Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer."

Transkript

1 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Fraværende Jan Fischer (A) Nicklas Sixhøj Nielsen (V) Peter Andersen (L)

2 2 of 13 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 593. Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for familie og institutioner Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for natur, teknik og miljø Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for Plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning pr. 30. september Økonomiudvalgets område Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Budget Takster under Udvalget for familie og institutioner Budget Tidlig SFO på fri- og privatskoler Revision af økonomiske styringsprincipper Orientering om låneportefølje Tilslutning til udbud af samarbejdsplatform til skole og dagtilbud Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Reno Djurs I/S - Godkendelse af gebyrblad for Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Leverandørkrav på fritvalgsområdet for personlig og praktisk hjælp Tale- og høreområdet Kulturhovedstad. Aarhus ECC 2017 Status Tirstrup Idrætsefterskole. Erhvervelse af 71 x 110 m på matrikel 14 dæ til Kunststofbane. Ansøgning Huset "Lille Arnold". KFUM Thorsager. Ansøgning Lokalplan nr. 377 for boligområde ved Carl Th Dreyers Vej i Ebeltoft. Forslag Lokalplan nr. 400 og kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for helårsboliger, hotel og restauration (Hotel Hvide Hus) ved Strandgårdshøj, Ebeltoft by. Forslag Kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 for blandet bolig- og erhvervsområde i Koed. Forslag djursbo, afd. 78 byggeregnskab - skema C Drøftelse af tværgående mål 2016 i aftalestyring Orientering 11/ Køb af Engvej 18, 8560 Kolind (Kraftværket.com) - Lukket sag Ekspropriation af jord - Lukket sag...56

3 3 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/31116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned Der forventes en mindre udgift på 12,9 mio. kr. på familieområdet. På øvrige områder forventes der overholdelse. Sagsfremstilling Familieområdet: Familieområdet forventer at overholde den nuværende ramme. De igangsatte initiativer for at reducere familieområdets forbrug viser nu resultater. Der er dog nogle usikkerheder ved det forventede forbrug, idet der kan komme dyre sager ind, som vi på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til. Desuden vil der i løbet af efteråret, efterhånden som en reorganisering af Familieværket er på plads og sideløbende, skulle investeres i en styrkelse af indsatserne, hvor nogle gruppeindsatser blev sat på pause, i forbindelse med hjemtagning af opgaver. Da familieområdet således har haft et meget stærkt fokus på overholdelse og herunder hjemtagelse af opgaver, står vi nu overfor en situation, hvor vi investerer i en række indsatser på Familieværket, herunder evidensbaserede metoder. Dette kan vise sig at give udslag i forhold til det forventede mindre forbrug ved årets udgang. Der er nu sat fokus på 2016 og overslagsår. Familieområdet er således i gang med at planlægge de investeringer, som skal sikre et i balance i de kommende år. I starten af 2016 vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Skoleområdet: Skoleområdet forventer at overholde den nuværende ramme. Det er sat en ekstra indsats i gang forhold til inklusion på de enkelte skoler. Processen er sat i gang og uddannelsesforløbet starter inden jul. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles ramme forventes overholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende ramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første ni måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) der tyder på et niveau lige over Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning af dagplejen. Børnehaverne er også begyndt at mærke det faldende børnetal. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges Udvalget for familie og institutioner Familieområdet

4 4 of 13 Side Anlæg Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der gives en negativ tillægsbevilling på kr. med baggrund i det forventede mindre forbrug på familieområdet. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Ad 1. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Ad 2. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. indstilles til Byrådets efterretning Ad 2. indstilles til Byrådets godkendelse Bilag 1 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015.docx /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september FI-udvalget /15

5 5 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 15/9306 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned. Sagsfremstilling Ved opfølgningen pr. 30. september 2015 forventes det, at der kan overføres ca. 11 mio. kr. til Det drejer sig om Energibesparende bygningsrenovering, Ebeltoft Sundhedscenter - kloak, vejafvandingsbidrag, samt projektering af fælles Materielgård. Overførsel til 2016 vil ske i forbindelse med opfølgning på anlæg pr. 31. oktober Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Tømningsordninger m.v Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Indstilling Direktøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning.

6 6 of 13 Side 5 Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september /15

7 7 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området forventes der overholdelse. Tendensen viser, der formentlig er udsigt til et mindre forbrug på 1-7 mio. kr. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der forventes overholdelse på området. Forventet overholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved lægningen. Samlet set var det oprindelige lagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved lægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området.

8 8 of 13 Side 7 Øvrige områder. Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning 09 sept AU /15 2 Åben Notat til opfølgning AU /15

9 9 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for sundhed, ældre og social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området er der en forventet merudgift på driftsområdet på 2,3 mio. kr. På anlægsområdet er der en merudgift på 4,1 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på ca. 1 mio. kr. til driftsområdet. Sagsfremstilling Sundhed og Ældre Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13,2 mio. kr., en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om en samlet tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. Sundhedsområdet der forventes en samlet merudgift på i alt 7,1 mio. kr., et fald på 2,7 mio. kr. i horhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. Merudgiften er primært vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering, derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindre udgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Det bemærkes, at der i midtvejsreguleringen for 2015 er modtaget 4,75 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for Ældreområdet der forventes en samlet merudgift på 6,1 mio. kr., en stigning på 2,9 mio.kr. i forhold til den seneste opfølgning. Der ansøges om tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindre udgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken samt en merindtægt vedr. køkkenområdet. Der har siden sidste opfølgning vist sig væsentlige afvigelser i de visterede timer. Afvigelserne analyseres i øjeblikket, så der kan komme ændringer til dette område under behandlingen af sagen. Anlæg - der er afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i 2016, samt små afvigelser i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projekter, der afsluttes i Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 10,9 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet mindre udgift på 1,7 mio. kr. p.g.a. færre bevillinger til støtte til køb af biler. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,2 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved lægning Vedr. anlæg er der afvigelser i form af indtægtsbevillinger, der først forventes anvendt i 2016.

10 10 of 13 Side 9 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at opfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. 2. at der til Sundhedsområdet (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. 3. at der til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. 4. at der til tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12538) godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 5. at der til førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg m.v. (bevilling 12557) godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 6. at tillægsbevillingerne på i alt kr. finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Direktionsmøde den Ad 1 indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Ad 2-6 indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 2. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse 3. Ved gennemgang af timer til hjemmehjælp er der et fald, der reducerer behov for tillægsbevilling til 4, ,- kr., dette indstilles Øknomiudvalgets og Byrådets godkendelse 4. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er udvalget bevidst om, at der er indarbejdet en forventet mindre merudgift til dette, en nedgang der ikke svarer til Syddjurs Kommunes egen beregninger. 5. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 6. Der indstilles ikke til tillægsbevilling finansieret af kassebeholdning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1 indstilles til Byrådets efterretning Ad 2-6 indstilles til Byrådets godkendelse

11 11 of 13 Side 10 Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2015, SÆ-udvalget - talmateriale /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2015, SÆ-udvalget, Sundhed og Ældre - notat /15 3 Åben Notat - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Voksen- og handicapområdet /15 4 Åben Notat vedr. hjemmeplejen /15

12 12 of 13 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for Plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/43879 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med opfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af september måned. Den politiske opfølgning vedr. anlæg har ultimo april og juli måned være suppleret med oplysning om anvendelse af rådighedsbeløb i indeværende år samt status. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser, at der i 2015 forventes at være overførselsbeløb til 2016 på både drift og anlæg, svarende til henholdsvis 2,4 mio. kr. vedrørende driften og 10,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Ud af de 12 anlægsprojekter forventes 4 anlæg afsluttet i Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser, at der forventes overholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i 2015, men der vil også i 2015 være overførselsbeløb til På PUK-udvalgets område forventes den samlede overførsel til 2016 at være ca. 2,4 mio. kr. på driften, som skyldes forskydninger i udbetalinger og hensatte beløb, og 10,5 mio. kr. på anlæg, der primært skyldes hensatte beløb til Kolind+. I notatet til bemærkningerne er baggrunden for overførslen nærmere beskrevet. Beløbene er indregnet i forventet regnskab, men vil blive opgjort endeligt i forbindelse med regnskabsårets afslutning i henhold til reglerne om aftalestyring. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 15 Bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrug 1 9 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Heraf ansøges Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Anlæg Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Indstilling Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at opfølgningen tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

13 13 of 13 Side 12 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til efterretning for Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Hans Christian Baltzer (A) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Bemærkninger til opfølgningen pr. 30. september Udvalget for plan, udvikling og kultur /15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september Udvalget for plan, udvikling og kultur /15

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 56 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 18 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Fraværende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 Kl. 13:00 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 Kl. 13:00 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 82 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 Kl. 13:00 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

År Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige *

År Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige * 1. Udvikling i nettotilgang de seneste 5 år + indeværende år Nettotilgang er defineret som antal fødte - døde + tilflyttere - fraflyttere + indrejste + genindrejste - udrejste + genfundne - forsvundne

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere