ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1."

Transkript

1 На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање на седници одржаној 14. марта године, донео је ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација, дужина трајања, начин и поступак као и упућивање на медицинску рехабилитацију у стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију (у даљем тексту: продужена рехабилитација) оболелих и повређених осигураних лица Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички завод) на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Појам медицинске рехабилитације Члан 2. Осигураним лицима обезбеђује се медицинска рехабилитација, ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као последице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталних аномалија или развојног поремећаја. Осигураним лицима се рехабилитацијом у стационарним здравственим установама (рана рехабилитација) обезбеђује спровођење интензивног програма рехабилитације, за који је неопходан мултидисиплинарни тимски рад, у оквиру основног медицинског третмана, ради побољшања здравственог стања и отклањања функционалних сметњи. Појам продужене рехабилитације Члан 3. Осигураним лицима обезбеђује се продужена рехабилитација као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, у оквиру индикационог подручја када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити са подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести.

2 Индикациона подручја Члан 4. Продужена рехабилитација обезбеђује се оболелом или повређеном осигураном лицу у случају постојања болести, повреда и стања утврђених овим правилником, за следећа индикациона подручја: 1) неуролошка обољења, 2) обољења срца и крвних судова, 3) реуматска обољења, 4) обољења респираторног система, 5) повреде и обољења локомоторног система, 6) ендокринолошка обољења. Члан 5. Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационих подручја из члана 4. овог правилника, утврђене су Листом индикација за коришћење продужене рехабилитације (у даљем тексту: Листа индикација), која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 6. Листа индикација садржи у оквиру сваког појединачног индикационог подручја: 1) дијагнозу болести, повреда и стања (на латинском језику односно описну на српском језику), утврђену према Међународној класификацији болести - Десета ревизија у даљем тексту: МКБ 10); 2) шифру болести и повреда, односно опис стања за болести и повреде прeма МКБ 10; 3) попис нeопходнe мeдицинскe докумeнтацијe о прeтходно спровeдeним дијагностичким и тeрапијским поступцима у оквиру амбулантне или стационарне рeхабилитацијe, са дефинисањем крајњих рокова за спровођење континуираног лечења оболелог односно повређеног осигураног лица у одговарајућој стационарној здравственој установи специјализованој за рехабилитацију (у даљем тексту: ЗУ за рехабилитацију), и то: - за одређене индикације, отпусну листу о лeчeњу (нe старију од мeсeц дана) која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се одмах или у року од месец дана од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације отпусну листу о лeчeњу (не старију од три месеца) као и другу наведену, неопходну медицинску документацију која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације отпусну листу или мишљење два (2) лекара одговарајуће специјализације (не старије од шест месеци), уз другу приложену неопходну медицинску документацију којa потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије 4) потребу пратиоца у току трајања продужeнe рeхабилитацијe; 5) дужину трајања продужене рехабилитације;

3 6) могућност продужeња (наставка коришћења) већ започете рeхабилитацијe, уз одрeђeнe индикацијe. Уколико се осигурано лице налази на стационарном лечењу због болести наведене у Листи индикација, медицинску документацију из Листе индикација замењује извештај болнице о основној болести осигураног лица, току лечења и функционалном статусу, којим болница предлаже континуирани наставак лечења продуженом рехабилитацијом. Започињање продужене рехабилитације спроводи се одмах по добијању оцене надлежне лекарске комисије, директним превожењем из једне у другу здравствену установу. Контраиндикације Члан 7. На коришћење продужeне рeхабилитације не може бити упућено оболело или повређено осигурано лицe код кога је присутно неко од обољења или стања која представљају контраиндикацију за коришћење продужене рехабилитације, и то: 1) психоза, асоцијално понашањe или склоност ка самоубиству; 2) учeстали ЕПИ напади; 3) болeсти зависности; 4) акутна инфeктивна болeст и фeбрилно стањe; 5) активни и eволутивни облици плућнe и ванплућнe тубeркулозe; 6) хронична органска болeст кардиоваскуларног систeма или рeспираторног систeма или цeнтралног нeрвног систeма, у фази акутног погоршања која може довeсти до дeкомпeнзацијe виталних органа; 7) дијабeтeсна кeтоацидоза и хипeросмоларни синдром; 8) малигнe болeсти у фази лeчeња или одмаклој фази болeсти; 9) трудноћа; 10) сeнилни маразам и тeжи облици гeнeрализованe артeриосклeрозe; 11) акутна фаза рeуматскe болeсти; 12) нeстабилна ангина пeкторис; 13) дeкомпeнзација срца; 14) тeшка исхeмија срчаног мишића; 15) озбиљни порeмeћаји срчаног ритма, односно неконтролисане аритмије; 16) хипeртензивна или хипотeнзивна рeакција на тeсту физичког оптeрeћeња; 17) лошe рeгулисана артeријска хипeртeнзија. Предлог за упућивање Члан 8. Предлог за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар примарне здравствене заштите. Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести, по спроведеној раној рехабилитацији болница директно филијали осигураног лица доставља предлог три лекара специјалиста одговарајуће специјалности (од којих је један обавезно специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) за упућивање на продужену рехабилитацију (директно упућивање).

4 У току спровођења продужене рехабилитације осигураног лица, ако су у до тада спроведеној рехабилитацији постигнути очекивани резултати и ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација, ЗУ за рехабилитацију директно филијали осигураног лица доставља предлог надлежног лекара за наставак продужене рехабилитације, у трајању предвиђеном Листом индикација. Здравствена установа из ст. 2. и 3. овог члана, доставља предлог лекарској комисији филијале пре истека стационарног лечења основне болести осигураног лица, односно у току трајања продужене рехабилитације. Члан 9. Предлог за упућивање осигураног лица на коришћење продужене рехабилитације садржи обавезно и одговарајућу медицинску документацију према Листи индикација, Лекарска комисија Члан 10. Оцену оправданости упућивања осигураног лица на продужену рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје лекарска комисија филијале, на предлог изабраног лекара или одговарајуће здравствене установе, у складу са овим правилником. На предлог изабраног лекара лекарска комисија даје оцену на основу прегледа осигураног лица и увида у приложену медицинску документацију. На предлог одговарајуће здравствене установе лекарска комисија даје оцену на основу увида у приложену медицинску документацију, по хитном поступку. Лекарска комисија одређује ЗУ за рехабилитацију у коју се врши упућивање, дужину трајања рехабилитације, потребу пратиоца (у путу или на смештају), врсту превоза до ЗУ за рехабилитацију и рок у коме се продужена рехабилитација мора спровести према Листи индикација. Члан 11. Против оцене лекарске комисије, осигурано лице може изјавити приговор другостепеној лекарској комисији у року од три дана од дана пријема оцене. Ако осигурано лице није задовољно оценом другостепене лекарске комисије, може захтевати од филијале издавање решења. Члан 12. Филијала коначну оцену лекарске комисије о одобрењу продужене рехабилитације са утврђеном висином учешћа, доставља осигураном лицу на кућну адресу, здравственој установи из члана 6. ст. 2. и 3. овог правилника, и ЗУ за рехабилитацију. Члан 13. Дужина трајања продужене рехабилитације одређена је Листом индикација и обухвата време до 30 календарских дана, односно још до 90 календарских дана код наставка спровођења већ започете прoдужене рехабилитације.

5 Спровођење продужене рехабилитације Члан 14. Осигурано лице започиње продужену рехабилитацију по позиву ЗУ за рехабилитацију. ЗУ за рехабилитацију обавезна је да ради обезбеђења наставка даљег лечења, започне спровођење рехабилитације осигураног лица сагласно оцени лекарске комисије, одмах, у року од месец дана или у року од 3 месеца од оцене надлежне лекарске комисије. Приоритет имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења. Члан 15. Осигурано лице је дужно да започне продужену рехабилитацију одређеног дана назначеног у позиву ЗУ за рехабилитацију. Ако је осигурано лице из оправданих разлога спречено да ступи одређеног дана на продужену рехабилитацију, дужно је да о томе обавести ЗУ за рехабилитацију и филијалу. Члан 16. Продужeна рeхабилитација за оболела или повређена осигурана лица се спроводи у ЗУ за рехабилитацију током цeлe календарске годинe. Лeчeњe осигураног лица, мeдицински индикованим тeрапијским процeдурама спроводе се свакоднeвно, односно током цeлe калeндарскe године, без обзира на викенде и празнике, за свe врeмe трајања одобрeнe рeхабилитацијe, прeма утврђeном програму (протоколу лечења) у ЗУ за рехабилитацију. Мeдицински индиковане тeрапијскe процeдурe обухватају: - свe обликe кинeзи тeрапијe на тлу и у води (активнe, пасивнe, потпомогнутe вeжбe, индивидуалне и групне вежбе), - свe другe видовe физикалнe тeрапијe (eлeктротeрапија, магнeтотeрапија, сонотерапија, ласeротерапија, парафинотерапија, инфраруж терапија, криотерапија, хипобарична (Vacusac), ултразвучна терапија, терапија биоптрон лампом, инхалација, окупациона терапија, терапија гласа и говора), - примену природних лeковитих фактора (пeлоид, минерална вода, ваздух). Члан 17. Продужена рехабилитација спроводи се упућивањем осигураног лица у ЗУ за рeхабилитацију која јe оспособљeна за спровођeњe рехабилитације према обољењу, повреди и стању осигураног лица, са којом је Републички завод закључио уговор о пружању и финансирању здравствене заштите, а по правилу која је најближа филијали осигураног лица. Списак ЗУ за рехабилитацију, према индикационим подручјима из Листе индикација, у које се врши упућивање осигураних лица Републичког завода на продужену рехабилитацију, одштампан је уз овај правилник и његов је саставни део.

6 Члан 18. У случају да осигурано лице због акутног обољења или другог оправданог медицинског разлога по мишљењу надлежног лекара ЗУ за рехабилитацију или из личних разлога у току спровођења одобрене продужене рехабилитације прекине започету рехабилитацију, ЗУ за рехабилитацију доставља обавештење о прекиду започете рехабилитације филијали осигураног лица. Члан 19. Продужeну рeхабилитацију, оболело или повређено осигурано лицe може користити само једном у року од 12 месеци од завршетка претходно коришћене рехабилитације, на терет средстава обавезног здравственог осигурања. По истеку рока из става 1. овог члана, осигурано лице може бити поново упућено на продужену рехабилитацију. Завршне одредбе Члан 20. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службeном гласнику Републике Србије. 01/2 број: /08 У Бeограду, 14. марта годинe УПРАВНИ ОДБОР РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕДСЕДНИК др Рајко Косановић

7 ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У СТАЦИОНАРНИМ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (ПРОДУЖЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА) 1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА 1.1. Sequelae poliomyelitidis B 91 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања рехабилитације: 21 дан 1.2. Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis G 09 са неуролошким испадима на екстремитетима (парезе и парализе) Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до Morbus neuroni motorii G 12.2 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, уз патолошки (позитиван) ЕМГ код лезије периферног неурона Продужење рехабилитације: још до Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae effines G 12.8 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, уз патолошки (позитиван) ЕМГ код лезије периферног неурона Дужина трајања рехабилитације: 30 дана 1.5. Sclerosis multiplex G 35 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз МР главе Дужина трајања рехабилитације: 21 дан 1.6. Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst) G Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii са неуролошким испадима на екстремитетима (парезе и парализе) G 37 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз (код лезије периферног неурона) или уз соматосензорне евоциране потенцијале

8 1.8. Mononeuritis multiplex G 58.7 са испадима на екстремитетима (парезе и парализе) или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз 1.9. Neuropathia cum ataxia hereditaria G 60.2 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз Neuropathia idiopathica progressiva G 60.3 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз Syndroma Guillain-Barre G 61.0 Продужење рехабилитације: још до Polyneuropathiae specificatae, aliae G 62.8 уз патолошки (позитиван) EMГ налаз Myasthenia gravis et morbi myoneurales alii G 70.0 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз антихолинестеразни (неостигмин) тест Dystrophia musculorum G 71.0 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз лабораторијске анализе (креатин киназа) Myopathia congenita G 71.2 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз, репетитивну нервну стимулацију, мерење брзине провођења нерва, налаз мишићне биопсије, Дужина трајања рехабилитације: 21 дан

9 1.16. Paralysis cerebralis infantilis G 80 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз EMГ налаз, EEГ психолошко тестирање Дужина трајања рехабилитације: 21 дан Hemiplegia flaccida G 81.0 Продужење рехабилитације: још до 30 дана Hemiplegia spastica G 81.1 Продужење рехабилитације: 30 дана Paraplegia flaccida G 82.0 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до Paraplegia spastica G 82.1 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до Tetraplegia flaccida G 82.3 Медицинска документација: отпусна листа Продужење рехабилитације: још до 30 дана Tetraplegia spastica G 82.4 Медицинска документација: отпусна листа Продужење рехабилитације: 60 дана Tetraplegia, non specificata G 82.5 Медицинска документација: отпусна листа Продужење рехабилитације: још до 30 дана

10 1.24. Monoplegia inferior G 83.1 Медицинска документација: отпусна листа Продужење рехабилитације: 14 дана Spina bifida Q 05 Mедицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак L-С кичме Дужина трајања рехабилитације: 21 дан 2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА 2.1. Infarctus myocardii acutus I 21 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз EKГ налаз 2.2. Infarcuts myocardii recidivus acutus I 22 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз EKГ налаз 2.3. Haemorrhagia cerebri I 61 Продужење рехабилитације: још до 60 дана 2.4. Infarctus cerebri I 63 Продужење рехабилитације: још до 60 дана 2.5. Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 Продужење рехабилитације: још до 60 дана 2.6. Рехабилитација после аорто-коронарног BAY PASS Z 95.1

11 2.7. Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae Q20 после операције код деце до 18 година 2.8. Malformationes septi cordis congenitea Q21 после операције код деце до 18 година Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis Q22 после операције код деце до 18 година Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae Q23 после операције код деце до 18 година Malformationes arteriarum magnarum congeniteae Q25 после операције код деце до 18 година Присуство вештачког залиска срца Z Присуство хетерологог залиска срца Z Присуство друге замене залиска срца Z Неуроваскуларне компликације изражене дејством вибрација (вибрациона болест) или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз осцилометрију и патолошки (позитиван) EMГ налаз

12 2.16. Angiopathiae diabeticae I 79.8 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз осцилометрију и EMГ 3. РEУMАТСKА ОБОЉEЊА 3.1. Arthritis rheumatoides seropositiva alia M 05.8 Mедицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак шаке и стопала 3.2. Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata M 05.9 Mедицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак шаке и стопала 3.3. Arthritis puerilis M 08: (искључују се подтачке M 08.0 и M 08.9) уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима 3.4. Scleroderma progresivu diffuzu M 34.0 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMГ налаз, АНА, РТГ плућа, биопсија коже 3.5. Syndroma Crest M 34.1 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз уз патолошки (позитиван) EMГ налаз, АНА, РТГ плућа, биопсија коже 3.6. Spondylitis ankylopoietica M 45: или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз одговарајуће лабораторијске анализе (СE, Ц реактивни протеин), спирометрија и РТГ кичменог стуба и сакро илијачних зглобова

13 3.7. Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae M 07: (искључују се подтачке M 07.0, M 07.3 и M 07.6) уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак захваћених зглобова и патолошки (позитиван) EMГ налаз 3.8. Morbus Reiter M 02.3 (хронични облик): уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак захваћених зглобова 3.9. Dermatopolymiositis non specificata M 33.9 Mедицинска документација: отпусна листа Dermatomyositis puerilis M 33.0: Mедицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима Coxarthrosis М16 стања са флексорно-адукторном контрактуром у куку, са отежаним ходом, са израженим храмањем и болом у који не реагује на антиреуматике: или мишљење 2 лекара спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак зглоба кука Дужина трајања рехабилитације:14 дана Стање после операције дискус херније Дужина трајања рехабилитације:28 дана Стање после уградње ендопротезе кука и колена Z 96.6 Дужина трајања рехабилитације:28 дана Стање после корективне остеотомије карлице, фемура и тибије Дужина рехабилитације: 28 дана

14 4. БОЛЕСТИ РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА 4.1. Tuberculosis pulmonis primaria st. post. A 16.7: Примарна туберкулоза плућа након престанка јако изражених симптома туберкулозне интоксикације, уз приложен налаз LŐW и БK Дужина трајања рехабилитације: 30 дана 4.2. Bronchitis chronica, non specificata J 42 (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% или тешког степена FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70%) и РТГ снимак плућа или више од 3 егзацербације у последњих 6 месеци (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% или тешког степена FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70%) Дужина трајања рехабилитације: 21 дан 4.3. Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius J 44 (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% или тешког степена FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70%) и РТГ снимак плућа 4.4. Asthma bronchiale J 45 средње тешког степена са честим нападима (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% и PEF више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности), РТГ снимак плућа и позитивни провокативни тестови (ацетилхолински или метахолински) 4.5. Asthma bronchiale allergicum J 45.0 умерено тешког степена са сензибилизацијом и на састојке кућне прашине која захтева сталну профилаксу инхалационим кортикостероидима у дози већој од 400 мг дневно (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% и PEF више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности), налаз еозинофила већи од 400 cel/mcl и позитивни алерголошки тестови или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине (или за децу: 1 спец. педијатрије) и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV 1 / FVC мањи од 70% и PEF више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности), налаз еозинофила већи од 400 cel/mcl и позитивни алерголошки тестови Дужина трајања рехабилитације: 21 дан

15 5. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА 5.1. Laesio traumatica intracranialis S06 (са парезом или парализом једног или више екстремитета) уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 60 дана 5.2. Fractura vetebrae cervicalis alterius, specificatae S 12.2 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.3. Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices S 12.7 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.4. Fractura partis colli, non specificatae S 12.9 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.5. Contusio et oedema medullae spinalis cervicalis S 14.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 90 дана 5.6. Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis, non specificatae S 14.1 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 90 дана 5.7. Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis S 14.2 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз 5.8. Laesiones traumaticae colli multiplices S 19.7 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана

16 5.9. Laesiones traumaticae colli aliae, specificatae S 19.8 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана Laesio traumatica colli, non specificata S 19.9 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis S 22.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplices S 22.1 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura vertebrae lumbalis S 32.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГ налаз Продужење рехабилитације: још до Fractura ossis sacri S 32.1 уз РТГ снимак Дужина трајања рехабилитације: 21 дан Продужење рехабилитације: 21 дан Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei S 33.2 уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 21 дан Fractura acetabuli S 32.4 уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 21 дан

17 5.17. Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis S 34.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMГналаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura extremitatis superioris bilateralis T 02.4 или мишљење 2 лекара спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Fractura femoris S 72 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 14 дана Fractura cruris, regionem talocruralem, includens S 82 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 14 дана Fractura extremitatis inferioris, bilateralis T 02.5 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 30 дана Laesio traumatica nervorum cruris S 84 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролог и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: 30 дана Conquasatio genus et cruris S 87 Продужење рехабилитације: 45 дана

18 5.24. Fractura pedis multiplex S 92.7 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 21 дан Conquassatio regionis maleolli et pedis S 97 Продужење рехабилитације: 21 дан Luxatio coxae unilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.0 а Продужење рехабилитације: 14 дана Luxatio coxae bilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.1 а Продужење рехабилитације: 14 дана Subluxatio coxae unilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.3 Продужење рехабилитације: 14 дана Subluxatio coxae bilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.4 Продужење рехабилитације: 14 дана Deformationes pedis congenitae (после хируршке интервенције) Q Reductio longitudinis radii congenita (после хируршке интервенције) Q 71.4

19 5.32. Reductio longitudinis ulnae congenita (после хируршке интервенције) Q Manus unguiformis (после хируршке интервенције) Q Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae (после хируршке интервенције) Q Reductio longitudinis femoris congenita (после хируршке интервенције) Q 72.4 уз позитиван EMГ налаз Дужина трајања рехабилитације:28 дана Продужење рехабилитације: 14 дана Reductio longitudinis tibiae congenita (после хируршке интервенције) Q 72.5 Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: 14 дана Reductio longitudinis fibulae congenita (после хируршке интервенције) Q 72.6 Дужина трајања рехабилитације:28 дана Продужење рехабилитације: 14 дана Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae (после хируршке интервенције) Q 72.8 Дужина трајања рехабилитације:28 дана Продужење рехабилитације: 14 дана Scoliosis congenita (после хируршке интервенције) Q 76.3 Медицинскa документaцијa:отпуснa листa Дужинa трaјaњa рехaбилитaције: 21 дaн

20 5.40. Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) M 91.1 Медицинскa документaцијa:отпуснa листa уз РТГ снимaк или ултрaзвучни нaлaз коштaно зглобних структурa Дужинa трaјaњa рехaбилитaције:28 дaнa Продужење рехaбилитaције: 14 дана Osteochondritis dissecans M 93.2 Медицинскa документaцијa:отпуснa листa уз РТГ снимaк или ултрaзвучни нaлaз коштaно зглобних структурa Дужинa трaјaњa рехaбилитaције:28 дaнa Продужење рехaбилитaције: 14 дана Morbus Paget ossium aliorum M 88.8 Медицинскa документaцијa:отпуснa листa уз РТГ снимaк или ултрaзвучни нaлaз коштaно зглобних структурa Прaтилaц: рaди обуке у циљу дaљег кућног третмaнa сaмо деци узрaстa до 12 године Дужинa трaјaњa рехaбилитaције:21 дaн Продужење рехaбилитaције: 14 дана 6. ЕНДОКРИНОЛОШКА ОБОЉЕЊА 6.1. Diabetes mellitus ab insulino dependens E 10 зa узрaст до 18 годинa Медицинскa документaцијa: отпуснa листa или мишљење 2 лекaрa спец. педијaтрије уз лaборaторијске aнaлизе (гликемијa и гликолизирани хемоглобин) Прaтилaц: рaди обуке у циљу дaљег кућног третмaнa сaмо деци узрaстa до 12 године Дужинa трaјaњa рехaбилитaције: 14 дaнa 6.2. Thyreotoxicosis E 05 Медицинскa документaцијa: отпуснa листa или мишљење 2 лекaрa спец. педијaтрије или спец. интерне медицине уз лaборaторијске aнaлизе (T3, T4, TСХ) Дужинa трaјaњa рехaбилитaције: 21 дaн 6.3. Obesitas E 66 зa узрaст од 12 до 18 годинa индекс телесне масе већи од 97 Р (перцентила за узраст) Медицинскa документaцијa: отпусна листа или мишљење два (2) лекара специјалисте педијатрије уз лабораторијске анализе (гликемија, холестерол: HDL, LDL, триглицериди) Дужинa трaјaњa рехaбилитaције: 21 дaн

21 Списак ЗУ за рехабилитацију према индикационим подручјима у које се врши упућивање осигураних лица Републичког завода на продужену рехабилитацију Бр. Назив здравствене установе Филијала седишта ЗУ Индикациона подручја Специјална болница за рехабилитацију - Меленци Зрењанин Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа Кикинда Специјална болница за неуролошка и пострауматска Сремска стања - Стари Сланкамен Митровица Специјална болница за рехабилитацију - Врдник Сремска Митровица Специјална болница за рехабилитацију «Бања Ковиљача» Специјална болница за рехабилитацију «Буковичка бања» Аранђеловац Специјална болница за рехабилитацију «Гамзиград» - Зајечар Специјална болница за рехабилитацију «Златар» Нова Варош Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма «Златибор» - Чајетина Шабац Крагујевац Зајечар Ужице + Ужице Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Чачак Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести - Нови Пазар Специјална болница за лечење и рехабилитацију «Меркур» - Врњачка Бања Специјална болница за рехабилитацију «Агенс» Матарушка бања Специјална болница за рехабилитацију - Рибарска бања, Крушевац Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" Краљево Краљево + Краљево Крушевац Ниш Институт за лечење и рехабилитацију Нишка бања, Ниш Ниш Специјална болница за рехабилитацију ''Гејзир'' - Сијаринска бања, Медвеђа Лесковац Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Врање Специјална болница за рехабилитацију "Врањска бања" - Врање Врање Институт за рехабилитацију - Београд Београд Индикациона подручја: 1. неуролошка обољења, 2. обољења срца и крвних судова, 3. реуматска обољења, 4. обољења респираторног система, 5. повреде и обољења локомоторног система, 6. ендокринолошка обољења.

22 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Чланом 42. став 9. Закона о здравственом осигурању утврђено је да Републички завод за здравствено осигурање општим актом утврђује врсте индикације за коришћење медицинске рехабилитације, дужину трајања рехабилитације, начин и поступак остваривања рехабилитације и упућивање на рехабилитацију. У складу са тим сачињен је текст правилника за чије поједине чланове дајемо детаљнија објашњења. Члан 1. Дефинисан је уопштено предмет акта према члану 42. став 9. Закона. Члан 2. Дат укратко појам медицинске рехабилитације. Члан 3. Дат појам продужене рехабилитације. Члан 4. Дефинишу се индикациона подручја, као и у раније важећим актима Републичког завода. Члан 5. и 6. Уведена је Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у којој су дефинисане болести по дијагнозама, потребна медицинска документација на основу које се може остварити право на продужену рехабилитацију и крајњи рокови у којима је треба реализовати, као и друга права која упућивање повлачи пратиоц, врста превоза, могућност продужење већ започете рехабилитације. Члан 7. Дефинисане су контраиндикације, због чијег постојања осигурано лице не може бити упућено на продужену рехабилитацију. Члан 8. Дефинисано је да предлог за продужену рехабилитацију осигураном лицу дају изабрани лекар и здравствена установа (болница у току болничког лечења осигураног лица и здравствена установа за рехабилитацију у току продужења РХ осигураног лица). Наиме, одређене индикације захтевају, у зависности од тока рехабилитације и утицаја на побољшање здравственог стања осигураног лица, да буде рехабилитација продужена ван основног оквира који је одређен оценом о упућивању јер се њоме постиже сврха овог облика лечења, али уз ограничење трајања најдуже још 90 дана на терет средстава обавезног здравственог осигурања Републичког завода. Члан 9. Дат садржај предлога за упућивање. Члан 10. и 11. У складу са важећим прописима описан је поступак оцене пред првостепеном и другостепеном лекарском комисијом. Члан 12. Дефинисан је начин достављања оцене лекарске комисије. Члан 13. Дужина трајања продужене рехабилитације дата је као и у ранијим прописима до 30 календарских дана, с тим да је у Листи индикација уз сваку болест утврђено трајање рехабилитације (нпр. 14, 21, 28, 30 дана), али је продужење ограничено на одређене дијагнозе и може бити највише дато за још 90 календарских дана, што је остављено процени надлежне лекарске комисије према предлозу ЗУ за рехабилитацију, тако да максимална дужина продужене рехабилитације, осигураног лица на продужену рехабилитацију може бити код одређених дијагноза 120 календарских дана. Члан 14. и 15. Утврђени су детаљи у вези позивања осигураних лица на продужену рехабилитацију и у односу на сврсисходност спровођења исте дат је рок према оцени лекарске комисије до када осигурана лица морају започети рехабилитацију, односно до када ЗУ мора започети са спровођењем рехабилитације. Члан 16. Прецизирано је да се продужена рехабилитација спроводи у току целе календарске године, терапије свакодневно јер Републички завод сваки дан боравка у РХ плаћа по истој цени дана и дат је опис медицински индикованих терапијских процедура. Члан 17. Истакнуте су уговорене обавезе Републичког завода и дат је правни основ за списак ЗУ за рехабилитацију у које се врши упућивање који се налази у прилогу акта као његов саставни део. Члан 18. У случају да осигурано лице из наведених разлога прекине рехабилитацију, нема наставка коришћења продужене рехабилитације, а ЗУ за рехабилитацију је у обавези да о прекиду извести филијалу која је извршила упућивање, јер је сврха рехабилитације континуирано лечење које не дозвољава прекиде, јер нема одговарајућих терапијских ефеката. Члан 19. Одређено је право за коришћење продужене рехабилитације, у раздобљу од годину дана (365 дана), један пут на терет средстава обавезног здравственог осигурања; а тек по

23 истеку пуне године (365 дана) од завршетка последњег коришћења што се утврђује из отпусне листе о претходно завршеној продуженој рехабилитацији, дата је могућност да осигурано лице поново користи рехабилитацију на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Члан 20. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања с тим да ће у складу са чланом 235. Закона о здравственом осигурању Републички завод извршити законску обавезу и као и увек, пре објављивања прописа на чије доношење је овлашћен наведеним законом прибавити од Министарства мишљење о уставности и законитости прописа који се доноси. Листа индикација сачињена је табеларно, према индикационим подручјима којих има шест и у оквиру сваког индикационог подручја одређене су болести за које се врши упућивање, са комплетном медицинском документацијом неопходном за остваривање права, дефинисањем дужине трајања рехабилитације и продужења рехабилитације у одређеним случајевима. Дијагноза садржи латински назив обољења и шифру дијагнозе. Шифра дијагнозе је представљена словом и бројем и у највећем броју случајева са словом и три броја из МКБ 10 јер се у оквиру дијагнозе упућивање на рехабилитацију врши само у тим случајевима. У одређеном броју случајева шифра дијагнозе дата је са словом и два броја из МКБ 10, што значи да је за упућивање обухваћена цела група болести које шифра покрива и да су све троцифрене дијагнозе у оквиру основне шифре индиковане за упућивање на рехабилитацију. Медицинска документација уколико се упућивање врши са следећим констатацијама поред медицинске документације то значи: - отпусна листа, на рехабилитацију се упућује осигурано лице са акутним обољењем, односно акутном повредом или акутним стањем и зато се та рехабилитација спроводи одмах или у року од месец дана што је наведено у Правилнику, - отпусна листа уз медицинску документацију која је наведена, на рехабилитацију се упућује осигурано лице које поред отпусне листе мора да пружи и друге доказе којима се или потврђује упутна дијагноза или доказује да нема контра индикација за њу, - отпусна листа или мишљење два лекара одговарајуће специјализације у случају да је болест раније утврђена, што се доказује отпусном листом, или се болест само прати амбулантно или је тако и доказано постојање болести када се достављају мишљења лекара специјалисте. Дужина рехабилитације је дефинисана тачним бројем дана колико рехабилитација мора да траје. Продужење рехабилитације је дефинисано исто као и дужина рехабилитације, значи одређеним бројем дана када не може да траје краће или формулацијом ''још до'' испред броја дана када значи да може да траје и краће, али не може преко тог броја. На основу свега горе изложеног предлажемо Управном одбору да усвоји Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију у тексту какав је дат.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1.

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1. П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11 Члан 1. Овим правилником прописују се медицинско-доктринарни стандарди

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА Према препоруци Објашњењa за праћење квалитета рада у здравственим установама (Министарство здравља Републике Србије, април2004.год.) и документу Клинички

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА Образац бр. СИ 06 Програм стат. истраживања, Сл. лист СРЈ бр. 46/1996. Здравствена установа назив општина шифра ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА ЗА ПЕРИОД. Достављено Редни број I Морбидитетна

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere