Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management"

Transkript

1 Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende nedenstående forhold. Dansk titel Master i projektledelse Engelsk titel Master in Project Management Adgangskrav En relevant akademisk bacheloruddannelse som eksempelvis HA, herunder HAkombinationsuddannelser, SPRØK, BA negot. En relevant professionsbacheloruddannelse En diplomuddannelse Krav om mindst 2 års relevant erhvervserfaring (typisk som projektleder) efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Krav om grundlæggende kendskab til projektledelsesteori som dokumenteres ved gennemført uddannelse/efteruddannelse indenfor projektledelse i et omfang svarende til mindst 5 ECTS. Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Deltidstakst 1 Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Ingen maksimumgrænse for tilgang til uddannelsen

2 Akkrediteringsrapport Ny Masteruddannelse i projektledelse Masteruddannelsen i Projektledelse er en lederuddannelse, der tager udgangspunkt i alle brancher og erhverv indenfor såvel den private som den offentlige sektor, der beskæftiger sig med projektledelse. Uddannelsen henvender sig eksempelvis til projektledere med flere års erfaring, programledere eller projektchefer. Uddannelsen bygger videre på de studerendes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, så de bliver i stand til på et videnskabeligt grundlag at analysere og vurdere komplekse projekter og programmer. Uddannelsen er internationalt orienteret og trækker på erfaringer, viden og forskning fra andre lande. De studerende opnår indsigt i, hvordan projekt-orienterede organisationer fungerer og opbygger især kompetencer til at vurdere modenheden af en projektorienteret organisation. Uddannelse (ansøgte titel): Masteruddannelse i projektledelse Universitet: Syddansk Universitet Sagsbehandling afsluttet: 29. november 2007

3 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Masteruddannelsen i projektledelse indstilles til positiv akkreditering. Indstillingen er baseret på følgende: Forskningsbasering Uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere. Der er etableret et samarbejde med et forskningsmiljø i udlandet, som bidrager til den danske forskning inden for projektledelse og medvirker til at uddannelsen får et internationalt perspektiv. Uddannelsens samfundsmæssige relevans Relevante aftagere har bidraget til udvikling af uddannelsen. Universitetet sandsynliggør at der er et samfundsmæssigt behov for videreuddannelse inden for projektledelse. Faglig progression Uddannelsens moduler er tilrettelagt med en progressiv opbygning af ledelseskompetencer, og fagenes sammensætning giver mulighed for specialisering inden for et givent område.

4 Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen? Universitetet sandsynliggør et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på baggrund af undersøgelser gennemført af henholdsvis Ingeniøren og DIEU. Et stigende antal virksomheder har indført projektformen, og det forventes at behovet for videreuddannelse i projektledelse vil stige. Relevante aftagere har bidraget til udvikling af uddannelseskonceptet. Det vurderes at ansøgningens dokumentation for uddannelsens samfundsmæssige relevans er acceptabel. Det bemærkes, at universitetet ikke forholder sig til eller redegør for uddannelsen i forhold til de mange private udbydere af projektledelsesuddannelser i Danmark. Der er tale om en internationalt orienteret uddannelse. Uddannelsens andet semester indeholder en studierejse til en international konference, og i tredje semester tilbydes de studerende et kort ophold i Wien ved en undervisnings- og forskningsinstitution ( Vinteruniversitet ). Uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere. Det bagvedliggende forskningsmiljø har etableret Enhed for projektledelse, som har til formål at synliggøre forskning inden for området. Ansøgningen indeholder en liste over ressourcepersoner. Det bemærkes at universitetet ikke redegør for de anførte ressourcepersoners kompetencer i relation til uddannelsens specifikke fagelementer, samt at ansøgningen ikke indeholder forpligtende tilkendegivelser med hensyn til undervisning. Der er etableret et samarbejde med Project Management Group, Wirtschaftsuniversität i Wien. Det bemærkes, at det ikke fremgår klart, hvordan den internationale kontakt indgår i undervisningen, eller hvordan samarbejdet med Wien bidrager til de studerendes udvikling af projektledelseskompetencer. De foreliggende fagbeskrivelser sandsynliggør at fagelementerne er opbygget med henblik på faglig progression og videreudvikling af kompetencer inden for projektledelse. Vurderingen har desuden lagt vægt på, at der ikke findes andre tilsvarende masteruddannelser i projektledelse i Danmark i universitært regi.

5 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Dansk titel: Master i projektledelse Engelsk titel: Master in Project Management Adgangskrav Adgang er betinget af at ansøgeren har gennemført en af flg: En relevant akademisk bacheloruddannelse En relevant professionsbacheloruddannelse En relevant, mellemlang videregående uddannelse En diplomuddannelse En lang videregående uddannelse Krav om mindst 2 års relevant erhvervserfaring (typisk som projektleder) efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Krav om grundlæggende kendskab til projektledelsesteori som dokumenteres ved gennemført uddannelse/efteruddannelse indenfor projektledelse i et omfang svarende til mindst 5 ECTS. Uddannelsens normerede studietid 60 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Takst 1: kr. Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Fremgår ikke. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression.