Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 38 Folketinget Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.) 1 I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015, foretages følgende ændringer: 1. Efter 80 indsættes:» 80 a. Erhvervs- og vækstministeren kan i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr, som betalingstjenesteudbydere må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførsel af en indenlandsk debetkorttransaktion.«2. I 97, stk. 1, 2. pkt., efter»kapitel 10«indsættes:»samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 3. I 97, stk. 2, efter»bestemmelser«indsættes:»samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/75/1/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 4. I 98, stk. 1 og 2, indsættes efter»(sepa-forordningen)«:»samt artikel 3-11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 5. I 107, stk. 2, indsættes efter»(sepa-forordningen)«:»samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/02988 BP001417

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning og baggrund Almindelige bemærkninger Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (EU-Tidende 2015, nr. L 123, s. 1), i det følgende benævnt forordningen, som giver mulighed for at fastsætte supplerende regler i national ret. Forordningen trådte i kraft den 8. juni Det overordnede formål med forordningen er at fjerne direkte og indirekte hindringer for gennemførelsen af et velfungerende integreret europæisk marked for elektroniske betalinger. Efter EU-retten gælder forordninger umiddelbart i medlemsstaterne og skal derfor ikke gennemføres i national lovgivning. Forordningen indeholder imidlertid bestemmelser om, at medlemsstaterne skal udpege kompetente tilsynsmyndigheder samt fastsætte regler om sanktioner for eventuel overtrædelse af forordningen. Lovforslaget skal derfor skal sikre, at Danmark lever op til forpligtelserne efter forordningen. Forordningens bestemmelser regulerer blandt andet betalingstjenesteudbyderes fastsættelse af interbankgebyrer. Interbankgebyrer udgør gebyrer, der betales for hver enkelt transaktion direkte eller indirekte (dvs. gennem tredjemand) mellem udbyderen og indløseren, som deltager i en kortbaseret betalingstransaktion. I forhold til den nærmere regulering af interbankgebyrer giver forordningen medlemsstaterne en vis valgfrihed, for så vidt angår indenlandske debetkorttransaktioner. I den forbindelse foreslås det, at ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler vedrørende betalingstjenesteudbyderes anvendelse af interbankgebyrer. Lovforslagets primære formål er at tilpasse lov om betalingstjenester og elektroniske penge, i det følgende benævnt betalingstjenesteloven, så den bringes i overensstemmelse med forordningen. Endvidere er formålet med lovforslaget at bestemme, hvilke kompetente myndigheder der fører tilsyn med overholdelsen af forordningen, og at fastsætte nærmere regler om sanktioner for overtrædelse af forordningen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Regulering af interbankgebyrer Gældende ret Der findes i dag ikke nationale regler, der fastsætter specifikke lofter over betalingstjenesteudbyderes interbankgebyrer. Størrelsen på interbankgebyrer er dog generelt reguleret i 79 i betalingstjenesteloven. Det følger heraf, at betalingstjenesteudbydere ikke må anvende urimelige priser og avancer ved fastsættelse af gebyrer i forbindelse med gennemførelsen af en betalingstransaktion med et betalingsinstrument Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det følger af forordningens artikel 3, stk. 1, at betalingstjenesteudbydere ikke må tilbyde eller kræve et interbankgebyr pr. transaktion, som udgør mere end 0,2 % af transaktionens værdi. Som supplement hertil kan medlemsstaterne i henhold til forordningens artikel 3, stk. 2, litra a og b, vælge enten at fastsætte et lavere loft, eller give betalingstjenesteudbydere mulighed for at anvende et interbankgebyr pr. transaktion svarende til højst 0,05 EUR (ca. 0,37 kr.). Endelig kan medlemsstaterne i forbindelse med indenlandske debetkorttransaktioner i medfør af forordningens artikel 3, stk. 3, indtil den 9. december 2020 give betalingstjenesteudbydere mulighed for at anvende et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,20 pct. af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi. Med lovforslaget foreslås det, at erhvervs- og vækstministeren i medfør af 80 a i betalingstjenesteloven bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr, som en betalingstjenesteudbyder må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførsel af en indenlandsk debetkorttransaktion. Det er hensigten, at ministeren ved udstedelse af en bekendtgørelse vil give udbyderne mulighed for at anvende et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,2 pct. Baggrunden for dette er, at denne løsning umiddelbart vil skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til gebyrstrukturen på det danske betalingskortmarked Tilsyn Gældende ret Der findes i dag ikke regler om tilsyn med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det følger af forordningens artikel 13, stk. 1, at medlemsstater skal udpege kompetente myndigheder, som har beføjelse til at sikre håndhævelse af denne forordning, og som tillægges undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser.

3 3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører i dag tilsyn med de regler i betalingstjenesteloven, der regulerer virksomheders fastsættelse af gebyrer over for deres aftaleparter. Forbrugerombudsmanden fører i dag tilsyn med lovens 54, der tilsvarende forordningens artikel 12, fastsætter regler for, hvilke oplysninger udbyderen skal give betalingsmodtageren efter gennemførsel af en kortbaseret betalingstransaktion. Det foreslås, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til 98, stk. 1, i betalingstjenesteloven udpeges som kompetent tilsynsmyndighed for så vidt angår forordningens artikel Det foreslås endvidere, at Forbrugerombudsmanden i henhold til 97, stk. 1, i lov betalingstjenester og elektroniske penge udpeges som kompetent tilsynsmyndighed for så vidt angår forordningens artikel 12. Der indsættes endvidere tilsynsbeføjelser i 97, stk. 2, og 98, stk. 2. De foreslåede kompetencer svarer i det væsentlige til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Forbrugerombudsmandens nationale kompetence Sanktioner Gældende ret Der findes i dag ikke regler om sanktioner i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det følger af forordningens artikel 14, stk. 1, at medlemsstater skal fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af forordningen og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Det følger endvidere af betragtning 41 i forordningen, at sanktioner der pålægges for overtrædelse af forordningens bestemmelser, bør være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende virkning. I overensstemmelse hermed foreslås det, at overtrædelse af forordningen kan straffes med bøde, jf. 107, stk. 2, i betalingstjenesteloven. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner vil medføre, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn på flere områder end i dag. Disse tilsynsopgaver vurderes alene at medføre et øget ressourcebehov af mindre omfang for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er forventningen, at dette kan dækkes af styrelsens nuværende bevillingsramme. Det forventes ikke, at Forbrugerombudsmandens tilsyn med forordningens artikel 12 vil medføre et øget ressourcebehov for Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden fører således allerede i dag tilsyn med lovens 54, der tilsvarende forordningens artikel 12 fastsætter regler for, hvilke oplysninger udbyderen skal give betalingsmodtageren efter gennemførsel af en kortbaseret betalingstransaktion. Forslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for kommuner og regioner. Lovforslaget forventes således hverken at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerombudsmandens tilsynsopgaver med forordningen forventes ikke at give anledning til en øget betaling fra de virksomheder, der er udbydere af betalingstjenester og som således finansierer tilsynsarbejdet. Samlet set vurderes lovforslaget således ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (EU-Tidende 2015, nr. L 123 side 1). 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 19. august til den 16. september 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet (Advokatsamfundet), American Express, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CO-Industri, Coop Danmark, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Nationalbank, Dan-

4 4 marks Restauranter & Cafeer, Dansk Annoncørforening, Dansk Detail, Dansk Kreditråd DKR, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk It, Dansk Taxi Råd, Danske Andelsselskaber og Landbrugsrådet, Danske Biludlejere, Danske regioner, De Samvirkende Købmænd, Det Kriminalpræventive Råd, Diners Club, Energi- og Olieforum, Finansforbundet, Finans og leasing, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet TÆNK, Forbrugsforeningen, Foreningen for Dansk Internethandel, Forsikring og Pension, Fælles Faglig forbund, HK Danmark, HORESTA, Huset Markedsføring, Håndværksrådet, It-Brancheforeningen, KL, Landsorganisationen i Danmark, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, MasterCard, Nets, Nærbutikkernes Landsforening, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Realkreditrådet, Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Swedbank, SEB Bank, Valitor, Visa. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner vil medføre, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn på flere områder end i dag. Disse tilsynsopgaver vurderes at medføre et øget ressourcebehov for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er dog forventningen, at dette kan dækkes af styrelsens nuværende bevillingsramme. Det forventes ikke, at Forbrugerombudsmandens tilsyn med forordningens artikel 12 vil medføre et øget ressourcebehov for Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden fører således allerede i dag tilsyn med lovens 54, der tilsvarende forordningens artikel 12, fastsætter regler for, hvilke oplysninger udbyderen skal give betalingsmodtageren efter gennemførsel af en kortbaseret betalingstransaktion. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for er-ingehvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for er-ingehvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (EU-Tidende 2015, nr. L 123 side 1). Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Den foreslåede bestemmelse i 80 a indeholder en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler vedrørende lofter for indenlandske debetkorttransaktioner. Til 1

5 5 Der findes i dag ikke nationale regler, der fastsætter specifikke lofter over betalingstjenesteudbyderes interbankgebyrer. Størrelsen på interbankgebyrer er dog generelt reguleret i 79 i betalingstjenesteloven. Bestemmelsen er udformet generelt og omfatter således prisfastsættelsen hos enhver betalingstjenesteudbyder, der anvender urimelige priser og avancer i forbindelse med gennemførelsen af en betalingstransaktion med et betalingsinstrument. I medfør af Europa- Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner fastsættes det, at betalingstjenesteudbydere pr. 9. december 2015 ikke må tilbyde eller kræve et interbankgebyr pr. transaktion for forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner, som udgør mere end 0,2 % af transaktionens værdi, jf. forordningens artikel 3, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 2. Interbankgebyrer er de gebyrer, der betales for hver enkelt transaktion direkte eller indirekte (dvs. gennem tredjemand) mellem indløser og udsteder, som deltager i en kortbaseret betalingstransaktion. Betalingen går typisk fra indløser til udsteder. En indløser er en betalingstjenesteudbyder, som indgår en aftale med en betalingsmodtager om at modtage og behandle kortbaserede betalingstransaktioner, der resulterer i en overførsel af midler til betalingsmodtageren, jf. forordningens artikel 2, nr. 1. En udsteder er en betalingstjenesteudbyder, der indgår en aftale om at stille et betalingsinstrument til rådighed for betaleren med henblik på at initiere og behandle betalerens kortbaserede betalingstransaktioner, jf. forordningens artikel 2, nr. 2. Forordningens artikel 3, stk. 2 og 3, giver medlemsstaterne flere valgmuligheder i forhold til at fastsætte loft over interbankgebyrer for indenlandske debetkorttransaktioner. Medlemsstaterne har herved mulighed for at fravige udgangspunktet, som angivet i artikel 3, stk. 1. Medlemstaterne kan fastsætte regler om, at der skal gælde et procentloft for interbankgebyrer pr. transaktion, der er lavere end det, der allerede følger af forordningen (0,2 pct.), jf. artikel 3, stk. 2, litra a. Som alternativ hertil kan der indføres et fast loft i danske kroner for interbankgebyrer svarende til højst 0,05 euro, eventuelt i kombination med en maksimal procentsats på højst 0,2 pct., forudsat at summen af interbankgebyrer ikke overstiger 0,2 pct. af den samlede årlige transaktionsværdi af de indenlandske debetkorttransaktioner inden for den enkelte betalingskortordning, jf. artikel 3, stk. 2, litra b. Som sidste mulighed kan der i en periode på 5 år og 6 måneder fra forordningens ikrafttrædelsestidspunkt, dvs. indtil 9. december 2020, anvendes et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr, på højst 0,2 pct. af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi af de indenlandske debetkorttransaktioner inden for hver betalingskortordning, jf. artikel 3, stk. 3. I overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 2 og 3, tillægges erhvervs- og vækstministeren med den foreslåede 80 a i betalingstjenesteloven en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler vedrørende lofter for indenlandske debetkorttransaktioner. Det er hensigten, at erhvervs- og vækstministeren ved udstedelse af en bekendtgørelse vil benytte sig af muligheden for at give udbydere mulighed for at anvende et gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,2 pct. af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi af debetkorttransaktioner inden for hver betalingskortordning indtil 9. december Baggrunden for denne forventning er, at denne løsning umiddelbart vil skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til gebyrstrukturen på det danske betalingskortmarked. Efter den 9. december 2020 vil forordningens artikel 3, stk. 1, der regulerer interbankgebyrernes størrelse, som udgangspunkt finde anvendelse. Erhvervs- og vækstministeren er dog ikke afskåret fra at fastsætte lofterne anderledes, forudsat at de er i overensstemmelse med forordningens artikel 3 som beskrevet ovenfor. Til nr. 2 Det følger af den gældende 97, stk. 1, 1. pkt., i betalingstjenesteloven, at Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at udbydere af betalingstjenester, der gennemføres ved hjælp af betalingsinstrumenter, jf. 6, nr. 9, og udbydere af betalingstjenester, der er omfattet af bilag 1, nr. 7, ikke overtræder lovens kapitel 5 og 6, 82 og 83, 84, stk. 1, 85 og regler udstedt i medfør af 84, stk. 2. Forbrugerombudsmanden fører endvidere tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af den gældende lovs kapitel 10 om såkaldte betalingssurrogater, jf. 97, stk. 1, 2. pkt. Forbrugerombudsmanden kan som led i sit tilsyn kræve alle oplysninger, som findes nødvendige for Forbrugerombudsmandens virksomhed, jf. 97, stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan endvidere udstede de fornødne påbud for at sikre, at de pågældende bestemmelser overholdes og kræve alle nødvendige oplysninger til brug for sit tilsyn, jf. 97, stk. 3. Bestemmelsen indeholder endvidere regler om anke af Forbrugerombudsmandens afgørelser. Det foreslås, at Forbrugerombudsmanden også skal føre tilsyn med artikel 12 i forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner. Artikel 12 vedrører hvilke oplysninger betalingstjenesteudbyderen skal give betalingsmodtageren om den kortbaserede betalingstransaktion, når den er gennemført. Betalingsmodtageren har ifølge forordningens artikel 12, stk. 1, litra a, b og c, krav på at få den reference, som sætter betalingsmodtageren i stand til at

6 6 identificere den kortbaserede betalingstransaktion, betalingstransaktionsbeløbet i den valuta, som betalingsmodtagerens betalingskonto krediteres i, samt størrelsen af eventuelle gebyrer for den kortbaserede betalingstransaktion med særskilt angivelse af detailhandelsgebyret og interbankgebyrets størrelse. Forbrugerombudsmanden fører i dag tilsyn med lovens 54, der ligeledes fastsætter regler for, hvilke oplysninger udbyderen skal meddele eller stille til rådighed for betalingsmodtageren umiddelbart efter gennemførsel af betalingstransaktionen. Den foreslåede kompetence svarer derfor til den gældende nationale kompetence. Til nr. 3 Det følger af den gældende 98, stk. 1, i betalingstjenesteloven, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med 77-81, som vedrører en række gebyrspørgsmål. Endvidere fører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilsyn med artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 samt artikel 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning nr. 924/2009/EF om grænseoverskridende betalinger i euro (SEPA-forordningen). Efter 98, stk. 1, nr. 1-3, i betalingstjenesteloven kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sit tilsyn udstede de fornødne påbud for at sikre, at disse bestemmelser overholdes. Derudover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræve alle nødvendige oplysninger, som skønnes nødvendige for styrelsens virksomhed, jf. 98, stk. 2. Bestemmelsen indeholder endvidere regler om anke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser samt offentlighed. Det foreslås, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også skal føre tilsyn med artikel 3-11 i forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner. Artikel 3 i forordningen fastslår, hvilke regler medlemsstaterne kan fastsætte for indenlandske debetkorttransaktioner. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 4. Artikel 4 vedrører interbankgebyrer for kreditkorttransaktioner og fastslår, at betalingstjenesteudbydere ikke må tilbyde eller kræve et interbankgebyr pr. transaktion, som udgør mere end 0,3 pct. af transaktionens værdi for kreditkorttransaktioner. Medlemsstaterne kan dog i medfør af artikel 4 fastsætte et lavere loft for interbankgebyrer pr. betalingstransaktion. Artikel 5 fastslår, at det er forbudt at forsøge at omgå forbuddene i artikel 3 og 4. Artikel 6 vedrører licensaftaler og fastslår, at det er forbudt at benytte sig af geografiske restriktioner i sine licensaftaler. Endvidere forbydes anvendelsen af landespecifikke licenser ved udstedelse og indløsning. Artikel 7 vedrører krav om adskillelse af kortejerskab og processing og fastslår blandt andet, at disse skal være organisatorisk adskilt, og i øvrigt ikke må foretage krydsubsidiering mellem forskellige ydelser. Endvidere indføres der et forbud mod, at kortselskaber (udbydere) diskriminerer processorer på basis af geografisk oprindelse. Artikel 8 vedrører såkaldt co-branding og fastslår, at et kortselskab ikke må forhindre en kortudsteder i at co-brande flere kortordninger på samme kort. Artikel 9 vedrører såkaldt blending og fastslår, at hver indløser skal opkræve betalingsmodtagerne individuelt specificerede gebyrer for hver enkelt betalingskorttype. Artikel 10 vedrører den såkaldte honour-all cards-regler eller handle all-cards-klausuler og fastslår, at det er forbudt for kortselskaber og betalingskortudbydere at forpligte betalingsmodtagerne til at acceptere andre betalingskort, som et selskab måtte udbyde. Artikel 11 vedrører bestemmelser om styring og fastslår, at det er forbudt for kortselskaber og indløsere at hindre betalingsmodtagere i at styre forbrugerne i retning af at anvende de betalingsinstrumenter, som betalingsmodtageren måtte foretrække. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører i dag tilsyn med de regler i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, der regulerer virksomheders fastsættelse af gebyrer over for deres aftaleparter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører samtidig tilsyn med de almindelige konkurrenceregler, herunder konkurrencelovens forbud mod at en eller flere virksomheder misbruger en dominerende stilling i form af eksempelvis påtvingelse af urimelige købs- og salgspriser eller anvendelse af andre urimelige forretningsbetingelser til skade for konkurrencen. Den foreslåede kompetence svarer derfor i det væsentlige til den nationale kompetence. Til nr. 4

7 7 Der findes i dag ikke regler om sanktioner i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner. Med den foreslåede bestemmelse fastsættes det, at forordningens artikel 3-12 kan strafsanktioneres med strafferetlige bøder. Det vurderes, at den foreslåede strafsanktion både vil være effektiv, forholdsmæssig og have en tilstrækkelig afskrækkende virkning. Dertil kommer, at forordningens artikel 3-12 i det væsentlige har samme karakter, som de bestemmelser der allerede er underlagt et bødeansvar efter den nugældende lov. Omkring de enkelte artikler henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Baggrunden herfor er, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, der ligger til grund for dele af lovforslaget, trådte i kraft den 8. juni 2015, jf. forordningens artikel 18, stk. 1. Enkelte af forordningens artikler har imidlertid et senere anvendelsestidspunkt. Således anvendes artikel 3, 4, 6 og 12 først fra den 9. december 2015, og artikel 7, 8, 9 og 10 anvendes først fra den 9. juni 2016, jf. forordningens artikel 18, stk. 2. Det er derfor nødvendigt, at de foreslåede ændringer træder i kraft så tæt på det tidspunkt, hvor forordningens artikel 3, 4, 6 og 12 finder anvendelse, for at sikre, at Danmark lever op til forpligtelserne efter forordningen. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale anvendelsesområde og indebærer, at loven som udgangspunkt ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at den ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

8 8 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag Lovforslaget 1 I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015, foretages følgende ændringer: 1. Efter 80 indsættes:» 80 a. Erhvervs- og vækstministeren kan i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751 /EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr, som betalingstjenesteudbydere må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførsel af en indenlandsk«. 97. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at udbydere af betalingstjenester, der gennemføres ved hjælp af betalingsinstrumenter, jf. 6, nr. 9, og udbydere af betalingstjenester, der er omfattet af bilag 1, nr. 7, ikke overtræder kapitel 5 og 6, 82 og 83, 84, stk. 1, og 85 og regler udstedt i medfør af 84, stk. 2. Forbrugerombudsmanden fører endvidere tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af kapitel 10. Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan kræve alle oplysninger, som findes nødvendige for Forbrugerombudsmandens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under denne lovs bestemmelser. Stk I 97, stk. 1, 2. pkt., efter»kapitel 10«indsættes:»samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 3. I 97, stk. 2, efter»bestemmelser«indsættes:»samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/75/1/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 98. Konkurrencestyrelsen- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af 40 og samt artikel 6 og 7 i Eur opa-parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og kan i den forbindelse udstede de fornødne påbud, herunder påbud om, 1) at vilkår for adgang til betalingssystemer for udbydere af betalingstjenester skal ændres, 2) at angivne priser og avancer ikke må overskrides, og 3) at der ved beregningen af priser og avancer skal anvendes bestemte kalkulationsregler. Stk. 2. Konkurrencestyrelsen kan kræve alle oplysninger, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for styrelsens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af 40 og samt artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001. Stk I 98, stk. 1 og 2, indsættes efter»(sepa-forordningen)«:»samt artikel 3-11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«.

9 9 107 Stk. 1 Stk. 2. Overtrædelse af 18, stk. 3, 21, stk. 2, nr. 1 og 2, 23, stk. 1, 24, 3. pkt., 25, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 26, 27, 1. pkt., 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., 30, stk. 1, 31, stk. 1, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 32, stk. 1, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 39 h, 39 k, stk. 1, 3 og 4, 39 m, 40, stk. 1, 42, stk. 1, 43, 44, stk. 1 og 2, 45-47, 48, stk. 1, 49, 51, stk. 3, 52, stk. 1, 53, stk. 1 og 3, 54, stk. 1, 55 og 56, 60, stk. 2, 72, stk. 1, 78, stk. 2, 80, stk. 2 og 4-7, 81-83, 85, stk. 2-4, og 105 samt artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, 3 og 4, artikel 6 og 7 samt artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 straffes med bøde. Stk I 107, stk. 2, indsættes efter»(sepa-forordningen)«:»samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«. 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v. 2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/02988 Fremsat den 29.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

UDKAST 22. juni Forslag til

UDKAST 22. juni Forslag til UDKAST 22. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber (Lempelse af annonceringspligten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer A8-0360/2018 Forslag til forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme UDKAST 6.december 2013 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme (Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 24.1.2014 2013/0265(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 29-318 Udkast til betænkning Pablo Zalba Bidegain (PE522.956v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Dagrofa ApS Kærup Industrivej 12 4100 Ringsted Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08128-6 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om betalinger

Forslag. til. Lov om ændring af lov om betalinger Forslag til Lov om ændring af lov om betalinger 1 I lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger, som ændret ved 8 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, 17 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, 12 i lov nr. 706 af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 31 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Forslag. Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 2015/1 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Payex Danmark A/S Kejsergade 2 4 1155 København K Dato: 17. oktober 2017 Sag: SIF-16/12880-13 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. marts 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov) Forslag til Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegræsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler Erhvervsudvalget L 154 - Bilag 1 O 11. april 2005 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler 1. Indledning Lovforslaget er sendt i høring den 17. marts 2005 hos

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. til. Anvendelsesområde

Forslag. til. Anvendelsesområde Notat 1. oktober 2015 CSS /Daniel Hartfield-Traun Sagsnr.: 2015-2035 Forslag til Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske

Læs mere

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Coop Danmark Roskildevej 65 2620 Albertslund Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08129-5 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 208 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/2018

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.11.2013 2013/0265(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere) 1. I jernbaneloven, nr. 686 af

Læs mere

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.)

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.) Dato: 11. juni 2018 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Grene Thomsen Sagsnr.: 2018-706-0009 Dok.: 762266 UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) Til lovforslag nr. L 103 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. april 2016 Forslag til Lov om betalingskonti 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel Forslag Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel med chip.) I lov om visse betalingsmidler, jf.

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1060 København K Dato: 12. marts 2019 Sag: SIF-18/10859-73 Sagsbehandler: /KSPE og AST Påbud til Danske Bank for overtrædelse af gebyrlofter for interbankgebyrer for kreditkorttransaktioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1)

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1) LOV nr 441 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-4685 Senere ændringer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ORIENTERINGSSKRIVELSE OM LOV OM BETALINGSTJENESTER Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 155/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 7. april 2011 om et forslag til

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

2007/2 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Fremsat den 12. marts 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

2007/2 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Fremsat den 12. marts 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag. 2007/2 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fremsat den 12. marts

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

Lov om betalingskonti 1)

Lov om betalingskonti 1) LOV nr 375 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag.

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. 2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/004478 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven (International adoption)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere