IÉ m» inl itmiinimiiahkimtmmummmimimwm Undertegnede ejere af metr*nr.é Sop* 10bi» 9bt og pcl. 2 af ioab Fårvang by, Tvilum sogn pålægger Tf rvøcf^o"8 " Tv og f terfølgomjø jøre af vore ejendomme en sålydende: B e s t e m m e l s e om fri oversigt* Enhver ejer et nævnte ejendomme er pligtig at drage omsorg for, at de på vedhæftede landinspektørrids med grøn skravering viste are-* åler ikke ved tilførsel ef fyld eller pi anden måde hæves, øver et plan bestem^ms-d de tilstødende vejes midtlinier,, samt at dej*,4 å de samme arealer ikke hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget som reger mere mnd 80 om over nævnte plan* Denne bestemmelse gselder ikke sne. Påtaleberettiget r Gjern kommunalbestyrelse* Denne bestemmelse begæres tinglyst på metr»nr»e 5cp, lobl* 9bt g pcl' f 2 f 10ab Farv eng by,*., TVXXMIB.sogn og tnå résp^terehfødltgers tinglyst servitutter* m^h'b^s^s tinglyst forud for eventuel pantegæld* '"' "" v "'""'"'"" :: Fårvang^.dq i..10. juni Sorø ejer ef mstr*nr* Sopt ««* «*«* ** * ** *«*** Bent Pedersen* (sign.) Fårvang, den io. juni Som jer ef matr*nr* loteis < *"""* Som ejer f mstr^nr* 9bts.* * «. * ««Kaj Dalsgård* (sign.),.:. Fårvang. dm io. juni :*. - «'.» * # * * * # *,f # * * *». * Ejvind Sørensen,(sign.) : # # *» # -.* * * * * Jensen & Kjeldskov A/S, København

14 Fårveng* den. 10. juni Som køber af matr.nr. 10bti «* *» «* **«+*«* Inger Sejersen, (sign.) Gjern, den.28. februar Kommunalbestyrelsens påtegnings. E. Brøndum Nielsen (sign.) Ovenstående tiltrædes.. Det kan.meddeles, at ifø.lge kommuneplanlovens 36 medfører det ikke, 'at der skal udarbejdes lokalplan for de pågældende ejendomme. v.gjern byråd, den 9. maj "",:. -E. Brøndum Nielsen (sign.) -.' '- borgmester E. Nesting (sign.) komm.ing. -'. f*f*#rt I DAGBOGEN FOR T? TT N I SILKEBORG DEN 15 JUNI 191! LYST ESKILD JENSEN Genpartens rigtighed bekræftes 373/197S

15

16 *** * *** Side: 12 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 536 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer: Domus Invest ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Silkeborg den Rita Holm Carlsen MALLING BECK ^

17 Ejerlav: Matr. nr.: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand ior individuel retsforfølgning Afgift:DKK Fårvang By, Tvilum 5 CP Fårvang By, Tvilum Akt: skab nr (Udfyldes af tinglysningskontoret ) Gade og husnr: Erhvervsparken 1 Sagsnummer: (01) Side 1 af 10 Anmelder Navn: 9rø?^. Advokatfirma Adr. : Vesterballevej 25, Snoghøj DK-7000 Frederici; Tlf Fax T, * nr Wv^v.trolle-law.dk PANTEBREV Kontantlån med rentetilpasning Debitors DOMUS INVEST ApS navn og bopæl: c/o Jørgen Gilling Grej s Bakke Vejle GENPART , =03=2007 TA 49=100^00 K erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr Lyngby-Taarbæk Lånets størrelse: 30-årigt inkonvertibelt kontantlån Serie 10D Realkredit Danmark A/S Der henvises til pantebrevets "særlige DKK bestemmelser". Rente- og 4,34% årlig rente, der er foreløbig ansat. Den kvartårlige betalings- ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, udvilkår: gør 1,8814% af hovedstolen. Herudover betales Se iøvrigt særlige bebidrag 0,8500% p.a. beregnet af restgælden dog minimum DKK p.a. pr. lån. stemmelser punkt 2. Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., 11. juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., NB. Bopælsforandrlng skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet se side 9, punkt 9 a.

18 Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Oprykkende panteret efter: Sagsnummer: (01) Side 2 af dec. for perioden 1. okt dec. Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelse Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Matr.nr. 5 CP Fårvang By, Tvilum Ingen Respekterede De før den lyste, servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til strækkelig) Særlige bestemmelser 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til 1 enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Lånet afvikles som annuitetslån. Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og øvrige betalinger, kan alene erlægges i lånets valuta. Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Lånet udløber den i det år, der ligger 29 år efter lånets udbetaling. Er lånet udbetalt i perioden til , udløber lånet dog først den i det år, der ligger 30 år efter lånets udbetaling. Lånebeløbet er tilvejebragt ved salg af en blanding af obligationer, hvoraf de længstløbende har en løbetid på højst 11 år. Lånet rentetilpasses med virkning fra den hvert år.

19 Sagsnummer: (01) Side 3 af 10 Rentetilpasning sker i henhold til kreditors til enhver tid gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor stående inkonverterbare obligationer med en løbetid på højst 11 år i en obligationsserie uden solidarisk hæftelse. Lånets rente og ydelse i hver rentetilpasningsperiode er fastsat på baggrund af renten på obligationer i lånets valuta. Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig. Renten og dermed ydelsen fastsættes som beskrevet ovenfor. Ved lånets udbetaling og ved senere rentetilpasninger fastsættes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet påtegning herom og til at lade denne påtegning tinglyse. Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid indføre kurtage og kursskæring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 3 måneders varsel til en førstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere bestemmelse. I henhold til udlånsregulativet kan Realkredit Danmark til enhver tid i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget for såvel grupper af lån som for individuelle lån. Såfremt ændringen er til fordel for låntager, kan ændringen gennemføres uden varsel. Såfremt ændringen ikke er til fordel for låntager 7 skal ændringer for grupper af lån være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-C anførte forhold, og individuelle ændringer skal være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-E anførte forhold: A At Realkredit Danmark ændrer sin generelle prisstruktur af forretningsmæssige herunder indtjeningsmæssige grunde, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Realkredit Danmarks ressourcer eller kapacitet. B At ændring i skatter og afgifter har betydning for Realkredit Danmark. C At markedsmæssige forhold begrunder ændringen. D E At betalingsforpligtelsen har været misligholdt. At der er sket ændringer i et eller flere af følgende forhold: - låntagers økonomiske bonitet, - pantets værdifasthed, omsættelighed og behæftelse, - engagementets størrelse, rentabilitet og beskaffenhed i øvrigt. Ændringer af bidraget træder i kraft med mindst 3 måneders varsel fra afgivelse af ændringsmeddeleisen. Låntager får meddelelse om ændringer for grupper af lån ved annoncering i dagspressen eller ved brev. Låntager får meddelelse om individuelle ændringer ved brev. Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse.

20 Sagsnummer: (01) Side 4 af 10 Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den i det år, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Hvis lånsøger fortier oplysninger eller afgiver forkerte oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og har det haft indflydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet, betragtes det som en svigtende forudsætning for kreditor. Det kan medføre, at lånetilbudet bortfalder straks eller - hvis lånet er udbetalt - at lånet uden varsel opsiges til hel eller delvis indfrielse.

21 Sagsnummer: (01) Side 5 af 10 Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. Indfrielse. Indfrielse af lån kan alene foretages ved aflevering til kreditor af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. Dette gælder dog ikke i perioden til i det år, der ligger umiddelbart før en rentetilpasning. I denne periode kan den del af lånet, der ikke skal rentetilpasses, kun indfries med obligationer, hvis det beløb, der skal rentetilpasses, samtidig indfries kontant. Beløb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant til pari. Dette forudsætter dog, at debitor, inden den i året før rentetilpasningen sker, skriftligt opsiger denne del af lånet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbeløbet ikke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordinære renteforhold. Delvis indfrielse kan kun ske forholdsmæssigt med lige store procentdele i de enkelte obligationsårgange. Ved delvis indfrielse af lån sker der forholdsmæssig nedsættelse af ydelsen. Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ.

22 Sagsnummer: (01) Side 6 af Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. - Lovgivningen under alle omstændigheder gør Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkår. Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8. løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10).

23 Sagsnummer: (01) Side 7 af 10 Vejle Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. den e/; Som øvrige debitorer: Lene 'Møldrup Gil.linq Underskrift DOMUS INVEST ApS Lene Møldrup Gilling Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Underskrift Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Underskrift Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift Underskrift (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stilling Bopæl CLAUS ANDREAS chefrådgiver Roarsvej Børkop Navn Stilling Bopæl BENNY THERKILDSEN eriivervsrådgiver Ternevej Skanderborg