Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning"

Transkript

1 Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

2 Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf On-line ISBN: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Oktober 2014

3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner og 2 Anmelder og anmeldelsesform Fusioner der kan anmeldes forenklet Fuldstændighed Behandling af anmeldelsen, hvis transaktionen ikke er omfattet af konkurrencelovens 12 a, jf. 12, stk Kapitel 3 Gebyr for anmeldelse af fusioner Kapitel 4 Vejledning til anmeldelsesskemaerne (bilag 1 og 2)... 13

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning Denne vejledning udgør en vejledning til bekendtgørelsen om anmeldelse af fusioner samt reglerne om fusionsgebyrer i konkurrenceloven. Skemaer til brug for henholdsvis almindelig og forenklet anmeldelse af fusioner udgør bilag til anmeldelsesbekendtgørelsen. Det vil lette og dermed gøre fusionsbehandlingen hurtigere, hvis Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har oplysninger i form af virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktperson på de konkurrenter, kunder og leverandører, der angives i anmeldelsen, i elektronisk format. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at anmelder vedlægger en excel-fil med disse oplysninger sammen med anmeldelsen. For nærmere information herom henvises til denne vejlednings sidste side. For vejledning i øvrigt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusionsanmeldelser henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom (Vejledning om fusionskontrol). Her informeres bl.a. om fordelene ved at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i god tid inden anmeldelse samt om muligheden for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan godkende en fusion på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7.

5 SIDE 5 FUSIONSANMELDELSER OG -GEBYRER Kapitel 2 Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner og 2 Anmelder og anmeldelsesform En fusion, hvor de deltagende virksomheders omsætninger overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, jf. stk. 2-3, skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når der enten er indgået en bindende fusionsaftale, når overtagelses- eller ombytningstilbud er offentliggjort, eller når der er sket erhvervelse af kontrol, og før den gennemføres. Ifølge 1 skal en fusion anmeldes af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen afhængigt af fusionens art. Når der er tale om erhvervelse af ene-kontrol over hele eller dele af en virksomhed, er det den virksomhed, der erhverver enekontrollen, der skal anmelde. Når der er tale om erhvervelse af fælleskontrol, skal anmeldelsen indgives i fællesskab af de, der erhverver kontrol over hele eller dele af en virksomhed. Når der er tale om sammenlægning af to eller flere virksomheder, skal anmeldelsen indgives af disse virksomheder. Anmeldelsespligten påhviler de virksomheder, der deltager i fusionen. Virksomhederne kan vælge at overlade indgivelse af anmeldelse til én (eller flere) af de deltagende virksomheder, ligesom virksomhederne kan udpege en fælles repræsentant, der bemyndiges til at indsende og modtage dokumenter på samtlige deltagende virksomheders vegne. Oplysninger herom skal fremgå af anmeldelsesskemaets punkt 2. De deltagende virksomheder er de, der deltager i fusionen. Begrebet deltagende virksomhed skal fortolkes i overensstemmelse med Kommissionens praksis. Der henvises til Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse 1. Der findes to skemaer til anmeldelse af en fusion: Skema til brug for almindelig anmeldelse (bilag 1) og skema til brug for forenklet anmeldelse (bilag 2). Ved forenklet anmeldelse skal indgives færre oplysninger end ved almindelig anmeldelse. Anmeldelse af en fusion kan ske såvel elektronisk som ved indlevering af en anmeldelse i fysisk format. Hvis anmeldelse sker ved indlevering af en anmeldelse i fysisk format anbefales det, at anmelder medsender oplysningerne i elektronisk udgave, fx på en cd-rom. Dette vil lette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sagsbehandling. Ved udfyldelse af det relevante anmeldelsesskema skal anmelder som udgangspunkt angive samtlige de oplysninger, der kræves i henhold til anmeldelsesskemaet. Hvis nogle af oplysningerne ikke er relevante for så vidt angår den pågældende fusion, skal anmelder konkret angive dette. Hvis oplysningen i forvejen fremgår andetsteds i anmeldelsesskemaet, skal der i anmeldelsen henvises til det pågældende punkt. Manglende angivelse af oplysninger i henhold til samtlige punkter i anmeldelsesskemaet kan bevirke, at anmeldelsen anses for ufuldstændig, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen 4, stk. 1 og 2. 1 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 95/01) EUT

6 SIDE 6 KAPITEL 2 BEKENDTGØRELSE OM ANMELDELSE AF FUSIONER I henhold til 4, stk. 3, kan anmelder anmode om, at anmeldelsen sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selv om ikke alle oplysningerne iht. anmeldelsesformularen fremgår. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fx allerede i forvejen har de pågældende oplysninger, eller oplysningerne af andre årsager ikke anses for nødvendige for at kunne behandle sagen, vil anmelder kunne fritages for at afgive oplysningerne. Anmelder skal konkret begrunde, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for vurdering af fusionen. Hvis udeladelsen på forhånd er aftalt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er det tilstrækkeligt at angive dette. Af hensyn til anmelders interesse i at få anmeldelsen erklæret fuldstændig så hurtigt som muligt efter indlevering tilrådes det, at anmodning om udeladelse af oplysninger fremsættes i god tid inden anmeldelsestidspunktet. Anmeldelsen skal vedlægges en ikke-fortrolig udgave, uanset om der anmeldes forenklet eller almindeligt. Sker det ikke, vil anmeldelsen ikke kunne betragtes som en fuldstændig anmeldelse. Den ikke-fortrolige udgave af anmeldelsen vil kunne offentliggøres, herunder udleveres til tredjemand. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil kunne dispensere fra kravet om, at anmeldelsen skal vedlægges en fortrolig version, jf. 4, stk. 3. Hvis anmelder ønsker dette, bør anmodning herom fremsættes i så god tid inden anmeldelsestidspunktet, at spørgsmålet kan være afklaret inden selve anmeldelsen. Uden en formel dispensation vil anmeldelsen ikke kunne anses som fuldstændig med den virkning, at fristen på 25 hverdage i konkurrencelovens 12 d, stk. 1, ikke begynder at løbe Fusioner der kan anmeldes forenklet Afgørende for, om en fusion kan anmeldes forenklet, er, om fusionen er omfattet af et af kriterierne herfor. 3, stk. 1, nr. 1 Erhvervelse af fælles kontrol med joint venture 3, stk. 1, nr. 1, omfatter fusioner, hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, driver eller forventes at drive virksomhed i Danmark. Dette er tilfældet, når 1) joint venturets omsætning og/eller omsætningen ved de overførte aktiviteter er mindre end 100 mio. kroner i Danmark, og 2) de aktiver eller den omsætning, aktiverne genererer, der overføres til joint venturet, har en samlet værdi på under 100 mio. kroner i Danmark. De to betingelser er kumulative, dvs. værdien af joint venturets omsætning og de aktiver og aktiviteter, der overføres dertil, må ikke overstige 100 mio. kr. Uddybning af den første betingelse: Joint venturets omsætning skal beregnes på grundlag af de kontrollerende virksomheders eller joint venturets seneste reviderede regnskaber, for så vidt der foreligger særskilte regnskaber for de ressourcer, de kontrollerende virksomheder har overført til joint venturet. Ordene og/eller henviser til de forskellige situationer, der kan være tale om, fx følgende: Hvis der er tale om fælles overtagelse af en eksisterende virksomhed, er det denne virksomheds (dvs. joint venturets) omsætning, der skal tages i betragtning. Er der derimod tale om stiftelse af et joint venture, hvortil stifterne overfører deres aktiviteter, er det omsætningen ved de overførte aktiviteter, der skal tages i betragtning. Ved overtagelse af en kontrollerende andel i et allerede eksisterende joint venture er det joint venturets omsætning og omsætningen ved de aktiviteter, som den nye kontrollerende virksomhed (eventuelt) overfører til det, der skal tages i betragtning.

7 SIDE 7 FUSIONSANMELDELSER OG -GEBYRER Uddybning af den anden betingelse: Den samlede værdi af joint venturets aktiver beregnes på grundlag af balancen i de enkelte kontrollerende virksomheders seneste årsregnskaber. Udtrykket aktiver omfatter: 1) alle materielle og immaterielle aktiver, der overdrages til joint venturet (eksempler på materielle aktiver: produktionsanlæg, engros- eller detailforretninger, varelagre; eksempler på immaterielle aktiver: intellektuelle ejendomsrettigheder, goodwill osv.) og 2) alle lån, kreditter og garantier, som moderselskaberne måtte have ydet joint venturet. Hvis de overdragne aktiver genererer en omsætning, må hverken aktivernes eller omsætningens værdi overstige 100 mio. kr. 3, stk. 1, nr. 2 Enekontrol med tidligere joint venture 3, stk. 1, nr. 2, omfatter fusioner, hvor en part overtager enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen med en eller flere andre virksomheder. Bestemmelsen finder anvendelse på situationer, hvor kontrollen med et joint venture overgår fra fælles kontrol til enekontrol af én af de virksomheder, der hidtil har ejet joint venturet i fællesskab med andre virksomheder. 3, stk. 1, nr. 3 Horisontale overlap eller vertikale forbindelser 3, stk. 1, nr. 3, omfatter fusioner, hvor det er markedsandelen, der afgør, om der kan anmeldes forenklet. De fusioner, der er omfattet af 3, stk. 1, nr. 3, litra a, udgør fusioner mellem virksomheder, der ikke har nogen former for overlap eller forbindelser for så vidt angår deres aktiviteter hverken horisontalt eller vertikalt. Fusioner omfattet af 3, stk. 1, nr. 3, litra b, omfatter fusioner mellem virksomheder, der befinder sig på samme relevante marked, dvs. horisontale fusioner. Bestemmelsen er udtryk for, at horisontale fusioner kan anmeldes forenklet, hvis de virksomheder, der fusionerer, tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. Fusioner omfattet af 3, stk. 1, nr. 3, litra c, udgør fusioner mellem virksomheder, der ikke befinder sig på samme marked, men hvor en eller flere af fusionsparterne er aktive på et produktmarked, der er forbundet med et produktmarked, som en af de andre fusionsparter er aktiv på. Bestemmelsen er udtryk for, at fusioner mellem virksomheder, hvor der er vertikale forbindelser, vil kunne anmeldes forenklet, hvis de virksomheder, der fusionerer, hverken hver for sig eller tilsammen har markedsandele på nogen af de markeder, der er vertikalt forbundne, på 25 pct. eller mere i Danmark. Tærsklerne i litra b og c gælder for markedsandel i Danmark, dvs. det eller de relevante geografiske markeder i Danmark eller relevante geografiske markeder, som omfatter Danmark, men som også kan udstrække sig ud over Danmark, eller som kun udgør en del af Danmark. Tærsklerne i 3, stk. 1, nr. 3, gælder for enhver plausibel afgrænsning af både produktmarkedet og det geografiske marked. Det er vigtigt, at de underliggende markedsafgrænsninger i anmeldelsen er tilstrækkeligt præcise til at begrunde den vurdering, at tærsklerne i 3, stk. 1, nr. 3, ikke er nået, og at alle mulige alternative markedsafgrænsninger nævnes herunder geografiske markeder, der er snævrere end Danmark. 3, stk. 2 - Undtagelser for så vidt angår forenklet anmeldelse Selv om en fusion umiddelbart falder ind under ét af kriterierne for forenklet anmeldelse, kan der dog være forhold ved fusionen, der bevirker, at den ikke er egnet til forenklet anmeldelse og dermed skal anmeldes almindeligt, jf. 3, stk. 2.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 BEKENDTGØRELSE OM ANMELDELSE AF FUSIONER Der kan fx være tale om, at det er nødvendigt at undersøge, om fusionen kan øge de deltagende virksomheders markedsstyrke, selv om virksomhederne ikke har aktiviteter på det samme marked, eksempelvis fordi fusionen indebærer en sammenlægning af virksomhedernes teknologiske, finansielle eller andre ressourcer. Der kan også være tilfælde, hvor det geografiske marked er større end Danmark, og fusionsparternes markedsandel(e) er lavere end 15 henholdsvis 25 pct., jf. 3, stk. 1, nr. 3, litra b og c, men hvor fusionsparterne har en meget stærk position i Danmark eller dele af Danmark sammenlignet med positionen på et bredere geografisk marked. Der kan også være tale om, at de deltagende virksomheder er aktive på tilstødende, nært beslægtede markeder, dvs. markeder, hvor produkterne supplerer hinanden eller tilhører en produktgruppe, der generelt købes af samme gruppe af købere til det samme endelige anvendelsesformål, hvor en eller flere af virksomhederne har en markedsandel af en vis størrelse. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at fastslå parternes markedsandele tilstrækkeligt til at kunne udelukke, at fusionen vil medføre konkurrenceproblemer. Der kan endvidere være tale om markeder præget af store adgangs-barrierer, stærk koncentration eller andre konkurrenceproblemer, hvorfor det som følge heraf vil være nødvendigt med en almindelig anmeldelse. Når anmeldelsespligten er opstået på baggrund af overgang fra fælles kontrol til enekontrol, er udgangspunktet, at sådanne fusioner er omfattet af kategori nr. 2, og derfor vil kunne anmeldes forenklet. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor fusionen ikke er egnet til forenklet anmeldelse. Der kan fx være tale om, at en virksomhed, der førhen var et joint venture, herefter kun kontrolleres af en enkelt ejer og dermed integreres i dennes koncern eller netværk. I visse situationer vil dette kunne eliminere de disciplinerende virkninger af de divergerende interesser, som flere forskellige medejer kan have, således at virksomhedens strategiske stilling på markedet derigennem styrkes. En almindelig anmeldelse kan også være nødvendig, hvis den forudgående erhvervelse af fælles kontrol med det pågældende joint venture ikke har været genstand for fusionskontrol. Som et tredje eksempel kan nævnes situationer, hvor der kan opstå problemer med samordning, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 3. Fusioner, der indebærer accessoriske begrænsninger, som fusionsparterne ønsker at få godkendt sammen med fusionen, vil heller ikke kunne anmeldes forenklet. De anførte eksempler er ikke udtømmende. Også andre situationer vil kunne føre til, at en fusion, der umiddelbart er omfattet af ét af kriterierne i 3, stk. 1, ikke er egnet til forenklet anmeldelse. Beslutning herom træffes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Fuldstændighed Anmelder skal indsende alle de oplysninger, der kræves ifølge det anmeldelsesskema, der anvendes. Anmelder skal også huske at vedlægge en ikke-fortrolig udgave af anmeldelsen, jf. 2, stk. 2 og 3. I modsat fald kan anmeldelsen ikke betragtes som fuldstændig. Fristen på 25 hverdage i konkurrencelovens 12 d, stk. 1, begynder først at løbe, når 1) anmeldelsen er fuldstændig, og 2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget dokumentation for betaling af anmeldelsesgebyret (jf. afsnittet nedenfor om gebyr for anmeldelse af fusioner). Begge betingelser skal være opfyldt. Det indebærer, at selv om anmeldelsen isoleret set efter styrelsens vurdering måtte være fuldstændig, så begynder 25-dages fristen ikke at løbe, før styrelsen har modtaget dokumentation for, at hele gebyret er blevet betalt. Fristerne i 4 regnes i hverdage. Med udtrykket hverdage menes mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Oplysninger modtaget på hverdage inden kl anses for modtaget samme dag. Oplysninger modtaget på dage, der ikke er hverdage eller på hverdage efter kl , anses for modtaget førstkommende hverdag herefter. 4, stk. 1 - Hvornår er en almindelig anmeldelse fuldstændig? Hvis en fusion anmeldes almindeligt, dvs. ved brug af skemaet til almindelig anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1, afgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifølge 4, stk. 1, inden for ti hver-

9 SIDE 9 FUSIONSANMELDELSER OG -GEBYRER dage, om anmeldelsen er fuldstændig. Hvis der mangler oplysninger, meddeler styrelsen hurtigst muligt og senest inden udløbet af denne ti-dages frist anmelder, hvilke oplysninger, der mangler, for at anmeldelsen anses for fuldstændig. Anmeldelsen anses først for fuldstændig, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der foreligger alle de oplysninger, der kræves ifølge skema til almindelig anmeldelse. 4, stk. 2 - Hvornår er en forenklet anmeldelse fuldstændig? Hvis en fusion er anmeldt forenklet, jf. bilag 2, fremgår det af 4, stk. 2, at anmeldelsen er fuldstændig senest 10 hverdage fra modtagelsen af anmeldelsen, medmindre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forinden har oplyst anmelder, at fusionen skal anmeldes almindeligt. Denne regel betyder, at hvis det ikke inden for disse 10 hverdage kan fastlægges, at fusionen er egnet til forenklet anmeldelse, vil den skulle anmeldes almindeligt. Det betyder omvendt, at hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke inden udløbet af 10-dages fristen har krævet fusionen almindeligt anmeldt, er den forenklede anmeldelse fuldstændig senest ved udløb af denne frist. Fristen er absolut og kan derfor hverken forlænges eller suspenderes. Anmelder vil i den periode kunne supplere oplysningerne i anmeldelsen i det omfang, dette vil kunne ske inden for de 10 hverdage. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor hurtigst muligt efter modtagelse gennemgå anmeldelsen og give anmelder besked om, hvilke oplysninger der eventuelt mangler i anmeldelsen. I det omfang anmelder kan gøre anmeldelsen fuldstændig ved at indsende supplerende oplysninger, regnes anmeldelsen for fuldstændig fra den dag, disse oplysninger er modtaget. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen allerede ved modtagelsen konstaterer, at der er tale om en fusion, der ikke er egnet til forenklet anmeldelse, giver styrelsen hurtigst muligt anmelder besked herom. 4, stk. 3 Anmodning om udeladelse af oplysninger i anmeldelsen I henhold til 4, stk. 3, kan anmelder anmode om, at anmeldelsen sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selv om ikke alle oplysningerne iht. anmeldelsesformularen fremgår. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fx allerede i forvejen har de pågældende oplysninger, eller oplysningerne af andre årsager ikke anses for nødvendige for at kunne behandle sagen, vil anmelder kunne fritages for at afgive oplysningerne. Anmelder skal konkret begrunde, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for vurdering af fusionen. Hvis udeladelsen på forhånd er aftalt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er det tilstrækkeligt at angive dette. Af hensyn til anmelders interesse i at få anmeldelsen erklæret fuldstændig så hurtigt som muligt efter indlevering tilrådes det, at anmodning om udeladelse af oplysninger fremsættes i god tid inden anmeldelsestidspunktet. 4, stk. 4 - Undtagelser for så vidt angår forenklet anmeldelse efter udløb af 10-dages frist Fusioner, der opfylder betingelserne for forenklet anmeldelse, afsluttes på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Denne afslutningsform er dog alene mulig, hvis det ikke er nødvendigt, at Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen indleder nærmere undersøgelser af fusionens virkninger for konkurrencen. For nærmere information om den forenklede godkendelsesprocedure henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen generelle fusionsvejledning. I særlige tilfælde vil en fusion, der er anmeldt forenklet, også kunne kræves almindeligt anmeldt efter udløb af 10-dages fristen, dvs. efter, at anmeldelsen er fuldstændig, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Reglen finder anvendelse i situationer, hvor der undervejs i sagsbehandlingen, dvs. i løbet af fase I, kommer oplysninger frem, der bevirker, at fusionen ikke umiddelbart kan godkendes uden nærmere undersøgelser, hvorfor den forenklede godkendelsesprocedure ikke vil kunne finde anvendelse.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 BEKENDTGØRELSE OM ANMELDELSE AF FUSIONER Hvis en fusion er anmeldt forenklet, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter, at anmeldelsen er fuldstændig, har krævet en almindelig anmeldelse af fusionen, vil de dage, der allerede er forløbet i fase I, blive modregnet i den nye fase I, når fristerne begynder at løbe i forbindelse med indlevering af en fuldstændig, almindelig anmeldelse Behandling af anmeldelsen, hvis transaktionen ikke er omfattet af konkurrencelovens 12 a, jf. 12, stk. 1 Hvis Konkurrencerådets undersøgelser af fusionen fører til, at den anmeldte fusion ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 12 a, jf. 12, stk. 1, kan anmelder anmode Konkurrencerådet om at behandle anmeldelsen som en anmeldelse efter konkurrencelovens 8, stk. 2, 9, stk. 1, 1. pkt., 11, stk. 2, 1. pkt., eller 11, stk. 5, dvs. som en anmeldelse, der almindeligvis skal indgives på et anmeldelsesskema K1 i medfør af lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013.

11 SIDE 11 FUSIONSANMELDELSER OG -GEBYRER Kapitel 3 Gebyr for anmeldelse af fusioner Med virkning fra den 1. august 2013 er der indført gebyr for anmeldelse af fusioner (konkurrenceloven 12 h). Gebyret for en forenklet anmeldelse er kr., jf. 12 h, stk. 2, mens gebyret for en almindelig anmeldelse udgør 0,015 pct. af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, dog maksimalt 1,5 mio. kr., jf. 12 h, stk. 3. For beregning af de deltagende virksomheders omsætning henvises der til bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Gebyret skal betales til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest samtidig med anmeldelsen, og dokumentation for betalingen skal vedlægges anmeldelsen. Det er vigtigt, at dokumentation for betaling af gebyret fremsendes sammen med/vedlægges anmeldelsen. Hvis styrelsen ikke har modtaget dokumentation for betaling af gebyret, får det den konsekvens, at fristen på 25 hverdage i konkurrencelovens 12, d, stk. 1, ikke begynder at løbe, selv om styrelsen vurderer, at anmeldelsen i øvrigt måtte være fuldstændig. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under behandlingen af en forenklet anmeldelse når frem til, at behandlingen af fusionen kræver en almindelig anmeldelse, skal en almindelig anmeldelse indgives til styrelsen sammen med dokumentation for betaling af gebyret for en almindelig anmeldelse. I denne situation skal gebyret beregnes som gebyret for en almindelig anmeldelse med fradrag for det allerede betalte gebyr på kr. for den forenklede anmeldelse, jf. 12 h, stk. 4. Fristerne for behandlingen af fusionen begynder i denne situation først at løbe fra den dag, hvor styrelsen har modtaget såvel en fuldstændig anmeldelse som dokumentation for betaling af gebyret. Kravet om en almindelig anmeldelse vil derfor indebære, at fristerne sættes i bero, idet der på dette tidspunkt alene er betalt for en forenklet anmeldelse. I så fald vil de dage, der er allerede er forløbet af fristen på 25 hverdage (fase I) blive modregnet i den nye fase I, når fristerne begynder at løbe igen ved indleveringen af en almindelig anmeldelse bilagt dokumentation for betaling af gebyret. Hvis Europa-Kommissionen efter EU-fusionskontrolforordningen 2 beslutter at henvise en fusion til behandling i Danmark, skal der også indgives en anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligesom der vil skulle betales gebyr for anmeldelsen. 2 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser EU-tidende 2004, nr. L 24, s. 1.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 GEBYR FOR ANMELDELSE AF FUSIONER Eksempler på beregning af gebyrer efter 12 h, stk. 2-4: I eksemplet har de deltagende virksomheder tilsammen en samlet årlig omsætning på 1 mia. kr. i Danmark» Forenklet anmeldelse ( 12 h, stk. 2) kr.» Almindelig anmeldelse ( 12 h, stk. 3) 0,015 pct. af 1 mia. kr. = kr.» Almindelig anmeldelse efter forenklet anmeldelse ( 12 h, stk. 4) (indbetaling af resterende beløb) kr kr. = kr. Betaling af gebyrer for fusionsanmeldelser sker ved indbetaling/overførsel til Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216, kontonummer Dokumentation for betalingen af gebyret vedlægges anmeldelsen (fx i form af kopi af en bankoverførsel). Anmelder skal i meddelelse til kontohaver anføre FU samt det sagsnummer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tildelt fusionen.. Hvis virksomhederne har været i kontakt med styrelsen på forhånd som led i prænotifikation, vil der normalt være oprettet et sagsnummer, som de kan påføre under meddelelse til kontohaver. Har virksomhederne ikke allerede et sagsnummer, må de under meddelelse til kontohaver anføre FU og oplyse de fusionerende virksomheders navne. Hvis fusionen på anmeldelsestidspunktet stadig er fortrolig, må virksomhederne under meddelelse til kontohaver anføre FU og anføre et navn, som de bruger til at betegne fusionen fx Projekt Ultra eller lignende. Hvis der er tale om en almindelig anmeldelse, angives størrelsen af det udregnede gebyr tillige i anmeldelsen. Virkningen af, at et gebyr for en forenklet eller en almindelig fusion ikke betales, er, at fusionen ikke anses som anmeldt, jf. 12 h, stk. 6. Der kan enten være tale om, at gebyret slet ikke betales, eller at gebyret betales med et mindre beløb. Det er i begge tilfælde et krav, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forinden har fremsat påkrav om, at betaling skal ske inden for fem hverdage, og at betalingen er udeblevet. I de tilfælde, hvor det under behandlingen af en forenklet anmeldelse viser sig, at fusionen kræver en almindelig anmeldelse, jf. 12 h, stk. 4, anses anmeldelsen af fusionen som bortfaldet, hvis et gebyr for en almindelig anmeldelse ikke betales inden for fem hverdage efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat påkrav herom. Anmeldelsen anses også for bortfaldet, hvis anmelder trods rykker fra styrelsen ikke indgiver en almindelig anmeldelse til erstatning for den forenklede anmeldelse, jf. 12 h, stk. 6. Et allerede betalt gebyr tilbagebetales ikke, jf. 12 h, stk. 7, medmindre det viser sig, at den anmeldte transaktion ikke er anmeldelsespligtig, at anmeldelsen trækkes tilbage, før anmeldelsen er fuldstændig, eller at en anmeldelse trækkes tilbage, før fusionen er godkendt eller forbudt, fordi en anden dansk myndighed har givet afslag på tilladelse til sammenlægning af virksomheder, der indgår i den anmeldte fusion.

13 SIDE 13 FUSIONSANMELDELSER OG -GEBYRER Kapitel 4 Vejledning til anmeldelsesskemaerne (bilag 1 og 2) Oplysningerne i anmeldelsen skal gives på dansk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan give tilladelse til, at oplysningerne helt eller delvist gives på engelsk. Dette bør aftales inden anmeldelsen indgives. Ikke-fortrolig udgave af anmeldelsen Uanset om der anmeldes forenklet eller almindeligt, så skal anmeldelsen vedlægges en ikkefortrolig udgave. Økonomiske oplysninger I punkt 5 skal anmelder afgive økonomiske oplysninger for hver af de deltagende virksomheder. Opgørelse af omsætningen skal ske efter bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Der henvises til vejledningen til denne bekendtgørelse. Om principper for opgørelse af omsætning i øvrigt henvises til Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse. Koncernoplysninger I punkt 6 skal anmelder give oplysning om ejer- og kontrolforhold. For fastlæggelse af kontrolforholdene henvises til Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse. Oplysninger om konkurrenter, kunder og leverandører I henhold til punkt 8.1, 9.1, 9.7, 9.9, 9.10 og 9.12 i skema til brug for almindelig anmeldelse, jf. bilag 1, samt i punkt 8.1 og 8.2. i skema til brug for forenklet anmeldelse, jf. bilag 2, skal anmelder oplyse om konkurrenter, kunder og leverandører. Anmelder skal indsende oplysninger om disse virksomheders navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer samt kontaktperson. Oplysninger herom skal angives for hvert af de markeder, anmelder har oplyst i punkt 7.1 (og tillige punkt 7.2, hvis der er tale om en almindelig anmeldelse) med specifikation af, hvilket marked den pågældende virksomhed er henholdsvis konkurrent, kunde eller leverandør til de deltagende virksomheder på. Under fusionens behandling vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i nødvendigt og relevant omfang tage kontakt til disse konkurrenter, kunder og leverandører. Det vil lette og dermed gøre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af den anmeldte fusion hurtigere, hvis styrelsen har kontaktoplysninger på disse virksomheder i elektronisk format. Det anbefales derfor anmelder sammen med anmeldelsen at medsende disse oplysninger i en excel-fil/skema. Excel-fil/skema til brug herfor kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Gebyr Anmelder skal samtidig med indsendelsen af anmeldelsen overføre gebyret til Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216, kontonummer samt vedlægge dokumentation for, at betaling af gebyret er sket (fx kopi af bankoverførsel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konto). Hvis der er tale om en almindelig anmeldelse, angives størrelsen af det udregnede gebyr tillige i anmeldelsen.

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven 2012/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/12657 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/4 2016 i sag nr. KL-5-2015 Dansk Supermarked A/S (advokat Jesper Kaltoft) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) 1. Resume

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fusionskontrol i Danmark Christian Bergqvist Jesper Kaltoft Sune Troels Poulsen Fusionskontrol

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fusionskontrol i Den Europæiske Union

Fusionskontrol i Den Europæiske Union Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT IV KONKURRENCE Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 BRUXELLES

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere