Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kommunal Vandhandleplan"

Transkript

1 Forslag til Kommunal Vandhandleplan

2 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj Forslaget fremlægges til offentlig høring frem til den 15. august Bemærkninger og indsigelser kan senest den 15. august 2012 afgives på Gentofte Kommunes hjemmeside under Bliv hørt. Kolofon Udarbejdet januar til april 2012, Gentofte Kommune. Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

3 Vandhandleplan 3 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ PLANENS INDHOLD BAGGRUND STATENS MÅL FOR VANDPLANLÆGNINGEN I GENTOFTE KOMMUNE INDSATSER FORHOLDET TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING OPGAVEFORDELING BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

4 Vandhandleplan 4 1. Resumé Staten offentliggjorde Vandplanerne den 22. december Kommunerne har herefter 6 måneder til at udarbejde en handleplan til udmøntning af Vandplanernes indsatskrav. Gentofte Kommune er omfattet af Hovedvandopland Øresund, som omfatter oplandet til Øresund fra Helsingør i nord til København i syd. Den statslige vandplan fastlægger mål om god tilstand for alle vandområder i Gentofte Kommune bortset fra Gentofte sø, hvor målet er høj tilstand. Desuden er der krav om at badevandet skal have tilfredsstillende kvalitet. Den statslige vandplan fastlægger følgende indsatskrav i Gentofte Kommune for at nå målene: Ændret vandløbsvedligeholdelse i 3 vandløb Reduktion af overløb fra spildevandssystemet til Søborghusrenden, som er grænsevandløb til Københavns Kommune Indsamling af ny viden på grundvandsområdet Kommunens handlinger til opfyldelse af statens indsatskrav er: Vandløbsvedligeholdelsen bliver tilrettelagt, så der tages fornødent hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbene. For Gentofterenden skal der foretages en nøje afvejning mellem hensynet til de miljømæssige forhold og sikring af en effektiv afledning af vand, idet Gentofterenden har været udsat for gentagne oversvømmelser de sidste par år Reduktion af overløb til Søborghusrenden er indeholdt i kommunens spildevandsplan og forventes gennemført i løbet af 2012 Ny viden på grundvandsområdet opnås i tæt samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Der vil bl.a. blive arbejdet på at etablere en fælles grundvandsmodel på tværs af kommunegrænser til brug for vurdering af vandindvinding og forureningstrusler. Reduktion af overløb ved Bellevue til forbedring af badevandskvaliteten indgår i kommunens spildevandsplan

5 Vandhandleplan 2. Planens indhold Gentofte Kommune er omfattet af statens vandplan for hovedopland Øresund. Vandplanen indeholder konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Dette dokument indeholder en beskrivelse af Gentofte Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. 5

6 Vandhandleplan 6 3. Baggrund Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder de statslige vandplaner bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogrammer. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Handleplanen skal indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der skal indledes senest den 22. december Vandoplandene går på tværs af kommunegrænserne og Gentofte Kommune har derfor samarbejdet med nabokommunerne om tilvejebringelse af handleplanen. Handleplanen må ikke stride imod vandplanen. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanen for Gentofte Kommune gengiver alene den statslige vandplans foranstaltninger og skal derfor ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). 0 0 Rammer og forudsætninger Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene.

7 Vandhandleplan 7 4. Statens mål for vandplanlægningen i Gentofte Kommune For Gentofterenden, Fasanhaverenden og Brobækken er miljømålet i statens vandplan fastlagt til God økologisk tilstand, hvilket vandløbene ikke lever op til i dag. Gentofte Sø er målsat med Høj økologisk tilstand på grund af udbredt og varieret undervandsvegetation. Søen lever op til målsætningen i dag. Kystvandet, Øresund, ud for Gentofte er målsat med God økologisk tilstand, hvilket kystvandet ikke lever op til i dag. Grundvandet skal opfylde målet om god kvantitativ og kvalitativ tilstand, hvilket statens vandplan vurderer ikke er tilfældet i dag. Vurderingen er dog foretaget på regionalt niveau og beskriver ikke nødvendigvis tilstanden i Gentofte Kommune. Tilstand, mål og indsatskrav fremgår af tabellen nedenfor. Vandforekomst Tilstand i dag Målsætning for tilstand Vandløb Gentofterenden Moderat-dårlig God Brobækken Dårlig God Fasanhaverenden Moderat God Indsatskrav Ændret vedligeholdelse Ændret vedligeholdelse Ændret vedligeholdelse Søer Gentofte sø Høj Høj Ingen Kystvande Øresund syd Ringe God Ingen for Gentofte Kommune Grundvand Ringe* God* Indsamling af viden * Kemisk og kvantitativ tilstand Figur 1: Oversigt over vandområdernes tilstand, mål og indsatskrav, jf. statens vandplan Ved badeområder skal kystvandet leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Tilstand, mål og indsatser fremgår endvidere af kortbilag 1-4. Udskydelse af målopfyldelse for en række vandområder Vandområder, som ikke kan opfylde målene indenfor planperioden med de fastlagte indsatskrav, omfattes af undtagelsesbestemmelser. Det betyder at målene fastholdes, men at målopfyldelsen udskydes til en senere planperiode, hvor der vil komme yderligere indsatskrav for at nå målene. Undtagelser anvendes hovedsageligt p. gr. af manglende viden om, hvad de korrekte indsatser skal være eller p. gr. af for store omkostninger. I forslaget til Vandplan blev det vurderet, at Gentofterenden og Brobækken skulle gennemgå en egentlig restaurering for at opfylde målet om god økologisk tilstand. Denne indsats er i den offentliggjorte vandplan udsat til en senere planperiode på grund af omkostningerne. Målet kan dermed ikke forventes opfyldt i For kystvandet Øresund er anvendt en undtagelse om manglende viden til at fastlægge de rette indsatser. Staten vil i planperioden tilvejebringe et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at kunne fastsætte de mest hensigtsmæssige indsatser i næste planperiode. For grundvandet er ligeledes anvendt en undtagelsesbestemmelse om manglende viden, der betyder, at der skal indhentes ny viden i planperioden.

8 Vandhandleplan 8 5. Indsatser 5.1 Vandplanens indsatsprogram Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode Vandplanens indsatsprogram er følgende: Forbedring af de fysiske forhold i 3 vandløb Nedsættelse af overløbshyppigheden fra spildevandssystemet til Søborghusrenden Opbygning af viden på grundvandsområdet 5.2 Kommunens prioritering af indsatsen Gentofte Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer: Mindske hyppigheden af overløb fra spildevandssystemet til Søborghusrenden Ændret vedligeholdelse af vandløbene Indhentning af viden om grundvand og vandbalance Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanen: Mindskelse af overløb af spildevand til Søborghusrenden Indsatsen er medtaget i Gentofte Kommunes spildevandsplan , hvor der etableres en bassinledning Ved Renden langs Søborghusrenden. Indsatsen er påbegyndt i starten af 2012 og forventes afsluttet med udgangen af året. Ændret vedligeholdelse af vandløbene For Gentofterenden og Brobækken igangsættes ændret vedligeholdelse fra I Fasanhaverenden sker ikke nogen egentlig vedligeholdelse, så her vil ikke ske ændringer. Indhentning af viden på grundvandsområdet Ny viden på grundvandsområdet indhentes vedr. vandbalancer og i forbindelse med indsatsplanlægningen. 5.3 Kommunens handlinger Herunder beskrives de konkrete indsatser, som kommunen vil gennemføre for at opfylde Vandplanens krav Vandløb Der skal ske en ændret vedligeholdelse af vandløbene, så der opnås en god balance mellem hensyn til biologiske forhold og hensyn til afstrømningsforhold. Gentofterenden: Gentofterenden er stærkt præget af oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Det er derfor nødvendigt med en effektiv vedligeholdelse af vandløbet for at sikre omgivelserne bedst muligt mod oversvømmelser, samtidig med at der tages hensyn til de økologiske forhold. På strækningen fra Lyngbyvej til Ellemosevej er der vandplanter i bunden af vandløbet. På strækningen fra Ellemosevej til Ved Renden er der meget lidt fald på vandløbet og store forekomster af Tagrør. Vandløbsvedligeholdelsen er hidtil foretaget 2 gange årligt efter faste terminer.

9 Vandhandleplan 9 Fremover gennemføres vandløbsvedligeholdelsen mere efter behov og tilrettelægges efter fælles tilsyn mellem Park og Vej og Natur og Miljø. Som udgangspunkt gennemføres vedligeholdelsen som følger: Forekomster af tagrør grabbes op 2 gange årligt. Arbejdet udføres, så der opstår et slynget forløb i vandløbet. På strækningen nord for Ellemosevej, hvor der er grødevækst, klippes denne 2 gange årligt med en grødeskærer i et slynget forløb på strækningen. Omkring udløbene til Gentofterenden er det særlig vigtigt at friholde for tagrør og anden vandbremsende bevoksning. Skråningerne klippes 1 gang årligt i august måned. Fasanhaverenden: Der vil ikke ske ændret vedligeholdelse af Fasanhaverenden, da der ikke er grøde i vandløbet og derfor ikke foretages grødeskæring eller opgravning i dag. Plejeindsatsen langs Fasanhaverenden fremgår af udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose. Brobækken: På strækningen langs tørvegravene syd for udløbet fra Brogårdsbassinet foretages en årlig rydning af tagrør og vedopvækst. Arbejdet udføres i henhold til vandløbsregulativet. På strækningen fra Vidarskolen til udløbet i Gentofte Sø har bækken karakter af en lige grøft. Hér foretages løbende oprydning af affald m.v., og to gange årligt foretages grødeskæring i et slynget forløb. Okkeropsamlings-bassinet ved Brobækkens udspring er ikke i funktion. Der sigtes mod at fjerne bassinet, så udspringet fremstår i et naturligt forløb. Plejeindsatsen langs Brobækken fremgår af udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose. Regulativer Den ændrede vedligeholdelsespraksis for Gentofterenden og Brobækken medfører ikke i sig selv, at regulativerne skal ændres. Da regulativet for Gentofterenden imidlertid ikke er ajourført efter en ændring af vandløbet i 1990 erne vil regulativet blive fornyet i planperioden Spildevand I vandplanen for Øresund fremgår der et indsatskrav til reduktion af regnvandsbetingede udløb fra fælles kloak til Søborghusrenden. Dette indsatskrav gælder overløb fra Gentofte Kommune og Københavns Kommune. Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt spildevandsplan I spildevandsplan blev der medtaget et projekt til indfrielse af det forventede krav fra den nu vedtagne Vandplan. Der eksisterer i dag fem overløb fra Gentofte Kommunes afløbssystem til Søborghusrenden, se nedenstående tabel og kort: Udløb Status Plan Bemærkning Overløbshyppighed antal/år Mængde m 3 Overløbshyppighed antal/år Mængde m 3 U21 0,4 15 0,4 10 U21a U23 0, Lukkes U24 7, Lukkes U24a 0, Lukkes

10 Vandhandleplan 10 Figur 2: Tabel og kort over Søborghusrendens opland med udløb

11 Vandhandleplan 11 I projekt if spildevandsplanen Bassinledning langs Søborghusrenden lukkes tre overløb fra afløbssystemet til Søborghusrenden ved etablering af en bassinledning langs vandløbet. Projektet bliver gennemført i løbet af Dette projekt opfylder kravet i vandplanen til indstas overfor regnbetingede udledninger. Der er desuden i Vandplanen et krav om indsats over for 28 enkeltejendomme i Tuborg Haveby i Gentofterendens opland. Det skyldes, at oplysningerne er trukket fra BBR og BBR ikke er opdateret endnu, da Havebyen er kloakeret for ganske nylig. Som følge af kloakeringen har Havebyen ikke udløb af spildevand til Gentofterenden Grundvand Den statslige vandplan fastsætter krav om, at der skal indhentes viden om grundvandets kvantitative og kemiske påvirkning af søer, kystvand og andre naturtyper afhængig af grundvand. Kommunen vil i samarbejde med nabokommuner indhente viden om vandbalance og vandindvinding for den regionale grundvandsressource, som Gentoftes grundvand er en del af. Der arbejdes for at indgå i et samarbejde mellem kommuner og de relevante vandforsyninger, herunder Nordvand, om anvendelse af fælles grundvandsmodel, som grundlag til vurdering af vandindvinding over kommunegrænser. Samarbejdet vil ligeledes kunne opfatte opdatering af grundvandsdata, herunder fælles pejlerunder til belysning af, hvorledes grundvandet strømmer. Indsatser vedr. kemisk påvirkning af grundvandsforekomster skal varetages som del af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Med baggrund i statens kortlægning af forureningstrusler vil der i den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægges de nødvendige tiltag for at sikre rent grundvand og indvinding af grundvand i kommunen fremover. Særlige forhold i en del af Hovedstadsområdet Det er i den statslige vandplan opgjort, at der særskilt for Hovedstadsområdet bør tages andre virkemidler end flytning af vandindvinding i brug, da reduktion i vandindvinding vil medføre risiko for optrængning af grundvand i huse. Gentofte Kommune er beliggende indenfor zonen af tæt bymæssig bebyggelse, som undtages for krav om reduktion af den eksisterende vandindvinding. I kortbilag 5 er vist afgrænsning af denne zone. I vandplanen er der - baseret på beregninger - givet et vejledende krav om, at vandføringen max må reduceres med 10 % i Brobækken og Fasanhaverenden pga. vandindvinding, og at der for Gentofterenden skal ske en konkret vurdering af max. påvirkning i forhold til vandindvinding. P.t. er der dog ingen eller ringe viden om vandføringen i disse vandløb. Kompenserende udpumpning af grundvand kan på sigt være et virkemiddel, man kan tage i anvendelse overfor disse vandløb. 5.4 Øvrige indsatser i kommunen Handlingsplaner for klimatilpasning Gentofte Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi i Det overordnede mål er at beskytte og udvikle kommunen gennem en langsigtet planlægning, hvor klimatilpasning indtænkes som en del af helheden. Klimatilpasningstiltag implementeres i Kommuneplan 2013 samt øvrige planer og projekter. Kommunen undersøger, hvorvidt man kan optimere styring af vandområder ift. oversvømmelser, så søer eventuelt bruges som buffer for vandløbene i tørre perioder og som bassin ved ekstremregn. Overløb fra spildevandssystemet ved skybrud er med til at forringe vandkvaliteten i søer og vandløb. Regnvand separeres fra spildevandssystemet, således at det grå/sorte spildevand ikke ledes til de grønne områder ved overløb, og vand- og naturkvalitet forbedres.

12 Vandhandleplan Badevand I vandplanen er der et generelt krav om, at badevandet lever op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Gentofte Kommune har i 2011 udarbejdet 3 badevandsprofiler. Profilerne kan findes på Det kunne konstateres, at badevandskvaliteten på Bellevue strand er ringe (opgjort på basis af data fra ) og derved ikke overholder badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Der er derfor i spildevandsplanen indsatser for at mindske overløb fra spildevandssystemet til Bellevue strand, idet der etableres en bassinledning fra Bellevue til Skovshoved indenfor spildevandsplanens planperiode , Bassinledningen vil medføre en væsentlig reduktion af overløbene, så badevandskravene kan forventes overholdt. I 2013 skal badevandsprofilet for Bellevue strand revideres.

13 Vandhandleplan Forholdet til anden relevant planlægning Miljømålsloven Miljømålsloven implementerer EU s vandrammedirektiv i dansk lovgivning. Loven har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Ifølge loven skal der for vanddistrikterne i Danmark udarbejdes planer, som skal sikre et godt vandmiljø. Ud over miljømål og indsatser er der i den statslige vandplan opstillet en række retningslinjer til brug for myndighedernes fysiske planlægning og administration. Retningslinjer fra Regionplan 2005 er videreført i den statslige vandplan. I det følgende beskrives den statslige vandplans forhold til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og de kommunale Natura 2000-handleplaner. Gentofte-Plan 2012 er kommunens strategiske styringsværktøj for budget, servicestrategi og kommuneplanlægning. Formålet med Gentofte-Plan er på en gang at angive retning for kommunens samlede udvikling samt fastlægge de økonomiske rammer. Visionen for forsyningsområdet i kommunen har fokus på at fremtidssikre, at kommunens vandvarme og afløbssystem samt affaldshåndtering drives og vedligeholdes på teknisk, økonomisk optimal måde med borgerne og miljøet i centrum. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Figur 3: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) De statslige vandplaner (ultimo 2011) erstatter regionplanens mål og krav til vandområder og grundvand.

14 Vandhandleplan 14 Kommuneplanen Kommuneplanen er den fysiske plan for udviklingen i Gentofte. Kommuneplanen tager udgangspunkt i de tidligere års planlægning, vedtagne fokusområder og den vedtagne kommuneplanstrategi i Gentofte Plan. Den statslige vandplan og den kommunale handleplan bliver implementeret og videreført i Kommuneplan 2013 sammen med de sidste af regionplanens sektorplaner på vandområdet. Kommuneplanen er således med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med de øvrige sektorinteresser indenfor og på tværs af kommuneskel. Klimaplanen Gentofte kommune har i 2010 vedtaget en klimaplan for kommunens klimaarbejde i , som skal sikre en målrettet og effektiv klimaindsats til realisering af de indgåede aftaler på klimaområdet. Klima er et fokusområde og klimaplanen vil udgøre grundlaget for implementering af den målrettede fremadrettede klimaindsats i alle opgaveområder i Gentofte kommune. Formålet med klimaplanen er at skabe sammenhæng og synergi med kommunens sektorplaner, herunder vandplanerne gennem kommuneplanen. Lokalplaner Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. I Kommuneplan 2013 arbejdes der med at stille krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med ubebyggede arealer og ombygninger. Ønskes LAR også implementeret i de nugældende lokalplaner skal der udarbejdes et tillæg til hver enkelt lokalplan. Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Planerne udstikker kommunalbestyrelsens rammer for udviklingen af vandforsyningsstruktur og spildevandsstruktur. Gentofte Kommune har vedtaget ny vandforsyningsplan og spildevandsplan i 2011 og Vandplanen giver ikke anledning til ændringer i disse. Relation til Natura 2000-handleplan Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000 område. Inden for dette område ligger Fasanhaverenden og Brobækken, som begge er omfattet af vandhandleplanen. Gentofterenden ligger umiddelbart syd for Gentofte Sø, og den modtager vand herfra. Der er ikke krav om udarbejdelse af en handleplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose, dels fordi området er offentligt ejet og dels fordi området i de sidste 20 år har været plejet efter en godkendt udviklingsplan. Kommunens Drifts- og Udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose vil efterkomme de krav, der er stillet i naturplanen. Den fremtidige renovering, pleje og forvaltning af Fasanhaverenden, Brobækken og Gentofterenden vil ske således, at der er overensstemmelse mellem vandhandleplanen og Driftsog Udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose.

15 Vandhandleplan Opgavefordeling Indsatserne i handleplanen vedr. vandløb gennemføres af Gentofte Kommune. Spildevandsindsatsen gennemføres af Nordvand. Vidensindsamling på grundvandsområdet gennemføres i samarbejde mellem Gentofte Kommune, Nordvand, nabokommuner samt evt. nabokommuners vandselskaber. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse udarbejdes af Gentofte Kommune i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Overvågning af vandområder foretages af Naturstyrelsen.

16 Vandhandleplan 16 Bilag 1

17 Vandhandleplan 17 Bilag 2

18 Vandhandleplan 18 Bilag 3

19 Vandhandleplan 19 Bilag 4

20 Vandhandleplan 20 Bilag 5

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i regionplaner Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde Overblik Lov om miljømål/ / Planloven/ VVM VVM specifikt Den regionale vandforsyning i Hovedstaden Proces

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2012-2015 Herlev Kommune, Herlev Rådhus, november 2012. Vandhandleplan 2012-2015 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Planlægningen er sket i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Kortmateriale

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye kommuner

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. marts 2015 Sagsid: 09.00.06-G01-1-15 Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune 2012-2015

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Allerød Kommune Natur og Miljø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag til onsdag

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere