Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003"

Transkript

1 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Arbejdstilsynet København 2005

2 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Overvågning Arbejdstilsynet gennemfører sammen med et udvalg under Arbejdsmiljørådet overvågning af udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø i Denne overvågning har fundet sted siden I Handlingsprogrammet er der sat mål og beskrevet visioner for syv områder i arbejdsmiljøet. Områderne er arbejdsulykker; kræft og skader på centralnervesystemet som følge af kemiske påvirkninger; tunge løft, -skub og -træk; ensidigt, gentaget arbejde; psykisk arbejdsmiljø; indeklima og høreskadelig støj. Endvidere indeholder Handlingsprogrammet et særligt afsnit om børn og unges arbejdsmiljø. Hvor kommer data fra? Til belysning af udviklingen benyttes forskellige datakilder, herunder Arbejdstilsynets registre over anmeldte arbejdsulykker og anmeldte tilfælde af arbejdsrelaterede sygdomme eller symptomer og registret over ulykker behandlet på skadestue hos Statens Institut for Folkesundhed. Desuden indgår data fra Arbejdstilsynets produktregister og fra Arbejdsmiljøinstituttets regelmæssige interviewundersøgelser om helbred og arbejdsmiljøpåvirkninger. Fra 2001 er overvågningen udvidet med en særlig undersøgelse af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter baseret på besøg på arbejdspladser og telefoninterview med en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. For hvert visionsområde indgår kun de mest belastede branchegrupper. Det er meningen, at denne undersøgelse skal gentages med nogle års mellemrum. Besøgene omfatter ca. 1/10 af de interviewede arbejdspladser svarende til ca. 40 arbejdspladser pr. visionsområde. Besøgsdelen af undersøgelsen er baseret på kvalitative data og skal give viden om arbejdspladsernes viden, holdninger og handlinger i relation til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Deltagelse i undersøgelsen har været frivillig. I denne pjece omtales en mindre del af resultaterne fra denne undersøgelse. Endelig indgår data fra Arbejdstilsynets administrative databaser med informationer om reaktioner i forbindelse med den almindelige inspektion på arbejdspladserne samt over branchearbejdsmiljørådenes bevillinger til forebyggende aktiviteter. Arbejdsulykker I 2003 er der anmeldt i alt ca arbejdsulykker hvilket er det laveste antal siden Korrigeres der for den beregnede underrapportering på ca. 55 pct. svarer dette til i alt ca arbejdsulykker eller ca. 390 arbejdsulykker pr. arbejdsdag. Andelen af alvorlige arbejdsulykker er i 2003 knap 12 pct. I 2003 førte 51 arbejdsulykker til dødelig udgang, og antallet af sådanne ulykker er for tredje år i træk under 60 svarende til én dødelig arbejdsulykke hver fjerde arbejdsdag. Siden 1993 er der sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden. Også for anmeldte arbejdsulykker i det hele taget og for alvorlige arbejdsulykker er der tale om et fald i perioden. Inddrages den tilskadekomnes alder ses nogenlunde samme procentvise fald i antal anmeldelser pr. beskæftiget i de tre aldersgrupper år, år og 50+ år. Der er færrest arbejdsulykker pr. beskæftiget for de 50+ årige. Faldet i antallet af arbejdsulykker pr. beskæftiget i perioden kan også konstateres i statistikken over arbejdsulykker behandlet på skadestue. Der er anmeldt ca arbejdsulykker for årige i Samme år medførte tre af disse tilfælde døden for den tilskadekomne. Sammenlignet med de ældre aldersgrupper har årige mænd flest anmeldte arbejdsulykker pr. beskæftiget. Lige som for alle aldersgrupper under ét er der i perioden tale om et faldende antal anmeldelser pr. beskæftiget for aldersgruppen årige, både når det drejer sig om anmeldte arbejdsulykker i det hele taget, om alvorlige ulykker og arbejdsulykker behandlet på skadestue.

3 Første runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter viser, at der er en vis forskel mellem arbejdsgiveres og arbejdstageres vurdering af sikkerheden på arbejdspladserne. Blandt andet ser det ud til, at arbejdstagere i højere grad end arbejdsgivere vurderer, at der kan forekomme tilsidesættelse af sikkerhedsregler som følge af pres fra kolleger, og at det kan ske, at sikkerhedsprocedurer ikke overholdes til punkt og prikke under spidsbelastninger. Det kunne tyde på, at arbejdsgivere ikke altid kender til sikkerhedsniveauet i det daglige. Undersøgelsen viser også, at der er et ganske stort antal arbejdspladser, hvor man enten ikke har en sikkerhedsgruppe, eller hvor sikkerhedsgruppen ikke medvirker til undersøgelse af arbejdsulykker. Arbejdstilsynet afgav i 2003 ca reaktioner relateret til arbejdsulykker, hvilket svarer til ca. 28 pct. af det samlede antal afgivne reaktioner. I perioden gennemførte Arbejdstilsynet i alt 33 indsatser relateret til arbejdsulykker. Arbejdstilsynet gennemførte i besøg med en opfordring om at forbedre sikkerheden og reducere ulykkesforekomsten med mindst 10 pct. inden for ét år på de 100 arbejdspladser, der har anmeldt flest arbejdsulykker. Branchearbejdsmiljørådene fik i 2003 økonomisk støtte til en samlet værdi af 34 mio. kroner til i alt 58 projekter relateret til forebyggelse af arbejdsulykker fortrinsvis til udarbejdelse af vejledninger samt kortlægning af ulykker og metoder til forebyggelse. Ensidigt, gentaget arbejde Med ca anmeldte tilfælde af sygdom eller symptomer relateret til ensidigt, gentaget arbejde i 2003 svarende til ca. 13 anmeldelser pr. arbejdsdag udgør denne gruppe ca. en fjerdedel af det samlede antal tilfælde anmeldt til Arbejdstilsynet. I perioden har antallet af anmeldelser pr. beskæftiget været forholdsvis konstant. Langt de fleste anmeldte tilfælde vedrører nakkeskulderregionen (ca. 78 pct.) mens en mindre del vedrører lænderyggen (ca. 15. pct.). Der er ca. 2,2 gange så mange kvinder som mænd, der får anmeldt tilfælde af sygdom eller symptomer relateret til ensidigt, gentaget arbejde, og det er især kvinder over 24 år, der får anmeldt sådanne tilfælde. I nogle af de branchegrupper, hvor der har været særlig fokus på forebyggelsen af ensidigt, gentaget arbejde, ses et faldende antal anmeldelser pr. beskæftiget gennem perioden. Det er dog fortsat inden for disse branchegrupper, at der anmeldes mange symptomer og lidelser relateret til ensidigt, gentaget arbejde. Resultaterne af 1. runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter, der vedrører ensidigt, gentaget arbejde, peger i retning af, at virksomhederne har vanskeligheder med at reducere forekomsten af ensidigt, gentaget arbejde. Undersøgelsens observationsdel viser, at på trods af en formelt set god organisering af arbejdsmiljøarbejdet på ca. 2/3 af virksomhederne er der fortsat på hver anden virksomhed i de undersøgte branchegrupper en utilfredsstillende stor udbredelse af ensidigt, gentaget arbejde. Tunge løft Med ca anmeldte tilfælde af sygdom eller symptomer relateret til tunge løft i 2003 svarende til ca. otte anmeldelser pr. arbejdsdag udgør denne gruppe ca. 16 pct. af det samlede antal tilfælde anmeldt til Arbejdstilsynet. Over perioden ses en halvering af antallet af anmeldelser pr. beskæftiget. Omkring halvdelen af de anmeldte tilfælde giver skader i lænderyggen og den anden halvdel i nakkeskulderregionen. Der er ca. 1,4 gang så mange kvinder som mænd, der får anmeldt tilfælde af sygdom eller symptomer relateret til tunge løft og det er især kvinder over 24 år, der får anmeldt sådanne tilfælde. Anmeldte akutte overbelastninger på grund af løft udgør også en stor andel med ca. 15 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet i 2002 svarende til ca. 30 anmeldelser pr. arbejdsdag. Anmeldeincidensen er også her faldende i perioden Efter 2002 er registreringsproceduren ændret for denne type skader, hvorfor det endnu ikke har været muligt at opgøre akutte skader som følge af tunge løft. I 1. runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter i relation til tunge løft, -skub og -træk viser observationsbesøgene, at omkring halvdelen af virksomhederne ikke har kortlagt problemer relateret til tunge løft og ikke har sikret forebyggelse gennem oplæring, instruktion og information. Der blev konstateret en reel reduktion i tungt løftearbejde på ca. 1/3 af virksomhederne. Arbejdstilsynet afgav i 2003 ca reaktioner relateret til tunge løft, ensidigt, gentaget arbejde og andre belastninger af bevægeapparatet, hvilket svarer til ca. 18 pct. af det samlede antal afgivne reaktioner. I perioden gennemførte Arbejdstilsynet 23 indsatser rettet mod tunge løft, skub og træk og 12 indsatser rettet mod ensidigt, gentaget arbejde. Branchearbejdsmiljørådene fik i 2003 bevilliget tilskud til 48 projekter med relation til tunge løft, -skub og - træk og ensidigt, gentaget arbejde til en værdi af i alt 23 mill. kroner. Psykisk arbejdsmiljø Psykiske og psykosomatiske sygdomme og symptomer skal anmeldes til Arbejdstilsynet på lige fod med alle andre arbejdsrelaterede tilfælde af sygdom. Arbejdstilsynets register over anmeldte tilfælde af arbejdsrelaterede sygdomme og symptomer er dog vurderet til kun at vise en beskeden del af den reelle forekomst af psykiske og psykosomatiske lidelser fremkaldt af et belastende psykisk arbejdsmiljø. Blandt årsagerne hertil formodes at være, at mange personer med en arbejdsrelateret psykisk eller psykosomatisk sygdom eller symptom vil være tilbageholdende med at oplyse deres læge om, hvordan deres arbejdsforhold er, bl.a. fordi de opfatter problemerne på arbejdspladsen som uden for lægens rækkevidde, og fordi mange generelt er 2

4 tilbageholdende med at indvie andre i deres psykiske og psykosomatiske problemer og til i det hele taget at erkende dem. Dertil kommer, at forskellige læger formodes at have forskellig opfattelse og viden om, hvilke lidelser der kan skyldes arbejdet. På grund af disse forhold er Arbejdstilsynets register over anmeldte tilfælde ikke velegnet til at beskrive den reelle forekomst af arbejdsrelaterede psykiske symptomer. Antallet af anmeldte tilfælde af arbejdsrelateret psykisk eller psykosomatisk sygdom og symptomer er steget støt siden 1993 og tæller i 2003 i alt ca tilfælde svarende til ca. syv pr. arbejdsdag. Efter muskelskeletsygdomme udgør disse arbejdsrelaterede tilfælde af psykisk og psykosomatisk sygdom og symptomer dermed den næsthyppigst anmeldte type af arbejdsrelateret sygdom. Tre af fire anmeldelser vedrører kvinder. Oven i disse godt tilfælde af psykisk og psykosomatisk sygdom og symptomer skal der på årsbasis lægges ca tilfælde af pludselige voldsrelaterede psykiske reaktioner svarende til ca. 10 tilfælde pr. arbejdsdag. Efter 2002 har det ikke været muligt at opgøre disse voldsrelaterede tilfælde på grund af ændret registreringsprocedure pr. 1. januar I 1. runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende arbejdsmiljøaktiviteter angiver ca. 2/3 af virksomhederne via telefoninterview, at de i dag prioriterer psykisk arbejdsmiljø højere end tidligere, og at de har medtaget psykisk arbejdsmiljø i deres seneste arbejdspladsvurdering. På den baggrund ser det ud til, at der er en øget bevidsthed og forståelse for områdets væsentlighed og alvorlighed. Det skal dog nævnes, at der i de gennemførte telefoninterview indgår relativt flere større virksomheder, som generelt har mere tradition for organiseret arbejdsmiljøarbejde end mindre virksomheder. Desuden er der relativt flere ledere end medarbejderne, der giver udtryk for en positiv udvikling. Det kan tages som udtryk for, at der kan være langt fra en nedskrevet personalepolitik til medarbejdernes dagligdag. Omkring halvdelen af virksomhederne har iværksat initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, men godt 1/3 har ikke kunnet identificere nogen forbedring efter en intern indsats. Dette billede bekræftes af observationsdelen af samme undersøgelse, som viser, at ca. halvdelen af de besøgte virksomheder kun har gjort en meget begrænset eller ingen indsats i relation til psykisk arbejdsmiljø, og kun har opnået en begrænset eller ingen forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet afgav i 2003 ca. 770 reaktioner relateret til psykisk arbejdsmiljø svarende til 3 pct. af det samlede antal reaktioner. I perioden har Arbejdstilsynet i alt gennemført 20 indsatser rettet mod psykisk arbejdsmiljø. Desuden har Arbejdstilsynet forestået den danske del af Den europæiske Arbejdsmiljøuge, der i 2003 havde særlig fokus på psykisk stress. I 2003 fik branchearbejdsmiljørådene bevilliget i alt 22 mill. kroner til 40 projekter med relation til psykisk arbejdsmiljø, fortrinsvis til udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale. Kræft og skader på centralnervesystemet Kræft er en sygdom, der typisk udvikles over en lang årrække. Det er derfor ikke relevant at bruge anmeldte tilfælde i 2003 som udtryk for, hvordan udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer har været i Handlingsprogrammets løbetid. I stedet opgøres forbruget af kræftfremkaldende stoffer ud fra anmeldelser til Arbejdstilsynets produktregister. Det årlige forbrug af de udvalgte kræftfremkaldende markørstoffer, dvs. stoffer der forbruges i større mængde end 100 tons/år, varierer, idet forbruget i 2003 er opgjort til at være ca tons, mens det var tons i 2001 og tons i Langt det mest anvendte kræftfremkaldende stof er formaldehyd, der i 2003 blev forbrugt i en mængde på mere end tons. Fra 1993 frem til og med 2003 er antallet af anmeldte skader på centralnervesystemet ( hjerneskader ) faldet. Det samme gælder antallet af anmeldte tilfælde af akut forgiftning. Som følge af en vis latenstid anses anmeldte tilfælde af skader på centralnervesystemet i 2003 for overvejende at være forårsaget af påvirkninger i arbejdsmiljøet forud for Handlingsprogrammets start. Første runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter viser, at det især er de større arbejdspladser med 20 eller flere ansatte, som har gjort en indsats for at reducere kemiske arbejdsmiljørisici og undersøgelsen indikerer således, at især de små virksomheder har behov for yderligere viden om kemikaliernes farlighed og håndtering. Arbejdstilsynet afgav i 2003 ca reaktioner relateret til kemiske risikofaktorer, hvilket svarer til ca. 12 pct. af det samlede antal afgivne reaktioner. I perioden gennemførte Arbejdstilsynet i alt 13 indsatser rettet mod kræftfremkaldende stoffer og nerveskadelige stoffer. Branchearbejdsmiljørådene fik i 2003 bevilliget i alt ca. 17 mill. kroner til 35 projekter med hel eller delvis fokus på kræft eller skader på centralnervesystemet som følge af kemisk belastning i arbejdsmiljøet. Støj Høreskader som følge af støj udvikles typisk over en længere årrække. Personer, der anmelder en høreskade i dag, har typisk været udsat for støj for år siden, og anmeldelserne er derfor ikke relevante i forhold til Handlingsprogrammets løbetid. En nylig undersøgelse viser, at der fortsat forekommer høreskadelig støj over 85 db(a) i betydeligt omfang i flere brancher inden for industrien. For oversigtens skyld skal det nævnes, at der i 2003 blev anmeldt ca tilfælde af arbejdsrelateret høreskade til Arbejdstilsynet. Første runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter viser, at kun ca. 3

5 halvdelen af de besøgte virksomheder har en god organisering af arbejdsmiljøarbejdet, mens 2/3 har en positiv holdning, god viden og relevante ressourcer til støjbekæmpelse. Det er især virksomheder med under 20 ansatte, der har problemer med arbejdsmiljøet. I 2003 afgav Arbejdstilsynet ca reaktioner relateret til støj svarende til ca. 4 pct. af det samlede antal reaktioner. Arbejdstilsynet gennemførte 17 indsatser rettet mod høreskadelig støj i perioden Branchearbejdsmiljørådene fik i 2003 støtte til 34 projekter med relation til støj på i alt 18 mill. kroner. Indeklima Arbejdstilsynets register over anmeldte tilfælde af arbejdsrelateret sygdom eller symptomer er ikke velegnet til at beskrive forekomsten af indeklimagener, da de helbredsmæssige konsekvenser af dårligt indeklima består af en række uspecifikke symptomer, som ikke entydigt kan henføres til forhold i arbejdsmiljøet. I første runde af undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter viser observationsbesøg, at der på godt 2/3 af de besøgte arbejdspladser er vurderet, at virksomhederne har kortlagt arbejdsmiljøproblemerne tilfredsstillende, at væsentlige problemer er prioriteret, at der er planlagt løsninger, og at der følges op på disse løsninger. Samme andel af de besøgte arbejdspladser har ifølge observatørerne et relevant og godt kendskab til problemer knyttet til indeklima. På godt halvdelen af arbejdspladserne har observatørerne vurderet, at man har forebygget indeklimagener. Ledelsessiden fremstår dog generelt mere positiv i sine angivelser af forebyggende aktiviteter i relation til indeklimaproblemer end arbejdstagersiden. I 2003 afgav Arbejdstilsynet ca reaktioner knyttet til problemer i arbejdsmiljøet vedrørende indeklima svarende til 6 pct. af det samlede antal afgivne reaktioner. Arbejdstilsynet gennemførte fem indsatser i relation til indeklima i perioden og branchearbejdsmiljørådene ydede i 2003 støtte til 27 projekter relateret til indeklima svarende til en værdi af 10 mill. kroner. Unge under 18 år Siden 1993 er antallet af anmeldte arbejdsulykker for denne aldersgruppe faldet fra ca. 700 årligt til ca. 500 i 2003 svarende til 2 arbejdsulykker pr. arbejdsdag. Andelen af alvorlige arbejdsulykker er ca. 15 pct. og har været nogenlunde konstant i hele perioden. I de seneste fire år er der anmeldt én arbejdsulykker om året, der har medført døden for den unge. For drenge anmeldes der flere arbejdsulykker end for piger. Siden 1993 er der gennemsnitligt anmeldt ca. 40 tilfælde af arbejdsrelateret sygdom eller symptomer årligt i denne aldersgruppe. I 2003 er tallet 22 tilfælde. Det drejer sig især om hudsygdomme og lidelser i muskler og skelet. I undersøgelsen af virksomhedernes interne forebyggende aktiviteter viser observationsbesøg, at der er relativt få virksomheder, der i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav, tager de unges særlige arbejdsmiljørisici op i deres arbejdspladsvurdering. Bortset fra dette tegner der sig ikke noget entydigt billede af virksomhedernes interne arbejdsmiljøarbejde i relation til unge under 18 år. Arbejdstilsynet gennemførte 12 indsatser i perioden relateret til børn og unge. I 2003 fik branchearbejdsmiljørådene støtte til 19 projekter med relation til børn og unge svarende til en værdi af ca. 6 mill. kroner. Referencer Arbejdstilsynet. Arbejdsministerens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø København: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet. Overvågning Udviklingstendenser København: Arbejdstilsynet 2003 (hovedrapport og bilagsrapport 1 og 2). Arbejdstilsynet. Overvågning Udviklingstendenser København: Arbejdstilsynet 2004 (hovedrapport, del og 2 og bilagsrapport). Arbejdstilsynet. Overvågning Udviklingstendenser København: Arbejdstilsynet 2005 (hovedrapport og bilagsrapport). Yderligere information Arbejdstilsynets rapporter over udviklingen i den del af arbejdsmiljøet, der er omfattet af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005, kan rekvireres i en trykt udgave eller ses på internetadressen Arbejdstilsynet Kontor for effekt og analyse Landskronagade 33 DK-2100 København Ø e-post 4

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Indhold - kapitel 2 2 DATAKILDER OG METODE DATAKILDER STATISTISK METODE LÆSEVEJLEDNING...2.4

Indhold - kapitel 2 2 DATAKILDER OG METODE DATAKILDER STATISTISK METODE LÆSEVEJLEDNING...2.4 Indhold - kapitel 2 2 DATAKILDER OG METODE...2.1 2.1 DATAKILDER...2.1 2.2 STATISTISK METODE...2.3 2.3 LÆSEVEJLEDNING...2.4 2 Datakilder og metode 2.1 Datakilder Med henblik på at beskrive udviklingen inden

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Overvågning. Rapport Del 1. Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner i handlingsprogrammet om et rent arbejdsmiljø 2005

Overvågning. Rapport Del 1. Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner i handlingsprogrammet om et rent arbejdsmiljø 2005 Overvågning Rapport 2002 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner i handlingsprogrammet om et rent arbejdsmiljø 2005 Del 1 Overvågning Rapport 2002 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet samt øvrige fysiske og kemiske faktorer

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø Analyse Aaj 01-12-2005 Fremtidens arbejdsmiljø En ny plan fra Regeringen skal sikre opretholdelse af arbejdsstyrken, mindske sygefraværet og holde folk så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Af Allan

Læs mere

Overvågning. Rapport 2001

Overvågning. Rapport 2001 Overvågning Rapport 2001 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner i handlingsprogrammet om et rent arbejdsmiljø 2005 Overvågning 2001 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2007 Overvågning af

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor:

0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor: Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets 66 redegørelse for 2006 I henhold til Arbejdsmiljølovens 66, stk. 4, afgiver Arbejdsmiljørådet hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005 Fremtidens arbejdsmiljø R EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Regeringen, december 2005 REDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere