Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET 29. marts 2010 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM-kanal. I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en såkaldt skønhedskonkurrence. Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til konkurrencen med en frist mandag den 10. maj 2010, kl Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af udbuddet torsdag den 24. juni og herefter udstede tilladelse til den sjette FM-kanal senest onsdag den 30. juni Radio- og tv-nævnet tager forbehold for en eventuel annullering af udbuddet. Nævnet tager endvidere forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ UDBUDSMATERIALET BAGGRUND ANSØGNINGSPROCEDURE EVALUERING TILLADELSESVILKÅR TILLADELSEN TIDSPLAN OG SPROG TIDSPLAN FOR UDBUDDET SPROG ANSØGNING ANSØGNINGSPROCEDURE INDHOLD AF ANSØGNING Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Kontaktperson Selskabsretlig konstruktion, ejerforhold og ejerskabserklæring Ledelsesforhold Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Forretningsplan Oplysninger om kompetencer Bankgaranti ANSØGNINGSFORM OG -FRIST MV AFLYSNING AF UDBUDDET BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE MODTAGELSE AF ANSØGNINGERNE EVALUERING AF ANSØGNINGERNE Forretningsplan Delkriterium 1, økonomisk realisme Delkriterium 2, markedsmæssig realisme Kompetence Kriteriegruppe 1: Fagområde Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum OFFENTLIGHED UDSTEDELSE AF TILLADELSE OG TILLADELSESPERIODE TILLADELSESVILKÅR... 29

3 FORRETNINGSPLANEN PROGRAMINDHOLD BEREDSKABSMEDDELELSER NETWORKING OPDELING AF SENDEFLADEN DAB Digital programvirksomhed Betaling for DAB-kapacitet DAB-informationskampagne KONCESSIONSAFGIFT Afgiftsgrundlaget Præciseringer til opgørelsen af afgiftsgrundlaget Eksempler på direkte og indirekte indtægter Afgiftens størrelse Afgiftens betaling og sikkerhed herfor PÅBEGYNDELSE AF PROGRAMVIRKSOMHEDEN TEKNISKE FORHOLD SENDERETTIGHEDER TIL DET SJETTE FM-SENDENET Beskrivelse af senderettighederne Beskyttelse af senderettighederne Database over senderettigheder til egne beregninger FREKVENSTILLADELSE Tilladelsen Anvendelsen af frekvenser FREKVENSAFGIFT TEKNISKE FORHOLD I ØVRIGT OVERDRAGELSE/SALG AF TILLADELSEN TILSYN OG SANKTIONER TILSYN MED PROGRAMVIRKSOMHEDEN MV Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget Sanktioner TILSYN MED OVERHOLDELSE AF FREKVENSLOVGIVNINGEN REGULATORISKE FORHOLD GÆLDENDE LOVGIVNING OPLYSNINGER OM FORHOLD OG TILTAG, DER KAN HAVE/FÅ BETYDNING FOR TILLADELSESHAVER SPØRGSMÅL OG SUPPLERENDE INFORMATION SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET ÆNDRINGER OG SUPPLERENDE INFORMATION ANDET BILAG... 50

4 Resumé 2.1. Udbudsmaterialet Den sjette jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en skønhedskonkurrence. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, som indeholder det i dette udbudsmateriale krævede. I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger vil ske, herunder er det oplyst, hvorledes de enkelte evalueringskriterier vægtes med tilhørende delkriterier. I nærværende afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om baggrund/grundlag for udbuddet, ansøgningsproceduren (herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde), evaluering (dvs. Radio- og tvnævnets behandling af ansøgningerne) samt tilladelsesvilkår Baggrund Det fremgår af tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for om udvikling af radiomarkedet mv., at den kommercielle radiobranche skal have bedre rammevilkår af hensyn til konkurrencen og muligheden for flere aktører på markedet. Udbudsformen for udbud af den sjette FM-kanal er derfor ikke som tidligere auktion, men en skønhedskonkurrence uden fast koncessionsafgift. Dog skal der betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift. I medfør af 40, stk. 5, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, har Kulturministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM-kanal. I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet ved skønhedskonkurrence den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Radio- og tvnævnet tildeler programtilladelsen efter en såkaldt skønhedskonkurrence. Tilladelse kan ikke meddeles DR eller tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal. Med tilladelsen følger endvidere både ret og pligt til også at sende programmer i digital form i DAB-blok 2.

5 - 5 - Programvirksomheden skal påbegyndes senest 6 måneder efter udstedelse af programtilladelse Ansøgningsprocedure I perioden frem til mandag den 26. april 2010, kl , vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil blive offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå heraf. Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt løbende svare på stillede spørgsmål og så vidt muligt inden for en uge. Der må dog forventes en længere svarperiode for spørgsmål, der stilles i perioden fra 29. marts 2010 til og med 5. april Svarene offentliggøres løbende sammen med spørgsmålene på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, dog senest mandag den 3. maj Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og tvnævnet v/ Styrelsen for Bibliotek og Medier på eller med almindelig post til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. Spørgsmål, udbud FM6. Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet og/eller IT- og Telestyrelsen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 10. maj 2010, kl Ansøgere skal senest samtidig med ansøgningen stille en bankgaranti på kr. 5 mio. samt indsende en ejerskabserklæring. Ansøgere skal i ansøgningen: redegøre for sine økonomiske forhold fremlægge en forretningsplan dækkende tilladelsesperioden redegøre for sine kompetencer til at drive radio- eller anden medievirksomhed Ansøger kan basere sit tilbud på andre enheders formåen.

6 - 6 - Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, såfremt der ikke fremkommer egnede ansøgere, eller til på ethvert tidspunkt i processen at ændre de i udbudsmaterialet angivne frister eller at udskyde tidspunktet for sin afgørelse. Al information fra Radio- og tv-nævnet, herunder offentliggørelse af spørgsmål fra potentielle ansøgere og nævnets svar herpå samt oplysninger om ændringer af udbudsmaterialet, vil ske på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel annullering, ændring af dato for nævnets afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk Evaluering Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af de afgivne oplysninger. Der vil herudover ikke være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger. Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. På baggrund af en evaluering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Ved nævnets bedømmelse af ansøgningerne vægter kvaliteten af ansøgerens forretningsplan 60 pct. Herved vægter den økonomiske realisme af forretningsplanen 20 pct., og den markedsmæssige realisme af forretningsplanen vægter 40 pct. Ansøgers kompetence til at drive radio- eller anden medievirksomhed vægter samlet 40 pct. ud fra følgende lige vægtige delkriterier: Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet.

7 Tilladelsesvilkår Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med forretningsplanen, med mindre Radio- og tv-nævnet på forhånd har godkendt ændringer i forhold til denne. Der er ikke fastsat specifikke krav til programfladen, bortset fra hvad der måtte følge af ansøgers forretningsplan samt det forhold, at tilladelseshaver kan pålægges en pligt til at udsende beredskabsmeddelelser. Tilladelseshaver har mulighed for networking-samarbejde med lokale radiostationer, men må ikke opdele sendefladen geografisk, dvs. et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. Tilladelseshaver har pligt til tillige at sende programmer i digital form, at betale for DAB-distributionen samt at samarbejde med relevante parter om en informationskampagne om DAB. Tilladelseshaver skal ikke betale en årlig fast koncessionsafgift, men der skal i hele tilladelsesperioden eller frem til tilladelsen tilbageleveres/inddrages betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift. Afgiftens størrelse er på 5 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der det pågældende år ligger over 75 mio. kr. og op til 100 mio. kr., på 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med 100 mio. kr. op til 200 mio. kr. og endelig på 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med 200 mio. kr. og derover. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af afgiftsgrundlaget. Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen/inddragelsen. Den variable koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen eller inddragelsen skal betales senest ved udgangen af den femte måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen. Senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelse skal tilladelseshaver påbegynde programvirksomheden i henhold til tilladelsen Tilladelsen Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse på udstedelsesdatoen. Tilladelsen vil gælde for en periode på 8 år. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstil-

8 - 8 - ladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til IT- og Telestyrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven, samt regler udstedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen.

9 Tidsplan og sprog 3.1. Tidsplan for udbuddet Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan: Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet 26. april 2010 kl. 12:00 Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. ændring af udbudsmateriale 3. maj 2010 kl. 12:00 Frist for indlevering af ansøgninger 10. maj 2010 kl. 12:00 Frist for indlevering af bankgaranti 10. maj 2010 kl. 12:00 Offentliggørelse af ansøgere 11. maj 2010 Radio- og tv-nævnets forventede behandling af ansøgninger 22. juni 2010 Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder 24. juni 2010 Forventet udstedelse af programtilladelse 30. juni Sprog Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, bankgaranti, øvrige dokumenter samt spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) og/eller engelsk. Besvarelse af spørgsmål og al kommunikation fra nævnet vil ligeledes være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede vil der blive udarbejdet en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmaterialet, hvilket vil blive offentliggjort samtidig med udbudsmaterialet.

10 Ansøgning 4.1. Ansøgningsprocedure Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Ved ansøgning skal formularen Ansøgning, jf. bilag 1 anvendes. Formularen kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøger vilkårene for udbuddet, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen Indhold af ansøgning Ansøgningsformularen indeholder 4 skemaer, der skal udfyldes: 1.1 Oplysninger om ansøger 1.2 Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold 1.3 Forretningsplan 1.4 Oplysninger om kompetencer En del af oplysningerne kan gives i form af bilag til besvarelser i skemaerne. Der skal herudover indsendes relevant dokumentation for de i ansøgningsformularen angivne oplysninger. Ansøgningen skal indeholde: Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal tillige oplyses. Ifølge bekendtgørelsens 1, stk. 3, kan tilladelsen ikke meddeles DR. DR må således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse på den ansøgende virksomhed eller dens ejere.

11 Det fremgår af bekendtgørelsens 1, stk. 4, at tilladelsen heller ikke kan meddeles tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal. Hverken tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal eller virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse på indehaveren af tilladelsen til den femte jordbaserede FM-radiokanal må derfor have kontrol over eller bestemmende indflydelsen på den ansøgende virksomhed. Tilsvarende må den ansøgende virksomhed ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal. Såfremt kanalen indehaves af et aktieselskab eller lignende betyder dette, at man ikke ved aftaler, aktieerhvervelser, bestyrelsesvalg eller på anden måde må erhverve eller indehave en bestemmende indflydelse på det selskab, der har tilladelsen til den sjette FM-kanal. Koncernreglerne i selskabslovens 6 og 7 vil her være vejledende, men tilladelseshaveren kan i øvrigt altid anmode Radio- og tv-nævnet om at tage stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål om ejerskabsreglerne Kontaktperson Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, telefonnummer og -adresse skal oplyses. Radio- og tv-nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen. Er ansøger en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) skal der udpeges en fælles befuldmægtiget som kontaktperson Selskabsretlig konstruktion, ejerforhold og ejerskabserklæring Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. Under redegørelse for ejerforhold oplyses alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af ansøger og deres respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse på ansøgeren. Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct. Eventuelle ejeraftaler for alle leddene skal vedlægges ansøgningen. Ansøgers vedtægter og udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) vedlægges, såfremt ansøger er registreret hos styrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed).

12 Er ansøger en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium), skal ovenstående oplysninger gives for hver enkelt deltager. Deltagerne i en sådan sammenslutning skal påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til tilladelsen, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1. På baggrund af ejerskabsbegrænsningen, som beskrevet ovenfor i afsnit , skal ansøgere underskrive en erklæring, jf. bilag 2, om, at de ikke er kontrolleret af eller under bestemmende indflydelse fra indehaveren af tilladelsen til den femte jordbaserede FM-radiokanal Den underskrevne originale erklæring skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Overholdes denne frist ikke, vil Radio- og tv-nævnet afvise at behandle ansøgningen. Ejerskabsforbuddet er gældende i hele den 8-årige koncessionsperiode, og en tilsidesættelse heraf kan medføre inddragelse af tilladelsen, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3. Ansøger kan basere sit tilbud på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen). I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer mv., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden Ledelsesforhold For så vidt angår ledelsesforhold oplyses ansøgers ledelse i form af bestyrelsens og/eller den ansvarlige ledelses sammensætning (med angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør ansøgers ledelse). Der skal herunder afgives oplysninger om tegningsberettigelsen, ligesom dette skal dokumenteres. Er ansøger en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium), skal ovenstående oplysninger gives for hver enkelt deltager.

13 Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Til brug for vurderingen af den økonomiske realisme af ansøgers forretningsplan skal ansøger redegøre for sine økonomiske forhold belyst ved fremsendelse af følgende hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår afhængig af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, såfremt sådanne tal foreligger: Nettoomsætning Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Likvider ultimo EBIT-margin Afkast af investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning Er ansøger en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold belyst ved de anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår afhængig af hvornår deltageren blev etableret eller startede sin virksomhed. Er ansøgeren et konsortium e.l., skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget. Såfremt ansøger ikke er i stand til at redegøre for sine økonomiske forhold ved fremsendelse af ovennævnte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår, skal ansøgers økonomiske soliditet godtgøres på anden vis Forretningsplan Som del af ansøgningen skal ansøger fremlægge en forretningsplan, dækkende hele tilladelsesperioden på 8 år. Oplysningerne heri vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit 5.2. Forretningsplanen skal, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2, som minimum indeholde: En konkurrent- og markedsanalyse Oplysninger om planlagt programudbud (kan f.eks. beskrives ved oplysning om programtyper og fordelinger, reklame-andel af sendetid, reklametyper og fordelinger mv.)

14 Årsbaserede økonomisk overslag over virksomheden i hele tilladelsesperioden. Disse overslag skal udelukkende omfatte den forretningsaktivitet, som dækkes af programtilladelsen. Forretningsplanen bør, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, indeholde oplysninger om: Generel virksomhedsbeskrivelse indeholdende vision, mission, strategiske mål, markedsdefinition, styrker og svagheder samt kernekompetencer. Beskrivelse af, hvordan der tilvejebringes adgang til den nødvendige tekniske sender-infrastruktur. Beskrivelse af den forventede geografiske og demografiske dækning for FM og DAB. Beskrivelse af tidsplan for etableringsfasen Forventninger til udviklingen af det samlede danske reklamemarked for FM og DAB i tilladelsesperioden. Forventninger til udviklingen af lytterandele og reklamemarkedsandele for de sendemuligheder, som dækkes af programtilladelsen i tilladelsesperioden. Forventninger til synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge den forretningsaktivitet, der dækkes af programtilladelsen. Overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer og en dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra en bank. Beskrivelse af organisation, processer og eksterne relationer som indgår i forretningsplanen. Hertil kommer eventuelt andre relevante oplysninger. Forretningsplanen bedes struktureret i overensstemmelse med bilag 1.3. Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur. Hvis forretningen drives uden reklameindtægter eller andre driftsindtægter, eller hvis forretningen budgetterer med, at omkostninger til investeringer og drift dækkes af tilskud, sponsorering og/eller tilførsel af andre eksterne midler fra ejer eller andre, kan forretningsplanens struktur tilpasses i det omfang, det er nødvendig, men udfyldes for de poster, hvor det er mulig og relevant.

15 Oplysninger om kompetencer Ansøger skal i henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 3, redegøre for sine kompetencer til at drive radio- eller anden medievirksomhed. I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumentation for kompetencer. Dokumentationen bedes struktureret i overensstemmelse med bilag 1.4. Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur. De indsendte oplysningerne vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit 5.2. om ansøgers generelle kompetencer, kendskab til og indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. I forhold til vurdering af ansøgers kompetencer skal ved kendskab og generelle kompetencer forstås, at ansøger har praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det pågældende marked. Ved indsigt forstås, at ansøger har analyseret de nævnte virksomheder og/eller markeder. Det bemærkes, at ansøger i henhold til 4, stk. 4, kan basere sin ansøgning på andre enheders formåen. Dette kan f.eks. være underleverandører eller andre enheder i koncernen. I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer mv., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden. For at dokumentere kendskab bør ansøgningen, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, beskrive konkrete referencer og erfaringer med radiovirksomhed og for hver reference indeholde følgende elementer: Virksomhedens navn og CVR-nr. Årsberetninger for virksomheden (vedlægges) Beskrivelse af det tidsrum, hvor ansøger har været involveret i virksomheden Beskrivelse af virksomhedens samlede markedsområde. Beskrivelse af ansøgers konkrete erfaringsskabende aktiviteter i virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder og fordelt på danske og udenlandske markeder.

16 For at dokumentere indsigt bør ansøgningen, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, indeholde en opsummering af de analyser, som ansøger lægger til grund for sin indsigt, fordelt på radiovirksomhed og anden medievirksomhed samt det danske marked og andre markeder. Det bør også af opsummeringen fremgå, hvornår analyserne og baggrundsmaterialet for analyserne er produceret Bankgaranti Ansøger skal samtidig med indlevering af ansøgning over for Den Danske Stat v/radio- og tv-nævnet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 5 mio. Garantien skal være den originale, dvs. der må ikke være tale om en fotokopi eller lignende. Beløbet skal udbetales på anfordring uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse. Betalingsanmodning fremsættes af Radio- og tv-nævnet v/styrelsen for bibliotek og Medier. Garantien skal være udformet på dansk og være i overensstemmelse med ordlyden i bilag 3. Ansøgningen anses først modtaget, når garanti er stillet. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Pengeinstituttet/forsikringsselskabets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal mindst være gældende til og med onsdag den 30. juni Tilladelseshavers garanti skal efter udpegelsen og inden udløbet af garantien være forlænget, så garantien er i kraft, indtil koncessionsafgifter for hele tilladelsesperioden er opgjort og betalt. Tilladelseshavers bankgaranti frigives efter afregning af eventuelt udestående variabel koncessionsafgift ved tilladelsens ophør, tilbagelevering eller inddragelse. For øvrige ansøgere vil garantien frigives efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse til udøvelse af programvirksomhed på den sjette FMkanal, dog senest onsdag den 30. juni Hvis Radio- og tv-nævnet afviser en ansøgning frigives garantien samtidig med afvisningen.

17 I tilfælde af, at Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse vil nævnet kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en forlængelse af garantien Ansøgningsform og -frist mv. Ansøgning indsendes i 5 eksemplarer med bilag til Radio- og tv-nævnet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. Udbud FM6. Ansøgninger og eventuelle bilag skal være udformet på dansk og være modtaget i Styrelsen senest mandag den 10. maj 2010, kl Ansøgning bedes endvidere indsendt på cd-rom, der skal kunne kopieres. Ved uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer, har originalen (papirversionen) forrang. Ansøgningen kan ikke indsendes elektronisk, men det anbefales, at skemaet udfyldes elektronisk, underskrives og indsendes med almindelig post. Såfremt der i ansøgningen er oplysninger, som ansøger anser for at være fortrolige, jf. nedenfor under afsnit 6 skal ansøger indsende en version af ansøgningen, hvor de fortrolige oplysninger er udeladt. Denne version indsendes i ét eksemplar med bilag samt på kopierbar cd-rom. Der vil blive udstedt kvittering for ansøgninger, der overbringes Styrelsen. For ansøgninger, der modtages med posten, vil der blive sendt en kvittering til kontaktpersonen. Ansøgninger, der indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil ikke blive behandlet. Indsendt materiale vil ikke blive returneret. Det påhviler ansøgere, der ikke modtager kvittering for modtagelse af ansøgning, uden ugrundet ophold at gøre Radio- og tv-nævnet opmærksom herpå (med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål om afleveringstidspunkt mv.). Ansøger er selv ansvarlig for fremsendelsen og dermed for, at ansøgningen modtages rettidigt. Det anbefales derfor, at ansøgere, der sender ansøgning med posten, sender den som rekommanderet brev. Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Kun ansøgere, der har udfyldt og rettidigt indsendt de dertil udfærdigede ansøgningsskemaer (se bilag 1), vil kunne komme i betragtning.

18 Aflysning af udbuddet Radio- og tv-nævnet er i henhold til bekendtgørelsens 6 berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Oplysninger herom vil i så fald blive offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside ligesom der vil blive sendt meddelelse herom til ansøgernes kontaktperson.

19 Behandling af ansøgningerne 5.1. Modtagelse af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Såfremt det anses nødvendigt, vil nævnet snarest herefter kontakte ansøger med henblik på præcisering af de afgivne oplysninger. Der vil ikke herudover blive mulighed for at supplere de allerede afgivne oplysninger. Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne oplysninger skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-nævnet kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden for fristen. Nævnet kan under hele behandlingen af ansøgningerne stille spørgsmål, der skal besvares inden den angivne frist. Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet Evaluering af ansøgningerne På baggrund af en evaluering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Tilladelsen udstedes til den ansøger, som har indgivet den ansøgning, der vurderes at være bedst ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende evalueringskriterier, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1: 1) Kvaliteten af ansøgers forretningsplan forstået som a) den økonomiske realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden. Det vurderes i den forbindelse positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget. Dette delkriterium vægter 20 pct. b) den markedsmæssige realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud. Dette delkriterium vægter 40 pct.

20 - 20-2) Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kriteriet vægter samlet 40 pct. fordelt ligeligt på tre lige vægtige delkriterier: a) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence vægter i denne forbindelse højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence. b) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed vægter højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt. c) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet. Kendskab til eller indsigt i det danske mediemarked vægter højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt. Kun de nævnte kriterier indgår i evalueringen. Oplysninger om andre emner i ansøgningen er således uden betydning. Eksempelvis er udsagn om mulige (gunstige) effekter på konkurrencen på radiomarkedet eller oplysninger om, hvorvidt det planlagte programudbud er mere eller mindre nyt for danskerne, alene relevante for så vidt de har betydning for forretningsplanens realisme, som den fremgår af kriterie 1 og 2 ovenfor. Idet virksomheden i hele tilladelsesperioden skal udøves i overensstemmelse med forretningsplanen, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2, er det kun udsagn eller løfter, der er så detaljeret beskrevne og så bindende, at opfyldelsen senere vil kunne kontrolleres af Radio- og tv-nævnet, der lægges til grund for evalueringen. Oplysninger eller overvejelser om mulige eller eventuelle tiltag er således uden betydning for evalueringen. Bedømmelse af evalueringskriterierne sker ved tildeling af point fra 0 til 8. For de evalueringskriterier, som er baseret på delkriterier, gives der point på hvert enkelt delkriterium. Karakteren 8 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, hvor bedømmelse ikke er mulig i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgninger, der ikke tildeles 8 point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 8 og 0 afhængig af, hvordan ansøgningen i relation til det pågældende kriterium vurderes at være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende overordnede definitioner:

21 = Bedst opnåelige 6 = Meget tilfredsstillende 4 = Tilfredsstillende 2 = Ikke tilfredsstillende 0 = Bedømmelse ikke mulig I de tilfælde, hvor bedømmelsen af delkriterier resulterer i pointtal med decimaler, vil der ikke blive afrundet til hele tal, idet der først foretages en afrunding til hele tal efter summering af delkriteriernes vægtede karakterer. Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren Forretningsplan Radio- og tv-nævnet vil foretage følgende bedømmelse af de indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet, kvaliteten af ansøgers forretningsplan (tillægges en vægt med 60 pct.). Dette evalueringskriterium består af to delkriterier: 1. Den økonomiske realisme af forretningsplanen (tillægges en vægt med 20 pct.). 2. Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen (tillægges en vægt med 40 pct.). Ved bedømmelsen tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine egne finansielle og forretningsmæssige kompetencer. Alle oplysninger i forretningsplanen, herunder oplysninger om planer for programudbud m.v., indgår i bedømmelsen af planernes økonomiske og markedsmæssige realisme. Det bemærkes, at der ikke er krav om, at forretningen skal være reklamefinansieret. Såfremt ansøger vil drive en reklamefinansieret radio omfatter udbudsmaterialets krav om oplysninger mv. om produkter/tjenester også reklamer/reklameindtægter. Evalueringen tager udgangspunkt i de økonomiske overslag, specifikationer og begrundelser, som ansøger fremsender i bilag 1.3., forretningsplan.

22 Delkriterium 1, økonomisk realisme Der lægges vægt på ansøgers økonomiske soliditet, herunder egenkapital, og at finansieringsplanen er dækkende for kapitalbehovet. Der lægges også vægt på, om kapitalbehovet er realistisk beskrevet og vel underbygget. Der lægges vægt på, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget, og at dette er realistisk beskrevet og underbygget. Ved bedømmelsen af dette delkriterium vurderes det, om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner, som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår samt etablere og drive den planlagte radiovirksomhed i hele tilladelsesperioden. Ved bedømmelsen af delkriteriet vurderes ansøgers sandsynliggørelse ved passende dokumentation for investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering og drift af den nødvendige dækning og indhold. Følgende vil indgå i nævnets vurdering af delkriteriet: 1. Kapital 1.1. Kapitalkilder og kapitalomkostninger 1.2. Startomkostninger (kapitalbehov) 2. Finansiel plan 2.1. Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat) 2.2. Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) 2.3. Afkast på investeret kapital 2.4. Resultat før skat 2.5. Detaljeret budget 2.6. Underbyggende dokumentation 3. Risikoanalyse 3.1. Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger 3.2. Risikoniveau vedrørende indtægter Delkriterium 2, markedsmæssig realisme Med hensyn til den markedsmæssige realisme af forretningsplanen, lægges der vægt på beskrivelse af strategier for produkter/tjenester og markedsstrategier, samt hvorvidt disse er tilstrækkelig underbygget.

23 Ved bedømmelsen af dette delkriterium vurderes det, om forretningsplanen indeholder realistiske forventninger til markedsandele, produkter, tjenester og eventuelle reklameindtægter indenfor de begrænsninger og muligheder, programtilladelsen indeholder, samt ansøgers strukturelle og finansielle ressourcer og begrænsninger. Følgende vil indgå i nævnets vurdering af delkriteriet: 1. Beskrivelse af produkter og tjenester 1.1. Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse evalueres i forhold til forretningsmæssige kriterier 1.2. Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse 1.3. Det planlagte programudbud på DAB for den udbudte programtilladelse evalueres i forhold til forretningsmæssige kriterier 1.4. Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse 1.5. Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudte programtilladelse 1.6. Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse 1.7. Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse 1.8. Konkurrencemæssige begrænsninger på DAB for den udbudte programtilladelse 1.9. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse. 2. Markedsvurdering 2.1. Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden 2.2. Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden 2.3. Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden 2.4. Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden 2.5. Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse

24 Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse 2.7. Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse. 3. Konkurrence 3.1. Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden 3.2. Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden 3.3. Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester 3.4. Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter med konkurrerende virksomheders synergieffekter. 4. Risikoanalyse 4.1. Risikoniveau vedrørende markedsandele 4.2. Risikoniveau vedrørende indtægter Kompetence Radio- og tv-nævnet vil foretage følgende bedømmelse af de indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet, ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed (tillægges en vægt med 40 pct.). Ved evalueringen anvendes følgende to kategorier af kompetence. Kendskab Indsigt I forhold til vurdering af ansøgers kompetencer skal med kendskab og generelle kompetencer forstås, at ansøger har praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det pågældende marked og med indsigt forstås, at ansøger har analyseret de nævnte virksomheder eller markeder.

25 I evalueringen forstås kendskab og indsigt som uafhængige kompetencekategorier, og det er dermed ikke indforstået, at ansøgere, som kan dokumentere kendskab, dermed har indsigt, ligesom det ikke er indforstået, at ansøgere, som kan dokumentere indsigt, dermed har kendskab. Som grundlag for evalueringen anvendes ansøgers fremsendte dokumentation for kendskab og indsigt i form af referencer og analyser. Grundlaget for evalueringen vurderes ud fra tre delkriterier, som hver vægter lige i forhold til en samlet vægtning på 40 pct.: 1) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, herefter kaldet: Kriteriegruppe 1: Fagområde 2) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, herefter kaldet: Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde 3) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet, herefter kaldet Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum Kriteriegruppe 1: Fagområde Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til fagområde (redaktionel, teknisk og økonomisk). Det skal bemærkes, at kendskab i forhold til programformattering og andet redaktionelt kendskab tillægges større vægt end teknisk og økonomisk kendskab Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til virksomhedsområde (radiovirksomhed eller anden medievirksomhed). Det skal bemærkes, at kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed tillægges større vægt end anden medievirksomhed. Det skal bemærkes at nyere kendskab og/eller indsigt tillægges større vægt end ældre kendskab og/eller indsigt.

26 Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til geografisk marked og erfaringens tidsrum. Det skal bemærkes at kendskab til og/eller indsigt i det danske mediemarked tillægges større vægt end mediemarkeder i andre lande. Det skal bemærkes at nyere kendskab og/eller indsigt tillægges større vægt end ældre kendskab og/eller indsigt.

27 Offentlighed Opmærksomheden henledes på, at ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysninger om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt de er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår. Som udgangspunkt er alle ansøgninger med bilag således tilgængelige for offentligheden, medmindre de afgivne oplysninger er omfattet af en af undtagelserne i offentlighedsloven. Det skal i ansøgningen oplyses, hvis den indeholder oplysninger, som ansøger anser for omfattet af ovennævnte undtagelser. De relevante oplysninger skal tydeligt mærkes og holdes adskilt fra den øvrige ansøgning. Ansøger bedes udover den originale ansøgning indeholdende alle oplysninger tillige indlevere en ansøgning, hvor oplysninger, som ansøger anser for at være fortrolige, er udeladt. Denne ansøgning skal ligeledes indleveres i både en papir- og en elektronisk udgave i form af en kopierbar cdrom. Det understreges, at det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvilke oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet vil umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb offentliggøre en liste over ansøgerne. Spørgsmål, der stilles om udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort i anonymiseret form.

28 Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode Vinderen forventes offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside den 24. juni Tilladelsen forventes udstedt senest onsdag den 30. juni 2010, med ikrafttrædelsesdato på udstedelsesdatoen og en tilladelsesperiode på 8 år. Tilladelse kan ikke meddeles DR eller tilladelseshaveren til den femte jordbaserede FM-radiokanal, jf. 1, stk. 3 og 4, i bekendtgørelsen og ovenfor i afsnit Såfremt der eksempelvis i henhold til beslutningen i radiotillægsaftalen om udarbejdelse af en langsigtet plan for digitaliseringen af radio i Danmark træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at FMsendemuligheden bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive besluttet, og at tilladelsen herefter alene omfatter den i afsnit DAB nævnte DABkapacitet.

29 Tilladelsesvilkår 8.1. Forretningsplanen Tilladelseshavers virksomhed skal udføres i overensstemmelse med forretningsplanen i hele tilladelsesperioden. Radio- og tv-nævnet skal godkende alle væsentlige ændringer i forhold til det i forretningsplanen forudsatte, forinden disse ændringer sættes i værk. Ved væsentlige ændringer forstås bl.a. ændringer i programformat, udskiftning af konsortiedeltagere eller udskiftning af væsentlige underleverandører Programindhold Der stilles ikke specifikke krav til programfladen, bortset fra hvad der følger af afsnit 8.3, samt af tilladelseshavers forretningsplan, jf. afsnit Beredskabsmeddelelser Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. I henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om beredskabsmeddelelser er der på nuværende tidspunkt kun fastsat sådanne forpligtelser for hhv. DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale TV2-virksomheder. Vilkåret er således hvilende for indehaveren af den sjette jordbaserede FMradiokanal Networking Det fremgår af tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for om udvikling af radiomarkedet mv., at de landsdækkende (herunder den sjette FM-radiokanal) radiokanalers adgang til networking fastholdes med henblik på at give de kommercielle aktører mulighed for at øge dækningen. Det er derfor fastsat i bekendtgørelsens 1, stk. 2, at tilladelseshaveren til den sjette FM-kanal har mulighed for networking-samarbejde med lokale radiostationer i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at forretningsplanen skal udarbejdes isoleret for den udbudte pro-

30 gramtilladelse, mens evt. synergieffekter ved f.eks. networking skal oplyses særskilt (punkt 2.8, 3.9 og 4.4 i bilag 1.3 Forretningsplan) Opdeling af sendefladen Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde DAB Digital programvirksomhed Tilladelseshaveren får rådighed over 288 kbit/s i den landsdækkende DABblok 2. Med rådighed over DAB-kapaciteten følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelse af programvirksomhed på FM Betaling for DAB-kapacitet Det fremgår af tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for om udvikling af radiomarkedet mv., at DR pålægges at stille DABsendenettet til rådighed for indehaveren af den sjette FM-kanal på en sådan måde, at denne sikres lavere distributionsomkostninger, end det ville være tilfældet, hvis der skulle ske fuld betaling. Denne ordning skal notificeres for EU-Kommissionen. Da der endnu ikke er foretaget notifikation for Kommissionen, skal ansøgerne økonomisk kunne tåle at betale fuld pris for DAB-distributionen, såfremt Kommissionen måtte stille sig i vejen for den ønskede ordning. De 288 kbit/s, der stilles til rådighed for tilladelseshaveren, udgør 25 pct. af den samlede kapacitet i blok 2, og tilladelseshaver må derfor indregne 25 pct. af udgifterne. DR skønner ud fra omkostningerne, at tilladelseshavers betaling uden subsidiering ikke vil overstige ca. 5,5 mio. kr. om året.

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere