Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed."

Transkript

1 Kendelse af 24. februar 2009 (J.nr ) Den udøvede virksomhed udgør udstedelse af elektroniske penge og kræver tilladelse. Lov om finansiel virksomhed, 308, stk. 1. (Mads Bryde Andersen, Finn Møller og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 28. februar 2008 har advokat A på vegne af K ApS klaget over Finanstilsynets afgørelse af 30. januar 2008, hvorved tilsynet fastslog, at den af selskabet udøvede virksomhed med udgør udstedelse af elektroniske penge i henhold til 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og kræver tilladelse. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. januar 2008 hedder det: B har i mail af 5. december 2007 anmodet Finanstilsynet om at tage stilling til, om B er udsteder af elektroniske penge i henhold til 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Ifølge B's egne oplysninger er B en platform, hvorpå uafhængige coaches kan udbyde deres ydelser i form af coachingsessions. B stiller alene booking og betalingsfaciliteter til rådighed. Ydelserne der udbydes er alene coachingydelser. Transaktionen håndteres af betalingssystemet C.dk, og pengene overføres til en dedikeret konto i D [bank] og er øremærket coachingydelser købt på B. Beløbet kan til enhver tid tilbageføres til kundens bankkonto, fratrukket prisen for evt. coachingydelser. Det fremgår af 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at fire betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om elektroniske penge. Der skal være tale om en pengeværdi, der skal være tale om et krav på udstederen, kravet skal være lagret på et elektronisk medium og pengene skal være anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen. Ifølge definitionen i 308, stk. 1, skal der være tale om en pengeværdi. Ved forudbetaling af et pengebeløb, der kan anvendes til køb af ydelser på nettet, er det Finanstilsynets vurdering, at er der tale om en pengeværdi. Der skal være tale om et krav på udstederen. Ved forudbetaling af et pengebeløb, opnås et krav på udstederen B. I tilfælde hvor der er tale om en forudbetaling på en konkret ydelse eller vare, er der dog ikke tale om elektroniske penge. Det er Finanstilsynets opfattelse, at der i B's tilfælde ikke er tale om forudbetaling på en konkret ydelse. Finanstilsynet har lagt vægt på, at det er muligt at indbetale et større beløb til B uden, at der er købt en ydelse. Derved er der ikke tale om en konkret ydelse. Det forhold, at der kun kan købes coachingydelser ændrer ikke herved. Kravet skal være lagret på et elektronisk medium. I B's tilfælde indsætter kunden et beløb på sin konto på og oplysningerne lagres på en computers hukommelse. Der er derfor tale om lagring på et elektronisk medium. Pengene skal være anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen. Det er Finanstilsynets opfattelse, at de indbetalte penge til B anerkendes af andre end udstederen. B virker udelukkende som platform og formidler af de ydelser, som udbydes af uafhængige coaches. Således anerkendes pengene som betalingsmiddel af de uafhængige coaches og dermed af andre end B. Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal på denne baggrund henlede opmærksomheden på 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Ifølge denne bestemmelse skal virksomheder, der udøver virksomhed, som består i at udstede elektroniske penge,

2 have tilladelse hertil. I klageskrivelsen af 26. februar 2008 har advokat A anført: [K ApS] er ejer af B, som er en internetbaseret platform, hvorfra vores klient tilbyder forskellige former for coaching. Det er på vores klients hjemmeside muligt at foretage indbetalinger til en kundespecifik konto, som herefter af kunden kan anvendes til betaling for coaching-ydelser bestilt via vores klients hjemmeside. Alle indbetalinger fra kunder indsættes på vores klients bankkonto. En gang månedligt afregner vores klient med hver enkelt coach tilknyttet hjemmesiden i henhold til dennes arbejdsindsats i den forgangne måned, idet vores klient i udbetalingerne til sine coaches modregner sit eget honorar. Som angivet i Finanstilsynets afgørelse af 30. januar d.å. indeholder lov om finansiel virksomhed i 308, stk. 1 fire betingelser, som skal være opfyldt, for at der er tale om elektroniske penge. Der er for så vidt enighed om, at de forudbetalinger, som vores klients virksomhed, B, modtager fra sine kunder, repræsenterer en pengeværdi, som lagres på et elektronisk medium. Endvidere er det korrekt, at der er mulighed for at indbetale beløb til vores klient, uden kunden samtidig har udvalgt en konkret ydelse. Vores klient kan således også tiltræde, at kunden som følge af sin indbetaling får et krav mod B, der ikke nødvendigvis er tilknyttet en konkret ydelse på det tidspunkt, hvor vores klients kunder foretager indbetaling til vores klient. Dog er de ydelser, som vores klients kunders indbetalinger kan anvendes til, begrænset af udbuddet på vores klients hjemmeside. I henhold til 308, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed er det imidlertid ligeledes en betingelse for elektroniske penge, at disse er anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen. I forhold til vores klients betalingsløsning, er denne betingelse ikke opfyldt. Kunden kan ikke anvende de indbetalinger der foretages til vores klient direkte som betalingsmiddel overfor de enkelte coaches, som det er lagt til grund af Finanstilsynet i dennes afgørelse af 30. januar d.å. I supplering til Finanstilsynets afgørelse af 30. januar d.å. skal det således oplyses, at vores klients kunder alene kan foretage indbetaling af penge til vores klients konto direkte på internetplatformen. Vores klient registrerer, at den pågældende coach har leveret coaching-ydelsen, og afregner herefter selv med den pågældende coach, som kunden har benyttet. Der sker således ingen direkte afregning mellem vores klients kunder og de enkelte coaches, og der er ikke mulighed herfor via vores klients platform. Betalinger til de coaches, som er tilknyttet vores klient, er således et mellemværende mellem vores klient og hver enkelt coach. Kunden kan ikke aftale coaching med en af de til vores klients hjemmeside tilknyttede coaches uden om hjemmesiden og efter coaching-ydelsen er leveret vælge at afregne med coachen ved brug af det beløb, som er indbetalt til B. Coachen anerkender således ikke den konto hos vores klient, som kunderne foretager indbetaling til som betalingsmiddel, idet kunderne i et sådant tilfælde vil skulle foretage betaling på anden vis, fx ved kontantbetaling. Vores klients kunders indbetalinger anerkendes således ikke som betaling af andre end vores klient selv. I lovkommentaren til lov om finansiel virksomhed, 1. udgave, 2007 nævnes på side 966, i pkt. 8 til 308, stk. 1, at det afgørende for, om der er tale om et betalingsmiddel, som anerkendes af flere foretagender end udstederen, er,

3 hvem der er aftalepart i forhold til den ydelse der sælges. I dette tilfælde er B sælger af en coaching-ydelse. Uanset at kunderne kan vælge en bestemt coach til at udføre en session, er det således alene B, som er hæftende aftalepart i forhold til kunden. Der er ej heller tale om simpel videreformidling af betaling, som antaget i Finanstilsynets afgørelse af 30. januar d.å., fordi vores klient selv får del i de indbetalinger der kommer fra kunderne. De beløb der udbetales til de enkelte coaches er således ikke identiske med de beløb, der indbetales til B. Inden der sker udbetalinger til vores klients coaches, sker der fradrag af et aftalt salær til vores klient af de indkomne beløb. Det fremgår således af vores klients step by step booking case af 25. februar d.å., at B den første tirsdag i hver måned overfører betaling til hver enkelt coach fratrukket Bs egen betaling. Idet der ikke er mulighed for, at kunden kan anvende de indbetalte beløb som betalingsmiddel hos andre end vores klient - og dermed ej kan vælge at anvende den konto, som vores klients kunder indbetaler til direkte hos de enkelte coaches - er lovens krav om, at det indbetalte skal være anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender, ikke opfyldt. Denne betingelse er helt klart angivet både i ordlyden af lov om finansiel virksomheds 308, stk. 1 og e- pengedirektivets art. 3, nr. iii (direktiv 2000/46/EF). Dette må medføre, at der ikke er tale om elektroniske penge for så vidt angår indbetalinger, som vores klients kunder foretager til vores klient på platformen B. I anledning af klagen har Finanstilsynet i skrivelse af 7. april 2008 udtalt: 4. Finanstilsynets vurdering: Ved vurderingen af, om betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen, er det afgørende, hvem der er aftalepart i forhold til den vare eller tjenesteydelse som sælges. Der er tale om et betalingsmiddel, der er anerkendt af andre end udsteder, hvis en udbyder sælger en vare eller tjenesteydelse i eget navn og for egen risiko, og hvis betalingen foretages af en anden virksomhed, som kunden har et krav mod. Det er en forudsætning for, at der er tale om elektroniske penge, at kunden indgår en aftale med udstederen heraf. I denne sag indgår kunden en aftale med K ApS om, at kunden indbetaler penge på sin konto hos K ApS, som kan anvendes til betaling for coachingydelser eller kan kræves tilbagebetalt. Dette fremgår af pkt. 1 i brev af 5. december 2007 fra K ApS til Finanstilsynet hvor det anføres, at: "Kunden indsætter et beløb på mellem fx 500 og DKK på sin B konto. Transaktionen håndteres af betalingssystemet C.dk, og pengene overføres til en dedikeret konto i D [bank]. Det indsatte beløb er øremærket coachingydelser købt på B, og kan til hver en tid tilbageføres til kundens bankkonto minus prisen for evt. coachingydelser." Det anføres i klageskriftet, at B (K ApS) sælger en coaching-ydelse til kunden, og at B er hæftende aftalepart i forhold til kunden. Finanstilsynet er ikke enig i denne vurdering. Det fremgår af step by step booking case, at coachen har en personlig side på B. På denne side kan coachen tilgå sine bookinger og se, om der er dækning på kundens konto for den enkelte booking., at coachen fakturerer coachingydelsen og kan tilrette beløbet for coaching-ydelsen efter aftale med kunden. Endelig fremgår det, at kunden, når der er penge nok på kundens konto, kan godkende betalingen til sin coach. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at kunden køber en ydelse af den enkelte navngivne coach. Coachen hæfter for denne ydelse over for kunden og bærer risikoen, hvis ydelsen er mangelfuld. Den enkelte coach sælger altså en tjenesteydelse i eget navn og for egen risiko.

4 K ApS hæfter alene over for kunden for de beløb, som kunden indbetaler på sin konto hos K ApS. Det modsatte havde været tilfældet, såfremt der bestod et reelt ansættelsesforhold mellem K ApS og den enkelte coach. I disse tilfælde sælges ydelsen i K ApS' navn og K ApS bærer risikoen for eventuelle mangler. Efter det oplyste er der dog intet, som tyder herpå. Betalingen foretages ved, at K ApS' kunder anvender indbetalinger til K ApS som betalingsmiddel for coachingydelser. Dette sker ved, at den pågældende coach efter, at ydelsen er leveret, sender en betalingspåmindelse til kunden, der skal acceptere denne over for K ApS. K ApS overfører herefter det godkendte beløb fratrukket K ApS's eget honorar fra kundens konto hos K ApS til den pågældende coach. K ApS afregner således over for den pågældende coach på vegne af kunden. Betalingen foretages dermed af en anden virksomhed end den, der leverer ydelsen, og som kunden har et krav mod. Det forhold, at der ikke sker nogen direkte afregning mellem kunden og den konsulterede coach, og at betalinger til de coaches, der er tilknyttet K ApS, er et mellemværende mellem K ApS og den enkelte coach, er således forudsætninger for, at der er tale om udstedelse af elektroniske penge. Det forhold, at K ApS' kunder alene kan foretage indbetalinger af penge til sin konto hos K ApS direkte på internetplatformen, er ikke relevant for vurderingen. Samlet set vurderer Finanstilsynet, at der er tale om en situation, hvor en udbyder (coachen) sælger en vare eller tjenesteydelse i eget navn og for egen risiko, og hvor betalingen foretages af en anden virksomhed (K ApS), som kunden har et krav mod. Der er således tale om et betalingsmiddel, der anerkendes af andre end udstederen. K ApS har ikke bestridt, at de andre betingelser i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er opfyldte. I skrivelse af 13. maj 2008 har advokat A yderligere anført: K ApS fastholder, at dennes betalingsløsning under internetportalen B ikke er omfattet af lov om finansiel virksomheds 308, stk. 1 om elektroniske penge. Beløb, som kunderne indbetaler til K ApS B-konto, er ikke anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end B, som henhører under K ApS, hvilket i medfør af 308, stk. 1 i lov om visse betalingsmidler er en betingelse for, at der er tale om elektroniske penge. Det er korrekt som., at kunderne indbetaler til K ApS dedikerede B-konto. Det bemærkes, at kontoen tilhører K ApS, og alene anvendes til kundebetaling hidrørende fra B. De enkelte coaches, som yder coachingydelsen under K ApS har ikke adgang til kontoen. De indbetalinger, som kunden foretager til K ApS konto med eksempelvis Dankort, anerkendes således ikke som betaling af hver enkelt coach eller af nogen anden end K ApS internetportal, B. Tilknyttede coaches, har blot mulighed for inden påbegyndelse af en session at tjekke, om K ApS har modtaget betaling af coachingydelsen. Coachen kan meddele K ApS, at en session er afsluttet, og at K ApS dermed kan trække beløbet, som kunden skal betale, fra K ApS dedikerede kundespecifikke B-konto. Fakturering af kunder foretages således alene af B ApS. Coachen meddeler kun af praktiske årsager, hvornår en session er afsluttet og klar til fakturering, men foretager ikke derudover nogen aktiv handling i forbindelse med faktureringen.

5 Det er K ApS, der ensidigt foretager faktureringen og trækker beløbet fra den dedikerede B-konto. Kundens indbetalinger til K ApS dedikerede B-konto, anerkendes af K ApS som betalingsmiddel, men ikke af coachen. Derfor indgås aftalen om betaling for coachingydelsen mellem kunden og K ApS. Coachen kan ikke på egen hånd trække betaling fra K ApS dedikerede kundespecifikke konto, som kunden har forudbetalt til. Som følge deraf anerkender coachen ikke de forudbetalte beløb til K ApS dedikerede B-konto som betalingsmiddel. Coachen anerkender derimod den bankoverførsel, der efterfølgende sker fra K ApS til coachens egen bankkonto den 2. tirsdag i hver måned, som det fremgår af tidligere fremsendte step by step booking case. I relation til betaling for coachingydelsen indgår kunden aftale med K ApS, og ikke hver enkelt coach. Coachen honoreres således af K ApS, som anført ovenfor. I den sammenhæng anfører Finanstilsynet da også korrekt, at vores klient hæfter over for kunden for de beløb, som kunden indbetaler på kontoen hos vores klient. Vores klient er på den baggrund uenig i, at det ikke skulle være K ApS, der er aftalepart i forhold til aftalen om betaling for coachingydelserne med kunden. Det forhold, at coachen kan tilrette prisen overfor kunden indebærer ikke, at det er coachen og ikke K ApS der er aftalepart i forhold til kunden. Dette beror derimod på en aftale mellem K ApS og coachen. Vores klient udvælger selv, hvilke coaches som kan tilknyttes K ApS internetportal B. Dette sker efter et sæt standarder, som indeholder en række minimumskriterier, fastsat af vores klient. Det er således ikke muligt for enhver coach ensidigt at tilmelde sig på internetportalen og anvende vores klients navn i forbindelse med markedsføring af sine coachingsessions. Vores klients virksomhed er således mere end simpel videreformidling af betaling. Idet K ApS kundespecifikke B-konto ikke anerkendes som betalingsmiddel af andre end B, må det således efter en samlet vurdering konkluderes, at K ApS ikke er udsteder af elektroniske penge i medfør af lov om finansiel virksomheds 308, stk. 1. Heroverfor har Finanstilsynet ved skrivelse af 4. juni 2008 bemærket: 4. Finanstilsynets vurdering: Som anført i Finanstilsynets udtalelse af 7. april 2008, er K ApS' fakturering af kunden og efterfølgende afregning af den pågældende coach på vegne af kunden en forudsætning for, at betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen. Herved foretages betalingen af en anden virksomhed end den, der leverer ydelsen, og som kunden har et krav mod. Det er i princippet korrekt,, at aftalen om betaling for coachingydelsen indgås mellem kunden og K ApS. Men det må antages at bero på en aftale mellem K ApS og den enkelte coach. Noget andet er selve aftalen om indholdet og leveringen af selve coachingydelsen. Efter Finanstilsynets opfattelse indgås aftalen om realydelsen med den enkelte

6 navngivne coach, som også er den part, som kunden kan rette et krav mod, såfremt realydelsen er mangelfuld. Den enkelte coach anerkender betalingsmidlet ved at levere coachingydelser på baggrund af de oplysninger om den enkelte kundes saldo, som stilles til rådighed af K ApS. Det forhold, at coachen ikke på egen hånd kan trække betaling fra K ApS' dedikerede kundespecifikke konto, er ikke afgørende for vurderingen af, om betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen. Det ændrer heller ikke ved, at den enkelte coach har et krav mod K ApS i det øjeblik, at vedkommende har leveret sin ydelse og opfyldt sin del af aftalen. At coachen honoreres af K ApS har ikke selvstændig betydning for, med hvem kunden indgår en aftale om levering af en coachingydelse. I denne sammenhæng er det igen en forudsætning for, at betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen, at betalingen foretages af en anden virksomhed end den, der leverer ydelsen, og som kunden har et krav mod. Det forhold, at coachen kan tilrette prisen for coachingydelsen efter aftale med kunden, hvilket fremgår direkte af B's Step by step booking case er med til at underbygge, at kunden køber en ydelse af den enkelte navngivne coach. Var det derimod K ApS, der tilrettede prisen for den leverede ydelse direkte med kunden uafhængigt af den enkelte coach, pegede dette i retning af, at kunden købte coachingydelsen af K ApS. Det fremgår desudeni B's Step by step booking case, at det er muligt at indrette systemet således, at kunden kan booke den enkelte coach direkte fra vedkommendes egen hjemmeside via et booking link. Dette indikerer også, at kunden indgår aftalen med den enkelte coach og ikke K ApS. At det er ikke muligt for enhver coach ensidigt at tilmelde sig på internetportalen og anvende B's navn i forbindelse med markedsføring af sine coachingsessions er ikke relevant for vurderingen af, om betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen. Den omstændighed, at K ApS' virksomhed mere har karakter af videreformidling af betaling, er igen en forudsætning for, at betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen. Herved foretages betalingen af den enkelte coach af K ApS og dermed en anden virksomhed, som kunden har et krav mod. Ved skrivelse af 4. juli 2008 har advokat A yderligere bemærket: K ApS er ikke enig i, at videreformidling af betaling på nogen måde skulle være virksomhedens formål, men efter vores opfattelse er dette forhold i øvrigt underordnet for vurderingen af, om K ApS er udsteder af elektroniske penge i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Det forhold, at K ApS foretager betaling til de af K ApS udvalgte coaches, som er tilknyttet portalen B, betyder heller ikke, at K ApS' virksomhed har karakter af videreformidling af betaling, som ellers anført af Finanstilsynet. Formålet med K ApS' portal B er således at sælge coachingydelser online til kunder, hvortil helt naturligt hører betaling fra kunder og en overførsel af honorarer fra K ApS til de underleverandører - coaches -, som er udvalgt og tilknyttet B. Det bemærkes i den forbindelse, at det er K ApS portal B, som har den pågældende betalingsløsning, og at den betaling, som der sker fra K ApS til de tilknyttede coaches ikke betyder, at den kundespecifikke B-konto anerkendes som betalingsmiddel af de enkelte coaches.... At Bs coaches kan tilrette pris m.v. beror på fuldmagt, som coachen har fået af K ApS og betyder således ikke, at coachen på egen hånd har adgang til at udbetale midler fra den kundespecifikke B-konto. Af Finanstilsynets udtalelse af 4. juni 2008 fremgår følgende:

7 Den omstændighed at K ApS virksomhed mere har karakter af videreformidling af betaling, er igen en forudsætning for, at betalingsmidlet er anerkendt af andre end udstederen. Herved foretages betalingen af den enkelte coach af K ApS og dermed en anden virksomhed, som kunden har et krav mod Det er sprogligt uklart, hvad der skal forstås ved dette afsnit. Hvis det der menes er; at K ApS honorering af de til B tilknyttede coaches medfører, at den kundespecifikke B-konto anerkendes som betalingsmiddel af andre end udstederen det vil sige både kunden og coachen - er dette udtryk for en misforståelse af betingelserne i Lov om finansiel virksomhed 308, stk. 1. Skulle man følge denne antagelse, ville ethvert supermarked, som betaler sine underleverandører med midler modtaget elektronisk fra kunder, opfylde denne betingelse i Lov om finansiel virksomhed 308, stk. 1. Vi kan ikke udlede meningen eller relevansen af Finanstilsynets bemærkning om, at betalingen af den enkelte coach foretages af B ApS og dermed en anden virksomhed, som kunden har et krav mod, men det forekommer som et udtryk for en misforståelse og sammenblanding af betingelserne i 308 stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed. Hertil skal vi på vegne af B ApS blot bemærke, at den kundespecifikke B-konto ikke anerkendes som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen, dvs. K ApS, hvorfor der ikke er tale om elektroniske penge. Af skærmprint af B, Step by step booking case fremgår nedennævnte tekst til de enkelte skærmbilleder: A. Når en bruger opretter sig på B får denne en personlig side som bla. indeholder en personlig præsentation til brug for sessioner. En aftale/bookingkalender på B. Samt kontooplysninger. Kontooplysninger giver adgang til en oversigt over posteringer samt mulighed for at indsætte penge. Disse penge kan alene anvendes som betaling for coachingydelser. B. Ved hjælp af C betalingssystem (C.dk) kan brugeren indsætte penge med gængse kreditkort som betalingsmidler. Pengene deponeres på en konto i D, og kan til hver en tid tilbageføres kundes minus prisen for evt. gennemførte coachingydelser. C. Efter at have indsat penge på sin konto kan brugeren booke sessioner. Brugeren kan også booke sessioner uden penge på kontoen. I disse tilfælde er det op til coachen, om han/hun vil acceptere bookingen eller ej. D. Når brugeren booker en coach til en session kan brugeren vælge mellem 3 forskellige sessionsformer: 1. Online coaching (via Skype) 2. Telefon coaching 3. Face-to-face coaching. Forløbet for sessionen vil typisk være det samme uanset hvilket sessionsform kunden vælger. E. Brugeren skal vælge dato og varighed for session, for herefter at gennemføre sin booking. F. Efter gennemført booking får brugeren en oversigt med sine valg samt eventuelle noter for sessionen. G. På sin personlige side kan coachen se nye bookinger. H. Coachen kan tilgå sine bookinger i detaljer. Herunder information om B har modtaget betaling for den enkelte booking eller ej. I. Når sessionen starter kan coach og bruger hver især tilgå den samme side med kontaktoplysninger, noter for sessionen, varighed etc. J. Efter sessionen overgår status fra Kommende til Afventer betaling. På dette tidspunkt kan coachen henstille

8 til, at B sætter sessionen til betaling. K. Coachen kan tilrette beløb ifølge evt. aftale med brugeren. Fakturaen fremgår af brugerens og personlige side. Brugeren har 10 dage til at godkende fakturaen. Når faktura er godkendt af brugeren afregner B det optjente beløb med coachen. L. Har brugeren ikke dækning på sin konto, føres denne direkte til skærmen for indsæt penge. M. Efter at have indsat et beløb kan brugeren godkende betalingen til sin coach. Herfter afregner B det optjente beløb med coachen. Ankenævnet udtaler: Virksomheder, der udøver virksomhed, som består i at udstede betalingsmidler i form af elektroniske penge, skal have tilladelse som udstedere af elektroniske penge, jf. 308, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Ved elektroniske penge forstås en pengeværdi, der er repræsenteret ved et krav på udstederen, og som er lagret på et elektronisk medium, jf. 2. pkt., og skal være anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen, jf. 3. pkt. Den af K ApS med udøvede virksomhed indebærer, at kunder forudbetaler et pengebeløb på en -konto tilhørende kunden på til brug for een eller flere ikke nærmere specificerede coachingydelser. Disse udbydes og udføres af en række coaches i eget navn og for egen risiko, og som efter det oplyste derfor må anses som uafhængige af K ApS. Kunderne har herved den enkelte coach som aftalepart for så vidt angår coachingydelsen, mens afregningen af ydelsen foretages ved, at K ApS afregner på vegne af kunden i forhold til coachen med midler indsat på kundens B- konto, hvorved de enkelte coaches altså har anerkendt de elektroniske penge som betalingsmiddel. Når henses hertil, tiltræder ankenævnet herefter, at K ApS udøver virksomhed, som består i at udstede elektroniske penge og skal have tilladelse hertil, jf. 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 30. januar 2008.

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K Finansrådet Amaliegade 7 1256 København K 25. april 2014 Ref. ubp J.nr. 591-0218 Dispensation for 85, stk. 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge til at behandle oplysninger om, hvor en betaler

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet den 21. juni 2005 udtalt:

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet den 21. juni 2005 udtalt: Kendelse af 26. maj 2006 (J.nr. 2005-0002473). Tiltrådt, at navn er egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om et pengeinstitut. Lov om finansiel virksomhed 7. (Suzanne Helsteen, Niels Bolt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Allan Ørndrup og Bo Voergaard Ndr. Strandvej 119 F, 2 sal 3150 Hellebæk Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2010.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visadelen af dit Visa/Dankort 11. september 2014 Som kortholder har du i en række situationer mulighed

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura. Sagens

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere